Учебно-методическое пособие Integrated learning to English languageжүктеу 5.01 Kb.

бет4/26
Дата29.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

9-сынып 
Ақпаратпен жұмыс 
ақпараттың қасиеттері 
characteristic of information 
интернет қызметтері 
Internet service 
веб-сервер  
Web server 
блогтар 
blogs 
вики 
Wiki 
желілік этикет 
network etiquette 
жұмысты жүктеу 
upload work 
Компьютер 
таңдаймыз 
компьютердің конфигурациясы 
computer configuration 
программалық қамтамасыз етуді 
таңдау 
selection of software 
процесстердің моделі 
models of processor 
Деректер ауқымы 
мәліметтер қоры 
database 
мәліметтер қорын құру 
creation of database 
мәліметтер іздеу 
data search 
мәліметтерді сұрыптау 
data sorting 
мәліметтерді сүзгілеу 
data filtration 
Деректер массивы 
бір өлшемдік массив 
single-dimension array 
элементтерді іздеу 
search for an element 
элементтердің орындарын ауыстыру 
scrambling 
сұрыптау 
assortment 
элементті өшіру 
deleting an item 
элементті қою 
insertion of an element 
 
3-кесте – 7-9 сыныптарға арналған «Физика» пәні бойынша терминология 
тізімі 
 
7-сынып 
Бөлімдер  
Терминдер 
Қазақ тілінде 
Ағылшын тілінде 
Физика – табиғат 
туралы ғылым 
физикалық құбылыстар 
physical phenomenon 
табиғатты зерттеудің әдістерін 
methods for environmental 
studies 
фактілер 
facts 
ұғымдар 
concepts 
заңдар 
law 
теориялық қорытындылар 
theoretical conclusions 
Физикалық шамалар 
физикалық шамалар 
physical phenomenon 
скаляр шамалар 
scalar value 
векторлық шамалар 
vector value 
микро (μ) 
micro (μ) 
милли (m) 
milli (m) 
санти (c) 
centi (c) 
деци (d) 
deci (d) 
кило (k) 
kilo (k) 

31
 
 
мега (M) 
mega (M) 
Физикалық өлшеулер  Физикалық өлшеулер 
physical measurements 
ұзындық  
length 
көлем 
body capacity 
уақыт 
time 
Кинематика негіздері  механикалық қозғалыс 
mechanical movements 
материалдық нүкте 
material point 
зат 
matter 
өзара  әсерлесу  
санақ жүйесі 
interaction of the frame of 
reference 
қозғалыстың салыстырмалылығы 
relativity of the mechanical 
movement 
траектория 
trajectory 
жол 
distance 
орын ауыстыру 
movement 
түзу сызықты қозғалыс 
linear motion 
бірқалыпты қозғалыс 
uniformly variable motion 
үдеу 
acceleration 
жылдамдық 
speed 
дененің орташа жылдамдығын 
average speed of bodies 
күш 
force 
s -тің t-ға тәуелділік графигі 
Dependency graph from s 
to t 
график зависимости 
Dependency graph 
Уақытқа қатысты орын ауыстыру 
Movement from time 
Динамика негіздері 
Денелердің әрекет етуі 
Interaction of bodies 
инерция 
Inertia 
инерция құбылысы 
Inertia phenomenon 
Тартылыс құбылысы 
Gravitation phenomenon 
салмақ 
weight 
қатаңдық коэффициенті 
Stiffness coefficient  
деформация 
Deformation 
Гук заңы 
Hooke’s law 
ауырлық күші 
Gravity 
Серпімділік күші 
Elastic force 
үйкеліс күші 
Friction force 
Күштерді қосу 
Composition of forces 
динамика 
Dynamics 
Дененің массасын өлшеу 
Measurement of body 
weight 
серіппелі таразының көмегімен 
дененің массасын өлшеу 
Measurement of body 
weight on spring scales 
иінді таразының көмегімен дененің 
массасын өлшеу 
Measurement of body 
weight on balance scales 
Дұрыс пішінді дененің көлемін өлшеу  Mensuration of regularly 
shaped solids  
Дұрыс емес пішінді 
Irregular shape 
тығыздық 
density 
тығыздықты есептеу 
Density calculation 
 Сақталу заңдары 
энергия  
energy 

32
 
 
кинетикалық энергия 
Kinetic energy 
потенциалдық энергия 
Potential energy 
механикалық энергия 
Mechanical energy 
Энергияның айналуы 
Energy transformation 
Энергияның сақталуы 
Energy saving 
 сақталу заңы 
Conservation laws 
қуат 
power 
Механикалық жұмыс 
Mechanical work 
Статика 
статика 
statics 
жай механизм 
Simple mechanisms 
Механиканың алтын ережесі 
golden rule of mechanics 
Күш моменті 
Moment of force 
Дененің массалық центрі 
Center of mass bodies 
иіннің тепе-теңдік шарттары 
Equilibrium condition of 
lever 
пайдалы әсер коэффициентін (ПӘК) 
Coefficient of efficiency 
(CE) 
көлбеу жазықтықтың ПӘК 
CE of inclined pane 
Молекулалы-
кинетикалық теория 
негіздері 
молекулалық жылдамдық қозғалысы 
Molecular speed 
заттардың молекулалық құрылысы 
Molecular structure of 
solids 
Сұйықтардың молекулалық құрылысы  Molecular structure of 
liquids 
Газдардың молекулалық құрылысы 
Molecular structure of 
gases 
Қатты дененің қысымы  
Solid state pressure 
Сұйықтың қысымы 
Fluid pressure 
Газдың қысымы 
Gas pressure 
Паскаля заңы 
Pascal’s law 
сұйықтықтағы гидростатикалық 
қысым 
hydrostatic pressure in 
fluids 
қатынас ыдыстар 
Communicating vessels 
гидравликалық машина 
hydraulic engine 
атмосфералық қысым 
Atmosphere pressure 
атмосфералық қысымды өлшеу 
Atmosphere pressure 
measurement 
манометр  
manometer 
сорғы 
pump 
Архимед заңы 
Archimedes law 
кері итеруші күш 
Buoyancy force 
дененің жүзу шарттары 
Navigation condition of 
bodies 
Жер және Ғарыш 
Жер және Ғарыш 
Earth and Space 
Аспан денелері туралы ғылым 
Science of celestial bodies 
гелиоцентрлік жүйе   
Heliocentric system 
геоцентрлік жүйе   
Geocentric system 
Күн жүйесі 
Solar system 
Күн жүйесінің нысандары 
Objects of solar system 
Күнтізбе негіздері (тәулік, ай, жыл) 
Calendar foundation (day, 
month, year) 

33
 
 
жыл мезгілдерінің ендіктерге 
байланысты ауысуы 
change of seasons at 
different latitudes 
ендіктерге байланысты күн мен түннің 
ұзақтығын 
duration of the day and 
night at different latitudes 
8-сынып 
Физикалық өлшеулер  Алынған мәліметтерді талдау  
Analyze data 
тәжірибені жүргізуге әсер ететін 
факторлар 
factors affecting the 
performance of the 
experiment 
Молекулалы- 
кинетикалық теория 
негіздері 
Жылу құбылыстары 
thermal phenomena 
Жылулық қозғалыс 
thermal motion 
броундық қозғалыс 
Brownian motion 
диффузия 
Diffusion 
Молекулалы- кинетикалық теория 
molecular-kinetic theory 
Ішкi энергия 
internal energy 
температура 
temperature 
Температураны өлшеудің тәсілдері 
temperature measurement 
methods 
температураның шкалалары (Кельвин, 
Цельсий) 
temperature scales 
(Kelvin, Celsius) 
Қатты денелердiң балқуы 
Melting of solids 
Қатты дененің кристалдануы 
crystallization of solids 
балқу температурасы, 
Temperature of melting 
меншiктi балқу жылуы 
Specific heat 
Балқу кезіндегі жылу мөлшері 
Amount of heat melting  
Термодинамика 
негіздері  
Жылуөткізгіштік, 
thermal conductivity 
конвекция 
convection 
сәуле шығару 
radiation 
Табиғаттағы және техникадағы жылу 
берілу 
Heat Transfer in nature 
and technology 
Жылу құбылыстарының тірі 
ағзалардың  өмірлеріндегі ролі 
role of thermal phenomena 
in living organisms 
Жылу мөлшері 
Quantity of heat 
Заттың меншікті жылу сыйымдылығы 
 
Specific heat of a matter 
ауаның ылғалдылығы 
Air humidity 
Отынның энергиясы 
 
Fuel energy 
Отынның меншікті жану жылуы 
specific heat of 
combustion 
жылу құбылыстарындағы энергияның 
сақталу 
law of energy conservation 
in thermal processes 
жылу құбылыстарындағы энергияның 
айналу заңын 
Energy transformation law 
in thermal process 
жылу балансының теңдеуі 
Heat balance equation 
Жылу мөлшерінің формуласы 
Amount of heat formula 
Мұздың меншiктi балқу жылуы 
Specific heat of ice fusion 
Булану 
Evaporation 
конденсация 
condensation 
қанықпаған бу 
unsaturated steam 
Қаныққан бу 
saturated steam 

34
 
 
заттың булану кезіндегі 
температураның уақытқа тәуелділік 
графигі 
Dependency graph of 
temperature versus time 
for vaporization 
заттың конденсация кезіндегі 
температураның уақытқа тәуелділік 
графигі 
Dependency graph of 
temperature versus time 
for condensation 
қайнау температурасының сыртқы 
қысымға тәуелділігі 
Dependency of boiling 
temperature from external 
pressure 
қайнау 
boiling 
меншікті булану жылуы 
Specific heat of 
evaporation 
термодинамиканың бірінші заңы 
first law of 
thermodynamics 
термодинамиканың екінші заңы 
Second law of 
thermodynamics 
жылу қозғалтқышының ПӘК-і 
Efficiency coefficient of 
thermal machine 
экологиялық проблемалар 
Ecological problems 
жұмыс істеу принципі 
 іштен жану 
Operating principle of 
internal combustion engine 
бу турбинасы 
Steam turbine 
Электростатика 
негіздері 
электростатика  
electrostatics 
электр заряды 
Electric charge 
Денелердің электрленуі 
electrification of bodies 
өткізгіштер 
conductor 
диэлектриктер 
dielectric 
Үйкеліс арқылы денені электрлену 
үдеріс 
electrification process of 
body by friction  
денені электрлену және 
индукциялануы 
electrification process of 
body by induction 
электрленудің оң әсері 
Positive influence of 
electrification 
электрленудің теріс әсері 
Negative influence of 
electrification 
Электр зарядының сақталу заңы 
charge conservation law 
қозғалмайтын зарядтардың өзара 
әрекеттесуi 
Correlation of  immobile 
characteristic 
Кулон заңы 
Coulomb's law 
элементар электр заряды 
elementary charge 
Электр өрiсi 
electric field 
электр өрісінің кернеулігі 
electric field intensity 
Потенциалдың физикалық мағынасы 
Physical sense of potential 
потенциал 
potential 
Электр өрісінің потенциалдар 
айырымы  
Difference in potential of 
electric field 
конденсатор 
condenser 
Электр тогы 
электр тогы 
electricity 
 электр тогы көздері 
Sources of electricity 
электр тогының пайда болуы 
Origin of electricity 
existence 

35
 
 
электр тогының пайда болу шарттары  Existence conditions of 
electricity 
Электр тізбегі және оның құрамды 
бөліктері 
Electric circuit and its 
constituent parts 
ток күшi 
Electric current intensity 
кернеу 
pressure 
элементтерінің шартты белгілері 
Symbols of elements 
электр тізбегі 
Electric circuit 
электр схемасы 
Electric scheme 
 кернеудің физикалық мағынасын 
(потенциалдар айырымы)   
Physical sense of pressure 
(difference in potential) 
Кернеудің өлшем бірлігі 
Pressure measurements 
Электр тізбегінің ток күшiн өлшеу 
Electric current intensity 
measurements in an 
electric circuit 
Электр тізбегінің кернеуін өлшеу 
Pressure measurement in 
an electric circuit 
тұрақты  температурада металл 
өткізгіштің вольт-амперлік 
сипаттамасы 
volt-ampere characteristic 
of metallic conductor at 
constant temperature 
тізбек бөлігі  үшін  Ом заңы 
Ohm’s law for the section 
of circuit 
Электр тогының күші 
Electric intensity 
Электр кернеуі 
Electric power 
электр кедергiсi 
Electrical resistance 
өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi 
conductor resistivity 
өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi, реостат  Resistor of conductor 
resistivity 
Өткiзгiштердi тiзбектей қосу 
Series connection of 
conductors 
Өткiзгiштердi параллель қосу 
Parallel connection of 
conductors 
өткізгіштерді параллель жалғаудың 
заңдылықтары 
Consistent pattern of 
parallel connection of 
conductors 
Электр тогының жұмыс 
Electricity work 
Электр тогының қуаты 
Electricity capacity 
Электр тогының жылулық әсері 
thermal effect of current 
 
Джоуль-Ленц заңы 
Joule-Lenz's law 
Металдардағы электр кедергісінің 
температураға тәуелділігі 
Dependency of electric 
resistance of metals from 
temperature 
асқын өткізгіштік  
кВт*сағ өлшем бірлігін қолданған 
электр энергиясының құнын  
Superconductivity 
electricity cost using the 
unit of kW*hr 
Электрқыздырғыш құралдар 
electrical heater 
кыздыру шамдары 
incandescent electric lamp 
қысқа тұйықталу 
Short circuit 
балқымалы сақтандырғыштар 
fine-wire fuse 
Электр тогының химиялық әсерi 
Chemical action of 

36
 
 
(Фарадейдiң заңы) 
electrical current 
(Faraday’s law) 
Магнит өрiсi 
магнит өрiсi 
Magnetic field 
электромагниттік құбылыстар 
electromagnetism 
магниттердің негізгі қасиеттері 
Basic property of magnet 
Тұрақты магнит 
Permanent magnet 
Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-
үйрену 
Property investigation of 
permanent magnet 
магнит өрiсiнiң бейнесiн алу 
Image acquisition of 
magnetic field 
магнит өрiсiнiң қасиеті 
Properties of magnetic 
field 
Тогы  бар  түзу  өткізгіштің  магнит 
өрiсi 
 
Magnetic field of forward 
current 
Тогы бар шарғының магнит өрiсi 
Magnetic field of chokes 
of current 
тогы бар түзу өткізгіштің және 
соленоидтің айналасындағы  өріс 
сызықтарының бағыты 
direction of the field lines 
around a straight conductor 
with current and solenoid 
Электромагниттер 
және 
оларды 
қолдану 
 
electromagnets and their 
application 
Электрмагниттi құрастыру және оның 
әсерiн сынау 
Assembly of 
electromagnet and study if 
its action 
Магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке 
әрекеті, 
Magnetic field action on 
current-carrying conductor 
электроқозғалтқыш 
electromotor 
электр өлшеуіш құралдар 
electrical measuring 
instruments 
магнит өрісінің тогы бар өткізгішке 
әсері 
effect of magnetic field on 
the current-carrying 
conductor 
электрқозғалтқыштың және электр 
өлшеуіш құралғысы және жұмыс 
істеуі 
structure and operation of 
electromotor and electrical 
measuring instruments 
электромагниттiк индукция 
electromagnetic induction 
генератор 
generator 
Геометриялық оптика 
заңдары 
линзаның оптикалық күшi, 
lens focal length 
Геометриялық оптика заңдары 
Laws of planar optics 
Жарықтың түзу сызықты таралу заңы 
Law of rectilinear 
propagation 
күннің тұтылуы 
Solar eclipse 
Айдың тұтылуы 
lunary eclipse 
жарықтың шағылуы 
Reflection of light 
шағылу заңдары 
Reflection law 
жазық айна 
Flat mirror 
айналық және шашыранды шағылу 
Mirror and diffused 
reflection 
 жазық параллель пластинада сәуленің  Image in a flat mirror of a 

37
 
 
жолын салу 
parallel-sided plate 
сфералық айналар 
Spherical mirror 
сфералық айнада сәуленің жолын салу  Imaging in a spherical 
mirror 
жарықтың сыну заңы 
Snell law of refraction 
жарықтың сыну 
light refraction 
толық ішкі шағылу 
total internal reflection 
шынының сыну көрсеткiші 
  Refraction index of a 
mirror 
линза 
lens 
линзаның оптикалық күшi; 
 
Lens power 
жұқа линза формуласы 
thin lens formula 
линзаның көмегімен кескiн алу 
Imaging in lens 
Линзаның фокустық қашықтығы 
lens focal length 
көз - оптикалық жүйе 
Eye as optical system 
көздiң көру кемістігі және олардың 
түзету әдiстері 
Visual deficiency and 
methods of their correction 
оптикалық аспаптар (перископ, 
Обскуркамерасы және т.б.)  
optical instruments 
(periscope, pinhole 
camera, etc.) 
Бұрышпен түскен жарықтың шағылу 
бұрыштары  
 
angle of reflection from 
angle of incidence 
Түскен жарықтың сыну бұрышы  
angle of refraction of light 
incident angle 
9-сынып 
Кинематика негіздері  вектор  
vector 
вектордың проекциясы 
Vector projection 
векторларды қосу 
Composition of vectors 
векторларды  азайту 
Subtraction of vectors 
векторды скалярға көбейту; 
 
vector multiplication on 
scalar 
Вектордың координаталар 
осьтеріндегі проекциялары 
Vector projection on axis 
of coordinates 
векторды құраушыларға жіктеу; 
Spread vector on 
components 
теңүдемелі қозғалыс кезіндегі дененің 
үдеуін 
Body acceleration at 
uniformly accelerated 
motion 
Дененiң еркiн түсуi 
Free falling of bodies 
еркiн түсу үдеуi 
Acceleration of free falling 
Горизонталь лақтырылған дененің 
қозғалысы 
Body movement thrown 
horizontally 
Горизонталь лақтырылған дененің 
жылдамдығы 
Speed of body movement 
thrown horizontally 
горизонталь  лақтырылған дененің 
қозғалыс траекториясын 
Trajectory of body 
movement thrown 
horizontally 
Қисықсызықты қозғалыс 
curvilinear motion 
бірқалыпты қозғалыс 
uniform motion 

38
 
 
материялық нүктенiң шеңбер бойымен 
бiрқалыпты қозғалысы 
Uniform motion of a single 
mass point 
circumferentially 
сызықтық жылдамдық 
linear velocity 
бұрыштық жылдамдық 
angular velocity 
дененің шеңбер бойымен бірқалыпты 
қозғалысын 
Uniform body motion 
circumferentially 
Центрге тартқыш үдеу 
centripetal acceleration 
центрге тартқыш үдеу формуласы 
Formulas of centripetal 
acceleration 
Динамика негіздері 
инерттілік 
Inertia 
Ньютонның бірінші заңы 
Newton's first law 
инерциялық санақ жүйесі 
inertial reference systems 
Дененің импульсі 
Body impulse 
күш импульсі  
Force impulse 
Механикадағы күштер 
Force mechanics 
Ньютонның екінші заңы 
Newton's second law 
Ньютонның үшінші заңы 
Newton's third law 
Бүкіләлемдік тартылыс заңы 
Law of universal 
gravitation 
салмақсыздық  
үдеумен қозғалған дененің салмағын 
Weightlessness of 
accelerating body weight 
ғарыш аппараттары 
space vehicles 
Денелердiң 
ауырлық 
күшiнiң 
әрекетiнен қозғалуы 
body movement under 
gravity 
Жердің жасанды серіктерінің 
қозғалысы 
motion of artificial 
satellites 
бірінші ғарыштық жылдамдықтың 
формуласы 
Formula of the first cosmic 
velocity 
Сақталу заңдары 
Дене импульсі және күш импульсі  
Body impulse force 
impulse 
Импульстің сақталу заңы 
 
Impulse law 
Реактивтi қозғалыс 
 
Reactive motion 
Механикалық жұмыс 
Mechanical work 
Механикалық энергия 
Mechanical energy 
жұмыс пен энергияның байланысы 
Interrelation of work and 
energy 
Энергияның сақталу және айналу заңы  Conservation law and 
energy conversion 
Тербелістер мен 
толқындар 
Тербелістер мен толқындар 
Vibration and waves 
Тербелмелі қозғалыс 
 
Vibration motion  
Тербелістің амплитудасы 
Vibrational amplifier 
период 
period 
жиілік 
frequency 
Толқынның ұзындығы  
wavelength 
гармониялық тербелістер 
Harmonic vibration 
көлденең толқын 
Compressional wave 
қума толқындар 
transversal waves 

39
 
 
еркін тербелістер 
Free vibrations 
еріксіз тербелістер 
Forced vibrations 
Циклдік жиілік 
Cyclic frequence 
фаза 
Phase 
Тербелістер кезіндегі энергияның 
түрленуі 
 
Energy transformation 
with vibrations 
Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі 
Equation of vibration 
motion 
тербелмелі процесте  энергияның 
сақталу заңы 
Energy conservation in 
vibration motion 
Математикалық маятниктердің 
тербелістері 
Vibrations of mathematical 
pendulum 
серіппелі маятниктердің тербелістері 
Vibrations of spring 
pendulum 
әртүрлі тербелмелі жүйедегі 
тербелістің пайда болу себептері 
Causes of vibrations in 
various vibration systems 
маятниктер тербелісі  периодының  
әртүрлі параметрлерге тәуелділігі 
Dependence of pendulum 
vibration period from 
different parameters 
еркін түсу үдеуі 
Acceleration of gravity 
Математикалық маятник 
Mathematical pendulum 
резонанс 
Resonance  
Толқындық қозғалыс 
 
Wave motion 
су бетіндегі толқындардың таралу 
жылдамдығын   
Propagation speed of 
surface waves 
дыбыс 
sound 
дыбыстың сипаттамалары 
Sound characteristics 
акустикалық резонанс 
acoustic resonance 
жаңғырық 
echo 
дыбыстың пайда болу және таралу 
шарттары 
Causes of origin and sound 
emission 
резонанстың пайда болу 
Origin of resonance 
ультрадыбыс 
ultrasound 
инфрадыбыс 
infrasound 
Электромагниттік 
толқындар және 
тербеліс 
Электромагниттік толқындар 
electromagnetic waves 
Электромагниттік толқындар  
шкаласы 
Scale of electromagnetic 
waves 
Электромагниттік толқындардың 
диапазоны 
range of electromagnetic 
waves 
жарықтың дисперсиясы 
light dispersion 
Атом мен атом 
ядросының құрылысы 
 
Атом құрылысы 
atom structure 
атом ядросының құрылысы 
Atom nucleus structure 
жылулық сәуле шығару   
Thermal radiation 
Жарық кванттары туралы Планк 
гипотезасы 
Planck's hypothesis about 
light quantum 
Планк формуласын 
Planck's formula 
фотон 
photon 
фотоэффект 
photoeffect 
Фотоэффект құбылысы  
 
Photoeffect phenomenon 
фотоэффектінің қызыл шекарасы 
Photoeffect threshold  

40
 
 
ядролық реакция 
  Nuclear reaction 
байланыс энергиясы 
Bonding energy 
жартылай ыдырау периоды 
Half-life 
бөлінудің тізбекті ядролық реакциясы,  Nuclear chain reaction 
радиоактивтілік 
radioactivity 
радиоактивтік ыдырау, 
Radioactive decay 
ядролардың бөлінуі  
кванттың энергиясы 
Nuclear fission 
quantization of energy 
ядролық реактордың жұмыс істеу 
принципі 
Operating principle of 
nuclear reactor  
Эйнштейн формулсы 
Einstein’s formula 
Рентген сәулелері 
X-radiation 
Резерфорд тәжірибесі 
Rutherford's experience 
ядролық күштердің қасиеттері 
properties of nuclear forces 
Массалар ақауы 
mass defect 
атом ядросының  байланыс энергиясы  Bonding energy of the 
atom nucleus 
зарядтық және массалық сандардың  
сақталу заңын 
Conservation law of 
charged and mass numbers 
Радиоактивтілік 
1 α, β және γ – сәулеленудің қасиеті 
Properties α, β and γ - 
emission 
Радиоактивті ыдырау  
Radioactive decay 
Радиоактивті ыдырау заңы 
Law of the radioactive 
decay 
тізбекті ядролық реакция 
nuclear chain reaction 
  
 
 
ядролық реактордың жұмыс істеу 
принципі 
Operating principle of the 
nuclear reactor 
ядеролық синтез 
ядролық ыдырау   
Nuclear fusion 
Nuclear decomposition 
радиактивті изотоптар 
radioactive isotopes 
радиациядан қорғану 
radiation protection 
Элементар бөлшектер  Элементар бөлшектер 
Fundamental particles 
Астрономия негіздері  аспан координаталары 
celestial axials 
жұлдыздырдың жарқырауына әсер 
ететін факторлары 
Factors impacting on 
stellar luminosity  
аспан сферасының негізгі элементтері  main elements of the 
celestial sphere 
жұлдызды аспанның жылжымалы 
картасы 
planisphere 
жұлдыздардың шарықтауы 
meridian passage 
Жергілікті уақыт 
Local time 
белдеулік уақытты 
Zone standard time 
бүкіләлемдік уақытты 
Universal time 
аспан денелерінің қозғалысы 
celestial motion 
Кеплер заңы 
Kepler’s law 
 
4-кесте – 7-9 сыныптарға арналған «Химия» пәні бойынша терминология 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал