Учебных программ и учебных материалов по обновленному содержанию начального образования методическое пособиежүктеу 5.01 Kb.

бет8/19
Дата27.03.2017
өлшемі5.01 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19

3-ТК – Критериалды бағалау жүйесі  
 
3.1.1-ТК – Жетістік критерийлерінің оқу мақсаттарына сәйкестігі  
 
Мұғалімнің ЖСН-і _______________________________________________________  
Оқыту тілі __________________________  
Пән атауы: Қазақ тілі  
 
ОМ 
коды  
Оқу мақсаттары (тоқсан бойына таңдар 
алынған)  
Жетістік критерийлері  
Критерийлер 
оқу 
мақсаттарына 
сәйкес 
келмейді  
1-тоқсан  
1.1.1.1 
Сөзді зейін қойып тыңдау, түсіну және оған 
сәйкес дұрыс әрекет ету (қимыл, ым-ишараны 
қолдану, іс-әрекет жасау)  
сөздер мен сөйлемдерге сәйкес суреттерді 
таңдау арқылы тыңдалған сөздерді 
түсінгендігін көрсете алады  
 
1.2.6.1 
Тыңдаған/оқыған материал туралы өзінің 
қарапайым пікірін (келісемін/келіспеймін, 
ұнайды/ұнамайды) білдіру  
тыңдалған/оқылған мәтінді бағалайды 
және өз көзқарасының 
(келісемін/келіспеймін, 
ұнамайды/ұнамайды) себебін нақты айта 
алады 
 
1.3.3.1 
Өлең, жұмбақ және ертегілерді ажырату  
оқылған мәтіннің жанрын анықтай алады;  
мәтіннің белгілі бір жанрға қатысты 
екендігін түсіндіре алады; мәтіннен 
мысалдар келтіре алады 
 
1.5.1.1 
 
Мұғалімнің көмегімен заттың атын, санын, 
сынын, қимылын білдіретін сөздердің  
затты сипаттайтын (атын, сынын ,санын, 
қимылын білдіретін) сөздердің мағынасын 
 

80
 
3.1.1-ТК-ның жалғасы  
 
мағынасын түсіну, жазбаша және ауызекі тілде 
қолдану 
түсінеді;  
оларды ауызша және жазбаша түрде 
орынды қолдана алады 
 
1.5.1.2 
Сөйлеу барысында көптік/тәуелдік/ жіктік 
/септік жалғауларын мұғалімнің көмегі/үлгісі 
бойынша қолдану  
сөйлеу барысында тиісті жалғауларды 
дұрыс қолдана алады  
 
2-тоқсан  
1.1.2.1.  
 
Күнделікті өмірде қолданылатын таныс 
сөздердің мағынасын түсіну  
күнделікті өмірде қолданылатын таныс 
сөздердің мағынасын түсіндіре алады.  
 
1.2.2.1 
 
Сурет бойынша 2-3 сөйлем құрастыру  
 
сурет бойынша қарапайым сөйлемдер 
құрастыра алады  
 
1.3.2.1 
 
Мәтіндегі таныс сөздердің мағынасын  
түсіну  
мәтіндегі таныс сөздерді анықтайды және 
олардың мағынасын түсіндіре алады  
 
1.4.4.1 
 
Бас әріптер мен кіші әріптерді бір-бірімен 
дұрыс байланыстырып, гигиеналық талаптарға 
сай жазу  
каллиграфиялық талаптарды ескере 
отырып, әріптерді дұрыс байланыстырып 
жаза алады  
 
1.5.1.5 
 
Мұғалім көмегімен сөйлемдегі сөздердің орын 
тәртібін сақтап құрастыру  
сөздерді бір-бірімен дұрыс байланыстыра 
отырып, қарапайым сөйлемдер құрастыра алады  
 
3-тоқсан  
1.1.4.1 
 
Мұғалімнің көмегімен тыңдалған материал не 
туралы екенін түсіну  
тыңдалған мәтіннің мазмұны бойынша 
сұрақтарға дұрыс жауап бере алады;  
тыңдалған мәтінді оқиғаларының жүйесін 
сақтай отырып, мазмұндай алады  
 
1.2.4.1. 
 
Қарапайым оқиғаларды (мәтінді) мазмұндау  
мәтіннің негізгі мазмұнын толық баяндай 
алады; оқиғалардың жүйесін сақтай алады  
 
1.3. 1.1  
 
Таныс сөздерді тұтас оқу  
 
таныс сөздерді тұтас оқи алады және 
мағынасын түсінеді  
 

81
 
3.1.1-ТК-ның жалғасы  
1.4.1.1 
Берілген суретке (зат) қатысты сипаттау 
сөздерін жазу  
 
берілген суретті/затты сипаттау сөздерді 
қолдана отырып, дұрыс сипаттай алады; 
сипаттау сөздерін сауатты жаза алады  
 
1.5.1.3 
Мұғалім көмегімен бұйрық райлы етістік
болымсыз етістікті қолдану  
сөйлеу барысында бұйрық райлы және 
болымсыз етістіктерді орынды қолдана алады  
 
1.5.2.1  
Әріп пен дыбысты ажырата білу, дыбыстардың 
дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, 
сөздерді дұрыс жазу  
сөздерді жазу барысында дыбыс пен әріпті 
ажырата алады; сөздерді, қарапайым 
сөйлемдерді сауатты жаза алады  
 
4-тоқсан  
1.1.5.1  
Тыңдаған шағын мәтінді қаншалықты 
түсінгенін қимыл мен қысқа жауап арқылы 
білдіру және сұрақ қою  
қойылған сұрақтарға тыңдалған мәтінге 
сай жауап қайтара алады; тыңдалған 
материалдарға қатысты көзқарасын білдіре алады  
 
1.2.3.1 
 
Сұхбаттасын түсіну және түрлі тәсілмен 
әрекет жасау, этика нормаларын сақтап жауап 
беру  
мәселені/ сұхбаттасын түсінгенін сұрақ 
қою/жауап беру/мазмұндау немесе 
диалогке қатысу арқылы көрсете алады  
 
1.2.5.1 
Қысқа фильмдер мен тыңдалым 
материалдарының сюжетін өз сөзімен сипаттау  
аудиовизуалды материалдардың мазмұнын 
өз сөзімен жүйелі баяндай алады  
 
1.3.4.1  
 
Мұғалімнің көмегімен мәтіннің мазмұны 
немесе иллюстрация бойынша қарапайым 
(кім? не? қандай? қанша?) сұрақ қоя білу  
мәтіннің мазмұнына немесе 
иллюстрацияға қатысты қарапайым 
сұрақтар қоя алады  
 
1.4.2.1  
 
Мұғалімнің көмегімен оқыған/ 
тыңдаған/аудиовизуалды материалдар 
бойынша таныс заттардың атауын жазу  
оқыған/көрген/естіген материалдардағы 
таныс заттардың атауларын сауатты жаза 
алады.  
 
 
Ескерту:  
*  
ТК 3.1.1 әр тоқсан соңында мұғалім толтырады  
** 3.1.1 ТК толтыру үшін әр сабақта өз бақылауларын жазып отыруы керек  
 

82
 
3.1.2-ТК – Жетістік критерийлерінің оқу мақсаттарына сәйкестігі  
 
Мұғалімнің ЖСН-і _______________________________________________________  
Оқыту тілі __________________________  
Пән атауы: Ағылшын тілі  
 
ОМ 
коды 
Оқу мақсаттары (тоқсан бойына таңдар 
алынған) 
Жетістік критерийлері  
Критерийлер оқу 
мақсаттарына 
сәйкес келмейді 
1-тоқсан  
UE2 
Use cardinal numbers 1 – 10 to count  
can count up to 10 
 
L1 
Recognise short instructions forbasic classroom 
routines spoken slowlyand distinctly 
canrecogniseshort instructions. 
 
R1 
Recognise initial letters in names and places 
can find theinitial letterin the words and 
explain that it is the first letterin the words 
 
R3 
Recognise someveryhigh- frequencywords from 
local environment 
can namethe words related to thelocal 
environment. 
 
UE8 
Use imperative forms of common verbs related 
to classroom routines 
can useimperative formsof common verbs 
relatedto classroom routines 
 
UE11 
Use‘thereis /are’to makeshort statements 
can use ‘thereis /are’tomakeshort statements   
S5 
Produce words in response to prompts 
can produce words in responseto prompts 
 
UE3 
Usebasic adjectives and colours to say what 
someone /something is orhas  
can correctlyusebasicadjectives and colours 
to describepeople and things 
 
L3 
Recognise with support simplegreetings 
can sayandreact with support to all 
simplegreetings. 
 
UE6 
Use 
demonstrative pronouns this/theseto 
indicatethings 
can usedemonstrativepronouns this/theseto 
indicatethings 
 

83
 
3.1.2-ТК -ның жалғасы  
2-тоқсан  
UE14 
Usebasic prepositions of location and position: 
in, next to, on, to describe wherepeople and 
things are 
can usebasicprepositions oflocation and 
position (in, next to, on) 
correctly. 
 
UE3 
Usebasic adjectives and colours to say what 
someone 
/something is orhas 
can correctlyusebasicadjectives and colours 
to describeobjects 
 
R3 
Recognise someveryhigh- frequencywords from 
local environment 
can namethe words related to thelocal 
environment 
 
R1 
Recognise initial letters in names and places 
can find theinitial letterin the words and 
explain that it is the first letterin the words 
 
UE2 
Usecardinal numbers 1 – 10 to count 
can count up to 10 
 
UE6 
Use demonstrative pronouns this/theseto 
indicatethings 
can usedemonstrativepronouns 
this/thesecorrectlyin context 
 
UE8 
Useimperative forms of common verbs related to 
classroom routines 
can useimperative formsof common verbs 
relatedto classroom routines 
 
UE7 
Usepersonal subject pronouns to identifythings 
can correctlyusepersonal pronouns in 
context for familiaritems 
 
S5 
Produce words in response to basicprompts 
can produce words in responseto prompts 
 
3-тоқсан  
UE14 
Usebasic prepositions of location and position: 
in, next to, on, to describe wherepeople and 
things are 
can usebasicprepositions oflocation and 
position: in, next to, oncorrectly 
 
UE3 
Usebasic adjectives and colours to say 
whatsomeone/something is orhas 
can correctlyusebasicadjectives and colours 
to describepeople and images 
 
R3 
Recognise someveryhigh- frequencywords from 
local environment 
can namethe words related to thelocal 
environment. 
 

84
 
3.1.2-ТК-ның жалғасы  
UE5 
Useinterrogative pronouns ‘what, where, how’to 
ask basic questions  
 
can useinterrogativepronouns “what, where, 
how” correctlyto ask basic questions 
 
L1 
Recognise short instructions forbasic classroom 
routines spoken slowlyand distinctly 
can recogniseshort instructions forbasic 
classroom routines spoken slowlyand 
distinctly 
 
UE11 
Use‘thereis/are’to makeshort statements 
can use ‘thereis /are’tomakeshort 
statements.  
 
 
S3 
Pronounce basic words and expressions  
can correctlypronouncekeywords 
 
 
intelligibly 
 
 
S1 
Makebasic personal statements and 
simplestatements about objects 
can makepersonal statements and 
simplestatements about objects 
 
S4 
Respond tovery basicsupportedquestions 
can correctlyanswerbasic questions 
 
4-тоқсан  
UE3 
Usebasic adjectives and colours to say what 
someone/somethingis or has 
can correctlyusebasicadjectives and colours 
to describe someoneorsomething 
 
R3 
Recognise someveryhigh- frequencywords from 
local environment 
can namewords related to thelocal 
environment. 
 
UE9 
Usebasic present simple forms [positive and 
negative]to givebasic personal information 
can usepresent simplepositive and negative 
forms to givebasicpersonal information. 
 
UE11 
Usethere is/areto make short statements  
 
can use ‘thereis /are’tomakeshort 
 statements 
 
UE5 
Useinterrogative pronouns what wherehowto ask 
basicquestions 
can useinterrogativepronouns correctlyto ask 
basic questions 
 
 
UE11 
Usethere is/areto make short statements 
can usethereis/areto makeshort statements 
 

85
 
3.1.2-ТК-ның жалғасы  
S5 
Produce words in response to prompts 
can produce correct responses to prompts 
 
R1 
Recognise initial letters in names and places 
can find theinitial letterin the words and 
explain that it is the first letterin the words 
 
 
Ескерту:  
*  
3.1.2 ТК әр тоқсан соңында мұғалім толтырады  
**  
3.1.2 ТК толтыру үшін әр сабақта өз бақылауларын жазып отыруы керек  
 
4-ТК – Білім беру үдерісі  
 
4.1-ТК – Мәселелерді талқылау нәтижелері  
 
Мектептің толық атауы _________________________________________________________  
Оқыту тілі __________________________  
 
Оқу бағдарламасының мазмұны  
Ескертулер  


Жаңа оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары 
бойынша оқыту кезінде қай пәндер бойынша 
қиындықтар/мәселелер көп туындады ? 
Мысалы, тиімді сабақ беру мен оқытуға кедергі келтіретін 
мәселелер анықталған пәндер 
Жаңа оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары 
бойынша оқыту кезінде қай пәндер бойынша 
қиындықтар/мәселелер аз туындады ?  
Мысалы, тиімді сабақ беру мен оқытуға үлкен кедергі 
келтіретін немесе мүлдем кедергі келтірмейтін мәселелі 
сұрақтары анықталған пәндер.  
Жаңа оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары 
бойынша оқыту кезінде қай пәндер бойынша 
қиындықтар/ мәселелер мүлдем туындамады?  
 
Мысалы, жаңа бағдарлама бойынша сабақ өткенде ешқандай 
мәселелер туындамаған пәндер  

86
 
4.1-ТК-ның жалғасы  


Бағалау  
 
Сабақ беруде критериалды бағалау қалайша көмек 
көрсетеді?  
Сабақ беруде критериалды бағалау қалайша көмек көрсетеді?  
Бағалау бойынша әдістемелік нұсқаулықтарды 
қолдануда қандай мәселелерге жолықтыңыз?  
Мысалы, жетістік критерийлері бойынша «жетті» немес 
«талпынды» деген шешім қабылдау қиын ба?  
Сабақ беруде критериалды бағалауды қолдану барысында 
мұғалімге қандай қолдау/көмек қажет болуы мүмкін?  
 
ОӘК  
 
Жаңа оқу-әдістемелік кешені бойынша оқыту кезінде қай 
пәндер бойынша қиындықтар/ мәселелер көп туындады? 
 
ОӘК қолданғанда қандай қиындықтарға жолықтыңыз?   
Сабақ беруге және оқытуға арналған ресурстар  
 
Жаңа оқу бағдарламалары мен оқу жоспарлары бойынша сабақ 
беру үшін мұғалімдерге қандай пәндер бойынша біліктілігін 
арттыру қажет?  
Мысалы, мұғалімдерге әріптестері, мектеп басшылығы немесе 
тренерлер тарапынан жиі қолдау керек пәндер  
Педагогикалық әдістер  
 
Сабақ беру мен оқытудың сапасына қандай жаңа 
педагогикалық әдістер оң әсерін тигізді?  
Мысалы, белсенді оқыту, өзара бағалау және т.б. 
Сабақ беру мен оқытудың сапасына қандай жаңа 
педагогикалық әдістер кері әсерін тигізді?  
Мысалы, белсенді оқыту, өзара бағалау және т.б.  
Жүзеге асыруда қандай жаңа педагогикалық әдістер 
қиынға соқты реализации? 
Мысалы, белсенді оқыту, өз сыныптастарын бағалау және 
т.б.  
Денсаулық жағдайы  
 
Оқушылардың психо-эмоционалдық жғдайы және 
денсаулығы  
Мектеп бойынша жалпы сипаттама  
 
* 4.1-ТК әр тоқсан соңында толтырылады (әдістемелдік бірлестіктер және педагогикалық кеңестердегі талқылаулар 
қорытындылары бойынша)  
 

87
 
5-ТК – Оқушылардың денсаулық жағдайы  
 
 
5.1-ТК – Оқушылардың денсаулық жағдайы  
Мектептің толық атауы __________________  
 
 
№ 
Оқушы 
ЖСН-і 
Бойы 
(см) 
Салмағы 
(кг) 
Көруі  
Созылмалы 
ауруы 
Омыртқасының қисаюы  Ауыруы 
себепті 
сабаққа 
келмеді (огқу 
күндірінің 
жалпы 
санынан %)  
оқу 
жылының 
басы  
(қан-қ./қан-
сыз.) 
оқу жылының 
соңы 
(қан-қ./қан-
сыз.) 
оқу 
жылының 
басы  
(қан-қ./қан-
сыз.) 
оқу 
жылының 
соңы 
(қан-қ./қан-
сыз.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* 5.1-ТК әр оқу жылының басында және үшінші тоқсан соңында толтырылады  
 
 
 
 
 

88
 
5-қосымша  
Мониторингіге дайындық және оны өткізу  
 
Қызмет  
Жауапты  
Мерзімі  
Нәтижесі  
Пилоттық мектептерде мониторинг жүргізуді 
рұқсаттайтын ҚР БҒМ хаты 
ҰБА 
2015 шілде 
БҒМ рұқсаты 
Алдыдағы мониторинг жөнінде пилоттық 
мектептерге хат жолдау  
БҒМ 
2015 шілде 
Хат  
ҚР БҒМ бірыңғай онлайн-платформасын 
жасау 
БҒМ, ҰБА, БРО 
2015 шілде-
қыркүйек 
Онлайн-платформа,мәліметтерді 
сақтау базасы 
Құжаттар топтамасын ҚР БҒМ тапсыру (оқу 
бағдарламалары, оқу жоспралары, бағалау 
бойынша басшылық, қалыптастырушы 
бағалау бойынша әдістемелік ұсынымдар
ОӘК, нормативтік құжаттыр)  
ТТД 
2015 шілде 
ҚР БҒМ тапсырылған құжаттар  
Статистикалық мәліметтерді жинау 
ҰБА, ПӨО 
2015 
қыркүйек  
 
Пилоттық және бақылау мектептерінде 
оқитын оқушыларды диагностикалық 
тестілеудне өткізу (кіруде) 
ҰБА, ПӨО 
2015 
қыркүйек 
Тестілеу қорытындысы 
ҰБА, ПӨО  
 
 
Пилоттық мектептерге оқу бағдарламалары 
және жоспарлары бойынша, ОӘК, бағалау 
жүйесі, тәрбиелеу жұмысы, сабақ беру 
әдістері мен тәсілдері, мденсаулық жағдай 
бойынша кері байланыс жасау үлгілерін беру  
ҰБА 
128 маман  
2015 тамыз-
қыркүйек 
Үлгілерді мектептер алды  
Бастапқы мәліметтерді жинау 
ҰБА 
2015 қазан 
 (1-тоқсан 
соңы) 
Пилоттық мектеп мұғалімдерінің 
толтырған кері байланыс үлгісі ҰБА 
тапсырылды 

89
 
5-қосымшаның жалғасы  
Мәліметтерді өңдеу 
ҰБА 
2015 қараша 
Өңделген мәліметтер және 
мектептерді аралаған уақытта 
сенімділікті тексеруді қажет ететін 
мәселелі сұрақтар тізімінің құралуы. 
Пәндер бойынша аралық есептер  
Жиналған мәліметтерге талдау және 
триангуляция жасау 
ҰБА (ББО, ПӨО, 
БРО, БСБД, 
БСБД, ПШО)  
2015 қараша  
Өңделген мәліметтер және 
мұғалімдер сауалнамасына 
дайындалған сұрақтар. Пәндер 
бойынша толықтырылған аралық 
есептер 
Онлайн форум арқылы пилоттық мектептер 
мұғалімдеріне қолдау көрсету  
БҒМ, ҰБА, ББО, 
ПӨО, БРО, ТТД, 
ДОПП, ДОКО, 
ПШО 
Оқу жылы 
бойында, 
кестеге 
сәйкес 
Қосымша мәліметтер  
Мұғалімдерден, оқушылардан, әкімшіліктен, 
ата-аналардан сауалнма алу  
Аймақтардағы 
128 маман (ҰБА, 
НЗМ )  
2-тоқсан соңы 
(2015 
желтоқсан) 
Сауалнама нәтижелері бойынша 
мәліметтер  
 
 
Жиналған мәліметтерді өңдеу 
Аймақтардағы 
128 маман (ҰБА) 
2016 қаңтар 
Өңделген мәліметтер ҰБА және 
ДББҰ жіберіледі  
Жиналған мәліметтерге талдау және 
триангуляция жасау 
ҰБА, ББО, ПӨО, 
БРО, БСБД, 
БСБД, ПШО 
2016 қаңтар 
Мектептерді қайта аралаған уақытта 
талдау нәтижелері бойынша 
сенімділікті тексеруді қажет ететін 
мәселелі сұрақтар тізімінің құралуы.  
Пилоттық мектептерді аралау 
 
Аймақтардағы 
128 маман ҰБА 
ББО, ПӨО, БРО,  
2016 ақпан 
Мәселелі сұрақтар бойынша 
жиналған мәліметтер  
  

90
 
5-қосымшаның жалғасы  
 
ТТД, БСБД, 
БСБД, ПШО 
 
Аралау қорытындылары бойынша 
ДББҰ/ҰБА мектептер мен 
бөлімшелер үшін әзірленген  
ұсынымдар 
Жиналған мәліметтерге талдау және 
триангуляция жасау 
Аймақтардағы 
128 маман (ҰБА, 
ББО, ПӨО, БРО, 
ТТД, БСБД, 
БСБД, ПШО) 
2016 наурыз 
Пән бойынша толықтырылған 
аралық есептер  
Пилоттық және бақылау мектептерінде 
шығуда диагностика жүргізу  
ҰБА, ПӨО 
2016 сәуір 
Тестілеу қорытындылары 
ҰБА, ПӨО 
Аналитикалық есеп 
Статистикалық мәліметтерге түзету енгізу 
ҰБА, ПӨО 
2015 сәуір 
 
Оқу бағдарламаларын, бағалау жүйесін, ОӘК 
және т.б. қайта қарау және толықтыру  
ҰБА, ББО, ПӨО, 
БРО 
 2016 мамыр-
маусым 
Қайта қаралған құжаттар. 
Пән бойынша қорытынды есептер. 
Мониторинг қорытындысы бойынша 
бірыңғай аналитикалық есеп дайындау (толық 
және қысқа нұсқа)  
 (ҰБА, ББО, 
ПӨО, БРО, 
БСБД, ПШО, 
БСБД)  
Жинау – ҰБА и 
ТТД 
2016 маусым 
Аналитикалық есеп 
Қайта қарастырылған құжаттарды бекітуге ҚР 
БҒМ тапсыру 
ҰБА, ТТД 
2016 маусым 
Қайта қаралған құжаттарды бекіту  
Республикалық тамыз конференциясында 
апробацияны қорытындылау  
ҚР БҒМ, ДББҰ 
 2016 тамыз 
Баяндамалар, ұсынулар 
 

91
 
6-қосымша  
 
Мектепалды даярлықтың білім беру бағдарламаларын, бастауыш, негізгі 
орта, жалпы орта білім берудің оқу бағдарламаларын, оқулықтары мен 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   19


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал