Уақыттан мықты құдірет жоқ дегенімізбен, оның да қайраны жүрмейтін жандар болады екен. Сәлжүктеу 90.72 Kb.

Дата08.09.2017
өлшемі90.72 Kb.Уақыттан мықты  құдірет жоқ дегенімізбен, оның 

да  қайраны жүрмейтін жандар болады екен. Сәл 

ойлана 

қараңыздаршы 

қыршын кеткендерге. Жаңа 

заманның жыл 

құсы болған Ғани Мұратбаевты, 

отаншылдық 

ұлы сезімді жастық жалынмен жар-

қырата түскен жас гвардияшыларды, ажалды жең-

ген Александр Матросов, Нұркен Әбдіров, Сұлтан 

Баймағанбетовтерді,  қан майданда ер жетіп, ой-

пікірмен есейген Баубек Бұлқышевты еске алыңыз-

даршы! Осыларға уақыт табы із сала алмай  қор 

болуда емес пе! Аяулы есімдерін ауызға алғанда 

әрқашан асыл арман, өр тілектерімен көлеңдемей 

ме көзімізге! 

Саттар Ерубаев - осы тізімнің алдында. Ол  Қа-

зақстан комсомол сыйлығының тұңғыш лауреаты 

атанды. Саттар Ерубаевқа комсомолдың 50 жылды-

ғында Николай Островский атындағы сыйлық бері-

ліп, есімі Бүкілодақтық мемориалдық тақтаға жа-

зылды. 

Қ азі р Саттар Ерубаев атындағы мектеп, клуб, 

көше, әдебиет бірлестігі көбейіп келеді. Ал оның 

аяулы есімін айрықша сезіммен аялайтындар уа-

қыт озған сайын молая бермек. Өйткені ол - өзі-

нің жанды творчествосымен жауынгер сапта тұрып, 

пәрменді еңбек атқарып жатқан зор дарын, ардақты 

азамат. 

Саттар «өмір дегенде өксігін баса алмай, өнері-

нің барлық гүлін аша алмай>' өткен талант иесі 

ғой. Бақытты заманның 

құшағында өз өнерінің 

әсемдігін, бар көркемдігін, сүйсінерлік сонылығын 

жаңа ғана танытып келе жатқан әдебиет гүлі -

Саттар  қыршын кетті. Мейірімсіз ажал оны 23 жа-

сында арамыздан жұлып әкетті. Бірақ Саттар сұм 

өлімді «мәңгілік өмірмен»— творчестволық еңбек-

пен жеңді. 

Саттар Ерубаев 1914 жылы Оңтүстік  Қазақстан 

облысы, Түркстан ауданының 21-аулында туған

21921 жылы Саттарды 40 шақырым жердегі ауыл 

молдасына береді. Білім орнына таяққа душар бол-

ған Саттар бірнеше күннен кейін үйіне  қашып ке-

леді. 1923 жылы Түркстан жеті жылдық мектебінде 

оқыды. 

Осы мектепте үш жыл оқығаннан кейін, 1926 

жылы комсомол  қатарына алуды өтінеді. Жасы тол-

мағандықтан, арызы аяқсыз 

қалады. Бірақ комсо-

мол  қатарында болуды тілеген Саттар 1927 жылы 

17 январь күні өзінің мақсатына жетті. Мектепті бі-

тіргеннен кейін ол Түркстанның аудандық комсомол 

8 комитетінде біраз 

қызмет істеді. Белсенді комсо-

мол мүшесі және зейінді жас екені ескеріліп, ол жо-

Жалын-


даған ғарғы оқу орындарына даярлаитын Алматыдағы 

жыршысы дайындық курсына жіберілді. Курсты озат аяқта-

ғанан кейін 1930 жылы  Қазақтың оқу комиссариа-

тының жолдамасымен Ленинградтың тарих-фило-

софия-лингвистика институтына түсті. (Бұл инсти-

тут соңында Ленинград университетінің филология 

факультетіне  қосылып кетті). 

Ленинградқа барған күннен бастап Саттар са-

баққа мұқият даярланды. Ол күні-түні университет 

кітапханасы мен ғылым академиясының оқу залда-

рында кітап оқып, өзінің білімін жедел көтеруі ар-

қасында озат оқушылардың бірі болды. Саттар  қо-

ғамдық жұмысқа белсене  қатысты. Институт га-

зетінің алқа мүшесі болып, оның мезгілінде және 

1

 Мақала баяндауларында Саттардын шығармаларынан алынған үзінділер мен сөздер тырнақшаға алынып отырылды. 

2

 Біз Саттардын өз  қолымен жазған өмірбаянын және толтырған анкетасын  Қазақ ССР мемлекеттік орталық архи-

вынан,  Қазақстан КП Орталық Комитеті жанындағы партия 

тарихы институтының архивынан,  Қазақстан КП  Қарағанды 

обкомынын,  ҚазПИ-дін, «Лениншіл жас» газетінің және  Қа-

зақстан Жазушылар одағының архивтерінен кездестіре ал-

мадық. Сондықтан онын өмірбаянын басқа нақты материалдар мен естеліктерге сүйеніп жаздық. 

қызықты шығып тұруына ат салысты, бірқыдыру 

мақалалар жазды. Институттан тыс  қоғамдық жұ-

мысқа да тартылып,  қалалық партия комитетінің 

тапсырмасы бойынша, Василеостров ауданы кәсіп-

орындарындағы 

қабырға газеттерінің алқа мүшесін 

сайлау науқанына  қатысып, алғыс алды. 

Институтта зейінді озат оқығандығы үшін жыл 

сайын сыйлық алып отырды. 1933 жылы институт-

ты бітірерде Саттар «Орыс неоромантизмі және 

қазақтың  ұлттық әдебиеті» деген диплом жұмысын 

профессор Медведевтің басқаруымен өте жақсы 

қорғап, бәйге алды. Баспасөз бетінде жариялансын 

деген  қаулы шығарылды. Професордың 

ұсынысы 

бойынша Саттар институтты бітіргеннен кейін ас-

пирантурада  қалдырылды, бірақ Казақстан өлкелік 

комсомол комитетінің институтқа жіберген арнау-

лы телеграммасы бойынша 

Қазақстанға 

қайтып 

оралды. 

Оқудан  қайтқан жас талант әуелі «Ленинская 

смена», соңынан «Лениншіл жас» газеттерінде әде-

биет бөлімінің меңгерушісі болып  қызмет атқарды. 

Мұнымен 

қатар 1934-1935 оқу жылында Алматы-

дағы Жоғарғы ауыл  ш а р у а ш ы л ы қ мектебінің фи- 9 

лософия кафедрасында ассистент болып, лекция 

оқып, семинар жұмысына басшылық етті. Біраз уа-

қыт «Лениншіл жас» газетінің жауапты редакторы-

ның орынбасары болды. 

Қазақстан өлкелік комсо-

мол комитеті Саттарды кейіннен жаңадан ғана  құ-

рылайын деп жатқан 

қазақтың  м у з ы к а л ы қ 

театрының директоры 

қызметіне 

ұсынды. Алайда 

ол бұл орында  ұзақ істей алмады. 1934 жылы 5 

июльде  В К ( б ) П  Қазақстан өлкелік комитеті «Қара-

ғанды пролетариаты» газетінің жай-күйі туралы 

қаулы шығарды. Газеттің ісін жолға  қою, кадрлар-

мен толықтыру мәселесін шешкенде, өлкелік партия 

комитеті Саттар Ерубаевты «Қарағанды пролета-

риаты газетінің комсомол бетінің редакторы 

етіп тағайындады. 

Қарағандыға келгеннен кейін 

Саттар 1934 жылдың 9 июлінен 1935 жылдың 

12 майына дейін «Қарағанды пролетариаты» газе-

тінің жауапты редакторының орынбасары болып 

істеді. 

Саттардың 

Қарағандыда 

қызмет істеген кезі 

болашақ <Менің 

құрдастарым» романының мате-

риалын жинауға, талай жаңа  ө м і р  құбылыстарын 

көріп, ақындық елегінен өткізуге, шахталардың 

техникасымен танысуға, 

қажымай-талмай жұмыс 

істеуге мүмкіндік берген кезең еді. Міне, сондықтан 

да оның аяқталмаған романы нақтылы өмірден, өзі 

араласып жүрген оның 

қуаныш-сүйінішіне ортақ 

болған өмірден алынып жазылған шынайы «Өмір 

көркемдігінің» шығармасы болды. Әлжаппар Әбі-

шев пен Ғалымжан Мұқатовтың айтуына  қараған-

да, Саттар өзінің «Менің  құрдастарым» романының 

алғашқы бөлімдерін киносценария етіп жазған кө-

рінеді. Және сол сценарийдің алғашқы варианты 

«Қарағанды пролетариаты» газеті жанындағы әде-

биет бірлестігінде  т а л қ ы л а н ы п , жоғары бағала-

нады. 

Саттар  Қазақстан Совет Жазушылары одағы-

ның 1 съезіне делегат болып  қатысып, одақтың мү-

шелігіне алғаш  қабылданғандардың бірі болды.  Қа-

рағандыға келгеннен кейін ол өзінің журналистік 

қызметімен  қатар жазушылар 

ұйымының арнаулы 

тапсырмаларын орындап, әдебиет бірлестіктері мен 

үйірмелерін 

құрды, әдебиетпен әуестенушілердің 

жиналыстарында әдебиет ториясынан лекциялар 

оқып, түсіндірмелер беріп отырды. 

1935 жылдың жазында Алматыға келіп, Ленин-

град университетінің аспирантурасына түсуге да-

йындалды. Москваға аз күн аялдаған уақытында 

Қазақстаның XV жылдығы 

құрметіне арналып шы-

ғарылып жатқан көркем әдебиет редколлегиясы 

оған Чуковскийдің «Сарыарқаның ерлері» очеркін, 

Берзиннің «Сексенбайдың 

қысқаша өмір тарихы» 

әңгімесін аудартып алып, басқа жазушылармен  қа-

тар оның да портретін басып шығарды. 1935-36 

оқу жылында ол Ленинград университетінің аспи-

рантурасына түсті, бірақ меңдеп кеткен ауруы бір-

ақ жыл оқуға мүмкіндік берді. 1936 жылдың сен-

тябрь айынан бастап  Қ а з П И - д і ң  қазақ әдебиеті ка-

федрасының доценті болып орналасып, әдебиет 

тарихы мен теориясынан лекциялар оқыды. 

1937 жылдың басында ауруының күшейе түсуіне 

байланысты,  ҚазПИ дирекциясы 22 февральда 

оны  Қаменское плато курортына емделуге жіберді. 

Саттар өзінің хал үстінде жүргеніне  қарамастан, 

сМенің 

құрдастарымды» жазумен болды. Сонымен 

қатар М. Жанғалин екеуі  қазақ мектептерінің 10-

класына арналған «Әдебиет хрестоматиясын» 

құ-

растырды. 

Бірақ мезгілсіз жеткен сұм ажал жалындаған 

талант иесінің шешек атып, гүлдеп келе жатқан 

өмірін 1937 жылы 2 июньде үзіп кетті. 

Саттар - шебер прозашы. 

Саттар көп тілді совет әдебиетінің жемісті бір 

саласы -  қазақ әдебиетінің  қасиетті төрінен өзі-

нің жарқын жазушылық талантымен орын алды. 

Әдебиетіміздің алтын  қазынасына өзінің бірнеше 

новеллалары мен атақты «Менің 

құрдастарымын» 

қосты. Эстетикалық талғамы өскен бүгінгі  қазақ 

оқушылары Саттар творчествосымен танысқан уа-

қытта ең алдымен оның творчестволық беті, мәде-

ниеті жоғары жазушы екенін аңғарады, мезгілсіз 

қайтыс болғанына  қанша күйінсе де,  қымбат мұра-

сына сонша сүйсінеді. 

Саттар творчествосын таныстыру үшін хроно-

логиялық принциптен іргені аулақ салып, Саттар-

дың әр жанрда  қандай табысқа ізденіс жасағанды-

ғын көрсеткен абзал. 

Саттар поэзия саласында бір  қатар барлау жа-

сап, едәуір табысқа да жетті. 

Қазақ әдебиетінде 

породия мен эпиграма жазуды тұңғыш  қолға алды, 

баллада жанрын тұрақтандыру үшін көп еңбек ет-

ті. Саттардың творчествосы оның журналистік  қыз-

метінің игілікті әсерімен толықтырылып отырды. 

Өмірге белсене араласу, жаңаны орнықтыру, ескі, 

кертартпа атаулымен күресу ниеті Саттардың өткір 

тілді, тартымды публицистикалық шығармаларын 

тудырды. Әдебиет майданындағы жауынгер, ай-

бынды солдат Саттар өрістеген ойды,  қиялды, өмір-

ді шынайы да  қомақты көрсетуге мүмкіндік бере-

тін прозаға ерекше ден  қойды. 

Қазақ совет әдебиетінде прозаның шағын тү-

рі - суреттеме мен очерк, көркем әңгіме мен новел-

ла - ерекше көрнекті орын алады. 20-30 жылдар-

дағы социалистік 

құрылыстың алып  қарқыны өмір-

де болып жатқан орасан зор жаңалықтардың ізін 

суытпай бейнелеуді талап етті. Жазушылар бұл 

әмірлі талапқа «бағынуға» мәжбүр болды, мұның 

оларға тек пайдасы ғана тиді, өйткені олар  қалам-

дарын  ө м і р шындығымен жаттықтырды, өмірден кө-

бірек хабардар болды. Бұл кезде очерк пен әңгіме-

лердің ерекше мол болуының себебі: жаңадан ғана 

әдебиет әлеміне араласа бастаған жас таланттар 

роман-повеске бата алмады, әңгіме, көркем очерк 

саласында 

қанаттанды, жазушылықтың «дайындық 

мектебінен» өтті. 

Саттар «Менің  құрдастарымды» жазудан бұрын 

өзінің  қаламын прозаның кіші түрлері арқылы үш-

тап алды. Оның очерктерінде нақтылы өмір шынды-

ғының мәнді  құбылыстары іріктеліп алынды. 

Саттардың «Өмір келбеті», (орыс тілінде жазыл-

ған) «Кешегі езілген жарлы - бүгін ауқатты, мәде-

ниетті колхозшы» және «Төрт  қыз» деген очерктері 

өзінің көркем пейзаждарымен, ойлы да оюлы тілі-

мен, нақтылы шындықтың әсерлі суретін көрсетуі-

мен оқушыға үлкен әсер етеді. Бұл очерктер кон-

траст негізінде жазылғандықтан, оқушыларды шұ-

ғыласыз өткен ескі өмірден жирендіріп, жаңа 

бақытты социалистік өмірді тез  қалыптастыруға, ор-

нықтыруға үндейді. Сондықтан да «Өмір келбетін-

дегі» Өмірзақ; кешегі езілген жарлы - бүгін ау-

қатты, мәдениетті колхозшы, өмір азабынан, байдың 

тепкісінен  құтылып, колхозға кірген, еркін еңбекті 

тіршілігінің арқауы еткен Демеуқұл, Ворошилов 

атқыштарының бүкіл одақтық жарысына дайында-

лып жатқан  құралайды көзге ата білетін бақытты 

да шат  қазақтың төрт  қызы  қалыптасқан характер 

дәрежесіне көтеріле алмағанымен, айқын да тар-

тымды суреттелген. 

Очерктердің публицистикалық желісі нақ тар-

12 тылып, автордың идеалын барынша нақтылай түс-

Жалын-

 кен. Саттардың алып-ұшқан 

ұшқыр  қиялы өзінің 

даған көз алдындағы өмір шындығы төңірегінде шырма-

жыршысы лып 

қалмайды, жаңалықтың артықшылығын ай-

рықша бадырайтып көрсететіндей көріністер іздей-

ді. Бақыт  құшағындағы  қазақтың төрт  қызын оқуда 

озат, еңбекте екпінді етіп суреттей отырып, олардың 

жастық өмірін капиталистік елдердегі жастардың 

аянышты, 

қара түнек өмірімен салыстырады,  қа-

наушылық үстемдік еткен елдерде жастық жоқ, он-

да «Жас болу - бақытсыздық» екендігін көрсете-

ді. Саттар очерктері көркемдік жағынан түгелдей 

мінсіз деп айтуға болмайды. «Күрес түйісінде» 

деген очеркі, «Егор Бутенко» деген суреттемесі сұ-

рау-жауап формасында жазылғандығын айтып өт-

Кен жөн.  Қалай болғанмен де очерктер Саттардың 

міндетті түрде басып өтетін жолы,  қаламын шыңдап 

алатын жанры болуға тиіс еді. Өйткені өмірмен 

танысу, өмірде болып жатқан 

құбылыстарды сөз 

өнері арқылы көрсете білу - әр жазушының  қасиет-

ті борышы. Горький сөзімен айтқанда, Саттар біз-

дің әдебиеттің жауынгер жанры - очеркке ерекше 

мән бере білді, өзінің творчестволық күшін, мүмкін-

шілігін сынап көрді. 

Саттар творчествосында  қомақты, ойлы фило-

софиялық пайымдауға толы новеллалардың орны 

мүлде өзгеше өресі биік. Көлемі шағын, алымы мол 

Саттар новеллалары тартымды, эстетикалық әсері 

күшті шығармалар ретінде біздің жаңадан ғана 

қалыптасып, ілгері даму процесін басынан өткере 

бастаған жас прозамыздың  қорына  қосылды. «Ба-

қыт» деген шын мәніндегі көркем әңгіме өзінің тіл 

шұрайлығымен ғана емес, философииялық сазымен 

де, өршіл романтикасымен де оқушыны баурап ала-

ды. Әңгіменің геройы - бақыт. 

Бақыт деген не деген  с ұ р а қ нәзік жанды Саттар-

ды терең ойға батырады. «Талай бақытпен бетпе-

бет кездескен»,  қазір өзі бақыттың  құшағында жүр-

ген жас талант әуелгі кезде шаруасы кем, 

қолы 

қысқа семьядағы Барлыбайдың нанды аңсап, зар 

қаққанын, әкесі Жақсыбайдың әкелгеніне 

қарнын 

тойдырып алып,  қуанғанын көргенде: «Мен бақыт 

деген нан ба екен деуші едім»,- деген  қорытынды 

жасаса, артынан жаңа өмірмен өзгерген бақытқа 

жүзбе-жүз кездескенде бақыттың мәні де, мазмұны 

да басқаша екендігін түсінеді. «Бақыт дегеніміз  ұлы 

еңбек, бақыт өмірмен  қатар келмейді екен, бақыт 

дегенімнің өзі біздің өмір екен!»-деп терең ойға 

батырған сұрақтың шешуін табады. 13 

Саттардың бақыт жөніндегі романтикалық сұ-

рағы мен жауабы нақты өмір 

құбылыстары арқы-

лы шешілгендіктен де эстетикалық әсері күшті 

болып, адал еңбектің өкілі болуға  ұмтылдырады. 

Новелла көркем формада біздің социалистік Отаны-

мыздың негізгі моралын - адал еңбек етсең, ба-

қытты боласың деген  ұранды насихаттайды, жас-

тарды творчестволық еңбекке шақырады. 

«Өмір көркемдігі» деген новелласында Саттар 

«өмірдің көркемдігін көзімен» көріп, өзгені де осы 

сұлулықтан, көркемдіктен ләззат алуға ортақ етті. 

Новелладағы көріністер мен  ұтымды уақиғалар, 

шебер  қолдан  қастерленіп шыққан өмір көрінісінің 

портреті мынадай логикалық  қорытындыны тудыр-

ды: «Дәмеліні сұлу еткен оның денесінің,  қолының 

кербез, өте көркем сансыз  қозғалысы, көз  қарасы-

ның 

құбылуы, күлкісінің күмістей тазалығы болса, 

сол сансыз көркем  қозғалысты, 

құбылмалы, оттай 

ыстық көзқарасты, таза күлкіні туғызған Дәмелі-

нің бақыттылығы,  қуанышы, шаттық өмірі - уа-

йымсыздығы». Сөйтіп, Саттар біздің өміріміздің 

көркемдігін осылайша  қастерлей алды, бұл өмір 

үшін аянбай еңбек етуге, реті келгенде бел шешіп 

күресуге шақырды. «Адамның өзі өмірімен адам 

емес пе!»- деген пікір түйді. Саттар публицистика-

ға толы, философиялық сазы басым новелланы  қа-

зақ әдебиетінің 

қалыптасқан жанрына айналдыруға 

бар күшін жұмсады. 

Орыс тілінде 1935 жылы жазылған «Мәңгілік 

өмір» деген новелласында жас талант өлімді өмір-

ге, 

қайғыны 

қуанышқа жеңдіріп, мәңгілік өмірдің, 

өлмеушіліктің сырын ашады. Бұл новелла өзінің 

сюжеттік желісі жағынан «Менің 

құрдастарым» ро-

маны увертюрасының 

құрамды бір бөлімі болып 

қиюласқан «Мәңгілік өмір туралы жыр» атты бал-

ладамен іштей сабақтасып жатады. Осы екі шығар-

мада да бақытты өмір үшін күресу, Отанды сүю, 

адал еңбек ету идеясы көрсетіледі. 

Саттардың «Келесі соғыс туралы» новелласынан 

жас автордың болашақты дарындылықпен байқап, 

ой түйе алатындығын көреміз. Сонымен бірге осы 

шығарманың 

қазақ әдебиетінде ғылыми фантасти-

каның алғашқы туындысы болғандығы да Саттар 

творчествосына зор абырой болмақ. Шұрайлы да 

қою оқиғаны  қызықты да ойлы суреттеп беру жағы-

нан келгенде, келесі соғыс туралы новелла  қазақ-

тың ғылыми  қиялының шырқау биігі ретінде әрқа-

14 шанда жарқырай бермек. 

Жалын- Саттардың новеллаларында өршіл романтика, 

даған өткір публицистика, философиялық пайымдау өз-

жыршысы ара біте  қайнасып, эстетикалық әсерді күшейтіп 

отырады. Бұл Саттар новелласының ерекшелігі. 

Саттардың өрістеген ойына, алымды  құлашына 

поэзияның, прозаның шағын түрлерінің шеңбері 

тарлау болды. 

Қиялдан күшті шындықты шынайы 

қалпында  қомақты етіп суреттеу үшін Саттар  ұ з а қ 

сонарлы романға ден  қойды. 

«Менің 

құрдастарым»- Саттардың көлемді 

тұңғыш та ақырғы шығармасы. Өмір шындығы -

көркем әдебиеттің негізі. Жазушы бұл шындыққа 

назар аудармай, одан өзінің творчествосына нәр ал-

май отыра алмайды. Көркем шығармада көріністер-

сіз, характерсіз, тартымды штрихтарсыз адам обра-

зын жасауға болмайтындығын түсінген Саттар 

өнеркәсіп саласын -  Қарағандыны кейіпкер тұлға-

сын шыңдайтын еңбек ордасы, жаңа өмірді орнық-

тыруда адамдардың кездескен 

қиыншылықтарды 

жеңуінің, үздіксіз өрлеп, табысқа жетудің айбынды 

майданы, адам характерін  қалыптастыратын өндіріс 

мектебі ретінде алғанда, жұмысшы табының өсу 

кезеңдерін дүниеге жаңа ғана келіп, буынын  қатай-

тып келе жатқан советтік жас интеллигенцияның 

қалыптасу процесін көрсетуді мақсат еткен яғни 

Қ арағанд ы тақырыбын еңбек майданының негізгі 

ерлері - жұмысшылар мен инженер-техник  қызмет-

керлерді жанды байланыста көрсету үшін жалпы 

өндірістік фон, объект ретінде алған. Расында да, 

көркем әдебиеттің көздейтін негізгі мақсаты - нақ-

тылы өндіріс процестері арқылы адамды сурет-

теу ғой. 

Саттар өзінің негізгі ой-жоспарын сазына жеткі-

зіп, романының алғашқы нобайын аяқтап шығуға 

мұршасы келмеді. Сондықтан да  қазақтың техни-

калық интеллигенциясының туу, өсу, 

қалыптасу 

процестері бірсыдырғы көркемдік нанымдылықпен 

суреттелгенмен, логикалық 

қорытындыға жетпей 

қалды. Әйтпегенде, инженерлер - Рақмет пен Ли-

заның, дәрігер Ықыластың 

қалыптасқан характер-

леріне 

қатардағы жұмысшыдан инженер-техник 

қызметкерлерінің дәрежесіне дейін өсіп келе жатқан 

байырғы шахтер Илья, Алексей, Бейсен, Шектібай, 

Әліптердің, техникалық жағынан сауаты ашылып, 

өрісі кеңіп, мәдениетке 

құлаш сермеп келе жатқан 

Мырзаш,  Қали, Аркаша, Айша, 

Ұ л б о с ы н д а р д ы ң 

жасалып келе жатқан образдарына әлі де талай 

ұтымды детальдар  қосылып, жанды сипатқа ие бо-

лар еді. 

Әрине, бұл образдардың тағдыры да, атқаратын 

қызметі де негізгі образдардың шынайы характер-

лерін ашу үшін кейде психологиялық талдаудың, 

кейде сыртқы көріністің фоны етіліп беріліп отыры-

латындығын, жазушының ой төркініне  қарай олар-

дың екінші планда көрсетілуге тиіс екендігін де ес-

тен шығармау керек. 

Саттардың бүкіл творчествосы, оның ішінде <Ме-

нің 

құрдастарым» романы жөнінде С. Мұқановтың: 

«Саттар Ерубаевта нағыз социалистік жазушының 

ынта-тілегі, поэтикалық ерекшелігі бар еді. Сон-

дықтан да ол нақтылы өмір материалдарына көр-

кемдік обобщение жасау арқылы бірден-бір дұрыс 

жолмен жүрді»,- деген пікірі мейлінше дәл және 

әділетті айтылған. 

€Менің 

құрдастарым»- социалистік реализм 

әдісін игере отырып жазылған шығарма. Өмір шын-

дығы жан-жақты суреттеліп, 

қомақты көрсетіл-

ген. «Түннен де  қараңғы кешегі өмір, бақытты да 

қуанышты, жаңалыққа толы өзгерісті,  қиялдан да 

күшті бүгінгі шындық» эстетикалық мол әсермен ға-

«Литературный критик» журналы, екінші кітап, фев-раль. 1940 ж. 160-бет. 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал