Тұтынушылардың электр қондырғыларын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 24 қазандағы №1353 Қаулысы «Электр энергетикасы туралы»жүктеу 5.14 Kb.

бет12/13
Дата22.04.2017
өлшемі5.14 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

35. Құрылыс-монтаж ұйымдарының қызметкерлеріне жұмыс істеп тұрған электр 
қондырғыларында және электр жеткізу желілерінің күзет аймақтарында жұмыс 
жүргізуге рұқсат беру 
  
601.  Жұмыс  басталар  алдында  электр  қондырғысында  жұмыс  жүргізіліп  жатқан 
ұйымның  аумағында,  құрылыс-монтаж  ұйымдары  (бұдан  әрі  -  ҚМҰ)  осы  ұйымға 
жұмыстардың  мазмұны,  кӛлемі  және  орындалу  мерзімдері  жӛнінде  мәлімет  беруге, 
сондай-ақ жұмыстардың қауіпсіз жүргізілуіне жауапты адамдардың тізімін, онда олардың 
аты-жӛндерін, лауазымдарын және электр тоғының қауіпсіздігі бойынша біліктілік тобын 
кӛрсете отырып, табыс етуге тиіс. 
602.  Жұмыстарды  орындауға  рұқсат  беру  кезінде,  электр  қондырғысында  жұмыс 
жүргізіліп  жатқан  ұйым,  ҚМҰ  ӛкілімен  бірлесе  отырып,  осы  ұйым  аумағында  жұмыс 
жүргізу  үшін  В-қосымшасының  «Құрылыстағы  еңбек  қауіпсіздігі»  12-03-99  ҚНжЕ 
нормаларымен кӛзделген нысан бойынша акт-рұқсаттама жазуға тиіс. 
603. Акт-рұқсаттама бойынша тӛмендегілер: 
1)  ҚМҰ-ның  жұмыс  аймақтарын  бӛлектеу  үшін  құрылған  электр  схемасының  кӛзге 
кӛрінетін  үзіктерін  құру  орындары,  қорғағыштық  жерге  тұйықтау  құралдарын  орнату 
орындары
2)  ҚМҰ  жұмыс  орындарының  қоршауларының  шекаралары  мен  түрлері.  Қоршаулар 
ҚМҰ  жұмыскерлерінің  қоршалған  аймақтарының  шектерінен  тыс  жерлерге  қателікпен 
еніп кету мүмкіндігін болдырмауға тиіс; 
3) жұмыс аймағына кіру (шығу), кӛліктің кіру (шығу) орындары; 
4) жұмыс аймағында қауіпті және зиянды факторлардың болуы айқындалуға тиіс. 
ҚМҰ-ның  жұмыскерлеріне  рұқсаттама  беруге  және  наряд-рұқсаттамаға  қол  қоюға 
құқылы  қызметкерлер  акт-рұқсаттамада  кӛрсетілуге  немесе  электр  қондырғыларында 
жұмыс  жүргізіліп  жатқан  ұйым  басшысының  жарлығымен  айқындалуға  (бұл  құжаттың 
бір данасын құрылыс-монтаждау ұйымдарының ӛкіліне беру жолымен) тиіс. 

604. Жұмыс жүргізілетін орынға келгеннен кейін құрылыс-монтаждау ұйымдарының 
жұмыскері,  бӛлінген  учаскеде  қауіпті  факторы  бар  жергілікті  ерекшеліктерді  ескере 
отырып,  еңбек  қорғау  бойынша  нұсқаулықтан  ӛтуге  тиіс,  ал  наряд  беруге  құқылы 
қызметкерлер,  жауапты  басшылар  (қажет  болғанда)  және  жұмыстардың  жауапты 
орындаушылары  электр  қондырғыларының  схемалары  бойынша  қосымша  нұсқаулықтан 
ӛтуге тиіс. 
Нұсқаулықты электр қондырғысында жұмыс жүргізілгелі жатқан ұйым бӛлімшесінің 
басшысы (басшының орынбасары) ӛткізуге тиіс. 
Нұсқаулықтың ӛткізілуі электр қондырғыларында жұмыс жүргізіліп жатқан ұйымның 
және ҚМҰ-ның бӛлімшелерінің нұсқаулықтарды тіркеу журналдарында атап кӛрсетілуге 
тиіс. 
605. Электр қондырғыларында жұмыс жүргізіліп жатқан ұйымның аумағында, сондай-
ақ  электр  жеткізу  желілерінің  күзет  аймағында  жүргізілетін  жұмыстарға  алғаш  рет 
рұқсаттаманы  осы  ұйымның  қызметкерлерінің  ӛкілі  (рұқсат  беруші)  береді.  Ол 
жұмыстарға жауапты басшыға немесе жұмыстың жауапты орындаушысына рұқсаттаманы 
осы Қағидалардың 
102-тармағына
 сәйкес береді. 
606.  Акт-рұқсаттамада  қарастырылған  шаралардың  сақталынуына  ҚМҰ-ның  және 
электр қондырғыларында жұмыс жүргізіліп жатқан ұйымның басшылары жауапты. 
  
  
Тарату  құрылғыларындағы  жұмыстарға  рұқсаттама  беру.  Жұмыс  аймағы 
қоршалған 
  
607. ҚМҰ-ның үшін бӛлінген жұмыстар аймағы электр қондырғысының жұмыс істеп 
тұрған  бӛлігіне  құрылыс-монтаждау  ұйымдарының  жұмыскерлерінің  қателесіп  еніп 
кетуіне тосқауыл болатын тұтас немесе торлы қоршаумен қоршалады. 
608.  Жұмыс  орындау  үшін  бӛлініп  қоршалған  аймаққа  ҚМҰ-ның  жұмыскерлерінің 
жаяу  ӛтетін  және  машиналар  мен  механизмдердің  ӛтетін  жолдары,  қағида  бойынша, 
жұмыс істеп тұрған электр қондырғыларының аумағын және үй-жайды қиып ӛтпеуге тиіс. 
609. 
Қоршалған 
аймақта 
ҚМҰ-ның 
жұмыскерлері 
жұмыстарды 
электр 
қондырғыларында жұмыс жүргізіліп жатқан ұйым қызметкерлері  берген наряд бойынша 
құрылыс  нормалары  мен  ережелері  «Құрылыстағы  еңбек  қауіпсіздігі»  12-03-99  ҚНжЕ 
үлгісіне сәйкес орындауға тиіс. 
  
  
Жұмыс аймағы қоршалмаған немесе толық қоршалмаған 
  
610.  Жұмыс  аймағы  қоршалмаған  немесе  құрылыс-монтаждау  ұйымдарының 
жұмыскерлерінің  қоршалған  аймаққа  баратын  жолы,  оның  ішінде  күн  сайынғы  жолы 
жұмыс  істеп  тұрған  ТҚ-ның  аумағы  ішінен  немесе  үй-жайы  арқылы  ӛткен  жағдайларда, 
бұл  аймаққа  етуге  рұқсаттаманы,  оның  ішінде  күн  сайынғы  рұқсаттаманы,  электр 
қондырғыларында жұмыс жүргізіліп жатқан ұйымның ӛкілі беруге тиіс. 
611.  Құрылыс-монтаждау  ұйымдарының  үшін  бӛлінген  аймақ  қоршалмаған  болса, 
ондағы  жұмыстар,  электр  қондырғыларында  жұмыс  жүргізіліп  жатқан  ұйымның  ӛз 
міндеттерін  осы  ұйым  берген  наряд  бойынша  атқаратын  ӛкілінің  үздіксіз  бақылауымен 
орындалуға тиіс. 
612.  Бақылаушы  рұқсаттама  берілген  кезде  орнатылған  қоршаулардың,  ескерту 
беретін плакаттардың сақталуына және қызметкерлердің кернеу келіп тұрған ток ӛткізгіш 
бӛліктерге жақындаудың рұқсат етілген қашықтықтарын ұстануына құрылыс-монтаждау 
ұйымдарының жауапты жұмыс орындаушысымен тең жауапты. 
  
  

Электр жеткізу желілерінің күзет аймағындағы жұмыстарға рұқсат беру 
  
613.  ҚМҰ  жұмыскерлеріне  кернеу  келіп  тұрған  электр  жеткізу  желілерінің  күзет 
аймағындағы, сондай-ақ жұмыс істеп тұрған ӘЖ-нің қиылысу аралығындағы жұмыстарға 
рұқсаттама беруді пайдаланушы ұйымның ӛкілі (рұқсат беруші) іске асырады. Бұл кезде 
рұқсат  беруші  ҚМҰ  әр  бригадасының  жауапты  басшысына  және  жауапты  жұмыс 
орындаушысына  ғана  рұқсат  бере  алады.  Ажыратылған  электр  жеткізу  желісінің  күзет 
аймағындағы  жұмыстарға  рұқсат  берушінің  ҚМҰ  жауапты  басшысына  ғана  рұқсаттама 
беруіне  рұқсат  етіледі,  содан  кейін  соның  ӛзі  қалған  қызметкерлерге  рұқсаттама  беруге 
тиіс. 
614.  Ажыратылған  ӘЖ  жауапты  орындаушыларға  рұқсаттама  беру  кезінде  рұқсат 
беруші  әрбір  бригаданың  жұмыс  учаскесіне  бір-бірден  жерге  қосу  құралын,  ал 
жұмыстарға  жауапты  басшыға  рұқсаттама  бергенде  -  жұмыс  учаскесіне  мүмкін 
жақындықта бір жерге қосу құралын орнатуға тиіс. 
615. Ажыратылған ӘЖ жұмыс жүргізгенде құрылыс-құрастыру ұйымдарының жұмыс 
учаскелерінде  жерге  тұйықтау  құралдарын  наряд  бойынша  ӘЖ  пайдаланатын  ұйымның 
қызметкерлері ішінен рұқсат беруші орнатуға тиіс. Жерге қосу ажырату үшін бӛлек наряд 
берілуге  тиіс.  Мұндай  кезде  бригада  мүшесі  ретінде  құрылыс-құрастыру  ұйымдарының 
жұмыскерлері ішінен III топ жұмыскерін тартуға рұқсат беріледі. 
616.  КЖ  күзет  аймағында  жұмыс  жүргізуге  берілген  рұқсат  қағазында  және  акт-
рұқсаттамада КЖ орналастырылуы мен салыну тереңдігі кӛрсетілуге тиіс. 
617.  КЖ  күзет  аймағында  жер  қазу  жұмыстарын  бастаудың  алдында  КЖ 
пайдаланатын ұйымның қызметкерлері ішінен бір жұмыскердің бақылауымен кәбілдердің 
орналасуын  және  салыну  тереңдігін  дәл  анықтау  мақсатында  топырақтың  тексерістік 
қазылуын  (шурф)  жүргізу  керек,  сондай-ақ  жер  қазғыш  машиналардың  жұмыс  аймағын 
белгілейтін уақытша қоршаулар орнатылуға тиіс. 
618. Қажет болғанда кәбілді тесуді КЖ пайдаланатын ұйымның жұмыскерлері ішінен 
рұқсат  беруші  орындауға  тиіс.  Бригада  мүшесі  ретінде  ҚМҰ  IV  топтағы  жұмыскерін 
тартуға болады. 
619.  ӘЖ-нің  күзет  аймағында  әртүрлі  кӛтергіш  машиналарды  және  жылжымалы 
бӛліктері  бар  механизмдерді  пайдаланып  жұмыс  істеуге,  машинадан  (механизмнен) 
немесе  оның  жылжымалы  немесе  кӛтергіш  бӛліктерінен,  сондай-ақ  оның  жұмыс 
органынан  немесе  кез  келген  қалпындағы  кӛтерілетін  жүктен  (оның  ішінде  ӛте  жоғары 
кӛтерілу  немесе  ұшу  қалпында)  жақын  тұрған  кернеу  берілген  сымға  дейінгі  ауадағы 
қашықтық  осы  Қағидалардың 
10-қосымшасының  5-кестесінде
  кӛрсетілген  қашықтықтан 
кем болмайтын жағдайда рұқсат етіледі. 
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
1-қосымша 
  
  
Электр техникалық (электр-технологиялық) персоналдың электр қауіпсіздігі 
жөніндегі топтары және оларды беру  
шарттары 
  
Электр 
қауіпсіздігі 
бойынша 
тобы 
Электр кондырғысындағы ең аз жұмыс ӛтілі (айлар) 
  
Ұйымның персоналы 
Тәжірибеден ӛтушілер 
Орта білімі 
жоқ 
Орта 
білімі 
Орта 
техникалық; 
Жоғары 
электр 
Кәсіптік-
техникалық 
Институттар 
және 

бар 
және 
жоғары 
техникалық 
білімі бар 
техникалық 
білімі бар 
училищелер  техникумдер 
(колледждер) 
ІІ 
Бағдарлама 
бойынша 
кемінде 72 
сағат 
оқудан 
кейін 
Нормаланбайды 
1. Электр 
қондырғысы және 
оның жабдықтары 
туралы қарапайым 
техникалық білімі 
бар. 
2. Электр тогының 
қауіптілігі және ток 
ӛткізгіш бӛліктерге 
жақындаудың 
қауіптілігі туралы 
айқын түсінігі бар. 
3. Электр 
кондырғыларындағы 
жұмыс кезінде 
негізгі сақтандыру 
шараларын білу. 
4. Зақымданғандарға 
алғашқы кӛмек 
кӛрсетудің 
тәжірибелік 
дағдыларын білу. 
III 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 
1. Жалпы электр 
техникада 
қарапайым таным-
түсінігінің болуы. 
2. Электр 
кондырғысын және 
оның техникалық 
қызмет кӛрсетуін 
білу. 
3. Қауіпсіздік 
техникасының 
жалпы қағидаларын, 
оның ішінде 
жұмысқа рұқсаттама 
беру қағидаларын 
және орындалатын 
жұмысқа қатысты 
арнайы талаптарды 
білу. 
4. Жұмысты қауіпсіз 
жүргізуді 
қамтамасыз етуді 
және электр 
қондырғыларында 

жұмыс істеп 
жатқандарға 
қадағалау жүргізуді 
білу. 
5. 
Зақымданғандарды 
электр тогының 
әсерінен боса 
қағидаларын білу, 
алғашқы 
медициналық кӛмек 
кӛрсетуді және іс 
жүзінде 
зақымданған адамға 
ондай кӛмек 
кӛрсетуді білу. 
IV 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 
  
  
1. Электр техниканы 
арнайы кәсіптік 
техникалық 
училище кӛлемінде 
білу. 
2. Электр 
қондырғыларындағы 
жұмыс кезінде 
қауіптілік туралы 
толық түсінігінің 
болуы. 
3. Атқаратын 
қызметі кӛлемінде 
Қағидаларды, электр 
жабдықтарын 
техникалық 
пайдалану 
қағидаларын, электр 
қондырғыларының 
құрылысын және 
ӛрт қауіпсіздігін 
білу. 
4. Қызмет 
кӛрсетілетін 
учаскенің электр 
қондырғысы мен 
жабдығының 
схемасын білу, 
жұмыстардың 
қауіпсіздігін 
қамтамасыз ететін 
техникалық іс-
шараларды білу. 
5. Нұсқау беруді
жұмыстарды 
қауіпсіз жүргізуді 

ұйымдастыруды, 
бригада мүшелеріне 
қадағалауды 
жасауды жүзеге 
асыру. 
6. Зақымданған 
адамды электр 
тогының әсерінен 
босату қағидаларын 
білу, алғашқы 
медициналық кӛмек 
кӛрсету беруді және 
іс жүзінде 
зақымданған адамға 
ондай кӛмек 
кӛрсетуді білу. 
7. Персоналды 
қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына, 
алғашқы 
медициналық кӛмек 
кӛрсетудің 
тәжірибелік 
тәсілдеріне үйретуді 
білу. 

24 
алдыңғы 
топтағы 
12 
алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 

алдыңғы 
топтағы 
  
  
1. Электр 
қондырғыларының 
схемаларын, 
жабдықты 
жайғастыруды, 
ӛндірістің 
технологиялық 
үдерістерін білу. 
2. Осы Қағидаларды
қорғаныс 
құралдарын 
пайдалану және 
сынау қағидаларын 
білу, осы және басқа 
талаптардың қайдан 
алынғандығы 
қатыстылығы 
туралы айқын 
түсінігінің болуы. 
3. Атқаратын 
лауазымы кӛлемінде 
техникалық 
пайдалану 
қағидаларын, электр 
қондырғыларын 

және ӛрт қауіпсіздігі 
қағидаларын білу. 
4. Жұмыстарды 
қауіпсіз жүргізуді 
ұйымдастыруды 
және кез келген 
кернеудегі электр 
қондырғыларындағы 
жұмыстарды тікелей 
басқаруды жүзеге 
асыруды білу. 
5. Персоналға 
нұсқау беру кезінде 
қауіпсіздік 
шаралары туралы 
талаптарды анық 
белгілей және 
баяндай білу. 
6. Персоналды 
қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына, 
алғашқы 
медициналық кӛмек 
кӛрсетудің 
тәжірибелік 
шараларын үйретуді 
білу. 
  
Ескертпе: 
1. Кестеде келтірілген электр тоғының қауіпсіздігіне қатысты персоналға қойылатын 
талаптар  ең  аз  талаптар  болып  саналады  және  ұйым  басшысының  шешімімен 
толықтырылуы мүмкін. 
2.  I  топ  электр  техникалық  персоналға  жатады.  Ӛндірістік  персоналға  I  топқа 
жатқызуды  талап  ететін  кәсіптердің,  жұмыс  орындарының  тізбесін  ұйым  басшысы 
айқындайды.  Электр  тоғының  қауіпсіздігі  бойынша  оның  ӛндірістік  қызметіне  жататын 
талаптарды меңгерген персоналға I топ беріледі, бекітілген нысандағы журналға тіркеледі 
(Осы  осы  Қағидаларға 
6-қосымша
).  I  топты  беру  нұсқама  жүргізу  жолымен  жүргізіледі, 
әдетте,  ол  ауызша  сұрау  нысанында  білімін  тексерумен  және  (қажет  болғанда)  жұмыста 
үйренген қауіпсіздік дағдыларын тексеру немесе электр тоғынан зақымданғанда алғашқы 
кӛмек  кӛрсетумен  аяқталуға  тиіс.  I  топты  беруді  ұйым  басшысының  ӛкімімен 
тағайындалған электр техникалық персонал арасынан IV топқа ие жұмыскер жүргізеді. 
3. III топ 18 жасқа толған жұмыскерлерге ғана беріледі. 
4.  Жұмысқа  қабылданған  кезде  (басқа  жұмыс  учаскесіне  ауысқан,  жұмыста  жоқ 
қызметкердің  орнын  ауыстырған),  білімін  тексеру  барысында  жұмыскер  электр 
қондырғысының  жабдығына  қолданылатын  ӛзінің  бұрын  иеленген  тобын  жаңа  учаскеде 
растауға тиіс. 
5.  Кернеуі  1000  В-тан  жоғары  электр  қондырғыларында  қызмет  кӛрсетумен 
айналысатын жұмыскерді ауыстырған кезде, әдеттегідей, оған алғашқы топ ІІІ-тен жоғары 
берілмейді. 
6.  Мемлекеттік  инспекторлар,  электр  қондырғыларына  бақылау  жасайтын  еңбек 
қорғау  жӛніндегі  мамандар  электр  техникалық  (электр  технологиялық)  персоналға 

жатпайды. Олардың инспекциялау құқығымен IV тобы болуы тиіс. Куәліктің нысаны осы 
Қағидалардың 
5-қосымшасында
 келтірілген. Талап етілетін жалпы ӛндірістік ӛтіл кемінде 
3 жыл болуы тиіс (электр қондырғылары үшін міндетті емес). 
Энергетикалық  қадағалау  жӛніндегі  инспекторлар,  сондай-ақ  энергиямен  жабдықтау 
ұйымдарының еңбекті қорғау бойынша мамандары V топты иелене алады. 
  
Тұтынушылардың электр 
қондырғыларын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы 
қағидаларына
 
2-қосымша 
  
  
Электр қондырғыларында жұмыс істеуге берілетін наряд-рұқсаттаманың нысаны 
және оны толтыру бойынша  
нұсқау 
  
Нарядтың беткі жағы (1-бет) 
  
Ұйым 
_____________________________________________________________________________
___________________________ 
Бӛлімше 
_____________________________________________________________________________
_________________________ 
  
Электр қондырғыларындағы жұмыс үшін  
№ _____НАРЯД-РҰҚСАТТАМА 
  
Жұмыстардың  жетекшісіне  _________________________________  Рұқсат  берушіге 
_______________________________________ 
Жұмыстардың  ӛндірушіге  __________________________________  Бақылаушыға 
_________________________________________ 
Бригада 
мүшелері 
_____________________________________________________________________________
_________________ 
__________________________________________________________________________
____________________________________ 
Жұмыс 
санаты 
_____________________________________________________________________________
____________________ 
__________________________________________________________________________
____________________ тапсырма беріледі 
Жұмысты бастау: Күні __________________ уақыты ______________________ 
Жұмысты аяқтау: Күні __________________ уақыты ______________________ 
Апат 
жағдайына 
дайындық 
уақыты 
_____________________________________________________________________________
___ 
  
Жұмыс орындарын дайындау бойынша шаралар (1-кесте) 
  
Токтан ажыратуды және жерге тұйықтау құралдарын 
Не ажыратылуға және қай жерге 

орнатуды қажет ететін электр қондырғыларының атауы 
қосылуға тиіс 


  
  
  
  
  
Жеке нұсқаулар ______________________________________________________ 
Нарядты бердім: Күні _____________ уақыты ___________________________ 
Қол қойылды _________________ Тегі __________________________________ 
Нарядты создым: Күні __________ уақыты ________________________ дейін 
Қол қойылды _________________ Тегі __________________________________ 
Күні ___________________ уақыты _____________________________________ 
  
Кіруге рұқсат беру (2-кесте) 
  
Жұмыс орындарын 
дайындауға және 
жұмысқа кіруге 
рұқсат алдым 
Күні, уақыты 
Кімнен (лауазым, тегі) 
Рұқсат беруші 
(қолы) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Нарядтың келесі беті (2-ші бет) 
  
Жұмыс 
орындары 
әзірленді. 
Кернеу 
беріліп 
тұр: 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
Рұқсат  беруші  ________________________________  Жауапты  жұмыс  жетекшісі 
_________________________________________ 
(қолы)                                                                                
                  (қолы) 
Жұмыс орындары әзірленді. 
Кернеу 
беріліп 
тұр: 
_____________________________________________________________________________
______________ 
Рұқсат 
беруші 
_____________________________________________________________________________
___________________ 
Жұмыстарға жауапты басшы (жұмыс жүргізуші немесе бақылаушы) 
__________________________________________________________________________
__________________________________ 
  
Күн сайынғы жұмысқа рұқсаттама және оның аяқталу уақыты (3-кесте) 
  
Бригада мақсатты нұсқаулық алды және әзірленген 
жұмыс орнына баруға рұқсаттама берілді 
Жұмыс аяқталды, бригада 
шығарылды 
Жұмыс 
орнының 
Күні, 
уақыты 
Қойылатын қолдар (қол) (тегі, 
аты-жӛні) 
Күні, 
уақыты 
Жұмыс жүргізушінің 
(бақылаушының) қолы 

атауы 
(қол) (тегі, аты-жӛні) 
Рұқсат 
берушінің 
Жұмыс 
жүргізушінің 
(бақылаушының) 
  
  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Бригада құрамындағы өзгерістер (4-кесте) 
  
Бригада құрамына 
енгізілді (тегі, аты-жӛні, 
тобы) 
Бригада құрамынан 
шығарылды (тегі, аты-
жӛні, тобы) 
Күні, уақыты 
(Күні) 
(уақыты) 
Рұқсат бердім (қолы) 
(тегі, аты-жӛні) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Алғашқы рұқсаттама кезінде мақсаты нұсқаулықты тіркеу (5-кесте) 
  
Нұсқаулық ӛткіздім 
Нұсқаулық алдым 
Наряд берген тұлға  __________________ 
(қолы) (тегі, аты-
жӛні) 
_________________ 
Жұмыстарға 
жауапты жетекші 
(жұмыс жүргізуші, 
бақылаушы) 
_____________________ 
(қолы) (тегі, аты-жӛні) 
Рұқсат беруші 
_________________ 
(қолы) (тегі, аты-
жӛні) 
_________________ 
Жұмыстарға 
жауапты жетекші 
Бригада мүшелері 
Жұмыс жүргізуші 
(бақылаушы) 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
_____________________ 
Жұмыстарға 
жауапты жетекші 
Жұмыс жүргізуші 
(бақылаушы) 
__________________ 
__________________ 
__________________ 
Жұмыс жүргізуші 
Бригада мүшелері 
_____________________ 
____________________ 
____________________ 
  
Жұмыс  толық  аяқталды,  бригада  шығарылды,  бригаданың  орнатқан  жерлендірулері 
алынды. 
Хабарланды (кімге)____________________ Күні __________________ уақыты 
(тегі, аты-жӛні) 
Жұмыстар жүргізуші (бақылаушы) _______________________________________ 
(қолы) (тегі, аты-жӛні) 
Жұмыстарға жауапты жетекші __________________________________________ 
(қолы) (тегі, аты-жӛні) 
Рұқсат беруші ________________________________________________________ 
(қолы) (тегі, аты-жӛні) 
  
  
Наряд толтыру бойынша нұсқаулар 
  
1.  Нарядтағы  жазулар  айқын  болуға  тиіс.  Нарядты  қарындашпен  толтыруға  және 
түзетуге рұқсат берілмейді.  
2. Нарядтарды нӛмірлеу жүйесін кәсіпорынның басшысы белгілейді. 

3.  Күндерді  кӛрсеткен  кезде  Күні,  айы  және  жылдың  соңғы  екі  саны  жазылады, 
мысалы: 10.08.12. 
4. Нарядта кӛрсетілетін тұлғалардың тегінен басқа, аты-жӛні және электр қауіпсіздігі 
бойынша тобы жазылады. 
5.  Нарядта  электр  қондырғыларының,  жабдықтың  қосылымдарының  диспетчерлік 
атаулары (белгілері) кӛрсетіледі.  
6.  Кестелерде  немесе  нарядтың  мәтінінде  жазу  жолдары  жетпейтін  болса,  онда 
жазуларды жалғастыру үшін оған сол нӛмірмен наряд берушінің қолы қойылған нарядтың 
қосымша бланкісі беріледі. Ондай кезде кестенің соңғы жазу жолдарында немесе негізгі 
бланкінің жазу жолының соңында: «Қосымша бланкіні қараңыз» деп жазу керек. 
  
  

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал