Төрағасы қойылған сұрақтарға өте салқын­ қанды жауап берді. Әуелі ол кісінің өте ұмыт­жүктеу 0.76 Mb.

бет4/6
Дата15.05.2017
өлшемі0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6

ЛАтвия: нокдаун емес, екі мәрте нокаут

ӘЛСІЗ ЖАғЫ: мұнай мен газ импор­

тына тәуелді. Шикізат қоры жоқ. Ауыл 

шаруашы лығы артта қалған. 

АРтЫҚШЫЛЫғЫ:  соңғы  жылдары 

қызмет көрсету ЖІӨ­нің 70 пайызын 

құрайды. 

Баяғы өткен заманда Кристапс деген дәу адамдарды Даугаву 

өзенінің бір жағынан екінші жағына арқалап өткізеді екен. Өзіне 

оң жағалаудан үйшік салып алыпты. Бірде ол түн ішінде сәбидің 

жылаған дауысынан оянады. Дауыс сол жағадан естіледі. Дереу 

жетіп барып, оны өзеннен алып өтпекші болады. Өзеннің қақ 

ортасына келгенде, баланың денесі ауырлап, қолы талып кетеді. 

Сонда да үйшігіне аман­есен жеткізіп, қасына жатқызады. 

таңертең оянса, бала жоқ. орнында ақшаға толы үлкен жәшік 

жатыр. Көктен түскен байлықты Кристапс дүниеден өткенше 

сақтапты. Кейін бұл қаржы қала құрылысына жұмсалған екен. 

Ригадағы алғашқы үйлер  Кристапс үйшігінің орнына салынған 

дейді. Ал ригалықтар иығында сәбиі бар алыптың мүсінін 

орнатқан.   

тұрақты  дамуына  әсер  етті.  алайда 

несие  дағдарысы  басталған  соң,  жағ­

дай  күрт  өзгерді.  Әрине,    әлемдік 

дағдарыс  әсер  ет кені  сөзсіз.  Әйтсе  де 

сарап шылардың  пікі рінше,  басына 

бәле  тілеп  алған  өзі.  сырт тан  келген 

инвес тицияның басым бөлігі  жылжы­

майтын  мүлік  нарығына  са лынған. 

қателікке  ұрындырған  тап  осы  қадам 

көрінеді.  оңды­солды  тара тылған 

ипотекалық  несие  пәтер  бағасының 

шек тен  тыс  шарықтауына  әкелді.  ал 

2008  жы лы  жылжымайтын  мүлік 

нарығы  ал дың ғы  жылмен  салыстыр­

ғанда 24,1 пайызға құл дыраған. қазір 

риганың шеткі аудан да рында тұрғын үйдің 

бір  шаршы  метрі  606  еуро  шамасында. 

Үкіметтің тағы бір сын  ға ұшыраған қадамы 

– әскери мұқ таж дықтарды өтеуге, тиімсіз 

жобалар ға көп мөлшерде қаржы жұмсауы. 

мәселен,  кезінде  дау  тудырған  «Шам 

сарайы»  кітап ханасының  құрылысына 

250 млн доллар жұмсалыпты. латвияның  

мемле кет тік  ап па  раты  еуропа  елдерімен 

салыстырғанда  шектен  тыс  қампайған. 

экономикалық  бел сенді  тұрғындардың 

7,65  пайызы  –  шенеунік.    мемлекеттік 

аппаратты  ұстап  тұ ру  үшін  бюджеттің  20 

пайызы жұмса лады. биылғы жылдың 

і  тоқ   са нында  жіӨ  өткен  жылмен  салыс­

тырғанда  18  пайызға  кеміген.  тауар 

экспорты  22,6  пайызға,  тауар  импорты 

79,4  пайызға  азайған.  рес ми  мәлімет 

бойынша,  еңбекке  жарам ды  тұрғын­

дардың 15 пайызы –  жұмыссыз.  КРипСтАпСтЫң АҚШАСЫ еНДІ КеРеК

мамандар  «тұйықтан  шығатын  бір 

ғана жол бар» дейді. ол – лат деваль ва­

циясы. алайда девальвация десе, үкіметтің 

аза бойы қаза.   тіпті халық арасында үрей 

ту дырмас үшін 2007 жылы латтың құнсыз­

дануына қатысты сөз қозғағандарды алты 

жылға  дейін  бас  бостандығынан  айыру 

туралы заң қабылдап тастаған.  егер шы­

ны мен лат құнсызданса, эстония мен лит­

ваны  да  өзімен  бірге  құрдымға  әкететін 

түрі бар. 

қазір  мамандар  латвияның  экономи­

касы  нокдаун  тұрмақ,  екі  мәрте  нокаутқа 

ұшырады деп бағалауда. бірінші соққы – 

инфляцияға қарсы жоспар. несиемен кү­

рес  ішкі  сұраныстың  кемуіне  әкеп  соқты. 

бас қаша айтқанда, дүкендерде тауардың 

түр­түрі  баяғыша  толып  тұр.  тек  тұтыну­

шылардың ақшасы азайған. екінші соққы 

әлемдік  дағдарыспен  байланысты.  лат­

вия  дағы  өндіруші  өз  тауарын  экспортқа 

шығарумен­ақ күн көруіне болар еді. Өкі­

нішке қарай, шетелде де сұраныс жетісіп 

тұрған жоқ.  негізгі тұтынушылары  – көр­

ші  лес литва мен эстонияның да жағдайы 

мәз  емес.  қазір  латвиядағы  өмір  сүру 

дең гейі  Польша,  румыния,  болгарияға 

қара ғанда  біршама  тәуір  болғанымен, 

2010  жылы  еуроодақтағы  ең  кедей  елге 

айналуы  мүмкін.  сыртқы  қарызы  –  41 

млрд  доллар  көлемінде.  банктердің 

жекеменшік 

компа ния ларға 

берген 

несиесі жіӨ­нің 95 пайы зын құрайды. енді сырттан донорлық көмек келмесе, 

елде  жалақы,  зейнетақы,  өзге  де  мем­

лекеттік төлемдерді төлей алмайтын сияқ­

ты.  бұл  туралы  жақында    премьер­

министр валдис Домбровскис мәлімдеді. 

содан ба, 26 маусымда еурокомиссияның 

эконо ми ка және қаржы комитеті латвияға 

бө лін  ген несиенің екінші бөлігін беру (1,4 

млрд  еуро)  жөнінде  шешім  қабылдады. 

оның 1,2 миллиарды еурокомиссия есе­

бінен,  0,2  млрд  халықаралық  валюта 

қорының еншісінде.

халықаралық валюта қорының жетек­

шілігімен  латвия  үкіметі  латтың  «ішкі  де­

валь ва циясы»  бағдарламасын  әзірледі. 

ол бойынша елдегі мемлекеттік шығындар 

мен әлеуметтік жеңілдіктер азайтылады. 1 

шілдеден  бастап  шенеуніктердің  айлығы 

20 пайызға, зейнетақы 10 пайызға, жұмыс 

істейтін ата­аналардың балаларына төле­

нетін жәрдемақы 50 пайызға қысқарады. 

бұл шара 500 млн латты (1 млрд доллар) 

үнемдейді екен. мемлекеттік шығындарды 

азайту  2010­2011  жылдары  да  жалға­

сады. алайда  елдегі биліктің дағдарысқа 

қарсы қадамдарын зерттеген экономи ка­

лық  зерттеу  орталығының  мамандары 

бюджетті қысқарту арқылы ахуалды түзеу­

ге  болмайтынын  айтады.  керісінше,  аза­

мат тардың едәуір бөлігінің табысы кемісе, 

ішкі сұраныс одан сайын азайып, экономи­

ка  құлдырай  түседі.  Зейнетақы,  жәрдем­

ақы,  қызметкерлердің  жалақысын  қиып 

тастап, Үкімет салық төлемдерін сол қал­

пында қалдырмақшы. сондай­ақ қосым­

ша құн салығын 21­23 пайызға дейін қо­

сымша құн салығын көтеру туралы шешім 

қабылдауы мүмкін. мұндай шаралардың 

ақыры  жақсылыққа  әкелмейді.  Өндіріс 

қи райды,  жұмыссыздық  өседі,  ал  қаржы 

жүйесі одан сайын әлсірейді. жалпы, дағ­

дарыс  қарсаңындағы  латвиядағы  эконо­

ми калық өрлеу қаржы жүйесінің арқасын­

да. қызмет көрсету саласы дамығанымен, 

өнеркәсіп  пен  ауыл  шаруашылығына  аса 

көңіл бөлінген жоқ. сондықтан елдегі жіӨ 

әлі де кеми түспек.  

тарға сәйкес болуы керек. біздің шығарып 

жат қан  шыныларымыздың  сапасы  жай 

шыны лар дан алты­жеті есе жоғары. сына 

қалған жағдайда қауіпсіз ұсақ бөлшектерге 

бөлі ніп  кетеді.  Әйнек  бірінші  кезекте 

апатты  жағдайларда  адамдар  өміріне 

қауіп төн дірмеуі қажет.–  Отандық  өнім  өндірушілердің 

дамуына  ықпал  жасайтын  үкімет  тара­

пынан  жасалынып  жатқан  қандай  әре­

кет терді айта аласыз?

– біріншіден, осындай қысылтаяң шақ­

та  демеу  болған  «мемлекеттік  сатып  алу 

туралы» Заңы. ол арқылы барлық мемле­

кеттік құрылымдар мен ұлттық компания­

лар отандақ өнімдерді сатып алуға міндет­

тенді. сонымен қатар алматы қаласының 

әкімдігімен  бірлескен  кеңес  құрылып, 

ауқымды шаралар атқарылып жатыр. Үкі­

мет тің  шешімімен  сырттан  келетін  шыны 

өнімдеріне  кедендік  салық  30%­ға  көте­

ріл  ді. біз үшін бұл – үлкен демеу.–  Қазіргі  жағдайда  құрылысқа 

қажетті шыны өнімдерімен ішкі нарықты 

толық қамтамасыз ете аламыз ба?

– біздің кәсіпорын жоғары технология­

лы  өнім  өндіріп  отырғандықтан,  сұраныс 

өте жоғары. қазір еліміздің құрылыс ком­

па нияларымен  қатар  шетелдерден  де 

тапсырыс қабылдаудамыз.терезеге арнал­

ған  шынылармен  қоса,  ғимараттардың 

сыртын қаптауға, ішін шыны қабырғалар­

мен  бөлуге  арналған,  жиһаз  өндірісіне 

қажетті шыныларды шығарудамыз. еліміз­

дің  нарығын  толық  игеруге  мүмкіндігіміз 

жетеді.


– Дағдарыс сіздерге қалай әсер етіп 

жатыр?

–  иә,  құрылыс  саласының  тоқырауға 

ұшырауы бізге көп зиянын тигізді. бірқатар 

жоспарларымызға өзгерістер енді, кейбір 

инвестициялық  жобаларымызды  қайта 

қарап  жатырмыз.  бірақ  дағдарыс  болды 

екен деп, еліміздегі құрылыс тоқтап қалған 

жоқ. жаңадан салынып жатқандары бар, 

бітіп  жатқандары  бар,  жөндеуден  өтіп 

жатқандары бар – бәріне де әйнек керек.

ал  дағдарыстың  әсері  оны  қалай 

қабылдауға  байланысты.  мысалы,  біздің 

өндірістік  пештерімізде  шыны  600­700 

градустық ыстықта шыңдалады. сол сияқ­

ты біз де дағдарыс кезінде шыңдала түсе­

міз.   


А.БеРКІмБАев

«Зейнетақымен  қамтамасыз  ету  ту­

ралы»  Заңға  сәйкес,  зейнетақы  жинақ­

тарын  акциялар,  облигациялар  және 

ал тын ға  инвестиция  жасауға  рұқсат. 

Яғ ни  ақша  ақша  күйінде  емес,  құнды 

қағаз  түрінде  сақталады.  акция  немесе 

облигацияның  белгілі  бір  күнгі  нарықтық 

бағасы  инвестицияның  табыстылығын 

көрсе теді.  «Шығын  шекті»  дегені  –  кезін­

де 5000 теңгеге сатылып алынған бір ак­

ция    құны  дәл  бүгін  1000  теңге  болып 

қал са, 4000 теңге жоғалды деген сөз. ал 

облигация сатып алу – қа рызға ақша беру.  

2008 жылдан бері  орта деңгейлі бірқатар 

компаниялар зейнет ақы қорларынан алған 

борышын  қайта ра  алмай,  облигациясы 

бойынша  де фолт  жариялады.  бұл  да  – 

зейнетақы  қорларының  шығыны.    Өз 

зей нет  ақы  қоры ңыз дың  қандай  ком­

паниялардың  құнды  қағаздарын  сатып 

алғанын инвестициялық портфельді ашып 

көрсету туралы өтініш жазу арқылы білуге 

болады. 


Зейнетақы қорымыздағы ақша қайда жоғалады?

Зейнетақы қорлары  «шығын шекті» деп жатады. Сонда біздің қаражатымыз 

қандай  жобаларға  салынған?    Неге  шығын  шығатын  жобаларға  инвестиция 

жасалады? 

                                         Алмас  НұРДӘУЛет, Алматы

хош бол,

«Қазақтелеком»  өзінің 

еншілес "мобайл телеком­

Сервис" компаниясындағы 

51­пайыздық үлесін сатуға 

шешім қабылдады.

«Neo»  брендімен  танымал  болған 

компанияны  «қазақтелеком»  ақ  өзінің 

стратегиясы  мен  активтерді  қайта  құры­

лымдау  бағдарламасына  сәйкес  сатуға 

шығарып  отыр.  қызығушылық  танытқан 

инвесторларды  компанияның  51­пайыз­

дық үлесіне ие болуға шақырып отырған 

компания  сатудағы  қаржылық  кеңесшісі 

ретінде  RBS  Corporate  Finance  Limited 

компаниясын таңдады.

негізінде, Neo­ның сатылатыны туралы 

әңгіме жыл басынан бері көтеріліп жүрген 

болатын.  тіпті  ресейдің  мтс  компания­

сының    осы  брендті  сатып  алуға  қр  ақ­

парат   тандыру  және  байланыс  агенттігіне 

өтініш  түсіргені  туралы  сыбыс  та  естіген 

болатынбыз.  2007  жылдың  ақпанынан 

бері еліміздің ұялы байланыс нарығының 

5 пайызына, табысы жағынан 2 пайызына 

әзер  қол  жеткізген  компания  мтс  тәрізді 

ресейлік инвесторға арқа сүйейтін болса, 

мол  мүмкіндіктерге  ие  болатыны  анық. 

бұл еліміздегі 13 миллион тұтынушыға да 

тиімді. Өйткені нарықта бірнеше оператор 

болғанымен,  олар  уақыт  өте  келе  өздері 

бөліп  алған  секторында  монополия 

орнатып  алатын  тәрізді.  олар  ұсынатын 

бағаны  көрші  елдермен  салыстыра 

отырып,  амалсыз  «осылардың  арасында 

келісіліп  алған  баға  жоқ  па  екен?»  деген 

ойға қаласың. сондықтан да осы нарықты 

анда­санда бір дүрліктіріп қоятын мұндай 

өзгерістер керек­ақ.

қалай десек те, екі жыл бойы «сәлем, 

Nео»  деп  жарнамасымен  құлағымызды 

шаршатқан брендке «хош бол, Nео» деуге 

тура келеді.Берік тұРғАНБеКұЛЫ

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№106 (106) 30.06.2009 жыл, сейсенбі

www.alashainasy.kz

5

?Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Дүние – ғапыл

Өнер 

Т.ахметжан  1961  жылы  Шығыс  Қа ­зақстан облысы, Күршім ауданы, Терек  ті бұ­

лақ ауылында туған. 1979 жылы Өскемен 

қа ласындағы  Жамбыл  атындағы  мектеп­

интернатты бітіріп, Өскемен құрылыс­жол 

институтына  оқу ға  түседі.  1985  жылы 

ин  ститутты  бітіріп,  құрылыста  мастер, 

Шы  ғыс  Қа зақ стан  облыстық  телерадио 

ко ми  тетінде  редактор,  республикалық 

«Қа зақ  әдебиеті»  газетінде  тілші,  бө лім 

меңгерушісі, Қазақстан респуб ликасының 

Баспасөз  және  бұқаралық  ақпарат  ми­

нистр лігінде  Бас  маман,  «егемен  Қазақ­

стан»  газетінде  бөлім  редакторы,  «пара­

сат» журналында Бас редактордың орын­

басары қызметтерін атқарған. 2002 жы лы 

27  сәуірде  ша қырылған  Қазақстан  Жазу­

шы  ларының  кезекті  ХІІ  Құрылтайында 

Қазақ стан  Жазушылар  одағы  басқарма 

Төра ға сы ның орынбасары болып сай лан­

ған. 2007 жылы 6 маусымда шақырылған 

Қазақ стан  Жазушыларының  кезекті  ХІІІ 

Құрыл тайында  Төрағаның  орынбасары 

бо лып қайта сайланған.

Қазақстан  шығармашылық  жаста ры­

ның республикалық «Жігер» фес ти валінің, 

Қа зақстан Жазушылар ода ғының Оралхан 

Бөкей  атындағы  сый лығының,  Қазақстан 

Жастар одағы сый лығының, Халықаралық 

Валентин  пикуль  атындағы  сыйлықтың 

лауреаты.

2002 жылы «О дүниенің қо нағы» атты 

кітабы  үшін  Халықаралық  «алаш»  әде би 

сыйлығына ие болған.

«Тұма», «Сұлу мен суретші», «О дү ние­

нің қонағы», «ақиқат жолы», «Мұң», атты 

Қарымды қаламгер еді...

ресми  конференция  емес  емен­жар­

қын  әңгімені  жөн  көрген  Қыдырәлі 

Болмановқа  жан­жақтан  баспасөз  өкіл­

дерінің сұрақтары жауды. 

–  Сіздер  таяуда  «Ақжелең»  күйіне 

клип  түсірумен  қатар,  бір  фильм ге 

саундтрек  жазды  деп  естідік.  Осы  жа­

ңалықты тар қатып айтып берсе ңіз... 

– ресей мен Қазақстан бірігіп түсірген 

бұл  фильм  «прыжок  аффолины»  деп 

аталады. Фильмге арнайы саундтрек жа­

зуға  бізге  қолқа  салды.  Біз  әрине  қуана 

қабылдап, «ақжелең» деп аталатын жаңа 

композиция жазып шығардық. Және жай 

жазып  қана  қомай  бір  оқпен  екі  қоян 

атуды  көздеп,  жаңа  туындыға  клип  те 

түсіруді  ұйғардық.  Ол  жұмыс  бүгінде 

бітуге  таяу.  15­20  пайыз  жұмысы  ғана 

қалды. 


– Еуропаға нақты қандай да бір кон­

церттерді  көздеп  бара  жатырсыздар 

ма, әлде оны барған соң барып ұйым­

дастырасыздар ма? 

–  Осыған  дейін  бізді  көптеген  әлем 

ел дері  түрлі  байқауларға  және  диск  шы­

ға ру ға  өздері  шақырып  келсе,  бұл  жолы 

біз өзі міз тәуекелге бел буып, үлкен арман 

жетегін де аттанып барамыз. ең әуелі шіл­

де нің  17­сі  күні  Франкфурт  қаласында 

біздің  дискіміздің  тұсаукесері  өтеді.  Сон­

дай­ақ 18­і Германияда үш күнге созыла­

Ұлттық әуенді ұлықтаған «Ұлытау»

2001 жыл. Голливуд. Музыкалық орындаушылардың 

дүниежүзілік чемпионаты. Әлемнің 86 елінен үздіктер жарысқа 

түскен «аламан бәйгеде» қазақтың үкілеген тұлпары – «Ұлытау» 

желдей жүйткіген күйі шашасына шаң жуытпастан мәре сызығын 

бірінші болып кесті. Күтпеген жерден Гран­при мен Алтын медаль 

Қазақстанның қанжығасына байланғанда, алғашқы болып 

үйренген алпауыт елдердің ауыздары аңқиып «қазақ деген 

елден де осындай өнерпаздар шығады екен­ау!» деп таңғалды. 

Содан бері сегіз жылдың ішінде талай белестерді бағындырған 

«Ұлытау» енді Еуропа елдерін аралап концерт беруге бел шешті. 

Баспасөз күні қарсаңында баспасөз мәслихатын өткізген топтың 

«әкесі» Қыдырәлі Болманов осы жаңалықты жария етумен қатар, 

журналистердің мерекесіне тарту ретінде «Ұлытаудың» сапарға 

аттанар алдындағы соңғы концертін берді.

тын  үлкен  фестиваль  болғалы  жатыр.  Біз 

сонда әлемнің көптеген елдерінен келген 

атышулы рок группалармен қатар бәсеке­

ге  түсеміз.  Содан  кейін  шілденің  соңына 

таман испания мен Францияға аттанатын 

бо ламыз.  ал  қалған  күндері  қарап  жат­

пай өзіміздің жинағымызды сатудың мар­

кетингтік  жұмыстарымен  айналысуды 

жос парлап отырмыз. –  Сіздерге  арнайы  қаржы  бөлінді 

ме? Қаржыландырушылар кімдер?

–  Өз  еңбегімізбен  тірнектеп  жина­

ған  қаржымызға  ғана  сеніп  кетіп  ба­

ра мыз.  Демеуші  де,  продюсер  де  өзім. 

Қор жынымызда  жеңіп  алғанымыз  бар, 

дискіден  түскені  бар  бас­аяғы  400  мың­

дай  аҚШ  доллары  бар.  Бұл  біздің  еуро­

пада  жүріп­тұруымызға,  сол  жақтан 

ме  нед жер лер  жалдауға  жете тін  шығар 

де ген  үміттеміз.  егер  бізді  қаржы лан ды­

рамын  деген  ұлтжанды  азаматтар  бол ­

са,  қуанамыз.  Себебі  бізді  барған  жа­

ғымызда  нағашыларымыз  күтіп  отырған 

жоқ (күлді).– Бас­аяғы оншақты жылдың ішінде 

Қазақстанды  айдай  әлемге  танытқан 

«Ұлытаудың» әлі күнге бірде­бір ата­

ғы  жоқ.  Сіз  қазір  министрлікте  отыр­

сыз.  Қол да  барда  қонышынан  басып, 

осы  топқа  атақ  әперуге  болмай  ма? 

Оған ешкім «неге бұлай етті?» деп на­

разы болмас еді, қайта қуанбаса... 

– Ол атақ менің өзімде де жоқ. Жалпы, 

солай  болғаны  да  дұрыс  шығар?  Себебі 

атақ  қуып,  соның  соңында  жүруге  бізде 

тіпті уақыт та жоқ. Оның ешнәрсеге қажеті 

де жоқ. атақтан өсіп, атақтан байып кеткен 

ешкім де жоқ. Біз оны алсақ та, алмасақ та 

әрқашан осы қалпымызда қаламыз. –  Сіздердің  топта  қазақтың  ұлт­

тық  ас пап тарынан  тек  домбыра  ғана 

бар.  Соның  қатарына  қобыз  неме се 

басқадай да бір аспапты қосу жос пар­

да бар ма?

–  Жоспарға  енгізудің  ешқандай  қиын­

дығы  жоқ,  тіпті  бүгін­ақ  қосуға  болады. 

Бірақ  ол  үшін  біз  аяғымыздан  тік  тұрып, 

әлем  тыңдайтын  топқа  айналуымыз  шарт. 

Бір  жағы  еуропаға  да  бүгінгі  жаһан  жұрт­

шы лығына  қандай  музыка  керектігін 

бай қап,  тамырын  басып  көруге  аттанып 

барамыз. Өйткені оларда өзгешелік өте көп. 

Бір ғана мысал бізде клип түсіріп, кез келген 

телеарнаға ақшасын төлесең, қа лағаныңша 

айналдырып  көрсетеді.  ал  ол  елдерде 

ақшамен  ғана  бір  жетістікке  жету  деген 

мүм кін  емес.  Дейтұрғанмен  се нің  жасаған 

дү ниеңді  ұнатып,  алатын  бол са,  керісінше 

саған әр көрсеткен, ра дио толқында әр ай­Мәриям ӘБСАттАр

Баспасөз  өкілдерімен  бір  са ғат­

қа  жуық  сөйлескеннен  кейін  жур­

на листерге  ме ре келік  дастарқан 

жайы лып,  «Ұлытау»,  Қарақат  және 

Қы дырәлі  Болмановтың  өзі  жур на­

лис тердің  құрметіне  жанды  дауыста 

концерт қойды. Жиналған қауым ұлт 

на мысын ұлықтайды деген үкі лі үміт­

пен «Ұлытауды» шығарып салды.түйін

нал дырған сайын өнер иесіне ақы төлейді. 

еуропаның  менедж мен ті  мүлде  бөлек,  біз 

соны меңгеруге ба ра жатырмыз. –  Еуропаға  турнелеріңізді  қанша 

уақыт қа жоспарлап отырсыздар?

–  Қазіргі  уақытта  үш  айға  виза  ашып 

бер ді.  негізі,  6  айға  жоспарлағанбыз, 

бірақ  бізді  шетелде  қалып  қояды­ау  деп 

қорықты ма, ондай уақытқа рұқсат бермей 

қойды.  Дегенмен  біз  ары  қарай  жылдап 

қаламыз  ба,  жоқ  жұмыстарымызды  осы 

үш ай ішінде бітіріп қайтамыз ба, оны істің 

барысында байқап көреміз.

Дәрігерлердің айтуынша, алтын бұйымдар да 

аллергия тудырады. аллергияның белгілері 7­14 

күнде белгі бере бастайды. негізінде, аллергияны 

ту дыратын  алтынның  өзі  емес,  одан  жасалатын 

бұйымды  берік  ету  үшін  қосылатын  қос палар 

көрінеді.  Мысалы,  мыс,  мырыш  немесе  никель. 

алтын  бұйымның  сары  әлде  қызыл  түсті  болуы 

да  сол  қоспаларға  байланысты  екені  белгілі. 

Қоспасыз  алтын  жоқ.  Тіпті  тіс  қаптау  үшін  пай­

даланылатын  стоматологиялық  алтынның  құра­

мында  да  10  пайыз  қоспа  болады.  Кейде  алтын 

салдырып,  ті сін  бүтіндеп  алдым­ау  деп  отырған 

адамның аяқ ас ты нан азапқа қалатыны бар: ауыз 

қуысында  ұсақ  жара  пайда  болады,  қызарып, 

қышып,  мазаны  ала ды,  бір  түрлі  дәм  сезіледі. 

Мұндайдың  алдын  алу  жолы:  тіс  салдырмас 

бұрын дәрігермен кеңесіп, алтынға аллергияңыз 

бар ма, жоқ па – соны анықтау. алтын жақпайтын 

қыз­келіншектерге  дә рі герлер  күміс  не  платина 

бұйымдарға  көшу  жө нінде  кеңес  береді.  ал 

жалпы, алтын аларда 750­сынамадан (75 пайыз 

алтын) төмен емес бұйым таңдағаны жөн.

аталған  депутаттық  топтың  жетекшісі 

Қайрат  Сәдуақасовтың  айтуынша,  «Сен 

білесің  бе?»  деген  кітап  шығару  жоспар­

ланған.  Балаларға  арналған  кітаптың 

ішінде  Қазақстан  халқы  ассамблеясы  ту­

ра лы  мол  мағлұматтар  берілмек.  Жинақ 

мектепке  дейінгі  балалар  тәрбиесімен 

айналысатын  мәселелерге  бағытталатын 

көрінеді.  «елдің  достық,  ынтымақтастық, 

бейбітшілік мақсатындағы ізгі қадамдарын 

балалар  кішкене  кезінен  бойына  сіңіріп 

өсетін  болады.  Мұндай  оқулық  жас  ұр­

пақ ты  отансүйгіштікке  тәрбиелейді.  Кі­

тап  та  балаларға  түсінікті  мәтіндер  мен 

әдемі  суреттер  берілетін  болады.  Мем­

лекеттік  рәміздер,  ұлттық  теңге  сияқты 

құн дылықтар  да  көрініс  табады»,  –  деді 

депутат Қайрат Сәдуақасов.

Бұл кітапты дайындауға қолдау біл діру 

жөнінде  «Жаңа  Қазақстан»  депу тат тық 

алтын да аллергия тудырады

«Сен білесің бе?» туралы білесіз бе?

Қазір аллергиядан зардап шекпейтін адам кем де кем: химиялық дәрі­дәрмектер, 

тағамдар құрамындағы түрлі жасанды қоспалар, ауадағы зиянды заттар… Ал мен 

саусағыма алтын жүзік тақсам болды, орны қызарып, ұсақ бөртпелер шығады. Сонда алтын 

да аллергия беруі мүмкін бе? 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал