Төрағасы қойылған сұрақтарға өте салқын­ қанды жауап берді. Әуелі ол кісінің өте ұмыт­жүктеу 0.76 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата15.05.2017
өлшемі0.76 Mb.
#9224
  1   2   3   4   5   6

төрағасы  қойылған  сұрақтарға  өте  салқын­

қанды жауап берді. Әуелі ол кісінің өте ұмыт­

шақ жан екені белгілі болды. Кімнің не сұрақ 

қойып  жатқанын  жанындағы  орынбасары 

сыбырлап  айтып  берді  де  отырды.  Ал  айтып 

берген сұраққа жауапты өте қысқа, тіпті артын 

түсініксіз қылып қайтаратын төрағаның «әдеті» 

депутаттардың  шамына  тие  бастады.  Соңына 

келгенде шыдамаған депутат Рамазан Сәрпек­

ов «мен не деймін, домбырам не дейді» деп 

ре нішін жасырып қала алмады... 

Жалғасы 3-бетте

«Арселор  Миттал  Теміртау»  акцио­

нерлік қоғамының Көмір департамен тіне 

қарасты  шахтада  жер  қыртысынан  газ 

бен  көмір  лықсуы  кезінде  100­ге  тарта 

адам жұмыс істеп жатқан. Ал нақ ты апат 

орын алған тұста төрт кен шінің болғаны 

анықталып отыр. Да был қағылған бетте 

шахтадағы кен ші лер дереу сыртқа шы­

ғарылған. Оқиға болған орынға жеткен 

құтқарушылар  қаза  тапқан  үш  кеншіні 

бірден  қырға  шығарып,  жер  астында 

қалып қойған төртінші шахтерді іздестіру 

жұмыстары  таңға  шейін  со зыл ды.  Қа­

зіргі уақытта забойда қалып қой ған 27 

жасар ма ши нист құтқарылып, Қа ра ған­

дыдағы медицина орталығында шұғыл 

емдеу, жансақтау бөлімінде ауыр халде 

жа тыр. 

Дүйсенбі  күні  таңертең  аталмыш 

оқиғаға байланысты Мемлекеттік ко­

мис сия құрылып, апат себептерін са­

ралау,  тергеу  жұмыстары  басталды. 

Құт қарушылар  шахтаны  газ дан  та

­

зарту жұмыстарын бастап кет ті. Бұдан соң  шахтада  кен  қыртыс та ры  басып 

қалған  жерлерді  тазарту,  шұғыл  із­

дестіру, аршу жұмыстары жүр гізілмек. 

Төтенше  жағдайлар  жөніндегі  депар­

та  менті  ма ман дарының  айтуынша, 

жер  қырты сынан  ашық  забойға  лық­

сып шыққан көмір шамамен 300 метр­

дей забой қуысын басып қалған екен. 

За бойда жоғары мөлшерде ме тан газы 

жи нақталғаны анықталып отыр. Қазір 

апат болған орында Тө тен ше жағ дай­

лар жөнiндегi департа ментінің жүзден 

астам мама ны жұмыс істеп жатыр.

Құрамына  тау­кен  өндірісі  мен  ең­

бекпен  қорғау  саласы  мамандары  енгі­

зілген  Мемлекеттік  комиссия  дүй сен­

біден бастап 10 күн бойы апат се бептерін 

анықтау, сараптама шарала рымен ай на­

лыспақшы. Ал осы апатқа орай Қара ған­

ды  облыстық  прокура ту расы  Қазақ стан 

Республикасы  Қыл мыстық  кодексінің 

152­бабы бойын ша, еңбекті қорғау тәр­

тіптерін өрескел бұзу және осы Кодекстің 

245­бабымен  құрылыс  және  тау­кен 

жұмыстарын  ұйым дастыру  ке зінде  қа­

уіпсіздік ере же лерін бұзу бо йын ша қыл­

мыстық іс қозғап отыр.

Әл­әзір  мамандар  «апат  себебі 

белгісіз» деп отыр.

Серік САҒЫНТАЙ,

Қарағанды

иә

– Конституциямыз бойын­

ша  Қазақстан  зайырлы  мем­

лекет  болса  да,  осы  елімізді 

ме кендеп  отырған  халықтың 

басым  көпшілігі  ықылым  за­

маннан  бері  ислам  дінін 

берік  ұстанып  келе  жатыр. 

Қылышынан  қан  тамған  ке­

ңес тік  заманның  өзінде  ате­

истік  көзқарас  қоғамды  жай­

ласа да, ата­әжелеріміз діннен 

ажыраған  жоқ.  Дінді  мемле­

кеттен ажырату мүмкін шығар, 

алайда қоғамнан діннен алас­

тату мүмкін емес. Менің ойым­

ша,  дінді  мемлекеттік  саясат­

пен біріктірмей­ақ, осы діннің 

кең  таралуына  мүмкіндіктер 

жасалса  игі  болар  еді.  Діннің 

насихатына  көңіл  бөлетін 

уақыт жетті деп ойлаймын. Жоқ 

–  70  жыл  бойы  дінсіз  қо­

ғамда өмір сүрген біздің еліміз­

де дәл қазір дін саясатын мем­

лекет идеологияның құрамдас 

бөлігі  ретінде  мойындайтын 

уақыт  әлі  жеткен  жоқ.  Себебі 

жастардың  арасында  дінді 

то лықтай  танып,  зерттеген­

дер жоқтың қасы. Қоғамдағы 

азаматтардың  діннен  сауат­

тары  болғанымен,  тереңіне 

үңілу  үрдісі  кейінгі  жылдары 

ғана  дұрыс  жолға  қойылып 

келеді. Мысалы, Мысыр елін­

де дін мемлекеттік идеология­

мен  біте  қайнасқан.  Өйткені 

бұл  елде  дін  мен  ғылым  бір 

қатарда.  Сонымен  қатар  мы­

сыр лықтар  бағзыдан  бері  өз­

дерінің  өмір  сүру  салтын  дін­

мен байланыстырып келеді. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Дмитрий МеДвеДев, 

Ресей Президенті:

«Анда­санда  бал  жеп  тұрамын, 

өйт пес ке болмайды, фамилиям рұқсат 

бер мейді».(www.rosbalt.ru - сайтынан)

№106 (106) 

30 маусым

сейсенбi


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Рустам АЛПЫСБАев, 

шығыстанушы:

Мұхаметжан ТАЗАБеКов, 

«Асыл-арна» ислами 

ағартушылық телеарнасының 

директоры:

А

пАТ

2-бет

6-бет

7-бет

Ой­КӨКпАР 

Ұяты бар төреші 

артық ақшадан 

бас тартты

пәтер алсаңыз, 

бір әйел «сыйға» 

беріледі


C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Шарананың 

жарық дүниені 

көре алмауына  

кінәлі кім?

www.аlashainasy.kz

150,42

211,28

4,83

22,01

231,79

8438,38

955,28

1049,24

69,7

941,40

Төрағаның сөзіне  

депутаттар шамданып қалды

Дін саясаты мемлекеттік идеологияның құрамдас бөлігі екенін мойындайтын уақыт жеткен жоқ па?

Жер бетін мекендейтін барша адамзат баласы сеніммен 

өмір кешеді. Яғни он сегіз мың ғаламды жаратқан 

жаратушысына сенімі кәміл. әрине, әр адам, әр ұлт құдайын 

өзіндік жолмен таниды. Бірақ сол адам баласының топтасып 

ғұмыр кешуі үшін құрған мемлекет атты ортақ үйден көп 

жағдайда дін ажыратылып жатады. Десек те, кейінгі кездегі 

радикалды, діни экстремистік топтардың билікке таласу 

жолындағы жабайы әрекеттеріне қарасақ, зайырлылық 

мемлекет тұрақтылығы үшін таптырмас құрал екенін 

аңғарамыз. Сонымен қатар зайырлы мемлекет құру дегеніміз 

– түбегейлі атеистік қоғамды қалыптастыру деген сөз емес 

екенін әлемдік тәжірибе көрсетіп отыр. Мысалы, ашық қоғам, 

нарықтық экономиканы жақтайтын либерализм идеясы 

христиан дінінің протестанттық ағымының негізінде 

тәжірибеге енгізілгені белгілі. Ұлыбританияның мемлекеттік 

әнұранының мәтіні құдайға жалбарынудан тұрады. осы 

орайда зайырлы мемлекет болсақ та, «Дін саясаты 

мемлекеттік идеологияның құрамдас бөлігі екенін 

мойындайтын уақыт жеткен жоқ па»? деген сауалды ой-

көкпардың таразысына тартып көрген едік.

ТАМ


ы

Р

ДАТ!6-б

етте

қазбек ТӨЛеБАев:

ШеШіМ ҚАБылДАуШы 

ОРгАнДАР ТеМеКі 

КОМпАниялАРының 

ыҚпАлынАн ШығА 

АлМАй жүР«Тентек» тағы да жарылды!

«Өскемен  өңірі  облыс  тұрмақ,  есімі  бүкіл  елге 

мәшһүр  батырлар  мен  ақын дардың  ескерткішіне 

кенде».  Осы лай  деп  есептеген  бір  топ  азамат  енді 

мұндай  енжарлықты  қою  керек  дейді.  Қазақты 

қазаққа  таныту  керек  деп  жар  сала  бергеннен  гөрі, 

нақты іске ауысқан жөн деп санаған олар ең алдымен 

Көкжарлы  Көкжал  Барақтың  ескерткішін  орнатуға 

бекініп отыр. Бірақ қалта таяз, мүмкіндік төмен. Мұны 

былай  қойғанда,  кертартпа  сыл тау лар  мен  кереғар 

пікірлер қолбайлау болып тұр. Әйтпегенде бұл келелі 

істің  басы  қайырылып  та  қойыпты.  ескерт кішті 

орнатуды ономастикалық комис сия құптап, қаладағы 

жаңа  ауданда  бір  жотаның  үсті  берілді.  Алайда  сол 

ескерткіш тұратын Комсомольская кө ше сін затына сай 

Барақ  батыр  көшесі  деп  атау  да,  мүсінді  аяқтау 

жұмыстары  да  әлі  ешқандай  қолдау  көрмей  жа тыр. 

Бастамашыл  азаматтарға  бастап қыда  санаққа  орай 

жарияланған  мораторий  кедергі  болып  еді,  енді 

дағдарыс келіп килікті. 

«ескерткіш елдің аузынан жырып алынған ақшаға 

емес, халықтың өз ниетімен тұрғызылмақ. неге екенін 

қайдам, Барақтың ескерткіші туралы айтылғалы сыл­

тау  да  көбейді.  Өске менде  онсыз  да  қазақ  зиялы ла­

рының,  тарихи  тұлғалардың  мүсіндері  аз.  Ба тырдың 

мүсіні қойылатын Комсо моль ская көшесін затына сай 

өзгерт кенде тұрған не бар?», – дейді осы бас та маның 

басы­қасында  жүрген  білім  саласының  қызметкері 

нұрлан Әстек ов.

Батырлардың  ел  үшін  төккен  тері  ту ралы  жас 

ұрпаққа  жеткізу  –  тарих шы лардың  мұраты.  Өске­

мендегі тарих зерттеушілері Барақ батырдың ұрпағы 

осы  өлкеге  тараған  деседі.  Мұны  бір  емес,  бірнеше 

тарих  зерттеушілері  мен  өлкетанушылар  айғақтап 

бере ала ды.

Жалғасы 5-бетте

Көкжал Барақ 

тұғырына қашан 

қонады?

қазақстанның жері қаншалықты кең 

байтақ болғанымен, оның қорда ла нып 

жатқан проблемалары да шаш етектен. 

Тіпті жер төңірегіндегі топырлаған сұрақтың 

көптігі сонша, кешегі Парламент Мәжілісінде 

өткен Үкімет сағатына келген Жер 

ресурстары агенттігінің төрағасы Өмірзақ 

Өзібеков қара терге түсті. «Соңғы түйенің 

жүгі ауыр» демекші, каникул ал дын дағы 

ең соңғы Үкімет сағатында депу тат тар да 

Өмекеңе біраз сауалдарын үйіп-төкті. 

Жексенбі күні түнгі сағат 23:15 шамасында қарағандыға іргелес 

Шахтинск қаласы маңындағы «Тентек» шахтасының «193 Д6-Ю» 

конвейерлік штрегінде кенеттен газ бен көмір лықсып, апатқа жол 

берілді. Соның салдарынан үш кенші қаза тапты.

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» Ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

2009 жылдың екінші 

жартыжылдығына 

жазылу басталды 

«Алаш айнасына» 

жазылу жалғасады

Мұрат АЛМАСБеКҰЛЫ

жер ресурстары агенттігі де тым жаман жұ­

мыс  атқарып  жатпаған  секілді.  Отырыс  залы­

ның алдына көрмесін жайып тастаған агенттік 

депутаттарды  бір  желпіндіріп  тастады.  Бірақ 

өткен­кеткенді есепке тізіп, алдағы атқарылар 

істерді де ескерусіз қалдырмаған Өмірзақ мыр­

за  баяндамасын  жасап  болған  соң  бастыр­

малатқан  сұрақтардың  астында  қалды.  Әйтсе 

де баяндаманы жақсылап оқып берген агенттік Мансұр Х


АМ

и

Т (фото)

«Тентек»  шахтасында  өткен  2008  жылдың  маусым  айында  тура 

осындай  апат  болған-тұғын.  онда  жер  қыртысынан  лықсып  шыққан 

кен массасы бес кеншінің өмірін қиған еді. 

ДәЙеКТеМе

2

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№106 (106) 

30.06.2009 жыл, сейсенбi

www.alashainasy.kz

Назымгүл МҰҚАЖАНОВА, 

Жедел жәрдем стансысының дәрігері:

–  Тіршілік  көзінің  болмауы  түрлі  ауруларды  қоздырумен  қоса,  тәулік 

бойы  атқа ра тын  жұмысымызға  да  үлкен  кедергі  жасайды.  Көптеген 

қиындықтар  әкеледі.  Ги гие налық,  санитарлық-дезинфекциялық  тәртіп 

бұзылады. Осы ның салдарынан көп теген ішек инфекциялары пайда бола-

ды.  Бізде  трав ма тологиялық  пункт  бар.  Он да  түрлі  жарақаттар  жуылып, 

таңылады. Судың болмауы осының бәріне кері әсе рін тигізеді. 

Қоғам


Мәселе

Алаш қаласы ауызсудан 

азап шегуі мүмкін

Түй


Ткіл

Шарананың жарық дүниені 

көре алмауына  кінәлі кім?

Редакциямызға Ғалия Боранбаева апамыз арнайы келіп, 

Алматы облысына қарасты көпсалалы клиникалық аурухананың 

перзентхана бөлімшесінде өзінің қызы қатты ауырып, оған 

дәрігерлердің немқұрайды қарағандығын, тіпті ешкімнен 

рұқсат алмай, ішіндегі жеті айлық нәрестені алып тастағандығы 

төңірегінде шағым айтып, бұл жөнінде зерттеу мақала 

жазуымызды өтінді. 

Жылыжай көп 

болса,  өнім 

мол

100-ден астам 

ауылға газ барады

Алматыда  азық-түлік  белдеуін  құру  – 

елбасының  тікелей  тапсырмасы.  Оның 

көздейтіні көп – жергілікті өнімге қалалық-

тардың қолын жеткізу, ауыл өнім өндіру-

шілерін  ынталандыру,  делдалсыз  сауда 

нарығын қалыптастыру, тағысын тағы. 

Асхат БиҒАлиеВ, 

Ескелді ауданы, Қоңыр ауылдық округінің 

әкімі:

–  Біз  Қоңыр  ауылдық  округінен  400 

ке лідей  сиыр  етін  әкелдік.  Құрт-ірімшік, 

сары  майымыз  бар.  сиыр  еті  базарда 

650-700 теңге болса, біз 550-ден саттық. 

сары  майымыз  да  нарықтағыдан  100 

теңгеге арзан. сатып алушылар көп болды. 

Айналдырған  екі  сағаттың  ішінде  бар 

өніміміз өтіп кетті.

Алматы жыл сайын 500 млрд теңгенің 

азық-түлігін  тұтынады.  сондықтан  да 

осын  дай жәрмеңкелерді ай сайын өткізіп 

тұру қажет. Бұл – министр Ақылбек күріш-

баевтың  пікірі.  Қазақстан  қаржыгерлері 

қа уымдастығының, «ҚазАгро» АҚ, «Жеті-

су» Ұк АТк» АҚ, өндірістік кәсіпорындары 

басшыларының, Алматы қаласы мен Ал-

маты облысы аудандары әкімдерінің сөзін 

тыңдаған  министрдің  айтуынша,  елбасы 

алдағы бес жылда еліміздің аграрлық са-

ласын көтеруге нақты тапсырмалар берді. 

соған орай арнайы шешімдер де қабыл-

данды. Алматыда мал басының 86 пайызы 

қосалқы  шаруашылықтарда  өсі ріле ді. 

сондықтан ең әуелі үлкен мега жоба ларға 

иек  артпай,  қосалқы  шаруашы лықтарды 

жан дандыру керек. Болашақта сол қосал-

қы  шаруашылықтардың  басын  қосып, 

кооперативтер салу да жоспарда бар. Бұл 

кооперативтер  ең  әуелі  Алматы  об-

лысында  құрылып,  кейінірек  басқа  об-

лыстарда да бой көтереді. себебі халық-

аралық тәжірибе көрсеткендей, азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуді ірі мегапо-

листерден  бастаған  жөн.  Қазір  мемлекет 

жылыжайлар  бірлестігін  құруды  қолға 

алып отыр. Қазақстанда көкөніс өнімдерін 

жабық  жерде  өсіретін  орындар  тапшы. 

Ми нистрдің  айтуынша,  жылыжайлар 

жер  гі лікті жердің жағдайына байланысты 

са лы нуы керек. Мәселен, оңтүстік аймақ-

тар да кәдімгі қолда бар жылыжайларды, 

сол түстікте  энергияны  аз  пайдаланатын 

жаңа  жылыжайларды  құру  қажет.  егер 

бірлестік құрылатын болса, сырттан тасы-

малданатын азық-түлік өнімдеріне де тос-

қа уыл қойылады. серік үмбетовтің сөзіне 

қарағанда,  жылыжайларды  салу  үшін 

жеке  шаруа  қожалықтарына  олардың 

аяғынан тік тұрып кетуі үшін бір-екі жылға 

дейін қаржылай көмек көрсетілгені дұрыс. 

кездесу  барысында  ҚР  Ауыл  шаруашы-

лығы  министрлігі,  Алматы  облысы,  Ал-

маты қала сы әкімдігі және «ҚазАгро» АҚ 

ауыл өнімдері көлемін арттырып, тұрғын-

дар ды  арзан  азық-түлікпен  қамтамасыз 

ету жө нінде хаттама қабылдады.

Нұрмұхаммед МАМыРБеКОВ

Жамбыл 


облыстық 

әкімдігінің 

ақпараты  бойынша,  2008-2009  жылдар 

ішінде  Жуалы  ауданының  сегіз  елді 

мекенін  газдандыруға  республикалық 

бюджеттен  443,6  млн  теңге  көзделген. 

Өткен  жылы  Амансай,  Ынтымақ  және 

Дүйсебайұлы  елді  мекендері  толық 

газдандырылды.  Жуалылықтарды  отын-

су  тапшылығынан  құтқарған  бұл  жобаға 

200  млн  теңге  қаржы  жұмсалған.  Биыл 

төрт  елді  мекенді  және  өткен  жылдан 

қалған  бір  ауылды  газдандыруға  243,6 

млн теңге бөлінді. Ал көгілдір отынға зәру 

Шақпақата  ауылына  газ  тарту  келесі 

жылға  қалдырылды.  2015  жылға  дейін 

Жамбыл  облысында  барлығы  140  елді 

мекенге газ берілетін болады.Мұхтархан КӘКІМЖАН

ШАРА


АлАШ-АҚпАРАТ

Өткен сенбі Алматы өңірі 

үшін ауыл шаруашылығына 

арналды. Бұл күні аграрлық 

салада қолданысқа енгізілуі 

тиіс жылыжайлар жобасы 

таныстырылды. Облыстың азық-

түлік өндірушілері жәрмеңкеге 

жиналды. Қа ла лық әкімдікте 

ауыл шаруашылығы министрі 

Ақылбек Күрішбаевтың 

қатысуымен «Алматы қаласының 

айналасында азық-түлік белдеуін 

құру, мәселелер мен оларды 

шешу жолдары» атты мәжіліс өтті.

Жамбыл облысының Жуалы 

ауданында газ құбырын тарту 

жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл 

– облыстағы 2007-2015 

жылдарға арналған кешенді 

бағдарламаның аясындағы шара.

Бұл туралы кеше Астанада өткен бри-

фингте  ішкі  істер  министрлігі  баспасөз 

қыз метінің бастығы Қуанышбек Жұманов 

мәлім  етті.  Қазір  Астана  қаласындағы 

құрылыс  нысандарында  жұмыс  істеп,  кү-

нін көру үшін келіп жатқан жандарда есеп 

жоқ. Олардың ішінде қылмыстылығы үшін 

әлденеше  рет  жазасын  өтеп  қайтқандар 

да  бар.  Олардың  қолымен  талай  ауыр 

қыл мыстар  жасалып  жатыр.  Мәселен, 

көр шілес  Қырғызстаннан  келген  бір  құ-

рылысшының кіп-кішкентай екі сәбиді ұр-

лап, шекара асырып кеткенін, еліне барған 

соң сәбидің ата-анасынан мол ақша талап 

еткенін естіп, жаны түршікпеген ел кемде-

кем.  сондықтан  да  елорда  тұрғындары 

құрылысшыларға  қауіптене  қарайды. 

Аға йынды екі жігітті (бірі – 30-да, екіншісі 

–  34  жаста)  өлтіргендер  де  құры лыс шы-

лар  болып  шықты.  Бірі  –  Щучинск  қа ла-

сының,  екіншісі  –  Атбасар  ауданының 

тұр ғыны. Біреуі тіпті бірнеше рет сотталып 

үлгерген екен. Араққа масайып алған екі 

құрылысшы қонақтан қайтып келе жатқан 

ағайынды  жігіттермен  кездейсоқ  ұшыра-

сып  қалады.  әлденеге  келісе  алмаған 

олар  оңашалау  жерге  барып,  төбелесуге 

дейін  барады.  Мойын  тұсынан  көптеген 

пышақ жарақаты бар ағайынды жігіттердің 

мәйіті 21 маусым күні табылған. Ал арада 

екі күн өткенде күдіктілерді құрықтаудың 

сәті түсті. Олардың бірінен қайтыс болған 

жігіттерге  тиесілі  пышақ  табылған.  Оны 

құ рылысшылар  төбелес  кезінде  қолына 

тү сірген болуы мүмкін. 

Қуанышбек Жұмановтың мәліметінше, 

пав лодар қаласында «Доцент» деген ла-

қап атпен белгілі қылмыс әлемінің бедел-

дісі қолға түскен. Ол 1986 жылы топтасып 

әйел  зорлағаны  үшін  сотталған  екен. 

Жазасын өтеп шыққан соң ол темір тордың 

ар жағындағы достары үшін кәсіпкерлерді 

қорқытып,  жылу  жинаумен  айналысқан. 

Жалпы, өткен аптада республика бойынша 

ұйымдасқан  қылмысқа  қатысты  14  қыл-

мыс тық  іс  қозғалған.  Оның  біреуі  ұйым-

дас қан қылмыстық топ құрып, оны басқару 

бойынша  қозғалған.  сөйтіп,  ұйым дасқан 

қылмыстық  топтың  бір  жетекшісі  және  үш 

қатысушысы,  қылмыстық  ортаның  екі 

беделдісі ұсталыпты. Бесбоғда АлТАЙ, Астана

ҚҰҚЫҚ 


пе

Н ҚҰРЫҚ


Кісі өлтіргіш 

құрылысшылар 

құрықталды

Астаналықтарды дүрліктіріп 

өткен ауыр қылмыстардың бірінің 

беті ашылды. Бейбіт күнде қонақ-

қа кетіп, үйлеріне оралмаған аға-

йынды екі жігітті өлтірген күдікті-

лер Щучинск қаласында сайран-

дап жүрген жерінен ұсталыпты. 

Оларды ұстауға «Арлан» арнайы 

жасағы қатыстырылған екен, яғни 

қылмыскерлердің аса қауіпті бол-

ғаны анық.

25 маусым күні «ШығысЭнерго Трейд» 

ЖШс  шығыс  өңіріндегі  комму нал дық 

кәсіпорындарды жарықтан шектеу жай лы 

ақпарат  таратты.  Осыған  байла ныс ты 

Зырян,  серебрянск  және  семейдегі  «се-

мей су арнасының» нысандары жарық тан 

қағылды. Бұл ғана емес, 9 миллион теңге 

қарызы  бар  Аякөз  қаласындағы  әскери 

эксплуатациялық  бөлім  де  жарық тан 

ажыратылды. Осының салдарынан әскери 

бөлімнің  жүйесі  арқылы  тоқпен  қамта-

масыз етіліп отырған бірнеше нысан, атап 

айтар болсақ, Аякөз мектебі, МАИ бекеті, 

су стансысы, сонымен қатар саяжай және 

кәсіпкерлер  нысаны,  адал  ниетті  төлем-

шілер де зардап шегіп отыр. 

Энергетиктердің  айтуынша,  жарықтан 

шектеу  әлеуметтік  нысандарға  кері  әсер 

етері даусыз. Осыған орай, судың болмай-

тынын  естіген  бойда  семейдегі  жедел 

жәр дем  ауруханасының  дәрігерлері  аяқ-

тарынан  тік  тұрып,  мекемедегі  бос  ыдыс-

тардың барлығына суды толтырып әлек. 

Мамандар  электр  энергиясын  шектеу-

дің, өкінішке қарай, соңғы амал екенін ай ту-

да. Өйткені қарызды төлеу графигін жа сау, 

әкімшілік  кеңселерін  ажырату  сияқ ты  іс-

шаралар ешқандай қорытынды бер ме ген. 

кеше «семей су арнасы» Мкк-нің кең-

селік ғимараттары да жарықтан қағылды. 

Осылай 10 күн бойы қаладағы 50-ге тарта 

сорап  стансылары  кезекпен-кезек  электр 

көзінен  ажыратылады.  Біреудің  кесірі 

біреуге тиеді, «семей су арнасының» бел-

шеден  батқан  қарызының  салдарынан 

қан шама  қарапайым  халық  ауызсуды  та-

сып ішіп, жазықсыз жапа шегетіні айтпаса 

да түсінікті...


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет