Толығымен қолдаймын. Мәселен, тарихқа үңілсек, патша үкіметінің кезінде гимназист мұғалімжүктеу 0.68 Mb.

бет2/6
Дата14.09.2017
өлшемі0.68 Mb.
1   2   3   4   5   6

– Кәрістердің арасында қазақ тілін 

білетіндер баршылық деп естіп едік, 

сол рас па?

– Жоқ. Өтірік жалтарып жатпай, сөздің 

турасын айтайын, кәрістердің арасында 

қазақ тілін білетіндер аз. Білсек те, жеңіл-

желпі ғана, ал бұл жеткіліксіз.

– Енді өзіңіздің қазақшаңызға 

келсек...

– Менің достарымның көбі – қазақтар. 

Тұрмыстық деңгейдегі қазақшаны мен 

сол достарыммен араласып жүріп-ақ 

үйреніп алғанмын. Бірақ ол жеткіліксіз 

болғандықтан, арнайы репетитор жалдап, 

екі ай уақыт болды, жүйелі жұмыс істеп 

жатырмын. – Нәтиже қалай?

– Нәтиже ойдағыдай. Мүмкін, ұста-

зым жақсы болғандықтан шығар, әй-

те 


уір, өте жылдам қарқынмен жылжып 

жа тырмын. Менің репетиторым – Қазақ 

ұлт тық университетінің ұстазы Әлия Құл-

жа нова деген кісі. Оның тіл үйретудегі өз 

әдістемелері бар және өте сауатты құ рал-

ған деп ойлаймын.– Өз тәжірибеңізден қазақ тілін 

үй 

ренуде жеңілдік беретін әдіс-тә-

сілдерді ұсына аласыз ба? Жалпы, тіл 

үйренушілерге қандай кеңес берер 

едіңіз?

– Меніңше, негізгі бір ереже: қай тілді 

үйреніп жатсаңыз да, сол халықтың салт-

дәстүрін, жораларын қатар үйрену керек. 

Бұлар бір-бірімен астасып жатады. Ха-

– Сізді қазақша біледі деп 

ес 

тідік. Қашан үйреніп алды-

ңыз?

– Бұл таңғалатын нәрсе емес. 

Мен кеш үйреніп отырмын ғой. 

Мі 


не, Тәуелсіздік алғанымызға 

20 жыл толды. Сол кезде қазақша 

біл 

мейтіндер қазір де білмейді. Се бебі барынша еркіндік берілген. 

Тіл білмейтіндерді қыстап, қыз-

мет 

терінен аластатыпты дегендей оқи ғаны естіген емеспіз. Әйтпесе, 

қа 


зақ тілін үйренгісі келген адам 

бол са, осы уақытқа дейін асығып-

ап 

тықпастан-ақ меңгеріп алуға жет кілікті уақыт болды. Бірақ со-

ның қадірін ешкім түсініп жатқан 

жоқ сы ңай лы. «Сыйға – сый» деген болуы 

керек еді. – Мүмкін қазақ тілі үйренуге ауыр 

шығар?

– Олай деп ойламаймын. Естеріңізде 

бол са, өткен жылы Қазақстанға Оңтүстік 

Ко реядан бір топ студенттер делегациясы 

келді. Міне, солар қазағы жоқ Кореяда 

жүріп-ақ, айналдырған үш жылдың ішінде 

қазақ тілін үйреніп алыпты. Олардың кө бі 

еркін сөйлей алатын болып шықты. Ме-

нің ше, бұл жайт Қазақстандағы қазақ тілін 

біл 


мейтіндердің барлығына үлгі болуы 

керек. 


– Ендеше, мемлекеттік тілді үйрену-

ге не кедергі?

– Меніңше, оған еліміздің тұр ғын да-

ры 

ның менталитеті, қалыптасып қалған жа 

лаң түсінігі кедергі. Біз «қазақшасыз 

өмір сүруге болатын шығар, мүмкін оны 

айналып өтуге де болатын шығар» де ген 

түсініктермен өмір сүреміз. Бұл – бо ла ша-

ғын жоспарлай алмайтын, өмірге тура қа-

рай алмайтындардың үйреншікті әдеті. Кез 

кел ген халықтың тұрғындары өзінің мем-

ле кеттік тілін білуге міндетті. Осылай жал-

ғаса берсе, болашақта өзге ұлт өкілдері 

«неге билік істеріне тек қазақтар ғана ара-

ласады» деп жылайтын болады. Тіпті Отан 

ал дындағы борышты есептемей, таза ма-

те риалдық тұрғыдан қарасақ та, тілдің қа-

жет тілігі  жетіп-артылады. 

– Корей орталығы осы бағытта не 

іс теп  жатыр?

– Қазір біз Корей орталығының жұ мы-

сы ның негізгі бағыты ретінде осы қазақ 

ті 


лін үйрену мәселесін қойып отырмыз. 

Мен өзім жолыққан кәріс жастардың әр-

бі  ріне «егер болашақтан үміттерің болса, 

ал дымен қазақ тілін үйреніңдер, қалғанын 

ке йін де үлгересіңдер» деп ескертіп оты-

рамын. Мұны басты қажеттілік ретінде 

тү 

сіндіремін. Жуырда мен Мемлекет лықтың жанын түсінбей жатып, тіліне бе-

йімделу – қиындау нәрсе. 

Екінші айтарым, жуырда мен 

кабельдік жүйедегі корей телеарнасының 

директорымен кездестім. Бұл телеарнада 

корей тілін үйрену сабақтары жүреді. Мен 

сол кісіге осы телеарнадан корейлерге 

қазақ тілін үйрететін сабақтар жүргізуді 

ұсындым. «Бірақ ол еш нәтиже бермейтін, 

жалаң тірлік болып қалмауы үшін қазақтың 

мә дениеті мен салт-дәстүрін, ұлттық бол-

мысын қатар түсіндіретін бағдарлама бо-

лып шығуы керек», – дедім. 

 – Қазақ тілін үйрену барысында 

өзі ңіз түсіне алмай әлек болып жүрген 

не 

месе үйренуге қиын тиіп жатқан 

тұс тары бар ма? Мысалы, сөйлемнің 

құ 

рылымы немесе жұрнақ, жалғау 

сияқ 

ты қырларынан қиындыққа тап 

бол дыңыз  ба? 

– Жоқ, тілдің техникасынан қиындық 

туып жатқан жоқ. Маған қазақ тілі 

үйренуге оңай тіл болып көрінеді.Отбасыңызда сізден бөлек 

қазақша үйреніп жүргендер бар ма?

– Әрине, мектепте оқитын 

немерелерімнің барлығы қазақ тілі 

пәнінен озат. Ал үйдегі немерелерімнің 

үлкенімен қазақша сөйлесемін. Екеуміз 

қазақшамызды дамыту үшін осылай 

келісіп алғанбыз. 

– Қазір мемлекеттік тілді дамыту 

бағдарламасы жасалып жатыр, бұл 

жобаға не қосар едіңіз?

– Бұған қатысты айтарым, ең алдымен 

жастардың қазақ тілін үйренуіне стимул 

тудыру керек. Олардың ынта-ықыласын 

ашу үшін, мүмкін, қазақша сөйлей 

алатындардың қызметін жоғарылату 

керек шығар деп есептеймін.

Сұхбаттасқан Сәкен КӨКЕНОВ

де рі 

Қа зақ стан 

Конституциясының 

ере желері не жоғары баға берді. Бұдан 

бө лек, ағым дағы жылғы наурызда нә-

сілдік кем сітушіліктің барлық түрлерін 

жою туралы ұлттық баяндаманы қорғау 

барысында БҰҰ-ға қарасты осы ко ми-

тет төрағасы Әнуар Кемал мен оның 

17-сарапшысы да Қазақстан Кон сти-

туциясы ережелерін жоғары бағалады. 

Со  н ымен қатар мамыр айында Эко но-

микалық, саяси, әлеуметтік және мә -

де 

ниет құқықтары туралы ха 

лық 

ара-

лық пакті бойынша бірінші Қа зақ  стан-

дық ұлттық баяндаманы қор ғау да да 

Ата Заң ережелері ерекше әрі бір ауыз-

дан биік бағаланды. Жалпы, ха 

лық-

аралық сарапшылар Қазақстан Ата За-

ңының қуатын мойындай, оны жоғары 

ба ғалай  отырып,  оның  қолда ныс тағы 

әле уетін толық пайдалану ту ра лы ұсы-

ныс тар жасап отыр. 

Аида БАЛАЕВА, 

Астана қаласы әкімінің орынбасары:

– Қазақстан Конституциясы қоғам-

дық өмірдің барлық тетіктерін үй лес-

тіруді сәтті жүзеге асыруда. Соның 

негізінде Қазақстан аумағында азамат-

тық қоғам құру туралы еркін идеялар 

бекітілді. Ал ең басты жетістігіміз – 

елімізде демократияның шынайы ірге-

тасы қаланды. Конституцияға енгі зіл-

ген соңғы өзгерістер саяси партиялар 

мен азаматтық қоғам институттарының 

рөлін арттыруға жол ашты. Бұл бағытта 

еліміздегі азаматтық қоғам институт-

тары тең еркіндік, бірдей мүмкіндік 

алып, жұмыстарын жүргізіп келеді. Бү-

гін гі күні елдегі әлеуметтік-тұрмыстық 

мә се лелерді  азаматтық  қоғам  инс ти-

туттары арқылы шешудің үлес салмағы 

жыл сайын арта түсуде. Бір ғана мысал, 

жы лына 20 мыңнан астам елорда хал-

қы қоғамдық ұйымдар арқылы мә се-

лелерін шешуге мүмкіндік алып келеді. 

Мұның ішінде үкіметтік емес ұйымдар 

арқылы 10 мыңнан астам тұрғын әлеу-

меттік көмекпен қамтылады. Бұлардың 

қа тарына заңдық-құқықтық кеңестерді, 

қа йырымдылық 

ша ра ла рын, 

түрлі 

акцияларды қосуға бо ла ды. 

Қанат ҚАЗЫ

Сапар бағдарламасына сәйкес, кеше 

мем 

лекет басшыларының Ұжымдық қа-уіп сіздік шарты ұйымының бас хатшысы 

Ни колай Бордюжаның қатысуымен бей-

ресми кездесуі жоспарланған. Кездесуден 

ке йін мемлекет басшылары баспасөз үшін 

мә лімдеме жасайды, ал одан кейін Қыр-

ғыз Республикасының Президенті Р.Отын-

баевамен кездесу жоспарланып отыр.

Ким РОМАН, 

Ким РОМАН, «Қазақстанның корейлер қауымдастығы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы:

«Қазақстанның корейлер қауымдастығы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы:

Нұрғис


а ЕЛЕУБЕК

ОВ (фо


то

)

Мансұр ХАМИТ (фо

то

)РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№143 (369) 21.08.2010 жыл, сенбі                           www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

Барлық аралас мектептерді таза қазақ мектептеріне айналдыруға не кедергі?

Амангелді 

АЙТАЛЫ,

қоғам қайраткері:

Нұртай 

САБИЛЬЯНОВ, 

Мәжіліс депутаты:

Дос КӨШІМ, 

«Ұлт тағдыры» 

қозғалысының 

жетекшісі, 

саясаттанушы: 

?

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Бұл жерде ең алдымен халықтың талап-тілегі керек. Халқымыз 

көп нәрсеге немқұрайды қарайды. Мәселен, жергілікті бір топ ата-ана 

өз аймақтарында орналасқан аралас мектептің орыс мектебіне ай на-

луы на қарсылықтарын білдіріп, тиісті орындарға хат жазса немесе 

мә селе қылып көтерсе, ол ескерілер еді. Қазіргі таңда онсыз да қазақ 

мек тептерінің саны аз екенін көз көріп отыр. Ендеше ата-ана өз бала-

сы ның қысылып-қымтырылып оқығанына немесе үйінің жанындағы 

аралас мектептің орыс мектебіне айналғанына неге қар сылығын 

білдірмейді?! Яғни бізге батыл азаматтық көзқарас, үн қа ту жетіспей 

тұр. Егер халық талап етсе, тиісті орындар оны ескерер еді. Сондай-ақ 

болып жатқан жайттар БАҚ-да кеңінен көрініс тауып, тиіс ті орындардың 

құлағына жетуіне күш салу қажет. Аралас мек теп тердің барлығын 

қазақ мектебіне ауыстыру жөнінде арнайы бағ дарлама қабылдасақ 

та артық болмайды. Негізі, мұндай бағ дар лама бізде 1991 жылдан 

бастап болуы керек еді. Дәл қазіргі таң да біз ешкімге жалтақтамай, 

ұлт мүддесі үшін жасалар нәр се лер ден бас тартпауымыз қажет.

– Біз аралас мектептердің тағдырын шешетін адам дар-

дың мектептердің орыс мектебіне айналуына мүд делі бо-

лып отырғанын байқаймыз. Қазіргі таңда аралас мек теп-

тер ді жаппай қазақ мектебіне айналдыруға сылтау ре тінде 

әркім әртүрлі нәрсе айтуы мүмкін. Алайда ше шіл мейтін 

нәр се жоқ. Мәселен, Ақтөбе облысының бір елді мекенінде 

ара лас мектептегі балалардың тілінің шұ бар лануынан сақ-

тан ған басшылар түске дейін қазақ сы нып тарын, түстен 

кейін орыс сыныптарын оқытуға шешім қабылдаған. Яғни 

ба лалар үзіліске шыға сала орысша шүлдірлеспейді, тілдік 

ор та бар. Бұл – кішкентай ғана бір ауылдың қазақ тілінің 

мүд десі үшін жасап отырған әрекеті. Яғни «қалауын тапса, 

қар жандырып», аралас мектептерді қазақтілді мектепке 

ай нал дыруға болады. Тек ынта жетіспей тұр.

– Мен әлі күнге ата-аналардың «баламыз орыс мектебінен 

са палы білім алады, орыс тілін білсе жерде қалмайды» деген 

көз қарастарынан арыла алмай отырғанына қынжыламын. 

Ата-аналардың осындай сұранысы орыс мектептерінің айын 

оңы нан тудырып тұр. Атап өтер жайт, бүгінгі күні қазақ мек-

тептерінің де білім сапасы жоғары және еліміздің бо ла шағы 

қазақша білетін азаматтармен тікелей байланысты. Осы ны 

әлі күнге Кеңестік кезеңнің идеологиясымен келе жат қан ата-

аналар түсінсе деймін. Осы орайда жергілікті Білім бас-

қармалары ата-аналармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп 

отыр са, нұр үстіне нұр болар еді. Сондай-ақ 20 жыл бойына 

қазақ мектептері санының орыс мектептерінен аз болуына 

жә не аралас мектептерді біртілді мектепке айналдыруда орыс 

мектептеріне басымдық берілуі осы саланы басқарып отыр-

ған кейбір басшылардың орыстілді болуынан деп ой лай-

мын.

Дайындаған Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ 

ОЙТҮР


ТКІ

Басы 1-бетте

Серғазы ҚАЛИҰЛЫ, педагогика ғылы мы-

ның докторы, профессор, этнопедагог

Әбдуәлі МАМӘДІЛ,

психолог 

Және де, форма да кірлейді, тозады, 

яғни ауыс ты рып киетін та ғы біреуі не 

екеуі болуы ке рек. Сол себепті мұ ғалімнің 

оны сатып алу  ға қаншалықты мүд  делі 

екен дігімен са на  сып жатқан адам бар ма? 

Бұл – бір жағы, екінші жағынан, «бес 

саусақ бірдей емес», яғни барлық 

мұғалімнің дене өлшеміне сай киім 

табыла ма? Осы жағынан да артық проб-

лема туды ратын се кілді. Жарайды, мек-

теп  дирек то ры нан  бас тап,  есік  ау зындағы 

күзетшіге дейін бір уни  форманы кигіздік 

делік, тек бір түстен тұ ратын бұл киім, 

жалпы бір түсті көрініс оқу шының са на-

сына кері әсерін тигізбей ме? Се бебі бала 

мектептен тек білім ғана емес, эсте  ти-

калық тәрбие де алуы тиіс қой? Бір ыңғай 

үлгі, біркелкі түс адамның тұлғалық бей-

 не сін жойып жібереді де, барлығы бір-

дей кейіпке еніп кетеді. Ал тұлға жоқ 

жерде тәр  бие де жоқ. Мысалы, мектепте 

оқып жүр генде біз өзіміз мұғалімдеріміздің 

киіміне қарап, оның талғамын білетінбіз. 

Сол тал 

ғам 


 

ға сай бізде құштарлық 

оянатын да. Кей бір мұғалімдеріміз бізге 

киіну этикеті жай лы да керек кеңестер 

беретін. Бір қа ра ғанда, ұсақ-түйек секілді, 

бірақ оның ар жа 

ғында эс 

 

тетикалық Мектеп мұғалімдеріне арналған

бірыңғай форма енгізуді қолдайсыз ба?

тәрбие жатыр емес пе?! Ал бү гін де біз осы 

эстетикалық  тә р бие  ні  жоққа  шы ғарғалы 

тұрмыз.


Мұғалімге сірескен бірқалыпты форма 

ки гізер болсақ, біз «казармалық социа-

лизм  ге» бой алдырғандай болмаймыз ба? 

Яғ ни тек жоғары жақтың бұйрығымен ғана 

жү  ре тін,  орындаушы  ғана...  Олай  болса, 

тал ғам, ой-пікір еркіндігі деген қалмай, 

ай тар сөзіміз де, ойымыз да, пікіріміз де 

бір ыңғай болып кетпей ме?.. Осы жағын 

да ойласақ. 

Кенесары ханның басын іздеп жүрген 

аза маттардың бірі Уәлихан Қайсаров га-

зетіміздің «Дат!» айдарында берген сұх ба-

тында («Алаш айнасы», 28.07.2010 

№125) Кенесары қорын құрғанын, бірақ 

оған осы күнге дейін небәрі 2 мың теңге 

ға на түскенін қынжыла айтқан еді. Бұл да 

бол са, біздің жұрттың өз рухын іздеуге кел-

генде жанып түспейтінін, әлі де бейуаз 

ұйқыдан  арыл ма ғанын  байқатса  керек. 

Әрине, Кенесары рухын іздеу мәсе ле-

сін де саяси астар іздеп, көлеңкесінен күдік-

тен етіндер түрлі уәж айтуы мүмкін.Алайда 

ол заман келмеске кеткелі қа шан? Ресейдің 

өзі бүгінде ұлттық рухын өл тіріп алмас үшін 

патшалық дәуірдегі ұлық тарын дәріптеп 

жатқанда, біздің бұ ғып, жалтақтауымызға 

не жорық дейміз ерік сіз. Өз заманында 

ұлтқа қалқан болған аза маттарын ұлық-

тау ға мы сал іздесек, туыс қан Түркиядан да 

та былады. Орталық Азия да қалған Әнуар 

па 

ша 


ның сүйегін елге әкелу шарасына 

Түркияның аса зор мем 

лекеттік маңыз 

бергені мәлім. Ен деше, Кене сары ханның 

басын іздеу де же ке леген азаматтардың 

ғана емес, мемлекеттің де діттеген мақсаты 

болуы тиіс. 

Осы орайда біз сәл алға озып, «Кене-

са ры ханның басы табыла қалған (ал оның 

табылатынына іздеушілердің еш күмәні 

жоқ) жағдайда, оны елге әкелу мәселесі 

қалай жүзеге асуы тиіс» деген сауалға 

жауап іздеген едік. Есімдері елге белгілі, 

сөзі саралы сол азаматтарымыздың пікірлері төмендегідей болып шықты. 

Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ, профессор: 

– Кенесары – мемлекеттің Тәуел сіз-

дік рә 

мізі. Ол – қазақ хандарының 

үлгісі, хан дық биліктің эталоны. Сон-

дықтан оның бас сүйегін тауып, қайта 

жер леу  мем лекетшіл-елдік  дәрежеде 

ұйым дас тырылуы тиіс. Мысалы, Ор та-

лық Азияда сүйегі қалған түрік Әнуар 

па шаны 90-жылдары Түркияға қайта 

жер легенде оның үстіне мемлекеттік 

туын жауып, Ыстамбұл көшелерімен 

алып өткен. «Біздің шаһит» деп, осы 

Қазақтың рухын қалай оятамыз?

оқи ғаға республикалық деңгейде ма-

ңыз берген болатын. 

Ал мұсылмандарда түрлі жағдайда 

қалған саусаққа дейін жерленеді. Біз де 

Кенесары ханның әзиз басын тауып, 

елге әкелсек, оны бар жөн-жорал ғы сы-

мен жерлеуге тиіспіз. Бұл оқиғадан 

бүгінгі жастарға сабақ, ұрпаққа ғибрат 

бо луы үшін оған мемлекеттік деңгейде 

мән-мағына, маңыз берілуі қажет. 

Жалпы, «топырақ бұйыру» деген 

бар. Кезінде Әлихан Бөкейхан бауыр-

лары Алаш көсеміне дұға бағыштайтын 

бір зия рат орны болсын, қазақ ұмытқан 

даңқты қайраткерге әлемде бір белгі 

қалсын деп, Талдыбейітке Әлекеңнің 

тер сіңген кепкесін жерлеген. Қазір біз 

үшін сүйек жинау міндет емес, тарихи 

әділеттілікті қалпына келтіру – міндет. 

Хан Кене сүйегі – сондай шара.

Ал «қай жерге жерлейміз» дегенде, 

қасиетті Түркістан мен бүгінгі Астананың 

қай-қайсысын да таңдауға болады деп 

ойлаймын. 

Думан РАМАЗАН, жазушы:

– Кенесары ханның бас сүйегін әкелу 

мәселесі күн тәртібінен түскен жоқ. Түс-

пейді де. Бұл – қазіргі ең өзекті мәсе ле-

лер дің бірі. Азаттық үшін отар шылдармен 

арыс тандай алысып өткен ханның бас 

сүйе гін алып келіп, туған жердің қойнына 

тап сырмай,  Тәуел сіздігіміздің  саяси 

ұпайы түгенделмейді. Жапондар соғыс 

кез дерінде жат жер лер де шейіт болған 

қара пайым  жауын герлерінің  сүйектерін 

із деп тауып, ел де ріне апарып, арулап 

жер леп жатыр. Бұған мемлекеттік тұр ғы-

да ерекше мән беріледі, маңыз ар ты ла-

ды. Жапонияда бұл – мемлекттік сая сат. 

Орыстардың өзі төңкерісшілер ба  ла-ша-

ға сымен атып тастаған ІІ Нико лай дың 

сүйе гін тауып, оны шетелдерде экс пер ти-

за дан  өткізіп, бақайшағына дейін зерт-

теп-зерделеп, оған мемлекеттік деңгейде 

маңыз беріліп, арулап жерледі емес пе?! 

Сонысымен-ақ орыстардың ұйық 

 

тап 

жатқан рухын оятып кеткен жоқ па?! Қазір 

орыстардың ұлттық рухы кү шейіп келеді. 

ҚОҒАМ


Ең болмағанда, киген киімінен әлгінің 

ұстаз екені білініп тұрса, меніңше, жастар 

жа ғы, жалпы халық оған сүйсініспен қа-

рай ды. Мұғалімдер қауымы да қуана-қуа-

на бірыңғай форманы киері сөзсіз. Соңғы 

жыл дары Алматы қаласының №59 және 

№79 мектептері жоғары жақтан қандай да 

бір қаулы күтпей-ақ, өздері біркелкі форма 

тіктіріп киюді бастап та жіберді. Еліміздің 

байрағы секілді көк түсті киім көргенде көз 

қуантады әрі ондай киімдегі мұғалімдер де 

өздерін ерекше сезінетіндей, шәкірт те рі не 

де ұстазының мұндай бейнесі ұнайды деп 

ойлаймын. Ал енді әлем-жәлем киініп, 

әсі ресе шалбарланып алған мұғалім ба-

ла ның санасын бұзбай ма? Көрер көзге 

ерсі, біздің ұлттық менталитетімізге де 

жат. Әрі шалбарланған ұстазын көрген 

қыз баланың ойында «мұғалімнің өзі де 

солай киінеді ғой, онда бізге неге форма 

ки деп ақыл ай тады» деген іштей нара-

зылық тууы мүм кін. Бұл – бірінші жағы, 

ал, екіншіден, бай мен кедейдің арасын-

дағы алшақтықты да жоя ды бұл форма. 

Әйтпесе жағдайы жақ сы мұғалім қымбат 

киініп, тұрмысы төмені тап қанын киеді, 

ал ол да өз кезегінде бала тәрбиесіне өз 

әсерін тигізеді. 

Қорыта айтқанда, бірыңғай форма 

жай 


лы мәселе көтеріліп жатқаны өте 

орын ды. Ал ол форма еліміздің туы және 

кө гімізді көмкеріп тұрған аспан түстес 

болып, кеу десіне ұлттық ою-өрнек са-

лынса, онда тіпті керемет болар еді. 

Себе 


бі ол да оқу 

шы 


ның патриоттық 

сезіміне әсер ететіні дау сыз. Және ұлттық 

форманы жасау үшін де модельерлер 

арасында байқау өткізіп, оны халықтың 

талқысына ұсынса, сөйтіп көп 

шіліктің 

қолдауына ие болған форманы қол-

данысқа енгізсе, бұл демократиялық ел-

дің көрінісі болады. 

ТҮЙІН

«Жә, әйел мұғалімнің шалбар кигені жараспас, алайда біркелкі, бір 

пішінді «униформаға» міндеттегеннен гөрі, неге оларды тек көйлек киюге 

шақырмасқа?! Және де оның өңірі ашық болмай, тізеден сәл төмен 

түскенін қадағаласақ, жеткілікті емес пе?! Ал қандай түсте, қандай үлгіде 

болатынын ұстаздардың өз таңдауына берсек» дейтін де үшінші пікір бар. 

Осыған да құлақ ассақ, қалай?..

Әзірлеген Мәриям ӘБСАТТАР

Олар байқап отырсаңыз, сол баяғы ық-

па лын  жүргізу  үшін  жан та ла  сып,  сол  ба-

ғытта кешенді жұмыстар жүр гізіп жатыр. 

Бұл – осындай ұлттың ру хын оятар игі 

істердің нәтижесі. Бізге де дәл солай істеу 

керек. Кенесары хан ның сүйегін іздеп-

тауып, оны туған жерге әкеліп, арулап 

қою керек. Осыдан кейін оны тағзым етіп, 

рух шақырар қасиетті орын ға айналдыру 

қажет. Бұлар жас ұр пақ тың рухын оятады. 

Ханның ұлттық, елдік идеяларын кеңінен 

насихаттап, оны жүзеге асырудың жол-

дарын қарас тыру керек. Кенесары туралы 

кинофильм дер түсірілу керек! Біз толық 

тәуелсіз бол ғы мыз келсе, осындай шара-

ларға мем   лекеттік мән артуға тиіспіз! Біз 

ұлттық мем лекет болғандықтан, мұны 

мемле кет тік саясатқа айналдыра білуіміз 

қажет! Сон да ғана қазақтың ұлттық рухы 

оянып, еш 

қандай жау ала алмайды. 

Имендіре, илік   тіре алмайды! Бұл біздің 

аңсап жет 

кен Тәуел 

сіздігімізді қорғап 

қалуымыз үшін қажет! 

Астана


ОЙ-КӨКПАР

ҚАЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал