Титулдық парағыжүктеу 115.09 Kb.

Дата28.05.2017
өлшемі115.09 Kb.

 

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан


ПМУ ҰС Н 7.18.3/30

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі            С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті

Филология, журналистика жєне өнер факультеті

Қазақ филологиясы кафедрасы

050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының

студенттеріне арналған

«Қазіргі қазақ әдебиетінің тарихы» 

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 


Павлодар 2010

Мамандықтың элективті пәндер

каталогының негізінде әзірленген пәннің

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/34БЕКІТЕМІН 

ОІ жөніндегі проректор

__________ Пфейфер Н.Э.

     


                 

20__ж. «___»____________

Құрастырушы:  

_________ ф.ғ.к., доцент Муталиева Р.М.  

   

            

Қазақ филологиясы кафедрасы 

 

                                                               «Қазіргі   қазақ   әдебиетінің   тарихы»   пәні   бойынша   050117-   «Қазақ  тілі   мен

әдебиеті » мамандығының студенттеріне арналған

   

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс бағдарламасы____________бекітілген  жұмыс оқу жоспарларының және

   

мамандықтың                                      

            

элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді. 

Кафедра


 

отырысында

 

ұсынылды


 

20_


 

ж.

«___»____________№_____Хаттама. Кафедра меңгерушісі  ____________  Жүсіпов Н.Қ.     20__ж. «____» ________

                  

         

____________________________________________ факультетінің оқу-

әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20_ ж. «____»____________ №____ 

Хаттама 


ОӘК төрағасы  ___________ Жұманқұлова Е.Н.   

20_  ж. «_____»___________

  

                  КЕЛІСІЛДІ 

ФЖжӨ факультетінің деканы  _________  Сарбалаев Ж.Т. 

20_ж. «_____»________ 

            

                                                                                          

МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ___________ Варакута А.А. 

20_  ж. «____»_______ 

            

          


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________  №____ Хаттама 4 Пәннің мақсаты және міндеттері

Пәнді оқыту мақсаты: 

 

 Тәуелсіздік   алған   жылдардағы   ұлттық   әдебиеттегікөркемдік   қуаты   ерен,   парасат-пайымдау   толғамы   терең

ерекше   шығармалардың   генезисі,   стилистикасы,

поэтикасы,   сөз   өнерпазының   көркемдік-философиялық

дүниетанымы,   жанрлық,   тақырыптық,   тілдік-стильдік,

ғылыми-танымдық   ерекшеліктері,   адам-табиғат   қарым-

қатынастары жаңаша талдануға тиіс.

          

          Пәннің міндеті

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің: 

- қазіргі қазақ әдебиетін меңгерту;

-   ақын-жазушылар   шығармаларының   көркемдік-идеялық

табиғатын игерту;

-   ақын-жазушылар   шығармаларының   тақырыптық,

тәрбиелік мәнін түсіну;

- ақын-жазушылар талантының көркемдік-эстетикалық

мәнін игерту, ашу жөнінде түсініктері болуы;

- ақын-жазушылар шығармаларының көркемдік ерекшелігін

талдай білуі тиіс;

-   ақын-жазушылар   шығармаларының   образдар   жүйесін

талдай білуі тиіс;

-   ақын-жазушылар   шығармаларының   идеясын   аша  білуі

тиіс.;


-

- ақындар өлеңдерін жатқа білуде икемді болуы;

-Студенттер тақырып таңдау,   материал жинау,   конспекті

жазуды меңгере біледі.

-  ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады.

- ақын-жазушылар шығармаларының идеялық, эстетикалық

мазмұнын аша білуге  дағдыланады.

- ақын-жазушылар шығармаларын талдауда практикалық машықтарды иемдену қажет;

6 Пререквизиттер

-  1960-2000 жылдардағы қазақ әдебиеті

- Қазіргі дәуір әдебиеті

- Әдебиет теориясы

- Түркі халықтарынң әдебиеті7 Постреквизиттер 

- Қазақ әдеби тілінің тарихы

- Тіл мәдениеті

4 Пәннің мазмұны 

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары 

р/с


Тақырыптардың

атауы


Сабақ түрлері бойынша қарым-қатынастық

сағаттар саны 

дәріс-

тер


практи-

калық


(сем)

Зертха-


налық

студия-


лық

жеке


СӨЖ

1

Қазақтыңтарихи

прозасы


1

1

42

Лирикалық

проза

1

14

3

Қазіргі   қазақәдебиетіндегі

жаңа бағыт

1

1

44

Қазіргі   қазақ

сатирасы

1

14

5

ШонаСмаханұлы

сатирасы


1

1

46

Қазіргі   қазақ

романдары

1

14

7

Софы   Сматаевшығармашылы

ғы

11

4


8

Қазіргі   қазақ

повестері

1

14

9

Қазіргі   қазақәңгімелері

1

14

10

Деректі проза1

1

411

Қазіргі   қазақ

драматургиясы

1

14

12

Қазіргі   қазақлирикасы

1

14

13

Қазақтыңфилософиялық

лирикасы


1

1

314

Қазіргі   қазақ

поэмалары

1

13

15

Қазіргі   қазақсыны

1

13

16

З.Серікқалиев -әдебиет 

сыншысы


1

3

         БАРЛЫҒЫ :15

15

604.2 Пәннің тақырыптарының мазмұны 

     1-тақырып. Қазақтың тарихи прозасы

Әбіш   Кекілбаев,   Мұхтар   Мағауин,   Рамазан   Тоқтаров

прозасы.   Ә.Кекілбаевтың   романдарын,   повестерін,   әңгіме-

новеллаларын   талдау.   «Үркер»,   «Елең-алаң»,   «Аңыздың

ақыры»,   «Шыңырау»,   «Күй»   шығармаларын   тарихи-

көркемдік және эстетикалық сипаттарын саралау. Жазушы

шеберлігін баяндау.

Мұхтар Мағауиннің «Аласапыран» романының тарихи-

көркемдік   қырлары.   Кейіпкерлер   галереясын   әңгімелеу.Әңгімелері   туралы   ой-түйіндер.   Тарихи   шындық   және

көркемдік шешім.

Рамазан Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» туындысы.

Мемлекеттік   сыйлыққа   ие   болған   роман-хамсасында

Кенесары хан, Құнанбай қажы, Қодар, Шоқан, Достоевский,

Құдайберді,   Халиолла,   Шәкәрім,   Михаэлис,   Долгополов,

Мәшһүр Жүсіп, Саққұлақ шешен, Мұса Шорманов тұлғасы

шебер   сомдалған.   Абайдың   өмірі,   ол   өмір   сүрген   қоғам

шындығы   жаңаша   көзқарас,   жаңаша   таным   тұрғысынан

суреттелген.2-тақырып Лирикалық проза

Лирикалық   прозаның   табиғаты.   Дәстүрлілік   пен

жаңашылдық.   Тәкен   Әлімқұловтың   лирикалық   прозасы.

Жазушы   шығармашылығындағы   дәстүрлі   күй   өнері   және

суреткерлік   тұрғы.   Жазушы   шеберлігі   ,   замана   шындығы

және көркемдік шешім.

Олжас Сүлейменов шығармашылығындағы ұлттық рух.

«Адамға табын, Жер енді!», «Қыш кітабы», «Арғымақтар»,

«АзиЯ», «Мың бір сөз» шығармаларындағы ұлттық тіл мен

діл, ұлттық егемендік сипаты. Ақын өнернамасындағы Дала

бейнесі.   Ой   мен   сезім   тұтастығы.Суреткерлік   қолтаңба.

Образдық-метафоралық жүйе.3-тақырып   Қазіргі   қазақ   әдебиетіндегі   жаңа

бағыт

Қазіргі   қазақ   әдебиетіндегі   жаңашыл-модернистік

сипаттағы   жас   ақын-жазушылар   шығармашылығы.

Олардың   туындыларындағы   өмір   шындығы   мен   көркем

шындықтың,   көркем   кеңістік   пен   көркем   уақыттың

арақатынасы.   Тілдік-стильдік   ерекшеліктері.Әдеби   әдіс-

тәсілдердің   жаңашыл   сипаты.   Бұл   топтағы   ақын

жазушылар   туралы   бүгінгі   әдеби   сындағы   ой-пікір

алуандығы.

4-тақырып Қазіргі қазақ сатирасы

Оспанхан   Әубәкіров,   Жұматай   Сабыржанов,   Көпен

Әмірбек,   Кеней   Таңдай,   Мұхтар   Шерім,   Қажытай   Ілиясов,

Сейіт   Кенжахметовтің   сатиралық   шығармалары.

Шығармаларының   тілі   мен   стилі.   Метафоралық-образдық

жүйесі.   Уақыт   шындығы   мен   көркемдік   шындық.   Сатира

мен юмордың ара- қатынасы.

5-тақырып Шона Смаханұлы сатирасы

Өмірі   мен   қызметі.   «Тотияйын»,   «Кездік»,   «Өткірдің

жүзі»   кітаптарының   маңызы,   тақырыбы   мен   құрылымы.


«Айгарба»,   «Ұр   тоқпақ»,   «Соқырішек»,   «Ортеке»   сын-

сықақтарының   танымдық-тәрбиелік   мәні.   Тілі   мен   стилі.

Көзқарастар, зерттеулер.

6-тақырып Қазіргі қазақ романдары

Қабдеш   Жұмаділовтің   «Прометей   алауы»,   Тұрсынхан

Зекенұлының   «Көкбөрілердің   көз   жасы»,   Тұрсынәлі

Рыскелдиевтің   «Ұлы   көш»,   Кәдірбек   Сегізбаевтың

«Беласқан», Қапан Қамбаровтың «Махамбет кітабы», Сәбит

Досановтың   «Қылбұрау»,   Сейітхан   Әбілқасымұлының

«Оспан   батыр»,   Асқар   Алтайдың   «Алтай   новелласы»,

Ғабиден   Құлахметтің   «Үйірі   жоқ   көкжал»,Дидар

Амантайдың «Шайыр мен шайтан» романдарының идеялық-

эстетикалық   нысанасы,   ұлттық   дүниетаным   қырлары,

заманауи   сырлары,   көркеми   тіл   мәселесі,   Суреткерлік

қабілет қарымы зерделенеді.7-тақырып Софы Сматаев шығармашылығы

«Елім-ай»   (2003,   3-кітап)   трилогиясының   тарихилық

және көркемдік сипаты. Абылай хан, Төле би, Қаз дауысты

Қазыбек би, Әйтеке би бейнесі.8-тақырып Қазіргі қазақ повестері

Асқар   Алтай,   Дидар   Амантай,   Нұрғожа   Ораз,   Айгүл

Кемелбаева,   Роза   Мұқанова,   Думан   Рамазан   повестері.

Тақырыптық-идеялық   нысынасы.Шеберлік   шеберханасы.

Сюжеті   мен   композициясы.   Көркемдік   ойлау,   сөз   таңдау

дәрежесі.9-тақырып Қазіргі қазақ әңгімелері 

А.Алтай,   М.Байғұт,   Қ.Жиенбай,Б.Нұржеке,   Ә.Кекілбай,

Ш.Мұртаза,   Д.Досжан,С.Сматайдың   қазіргі   кезең

хақындағы   әңгімелері.Тақырыбы   мен   мазмұны.   Көркемдік

қыры.Тілі мен стилі.

10-тақырып Деректі проза

Нұрлан   Оразалиннің   «Азаматтық   айдыны»,   Мұқадес

Есламғалиевтің   «Ғұмырнамалар   мен   ғибратнамалар»,

Немат   Келімбетовтің   «Жарлы   емеспін,   зарлымын»,   Серік

Негимовтің   «Мәлік   Ғабдуллин»,   Ахмет   Жүнісұлының

«Пәниден   бақиға   дейін»,   Әмен   Әзиевтің   «Ұлы   дала

ұлағаттары»,   Асанәлі   Әшімовтің   «Жан   бөлек»   және

Д.Қонаев   туралы   «Елу   жыл   –   ел   ағасы»   деген

шығармаларға әдеби-ғылыми тұрғыдан сараптама беру.

11-тақырып Қазіргі қазақ драматургиясы


Сәкен   Жүнісовтің   «Абылайхан»,   «Ажар   мен   Ажал»,

«Қызым,   саған   айтам»,   «Тұтқындар»,   «Махамбет»,

«Кемеңгерлер   мен   көлеңкелер»   драмалық   шығармалары.

Д.Исабековтің   «Әпке»,   «Ескерткіш»,   А.Сүлейменовтің   «6-

палата»,   Т.Ахтановтың   «Махаббат   мұңы»,   «Боран»,   «Ант»

пьесалары.   Ә.Әшімовтің   «Жолы   болған   жігіт»,

Қ.Мұхаметжановтың   «Бөлтірік   бөрік   астында»,   «Қуырдақ

дайын»,   «Көктөбедегі   кездесу»   шығармалары.   Драмадағы

тартыс пен конфликт, тіл шеберлігі.

12-тақырып Қазіргі қазақ лирикасы

Ұлықбек   Есдәулеттің   «Киіз   кітап»,   Темірхан

Медетбектің   «Көк   түріктер   сарыны»,   Қажытай   Ілиясовтың

«Тасжарған»,   «Қалақай   қамшы»,   Исраил   Сапарбайдың

«Махаббат   пен   ғадауат»,   «Сезім   патшалығы»,   Өмірзақ

Қожамұратовтың   «Күн   астында   -Құдірет»,   Темірше

Сарыбайұлының   «Дария-дәурен»,   Нұрлан   Оразалиннің

«Ғасырмен   қоштасу»,   «Сырнайлы   шақ»,   Ж.Әбдірашевтің

«Құлпытас», Н.Алпамысқызының «Күрең шетен», Маралтай

Райымбекұлының     «Ай»,   Ұ.Жайлыбайдың   «Құс   қанаты»,

Ж.Әскербекқызының   «Қарасаз-бұлақ»,   «Көк   түріктер

әуені», «Қаңтардағы қызыл гүл», Сәруар Қамаеваның «Жыр

жұлдызын   таңдадым»   тәрізді   лирикалық   шығармаларын

талдау.Сөз   саптау   ,   ой   толғау   ерекшеліктері.   Лирикалық

қаһарман   және   ақындық   тұлға   мәселесі.   Образдық-

метафоралық жүйе.13-тақырып Қазақтың философиялық лирикасы 

Философиялық лириканың басты ерекшелігі. Халықтық

сипаты.   Даналық   дәрістері.   Ой   тапқырлығы.   Логикалық

мазмұн. Көркемдік шеберлік мәселелері.

Қадыр   Мырзалиевтің   «Ой   орманы»,   «Дала   дидары»,

«Қорамсақ» жинақтарындағы философиялық сарындар.

Жұмекен   Нәжімеденовтің   «Жаңғырық»,   «Мен

-тамырмын»   жинақтарындағы   ойшылдық,   сыршылдық,

сыншылдық   сарындар.   Ұлттық-философиялық   таным   мен

көркемдік танымның тұтастығы.14-тақырып Қазіргі қазақ поэмалары

Несіпбек


 

Айтұлының

 

«Бәйтерек», 

Серік


Тұрғынбекұлының   «Кейкі   батыр»,   Есенғали   Раушановтың

«Айша   бибі»   ,   «Сары   өзен»,   Бақыт   Бәмішұлының   «Зуқа

батыр»,   «Тәңір   сынағы»,   Күләш   Ахметованың   «Қыз-бота»,

«Үлбір   сұлу»,   Зейнолла   Тілеужановтың   «Қабанбай»поэмаларының   поэтикасы.   Тілдік-стильдік   ерекшеліктері.

Сюжеттік-композициялық құрылымы.15-тақырып Қазіргі қазақ сыны

Қазақ   әдебиеті   мен   қазақ   әдебиеті   сыны   -   көркем

ойдың екі арнасы. Әдебиет сыны - әрдайым әдеби дамумен

сабақтас,   тығыз   қарым-қатынаста   өркендеп   келе   жатқан

көркемдік-эстетикалық ойдың үлкен, ірі саласы.

З.Ахметовтің «Поэзия шыңы -даналық», С.Қирабаевтың

«Әдебиетіміздің   ақтаңдақ   беттері»,   З.Қабдоловтың

«Көзқарас»,   М.Базарбаевтың   «Замана   тудырған»,

Ш.Елеукеновтің   «Әдебиет   және   ұлт  тағдыры»,   «Мағжан»,

Т.Кәкішевтің «Қазақ әдебиеті сынының тарихы», 2 томдық,

Ж.Ысмағұловтың

 

«Абай: 

ақындық


 

тағылымы»,

Р.Нұрғалиевтің   «Әуезов   және   алаш»,   З.Серікқалиевтің

«Қазақ әдебиетінің қазіргі мәселелері», «Ақ жол», «Алтын

жамбы»,   А.Нысаналының   «Жансарай»,   Б.Майтановтың

«Қазақ романы және психологиялық талдау», «Сөз сыны»,

Д.Ысқақұлының   «Сын   өнері»,   Б.Ыбырайымның   «Сырлы

әлем», Б.Сарбалаевтың «Өткірдің жүзі», Ә.Бөпежанованың

«Дүние   –   имани   құбылыс»,   Ж.Дәдебаевтың   «Қазіргі   қазақ

әдебиеті»,   С.Жұмабектің   «Сын   әуені»,   «Шерхан   Мұртаза.

Жұлдызы   нұрлы   суреткер»,   «Тахауи   Ахтанов.   Талант

тектоникасы»,   Қ.   Әбдезұлының   «Ел   мен   жер   тағдыры»,

«Т.Әлімқұлов   шығармашылығы   және   60-80   жылдардағы

қазақ прозасы», «Әдебиет және өнер», С.Абдрахмановтың

«Елдік сыны», Ғ.Есімнің «Адам- зат», Қ.Ергөбектің «Арыстар

мен   ағыстар»,   4   кітап,   «Таным»,   Р.Тұрысбектің   «Жүсіпбек

Аймауытұлының   әсемдік   әлемі»,   «Парыз   бен   парасат»,

Г.Пірәлиеваның «Көркем прозадағы психологизмнің кейбір

мәселелері»,   З.Бисенғалидің   «ХХ   ғасыр   басындағы   қазақ

романы», Ө.Әбдіманұлының «ХХ ғасыр бас кезіндегі қазақ

әдебиеті»,   М.Үмбетаевтың   «Ақындық   өнер   өрісі»,

Ә.Тарақтың   «Алаштың   айбын-ардағы   Абылай   хан»,

Ә.Қайырбековтің «Саға» еңбектерін атауға болады.

16-тақырып З.Серікқалиев - әдебиет сыншысы

З.Серікқалиевтің

 

«Ойлар,толғаныстар», 

«Ақыл


таразысы»,   «Ақ   жол»,   «Тағдыр   және   біз»,   «Ақ   жамбы»,

«Жан   дауа»   сынды   сыни   еңбектері.Көркемдік   талғам,

сыншылдық   көзқарас,   жаңаша   пайымдау   ерекшеліктері.

Тәуелсіздік   тұсында   әдеби-көркем   сынға   қосқан   үлесі.Оның   танымдық,   сыни-эстетикалық   деңгейі.   Ұлттық

тәуелсіздік,   сана   еркіндігі,   рухани   құндылықтар   туралы

толғамдары.

 

4.3 Практикалық сабақтардың мазмұны мен тізімі 

ТӘЖІРИБЕШІЛІК САБАҚТАРДЫҢ МАЗМҰНЫ 

№  Тақырып

Мазмұны

1

2

3

1.

Қазақтыңтарихи прозасы

Ә.Кекілбаевтың   «Үркер»,   «Елең-алаң»

романдары   мен   «Шыңырау»,   «Күй»

повестерін талдау

2.

Лирикалықпроза

Т.Әлімқұлов повестері, О.Сүлейменовтің

«АзиЯ»кітабы

3.

Қазіргі   қазақәдебиетіндегі

жаңа бағыт

Г.Шойбекова, Р.Мұқанова А.Кемелбаева,

Д.Амантай   шығармашылықтарындағы

жаңашыл-модернистік сипат

4.

Қазіргі   қазақсатирасы

Оспанхан   Әубәкіров,   Көпен   Әмірбек

сатирасы

5.

ШонаСмаханұлы

сатирасы


«Тотияйын», «Өткірдің жүзі» кітаптары

6.

Қазіргі   қазақромандары

Қабдеш   Жұмаділов   «Прометей   алауы»,

Асқар   Алтай   «Алтай   новелласы»

романдарына әдеби талдау

7.

Софы   Сматаевшығармашылығ

ы

«Елім-ай» трилогиясы8.

Қазіргі   қазақ

повестері

Асқар   Алтай,   Дидар   Амантай,

Нұрғожа   Ораз,   Айгүл   Кемелбаева,   Роза

Мұқанова,   Думан   Рамазан   повестері.Тақырыптық-идеялық

нысынасы.Шеберлік

 

шеберханасы.Сюжеті   мен   композициясы.   Көркемдік

ойлау, сөз таңдау дәрежесі.

.9.

Қазіргі   қазақәңгімелері

А.Алтай,


 

М.Байғұт,

Қ.Жиенбай,Б.Нұржеке,

 

Ә.Кекілбай,Ш.Мұртаза,

 

Д.Досжан,С.Сматайдыңқазіргі

 

кезең 

хақындағы

әңгімелері.Тақырыбы   мен   мазмұны.

Көркемдік қыры.Тілі мен стилі.

10. Деректі проза

11

Қазіргі   қазақдраматургиясы

С.Жүнісовтің

 

«Кемеңгерлер 

мен


көлеңкелер»,   Д.Исабековтің   «Әпке»,

А.Сүлейменовтің

 

«6-палата»,Қ.Мұхаметжановтың

 

«Көктөбедегікездесу» пьесалары

12

Қазіргі   қазақлирикасы

Ұ.Есдәулет,Т.Медетбек,

.Сапарбай,Ж.Әбдірашев,

Маралтай Райымбекұлының өлеңдері

13

Қазақтың


философиялық

лирикасы


Қ.Мырзалиев, Ж.Нәжімеденов өлеңдері

14

Қазіргі   қазақпоэмалары

Е.Раушановтың

 

«Айша


 

бибі»,


К,Ахметованың «Үлбір сұлу» поэмалары

15

Қазіргі   қазақсыны

Ә.Бөпежанованың   «Дүние   –имани

құбылыс», Д.Ысқақұлының «Сын өнері»,

Т.Кәкішевтің   «Қазақ   әдебиеті   сыны

тарихы» кітаптарын талдау

16

З.Серікқалиев-әдебиет

сыншысы


«Ақ   жол»,   «Ақ   жамбы»,   «Жан   дауа»

еңбектері4.4 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.4.1 СӨЖ түрлерінің тізімі 

№ СӨЖ түрі

Есеп беру 

формасы


Бақылау 

түрі


Сағат 

көлемі


1

Дәріс 


сабақтарын 

Сабаққа 


қатысу

15 (1х15)өңдеу

2

Үй тапсырмасын 

орындау


Жұмыс 

дәптері


Сабаққа 

қатысу


15(1х15)

3

Қосымша материалдарғ

а дайындық

Конспект

Коллоквиум

10

4

Аудиториялық сабақтың 

мазмұнына 

кірмеген қосымша 

материалды 

меңгеру  

Шығарма 


талдау

Семестрлік 

тапсырман

ы қорғау


16

5

Бақылау шараларына 

дайындық


РК1, РК2

4

Барлығы60

                   

     Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін таќырыптар

1.Р.Тоқтаровтың   «Абайдың   жұмбағы»   романының

көркемдігі

¦сынылатын єдебиет: [8], 234-240 бет.

2.Т.Әлімқұловтың «Ақбозат» әңгімесі

¦сынылатын   єдебиет:   [4],   496-525   беттер;   [5],   1-35

беттер.

3   Т.Зекенұлының   «Көкбөрілердің   көз   жасы»   романынталдау

¦сынылатын єдебиет: [5], 149-155 беттер; [6], 102-103

беттер ,[17], 144-156 беттер

4. Д.Амантайдың «Шайыр мен шайтан» романы

¦сынылатын єдебиет: [19], 240-246 бет.

5.  А.Алтай, А.Кемелбаева повестеріндегі шеберлік

¦сынылатын   єдебиет:   [7],   246-250   бет,   [8],   186-187

беттер, [17] 45-75 беттер.

6. М.Байғұт, Б.Нұржеке, С.Сматай әңгімелерінің шеберлігі

¦сынылатын   єдебиет:   [7],   116-118   бет,   [17],   1-55

беттер,.

7. С.Жүнісовтің «Абылайхан» драмасы

¦сынылатын єдебиет: [16], 5-36 бет.

8. Н.Алпамысқызы, Ж.Әскербекқызы лирикасы  

           ¦сынылатын єдебиет: [9], 1-20 бет, [12], 25-39 беттер,

[15] 49-100 беттер.

9. Жұмекен өлеңдерінің көркемдігі.

¦сынылатын   єдебиет:   [9],   191-192   бет,   [15],   1-53

беттер, 


10. Қ.Мырзалиевтің философиялық өлеңдері

                 ¦сынылатын єдебиет: [1],   25-89 бет, [14], 190-191

беттер, [9] 29-78 беттер. 

Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

1. Ахметов З.   Поэзия шыңы –даналық. Астана,2002

2. Әшімбаев С. Парасатқа құштарлық. Алматы. 1991

3. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы

4. Дәдебаев   Ж.   Қазіргі   қазақ   әдебиеті.   Оқу   құралы.-

Алматы: Қазақ университеті, 2002.

5. Дәдебаев Ж. Өмір шындығы және көркемдік шындық.

Алматы, 1991

6. Дәстүр мен жаңашылдық. Алматы, 1980

7. Егеубаев А. Сөз жүйесі. Алматы,1985

8. Көркемдік кілті – шеберлік. Алматы, 1985

9. Кәрібаева Б. Қазіргі қазақ лирикасының поэтикасы.

10.

Қабдолов З. Арна. Алматы, 198811.

Қирабаев С.  Талантқа құрмет.Алматы, 1988

12.

Мәшһүр Жүсіпов. Өлең –сөздің патшасы. Алматы,1991

Ќосымша әдебиеттер:

13.


Мырзалиев   Қ.   Сөз   сиқыры.   Әдеби   сын.

Алматы.1982

14.

Нарымбетов Ә. Дәстүр және поэзия. Алматы.197015.

Нарымбетов   Ә.   Қазақ   поэзиясындағы   замандас

бейнесі. Алматы,1984

16.


Нұрғали Р. Арқау. Алматы,1991

17.


Серікқалиев З. Ойлар , толғаныстар.Алматы, 1990

18.


Ыбырайымов Б. Ой мен сөз. Алматы, 1985

19.


Шапай Т. Ой түбінде жатқан сөз. Алматы, 1989.

  

Мамандықтың (тардың) жұмысоқу жоспарынан көшірме 

ПМУ ҰС Н 7.18.3/32050117 – «қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығының (тарының) жұмыс

оқу жоспарынан көшірме 

Пән атауы  - Қазіргі қазақ әдебиетінің тарихы

Оқу

нысаны


Пәннің  еңбек

сыйымдылығы 

Семестр бойынша

бақылау түрлері 

Семе

стр


Семестр бойынша студенттердің

жұмыстарының  көлемі 

кре-

дит-


тер

академиялық

сағат 

кре


дит

тер


аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. сағат)бар-

лығы


ауд СӨЖ емт сын

КЖ-


а

КЖбар-

лығы


дәр пр. зертх

бар


лы

ғы

СОӨЖЖОБ негі-

зіндегі  

күндізгі 

2

9030

60

7-

-

-7

2

9015 15 -

60 15


Кафедра меңгерушісі ______  Жүсіпов Н.Қ.  20__ж. «___» ________

                                                         (қолы)           Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал