Титулдық парағыжүктеу 45.46 Kb.

Дата26.05.2017
өлшемі45.46 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.4/17Қазақстан Республикасының білім және ғылым

министрлігі

С. Торайгыров атындағы Павлодар мемлекеттік

университеті

Қаржы кафедрасы

ғылыми және педагогикалық бағыттағы 6M050900 «Қаржы» 

мамандығының магистранттарына

арналған «Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі» пәні бойыншаЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Жұмыс оқу бағдаламасын

бекіту парағы

 

НысанПМУ ҰС Н 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН

ОІ

 жөніндегіпроректоры

___________Н.Э.

Пфейфер

20 


  

ж

«___»___________Құрастырушылар:  кафедраның доценты, т.ғ.к., доцент Донцов

С.С._______

 аға оқытушы  Дюсембекова С.Р. _________

Қаржы кафедрасыЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ғылыми және педагогикалық бағыттағы 6M050900 «Қаржы» 

мамандығының магистранттарына

арналған «Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі» пәні бойынша

Жұмыс   оқу   бағдарламасы   жұмыс   оқу   жоспары   негізінде   және   6М050900

«Қаржы»   мамандығының   элективті   пәндер   каталогы   негізінде   әзірленген

20__ж. «____» _________ бекітілген

20__ж.  «__»   __________   кафедраның   мәжiлiсiнде   ұсынылған

№_____хаттамасы

Кафедра меңгерушiсi____________Айгужинова Д.З. 20__ж. «____»

________

№__   хаттама   20__ж.   «__»   ____________  Қаржы  –  экономика

факультетінің оқу - әдiстемелiк кеңесімен құпталған 

2


Факультеттің ОӘК төраймы ______ А.Б. Темірғалиева 20__ж. «____»

________


ОӘБ  бастығы 

________________Е.Н. Жуманкулова 

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

20__ж. «___»______________  №____ хаттама 

Оқу пәннің паспорты

Пәннің атауы – «Кәсіптендіру пәндерді оқыту әдістемесі»

Кредиттер саны және оқу мерзімі:

Барлығы – 4 кредит

Курс: 1

Семестр: 2Аудиторлық сабақтардың барлығы – 60 сағат

Дәріс – 30 сағат

Тәжірибелік / семинарлық сабақтар – 30 сағат

СӨЖ – 120 сағат

оның ішінде СӨЖМ – 30 сағат

Жалпы жұмсалған еңбек – 180 сағатОқу нысаны

Емтихан – 2 семестрПререквизиттер

Осы   пәнді   меңгеру   үшін   төмендегі   пәндерді   меңгеру   кезінде   алынған

білім,   икемділік   және   дағды-машықтары   қажет:  «Экономикалық  теория»,

«Микроэкономика»,   «Макроэкономика»,   «Менеджмент»,   «Кәсіпорынның

экономикасы».

Постреквизиттер

Пәнді   меңгеру   кезінде   алынған   білім,   икемділік   және   дағды-машықтар

жоғары   оқу   орындарындағы   экономикалық   тәртiптердi   сабақ   беру   бойымен

тиiстi   тақырыпқа   және   келесi   iс   жүзiндегi   қызмет   бойымен   бiтiрушi

жұмыстарды табысты орындау үшiн қажет.Пәнді оқу негізі, мақсаттары және міндеттері

Пәннің   негізі  –  экономикалық  пәндерді   оқыту   әдістемесі  мен

дидактикасы,  оқыту   теориясы,  оқытудың   қазіргі  әдістемесі,  оқұ  процесіндегі

3


зерттеу   және   модельдеу,   жоғарғы  оқу   орнында  педагогикалық   әсер   және

тәрбиелiк жұмыс.Пәнді   оқытудың   мақсаты  –  магистранттарды  экономикалық

тәртiптердi   сабақ   беруге   педагогикалық   процестiң   ортақ   ұғымдар   және

басқарудың   элементтерiн   қолданылуға   үйрету.  Магистраттардың   қазiргi

әдiстемелiк   қабылдаулары  көмекпен   оқу   процесiнiң   негiзгi   пiшiндерiнде

ойлағыштық қызметін белсендiру (дәріс, семинарлар, өзіндік жұмыс, білімдерді

бақылау), оқу сабақтарды әдiстемелiк әзiрлемелердiң дайындауында көмектесу.Пәнді   оқытудың   міндеттері  оның   оқыту   мақсатымен  және   жаңа

білімдерді алумен анықталады.  Сонымен қатар  пәнді оқытудың  міндеттеріне

экономикалық тәртiптердi сабақ берудi әдiстеменiң табысты қолдануы бойымен

теориялық негiздердiң айқындауы және жаттығу дағдыларын алуы жатады.3 Құрастырылатын құзырлар

Бiлу және түсiну: 

- экономикалық тәртiптердi сабақ берудiң дидактика және әдiстемесi; 

- қазiргi оқыту әдiстер, белсендi үйренудi үлгiнiң мәнi; 

Бiлiм және түсiнудi қолдану: 

-   үйренудiң   қазiргi   теориялары,   зерттеудiң   ұйымы   және   пiшiндеудiң

негiздерiн оқу процесiнде; 

- студенттердiң өзiндiк жұмыстың ұйымының әдiстемелерi;

Пiкiрлердiң қалыптастыруы: 

- үйренудi түзудiң дұрыс жүзеге асыруы, дәрiс жұмыстарының сауатты

өткiзуi туралы; 

-   экономикалық   тәртiптердi   сабақ   беруде   көрнекiлiктiң   элементтерiн

қолданудың дұрыстығы туралы, үйренудiң процесiнiң нәтижелерiн тексеру;

Коммуникация:

-   семинарлық   жұмыстарды   олардыңның   тағайындауы   бар   сәйкестiкте

жоғарғы мектепте, дұрыс өткiзу кооперативтiк үйренудi өткiзу; 

- жоғарғы мектепте педагогикалық әсер және тәрбиелiк жұмыс

Үйренудiң дағдылары: 

-   қазiргi   оқыту   әдiстердi   өткiзу,   пiшiндеу   және   оқу   процесiнiң

активизациясының облысында; 

-   үйренудiң   түзуi,   дәрiс,   семинарлық   жұмыстардың   өткiзуi   және   оқу

процесiнiң нәтижелерiн бақылаудың жүзеге асыруын салада.

4


4  

Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары

Сабақ   түрлері   бойынша   академиялық   сағаттарды

бөлу

№ 

Тақырыптар мен бөлімдер аты

Сабақ

түрлері

бойынша

аудиторлық

сағаттар

саны

СӨЖ

Дәріс

Практ.

Барл

ішінде

СӨЖ

М

1

Экономикалық пәндердің оқыту дидактикасы мен әдістемесі 

3

123

2

Оқыту теориясы2

8

23

Қазіргі оқытудың әдістемелері 

2

8

24

Нақты оқыту. Дәріс 

3

8

123

5

Оқыту процесінде зерттеу және модельдеу 1

6

41

6

Жоғары мектепте кооперативтік  оқыту 2

8

27

Семинар және оның тағайындауы

2

8

82

8

Белсенді оқытудың моделі5

2

205

9

Экономикалық пәндерді сабақ беруде көрнекiлiк

2

28

2

10Студенттердің өзіндік жұмыстарды 

ұйымдастырудың әдістемесі

3

12

311

Оқыту құрамында бақылау. Сауалнама

3

2

123

12

Педагогикалық әсері. Жоғары мектептегі тәрбиелік жұмыс 

2

28

2

Барлығы: 18030

30

120

30

5 Әдебиеттер тiзiмi

Негізгі:

1. Хвесеня Н.П., Сакович М.В. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі:

оқу-әдістемелік кешені. – Минск: БГУ, 2006. – 116 б.

2. Экономикалық пәндерді оқыту әдістемесі: оқу құрал / Н. Хужаев, П.З.

Хашимов және басқалар. – Ташкент, 2005. – 140 б.

3.  


Смирнов   С.Д.

  Жоғары   оқытудың   педагогика  және  психология:

қызметтен тұлғаға:  студенттерге арналған оқу құрал. – 2-ші     шығарым.  – М.:

Академия, 2005. – 395 б.

4. 

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика: оқұлық. – СПб.: Питер, 2006. –

299 б.


5.  

Ахметова   Г.К.,   Исаева   З.А.

  Педагогика:  магистранттарға   арналған

оқулық. – Алматы: Қазақ университетi, 2006. – 323 б.

5


6.  

Пидкасистый   П.И.

  Педагогика:  педагогикалық   емес   мамандықтарға

арналған оқу құралы – М.: Юрайт, 2009. – 430 б.

7.  Жоғары мектептің педагогикасы: оқу құрал  /  

Егоров В.В., Скибицкий

Э.Г. 

 

 және басқалар – Новосибирск, 2005. – 227 б.

Қосымша:

8. 


Хмель Н.Д.

 Педагогика: оқулық. – Алматы: Print-S, 2005. – 363 б.

9. 

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: оқу құрал. – 9-

шы шығарым. – М.: Академия, 2008. – 567 б.10. 

Крившенко Л.П. Педагогика: оқулық. – М.: Проспект, 2009. – 430 б.

6

Document Outline

©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал