Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет69/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   76

OzhBBGA3213 

 

 

  

 

  

 

  

 

 NMODO3213 

А) 12- жылдық 

білім берудің 

ғылыми- 

әдістемелік 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

Научно-

методические 

основы 12-

летнего 

образования

 

Мақсаты: Мектептегі шет тілдерді оқыту үрдісін модернизациялау. 

Преквизиттері: БАҚ материалдары мен әдістемелік әдебиет. 

Постреквизиттері: Шет тілді оқыту әдістеріне сындық талдау жасау. 

Мазмұны:  12 жылдық  білім  берудің  басты  мазмұны  -  өзінің  және қоғамның  мүддесінде  өзін-өзі  белсенді 

етуге  дайын,  өзгермелі  даму  үстіндегі  ортада  өмір  сүруге  бейім,  бәсекеге  қабілетті  және  құзіретті, 

шығармашыл, білімді тұлғаны қалыптастыру. 

Қоғамдағы  бұрын-соңды  болмаған  айтулы  орасан  өзгерістер  жалпы  даму  заңдылығының  күрделі 

компоненті болып саналатын білім жүйесіне үлкен ықпалын тигізіп отыр. Білім берудің заман талабына сай 

әлемдік озық тәжірибелерге негізделуі – жоғарғы оқу орындарындағы білім параметрлері мен дидактикалық 

қағидалардың интерациялануына түткі болуда.  

 

Цель: модернизация процесса обучения иностранным языкам в школе. Пререквизиты: материалы СМИ и методическая литературы. 

Постреквизиты: критический анализ методов обучения иностранным языкам. 

Содержание: Формирование и развитие образованной, творческой, компетентной и конкурентоспособной 

личности, способной жить в динамично развивающейся среде, готовой к самоактуализации как в своих 

собственных интересах, так и в интересах общества. 

OzhBBNKN321 

  

 

  

 

  

 

  

NPODO3213 Б) 12-жылдық 

білім берудің 

нормативтік- 

құқықтық 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативно- 

правовые основы 

12-летнего 

образования

 

Мақсаты: 12 жылдық білім берудің нормативтік-құқықтық құжаттардың негіздерімен танысу. 

Преквизиттері: Нормативтік-құқықтық құжаттар. 

Постреквизиттері: Нормативтік-құқықтық құжаттарды дұрыс қолдана білу.  

Мазмұны:  Қазақстан  Республикасының  әлемдік  кеңістігіне  кіруі,  12  жылдық  білім  беруге  көшуді  шарт 

ететін, ұстаздық қоғамнан кәсіби міндеттерге және оны шешу жолдарына жаңа көзқараспен қарауды талап 

етеді.  Инновациялық  қызметтің  белгісі  болып  шеберлік,  шығармашылық,  жете  білушілік  болды.  Тәуелсіз 

Қазақ Елінің ХХІ ғасырдың бас кезіндегі аса ерекше оқиға – ғаламдық жаһандану кеңістігіне әлімдік озық 

тәжірибелер  мен  жетекші  технологиялардың  қарқыны  һәм  ықпалымен  санаса  отырып,  бес  мың  жылдық 

тарихи-мәдени мұрасын сақтай отыра ену үрдісі – қоғамдағы құбылыстарды адамзат перзентінің танымдық-

тағылымдық тұрғыдан түсіну жағдаяттарының жаңа моделін қалыптастыруда. 

 

Цель: ознакомление с нормативно-правовыми основами 12-ти летнего образования. Пререквизиты: нормативно-правовые документы. 

Постреквизиты: адекватное применение нормативно-правовых документов. 

Содержание: обоснование перехода на 12-летнее среднее общее образование с учетом мировых тенденций 

и отечественного опыта.  

Цель и ожидаемые результаты 12-лет него среднего общего образования. 

Структура среднего общего образования. 

Основные направления обновления содержания образования. 

Особенности организации образовательного процесса. 

OzhMKO3213 

 

 В) 12-жылдық 

мектептегі 

компетенттік 

Мақсаты: Білім беру саласының күтіліп отырған нәтижелерін бағалаудың жүйесімен танысу.  

Преквизиттері: 12 жылдық орта жалпы білім беру концепциясы. 

Постреквизиттері: Алған білімді кәсіби түрде қолдану.  

 

444 


 

 

  

 

  

 

KOODSh3213 оқыту мен 

бағалау 

 

 

 

 

 

 

Компетентностно

е обучение и 

оценивание в 12-

летней школе

 

Мазмұны: Университет қабырғасында білім алып жатқан көптеген жастар жаңа қоғамда белең ала бастаған 

жетекші  технологиялардың  құбылыстарын  жақын  білуі  үшін  қоғам  қажеттіліктерінен  туындаған  жүйелі 

тұрғыда  жан-жақты  білім  алуға  деген  ынта-ниеттерін  арта  түскені  байқалады.  Болашақ  мамандар  12-

жылдық білім туралы білуі тиіс. 

 

Цель: ознакомление с системой оценивания ожидаемых результатов образования. Управление ею. 

Пререквизиты: концепция 12-ти летнего среднего общего образования. 

Постреквизиты: профессиональное применение полученных знаний.  

Содержание: Педагогические кадры. Система оценивания ожидаемых результатов образования. Управление 

системой  среднего  общего  образования.  Условия  реализации  Концепции  12-летнего  среднего  общего 

образования.  Цель  и  ожидаемые  результаты  12-летнего  среднего  общего  образования.  Структура  среднего 

общего образования. Основные направления обновления содержания образования. 10 

TF 3303 


 

 

  

TF 3303 


А) Теориялық 

фонетика 

 

 

 

 

Теоретическая 

фонетика 

Мақсаты: Қазіргі шетел тілінің фонетикалық құрылымының теориялық негіздерін зерттеу. 

Пререквизиттері: базалық негізгі шетел тілі, тіл біліміне кіріспе, қазақ және орыс тілдері 

Постреквизиттері: мәтін типологиясы, мәтін интонациясы, фоностилистика болып табылады. 

Мазмұны:  Теориялық  фонетика  курсы  студенттердің  практикалық  фонетика  курсынан  алған  білімдерді 

тереңдетіп кеңейтуге міндетті. Қазіргі ше  тілінің (Ағылшын тілі, қытай, француз, неміс, араб) фонетикалық 

негіздерін  меңгеру  теориялық  фонетиканың  басқа  лингвистикалық  ғылымдар  арасындағы  маңызын 

анықтауға мүмкіндік береді. 

 

Цель: изучение теоретических основ фонетического строя современного иностранного языка. 

Пререквизиты: базовый основной иностранный язык, введение в языкознание, казахский и русский языки. 

Постреквизиты: типология текста, интонация текста, фоностилистика. 

Содержание: Курс теоретической фонетики призван углубить и расширить знания, полученные студентами 

по практической фонетике. Изучение теоретических основ фонетического строя современного иностранного 

языка  (английского,  французского,  немецкого,  арабского,  турецкого,  китайского)  создает

 

возможность определить место и роль теоретической фонетики в системе лингвистических наук. 

TG 3303  

 

  

 

  

TG 3303 


Б) Теориялық 

грамматика 

 

 

 

 

 

 

Теоретическая 

грамматика 

Мақсаты: Студенттерді грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілермен таныстыру. 

Пререквизиттері: Негізгі базалық шетел тілі, тіл біліміне кіріспе. 

Постреквизиттері: Алған білімді болашақ кәсіби жұмыста пайдалану. 

Мазмұны: Тіл жүйесінің даму тенденциялары жайында ағымдағы ғылыми мәліметті өз бетінше қарастыру 

қабілеттерін  дамыту;  сөздердің  морфологиялық  анализін  өз  бетінше  іске  асыра  алу  –  фразалардың 

құрылымдық-семантикалық  анализі,  сөйлем  мүшелерінің  төрт  негізгі  принципі  бойынша  сөйлем  анализі, 

мәтіннің  грамматикалық  анализі;  оқытудағы  қиындықтарды  анықтау  үшін  шет  тілінің  грамматикалық 

құбылыстарын  зерттеу;  өз  бетінше  зерттеу  жасай  алу,  грамматикалық  құбылыстарды  өз  бетінше 

интерпретация жасай алу және өз ойын дәлелдермен қорғау. 

 

Цель: ознакомление студентов с основными аспектами грамматических явлений. 

Пререквизиты: базовый основной иностранный язык, введение в языкознание. 

Постреквизиты: применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности 


 

445 


Содержание:  Выработать  умение  самостоятельно  перерабатывать  текущую  научную  информацию  о 

современных  тенденциях  развития  системы  языка;  умение  самостоятельно  производить  морфологический 

анализ слов – структурно-семантический анализ фраз, анализ предложении по четырем основным моделям 

чления  предложения,  грамматический  анализ  текста;  проводить  сравнение  грамматических  явлений 

иностранного  языка  с  фактами  родного  языка  с  тем,  чтобы  выявить  трудности  их  усвоении  в  процессе 

преподавания;  уметь  проводить  самостоятельное  исследование,  самостоятельно  интерпретировать 

грамматические явления и аргументировано отстаевать свою точку зрения. 

ShTO/KTST 

3303 

 

  

 

STIR(K)Ya 3303 

В) Шет тілі мен 

орыс/қазақ 

тілдерінің 

салыстырмалы 

типологиясы 

 

 

Сопоставительна

я типология 

иностранного и 

русского/казахск

ого языков 

Мақсаты: шет тілі мен орыс / қазақ тілдерінің өздеріне тән ерекшеліктерінің салыстырмалы талдауы.  

Пререквизиттері: тіл тарихы, теориялық грамматика, лексикология, теориялық фонетика. 

Постреквизиттері: шет тілі мен орыс / қазақ тілдерінің өздеріне тән ерекшеліктерін анықтай алу. 

Мазмұны: Тілдер типологиясының негізгі ұғымдары мен типологиялық зерттеулер тарихына кіріспе; Ана 

тілі  мен  үйренетін  шет  тілдің  жүйелерін  тұтасынан  және  тілдердің  барынша  ортақ  белгілерін,  өзара 

байланысы  мен  шарттылығын  таба  отырып,  ішінара  жекелеген  микрожүйелерін    салыстырып  қарастыру; 

Үйренетін  және  ана  тілдің  тіларалық  айырмашылық  белгілерін  зерделеу,  сөйтіп  болашақ  кәсіби 

мамандықтарының ұтымды негізін қалау.  

 

Цель: сравнительный анализ характерных черт иностранного и русского / казахского языков.  Пререквизиты: история языка, теоретическая грамматика, лексикология теоретическая фонетика. 

Постреквизиты: идентифицировать характерные черты иностранного и русского / казахского языков.  

Содержание: Понятие о типологии языка как лингвистической дисциплине, изучающей строй английского 

языка.  История  развития  теоретической  грамматики  как  науки  и  ее  место в  общей  теории  языка. Методы 

анализа  грамматического  строя  английского  языка.  Базовые  работы  зарубежных  лингвистов  по  основным 

проблемам грамматики. Два основных раздела грамматики: морфология и синтаксис. Части речи. История 

классификации частей речи. 

11 

IAT 3306 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

DAYa 3306 А) Іскерлік 

ағылшын тілі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деловой 

Мақсаты: Іскерлік ағылшын тілінің негіздерімен танысу. 

Пререквизиттері: Негізгі базалық шет тілі. 

Постреквизиттері: Ағылшын тілінің іскерлік іс-қағаздары аясындағы компетенциясын қолдану. 

Мазмұны:  Бағдарлама  материалы  дәстүрлі  екі  бөлімге  бөлінген.  Курс  бағдарламасы  типтік  оқу 

бағдарламасының мемлекеттік компоненті іскери шет тіліне бөлген сағаттарына есептеліп жасалған, алайда 

қажет жағдайда мемстандарт бөлген сағаттар саны жоғары оқу орнының компоненті есебінен көбейтілуіне 

әбден болады. Курс ұсынып отырған тақырытар тек меңгерген материалды тереңдете ғана қоймай, қомыша 

тақырыпшалар  енгізу,  сондай-ақ,  ситуациялық  коммуникативті  тапсырмалар  береді.  Курс  мазмұны 

модульду  принцип  бойынша  құрылысын  түрлендіре  алады.  Тақырып  пен  тақырыпшаларды  өту  кезегі 

студенттердің  өзіндік  жұмысы  және  аудиториялық  жұмыстарын  есепке  ала  отырып,  кафедралармен 

студенттерді  ағылшын  тілін  үйрету  практикасының  нақты  шарттары  мен  қажеттіліктеріне  байланысты 

бекітіледі.  

 

Цель: ознакомление с основами делового английского языка. Пререквизиты: базовый основной иностранный язык. 

Постреквизиты: применение компетенций в рамках деловой корреспонденции на английском языке.   

446 


английский язык  Содержание:  Материал  в  программе  разбит  на  два  традиционно  выделяемых  раздела.  Программа  курса 

составлена  из  расчета  учебных  часов  (),  выделяемых  для  изучения  делового  иностранного  языка 

государственным компонентов          типового          учебного         плана (госстандартные  требования),  однако, в 

случае необходимости отводимое госстандартом количество часов может быть увеличено за счет вузовского 

компонента.  Предполагаемая  тематика  курса  позволяет  легко  это  сделать  путем  углубления  изучаемого 

материала,  введения  дополнительных  подтем,  а  также  за  счет  введения  ситуативных  коммуникативных 

заданий. Содержание курса может структурироваться по модульному принципу. Очередность прохождения 

отдельных тем и подтем курса с учетом аудиторной и самостоятельной работы студентов устанавливается 

кафедрами исходя из конкретных условий и потребностей обучения студентов практике речи на английском 

языке.  


RA 3306 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 RA 3306 

Б) Референттеу 

және 

аннотациялау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферирование и 

аннотирование 

Мақсаты: Референттеу мен аннотациялаудың негіздерімен танысу. 

Пререквизиттері: Негізгі базалық шет тілі. 

Постреквизиттері: Болашақ кәсіби мамандығында мәтінді қысқарту дағдыларын қолдану.  

Мазмұны: Пән курсы рефераттау мен аннотациялаудың екі негізгі мақсатын қамтиды: оқу және мәліметтік. 

Бұл  оқытушыға  тапсырмалар  жүйесін  студенттердің  дайындық  деңгейіне  байланыста  түрлендіріп 

пайдалануға  мүмкіндік  береді.  Тапсырмалар,сондай-ақ  нақты  мәтіннің  мазмұнына  байланысты  өзгеріп 

отырады, нақты мәтін бойынша реферат пен аннотация жазуға көмек қарастырылған. Соңында тапсырмалар 

жүйесі  студенттердің  өз  бетінше  реферат  пен  аннотация  жазуына  алып  келеді.    Кітаптың,  журналдың 

формасы  бойынша  мақаланың  жазбаша  ғылыми  құжаттарға  жатқызылады.  Мәтінмен  жұмыс  студенттерді 

«реферат»,  «аннотация»  ұғымдарының  мазмұнымен,  қазіргі  Мемлекеттік  стандартқа  сәйкес  реферат  пен 

аннотацияға  заманауи  талаптарды,  орыс,  қазақ  және  ағылшын  тілдерінде  қолданылған  әдебиеттер  тізімін 

құрастыру тәртібін құрастырумен таныстыруды мақсат еткен мақаламен басталады.   

 

Цель: ознакомление с основами реферирования и аннотирования. Пререквизиты: базовый основной иностранный язык. 

Постреквизиты: умение применять навыки сокращения текста в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание: Курс дисциплины включает две основные цели обучения реферированию и аннотированию: 

учебная и информативная. Это дает возможность преподавателю использовать систему заданий вариативно, 

в зависимости от уровня языковой подготовки студентов. Задания варьируется также с учетом содержания 

конкретного  текста,  в  них  предусмотрено  оказание  помощи  студенту  в  его  деятельности  по  составлению 

реферата  и  аннотации  конкретного  текста.  В  конечном  итоге  система  заданий  подводит  студентов  к 

самостоятельному  написанию  реферата  и  аннотации.  По  форме  книги,  журналы  статьи  относятся  к 

письменным  научным  документам.    Работа  с  текстами    предваряется  статьей,  цель  которой  –  ознакомить 

студентов  с  содержанием  понятий  «реферат»,  «аннотация»  с  современными  требованиями  к  реферату  и 

аннотации,  порядка  оформления  библиографического  описания  на  русском,  казахском    и  на  английском 

языках в соответствии с действующим ГОСТом.             

GSN 3306 

 

  

В)  Ғылыми 

стиль негіздері 

 

 

Мақсаты: Ғылыми стиль негіздерімен танысу. 

Пререквизиттері: Негізгі базалық шет тілі. 

Постреквизиттері:  Ғылыми стильдің негіздерін меңгеру.  

Мазмұны:  Ғылыми  стиль  —  жазба  стилінің  бір  түрі.  Бұған  әр  тілде  әр  салада  жазылған  ғылымг 

 

447 


 

 

  

 

ONS 3306  

 

 

 

 

Основы научного 

стиля 

шығармалар  жатады.  Ғылыми  стильде  зерттеу  объектісі  болатын  —  зат  не  құбылыс  ғылыми  негізде 

сипатталып, дәлелдеуді қажет етеді. Ал, пікір дұрыстығын дәлелдеу үшін мұнда логика заңына, яғни дұрыс 

ойлау заңына, сүйену қажет. Сондықтан, ғылыми стильде логиканьщ маңызы ерекше.  

Ғылымның дамуымен бірге жаңа ұғымдар туып отырады. Оны белгілейтін жаңа сөз - неологизмдер - туады. 

Ғылымның белгілі бір саласында қолдану нәтижесінде пайда болған неологизмдердің өмірінің ұзақ, қысқа 

болуы ғылымның сол саласының өмірде алатын орнына, практикалық мәніне байланысты.  

Ғылыми  стильде  жалпы  жазу  тіліне  тән  синтаксистік  құрылыс  пайдаланылады.  Бұл  стильдің  негізгі 

ерекшелігі  -  мұнда  ой  күр-дёлі  баяндалып,  анықтама,  дәлелдеме  және  формулаларға  негіз-делуінде. 

Сонымен бірге, әрбір ғылым саласының өзінің ерекше-лігіне қарай баяндау тэсілінде кейбір өзгешеліктері 

болады.  

 

Цель: ознакомление с основами научного стиля.  Пререквизиты: базовый основной иностранный язык. 

Постреквизиты: овладение основами научного стиля.  

Содержание:   

12 

EShTA 3204 

 

 

  

 

MPVIYa 3204 А) Екінші шетел 

тілін оқыту 

әдістемесі 

 

 

 

 

Методика 

преподавания 

второго 

иностранного 

языка 

Мақсаты: Екінші шет тілін оқыту стратегиясын меңгеру. 

Пререквизиттері: Шет тілі (екінші).  

Постреквизиттері: меңгерілген құзіреттілікті болашақ кәсіби жұмыста пайдалану. 

Мазмұны:  Ұсынылып  отырған  курстың  мақсаттары  мен  міндеттерін  анықтауда  студенттердің  «Шетел 

тілдерін  оқытудың  қазіргі  әдістемесі»курсын  оқығаны  және  шетел  тілдерін  оқыту  процесін 

ұйымдастырудың  жалпы  заңдылықтары  туралы  білімдері  ескеріледі.  Осыдан  келіп,шығып  екінші  шетел 

тілін  оқыту  курсының  мақсаты  студенттердің  кәсіби  -  әдістемелік  және  лингвистикалық  біліктілігін  ары 

қарай қалыптастыру болып табылады. 

 

Цель: освоение стратегии обучения второму иностранному языку Пререквизиты: иностранный язык (второй). 

Постреквизиты: умение применять освоенные компетенции в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание: Учебная программа рассчитана на слушателей, имеющих базовые представления. Методика 

преподавания  второго  иностранного  языка  языка,  но  не  обладающих  систематическими  знаниями  о 

методике  в  общем.  Цель  этой  учебной  программы  –  повышение  и  дальнейшее  развитие  понимания 

методики преподавания второго иностранного языка 

EShTG 3204  

 

  

 

GrVIYa 3204 Б) Екінші шетел 

тілінің 

грамматикасы 

 

 

 

 

Грамматика 

второго 

Мақсаты: Екінші шет тілінің грамматикалық құрылымын меңгеру. 

Пререквизиттері: Шет тілі (екінші).  

Постреквизиттері: Екінші шет тілінің грамматикалық құрылымын дұрыс пайдалану.  

Мазмұны: Тіл жүйесінің даму тенденциялары жайында ағымдағы ғылыми мәліметті өз бетінше қарастыру 

қабілеттерін  дамыту;  сөздердің  морфологиялық  анализін  өз  бетінше  іске  асыра  алу  –  фразалардың 

құрылымдық-семантикалық  анализі,  сөйлем  мүшелерінің  төрт  негізгі  принципі  бойынша  сөйлем  анализі, 

мәтіннің  грамматикалық  анализі;  оқытудағы  қиындықтарды  анықтау  үшін  шет  тілінің  грамматикалық 

құбылыстарын зерттеу 

 

1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет