Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет68/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   76

Б) Кеңсе 

құжаттарының 

негіздері 

 

 

 

 

 

 

 

Основы офисной 

документации 

Мақсаты: Студенттерді кеңсе іс-қағаздарымен, құжаттарымен жұмыс жүргізуімен және іс-қағаздары стилі 

лексикасының ерекшеліктерімен таныстыру.  Пререквизиттері: СМЖ талаптары, іс-қағаздары. 

Постреквизиттері: Кеңсе құжаттарымен іс жүргізу дағдыларын болашақ мамандықта қолдану.  

Мазмұны:  Кеңсе  іс-қағаздарын,  кез  келген  мекеменің  қызметін,  әрекетін  көрсететін  құжаттарды  жасау, 

толтыру.  Бұған  дайын  құжаттармен  жұмыс  та,  сырттан  келген  құжаттармен  жұмыс  та,  сондай-ақ  оларды 

қабылдау, тіркеу, ол бойынша жұмыс істеу, орындалуын бақылау, құжаттарды қолдануға дайындау, архивке 

дайындау сияқты толып жатқан жұмыстар кіреді.  

Цель: ознакомление студентов офисной документацией и спецификой делопроизводства.  

Пререквизиты: требования СМК, делопроизводство. 

Постреквизиты: Умение работать с офисной документацией в будущей профессии.  

Содержание:  ознакомление  студентов  с  основными  задачами  и  принципами  планирования  учебного 

процесса, обеспечить подготовку учителей, способных обучить учащихся иностранным языкам на высоком 

профессиональном  уровне,  отвечающим  требованиям  современной  методической  науки  и  практики 

эффективного обучения иностранным языкам в школе нового типа. 

IKT 2211 

 

  

 

 В) Іскерлік қазақ 

тілі 

 

 

 

 

Мақсаты: Мемлекеттік тілде іскерлік құжаттарды ұқыпты толтыру. 

Пререквизиттері: Қазақ тілі, терминология. 

Постреквизиттері: Іс-қағаздарының негіздерін қолдана алу.  

Мазмұны:  Мемлекеттік  тілде  іскерлік  құжаттарды  ұқыпты  толтыру.  Қазақ  тілін  өз  дәрежесінде  жетік 

меңгеру  әр  сабақтағы  лексика-грамматикалық  тақырып  бойынша  мұқият  дайыдалуды,  сөздіктер  мен 

оқулықтарды,  оқу  құралдарын  дұрыс  пайдалана  білуді  қажет  етеді.  Іс  қағаздарын  қазақша  жүргізу  –  пән  


 

438 


 

 

  

 

LKYa 2211  

 

 

 

 

 

Деловой 

казахский язык 

ретінде  жоғары  және  орта  дәрежелі  арнаулы  оқу    орындарында  оқытыла  бастайды.  Іс-қағаздары  қоғам 

өмірінде  үлкен  қызмет  атқарады.  Іс-қағаздарының  саяси,  тарихи,  құқықтық,  экономикалық  маңызы  өте. 

Мемлекет, республика, қала, кәсіпорын, ұйым, мекеме тарихын жазғанда іс-қағаздары ақпараттың табылмас 

қайнар көзі бола алады.  

 

Цель: Грамотно заполнять документацию делопроизводства на государственном языке. Прреквизиты: казахский язык, терминология 

Постреквизиты: применение основ делопроизводства.   

Содержание:  Будущий  специалист  должен  освоить  следующие  навыки:    А)Чтение  академических, 

специально  публицистических  и  взятие  из  других  контекстов.  Б)  Умение  грамотно  писать  эссе,  доклады, 

деловые  письма,  изложение  и  других  видов  академических  и  специальных  проз.  В)  Умение  правильно 

придерживать  отношение  в    академических  специальных  и  социальных  средах.  Г)  Умение  понимать 

разговорный  речь  казахского  языка  в  академических,  специальных  и  социальных  контекстах.  Д)Чтобы 

освоить  выше  названные  навыки    умение  осваивание  основных  терминологических  понятий.  Е)  Вместе  с 

тем осваивание грамматические системы казахского языка. 

 BNShT 2203 

 

  

 

BOIYa  2203 А) Базалық 

негізгі шет тілі 

(В2)  

 

 

 

Базовый 

основной 

иностранный 

язык (В2) 

Мақсаты: студенттердің мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыру. 

Пререквизиттері:     

Постреквизиттері:  студенттерге  оқу,  ғылыми-оқу,  болашақ  кәсіби  іс-әрекетінде  қажетті  практикалық 

дағдыны қалыптастыруға көмектеседі. Мазмұны:  студенттердің  мәдениаралық  және  кәсіби  коммуникативтік  біліктіліктерін  қалыптастыру. 

Коммуникативтік  мәдениет  тануға  бағытталған  оқып  үйренудің  мақсаты  –  лингвистикалық  (тілдік), 

дискурсивтік  (сөйлеу),  мәдениәлеуметтік  және  стратегиялық  компоненттерден  тұратын  күрделі 

интегративтік тұтастық болып саналады.  

 

Цель: формирование межкультурной коммуникативной и профессиональной компетенций студентов. 

Пререквизиты: практическая фонетика, практическая грамматика 

Постреквизиты: позволяет студентам приобрести практические навыки, необходимые в учебной, научно-

учебной, а также в будущей профессиональной деятельности.  Содержание:  глобальное  и  детальное  понимание  прослушанного  текста;  овладение  подготовленной 

диалогической,  монологической  и  неподготовленной  -  на  визуальной  основе  и  с  опорой  на  источники 

информации; формирование умения читать и извлекать информацию в соответствии с заданной стратегией 

чтения  из  аутентичных  текстов  различных  жанров;    овладение  навыками  и  умениями,  писать  тексты 

заданного композиционного типа речи. 

MLT 2203  

 

  

 

Б) Мәтінді лексикалық 

талдау 

 

 

 

Мақсаты: Студенттерді оқытылатын шетел тілінің сөздік құрамымен таныстыру. 

Прерквизиттері: Шет тілі, лексикология. 

Постреквизиттері:  Лексикалық  және  фразеологиялық  бірліктердің  құрылымдық-мағыналық  өзгерістерін 

түсіндіре алу. Мазмұны:  Студенттерде  мәдениаралық  және  кәсіби  коммуникативтік  біліктіліктерін  қалыптастыру. 

Студенттерді  оқытылатын  шетел  тілінің  сөздік  құрамы  жайындағы  ғылымның  қазіргі  жағдайымен  

439 


 

 

  

 

 LAT 2203 

 

  

 

 

 

 

Лексический 

анализ текста 

таныстыру,  Студенттерде  сөз  теориясы  туралы  ғылыми  –теориялық  көзқарастарды  сын  көзбен  ойлауды 

дамыту.  Лексикалық  және  фразеологиялық  бірліктердің  құрылымдық-мағыналық  өзгерістерін  түсіндіре 

алуға тиіс. Тілдің қызметін бара бар пайдалана алуға.  

 

Цель: ознакомление студентов словарным составом изучаемого языка.  

Пререквизиты: иностранный язык, лексикология.  

Постреквизиты:  Разъеснение  структурно-семантических  изменении  лексических  и  фразеологических 

единиц.  Содержание: Основная задача лексического анализа текста является  - разбить входной текст, состоящий из 

последовательности одиночных символов, на последовательность слов, или лексем, т.е. выделить эти слова 

из  непрерывной  последовательности  символов.  Все  символы  входной  последовательности  с  этой  точки 

зрения разделяются на символы, принадлежащие каким-либо лексемам, и символы, разделяющие лексемы 

(разделители). В некоторых случаях между лексемами может и не быть разделителей. 

KKN 2203 

 

 

  

 

 OOD 2203 

 

В) Кеңсе құжаттарының 

негіздері  

 

 

 

 

 

Основы офисной 

документации 

Мақсаты: Студенттерді кеңсе іс-қағаздарымен, құжаттарымен жұмыс жүргізуімен және іс-қағаздары стилі 

лексикасының ерекшеліктерімен таныстыру.  Пререквизиттері: СМЖ талаптары, іс-қағаздары. 

Постреквизиттері: Кеңсе құжаттарымен іс жүргізу дағдыларын болашақ мамандықта қолдану.  

Мазмұны:  Кеңсе  іс-қағаздарын,  кез  келген  мекеменің  қызметін,  әрекетін  көрсететін  құжаттарды  жасау, 

толтыру.  Бұған  дайын  құжаттармен  жұмыс  та,  сырттан  келген  құжаттармен  жұмыс  та,  сондай-ақ  оларды 

қабылдау, тіркеу, ол бойынша жұмыс істеу, орындалуын бақылау, құжаттарды қолдануға дайындау, архивке 

дайындау сияқты толып жатқан жұмыстар кіреді.  

Цель: ознакомление студентов офисной документацией и спецификой делопроизводства.  

Пререквизиты: требования СМК, делопроизводство. 

Постреквизиты: Умение работать с офисной документацией в будущей профессии.  

Содержание:  ознакомление  студентов  с  основными  задачами  и  принципами  планирования  учебного 

процесса, обеспечить подготовку учителей, способных обучить учащихся иностранным языкам на высоком 

профессиональном  уровне,  отвечающим  требованиям  современной  методической  науки  и  практики 

эффективного обучения иностранным языкам в школе нового типа. EShT  2(3)207 

 

 

  

 

 VIYa  2(3)207 

А) Екінші шетел 

тілі (В1, В2) 

 

 

 

 

 

Второй 

иностранный 

язык (В1,В2) 

Мақсаты: Студенттердің әлеуметтік-жеткілікті коммуникативтік компетенциясын қалыптастыру 

Пререквизиттері: неміс тідінің фонетикасы және грамматикасы 

Постреквизиттері: алған білімді болашақ кәсіби жұмыста пайдалану. 

Мазмұны: Жалпы білімдік  пән ретінде екінші шетел тіліне  оқытудың мақсаты студенттердің әлеуметтік- 

жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым- қатынастық құзырлық  – деп, 

халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.Қарым- қатынастық, 

мәдени түрде бағытталған оқыту мақсаты лингвистикалық  (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу) және әлеуметтік 

– мәдени компоненттерді қамтитын қиын интегративті бүтіндікті білдіреді. 

 

Цель: формирование социально-достаточной коммуникативной компетенции студентов. Пререквизиты: фонетика и грамматика немецкого языка.  

440 


Постреквизиты: применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание:  обучение  второму  иностранному  языку  как  общеобразовательной  дисциплины  состоит  в  

формировании  социально-достаточной  коммуникативной  компетенции  студентов.  Коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность к иноязычному общению на межкультурном уровне. 

Коммуникативная,  культурологически  ориентированная  цель  обучения  представляет  собой  сложное 

интегративное  целое,  включающее  лингвистический  (языковой),  дискурсивный  (речевой)  и 

социокультурные компоненты. 

KPL 2(3) 207 

 

  

 

  

 

OPL2(3) 207 Б) Қоғамдық 

пайдалы лексика 

(нем.) 

 

 

 

 

 

 

Общественно 

полезная лексика 

(нем.) 

Мақсаты: БАҚ материалдарымен таныстыру 

Пререквизиттері: БАҚ материалдары. 

Постреквизиттері: алған білімді болашақ кәсіби жұмыста пайдалану. 

Мазмұны:  Шет  тілін  оқытудың  мазмұнының  компоненттері:  1-жанрлік  компонент  (тілдік  материал  – 

таңдамалы  газет  лексикасы,  газеттерде  көп  кездесетін  сөздер  мен  сөз  тіркестері,  тілдік  ұғымдар). Әртүрлі 

күрделіліктің тақырыптары, мәтіндер, сөйлеу үлгілері, ситуациялық жағдайлар. 2-психологиялық компонент 

–  тілдік  материалмен  жұмыс  жасау,  сөйлеу,  коммуникативті  қабілеттер.  3  -  әдістемелік  компонент  –  оқу 

қабілеттері, тілдік материалмен жұмыс кезінде қосымша әдебиетпен жұмыс істей алу , әртүрлі сөздіктерді 

қолдану. 4 – лингвоелтанымдық компонент – лингвоелтанымдық және елтанымдық білімдер. 

 

Цель: ознакомление с материалами СМИ Пререквизиты: материалы СМИ 

Постреквизиты: применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности 

Содержание:  Компоненты  содержания  обучения  иностранным  языкам:1-жанровый  компонент  (языковой 

материал-строго отобранная газетная лексика, слова со словосочетаниями, часто встречающихся в газетах, 

языковые  понятия,  свойственные  иностранному  языку  и  речевой  материал  сферы  общения  ).  Тематика, 

тексты, образцы речевых высказываний разной протяженности, ситуативно-тематически обусловленные. 2-

психологический компонент – навыкам оперирования языковым материалом, речевые и коммуникативные 

умения.  3-методологический  компонент  –  учебные  умения,  умения  обращаться  к  справочной  литературе 

при  работе  над  языковым  материалом,  включая  словари  разных  типов.  4  –  лингвострановедческий 

компонент – лингвострановедческие и страноведческие знания. 

KNT 2(3) 207 

 

  

 

  

SNYa 2(3) 207 В) Қазіргі неміс 

тілі 

 

 

 

 

 

 

Современный 

немецкий язык 

Мақсаты: Неміс тілінің дамуының қазіргі кезеңдегі тенденцияларымен танысу. 

Пререквизиттері: Екінші шетел тілі.  

Постреквизиттері: алған білімді болашақ кәсіби жұмыста пайдалану  

Мазмұны:  Пәнді  оқытудың  мақсаты-неміс  тілінде  сөйлеуге  үйрету,  сөздік  қорды  байыту,  сол  сияқты 

грамматикалық конструкцияларды сөйлеу барысында қолдану болып табылады 

Әлеуметтік- тұрмыстық аясыы. Адам және оны қоршаған орта. Денсаулық және экология. Спорт және дені 

сау  тұрмыс  қалпы.Әлеуметтік-мәдени  ая  Біздің  өміріміздегі  әдебиет,өнер,  кино.  Еліміздегі  және  тілін 

үйреніп  жатқан  елдің  қазіріг  әдебиеті.  Жақсы  көретін  жазушы.  Кино.  Жақсы  көретін  актерлер, фильмдер. 

Сұңғат. Музыка.  

 

Цель: ознакомление с современными тенденциями в развитии немецкого языка. 

Пререквизиты: второй иностранный язык. 


 

441 


Постреквизиты: применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности 

Содержание:  Учебная  программа  рассчитана  на  слушателей,  имеющих  базовые  представления  о 

грамматике  и  разговорной  практике  немецкого  языка,  но  не  обладающих  систематическими  знаниями 

грамматики и не имеющих достаточного словарного запаса. Цель этой учебной программы – повышение и 

дальнейшее развитие понимания грамматики немецкого языка и речи его носителей Et 2302 


 

 

  

 

  

 

Str 2302 А) Елтану 

 

 

 

 

 

 

 

 

Страноведение 

Мақсаты: Студенттерге өздері тілін үйренетін ел туралы толық мәлімет беру. 

Пререквизиттері: тарихи, географиялық, экономикалық, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік 

сипаттағы білім кешендері.   Постреквизиттері: Энциклопедиялық сипаттағы сөздіктермен, тілін үйренетін елдің мерзімді 

басылымдарымен жұмыс істей алуға дағдыландыру. Мазмұны:  Елтанудың  объектісі  белгілі  бір  тілдік  және  этникалық  социумға  тән  саясат,  экономика, 

мәдениет, тарих салаларындағы білімдер жатқызылады.  

 Кез-келген мәдениет әмбебап, жалпыадами ғана емес, сондай-ақ ерекше, тек бір ғана этносқа тән қсиеттері 

бар  болғандықтан,  салыстырмалы-салғастырмалы  және  салыстырмалы-тарихи  әдістер  нақты  ұғымдар 

жайлы  толық  білім  бере  алады.  Елтануда  анализ,  синтез,  жалпылау  секілді  қисынды  ойлау  әдістері 

қолданылады.  

Тіл  мен  мәдениеттің  өзара  тығыз  байланысы  сөзсіз  факт  болып  табылатындықтан,  шет  тілдерін  оқыту 

кезінде когнитивті, лингвомәдени және әлеуметтік-мәдени принциптерінің маңызы зор. 

 

Цель: дать студентам целостное представление о стране изучаемого языка. 

Пререквизиты: 

исторического, 

географического, 

экономического, 

общественно-политического, 

культурного и социального характера комплексы. Постреквизиты: привить навыки работы со словарями энциклопедического характера, с периодическими 

изданиями страны изучаемого языка. Содержание:  Объектом  изучения  страноведения  являются  знания  в  области  политики,  экономики, 

культуры,  истории,  относящиеся  к  определенному  языковому  и  этническому  социуму.  Так  как  любая 

культура  содержит  как  универсальные,  общечеловеческие  черты,  так  и  специфические,  свойственные 

только  данному  этносу,  сравнительно-сопоставительный  и  сравнительно-исторический  методы  помогут 

получить  исчерпывающие  знания  о    конкретных  явлениях.  В  страноведении  уместно  использовать  такие 

методы логического познания как анализ, синтез, обобщение. 

Взаимодействие  и  взаимовлияние  языка  и  культуры  являются  неоспоримым  фактом,  в  связи  с  этим  в 

процессе  преподавания  иностранных  языков  когнитивный,  лингвокультурный  и  социокультурный 

принципы играют важную роль. В опоре на эти принципы изучение иностранных языков не ограничивается 

знакомством  с  государственными  структурами  и  социальными  институтами,  а  охватывает  все  культурное 

пространство  страны  изучаемого  языка  со  всеми  его  особенностями  и  контрастами,  с  национальными  и 

региональными  феноменами,  что  является  неотъемлемой  частью  подготовки  бакалавров,  учителей 

иностранных языков. 

Lek 2302  

 

Б) Лексикология  

 

Мақсаты: студенттердің лингвистикалық, филологиялық және жалпы ғылыми ой-өрісін тереңдету. 

Пререквизиттері: Негізгі базалық шет тілі. 

Постреквизиттері: алған білімді болашақ кәсіби жұмыста пайдалану.  

 

442 


 

 

 Lek 2302 

 

 

 

Лексикология 

Мазмұны:  Студенттерді  оқытылатын  шетел  тілінің  сөздік  құрамы  жайындағы  ғылымның  қазіргі 

жағдайымен таныстыру, Студенттерде сөз теориясы туралы ғылыми–теориялық көзқарастарды сын көзбен 

ойлауды  дамыту.  Лексикалық  және  фразеологиялық  бірліктердің  құрылымдық-мағыналық  өзгерістерін 

түсіндіре алуға тиіс. Тілдің қызметін бара бар пайдалана алуға. 

 

Цель: углубление лингвистического, филологического и обще-научного кругозора у студентов. 

Пререквизиты: базовый основной иностранный язык. 

Постреквизиты: применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности.  

Содержание:  Сформировать  научное  представление  об  основных  факторах  и  закономерностях  развития 

слова,  характере  системной  организации  лексики,  структурно-  семантических  особенностях  лексической 

еденицы,  социальной обусловленности и дифференциации словоря и его обогашения; сформировать знания 

основных методик лингвистического анализа и использовать их в самостоятельном исследовании явлении 

иностранного  и  родного  языка,  анализировать  и  обобщать  языковые  факты  современного  состояния 

изучаемого языка с опорой на знание социо-культурных, этнолингвистических условий его формировании. 

TT 2302 

 

  

 

  

 

IYa 2302 В) Тіл тарихы 

 

 

 

 

 

 

 

История языка 

Мақсаты: тілдің қалыптасуы мен дамуының интралингвистикалық мәселелері туралы мағлұматтарды 

кеңейту. Пререквизиттері: Негізгі базалық шет тілі. 

Постреквизиттері: алған білімді болашақ кәсіби жұмыста пайдалану.  

Мазмұны:  Курс  мақсаты  оқытылатын  тілдердің  дамуының  проблемалары  және  интралингвистикалық 

проблемалар  туралы  білімдер  жинағын  кеңейту.  Одан  бөлек,  тіл  тарихы  курсы  байланысы  бар 

лингвистикалық  пәндер  жайында,  және  елтану,  мәдениеттану  жайында  қосымша  мәлімет  береді,  бұл 

болашақ  шет  тілі  мұғаліміне  өте  қажетті  болып  табылады.  Шет  тілін  жақсы  меңгеруден  басқа,  шет  тілі 

мұғалімі  лингвистикалық  дүниетанымы  кең,  қоғамның  дамуы  барысында  тарихи  процестерді  жақсы  білуі 

қажет, заманауи тілдің нормаларын, тарихи даму түсінігінен оның ерекшеліктерін түсіндіре алуы тиіс. 

 

Цель: расширение круга сведений по интралингвистическим проблемам становления.  

Пререквизиты: базовый основной иностранный язык. 

Постреквизиты: применение полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание:  истории  языка  является  расширение  круга  сведений  по  интралингвистическим  проблемам 

становления и развития изучаемых языков. Кроме того, курс истории языка дает дополнительные сведения 

по  смежным  лингвистическим  дисциплинам,  а  также  по  страноведению  и  культурологи  стран  изучаемых 

языков,  что  является  абсолютно  необходимым  для  будущего  учителя  иностранного  языка.  Помимо 

свободного  владения  языком  учитель  иностранного  языка  должен  обладать  также  достаточно  широким 

лингвистическим  кругозором-  четко  представлять  себе  исторические  процессы,  происходящие  в  связи  с 

историей  развития  общества,  которое  им  пользуется,  и  уметь  объяснить  нормы  современного  языка  и  его 

особенности с точки зрения его исторического развития. 


1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет