Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет59/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   76

ПререквизитыАнглиский язык 

Постреквизиты: Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к дисциплинам 

базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла Содержание дисцилины: 

Курс  обучения  является  логическим    продолжением  типовой  учебной  программы  I  и    II    курса  по  

иностранному  языку.  Целью  обучения  является        овладение  данным  языком  не  только  как    средством 

общения,  но  и    выработки  у  студентов  определенных  профессионально-педагогических  навыков  и  умений, 

которые  могут  обеспечить  педагогическую  деятельность  обучаемого  по  иностранному  языку.  студенты 

должны  уметь  воспринимать  на  слух  и  понимать  речь  в  монологической  форме (повествование, доклады  и 

сообщения на общественно-политическую, научно-популярную темы, тексты повседневно бытовой тематики) 

и  при  участии  в  беседе,  а  также  записанную  на  пленку  речь  носителей  языка  в  монологической  и 

диалогической  формах  и  сообщениях  средств  массовой  информации,  опираясь  на  предусмотренные 

программой  фонетический,  лексический  и  грамматический  материал,  страноведческие  фоновые  знания, 

нормы межкультурной коммуникации, словообразовательные модели и регулярные межъязыковые, звуковые 

соответствия  и  на  механизмы  языковой  и  контекстуальной  догадки,        понимать  высказывание  на 

иностранном язык 11 

IPPU 1211 

Саяси және 

құқықтық ілімдер 

тарихы 

Пәннің  мақсаты:    саяси  және  құқықтық  ілімдер  тарихы  теория  мен  доктриналарды,  саяси  және  құқықтық 

ойлардың  негізгі  бағыттарын,  мемлекет  және  құқық  теориясы  мен  философиясы  сферасындағы  атақты 

ойшылдар мен ғалымдардың ілімдерін, мемлекет және құқықтың жалпы мәселелері бойынша әлемдік ойлар 

тарихында  қомақты  үлес  қалдырған  көрнекті  теориялық  шығармаларды,  сонымен  қоса  Қазақстан 

тарихындағы саяси және құқықтық ойлар ірі өкілдерінің ілімдерін зерттейді.   

387 


 Пререквизитi  :  Студент  мына  пәндерді  меңгеруге  тиіс:  "Философия",  "Саясаттану",  "Әлеуметтану", 

"Мәдениеттану",  "Экономика  теориясы",  "Мемлекет  және  құқық  теориясы",  "Мемлекет  және  құқықтың 

жалпы тарихы", "Қазақстан Республикасының мемлекет және құқық  тарихы"пәнін оқып-үйренген соң, яғни 

қазіргі  юриспруденцияны  оқып-үйрету  кезектілік  логикасына  қарай  студенттер  алдын-ала  тиісті  білімді 

менгергеннен кейін,  зерттеу жүреді. 

 Постреквизиті: 

бастапқы  қайнар  көз  шығармалармен  жұмыс  iстеуге;өзiндiк    қорытынды 

жасауға;библиографиялық    тiзiм  жасауға;жазба  жұмыстарын  жазуға;рецензия  жазуға;баяндамалар  жасауға 

баулу;мемлекет және  құқық  тарихының   қалыптасуын және құқықтың  пайда болуын,  студент игерiп алуға 

тиiс. 

Пәннің  мазмұны:  Саяси  және  құқықтық  ілімдер  тарихы  теория  мен  доктриналарды,  саяси  және  құқықтық 

ойлардың  негізгі  бағыттарын,  мемлекет  және  құқық  теориясы  мен  философиясы  сферасындағы  атақты 

ойшылдар мен ғалымдардың ілімдерін, мемлекет және құқықтың жалпы мәселелері бойынша әлемдік ойлар 

тарихында  қомақты  үлес  қалдырған  көрнекті  теориялық  шығармаларды,  сонымен  қоса  Қазақстан 

тарихындағы  саяси  және  құқықтық  ойлар  ірі  өкілдерінің  ілімдерін  зерттейді.  Әр  дәуірдегі  және  атақты 

ойшылдардың  саяси  және  құқықтық  ілімдерін  салыстыра;  ертедегі  және  қазіргі  ойлардың  ағымдарын  және 

доктриналарын  жалпы  мен  ерекшеге  бөле;  саяси  және  құқықтық  ілімдер  тарихы  бойынша  анықтамалық 

класикалық шығарма (алғашқы қайнар көз) және арнайы әдебиеттерге жедел іздестіру жүргізе алатын болуға 

тиіс. 

12 

IGPRK 

1211 

Қазақстан 

Республикасының 

мемлекет және 

құқық тарихы 

Пәннің мақсаты:   Қазақстан аумағындағы ежелгі дәуірлерден бүгінгі күнге дейінгі мемлекетгердің типтері, 

нысандары  және  құқық  жүйелері    туралы  қордаланған  білімді  хронологиялық  тәртіпте  бере  білу,  олардың 

пайда  болуы  мен  қызмет  етуінің  шартының,  нақты  себептері  мен  уақыттық  аясын  және  де  биліктік 

қатынастардың ішкі құрылымы мен мемлекеттік оргаңдардың механизмін, олардың эволюциялық дамуының 

заңдылықтарын қарастыру; 

Пререквизиті: «ҚР Мемлекет және құқық тарихы» пәнi жоғарғы оқу орындарының бағдарламасына сәйкес 

дәрежеде бiлiм алу үшiн, студент дерек көздерiмен оның iшiнде арнаулы  әдебиеттермен оқу құралдарымен 

тарихи мағлұматтармен бастапқы шығармалар мен жұмыс жасай бiлуi қажет.  

Постреквизиті:  Студенттердi:  бастапқы  қайнар  көз  шығармалармен  жұмыс  iстеуге;  өзiндiк    қорытынды 

жасауға; библиографиялық  тiзiм жасауға; жазба жұмыстарын жазуға; рецензия жазуға; баяндамалар жасауға 

баулу; 

Пәннің  мазмұны:  Қазақстанда  мемлекет  пен  құқықтың  пайда  болуы,  бекуі  мен  дамуы  туралы  студенттің 

бойында тұтас түсінік-түйсікті толық, айқын да нақты қалыптастыру болып табылады. 

Қазақстан 

аумағындағы 

ежелгі 

дәуірлерден бүгінгі 

күнге 


дейінгі 

мемлекетгердің 

типтері, 

нысандары 

және 

құқық 


жүйелері 

туралы қордаланған білімді хронологиялық тәртіпте бере білу

     Қазақстан 

 

 Республикасының 

 

 тәуелсіз 

 

 және 

 

 егеменді 

мемлекет  ретінде  орнығу  мен  дамуын  объективті,  әрі  заңды  құбылыс  деп  бағалай  отырып,  оның  құқықтық 

жүйесінің қалыптасу продесін ой елегінен өткізу.  

388 


13 

 

Қ

ОҒАМТАНУ 

«Қоғамтану » пәнінің мақсаты мен міндеті 

«Қоғамтану  »  пәнiнiң  мақсаты  Қоғамтану    бұл  азаматтық  қоғам  және  құқықтық  мемлекет  құрылысына 

белсене  араласып  жалпы  адамзаттық  және  ұлттық  құндылықтарды  заман  талабына  сай  меңгерулеріне, 

айналада  болып  жатқан  оқиғаларға  қатысты  өзіндік  ұстанымы  мен  көзқарасы  бар,  саналы  азамат  болып 

шығуларына  септігін  тигізетін  қоғамтануды  оқытудың  әдістемесі  қамтылды.  Қоғам  мен  табиғат  туралы 

мәселелердің қайсысында болса да, олардағы негізгі ұғым ретінде адам мәселесі көрініс беріп отырады.  

Қоғамтануды  оқытудың  әдістемесі  бұл,  яғни  қоғам  ұғымы  дүниежүзілік  және  қазақстандық  дәрежеде 

ажыратылып алға тартылды. Қоғамтануды оқытудың әдістемесінің негізгі бағыты экономикалық, әлеуметтік, 

саяси-құқықтық және мәдени-рухани өмір аяларына жіктеліп қарастырылады.   

Сонымен қатар а) Сабақты жүргізу барысында оның барлық көлемдерінің өз дәрежесінде өтуін ескеріп, оның 

жүйесінің әрбір бөліктерінің бір-бірімен байланысын қамтамасыз етуді жолға қою.   

ә)  Қазақстан  Республикасының  «Қоғамтануды»  кәзіргі  кездегі  демократиялық,  әлеуметтік  және  құқықтық 

мемлекет құруды көздеп отырған Қазақстан Республикасының келешегін келбеттейтін өздерің сияқты жастардың 

саяси-танымдық  білімдерін  қалыптастыру.  Студенттер  өркениетті  қоғамның  іргетасын  қалаушы  ретіндегі 

қоғамның  мәнін,  оның  алға  басу  үдерісіндегі  өзекті  мәселелерін  терең  түсініп,  солардан  лайықты  қорытынды 

шығара білулерің керек екендігіне түсінік бере отырып жан-жақты өте қажетті мәселелерді айтып студенттердің 

естеріне сақтау. 

б) Студенттерге келешек маман ретінде бұл тақырыптың және іс жүзіндегі мазмұнын түсіндіру. 

«Қоғамтану»  пәнiнiң негiзгi мiндеттерi: «Қоғамтану»  оқытудың міндеті студенттерді заң ғылымдарының 

нәтижелерімен,  қоғамдық  қатынастардың  дамуындағы  мемлекет  пен    құқықтың  рөлімен  таныстыру  болып 

табылады.    Құқықтанудың  басты  міндеті  әлеуметтік  құбылыс  ретінде  құқықтың  іске  асырылуы  мен 

дамуының заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Курс пререквизиті: (курсты оқып үйрету үшін студент нені білу керек) «Қоғамтану» пәні негізгі заң 

білімін  беретін  міндетті  пәндердің  бірі  болып  табылады.  Білікті  заңгер  қоғамтануды    субьектілерінің 

құқықтарын толықтай қорғау үшін осы қатынастарды құқықтық реттейтін білімге ие болуы қажет. Осы пәнді 

оқып үйрену барысында адам және заң мәселелерін ғылыми тұрғыдан зерттеудің қазіргі деңгейінен хабардар 

болуға тиіс. Студент нақты құқықтық жағдайларды өз бетінше кең ауқымда талдай білуі, обьективтік түрде 

білуі  қажет.  Қоғамдық-құқықтық    қатынастарға  талдау  жасағанда  жан-жақты  ойлау,  өзара  байланыстарды 

аша білу машықтарын игеру қажет.     

Курс постреквизиті: (курсты меңгерген студент нені біліп іске асыра алуы қажет). 

Студенттерді: 

 

Нормативтік  құқықтық мәселелердің мәнін түсіне білуді.  

Өзіндік қорытынды жасауға.  

Баяндамалар жасау.  

 Құқықтық  құбылыстарға  талдау  жасағанда  жан-жақты  ойлау,  ішкі  байланыстарды  аша  білу машықтарын игеру қажет. 

 Студент құқық категорияларын, ұғымдарын, терминдерін игеру.   

 

                 

              


 

389 


             5В011600 – «География»  мамандығы 

 

  Специальность 5В011600 – География 

 

 

№ 

Пәннің 

коды  

Пәннің аталуы  

 

Пәннің мазмұны  

 

Кредит 

саны  

 

Базалық пәндері бойынша таңдау компонент 

 

 

Abai 4249  

 

А) Абайтану 

 

 

Мақсаты:  Абайдың  өмірі мен шығармашылығы. Абай  - қазақ әдебиетінің классигі. Абай — ұлттық жазба 

әдебиеттің негізін салушы.  Пререквизиттер:  Ақынның  шығыс  шайырларына  қатысы.  Абай  —  қазақ  поэзиясындағы  жаңашылдығы. 

Абай дәстүрі және оның ұлттық әдебиеттің дамуындағы рөлі.  Постреквизиттер: Абайдың ақын шәкірттері.  Абай — өз заманының жыршысы. 

Мазмұны:   Абай шығармаларындағы адамгершілік тақырыбы.   Абайдың ағартушылық қызметі. Ақынның 

сыншылдық көзқарастары. Абайдың лирикасы. Абай мұрасындағы табиғат тақырыбы. Абай поэзиясындағы 

махаббат  тақырыбы.  Абайдың  эстетикалық  тағылымы.  Ақын  өлеңіндегі  даналық  дәрістері.  Абайдың 

поэмалары.  Абайдың  көркем  аудармалары.  Абайдың  қара  сөздері.    М.Мырзахметовтың    зерттеуіндегі 

Абайтану мәселелері. 

Абайдың  өмірі  мен  шығармашылығы.  Абай  шығармаларындағы  қазақ  қауымының  әлеуметтік 

бейнесі.Абайдың  ағартушылық  қызметі.  Әлеуметтік  теңсіздік,  кедей  жалшының  мүшкіл  халі.  Махаббат 

тақырыбына Абай әкелген жаңа леп. Махаббат сезімінің баяндылығын, қазақ әйелінің бойына біткен табиғи 

ұстамдылығын  ақынның  суреттеуі.  Қазақ  жастарын  адал  сүйіспеншілік  сезіміне  тәрбиелейтін  Абайдың 

махаббат лирикасының ұлттық поэзиямызда алатын орны. Ұлттық поэзиядағы көркемдік табиғатын Абайдың 

түсінуі.  Абайдың   ұстаздық  тағылымы,  оның өнерпаз  жастарға қалдырған  өсиеті.  Көркемдік  талғам  туралы 

ұғым. Батыс пен Шығыс даналығын 6ip басына жинақтаған, өз заманының әpi ғұлама ғалымы, әpi кемеңгер 

ойшылы,  әpi  данышпан  ақыны.  Лирикалық  қаһарманның  көңіл  күйін,  жан  дүниесін  ашатын  туындылары. 

Абайдың  шығармашылық  мұрасындағы  оның  поэмаларының  орны.  Абайдың  жазба  әдебиетімізде  көркем 

аударма саласын дамыту жөніндегі еңбектері, жаңашылдық бастамасы. Абайдың шығармашылық мұрасында 

оның  қара  сөздерінің  алатын  орны,  ұлттық  көркем  прозаны  дамытудағы  маңызы.  Қара  сөздердің  ақынның 

өлендерінде  өрбітілген  пікірлермен  үндестігі.  Автор  тұрғысынан  алғандағы  мұның  себептері.  Абайтану 

ілімінің тарихы. 

 

  

390 


 

Б) М.Әуезовтың 

шығармашылық 

қызметі 

 

 

Мақсаты:  М.Әуезовтың  «Абай  Құнанбаев»  монографиясы.  Мұхтартану  ғылымы  және  оның  міндеті  мен 

мақсатыМ. Әуезовтің өмірі мен шығармашылық қызметі.  Пререквизиттер:  Жазушының  алғашқы  кезеңдегі  шығармалары.  М.Әуезовтің  30  жылдардағы  әңгіме 

повестеріндегі тарихи шындықтар.  Постреквизиттер: Қазақ әдебиеттану ғылымы және М. Әуезов шығармашылығы.  

Мазмұны:  М. Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясының қазақ әдебиетіндегі орны. М. Әуезов - Абайтану 

ғылымының  негізін  салушы.    М.Әуезов  романдарының    жанрлық  сипаты.    М.  Әуезов  жайлы  көркем 

туындылардағы  ұлы  суреткер  бейнесі.  М.Әуезовтің  "Өскен  өркен"  романының  жазылу  тарихы,  романның 

тақырыбы.  М. Әуезовтің драмалық шығармалары. Жазушының  әңгіме жанры. 

М. Әуезов - әдебиет тарихын зерттеуші. М.Әуезов және әлем әдебиеті. Мұхтартанудың өзекті мәселелері. М. 

Әуезов туралы естеліктері. 

М.Әуезов  –  Абайтанушы.  Әуезов  туралы  сөз.  Әуезов  -  ұлы  суреткер  .Қазақ  әдебиеттану  ғылымы  және  М. 

Әуезов шығармашылығы.   М. Әуезовтің әңгімелерінің әдеби  прцестің дамуына  әсері.   М.Әуезовтің «Абай 

жолы»  роман-эпопеясының  қазақ  әдебиетіндегі  орны.  Мұхтар  Әуезовтің  30  жылдардағы  әңгіме-

повестеріндегі тарихи шындық. «Қилы заманның» жазылу тарихы, тағдыры.  М. Әуезов - Абай ғылымының 

негізін салушы.  М. Әуезов жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер бейнесі. М.Әуезовтің "Өскен өркен" 

романындағы  дәуір  шындығы.  М.Әуезовтің  драмалық  шығармалары.М.  Әуезов  туралы  естеліктерге  шолу. 

Әуезов және оның шәкірттері М. Әуезов - әдебиет тарихын зерттеуші.Мұхтартанудың өзекті мәселелері. М. 

Әуезов және әлем әдебиеті. М.Әуезов шығармаларындағы жанрлық ерекшеліктері.      

 

 

В) Абайтанудың әлем әдебиетінен 

алатын орны 

 

 

Мақсаты: Қазақ әдебиеттану ғылымы және Абай шығармашылығы. Ақынның әлем әдебиетіндегі орны. М. 

Әуезовтің «Абай жолы» роман-эпопеясы – қазақ әдебиетіндегі төл туынды. Пререквизиттер: М. Әуезов - Абайтану ғылымының негізін салушы.   

Постреквизиттер: Абай жайлы көркем туындылардағы ұлы суреткер бейнесі.Абайдың шығыс әдебиетіндегі 

«нәзирагөйлік» үлгісі. Мазмұны:   Абай және Батыс әдебиеті. Абайдың әлем әдебиетіндегі орны. Абай туралы пікір айтқан шетел 

ғалымдары мен ақын-жазушылары. Абай шығармашылығының әлем әдебиетіндағы орны. М. Әуезов – Абай 

есімін әлемге танытушы.     

М.  Әуезовтің  «Абай  жолы»  роман-эпопеясындағы  Абай  бейнесі.  М.  Әуезов  -  Абай  ғылымының  негізін 

салушы.  Абай  жайлы  көркем  туындылардағы  ұлы  суреткер  бейнесі.  Гете  және  Абай.  Абай  туралы 

естеліктерге  шолу.  Абайдың  түркі  халықтары  ақындарына  ықпалы.  Абайтанудың  өзекті  мәселелері.  Абай 

және әлем әдебиеті.  Абай шығармаларының маңызы. Абайтану ғылымының қалыптасуы. Абайтану ғылымын 

зерттеген  қазақ  ғалымдар.  Мұхтар  Әуезовке  байланысты  жазылған  ғылыми  еңбектер.  Көркем  әдебиеттегі 

Абай бейнесі. Абайдың өмірі мен шығармашылық қызметі.  Абай шығармаларының жазушыға әсер ықпалы. 

Ақынның  жазушылық, ғалымдық,   қайраткерлік  қызметі.  

 PNE 1208 А) Президент 

Н.А.Назарбаевтың 

еңбектері 

 

 

 Мақсаты:  Алғашқы  президент  Н.Ә.  Назарбаевтың  «Қазақстандық  жол»,  «Ақиқаттың  ақ  жолы»,  «Сындарлы 

он  жыл»,  «Ғасырлар  тоғысында»,  «Тәуелсіздік  белестері»,  «Жүз  жылға  татитын  он  жыл»,  «Тарих 

тағылымдары»  т.б.  ондаған  еңбектеріндегі  еліміздің  20  жыл  ішіндегі  тарихы,  саясаты,  экономикасы, 

мәдениеті жайлы мәселелерімен қатар, осы салаларды дамытудың келешектегі перспективалары.  

Пререквизиттер: Аса маңызды бағыттары мен басымдылықтарын көрсетіп, насихаттау. 

Постреквизиттер:    Қазақстанның  әлемдік  қауымдастықтағы  қазіргі  және  болашақтағы  орны  мен  ролін  

391 


 

 

айқындау.  Мазмұны: Алғашқы президент Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандық жол», «Ақиқаттың ақ жолы», «Сындарлы 

он  жыл»,  «Ғасырлар  тоғысында»,  «Тәуелсіздік  белестері»,  «Жүз  жылға  татитын  он  жыл»,  «Тарих 

тағылымдары»  т.б.  ондаған  еңбектеріндегі  еліміздің  20  жыл  ішіндегі  тарихы,  саясаты,  экономикасы, 

мәдениеті жайлы мәселелерімен қатар, осы салаларды дамытудың келешектегі перспективалары.  

 

OASU 


1208 

Б) Орталық 

Азиядағы саяси 

үрдістер 

 

 

Мақсаты: Орталық Азия елдері әлемдік саяси аренада өзінің геосаяси  орналасуы мен экономикалық әлеуеті, 

табиғи ресурстары  жағынан аса маңызды орынға ие болып отыр. Пререквизиттер: Сондықтан да Орталық  

Азиядағы саяси процестер әлемдегі орын алып отырған экономикалық және саяси дамуға зор ықпал етіп қана 

қоймай, жалпы Азия елдерінің жан – жақты дламуына өзгерістер енгізіп келеді.  Постреквизиттер: Соңғы онжылдықтардағы  Орталық Азиядағы саяси процесстерге Қазақстанның ықпалын 

әлем  елдері  шынайы  ықыласпен  қабылдап,  жете  бағалап  отырғаны    біздің  тәуелсіз  республика  ретіндегі 

толыққанды орныққанымыздың айғағы.  

Мазмұны:    Осы  орайда  Орталық  Азия  елдеріндегі  саяси  процесстерді    арнайы  пән  ретінде  енгізу  жас 

мамандардың осы аймақта әлеуметтік, экономикалық, мәдени және саяси дамуына қанық болып қана қоймай 

келешекте өз қызметінде осы мәліметтерді тиімді пайдалануына да ықпал ететіні сөзсіз. 

 Din 1204 

A)

 

Дінтану 

 

 

 Мақсаты: «Дінтану» курсының мақсаты студенттерге жоғарғы кәсіби білім беруге байланысты қазіргі таңғы 

ҚР-ғы және әлемдегі діни ахуал, оның негізгі проблемаларымен таныстыра отырып, жастардың бойында діни 

толеранттылықты қалыптастыру,  Пререквизиттер: ҚР-ның заңдарына қайшы келетін өзге діни ағымдарға бой алдырмауды насихаттау болып 

табылады.  Постреквизиттер: Дін, конфессия, ағым және секта ұғымдарын түсіндіру; 

Мазмұны:    Алғашқы  діни  наным-сенімдер  мен  әлемдік  діндер: фетишизм, анемизм,  тотемизм,  зорастризм, 

Тәңірлік және буддизм, христиандық, ислам т.б.  туралы мәліметтер беру;ҚР-ның 1992 ж. «Діни бірлестіктер 

және  діни  сенім  бостандығы»  және  2011  ж.  «Діни  қызмет  және  діни  бірлестіктер  туралы»  заңдарының 

мазмұны  мен  мәнін  ашу;  Діни  экстремизм  мен  терроризм  проблемаларын  айқындап,  олардың  алдын  алу 

шараларына  тоқталу;ҚР-ғы  заңмен  тиым  салынған  діни  ағымдар  мен  секталардың  тізімі,  қызметімен 

таныстыру;Дәстүрлі  емес  шығыстық,  исламдық  және  христиандық  теріс  діни  ағымдардың  азаматтарды 

тартудағы әдіс-амалдарын айқындап, оларға қарсы тұру әдістерін түсіндіру. 

Log 1204 Б)Логика 

 

Логика 

Мақсаты: Логика - дұрыс ойлаудың заңдылықтары туралы ғылым.  

Пререквизиттер:  Даму  заңдылықтары  табиғатта  да,  қоғамда  да  басқа  да  күрделі  жүйелерде  де,  тіпті 

ойлаудың өзінде де орын алады.  Постреквизиттер: Адамның өзі қоғамда өмір сүру үшін, бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болу үшін, бір-

бірін  дұрыс түсіну үшін, міндетті  түрде ойлау заңдылықтарын, логика ғылымын меңгеруі қажет. Мазмұны:    Ойлаудың  өзінде  де  даму  заңдылықтары  табиғатта  да,  қоғамда  да  басқа  да  күрделі  жүйелерде  

орын алады.  Адамның өзі қоғамда өмір сүру үшін, бір-бірімен тығыз қарым-қатынаста болу үшін, бір-бірін  

дұрыс түсіну үшін, міндетті  түрде ойлау заңдылықтарын, логика ғылымын меңгеруі қажет. 

AD 1204 


В)Адами даму 

 

 

Мақсаты: Адамды психологиялық жағынан талдау-таным, еңбек және қарым-қатынас субьектісі ретінде.  

Пререквизиттер: Психика мен сананың дамуы.  

Постреквизиттер: Тұлға туралы түсінік.  

Мазмұны:  Индивид, тұлға, субьект және даралық.Тұлғаның құрылымы. Әрекетті игеру: іскерлік және дағды. 

 

392 


Түйсік. Қабылдау. Ес.Ойлау. Сөйлеу. Елес. Сезім және эмоция. Ерік Мінез. Қабілет. 

МТIKZh 4201 

А) Мемлекеттік 

тілде іс қағаз 

жүргізу 

 

 

Мақсаты:  Ауызша  және  жазбаша  түрде  мемлекеттік  тілде  ресми-іскери  құжаттамаларды  жасауға  оқыту 

(өтініш, өмірбаян, мінездеме, қолхат т.б.). 

Пререквизиттер:  Орта  мектеп  көлеміндегі  қазақ  тілінен  лексикалық,  граматтикалық  минимумдары  игеру 

жөніндегі базалық білімнің болуы Постреквизиттер:  Іс  қағаздарын  мемлекеттік  тілде  жүргізу  және  оның  әлеуметтік  қызметін 

кеңейту.Студенттерді  мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарын  сауатты  жазып,  оның  түрлерін  білуге 

үйрету.Студенттердің  мемлекеттік  тілде  іс  қағаздарды  сауатты  жазып,  оның  түрлерін  ажырата    білуге  

құжаттарды  толтырудың  жалпы  ережесін,  оларға  қойылатын  талаптарды,  олардың  безендірілуін,  жете 

меңгерту 

Мазмұны:     Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуінің алғы шарттарының бірі –оның қоғамдық 

өмірдің  әр  алуан  саласында  қызмет  етуі  және  соған  орай  іс  қағаздарының  қазақша  жүргізілуі.           Іс 

қағаздары  қоғам  өмірінде  үлкен  қызмет  атқарады.Іс  қағаздарының  саяси,  тарихи,  құқықтық,  экономикалық 

маңызы  өте  зор.  Мемлекет,  республика,  қала,  кәсіпорын,  ұйым,  мекеме,  тарихын  жазғанда  іс  қағаздары 

ақпараттың  табылмас  қайнар  көзі  бола  алады.  Құжаттар  фактілерді,  оқиғаларды,  қоғам  өмірінің 

құбылыстарын дәлелдейтін айғақ қызметін де атқарады.      Іс қағаздары—басқару қызметіндегі негізгі бір 

сала.  Ұйымдар  мен  мекемелердің,  кәсіпорындардың  қызмет  етуі  барысында  шығарған  түрлі  шешімдері, 

басқару істері, атқарған қызметі іс қағаздарынан айқын көрінеді.Сондықтан халық шаруашылығын басқаруды 

жетілдіру,  оны  ұйымдастыру  деңгейін  көтеру  онда  құжаттармен  жұмыс  істеудің  қаншалықты  ғылыми 

негізделгеніне  тікелей  байланысты.  Іс  қағаздарын  жүргізу  –басқару  процесінің    ажырымас  бөлігінің  бірі 

болып  табылады.  Мекемелер  арасындағы  ақпарат  алмасу,  хат,  жеделхат,  телефонхат,  сияқты  құжаттар 

арқылы  іске  асырылады.  Үкіметтің  басқару  істері  жарғы,  қаулы,  нұсқау,  ереже,  бұйрық  сияқты  құжаттар 

арқылы жүргізіледі. Іс қағаздарын жүргізу—мекеме жұмысының нақты құжаттармен, деректермен реттелген, 

дәйектелген жүйесі.          

EU 4201 жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет