Тіркеу кеңсесі отдел-офис регистрациижүктеу 6.83 Mb.
Pdf просмотр
бет10/76
Дата09.01.2017
өлшемі6.83 Mb.
#342
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   76

Пререквизиттер: Психика мен сананың дамуы.  

Постреквизиттер: Тұлға туралы түсінік.  

Мазмұны:    Индивид,  тұлға,  субьект  және  даралық.Тұлғаның  құрылымы.  Әрекетті  игеру:  іскерлік 

 

59 


және дағды. Түйсік. Қабылдау. Ес.Ойлау. Сөйлеу. Елес. Сезім және эмоция. Ерік Мінез. Қабілет. 

 

Цель: Психологический анализ человека как субьекта познания, труда и общения.  

Развитие психики и сознания.  

Постреквизиты: Понятие  личности. Индивид, личность, субьект и индивидуальность. Содержание:  

Структура  личности.  Освоение  деятельности:    навыки  и  умения.  Ощущение.  Восприятие.  Память. 

Мышление. Речь. Воображение. Внимание. Эмоции и чувства. Воля. Характер. Способности. 

ZhN 1206 А) Жаратылыстану 

негіздері 

 

Основы 

естествознания  

Мақсаты: Ботаника мен экология негіздері пәні, міндеттері, зерттеу әдістері және әдіснамалық негізі.  

Пререквизиттер: Өсімдік организмнің құрылысы.  

Постреквизиттер: Төменгі және жоғарғы өсімдіктердің анатомиясы, морфологиясы, жүйелілігі және 

экологиясы.  Мазмұны:    Зоология  мен  экология  негіздерінің  пәні,  міндеттері,  зерттеу  әдістері  және  әдіснамалық 

негіздері.  Бір  клеткалы,  омыртқалы,  омыртқасыз  жануарлардың  анатомиясы,  морфологиясы, 

физиологиясы,  жүйелілігі  және  экологиясы.  Жертану  және  өлкетану  пәні,  зерттеу  әдістері  және 

әдіснамалық  негізі.  Жер  дамуының  және  құрылысының  жалпы  физикалы  –жағрафиялық 

заңдылықтары.  ҚР-ғы  халықтардың  тұрғылықты  жерін,  мәдениетін,  өнерін  және  өмірінің  басқа 

жақтарын оқып үйрену. 

 

Цель:  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и  методологическая  основа  ботаники  с  основами 

экологии.  Пререквизиты: Строение растительного организма.  

Постреквизиты:  Анатомия,  морфология,  систематика  и  экология  низших  и  высших  растений. 

Содержание:    Предмет,  задачи,  методы  исследования  и  методологическая  основа  зоологии  с 

основами  экологии.  Анатомия,  морфология,  физиология,  систематика  и  экология  одноклеточных, 

беспозвооночных  и  позвоночных  животных.  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и 

методологическая  основа  землеведения  и  краеведения.  Общие  физико  –географические 

закономерности  развития  и  строения  Земли.  Изучение  местности,  природы,  истории,  населения, 

хозяйства, культуры, исскусства и других сторон жизни народов Республики Казахстан. 

 

 DT 1206 

Б) Дүниетану 

негіздері 

 

Основы познания 

мира 

Мақсаты:  Дүниетануды  оқыту  теориясы  пәні,  міндеттері,  зерттеу  әдістері  мен  әдіснамасы. 

Пререквизиттер:  Педагогика  тарихында  биология  пәндерін  оқыту  әдістемесінің  дамуы. 

Постреквизиттер: Дүниетану курсының мазмұны және тәрбие беру міндеттері.  

Мазмұны:    Дүниетануды  оқыту  әдістері  және  ұйымдастыру  түрлері.  Қоршаған  ортадағы 

объектілермен таныстыру әдістемесі. 

 

Цель: Предмет, задачи, методы исследования и методология теории обучения познанию мира.  

Пререквизиты: Развитие методики преподавания биологических дисциплин в истории педагогики.  

Постреквизиты: Содержание и воспитательные задачи курса «Познание мира».  

Содержание:  Методы и формы организации обучения «Познанию мира». Технология ознакомления с 

объектами окружающего мира.     

60 


 

OE 1206 


В)Өсімдіктер 

экологиясы 

 

Экология растений 

Мақсаты: Ботаника мен экология негіздері пәні, міндеттері, зерттеу әдістері және әдіснамалық негізі.  

Пререквизиттер: Өсімдік организмнің құрылысы.  

Постреквизиттер: Төменгі және жоғарғы өсімдіктердің анатомиясы, морфологиясы, жүйелілігі және 

экологиясы.  Мазмұны:    Зоология  мен  экология  негіздерінің  пәні,  міндеттері,  зерттеу  әдістері  және  әдіснамалық 

негіздері.  Бір  клеткалы,  омыртқалы,  омыртқасыз  жануарлардың  анатомиясы,  морфологиясы, 

физиологиясы,  жүйелілігі  және  экологиясы.  Жертану  және  өлкетану  пәні,  зерттеу  әдістері  және 

әдіснамалық  негізі.  Жер  дамуының  және  құрылысының  жалпы  физикалы  –жағрафиялық 

заңдылықтары.  ҚР-ғы  халықтардың  тұрғылықты  жерін,  мәдениетін,  өнерін  және  өмірінің  басқа 

жақтарын оқып үйрену. 

 

Цель:  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и  методологическая  основа  ботаники  с  основами 

экологии.  Пререквизиты: Строение растительного организма.  

Постреквизиты:  Анатомия,  морфология,  систематика  и  экология  низших  и  высших  растений. 

Содержание:    Предмет,  задачи,  методы  исследования  и  методологическая  основа  зоологии  с 

основами  экологии.  Анатомия,  морфология,  физиология,  систематика  и  экология  одноклеточных, 

беспозвооночных  и  позвоночных  животных.  Предмет,  задачи,  методы  исследования  и 

методологическая  основа  землеведения  и  краеведения.  Общие  физико  –географические 

закономерности  развития  и  строения  Земли.  Изучение  местности,  природы,  истории,  населения, 

хозяйства, культуры, исскусства и других сторон жизни народов Республики Казахстан. 

KMZhOТРРD1212 

а)Кіші мектеп 

жасындағы оқушы 

тұлғасының  

психологиялық –

педагогикалық 

диагностикасы 

 

Психо –

педагогическая 

диагностика 

учащихся в младшей 

школе 

 

 

Мақсаты:  Болашақ    бастауыш  мектеп  мұғалімдерін  –  жаңа  педагогикалық  ойлауға  бағыттайды. 

Пререквизиттер:  Тәрбиенің  заңдылықтары  мен  принциптері,  әдістері,  құралдары  және  формалары 

жайлы  теориялық  білімдер  мен  оларды  тәжірибеде  қолдану  іскерліктері  мен  дағдыларын 

қалыптастыру болып табылады. 

Постреквизиттер: Жалпы бастауыш білім беру мұғалімі жұмысындағы диагностика.  

Мазмұны:  Диагностика әдістемесі және оны ұйымдастыру. Бастауыш сыныптарда психологиялық –

педагогикалық  диагностиканы  жүргізу  алгоритмі.  Кіші  жастағы  оқушылардың  оқу  мүмкіндіктерінің 

моноторингі.  Кіші  мектеп  жасындағы  оқушы  дамуы  жеке  ерекшеліктерінің  диагностикасы.  Кіші 

мектеп  жасындағы  оқушының  оқу  қызметін  зерттеу.    Кіші  мектеп  жасындағы  оқушы  тұлғасының 

диагностикасы. Кіші мектеп жасындағы оқушы қарым –қатынасын диагностикасы. 

 

Цель: Диагностика в работе учителя общего начального образования. Пререквизиты:  Методика и организация диагностики.  

Постреквизиты:  Алгоритм  проведения  психолого  –педагогической  диагностики  в  начальных 

классах.  Содержание:  Мониторинг учебных возможностей младших школьников. Диагностика особенностей 

индивидуального  развития  младшего    школьника.  Изучение  учебной  деятельности  младших 

школьников.  Диагностика  личности  младшего школьника. Диагностика  взаимоотношений  младшего 

школьника.  

61 


 

KMZhODP 


1212 

б)Кіші мектеп 

жасындағы 

оқушылардың 

психологиялық 

дамуы 

 

Психологические 

развитие учащихся в 

младшей школе 

Мақсаты: Кіші мектеп жасындағы оқушылардың психологиялық дамуы оқу пәні ретінде. Объектісі, 

пәні, қызметі және әдістері.  Пререквизиттер: Баланың даму теориясы: бала дамуының алдын –ала белгіленуі, дамуының негізгі 

ұғымдары  және  жалпы  мәселелері,  жас  өсуін  кезеңдерге  бөлу,  бала  ойлауы  мен  сөйлеуінің  дамуы, 

балалардың оқуды келесі сатыда жалғастыруға психологиялық дайындығы.   

Постреквизиттер: Бастауыш сатыда оқытудың психологиялық ерекшеліктері: ақыл –ой және мінез –

құлық жағынан дамуы, іс -әрекеттері; Мазмұны:      алты  жастан  он  жасқа  дейінгі  балалардың  танымдық  және  ақыл  –ой  дамуы, 

мотивациялық  даму,  өзіндік  қалыптасу  және  еңбексүйгіштік,  қарым  –қатынас  ережелері  мен 

нормаларын меңгеру. 

 

Цель: Объект, предмет, функции и методы учебной дисциплины.  Пререквизиты:  Теория  детского  развития  (обусловленность  и  периодизация  развития  детского 

мышления  и  речи,  психологическая  готовность  детей  к  продолжению  обучения).  Постреквизиты: 

Психологические  особенности  начального  этапа  обучения:  умственного  и  поведенческого  развития, 

деятельности;  познавательного  и  умственного  развития  детей  с  шести  до  десяти  летнего  возраста; 

развитие мотивации.  

Содержание:  Теоретические становление самостоятельности и трудолюбия, усвоение правил и норм 

общения. 

 

ZhEP1212 в)Жас ерекшеліктер  

психологиясы 

 

Возрастная 

психология 

Мақсаты: Пәннің міндеттері. Биосфера және оның шекаралары.  

Пререквизиттер: Адам және тірі ағза.  

Постреквизиттер: Тірі ағзаның тіршілік ортасы.  

Мазмұны:    Ағзаның  тіршілігі.    Өсімдіктер  мен жануарлар әлемі  туралы жалпы  ұғым.  Экологиялық 

факторлар.  Табиғат  пен  қоғам  дамуының  жалпы  заңдылығы.  Өсімдіктер  мен  жануарларды  қорғауға 

экологиялық  жауапкершілік.  Мектепке  дейінгі  балаларды  табиғатпен  таныстыру  әдістемесі. 

Балалардың  дамуындағы  қоршаған  ортаның  орны.  Балаларды  қоршаған  ортамен  таныстыруда  тірі 

табиғат бұрышы және жасыл алаңның орны. Мектепке дейінгі ұйымда балаларды қоршаған ортамен 

таныстыру жұмысын жоспарлау. Қоршаған ортамен таныстыруда ата –аналармен жұмыс формалары. 

Балалардың  құзіреттілігінің  индикаторы.  «Таным»  және  «Орта»  білім  аясына  сипаттама.  Мектепке 

дейінгі балалардың сенсорлық –танымдық, әлеуметтік –эмоционалдық құзіреттілігі. 

 

Цель: Предмет и задачи курса.  

Пререквизиты: Биосфера и ее границы.  

Постреквизиты: Человек и живой организм.  

Содержание:  Среда обитания живых организмов. Жизнедеятельность организмов. Общие понятия  о 

растительном  и  животном  мире.  Значение  растений  и  животных  в  природе  и  в  жизни  человека. 

Охрана растений и животных. Экологические факторы. Общие законы развития природы и общества. 

Экологическая  отвественность  за  охрану  окружающей  среды.  Методика  ознакомления  детей 

дошкольного возраста с природой. Место окружающей среды в развитии детей. Содержание и задачи 

ознакомления  детей  с  окружающей  средой.  Методы  и  формы  ознакомления  дошкольников  с  

62 


окружающим миром. Значение живого уголка и земельного участка в ознакомлении дошкольников с 

природой.  Методика  организации  педагогического  процесса  в  малокомплектных  дошкольных 

организациях.  Планирование  работы  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром  в  дошкольном 

учреждении.  Формы  работы  с  родителями  по  ознакомлению  детей  с  окружающим  миром. 

Индикаторы  компетентностного  развития  ребенка.  Характеристика  образовательной  области 

«Познание»  и  «Социум».  Сенсорно  –познавательная,  социально  –эмоциональная  компетентность 

детей дошкольного возраста. 

МN 1214 а) Математика 

негіздері 

 

Основы математики 

Мақсаты: Жалпы ұғымдар: жиын және олармен жүргізілетін  амалдар, математикалық ұғымдар мен 

дәлелдеулер, сәйкестіктер мен қатынастар.  Пререквизиттер: Теріс емес бүтін сандар қатынасы: натурал сандар жүйесін аксиоматикалық құру.  

Постреквизиттер:  Теріс  емес  бүтін  сандардың  жиындық  –теориялық  мағынасы  және  олармен 

жүргізілетін амалдар,есептеу жүйесі, теріс емес бүтіңн сандардың бөлінгіштігі.  Мазмұны:  Оң рационал сандар және нақты сандар. Теңдеу. Теңсіздіктер. Функциялар. Шамалар мен 

өлшеулер.  Бөлінгіштік  қатнасының  қасиеттері.  Теріс  емес  бүтін    сандардың  қосындысының, 

айырмасының  және  көбейтіндісінің      бөлінгіштігі  2,3,4,5,9,25    сандарына    және  құрама  санға 

бөлінгіштік  белгілері. Жай  және  құрама  сандар. Эротосфен елегі.  

 

Цель: Предмет, задачи, принципы и методы дисциплины.  

Пререквизиты:  Математика  –наука  о  структурах,  пространственных  формах  и  количественных 

отношениях, логических конструкциях.  Постреквизиты:  Элементы  математической  теории  множеств,  графов  и  комбинаторики, 

вероятностей и математической статистики, логики и соответствий, алгоритмов.  Содержание:  Числовые множества: построение множества целых  неотрицательных чисел, системы 

счисления  и  отношения  делимости  во  множестве  Zo=No;  система  математических  упражнений; 

построение множества целых чисел, комплексных чисел. MEShP 2209 

а)Математикадан 

есеп шығару 

практикумы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практикум решения 

задач по математике 

Мақсаты:  Математикадан  есеп  шығару  практикумы  пәнінің  объектісі,  пәні,  міндеттері  мен  зерттеу 

әдістері,  оның  басқа  ғылымдармен  байланысы.  Математикадан  есеп  шығару  практикумының 

мақсаттары  мен  міндеттерінің,  мазмұнының,  әдістерінің,  ұйымдастыру  түрлері  мен  тәсілдерінің 

жалпы сипаттамасы.   Пререквизиттер:  Математиканың  оқулығындағы  негізгі  тарауларындағы  есептерді  оқытудың 

технологиясы:  сандардың  концентр  бойынша  есептерді  оқыту  реті,  арифметикалық  әрекет, 

алгебралық  және  геометриялық  материалдарды  оқытудағы  есептер,  мөлшер  мен  бөлшектер, 

шамаларды оқытудағы есептер. Постреквизиттер:  Бастауыш  мектептегі  мәтінді  арифметикалық  есепетерді  шешуді  үйрету. 

Мазмұны:    Арифметикалық  әрекетке  негізделген  жазбаша  және  ауызша  есептеуге  үйрету. 

Математикалық есептерді шығарудың  білім, білік және дағдыларды меңгеру үдерісін ұйымдастыру. 

Шығармашылық және қызықты есептерді оқыту. 

 

Цель:  Педагогические  и  психологические  основы  использования  дидактических  материалов  по 

математике.   

63 


Пререквизиты: Пути применения дидактики в обучении номерам.   

Постреквизиты:  Принцип  дидактики  в  развивающемся  процессе  начального  обучения.  

Содержание:    Методические  принципы,  принимаемые  во  внимание  в  обучении  математике. 

Особенности  использования  дидактических  материалов  в  начальном  обучении.    Пути  и  важность 

использования  визуальных  материалов  в  начальном  обучении.  Эффективные  пути  использования  и 

методика приготовления карточек. Решение задач по математике путем приненения доски и тетради 

как  дидактических  средств.  Использование  дидактического  материала  как  метод  обучения  новому 

материалу  и  методика  приготовления.  Характеристика  основных  видов  дидактических  материалов, 

приняемых  в  начальном  обучении.  Использование  принципа  дидактики  в  обучении  применения 

вычислительных  методов  цифрам.  Основные  виды  дидактических  материалов  и  методика 

приготовления часто применяемых карточек и схем. Методика приготовления кроссвордов и ребусов 

на  уроке  математики.  Методика  приготовления  дидактических  материалов  для  ролевых-сюжетных 

игр в начальной школе. 

ML2209 


Б) Математикалық 

логика 

 

Математическая 

логика 

Мақсаты:  Математикалық  логика  ұғымдар  және  олардың  қалыптасу  процесі.  Анықталатын  және 

анықталмайтын ұғымдар.  Пререквизиттер: Ұғымдарды анықтаудың тәсілдері.  

Постреквизиттер: Математикалық логика тұжырымдардың түрлері: 

Мазмұны:   Кванторлар, аксиомалар, пікірлер және пікірлік формалар, предикаттар, теоремалар. Тегі 

және  түрлік  айырмашылығы  арқылы  берілетін  анықтамалардың  құрылымы.  Осындай 

анықтамалардың мысалдары пікірлерге және предикаттарға қолданылатын амалдар: теріске шығару, 

конъюнкция, дизъюнкция, импликация, эквиваленция, квантификация немесе кванторлар, қарапайым 

және құрама пікірлерді білу. 

 

Цель:  Основы  математической  логики:  математические  понятия  и  способы  их  определения; Пререквизиты: структура определения математических понятий: кванторы, аксиомы, высказывания, 

высказывательные формы, предикаты,  Постреквизиты:  теоремы,  отношения  следования  и  равносильности  между  предложениями, 

необходимые  и  достаточные  условия,  теорема  и  ее  структура,  способы  доказательства  теоремы, 

правильные и неправильные рассуждения. 

Содержание:    Практические  занятия:  «Логические  операции»,  «высказывания  и  высказывательные 

формы», «Кванторы», «Предикаты и операции над ними», «Способы доказательства теорема». 

 

MOTTD2209 В) Математика 

оқытудың теориясы 

мен тәжірибесінің 

дамуы 

 

Развитие теории и 

практики обучения 

математике 

 

Мақсаты:  Математиканы  оқытудың  әдістемесінің  дамуындағы  педагогикалық  және  психологиялық 

зерттеулердің ролі.  Пререквизиттер: Математиканы оқыту процесінің құбылыстарын ғылыми-зерттеу әдістері.  

Постреквизиттер: Озат педагогикалық тәжірибені оқып-үйрену.  

Мазмұны:  Зерттеу нәтижелсрін  тәжірибеге ендіру. Алыс және жақын шетелдердегі математиканы 

оқытудың әдістемелік жүйесінің әр түрлі модельдері. 

 

Цель:  «Роль  педагогических  и  психологических  исследований  процесса  обучения  математике», 

Пререквизиты:  «Изучение  передового  педагогического  опыта  учителей».  Внедрение  научных 


 

64 


исследований в практику преподавания. 

Постреквизиты:  Особенности  теоремы  и  практики  обучения  математике  в  начальной  школе. 

Содержание:    Некоторые  особенности  развития  логического  мышления,  познавательных  интересов 

учащихся  начальных  классов  при  проведении  уроков  математики.  Подготовка  отдельных  моментов 

урока при изучении темы: «Алгебра и эелементы геометрии». 

ZhUT 3208 а) Жазуға үйрету 

технологиясы 

 

Технология обучения 

письму 

Мақсаты:  Бірінші  сынып  оқушыларының  графикалық-каллиграфиялық  жазу  дағдыларын 

қалыптастыру  процесінің  психологиялық,  физиологиялық,  дидактикалық  негіздерін  ашу. Пререквизиттер: Графикалық-каллиграфиялық дағдыны қалыптастырудың орфографиялық дағдыны 

қалыптастырумен байланысты екенін көрсету.  Постреквизиттер:  Жазуға  үйретудің  әр  түрлі  әдіс-тәсілдерін  тиімді  қолдана  білуге  үйрету. 

Мазмұны:    Бірінші  сыныптағы  жазу  сабақтарының  дамытушылық  мүмкіндіктерін  ашу.  Болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерін жазу сабақтарын, қазақ тілі сабақтарындағы көркем жазу минуттарын 

жоспарлай  білуге  үйрету.  Студенттерде  жазуға  үйрету  әдістемесінің  білім,  білік,  дағды  жүйесін 

қалыптастыру. Студенттердің дұрыс, тез және байланысты жазуын қамтамасыз ету. Студенттерді кіші 

жастағы мектеп оқушыларын жазуға үйретудің сөздік және практикалық әдістерін үйлестіріп қолдана 

білуге үйрету. Көркем жазу мен жазуға үйретудің тарихымен таныстыру.  Жазуға үйрету әдістемесі 

бойынша студенттерді ғылыми зерттеу жұмысына дайындау.  

 

Цель:  Цель  преподования  дисциплины;  формирования  у  студентов  глубокого  внимания 

лингводидактических  и  психолофизиологических  основ,  обучения  родной  речи  и  вооружения  их 

эфективными методами и приемами работы с детми. Пререквизиты:  Знать  психолофизиологисеские  и  дидактические  основы  процеса  формирования 

графико – каллиграфического навыка письма у первоклассников. Постреквизиты: Закономерностьи формирования навыка письма как вида речевой  деательностьи и 

двигательного навыка. Содержание:    Связь    формирования  графико  каллиграфического  навыка  с  орфографическим., 

возрастные  и  психологические    особенностьи  освоения  навыка  письма  младшими  школьниками; 

историю обучения письму и  чистоописанию. 

КZhUА 3208 а) Көркем жазуға 

үйрету 

 

Методика 

каллиграфии 

Мақсаты:  Графикалық-каллиграфиялық  дағдыны  қалыптастырудың  орфографиялық  дағдыны 

қалыптастырумен байланысты екенін көрсету.  Пререквизиттер: Жазуға үйретудің әр түрлі әдіс-тәсілдерін тиімді қолдана білуге үйрету. 

Постреквизиттер:  Бірінші  сыныптағы  жазу  сабақтарының  дамытушылық  мүмкіндіктерін  ашу. 

Мазмұны:    Болашақ  бастауыш  сынып  мұғалімдерін  жазу  сабақтарын,  қазақ  тілі  сабақтарындағы 

көркем жазу минуттарын жоспарлай білуге үйрету. Студенттерде  жазуға үйрету әдістемесінің білім, 

білік, дағды жүйесін қалыптастыру. Студенттердің дұрыс, тез және байланысты жазуын қамтамасыз 

ету.  Студенттерді  кіші  жастағы  мектеп  оқушыларын  жазуға  үйретудің  сөздік  және  практикалық 

әдістерін үйлестіріп қолдана білуге үйрету. Көркем жазу мен жазуға үйретудің тарихымен таныстыру.  

Жазуға үйрету әдістемесі бойынша студенттерді ғылыми зерттеу жұмысына дайындау.  

 жүктеу 6.83 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   76
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет