Тіркеу кеңсесі отдел офис регистрациижүктеу 7.87 Mb.

бет1/93
Дата14.09.2017
өлшемі7.87 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93

 

 М. ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ 

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.АУЕЗОВА 

 

ТІРКЕУ КЕҢСЕСІ 

ОТДЕЛ ОФИС РЕГИСТРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ 

КАТАЛОГ ЭЛЕКТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 бөлім 

Часть 4 

 

 

ШЫМКЕНТ – 2012 

 

 

 

 

 Құрастырғандар: авторлар ұжымы: А.А.  Болысбек – ТК жетекшісі, Ш.Б. Тасыбаева – ОӘБ Әдістемелік бөлімінің жетекшісі,  С.А. Онгарбаева  -ТК 

 

Әкімшілендіру  бөлімінің  БЖД,  факультет  администраторлары:  Ұ.Б.  Арапбаева,    Ж.А.  Нұрмағамбетова,  А.А.  Ешжанов,  А.Б.  Иманбаева,  М.А.  

Жусупалиев, Ш.Е. Рсмаханбетова, Ә.Қ. Жүсіпбеков, Ғ.Қ. Нұрмаханова,  Н.К. Сарыпбекова, Г.У. Бекманова, А.Е. Жақсыбаева, А.С. Кудайбергенова.  

 

Составители: коллектив авторов: Болысбек А.А. – рукововдитель ОР, Тасыбаева Ш.Б. – руководитель методического отдела УМУ,  Онгарбаева С.А. 

–  


СВУК  отдела  администрирования  ОР,  администраторы  факультетов:  Арапбаева  У.Б.,  Нурмагамбетова  Ж.А.,  Ешжанов  А.А.,  Иманбаева  А.Б., 

 

Жусупалиев М.А., Рсмаханбетова Ш.Е., Жусипбеков А.К., Нурмаханова Г.К., Сарыпбекова Н.К., Бекманова Г.У., Жаксыбаева А.Е., Кудайбергенова      А.С. 

 

Элективті пәндер каталогы  ____   бөлімнен тұрады.   

Каталог элективных дисциплин состоит из  ___ частей 

 

Элективті пәндер каталогы бұл таңдау компонеттерінің құрамына енген пәндердің тізімі болып табылады және ол студенттің оқу траекториясын  

икемді және  жан жақты анықтауға қажетті жағдайлар жасау үшін қажет. Элективті пәндер каталогы барлық мамандықтар үшін жасалынған және 

 

барлық мамандандыруларды қамтиды. Элективті пәндер каталогында мамандықтардың пәндерінің бағдарламасының қысқаша мазмұны баяндалған.  

Пәндерге жазылу тәртібі келтірілген. 

 

Каталог элективных дисциплин представляет собой перечень дисциплин, входящих в компонент по выбору, для создания возможности гибкого и  

самостоятельного всестороннего определения траектории обучения студента. Каталог элективных дисциплин составлен для всех специальностей

 

учитывая все специализации. В КЭД дано краткое содержание программ дисциплин специальностей. Приведены правила записи на дисциплину.  

Пікір білдіруші:  К.С. Байболов – т.ғ.к., доцент, М. Әуезов атындағы ОҚМУ оқу ісі және АТ жөніндегі профессор 

Рецензент: Байболов К.С. – к.т.н., доцент, проректор по учебной работе и ИТ ЮКГУ им.М. Ауезова 

 

 ТК мәжілісінде қаралып, талқыланған   (№     хаттама,  «     »  2012ж. ) 

Рассмотрено и обсуждено на заседании ОР (протокол  №      от  «     »   2012г.) 

 

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік кеңесі тарапынан баспадан шығаруға ұсынылған (№19   хаттама, 05. 07. 2012 ж.) Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им.М. Ауезова (протокол № 19   от  05.07. 2012 г.) 

 

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік  университеті, 2012 Южно-Казахстанкий государственный университет им. М. Ауезова, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 МАЗМҰНЫ/ СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.    5B072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы .....................................................................................................................5 

5B072400 – Технологические машины и оборудование  

 

2.  5В072600 – «Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және конструкциялануы» мамандығы .................................................................48      Специальность 5В072600 – Технология и конструирование изделий легкой промышленности»  

 

3.  5В072700 - Азық-түлік тағамдары технологиясы мамандығы .............................................................................................................................................69 Специальность  5В072700 - Технология продовольственных продуктов  

 

4.   5В072800 – «Өңдеу өндірістерінің технологиясы мамандығы» .........................................................................................................................................94  Специальность  5В072800 – «Технология перерабатывающих производств»  

 

5.   5B072900 – «Құрылыс» мамандығы ..........................................................................................................................................................................107       Cпециальность 5B072900 – «Строительство»    

 

6.  5В073000- «Производство строительных материалов, изделий и конструкций»....................................................................................................133  

7. Специальность 5В073100 – «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» ..........................................................................143 

 5В073100- «Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілік қауіпсіздігі» мамандығы 

 

8. 5В073200 - «Стандарттау, метрология және сертификаттау»  мамандығы.............................................................................................................181  

   9.  5В073300 – «Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы» мамандығы ......................................................................................188 

      Специальность 5В073300 – «Технология и  проектирование текстильных материалов

»  

 

10. 5В080100- «Агрономия» мамандығы .......................................................................................................................................................................221 

       Специальность 5В080100- «Агрономия»  

 

11.  050802  - Мал шаруашылығын өнімдерін өндіру технологиясы  мамандығы ....................................................................................................228  

 

12. 050805  - «Су ресурстары және суды пайдалану»  мамандығы ............................................................................................................................251          Специальность  050805-«Водные ресурсы и водопользование»  

 


 

 13. 5В080600- «Агралық техника және технология»  мамандығы .............................................................................................................................290 

      Специальность 5В080600- «Аграрная техника и технология»  

 

14. 5В080800- «Топырақтану және агрохимия» мамандығы .......................................................................................................................................298     Специальность 5В080800- «Почвоведение и агрохимия»  

 

15.  5В090100 – «Тасымалдауды және  қозғалысты ұйымдастыру мен  көлікті пайдалану»  мамандығы..............................................................306        Специальность 5В090100 – «Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта»  

 

16.  050902 – «Туризм»  мамандығы  ..............................................................................................................................................................................314       Специальность 050902 – «Туризм»  

 

17. 050903  - «Жерге орналастыру» мамандығы ............................................................................................................................................................333           Специальность 050903- «Землеустройство»  

 

18. 050904 - «Тұрмыстық қызмет көрсету және сервис» мамандығы ..........................................................................................................................349      Специальность 050904 - «Бытовые услуги и сервис»  

 

19. 5В090500 – «Әлеуметтік жұмыс» мамандығы .........................................................................................................................................................357      Специальность 5В090500 – «Социальная работа» 

 

20. 5B090600  – «Мәдени тынығу жұмысы мамандығы»..............................................................................................................................................399      Спеицальность- 5B090600  «Культурно-досуговая работа»       

 

   21.  050907  -    Кадастр  мамандығы  .............................................................................................................................................................................407       Специальность -  050903-Кадастр  

 

  22.  5В091000 – «Кітапхана ісі»  мамандығы  ...............................................................................................................................................................428      Специальность  5В091000 – «Библиотечное дело» 

 

23.  051201 «Ветеринарлық медицина» мамандығы........................................................................................................................................................448       Специальность - 051201  «Ветеринарная медицина» 

                                                                                             

24. 5В075300-«Балқыу қиын бейметалл және селикат материалдардың химиялық технологиясы» мамандығы....................................................477  

 

 

 

  

 

5B072400 – Технологические машины и оборудование 

5B072400 – Технологиялық машиналар мен жабдықтар мамандығы 

 

№ Код 

дисципл

ины/ 

пән 

коды 

Наименование 

дисциплины/ 

Пәннің аталуы 

Краткое содержание дисциплины 

Пәннің қысқаша мазмұны 

Количеств

о кредитов 

Кредиттер 

саны 

Цикл БД/БП циклі 

PRMSO 


3217 

Погрузочно-

разгрузочные машины 

и складские 

оборудование 

Цель:  Основной  целью  дисциплины  является  подготовка  квалифицированных    специалистов  для  организации 

работы и эксплуатации погрузочно-разгрузочных машин на предприятиях отрасли. Пререквизиты: Физика, химия,электротехника 

Постреквизиты: технологическое оборудование отрасли, машины и аппараты химических производств, машины 

и оборудование нефтеперерабатывающих производств. Содержание дисциплины: Дисциплина  дает знания как по общеотраслевому оборудованию, используемому во 

многих отраслях промышленностей транспортирующие машины непрерывного действия с различными тяговыми 

органами.  Установки  пневматического  транспорта,  грузоподъемного  оборудования  так  и  специальные 

погрузочно-разгрузочные машины и установки. Тиеу түсіру 

машиналары және 

қойма жабдықтары 

Мақсаты:  «Тиеу  түсіру  машиналары  және  қойма  жабдықтары»  пәнін  оқытудың  негізгі  мақсаты  студенттерді 

өнеркәсіп  салаларының  кәсіпорындарында  қажетті  мақсаттарда  қолданылатын  жүк  көтеру  және  тасымалдау 

машиналарын  сонымен  қатар  технологиялық  процестерді  орындау  үшін  қолданушы  жабдықтардың  негізгі 

түрлерімен  таныстыру,  оларды  таңдап  қабылдау  және  жобалау  мен  конструкциялау,  негізгі  түйіндері  мен 

бөлшектерін беріктікке, тұрақтлыққа есептеуді оқып меңгеруге үйрету. 

Пререквизит: Физика, химия,электротехника 

Постреквизит: Пәнді оқып білу кезінде келесі негізгі шарттарға сүйене отырып әр түрлі өнеркәсіптердегі  көтеру 

тасымалдау машиналарын нақты   талдау шешімін қабылдауға үйретеді:   КТМ  құрылысы мен жұмыс негіздерін 

меңгеру және оларды іс жүзінде пайдалана білу; нақты жұмыс шарттарына байланысты  КТМ есептеу,   жобалау 

және конструкциалық шешімдер әдістерін меңгеру Пәннің  мазмұны:  Пән  жалпы  салалық  жабдықтарды,  көптеген  салалық  өндірістік  үздіксіз  жұмыс  істейтін 

тасымалдаушы  машиналардың  құрылысын,  тіректік  бөлшектерінің  жұмыс  істеуін  үйретеді.  Пневматикалық 

тасымалдаушы машиналарды жүк көтеру жабдықтарын және арнайы тиеу-түсіру машиналары мен жабдықтарын 

оқытады. 

 

PTM 


3217 

Подъемно-

транспортные машины 

Цель:  Основной  целью  дисциплины  является  подготовка  квалифицированных    специалистов  для  организации 

работы и эксплуатации подъемно-транспортных машин на предприятиях отрасли. Пререквизиты: Физика, химия,электротехника 

Постреквизиты: технологическое оборудование отрасли, машины и аппараты химических производств, машины 

и оборудование нефтеперерабатывающих производств. Содержание дисциплины: Курс является основой комплексной механизации  автоматизации производственных 

процессов. Создание высокомеханизированных предприятий связано с внедрением в практику достижений науки, 

новейшей  техники  и  передовой  технологии,  применением  наиболее  рациональных  и  производственных  систем 

машин,  агрегатов  и  робототехнических  систем.  В  современных  условиях  на  предприятиях  обязательно 

 


 

 предусматривается  техническое  перевооружение  и  реконструкция,  повышение  уровня  механизации  и 

автоматизации.    Особая  роль  в  этом  принадлежит  подъемно-транспортным  комплексам,  обеспечивающим 

обслуживание технологических процессов и оборудования. 

Көтеру тасымалдау 

машиналары 

Мақсаты:  «Көтеру  тасымалдау  машиналары»  пәнін  оқытудың  негізгі  мақсаты  студенттерді  өнеркәсіп 

салаларының кәсіпорындарында  қажетті мақсаттарда қолданылатын жүк көтеру  және  тасымалдау машиналарын 

сонымен  қатар  технологиялық  процестерді  орындау  үшін  қолданушы  жабдықтардың  негізгі  түрлерімен 

таныстыру,  оларды  таңдап  қабылдау  және  жобалау  мен  конструкциялау,  негізгі  түйіндері  мен  бөлшектерін 

беріктікке, тұрақтлыққа есептеуді оқып меңгеруге үйрету. 

Пререквизит: Физика, химия,электротехника 

Постреквизит: Пәнді оқып білу кезінде келесі негізгі шарттарға сүйене отырып әр түрлі өнеркәсіптердегі  көтеру 

тасымалдау машиналарын нақты   талдау шешімін қабылдауға үйретеді:   КТМ  құрылысы мен жұмыс негіздерін 

меңгеру және оларды іс жүзінде пайдалана білу; нақты жұмыс шарттарына байланысты  КТМ есептеу,   жобалау 

және конструкциалық шешімдер әдістерін меңгеру Пәннің  мазмұны:  Пәннің  мақсаты  болашақ  инженер-механиктерді  химия  өнрекәсіптеріндегі    жұмыс  істеуге 

дайындау.  Пәнде  көптеген  өнеркәсіптік  салаларда  қолданылатын    жалпы  тасымалдаушы  машиналар 

қарастырылады.  

 

PТO 3217 

Пневмотранспортные 

оборудование 

 

Цель:  Основной  целью  дисциплины  является  подготовка  квалифицированных    специалистов  для  организации 

работы и эксплуатации пневмотранспортого оборудования на предприятиях отрасли. Пререквизиты: Физика, химия,электротехника 

Постреквизиты: технологическое оборудование отрасли, машины и аппараты химических производств, машины 

и оборудование нефтеперерабатывающих производств. Содержание  дисциплины:  В  курсе  изложены  теории  конструкции  оборудований  пневмотранспортных  систем, 

область  их  применения,  освоение  методики  рационального  выбора  машин  и  механизмов.  А  также  методов  их 

расчета. Дисциплина включает в себе отдельные системы и элементы пневматического транспорта 

 

Пневмотасымалдау жабдықтары 

 

Мақсаты:  «Пневмотасымалдау  жабдықтары»  пәнін  оқытудың  негізгі  мақсаты  студенттерді  өнеркәсіп 

салаларының  кәсіпорындарында  қажетті  мақсаттарда  қолданылатын  пневмотасымалдау  машиналарын  сонымен 

қатар технологиялық процестерді орындау үшін қолданушы жабдықтардың негізгі түрлерімен таныстыру, оларды 

таңдап  қабылдау  және  жобалау  мен  конструкциялау,  негізгі  түйіндері  мен  бөлшектерін  беріктікке,  тұрақтлыққа 

есептеуді оқып меңгеруге үйрету. 

Пререквизит: Физика, химия,электротехника 

Постреквизит: Пәнді оқып білу кезінде келесі негізгі шарттарға сүйене отырып әр түрлі өнеркәсіптердегі  көтеру 

тасымалдау машиналарын нақты   талдау шешімін қабылдауға үйретеді:   КТМ  құрылысы мен жұмыс негіздерін 

меңгеру және оларды іс жүзінде пайдалана білу; нақты жұмыс шарттарына байланысты  КТМ есептеу,   жобалау 

және конструкциалық шешімдер әдістерін меңгеру Пәннің мазмұны: Өндірісте қолданылатын ауамен тасымалдау жабдықтарының құрылысы, түрлері және есептеу 

әдістерін үйретеді.  

 

ТМРР 


3217 

Транспортировочные 

машины пищевой 

промышленности 

 

Цель:  Основной  целью  дисциплины  является  подготовка  квалифицированных    специалистов  для  организации 

работы и эксплуатации транспортировочных машин пищевой промышленности на предприятиях отрасли. Пререквизиты: Физика, химия,электротехника 

Постреквизиты: технологическое оборудование отрасли, машины и аппараты химических производств, машины 

и оборудование нефтеперерабатывающих производств. Содержание дисциплины: Курс является основой комплексной механизации  автоматизации производственных 

процессов. Основные виды транспортирующих машин. 

 

Тамақ өнеркәсібінің 

Мақсаты:  «Тамақ  өнеркәсібінің  тасымалдау  машиналары»  пәнін  оқытудың  негізгі  мақсаты  студенттерді   


 

 тасымалдау 

машиналары 

өнеркәсіп  салаларының  кәсіпорындарында  қажетті  мақсаттарда  қолданылатын    тасымалдау  машиналарын 

сонымен  қатар  технологиялық  процестерді  орындау  үшін  қолданушы  жабдықтардың  негізгі  түрлерімен 

таныстыру,  оларды  таңдап  қабылдау  және  жобалау  мен  конструкциялау,  негізгі  түйіндері  мен  бөлшектерін 

беріктікке, тұрақтлыққа есептеуді оқып меңгеруге үйрету. 

Пререквизит: Физика, химия,электротехника 

Постреквизит: Пәнді оқып білу кезінде келесі негізгі шарттарға сүйене отырып әр түрлі өнеркәсіптердегі  көтеру 

тасымалдау машиналарын нақты   талдау шешімін қабылдауға үйретеді:   КТМ  құрылысы мен жұмыс негіздерін 

меңгеру және оларды іс жүзінде пайдалана білу; нақты жұмыс шарттарына байланысты  КТМ есептеу,   жобалау 

және конструкциалық шешімдер әдістерін меңгеру Пәннің  мазмұны:  Курс  өндірістік  процестегі  негізгі  комплексті  механизациялық  автоматтандырылған 

жабдықтарды қарастырады. Тасымалдаушы машиналарды негізгі түрлері 

PТМO 

3217 


Пневмотранспортные и 

транспортирующие 

машины и 

оборудование 

 

Цель:  Основной  целью  дисциплины  является  подготовка  квалифицированных    специалистов  для  организации 

работы  и  эксплуатации  пневмотранспортные  и  транспортирующие  машины  и  оборудование  на  предприятиях 

отрасли. 

Пререквизиты: Физика, химия,электротехника 

Постреквизиты: технологическое оборудование отрасли, машины и аппараты химических производств, машины 

и оборудование нефтеперерабатывающих производств. Содержание  дисциплины:  В  курсе  изложены  теории  конструкции  оборудований  пневмотранспортных  систем, 

область  их  применения,  освоение  методики  рационального  выбора  машин  и  механизмов.  А  также  методов  их 

расчета. Дисциплина включает в себе отдельные системы и элементы пневматического транспорта 

 

Пневмотасымалдау және тасымалдау 

машиналары мен 

жабдықтары 

Мақсаты: «Пневмотасымалдау және тасымалдау машиналары мен жабдықтары» пәнін оқытудың негізгі мақсаты 

студенттерді өнеркәсіп салаларының кәсіпорындарында қажетті мақсаттарда қолданылатын пневввмотасымалдау 

және  тасымалдау  машиналарын  сонымен  қатар  технологиялық  процестерді  орындау  үшін  қолданушы 

жабдықтардың негізгі түрлерімен таныстыру, оларды таңдап қабылдау және жобалау мен конструкциялау, негізгі 

түйіндері мен бөлшектерін беріктікке, тұрақтлыққа есептеуді оқып меңгеруге үйрету 

Пререквизит: Физика, химия,электротехника 

Постреквизит: Пәнді оқып білу кезінде келесі негізгі шарттарға сүйене отырып әр түрлі өнеркәсіптердегі  көтеру 

тасымалдау машиналарын нақты   талдау шешімін қабылдауға үйретеді:   КТМ  құрылысы мен жұмыс негіздерін 

меңгеру және оларды іс жүзінде пайдалана білу; нақты жұмыс шарттарына байланысты  КТМ есептеу,   жобалау 

және конструкциалық шешімдер әдістерін меңгеру Пәннің  мазмұны:  Пневмотасымалдау  жүйелеріндегі  жабдықтардың  конструкциялары  мен  оларды  қолдану 

аумағы  және  машиналар  мен  механизмдерді  тиімді  таңдау  әдістемесін  меңгеру.  Пневматикалық  тасымалдау 

элементтерін және бірқатар жүйелерді 

 қарастырады. 

 

10 


SD 1218 

Сварочное дело 

Цель:  Овладевание  бакалаврами  технологии  основных  видов  сварки  и  контроля  качества  соединений 

применяемых  при  строительстве  газонефтепроводов  и  газонефтехранилищ,  а  также  в  нефтехимическом 

оборудовании  предопределяют  актуальность  курса  и  необходимость  его  преподавания.  Изучение  дисциплины 

ставит  целью  научить  будущего  бакалавра  принимать  обоснованные  решения  при  эксплуатации  и  ремонте 

технологических машин с учетом   постановляющих,   нормативных   и   инструктивных документов по вопросам 

эксплуатации  нефтегазохимического  оборудования,  достижений  отечественного  и  мирового  опыта  в  области 

технологии и организации монтажных и ремонтных работ.   1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   93


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал