Техникалық және кәсіптік білім бойынша оқу жұмыс бағдарлама негізінде жасалынған №530 «19» 11 2009жжүктеу 127.53 Kb.

Дата15.09.2017
өлшемі127.53 Kb.

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ  КӨПСАЛАЛЫ ГУМАНИТАРЛЫ ТЕХНИКАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ 

 

 Келісілді 

Директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары                                                                                                    Бекітемін 

______________________Садык Ж.Т.                                                                                                               Колледж директоры 

«     »______________ 2015 ж                                                                                                                             ________________Смагулов С.Г. 

                                                                                                                                                                              «     » __________ 2015 ж 

Оқу жұмыс бағдарламасы 

 

 Пән    Қозғалмалы ойындар 

Оқытушы: Елубаев.Н.К. 

Техникалық және кәсіптік білім бойынша оқу жұмыс  бағдарлама негізінде жасалынған     № 530  «19» 11 2009ж.» 

Тіркеу № «   »______________________ 

Мамандық  0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» 

№________ «____»______________20___ж. оқу жоспарына сәйкес  

Оқу уақытының бөлінуі 

 

курс 

Барлық 

сағаттар 

 

 

Теор.сағ 

Зертханалы

қ жұмыстары 

Тәжірибелік 

жұмыстары 

Курстық 

жұмыстары 

Бақылау 

жұмысы 

Сынақ 

 

Емтихандар 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

1с 

2с 

II 


54 

10 


 

 16 

 20 

 

  

 

III 22 

10 


 

 12 

  

 

  

 

Барлыгы 76 

20 


 

 

 36 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Оқу –жұмыс бағдарламасын қолдану 

 

 

Оқу жылы Топтар 

2015-2016ж. 

2ФК-1кс 

 

  

Оқу-жұмыс бағдарламасы көпсалалы гуманитарлы-техникалық колледжінің «Дене тәрбиесі және спорт» бөлімінің кеңсесінде қарлы 

және құпталды . 

2015жылы 29 08 № хаттамасы 

Бөлімінің төрайымы_______________ Константинова Н.В. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


Мазмұны 

 

1. 

Түсіндірме жазба     

 

2.

 Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі  

 

3. 

Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

 

4. Пәннің тақырыптық жоспары  

5. Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 

 

4.

 Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

 

5. 

Әдебиеттер және оқу құралдар тізімі 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 1.

 

Түсіндірме жазба 

    Қозғалмалы ойындар пәні бойынша жұмыс оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің  шешімімен  бектілген 

орта кәсіптік білім мекемелеріне арналған тіркеу №530  19.11 2009 жылғы типтік оқу бағдарламаларының .Дене тәрбиесі бойынша негізгі бағдарлама 

04.05.2008 жылғы  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім стандарттарына сәйкес 0103000«Дене тәрбиесі» мамандығы үшін 

жасалған 

Ойын-салыстырмалы  түрде  алып  қарағанда,  балалар  мен  ересек  адамдардың  дербес  іс-әрекеті.Ол  адамдардың  демалу,  сауығу  және  танымдық 

қажеттіліктерін қанағаттандырып, рухани дамуына ықпал етеді. 

Осы  пәннің  маңыздылығы  еңбек  нарығында  дені  сау  және  дайындығы  мықты  мамандардың  талабына  байланысты  өсті.  Салауатты  өмір  сүру 

қағидаларын және оңтайлы дене дайындығын сақтау жалпы және арнайы дене дайындығын үнемі жетілдіруге қол жеткізеді. 

Қозғалмалы  ойындар  пәні    бойынша  оқу  жұмыс    бағдарламасының  кіріспесі  климаттық  жағдайларына,  материалдық-техникалық 

қамтамасыздандырылуына  қарай  түріне,  ұйымдастыруына,  мазмұнына,  әдістеріне  және  сынақ  талаптарына  өзгертулер  мен  қосымшалар  енгізу 

құқығына негізделген. 

Ойын кезінде қандайда-бір мақсатқа жетуде, ойын барысында кезігетін қиындықтар мен кедергілерді жеңудің түрлі түрлі амалдарын таңдауға 

көп мүмкіндік бар. Эмоцияның, шығармашылық қасиеттердің, белсенділіктің және құлшыныстың жарқын көрінуі,оынға тән қасиет. 

 

Оқушылар  бағдарламалық  материалды  өту  нәтижесінде  спорттық  ойындардағы  техникалық  тәсілдер  мен  тактикалық  іс-әрекеттер  туралы, ұзындыққа  секіру  мен  граната  лақтыруды  орындаудың  техникасы  туралы  білуі  керек,  салауатты  өмір  сүру  салтының  қағидаларын,  құралдарын, 

түрлерін  және  денсаулықты  нығайтудың  әдістерін  білуі,  болашақ  мамандарға  арналған  ППФП  орны  мен  ролі  туралы  теориялық  мәліметтерді, 

қозғалыс белсенділігі мен жұмыс қабылеттілігінің режимін, ДТ және С сабақтарының кезінде ағзадағы болатын өзгерістердің айырмасын білуі керек. 

Оқушылар  істей  алуы  керек:  таңғы  гимнастикаға  арналған  жаттығуларды  дұрыс  таңдауды,  сыртқы  белгілеріне  қарап  жүктеме  режимін  анықтауды 

және бақылауды, спорттық және қозғалыс ойындары бойынша жарыстарды ұйымдастыру және жүргізуді, өндірістік гимнастиканы орындауды. 

Осы пән бойынша бағдарламалық материалды өту барысында оқушылар спорт түрлері бойынша техниканы меңгеру дағдыларына ие болады. 

Оқушылардың дене тәрбиесін және оны арнайы-кәсіптік, дене тәрбие-спорттық  әрекеттермен іске асыра алу қабілеттілігін қалыптастыру дене 

тәрбиесі пәнінің басты мақсаты болып табылады. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу келесі тәрбиелеу, жалпы білім беру, дамыту және сауықтыру міндеттерін шешумен байланысты: 

-

 Денені өз бетімен жетілдіру және салауатты өмір сүру қажеттілігіне тәрбиелеу; 

-

 Дене шынықтыру саласында теориялық білімдер мен тәжірибелік шеберлік пен дағдылар жүйелерін қалыптастыру; 

-

 Мамандығына  қарай  денесі  шыныққан,  жұмысқа  қабілетті,  дене  сапалары  дамыған  болашақ  мамандарды  кәсіптік  дайындаудың  қажет 

деңгейін қамтамасыз ету; 

-

 

Дене  тәрбиесі-спорттық  іс-әрекеттер  барысында  өзін  өзі  бақылау  бойынша  шеберлікті  меңгеру,  денсаулығын  сақтау  және  нығайту, аурулардың алдын алу үшін ДШ құралдарын толық қолдану; 

-

 Оқушыларды  дене  шынықтыру  құндылықтарын  меңгеру  және  оны  тұлғаны  жан-жақты  дамытуда  қолдана  білудің  тәжірибелерін 

меңгеруде белсенді дене шынықтыру-спорттық әрекеттерді енгізу. 

Дене тәрбиесі пәні бойынша оқу бағдарламасы 2 бөлімнен тұрады: теориялық бөлім және тәжірибелік. 

Бағдарлама  оқу-жаттығу  сабақтарын,  семинарларды  өткізуді,  қалада  өткізілетін  спорт  түрлері  бойынша  қалалық,  облыстық  жарыстарды 

талқылау және қатысуды қарастырады.  

Осы пәнді меңгерудегі ерекше орын алатын өздік жұмысқа мыналар жатады: 

-

 

Таңғы гигиеналық гимнастика кешендерін әзірлеу-

 

ДШ сабақтарынан денсаулық жағдайына қатысты босатылғандар үшін ауру пішініне қарай рефераттар жазу, ЛФК кешендерін әзірлеу; -

 

Бұлшық ет сапасын дамытуға арналған жаттығулар кешендерін әзірлеу; -

 

Карточка-тапсырмалар бойынша өзіндік жұмыс.  

2.Оқу пәнінің жоспарланған нәтижесі 

 

Стандарт және білім бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Оқу-жұмыс бағдарламасында жоспарланған оқу нәтижесі 

Б.Қ 1. Мұғалім, жаттықтырушы, нұсқаушы мамандығының мәні  мен 

әлеуметтік маңыздылығын түсіну. 

 

  

 

 Б.Қ            2.  Адами  қасиеттер  үлгілеріне  негізделген  рухани 

құндылықтар мен нормаларды түсіну және қолдану. 

  

 

  

 

  

Б.Қ  3  Әртүрлі  жағдайдағы  мәселелерді  анықтай,  жауапты  шешімдер 

қабылдай,  өз  шешімдерінің  салдарын    білу.  Медициналық  қызмет 

көрсету сапасын арттыру бойынша шаралар ұйымдастыру.  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Біледі: 

-

 Дене тәрбиесінің теориялық негіздерін; 

-

 Сабақ үстінде қауіпсіздік техникасы бойынша ережелерді; 

-

 Қозғалыс  әрекеттерін  үйрету  мен  физикалық  қасиеттерді 

тәрбиелеудің 

педагогикалық, 

физиологиялық 

және 

психологиялық негіздерін; -

 

Дербес ағзаның психофункцио-налдық ерекшеліктерін; -

 

Салауатты  өмір  салтының  ағза  денсаулығы  жағдайына әсері туралы; 

-

 Түрлі функционалдық бағдарлан -ған дене жаттығулармен 

өз беті -мен айналысуды ұйымдастыру тәсілдерін; 

-

 

Спорттық  құрал-жабдықтар  мен  спорттық  жабдықтарды пайдалану ережелерін; 

-

 Жеке  гигиена;  жарақаттанудың  алдын  алу  және  дене 

тәрбиесі  сабақтарында  дәрігер  келгенге  дейінгі  алғашқы 

көмек көрсету ережелерін; 

-

 Олимпиада 

ойындарының 

тарихы 

мен 


Қазақстан 

спортшыларының спорттық жетістіктерін

-

 

Ұлттық спорт түрлері және халық ойындарын. Меңгерді: 

-

 Негізгі  дене  қабілеттерін  дамыту,  дене  бітімі  мен  мүсінін 

түзету  бойынша  өз  бетімен  жаттығулар  кешенін 

құрастыруды; 

-

 Дене  жаттығуларымен  айналысу  барысында  қауіпсіздік 

және  жарақаттанудың  алдын  алу  бойынша  ережелерді 

сақтау,  жарақаттану  мен  жазатайым  жағдайларда  алғашқы 

көмек көрсетуді; 

-

 

Жеке гигиенасын сақтауды; -

 

Спорттық шараларда жігерлік қасиеттерді көрсете білуді; -

 

Сайыстарда төрелік етуді;  

Б.Қ 4. Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Дене тәрбиесі 

және спорт туралы» заңын, балалар құқықтары туралы Конвенцияны 

білу. 


 

 

  

 

  

 

  

    Б.Қ  5.Адамның  өмірге  икемділік  пен  тіршілік  әрекетін  көтерудегі 

дене  тәрбиесі  мен  сорттың  ролін,  тұлғаның  дене  бітімінің  дамуына 

әсер ететін дене жаттығуларының базалық түрлерін білу. 

-

 

Дене тәрбиесі жаттығуларының жеке түрлерінің тиімділігін арттыру 

мақсатында, 

қазіргі 

спорттық 

құрал-

жабдықтармен, арнайы 

техникалық 

құралдарды 

пайдалануды. 

Дағдыланды: 

-

 ППФП тестілерін орындауы; 

-

 100м, 

500м, 


3000м 

бақылау 


жаттығуларын 

тапсыру.Ұзындыққа секіру және граната лақтыруы; 

-

 

Спорт түрлері бойынша бақылау нормативтерін орындауы.  

Құзыреттілігі: 

-

 

ОРУ таңдауында; -

 

Дайындық жаттығулардың таңдауы; -

 

Болашақ  мамандықтарына  байланысты  гимнастикалық жаттығуларды өткізу және ұйымдастыру

-

 Арнайы жаттығуларды,  дене жүктемесін белгілі  мөлшерде 

таңдау; 


-

 

Бақылау сынамаларын тапсыру.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Пәннің мазмұны мен тақырыптық жоспары 

3.1Тақырыптық жоспар 

№ 

Модуль мен тақырып атауы 

Сағат саны 

Белгіленген деңгей 

Жоғары 

деңгей 

Орта буын 

маманы 

2 к 

3 к 

 

Бөлім №1 Қозғалмалы ойындар ілімі 

                      

                                             

 

 

Тақырып №1.1  Қозғалмалы ойын –дене тәрбиесінің құралы мен әдісі 

  

Тақырып №1.2  Қозғалмалы ойын туралы түсінік 

  

Тақырып №1.3 Қозғалмалы ойындарды педагогикалық тұрғыдан топтастыру 

(жіктеу) 

 

 Тақырып № 1.5 

 Мектептегі дене тәрбиесі сабағындағы ойындар  

  

 Тақырып №1.6 

Дене тәрбиесіндегі қозғалмалы ойындардың әдістемелік 

ерекшеліктері 

  

  Тақырып№1.9 

Денсаулығында және дене дамуында ауытқуы бар оқушыларға 

арналған ойындар   

 Тақырып №1,10  Дене тәрбиесі сабақтарына арналған  ойындардың үлгілері  

  

 

 Тақырып №1,11 

Саптық және жалпы дамыту жаттығу элементтері бар ойындар 

  

 

  

Бөлім №2 Дене тәрбиесі сабақтарына арналған ойындардың үлгілері 

 

 

         10 

Тақырып №2.1 

Саптық және жалпы дамыту жаттығу элементтері бар ойында 

  

11 


Тақырып №2.2 

Жүгірумен өткізлетін ойындар 

 

 12 

Тақырып №2.3 

Бір орында және бір орыннан секіретін ойындар  

  

13 


Тақырып №2.4 

Биіктен секіретін ойын 

 

  

 

 14 

Тақырып №2.5 Бір орында және бір орыннан секіретін ойындар 

 

  

 

15 Тақырып №2.6 

Жүгіріп келіп секіретін ойын 

 

 16 

Тақырып №2.7 

Қашықтыққа және нысанаға лақтыру ойын 

  

17 


Тақырып №2.8 

Жалпы дамту жаттығу элементтері бар ойындар 

 

 18 

Тақырып №2.9 

Жүгірумен өткізлетін    ойындар 

    2 


 

 

19 Курстық жұмыс 

20 

 

 20 

Тақырып №2.10 

Құтқарушы-ұстамақ ойыны 

 

  

21 Тақырып №2.14 

Нысанаға дәл тигізу  

  22 

Тақырып №2.15 

Калоннада тұрып доп беру  

  

23 


Бөлім №3 

Жүгірумен өткізлетін ойындар 

 

 

 

 

24 Тақырып №3.3 

Алысқа лақтырумен уақытты ұту 

  25 

Тақырып №3.5 

калоннада тұрып доп беру  

  

26 


Тақырып №3.6 

Қозғалмалы нысана  

  27 

Тақырып №3.7 

Аншылар мен үйректер ойыны 

  

28 

Тақырып №3.8 

Альпинистер ойыны  

  

29 


Тақырып №3.9 

Жалаушаларга жүгіру ойыны  

  30 

Тақырып №3.10 

Қарама-қарсы жүгіру эстафетасы 

  

31 


Тақырып №3.11 

Аяқ астындағы  арқан ойыны 

     Пән бойынша барлығы     76 

54 

22 

 

 

           

         4.  Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасының мазмұны 

 

    Бөлім №1 

Қозғалмалы  ойындар ілімі 

Тақырып 1.1     Қозғалмалы ойын –дене тәрбиесінің құралы мен әдісі 

Тақырып 1.2. Денсаулық және салауатты өмір салты. 

 Қозғалмалы ойын –дене тәрбиесінің құралы мен әдісі     Тақырып №1.3 

     Қозғалмалы ойындарды педагогикалық тұрғыдан топтастыру (жіктеу)     Тақырып №1.4 

    Қозғалмалы ойындарды өткізу әдістемесі  

    Тақырып № 1.5 

    Мектептегі дене тәрбиесі сабағындағы ойындар  Қозғалмалы ойындарды педагогикалық  сипаттау.  

 Жалпы орта білім беру және сабақтан тыс тәрбиелеу жүйесіндегі           

 қозғалмалы ойындардың алатын орны. 

    Тақырып №1.6 

    Дене тәрбиесіндегі қозғалмалы ойындардың әдістемелік ерекшеліктері      Тақырып №1.7 

Ойыншыларды орналастыру әдісінің үлгісі   

 Мектептегі дене тәрбиесі сабағындағы ойындар. 

Дене тәрбиесіндегі қозғалмалы ойындардың әдістемелік ерекшеліктері.      Тақырып №1.8 Ойыншыларды орналастыру әдісінің үлгісі.  

     Командаға бөлудің кейбір тәсілдері. 

     Колоннаның мәнерлеп адымдауы көмегімен бір колоннадан, екі немесі                        

     үшколонна құру.     Тақырып№1.9 

   Денсаулығында және дене дамуында ауытқуы бар оқушыларға арналған ойындар       

     Командаға бөлудің кейбір тәсілдері. 

      Мұғлім алаңды сызу, ұпайды санау, төрешілік ету,ойын кезінде тәртіпті сақтау. 

      Тақырып №1,10 

 Дене тәрбиесі сабақтарына арналған  ойындардың үлгілері   

Шағын комплектілі мектептердегі дене тәрбиесі сабағындағы ойындар 

Командалық және эстафеталық ойындар өткізу ережесі. 

     Тақырып №1,11 

Саптық және жалпы дамыту жаттығу элементтері бар ойындар 

 

Денсаулығында және дене дамуында ауытқуы бар оқушыларға арналған ойындар. 

Жалпы дене дайындығы топтары. 

Қозғалмалы ойындарды өткізу кезінде жүктемені мөлшерлеу.     Бөлім №2 Дене тәрбиесі сабақтарына арналған ойындардың үлгілері 

   Тақырып №2.1 

    Саптық және жалпы дамыту жаттығу элементтері бар ойындар 

    Дене тәрбиесі сабақтарына арналған  ойындардың үлгілері. 

    Қозғалмалы ойындардың түрлері.      Тақырып №2.2 

    Жүгірумен өткізлетін ойындар 

Саптық және жалпы дамыту жаттығу элементтері бар ойындар. 

Әр ойындардың жеке ережесімен танысу.     Тақырып №2.3 

    Бір орында және бір орыннан секіретін ойындар  

    Тақырып №2.4 

    Биіктен секіретін ойын 

    Тақырып №2.5 

Ойын кезінде ескертулер жасау. 

    Тақырып №2.6 

    Жүгіріп келіп секіретін ойын      Тақырып №2.7 

     Қашықтыққа және нысанаға лақтыру ойыны Тақырып №2.8 Жүгірумен өткізілетін ойындар. 

Ойын кезінде ескертулер жасау.     Тақырып №2.9 

Бір орында және бір орыннан секіретін ойындар. Жолақшалар бойымен секір. 

Биіктен секіретін ойындар.     Тақырып №2.10 

    Құтқарушы-ұстамақ ойыны 

   Тақырып №.2.11 

Сызықшалар байымен секіру ойыны    Тақырып №2.12 

    Қашықтыққа және нысанаға лақтыратын ойындар     Тақырып №2.13 

    Кім алысырақ лақтырады 

    ойыны 

   Тақырып №2.14 

    Нысанаға дәл тигізу  

   Тақырып №2.15 

   Калоннада тұрып доп беру  

    Бөлім №3 

    Жүгірумен өткізлетін ойындар 

   Тақырып №3.1 

Жүгірумен өткізлетін сызықтық эстафета 

  Тақырып №3.2 

   Қашықтыққа және нысанаға дәл тигізу ойындары 

  Тақырып №3.3 

  Алысқа лақтырумен уақытты ұту  

  Тақырып №3.4 

Өрмелеу ойыны 

  Тақырып №3.5 

  калоннада тұрып доп беру  

  Тақырып №3.6 

   Қозғалмалы нысана  

  Тақырып №3.7 

  Аншылар мен үйректер ойыны 

    Тақырып №3.8 

   Альпинистер ойыны  

    Тақырып №3.9 

   Жалаушаларга жүгіру ойыны      Тақырып №3.10 

   Қарама-қарсы жүгіру эстафетасы 

    Тақырып №3.11 


   Аяқ астындағы  арқан ойыны 

    Тақырып №3.12 

   Бір қалптылықты сақтау элементтері бар эстафета 

    Тақырып №3.13 

   Кедергілер жолағындағы эстафета  

    Тақырып №3.14 

   Жылдамдыққа жүгіру ойыны  модуль 6. Қозғалу ойындары 

2 курстар. 

                                                 

Тақырып 6.1.  Жылдамдық-күшті дамытуға арналған қозғалу ойындары. 

 «Кездесу старттары», «Ойыншыларды шақыру эстафетасы», «Шабуыл», «Қарама-қарсы эстафета» 

Тақырып 6.2.  Жылдамдық пен шапшандықты дамытуға арналған қозғалу ойындары. 

«Атысу», «Доп ортадағыға», «Допты берде, отыр»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Тақырып 6.3.  Күшті дамытуға арналған қозғалу ойындары. 

«Қашпа доп», «Жұпты қолжалғау», «Бомбардирлер», «Дәлдеп беру» Тақырып 6.4.  Қозғалу ойындарының координациялық қабілетілігін дамыту. 

«Жұппен допты қабылдау», «Допқа ұмтылу», «Күн мен түн», «Жұппен тартысу» Тақырып 6.5. Ұлттық, қозғалу ойындары. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 «Тымақ ұру», «Белбеу Құшақ», «Қындық-сындық», «Аударыспақ»  

 

Сынақ түрі 

Өлшеу бірлігі 

Нормативтер 

 

 Президенттік деңгей 

Ұлттық дайындық деңгейі 

Ұлдар 

Қыздар 

Ұлдар 

Қыздар 

100 м жүгіру 

Сек 

13,0 


15,2 

13,2 


15,5 

1000 м жүгіру 

мин, сек 

 

4,10  

4,30 


2000 м жүгіру 

мин, сек 

7,30 

 

8,00  

Ұзындыққа орнынан 

секіру 

см 


260 

220 


235 

200 


Бөренеге асылып 

тартылу 


рет 

16 


 

12 


 

Шалқасынан жатқан 

күйден денесін көтеру 

рет/мин 


 

 

25  

 

18  

4.

 

Оқытудың жоспарланған нәтижесін бақылау 

 

Міндетті бақылау жұмыстарының сұрақтары, емтихан сұрақтары, тәжірибелік сабақтарға арналған тестік формадағы тапсырмалар.  

Дене қабілеттілігінің Президенттік сынамалары. 

Жастарға арналған нормативтер мен сынақтар түрлері. 

 

Әдебиет және оқу құралдар тізімі 

Алдымен оқу құралдар тізімі, содан кейін әдебиет (негізгі және қосымша) тізімі беріледі. Оқу құралдары: 

1.

 Атлетикалық тренажерлер. 

2.

 Спорт түрлерінен құрал-жабдықтар. 

3.

 Гимнастикалық құрал-жабдықтар. 

4.

 Видеофильмдер (спорт түрлерінен оқу-әдістемелік құралдар, ырғақты гимнастика, аэробика, шейпингтен оқу құралдары). 

 

Әдебиеттер тізбесі: 

1. Есмағанбетов З.Е Дене тәрбиесі ілімінің негіздері. 

Жоғарғы және арнаулы оқу орындарының студенттеріне арналған оқулық –Қарағанды,2001 

2Есмағанбетов  З.Е  Дене  тәрбиесін  өткізу  және  басқару.  Жоғары  және                арнаулы  оқу  орындарының  студенттеріне  арналған    оқу  құралы-

Қарағанды 2004 

3Геллер Е.М «Спортландия»-Минск,1969.  

2. «120 уроков по волейболу», Ю.Д.Железняк. 

3. «Студенческий волейбол», А.Г.Фурманов. 

4. «Специальные упражнения баскетболистов», А.Грасис. 

5. «Общеразвивающие и специальные упражнения», А.П.Колтановский. 

6. «Подвижные игры в занятиях спортом», И.П.Коротков. 

7. «Легкая атлетика в школе», П.Н.Гойхман, О.Н.Трофимов. 

8. «1500 упражнений для круговой тренировки», М.К.Гуревич. 

 

Қосымша оқу әдебиет 

1.

 Презиленттік сынамалар- Алматы қ. Департаменті, 2002ж. 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал