Тал ды. Ядролық жарылыс Пунгери полигонындағы кезек ті сынақ болғанжүктеу 4.35 Mb.

бет1/32
Дата08.02.2017
өлшемі4.35 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Ж

АҢҒЫРЫҚМамандардың хабарлауынша, КХДР аумағындағы 

сейсмикалық оқиға Астана уақыты бойынша сағат 

08:57-де тіркелді. Қазақстан Ұлттық ядролық орта лы-

ғының Геофизикалық зерттеулер институтына қарасты 

бар лық стансы құбылыстың тербелістерін мейлінше 

дәл қабылдаған. Айталық, жерасты дүмпулерінің бір 

шақырымға жуық тереңдікте болғанын, оның магниту-

да сының 5,1-ге жеткенін қазақстандық мамандар өз 

елі міздің аумағында отырып-ақ айна-қатесіз есепке 

алды. Алғашқыда «сейсмикалық оқиға» деп баға бе-

ріл ген құбылыстың ядролық сынақ екені кейін анық-

тал ды. Ядролық жарылыс Пунгери полигонындағы 

кезек ті сынақ болған. Солтүстікореялық дүмпуге қа-

тыс ты мәліметтер еліміздің Ақбұлақ, Ақтөбе, Бурабай, 

Кур чатов, Қаратау, Мақаншы, Ортау, Подгорное стан-

сы 


ларында тіркеліп, шұғыл өңделді. Мәліметтер 

Австрия астанасында орналасқан Ядролық сынақтарға 

жап пай тыйым салу туралы келісім ұйымының Халық-

ара лық деректер орталығына, Еуропа – Жерорта теңізі 

сейсмологиялық орталығына, Американың ұлт тық 

деректер орталығына, АҚШ Геологиялық қызме тіне 

және Ресей Ғылым академиясының Геофизикалық 

қыз метіне жолданды. Қазақ ұлттық деректер орталығы 

Яд ролық сынақтарға жаппай тыйым салу туралы келі-

сім ұйымы өкілдерінің Солтүстік Кореяда жасалған 

ядро л ық  сынақтарды  айыптайтыны  туралы  мәлімде-

ме сін жариялап, оған қолдау білдіреді.Болатбек МҰХТАРОВ

Солтүстіккореялық 

сынақтың дүмпуі 

елімізде сезілді

ОЙ-КӨКПАР«Жанар-жағармай бағасы есебінен көлік салығын алып тастау керек» деген пікірмен келісесіз бе?

ТҮЙТКІЛ


Жалғасы 4-бетте 

Жалғасы 6-бетте 

Бір оқу ордасында орта есеппен 17 мыңнан 

астам пән оқытылады екен. Оның ішінде Қазақстан 

тарихы, қазақ тілі және математика сынды мектеп-

те де, колледжде де, университетте де оқытылатын 

сабақтар бар. Осындай қажетсіз пәндердің саны 

жалпы пән 

дер 


дің 30 пайызынан асып түсетін 

көрінеді. Ректор мыр за лар тіпті шетелдік білім беру 

жүйесі мен отандық жүйе ні Еуроодақпен салыс-

тыра келе мынадай қоры тын ды жасады: атап өткен 

пәндерге біздің елдің жоғары оқу орындары 35-ке 

дейін кредит бөледі. Ал Еуроодақта ең көбі алтау. 

Шетелдік білім ошақтары кәсіби білім беру бағдар-

ламаларында мамандыққа қатысты пәндерге ба-

сым 

дық береді. Бірақ жалпы пәндердің саны бізбен бірдей – 130-дан жоғары. Осы дан келіп 

еліміз дегі «білімнің сапасыздығы, одан әрі жұ-

мыссыздардың саны неліктен көп» деген сұрақ-

тардың жауабы айшық тала бастайды. Мамандар 

мек 

теп 


тер мен колледждер 

 білім бермегенде 

немен айна лысып отырғанына таңданады. Себебі 

«тарихты, ма тематиканы мектепте де, колледжде 

де оқып келіп, сы нақтарда сүрініп жататындар 

көп» дейді олар. Жас тарымыз15 жылға жуық 

уақыт бойы оқыған пәндерінің бо лашақта пай-

дасын көр мейтін болса, олардың кімге қа жеті 

бар? «Қазақ 

стан 12 жылдық орта білім беру 

жүйе  сіне көшкелі отыр, бірақ сол 12 жылда қан-

дай білім береді, қалай білім береді, білмейді», 

– деп налиды ұстаздар.

Алматы


-2..  -4

о

-5..  -7о

-13 .. -15

о

-20..  -22о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

АҢДАТПА

Жүлдеге жүйткіп 

те, жамбы атып 

та жете алмай 

жүрміз

Ақан серінің жұмбақ ғұмыры

«Импортный» май 

құйып көлігімізді 

«еркелетіп» алған 

жоқпыз ба?

-бетте

-бетте

-бетте

3

57

ДАТ!

Білім саласындағы басты 

міндет – әлем азаматын 

дайындау емес, әлемдік 

деңгейдегі азаматтарды 

дайындау


150,60

201,64

24,16

13971,24

1112,55

1649,10

4,99

1,34

1587,99

118,60

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

...дедім-ай, ау!Григорий МАРЧЕНКО, 

ҚР Ұлттық банкінің төрағасы:

– Істейтін жұмысы жоқ, ғаламторда 

отыратын адамдарда ешқашан проб-

ле  ма болмайды, олар ұшақ құласа – 

аза маттық авиацияда бәрінен артық 

біле тін болып шығады, плотина жа-

рыл са – гидротехникадан хабары бар, 

жер сілкінісі болса – сейсмикадан 

білгір бо лып шығады, бұлардың неге 

сол ма 


ман 

дықтар бойынша жұмыс 

істемей ті нін  ешкім  түсінбейді. 

(КТК телеарнасындағы «Слуги 

народа» хабарында айтқаны)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Жоғары сынып пен жоғары 

білімнің айырмасы қайсы?

Тасбай СИМАМБАЕВ, 

қоғам қайраткері:

Құнанбай ТОБАТАЕВ, 

қаржыгер маман:

бетте

6

Кеше Корей Халық Демократиялық Республикасы аумағында болған ядролық сынақты Қазақстанның 

барлық сейсмикалық стансысы автоматты режимде 

есепке алды. Қазақ ұлттық деректер орталығының 

мәліметінше, алғашқы талдаудан-ақ стансылардың 

бәрінің жазбасы дәл болып шықты.

№ 22 (933) 

13 ақпан, сәрсенбі

2013 жыл


Сусыз өрт сөндірген өртсөндірушіні көрдіңіз бе?

Алла сақтағанда Мұрат Қожанов 

түнгі үште түтіннің исінен оянып кетіп, 

әйе лі мен үш баласын далаға алып шы-

ғып үл гер ген. Жуынатын бөлмеден шық-

қан өрт ті сөндіруге шақырылған төтенше 

жағ  дай ға  қарсы  қызмет  мамандары 

үйге әзер жеткен. Себебі аудан орталығы 

де ген дардай аты болса да, Бескөлдің 

жол дары қардан тазаланбаған екен. Өрт 

сөн діру ге келген қос көлік бірін-бірі қар 

басқан жолдан сүйреп шығарып жүрген-

де, жар ты сағаттай уақыт өтіп, жалын 

үй дің едәуір бөлігін шарпып үлгерген 

бо латын. 

Мұрат ҚОЖАНОВ, өртенген үйдің иесі, 

Бескөл кентінің тұрғыны:

 – Бірінші келген көліктің суы 

таусылып қалды. Бұл олар үшін 

үйреншікті жағ дай сияқты. Көлік-

терін де су толы ма, орта ма, тексеріп 

жатқан жан жоқ. Ал екін ші көлік 

қарға батып қалды. Бірін-бірі сүй реп 

әзер жетті, өртті ауыздықтағандай 

бол ды. Бірақ бықсып жатқан 

жерлерін со лай қалдырып кете 

барды. Біраз уақыт тан кейін түтін 

шығып жатқанын байқап, қай тадан 

телефон шалдым. Сонда айт қан 

жауабына қараңыз: «Өзіңіз сөндіріп 

кө ріңіз» дейді. Қар лақтырып едім, 

бой бер меді, сосын оларды қайта 

мазаладым. Кел ді-ау ақыры, бірақ 

не күректері, не лом дары жоқ. 

Менен күрек сұрайды. Осын дай да 

өртсөндіруші болады екен-ау. Бұл 

жолы тіпті бықсып жатқан жерге су 

да құйған жоқ, күрекпен шұқып-шұ-

қып кетті. «Су құйыңдар» десем, 

құлақ та рына да ілмеді. Шамасы, 

бұл жолы да сусыз келген сияқты.

Жартылай өртенген үйде түнеу мүмкін 

болмаған соң, Мұрат отбасын алып қа-

ла дағы туыс-туғандарына кеткен кезде 

үй үшінші рет тұтанған. Түтінді байқап 

қал ған көршілері өртсөндірушілерді ша-

қырған. Алғашқы екі өрттен кейін үйді 

жөн деп алу мүмкін болса, үшінші рет 

шық 

қан жалын баспананы түгелімен жара мсыз етіп тастады. Сыртқы қа быр-

ғалары ғана қылтиып қалды. Ал іші түгел Қызылжар қаласының іргесін-

де гі Бескөл кентінің тұрғыны 

кіш кен тай үш баласымен далада 

қал ды. Оның баспанасы бір емес, 

қатары нан үш рет өртенген. 

Үй иесі бірде сусыз, тағы бірде 

күрек-сайманы жоқ келген 

өртсөндірушілерді кінәлап 

отыр. Апат орын алған жерге 

тез жетуі тиіс қызметтің жол 

таба алмай, алтын уақытты өт-

кізіп алғаны қынжылтады. Тым 

құрығанда көшедегі такси жүр-

гізу шілері пайдаланып жүрген GPS 

навигаторды өртсөндіргіш көлікке 

орнатуға төтенше жайдай қыз ме-

тінің қауқары жетпегені ме сонда? 

Алма ӘБІЛҚАСЫМОВА:

– Жалпы, мен жанар-жағармай ба-

ға сын көтеруге қарсымын, оны негізсіз 

деп білемін. Мәселен, көлік салығын 

алып тас тадық делік, оның орнына жа-

нар-жа ғар май  бағасын  қымбаттатып 

жіберелік. Ол, ең бірінші, кімнің жағда-

йын қиын да тады? Әрине, халқымыз-

дың 90 пайызының. Ал 10 пайыз қарны 

тоқ жандарға бұл өз герістен келіп-кетер 

дәнеңе де жоқ. Бә 

рінен бұрын бұл 

Кеден одағы аясындағы бәсе келес тік 

додасында жан берісіп-алы сып жат қан 

отандық шағын және орта кә сіп  керлікке 

төбесіне мұздай су құйып жібер генмен 

бірдей әсер етеді. Сонда мұн дай мүдде 

кімге керек? 

Меніңше, мәселені осылай қарау 

керек. 


– Егер Ресейдегі тәжірибені алатын 

болсақ, бұл арада көлік салығын мүлде 

алып тастау туралы сөз болып отырған 

жоқ. Яғни ол жанар-жағармай құны на 

акциз ретінде енгізіледі, нәтижесінде 

баға қымбаттайды, ал салықты жекелей 

салық органына барып төлеп жүрмейсіз, 

қанша бензинді тұтынсаңыз, сонша 

салық төлеген болып шығасыз. Әсіресе 

бұл ақша жымқырғыш шенеу ніктерге 

көлік салығы секілді бүтін арнаны 

жабатын оңтайлы шара болғандықтан

бастапқысынан елеулі айырмасы жоқ 

бұл шараны қолдауға болатын секілді. 

Мәсе лен, мамандар көлік салы ғының 

бюд 


жет 

ке түсімдерін бұл қадағалау 

күрделі мәселе  екенін айтады, яғни ол 

арадан да «ақша жаса ла ды» деген сөз. 

Деген мен... 

-бетте

3

Таяуда мұнай және газ министрі көктемнен бастап жанар-жағармай бағасының қымбаттайтындығын мәлімдеген еді. Өйткені Ресейдегі 

баға бізден қарағанда әлдеқайда жоғары көрінеді. Сондықтан 

Кеден одағы аясында ешқандай кедергісіз өтуге болатын 

шекарадан арзан бензинімізді көтерме саудамен тасып алып 

кетушілер қатары көбеюі ықтимал. Экономикамызға 

залалды осындай құбылысты болдырмас үшін бағаны 

теңестіру керек екенбіз. Бұл министрдің тұжырымынша. 

Ал қоғамдағы ұсыныс осы қауіптеніп отырған солтүстік 

көршімізде бірқатар жыл бойына көтеріліп жүрген 

идеядан сипат береді. Бұл арада Ресей Думасында 

жатқан «жанар-жағармай бағасын қымбаттатуын 

тоқтатпаса, билік көлік салығын алып тастау 

керек» деген заң жобасы туралы сөз болып отыр. 

Яғни «қанша жүрсең, сонша төлейсің» деген 

барлық тарапқа тең қарапайым қағида көлік 

жүргізушілері үшін оңтайлы болып тұр. Бұған 

мамандар қалай қарар екен?

Еліміздегі жоғары оқу орын -

дарының білім беру бағдар ламалары 

қайта қарауды талап етіп отыр. Мұндай 

мәлімдемені Қазақстанның түкпір-

түкпірінен келіп, Алматы қаласында бас 

қосқан университет басшылары жасады. 

Айтуларынша, жоға ры оқу орындары 

жоғары бі лім берудің орнына мектеп 

қа быр ғасында оқытылуы тиіс пән-

дерді қайта оқытумен уақыт жоғал-

татын көрінеді. Бірақ реформа жасаудан 

алдына жан салмайтын Білім және ғылым 

министрлігі Кеңес өкіметінен қалған ескі 

жүйені жаңартуға асығар емес.

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Ербақыт АМАНТАЙҰЛЫ

Абай ОМАРОВ (коллаж)

жанып кеткен, жиһаз, киім-ке 

шек те 


күлге айналды. Өртсөндірушілер кі нә-

ларын мойындамаған соң, отағасы 

журналистерді шақырып, шағымын 

айтуға мәжбүр болған. Бұған дейін елең 

етпеген жергілікті әкімқаралар да, төтен-

ше жағдай мамандары да тілшілер кел-

генін ести сала қас қағым сәтте апат бол-

ған үйдің маңына жинала қалды. Аудан 

әкі мінің орынбасары Берік Жүнісов жә-

бір ленушілердің көше қардан тазалан-

бай ды деген айыбын жоққа шығарумен 

болды. Сасқан үйрек артымен жүзеді де-

мекші, өртсөндірушілер де сылтау іздеп 

бақ ты. Мысалы, алғашқы өрт пен соңғы 

өрттің бір-бірімен байланысы жоқ дейді 

олар.


Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

 

e

e

e

e

e

-

-

-

-

m

m

m

m

m

m

a

aa

a

i

i

i

i

l:

::

:

:

 

i

i

i

i

i

i

nn

n

n

n

n

f

f

f

f

f

o

o

ooo

o

@

@

@

@

@

@

аа

а

аа

l

l

l

l

a

a

a

a

aa

s

s

s

ss

s

hainasy.kz

Ж

ААА

А

ҢҢҢҢ

Ң

ҢҒ

ЫРЫҚ


Мамандардың хабарлауынша, КХДР аумағындағы 

сейсмикалық оқиға Астана уақыты бойынша сағат 

08:57-де тіркелді. Қазақстан Ұлттық ядролық орта лы-

ғының Геофизикалық зерттеулер институтына қарасты

бар лы

лы

қ  стс

ансы құбылыстың тербелістерін мейлінше 

дә

ә

әә

л

лл

л

лқа

қа

қақа

қа

қабы

бы

быбы

бы

блд

лд

лдд

лд

лдағағ

ағ

ағғ

ағ

ана

а

анан. Ай

Ай

АйАй

й

Айта

тта


та

т

лылы

лы

лыл

қ,

қ,қ,

қ,

қ,ж

ж

жж

ж

жер

ер

ерер

ер

асас

а

аа

ты дүмпулерінің бір

шақырымға жуық тереңді

і

ікте б

б

боб

лғанын, оның магниту-

да сының 5,1-ге жеткенін қазақстандық мамандар өз 

елі міздің  аумағында отырып-ақ айна-қатесіз есепке 

алды. Алғашқыда «сейсмикалық оқиға» деп баға бе-

ріл ген  құбылыстың ядролық сынақ екені кейін анық-

та

т

тата

та

тл

л

дыд

д

.  Ядролық жарылыс ПуПу

у

уу

у

нгнг

нг

нгнг

нг

ере

е

ере

е

ии

и

ии

и

попо

по

поли

ли

лили

ли

лиго

го

гого

ны

ныы

ы

ныы

нд

нднд

нд

нднд

ағ

ағағ

ағ

ы ы 

ы

ы ы

ы

кеке

ке

кезе

зе

зез

к ті  сынақ  болған. Солтүст

ст

т

стік

ік

ікік

ік

орор

ор

орея

е

елы

лы

лыл

ық

ққ 

қ дү


дү

дү

дмп

мп

мпуг

уг

угу

уге


е

е қа


қа

қа-


тыс ты мәліметтер еліміздің Ақбұлақ, Ақтөбе, Бурабай, 

Курчатов, Қаратау, Мақаншы, Ортау, Подгорное стан-

сы ларында тіркеліп, шұғыл өңделді. Мәліметтер 

Австрия астанасында орналасқан Ядролық сынақтарға

жап

ппа


па

па

папа

па

й й

й

йты

ты

тыты

ты

тыйы

йы

ййы

йы

ым

м

мм

м

саса

са

лулу

лу

ллу

у

ттт

т

тур

ур

урур

ур

урал

ал

алы 

ы 

ыы 

ы

кеке

ке

кек

лі

лл

сі

ссі

і

м ұйымының Халық-ар

р

рр

р

аа

а 

аа

а

лылы

лы

ллы

лы

ққ

қ 

ққ

қ

деде

де

деде

де

рере

ре

рер

р

кткт

кт

ктткт

ер

ерер

ер

оо

о

оорт

рт

ртрт

рт

ртал

ал

алал

ал

аығ

ығ

ығығ

ын

ынын

ын

ыны

а

аа

а

а,а

Е

ЕЕ

ур

урур

ур

уопа – Жерорта теңізі 

сейсмологиялық орталығына, Американың  ұлт тық

деректер орталығына, АҚШ Геологиялық қызме тіне

және Ресей Ғылым академиясының Геофизикалық

қыз метіне жолданды. Қазақ ұлттық деректер орталығы

Яд

ЯдЯд

Яд

 рр

р

оло

о

ық сынақтарға жаппай тыйый

й

ыйй

ый

ымым

ым

ымым

ым

сс

с

алал

ал

у у 

у

уу 

ту

туту

у

тура

ра

рар

лы

лылы

лы

кк

к

кк

к

елел

ел

і-і

і

сісі

сі

ссімм

м

мм

ұйымы өкілдерінің Солтүс

үс

үс

үсүс

ті

тіт

ті

тіті

к 

к к

к

кКо

Ко

КоКо

К

Коре

ре

рер

р яд


яд

яд

ядяд

а

аа

а

аа

жа

жажа

а

аа

са

саса

са

с лғлғ

л

лғл

л

анан

ан

нн

н

 ядро л ық  сынақтарды  айыптайтыны туралы мәлімде-

ме сін жариялап, оған қолдау білдіреді.Болатбек МҰХТАРОВ

ОЙ-КӨКПАР

Т

Ү

ЙЙ

Й

ЙЙЙ

Т

ТТ

Т

ТТ

КІ

ЛЖалғасы 4-бетте 

Жалғасы 6-бетте 

Бі

БіБі

Бі

БіБі

р

рр

р

рр

оқ

оқоқ

қ

оқуу

у

уу

у

орор

ор

рор

р

дада

да

дад

д

сысы

сы

сынднд

нд

ндд

нд

а а 

а 

а а

ор

орор

ор

орр

та

тата

та

тат

е

ее

е

есе

с

сесе

е

епп

п

пен 17 мыңнан 

аста


та

а

аам

м

пәпән

н

оқоқ

о

оыт

ытыл


ыл

ад

адыы ек

ек

енен. 

Он

ОнОн

Он

Оныңың

ішінде Қазақстан

тарихы, қазақ тілі және математика сынды мектеп-

те де, колледжде де, университетте де оқытылатын 

сабақтар бар. Осындай қажетсіз пәндердің саны 

жалпы пән 

дердің 30 пайызынан асып түсетін

көрінеді. Ректор мыр за лар тіпті ше

ше

ше

шее

ше

тет

т

ттт

лд

лдлд

лд

лдлд

ік білім бер

р

р

рр

у 

у у 

у 

у ж

жү

жүжү

жү

жйе

йе

ййе

й

йсі мен отандық жүйе ні Е

Е

ЕЕ

ур

урур

ур

урур

оо

оооо

оо

ооо

да

дада

да

дад

қп

қпқп

п

қ енен

ен

енен

с

сс

с

алал

ал

аыс

ыс

ысыс

ыс

ы-

-

-тыра келе мынадай қоры тын ды  жасады:  атап  өткен 

пәндерге біздің елдің жоғары оқу орындары 35-ке 

дейін кредит бөледі. Ал Еуроодақта ең көбі алтау. 

Шетелдік білім ошақтары кәсіби білім беру бағдар-

ламаларында мамандыққа қатысты пәндерге ба-

сым дық  береді. Бірақ жалпы пәндердің саны 

бізбен  бірдей – 130-дан жоғары. Осы дан келіп 

еліміз дегі «білімнің сапасыздығы, одан әрі жұ-

мыссыздардың саны неліктен көп» деген сұрақ-

тардың


ң ж

ж

жж

ж

жау

а

аа

а

абаб

аб

абб

аб

ыы

ы

ыай

ай

аай

ай

йшы

шы

шыы

ы

қ қ 

қ

қ қ

та

таа

та

тла

ла

лла

л

лб

б

бас

ас

аас

та

тата

та

йдйд

ды.


ы

 Мамандар 

мек те

е

ее

п

пп

п

пп

те

тете

те

тете

р 

рр

р

рр

ме

меме

ме

меме

н

нн

н

нко

ко

коко

к

клл

лл

ллл

лл

едед

ед

едед

д

жджд

жд

ждж

ж

ерер

ер

рер

р

   бібі

бі

біб

бі

лілі

лі

ллі

л

мм

м

мм

м

бермегенде немен айна лысып отырғанына таңданады. Себебі 

«тарихты, ма тематиканы мектепте де, колледжде 

де оқып келіп, сы нақтарда сүрініп жататындар 

көп» дейді олар. Жас тарымыз15 жылға жуық 

уақыт бойы оқыған пәндерінің бо лашақта пай-

да

дада

да

дада

сы

сысы

сы

сысы

н 

н н

кө

кк

рмейтін болса, оларды

ды

ы

ыы

ы

ң ң 

ң 

ң ң

ң

ккі

к

кк

мг

мгмг

мг

мм

е

ее

е

еқа

қа

қақа

қа

а ж

 ж

 жж

ж

етет

е

і ба

ба

баба

р?

р?р?

р?

р?«

«

««

«

ҚҚ

Қазақ 


стан 12 жылдық о

о

оо

о

ртрт

рт

ртрт

р

аа

а

аа

а

бібі

б

біб

б

лілі

лі

лілі

м

мм

м бе


бе

бе

ббе

б

рру

ру 


жүйе  сіне  көшкелі  отыр, бірақ сол 12 жылда қан-

дай білім береді, қалай білім береді, білмейді», 

– деп налиды ұстаздар.

Алматы


-2..  -4

о

-5..  -7о

-13 .. -15

о

-20..  -22о

Астана  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал