Т Ө р т І н ш І к у р с негіздерің Мәсіхте болыпжүктеу 5.01 Kb.

бет1/10
Дата17.05.2017
өлшемі5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

    
                                                
2:7  СЕРИЯ
 
 
Т  Ө  Р  Т  І  Н  Ш  І    К  У  Р  С
 
 
 
 
                
«Негіздерің Мәсіхте болып, 
                   терең тамыр жайып, ӛсе беріңдер; 
                   ӛздеріңе үйреткен сенімді мықтап ұстанып, 
                  Құдайға шексіз алғыс айтатын болыңдар!» 
                                                       
ҚОЛОСТЫҚТАРҒА 2:7
  
                                
                                
ҚАТАРДАҒЫ  ҚАУЫМ  МҤШЕЛЕРІНЕ
 
АРНАЛҒАН  ОҚУ  БАҒДАРЛАМАСЫ 
                                                      
 
 
 
 
 

 

© 1979 by The Navigators Revised edition © 1987 
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without 
written permission from NavPress, P.O. Box 35001, Colorado Springs, CO 80935. 
ISBN 0-89109-803-8
 
18036 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
                                                                                                           
Мазмҧны 
 
 
БАҚЫЛАУ КҤНДЕЛІГІ 

1-САБАҚ
 

3-курстың мақсаттары жайында қайта пікір алысу 

Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 1-апта 

Осы курстың Тақырып бойынша жаттау жүйесі 

Жатталған аяттарды қайталау әдістері 

Жан дҥниеміздің ӛзгеруі 

2-САБАҚ
 
12 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 2-апта 
12 
Жҥргізушінің жоспары: «Жеміс беруге шақыру» бӛліміне арналған 
сҧрақтар 
 
13 
ҚАРҚЫН деген не? 
14 
3-САБАҚ
 
20 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 3-апта 
20 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған ӛзін-ӛзі тексеру тапсырмасы 
21 
Жҥргізушінің жоспары: «Жеміс беруге шақыру» бӛліміне арналған 
сҧрақтар (жалғасы) 
 
22 
4-САБАҚ
 
24 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 4-апта 
24 
Жҥргізушінің жоспары: «Шынайы сҥйіспеншіліктің жемістері» 
бӛліміне арналған сҧрақтар 
 
25 
5-САБАҚ
 
27 
Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 5-апта 
27 
Жҥргізушінің жоспары: «Шынайы сҥйіспеншіліктің жемістері» 
бӛліміне арналған сҧрақтар (жалғасы) 
 
28 
6-САБАҚ
 
30 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 6-апта 
30 
Ізгі Хабарды таратуға байланысты негіздер 
31 
Ізгі Хабарды айту негіздері 
32 
Жҥргізушінің жоспары: «Ӛмірдің тазалығы» бӛліміне арналған 
сҧрақтар 
 
33 
7-САБАҚ
 
35 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 7-апта 
35 
Жҥргізушінің жоспары: «Ӛмірдің тазалығы» бӛліміне арналған 
сҧрақтар (жалғасы) 
 
36 
8-САБАҚ
 
38 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 8-апта  
38 
Аяттардың тақырыптары мен сілтемелері бойынша ӛзін-ӛзі тексеру   39 
Жҥргізушінің жоспары: «Адал ӛмір сҥру» бӛліміне арналған 
сҧрақтар 
 
40 
 
 
 
 

 

 
9-САБАҚ
 
42 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 9-апта 
42 
Аяттардың тақырыптары мен сілтемелері бойынша ӛзін-ӛзі тексеру 
тапсырмасы 
 
43 
Бес баптан тҧратын жоспарды қалай жазу жайында 
45 
Бес баптан тҧратын жоспардың ҥлгісі 
46 
Жҥргізушінің жоспары: «Адал ӛмір сҥру» бӛліміне арналған 
сҧрақтар (жалғасы) 
 
46 
10-САБАҚ
 
48 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нҧсқаулар – 10-апта 
48 
Аяттардың тақырыптары мен сілтемелері бойынша ӛзін-ӛзі тексеру 
жҧмысы 
 
49 
Бес баптан тҧратын жоспарды қҧрастыруға арналған тапсырма 
51 
Жҥргізушінің жоспары: «Сенушінің сындардан ӛтуі» бӛліміне 
арналған сҧрақтар 
 
52 
11-САБАҚ
 
53 
Жҥргізушінің жоспары: «Сенушінің сындардан ӛтуі» бӛліміне 
арналған сҧрақтар (жалғасы) 
 
53 
12-САБАҚ
 
55 
 
 
Киелі кітап оқудағы жетекшілік: «Мәсіхшінің жан дҥниесі»,  
(Шәкірт дайындау бағдарламасы), 4-кітап 
 
56 
«Жеміс беруге шақыру» 
57 
«Шынайы сҥйіспеншіліктің жемістері» 
65 
«Ӛмірдің тазалығы» 
73 
«Адал ӛмір сҥру» 
82 
«Сенушінің сындардан ӛтуі» 
90 
 
        Киелі кітап оқу күнделігінің, Рухани ӛсуіңізді тексеру парақтары мен    
        Дҧғаның жауаптарын жазғанға арналған парақтар 98-беттен кейін қосылған. 
 
 
 
 
 
        Маңызды ескерту: Осы қҧжаттарды тек дайындықтан ӛткен жҥргізушілер    
        ғана қолдана алады. Олар міндетті тҥрде (1) осы қҧжаттарды оқушы ретінде  
        оқып шығуы немесе (2) 2:7 серияның арнайы оқу орындарында осы серияны     
        нәтижелі қолдану жолын ҥйреніп шыққан болуы тиіс. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Бақылау кҥнделігі 
 
 
Ӛзіңіздің бақылау кҥнделігіңізді тобыңыздағы адамдарға тексертіп, оларға осы  
курстың талаптарын қалай орындап жҥргеніңізді кӛрсетіңіз. Олар әр бӛлімнің 
кҥнін белгілеп, оның қасына ӛздерінің қолын қоятын болсын. 
 
КИЕЛІ ЖАЗБАНЫ ЖАТТАУ                                                          Есіміңіз     Кҥні 
«Қҧдайға сенім артыңыз»  (ТБЖЖ-Б-12) тақырыбынан жатталған аяттар: 
«Оның Рухы» - Қорынт. 1-хат 3:16
 
 
 
«Оның Рухы» - Қорынт. 1-хат 2:12
 
 
 
«Оның кҥш-қуаты» - Ишая 41:10
 
 
 
«Оның кҥш-қуаты» - Філіпі. хат 4:13
 
 
 
«Оның сенімділігі» - Еремия. жоқтауы 3:22-23
 
 
 
«Оның сенімділігі» - Ру. санау  23:19
 
 
 
«Оның беретін жан тыныштығы» - Ишая 26:3
 
 
 
«Оның беретін жан тыныштығы» - Петір. 1-хаты 5:7
 
 
 
«Оның кӛмегі» - Рим. хат 8:32
 
 
 
«Оның кӛмегі» - Філіпі. хат 4:19
 
 
 
«Сыналғанда Оның беретін кӛмегі» - Еврей. хат 2:18
 
 
 
«Сыналғанда Оның беретін кӛмегі» - Забур жыр. 118:9,11
 
 
 
«Қҧдайға сенім артыңыз» тақырыбының барлық аяттарын жатқа  
 
  айту, Б-12
 
 
 
«Мәсіх туралы айтыңыз». Ә-12, барлық аяттарды 14 кҥнде жҥйелі 
тҥрде қайталау
 
 
 
«Жаңа ӛмір сҥріңіз». А-12, барлық  аяттарды 14 кҥнде жҥйелі тҥрде 
қайталау
 
 
 
Аяттардың тақырыптары мен сілтемелері бойынша жҧмысын 
толығымен орындау
 
 
 
21-беттегі Ӛзін-ӛзі тексеру тапсырмасын орындау
 
 
 
ТЫНЫШ УАҚЫТ 
Киелі кітап кҥнделігін 14 кҥнде жҥйелі тҥрде толтыру
 
 
 
КУӘЛІК БЕРУ 
«Кӛпір» арқылы берілген мысалдарды сенбеуші адамға тҥсіндіріп 
немесе оған куәлік беріп, осының нәтижесі жайында сабақта айту
 
 
 
КИЕЛІ КІТАП ОҚУДАҒЫ ЖЕТЕКШІЛІК 
«МӘСІХШІНІҢ ЖАН ДҤНИЕСІ»   
(Шәкірттер дайындау бағдарламасы, 4-кітап) 
1-тарау – «Жеміс беруге шақыру»
 
 
 
2-тарау – «Шынайы сҥйіспеншіліктің жемістері»
 
 
 
3-тарау – «Ӛмірдің тазалығы»
 
 
 
4-тарау – «Адал ӛмір сҥру»
 
 
 
5-тарау – «Сенушінің сындардан ӛтуі»
 
 
 
БАСҚА ДА ЖҦМЫСТАР 
Бес баптан тҧратын жоспарды жазу
 
 
 
Жарты кҥнді дҧға етумен ӛткізу
 
 
 
ҚАРҚЫН деген не? – Рухани ӛсуіңізді тексеру
 
ҚАРҚЫН деген не? – Ізгі хабар айту тізімі
 
 
 
ЖҤРГІЗУШІНІҢ ТЕКСЕРУІ 
4-курсты бітіру жайында
 
 
 

 

 
 
 
 
 
1-сабақ 
 
 
 
Сабақтың жоспары: 
 
1.  3-курстың мақсаттары жайында қайта пікір алысу деген бӛлімді оқыңыз  
(осы бет). 
2.  Бақылау күнделігіне қарап 4-курста істелетін жҧмыстармен қысқаша танысы- 
ңыз (5-бет). 
3.  Жатталған аяттарды қайталау әдістері деген бӛлімді қарап шығыңыз (7-бет). 
4.  Мәсіхшінің жан дүниесі деген бӛлімді, осы курстың Киелі кітап оқудағы 
жетекшілігіндегі жҧмыстарды (56-97 беттер)  қарап, оларға арналған кіріспені 
(56-бет) дауыстап оқып шығыңыз.
 
 
5.  Жан дүниеміздің ӛзгеруі деген бӛлімді орындап талқылаңыз. 
6.  2-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (11-бет). 
7.  Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 
 
 
 
3-курстың мақсаттары жайында қайта  пікір алысу 
 
3-курстың мақсаттары мынадай болған: 
1.  Қҧдаймен бірге ӛткізетін тыныш уақтыңызды тӛмендегі нәрселер арқылы  
бір ізді және мағыналы ету: 
а. Киелі кітапты оқуды дҧға етумен ҥйлестіру; 
ә. Осы курсты оқу барысында Қҧдаймен бірге болатын тыныш уақытты бір  
    ізділікпен ӛткізуге 14 кҥн жҧмсау, келген ойларды жазып жҥру; 
2.  Мәсіхпен бірге бастау бӛліміндегі бес аятты және Жаңа ӛмір сүріңіз (ТБЖЖ, 
А-12) деген бӛлімдегі бірінші 12 аятты жаттау. 
3.  Мәсіх туралы айтыңыз (ТБЖЖ, Ә-12) деген бӛлімдегі келесі 12 аятты жаттап 
алу. 
4.  Киелі кітапты зерттеу тобының мҥшесі ретінде Мәсіхпен бірге жүру (Шәкірт 
дайындау бағдарламасы, 4-кітап) деген бӛлімді оқып, талқылау. (Осы курс 
барысында оқушының әрқайсысы Киелі кітап оқудағы жетекшіліктегі  
қҧжаттар бойынша кем дегенде бір рет сабақ ӛткізуі тиіс). 
5.  Киелі Жазба жайында ойланудың алты әдісін пайдалану. 
6.  Куәлік-әңгімені тӛрт минӛттен асырмай қағазға қарамай айтып беру.  
7.  «Кӛпір» арқылы берілген мысалдарды топ мҥшелерінің біреуіне жақсылап 
тҥсіндіріп беруді ҥйрену. 
8.  Приоритеттерді таңдап олар бойынша ӛмір сҥрудің басты негіздерін меңге- 
ріп, оларды пайдалануды ҥйрену. 
 
 

 

Киелі Жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар – 1-апта 
 
Сіз қалай табысқа жеттіңіз.... 
 
Осы кезге дейін сіз 2 және 3-курста ӛтілген Тақырып бойынша жаттау  
жүйесінің (А мен Ә бӛлімдері) бірінші екі бӛлімін бітірдіңіз. Ал, 4-курста сіз осы 
жҥйенің келесі бӛлімін (Б бӛлімі) ҥйреніп, жатталған аяттарды қайталауды біле- 
сіз. Әр аптада Аяттар жайында тҥсіндірмелерді қарап жҥріңіз, сондай-ақ Сіздің 
апталық жоспарыңыз деген бӛлімдегі нҧсқауларды қолданыңыз. Сондай-ақ, 2 
және 3-курстардағы Жазбаны жаттауға арналған нұсқауларды да қайталап қою 
артық  болмайды. 
 
 
Осы курстың Тақырып бойынша жаттау жҥйесі 
 
 
Соңғы екі курста сіз Тақырып бойынша жаттау жүйесі бойынша бірінші 
24 аятты жаттадыңыз. Олар – А. Жаңа ӛмір сүріңіз бен Ә. Мәсіх туралы 
айтыңыз деген бӛлімдердегі аяттар болған. Ал алдағы бӛлімдер – Б. Құдайға 
сенім жүктеңізВ. Мәсіхтің шәкірті болыңыз бен Г. Мәсіхке ұқсас болыңыз
4-курста сіздің мына аяттарды жаттауыңыз керек: 
 
Б. Қҧдайға сенім артыңыз 
Оның Рухы
 
Қорынт. 1-хат 3:16
 
Қорынт. 1-хат 2:12
 
Оның кҥш-қуаты
 
Ишая 41:10
 
Філіпі. хат 4:13
 
Оның сенімділігі
 
Еремия. жоқтауы 3:22-23
 
Ру. санау  23:19
 
Оның беретін жан тыныштығы
 
Ишая 26:3
 
Петір. 1-хаты 5:7
 
Оның кӛмегі
 
Рим. хат 8:32
 
Філіпі. хат 4:19
 
Сыналғанда Оның беретін кӛмегі
 
Еврей. хат 2:18
 
Забур жыр. 118:9,11
 
 
 
Жатталған аяттарды қайталау әдістері 
 
 
Осы сабақтан бастап жатталған аяттар басқаша қайталанатын болады. Сіз 
енді кӛп аяттарды жатқа білесіз, сондықтан жақсы білетін аяттарыңызды жеке 
сақтап, тек кейбір аяттарды ғана ӛзіңізбен бірге алып жҥргеніңіз жӛн болар. 
Сіз былай істеңіз: 
1. 
А бӛлімінің аяттарын (және Мәсіхпен бірге бастау бӛлімінің бірінші  
5 аятын) мҧқабадан (кіші, пластик, ӛзіңізбен алып жҥргенге арналған 
мҧқаба) алып, сол тҥбіртектерді аяттар салатын қорапшаның алдыңғы 
жағына салып қойыңыз. 
2. 
Ә бӛлімінің барлық аяттары мен сіздің атыңыз жазылған тҥбіртекті 
мҧқабаның ішіне салып қойыңыз. Ә бӛліміндегі аяттарды жаттаған сайын 
оларды мҧқабаға сала беріңіз, ал басқа аяттарды қорапшаның артқы жағында 
сақтаңыз (8-беттегі суретке қараңыз). 
3. 
Ә бӛлімінің бірінші 2 аятын мҧқабаның мӛлдір қалтасына салып қойыңыз. 
Сіз бҧл аяттарды келесі аптада жаттап, келесі сабақта қайталайтын боласыз. 
4. 
Бҥгінгі сабақтан кейінгі екі кҥн бойы Қорынт. 1-хат 3:16 аятты, ал одан 
кейінгі екі кҥн бойы Қорынт. 1-хат 2:12 аятты жаттаңыз. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Соңғы ҥш кҥн бойы сізге Оның Рухы деген бӛлімдегі осы екі аятты кӛп рет қай- 
талау керек болады. 
 
1-3-курстарда ҥйренген Киелі Жазбаны жаттауға арналған нұсқауларды,  
сондай-ақ әр сабақта кӛрсетілген негіздерді пайдалану ӛте маңызды болып табы- 
лады.  
 
Сіздің аяттарды жаттау жҧмысында осындай табыстарға жеткеніңіз мақ- 
тауға тҧрарлық болып тҧр. Жатталған аяттардың сізге ӛздерінің игі әсерін тигіз- 
генін қалайтын болсаңыз, оларды қайталап тҧруға 4-курста жеткілікті уақыт 
бӛліп, осыны апталық жоспарыңыздың ең маңызды бӛліктерінің біріне айналды- 
рыңыз.  
5. Осы курстың 7-аптасы келгенде сізге А бӛлімінің аяттарын қайталау ҥшін қай- 
    та мҧқабаға, ал Ә бӛлімінің аяттарын қорапшаға салып қою керек болады. 
 
Келесі курстарда сіз аяттарды тиімді әрі тҧрақты қайталаудың басқа да 
жолдарын ҥйренетін боласыз. Бҧрын жатталған аяттарды қайталау жайындағы 
кеңестерді мҧқият ҧстанған маңызды болып табылады. 
 
 
 
Даналарды қҧлақ тҥріп тыңда,
 
Біліміме зейініңді, ақылыңды бағышта
 
Оны әрдайым жҥрегіңде сақтап,
 
Аузыңнан тастамағаның жӛн болады.
 
Сенімің болсын деп Иемізде,
 
Осыны бҥгін ҥйретемін ӛзіңе.
 
 
-Нақыл сӛз. 22:17-19
 
 
 
 
 
 
 

 

Жан дүниеміздің ӛзгеруі 
 
 
Барлық рухани талпыныстардың мақсаты – біздің жан дҥниеміздің ӛзге- 
руінде және ӛзіміздің болмысымыздың Иса Мәсіхке кӛбірек ҧқсас бола беруінде. 
 
Біз Киелі кітаптағы негіздер бойынша ӛзіміздің болмысымыздың ӛзгеруі 
туралы айтқан кезде Киелі Жазбадағы жиі кездесетін тӛрт тақырыппен кездесе- 
міз. Бҧл тақырыптар қысқаша тӛменде сипатталған, олардың әрқайсысының ас- 
тында ҥш таза жол қалдырылған. 
 
Осы жолдарға әр тақырыпқа сәйкес келетін ҥш аяттан жазыңыз. Тӛмендегі 
тізімдегі аяттарды қолданыңыз (9-11 беттер). 
 
Забур жыр. 126:1
 
Рим. хат 5:3-4
 
Тімоте. 2-хат 3:16-17
 
Жохан 8:31
 
Рим. хат 8:29
 
Жақып. хаты 1:3-4
 
Жохан 15:5
 
Қорынт. 1-хат 3:6-7
 
Петір. 1-хаты 1:6-7
 
Елшілер. істері 20:32
 
Ефес. хат 4:13
 
Жохан. 1-хаты 3:2
 
 
1. Қҧдайдың мақсаты - бізді Иса Мәсіхке ҧқсас ету. 
 
 
 
 
2. Қҧдаймен Оның Сӛзі арқылы тҧрақты, мағыналы қарым-қатынаста болу -  
    біздің жан дҥниеміздің ӛзгеруінің негізі. 
 
 
 
 
3. Біз толығымен Қҧдайға тәуелдіміз. Ол біздің жан дҥниемізді тҥбегейлі ӛзгерте  
    алады. 
 
 
 
 
4. Қиыншылық болған кезде Қҧдайға сиынып, Онымен бірге болу - жан дҥниеміз- 
    ді жетілдіреді. 
 
 
 
 
 
Рухани талаптар - мақсатқа апаратын жолдар. Біздің мақсатымыз - Иса 
Мәсіхке ҧқсау және Қҧдайға ҧнамды болып, Оның бізге бҧл дҥниеде бҧйырған- 
дарын орындау. 
 
Мәсіхшінің жан дүниесі жайында айтатын аяттар 
 
«Егер Тәңір ҥйдің қҧрылысын жарылқамаса, қҧрылысшылардың еңбегі тҥгелдей 
зая. Егер қаланы кҥзетпесе Жаратқан Ие, босқа тҧрады онда қарауылшылар 
кҥзетте». 
Забур жыр. 126:1 
 

 
10 
«Сонда Иса Ӛзіне сенген яһудилерге былай деді: Егер сендер айтқандарымды ес- 
теріңе сақтап, жҥзеге асырсаңдар, шынымен Менің шәкірттерім боласыңдар». 
Жохан 8:31 
 
«Мен «бҧтамын», ал сендер «сабақтарымсыңдар». Менімен тығыз байланыстағы- 
лармен Ӛзім де тығыз байланыста тҧрамын, сонда олар мол ӛнім бермек. Ал 
Менен бӛлініп сендер ешбір игілік істей алмайсыңдар». 
Жохан 15:5 
 
«Ал енді сендерді Қҧдайға және Оның рақымын білдіретін сӛзіне аманаттаймын. 
Ӛздеріңді нығайтып, қиямет кҥні Ӛзінің барлық адамдарымен бірге сендерге де 
уәде еткен жарылқауларын беруге Оның қҧдіреті жетеді». 
Елщілер. істері 20:32 
 
«Иә, тіпті азап шегіп жҥрсек те, қатты шаттанамыз! Себебі азаптың бізді шыдам- 
дылыққа жеткізетінін білеміз. Шыдамдылықтан сенімділік туады, ал сенімділік 
бізге ҥміт береді». 
Рим. хат 5:3-4 
 
«Қҧдай алдын ала білетін біздерді рухани Ҧлының ҥлгісіне ҧқсасын, осылайша 
Ӛзінің рухани Ҧлы кӛптеген бауырластарының арасындағы тҧнғышы іспетті аса 
қадірлі болсын деп бҧрыннан белгілеп қойған еді». 
Рим. хат 8:29 
 
«Мен жҥректеріңе сенімнің «тҧқымын ектім», ал Аполлос кӛбірек тәлім беріп 
«суарды». Бірақ оны ӛсірген біз емес, Қҧдай. Сондықтан сенімдеріңді «еккен» де 
емес, «суарған» да емес, ӛсіріп отырған Қҧдай мадақталсын!» 
Қорынт. 1-хат 3:6-7 
 
«Осылайша бәріміз бірге Қҧдайдың рухани Ҧлына сеніп, Оны жақын білу арқы- 
лы Мәсіхтің кемелдігіне сай келетін біртҧтас, жетілген қауым болмақпыз». 
Ефес. хат 4:13 
 
«Киелі Жазбалардың бәрі Қҧдай Рухының жетелеуімен жазылып, тәлім беру, әш- 
керелеу, тҥзету әрі әділдікке тәрбиелеу ҥшін тиімді; осылай Қҧдайдың адамы 
барша игі іске дайындалып, толықтай даяр болмақ». 
Тімоте. 2-хат 3:16-17 
 
«Себебі сенімдеріңнің сыналып, берік те шынайы екендігінің дәлелденуі тӛзімді- 
лік тудыратынын білесіңдер. Тек тӛзімділіктерің іс жҥзінде соңына дейін жетуге 
тиіс, сонда сендер рухани жағынан толықтай жетіліп, ешбір кемшіліктерің 
қалмайды». 
Жақып. хаты 1:3-4 
 
«Қазір сендерге біраз уақыт азап шегіп, қуғын-сҥргін кӛруге тура келгенмен, осы 
сӛнбес ҥмітке қуаныңдар! Азап шегулеріңнің мақсаты - шын жҥректен сенгенде- 
ріңді дәлелдеу. Жойылып кетуі мҥмкін алтын отқа балқытылған кезде сыналып, 
тазаланады. Сол сияқты, алтыннан әлдеқайда бағалы сенімдерің де бастан кешкен 

 
11 
азаптарың арқылы сыналып, берік те шынайы екендігі дәлелденеді. Сонда Иса 
Мәсіх қайта оралып, анық кӛрінетін кҥні Қҧдай сендерді мадақтап, даңқ пен 
қҧрметке бӛлемек». 
Петір. 1-хаты 1:6-7 
 
«Сҥйікті бауырластарым, қазір Қҧдайдың балаларымыз, бірақ кім болатынымыз 
әлі анық емес. Ал Мәсіх қайтып келгенде Оған ҧқсайтынымызды білеміз, себебі 
сол кезде Оның шынымен қандай екенін кӛреміз». 
Жохан. 1-хат 3:2 
 
 
 
2-САБАҚҚА АРНАЛҒАН ТАПСЫРМА: 
 
1.  Киелі Жазбаны жаттау: 12-беттегі Киелі Жазбаны жаттауға арналған 
нұсқаулар - 2-апта деген бӛлімді оқып бітіріңіз. «Оның Рухы» деген 
бӛлімдегі екі аятты жаттаңыз: Қорынт. 1-хат 3:16 және Қорынт. 1-хат 2:12. 
Келесі сабаққа аяттарды салатын қорапшаны ала келіңіз. 
2.  Тыныш уақыт: Киелі кітапты оқып, белгілеп, жаңа ойларыңызды жазуды 
жалғастыра беріңіз. 
3.  Киелі кітапты зерттеу: «Жеміс беруге шақыру» деген бӛлімнің 1-11-
сҧрақтарына жауап беріңіз (Киелі кітап оқудағы жетекшілік, 57-60 беттер). 
4.  Басқа жұмыстар: 14-19-беттердегі «Қарқын» деген не? бӛлімімен танысы- 
ңыз. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12 
2-сабақ 
 
 
 
Сабақтың жоспары: 
 
1.  Аяттарды қайталау ҥшін топтарға бӛлініп және «Оның Рухы» деген бӛлімдегі 
екі аятты қайталаңыз: Қорынт. 1-хат 3:16 және Қорынт. 1-хат 2:12. 
2.  Тыныш уақытта ӛзіңізге келген және Киелі кітап оқу күнделігіңізге белгілен- 
ген ойларыңызды айтып бӛлісіңіз. 
3.  Сенбеуші адамдарға куәлік бергеніңіз жайында және оларға «Кӛпір» арқылы 
берілген мыслдарды тҥсіндіргеніңіз туралы айтып беріңіз. 
4.  Аяттарды салатын қорапшаңызды дҧрыстап реттеңіз. 
5.  Киелі кітап оқудағы жетекшіліктің 1-тарауындағы «Жеміс беруге шақыру» 
бӛлімінің 1-11-сҧрақтарын талқылаңыз (57-60 беттер). 
6.  «Қарқын» деген не? бӛлімін талқылаңыз (14-19 беттер). 
7.  3-сабаққа арналған тапсырманы оқыңыз (19-бет). 
8.  3-сабақта Киелі кітапты зерттеуді жҥргізетін жетекшілерді тағайындаңыз. 
9.  Сабақты дҧға етіп аяқтаңыз. 
 
 
Киелі Жазбаны жаттауға арналған нұсқаулар - 2-апта 
 
 
Ҥшінші серияда сіз апта сайын ҥш бағытта жҧмыс істейсіз: 
 
1.  Сіздің жаттауға тиісті құжаттарыңыз - Құдайға сенім артыңыз деген 
тақырыптағы 12 аяты жазылған тҥбіртектер болады (Б бӛлімі). Сіз 1,2, және 
3-курстарда қолданған аяттар салынған қорапшаңызды пайдаланасыз. 
(Аяттар жазылған тҥбіртектердің барлығын бірден мҧқабаға салмаңыз. 
Оларды оңай жерде, мысалы, қорапшаның артқы жағында ҧстаңыз). 
2.  Аяттар жайында түсіндірме жазу - бҧл бӛлім сізге Киелі Жазбаны жақсы 
тҥсініп, ондағы жазылғандарды ӛміріңізде тиімді пайдалануға кӛмектеседі. 
3.  Апталық жоспарыңызды орындау - сізге ҥнемі біліміңізді тереңдетуге және 
әсіресе жаттайтын аяттарыңыздың саны артып жатқанда, жаттаған аяттары- 
ңызды есте сақтауға кӛмектеседі. 
 
Аяттар жайында 
 


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал