Syllabus бағдарламаның пму ұс н 18. 3/38жүктеу 133.79 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі133.79 Kb.

     Пән бойынша оқыту 

Нысан 


(Syllabus) бағдарламаның           

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

          титул парағы

 

             Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті

Металлургия, машинажасау және көлік факультеті

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы ПӘН БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

«Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы»

5В090100 – «Көлік пайдалану және жүк қозғалысын мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» 

  мамандығының студенттеріне арналған

Павлодар      Пән бойынша оқыту 

Нысан 


(Syllabus) бағдарламаның           

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

          бекіту парағы

                БЕКІТЕМІН

    ММжКфакультетінің деканы

    ________ Тоқтағанов Т. Т.

    201__ ж.  _______ «___»   

Құрастырушы: ________ аға оқытушы Балтабекова А.Н

«Көліктік техника және логистика» кафедрасы Пән бойынша оқыту бағдарлама (Syllabus)

«Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және конструкциясы»

5В090100 – «Көлік пайдалану және жүк қозғалысын мен тасымалдауды 

ұйымдастыру» 

  мамандығының студенттеріне арналған

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының

негізінде әзірленген. 

Кафедра отырысында ұсынылды 201_ ж. ______  «__», № __ хаттама

Кафедра меңгерушісі ________ К. К. Абишев. 201_ ж. ______ «__»

ММжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

 201_ ж. _____  «__», № __ хаттама

ОӘК  төрағасы  ___________  Ахметов Ж. Е.  201_ ж.  _____   «__», 

№ __ хаттама


1 Оқытушы туралы мәлімет және байланыс ақпарат 

Балтабекова Алмагуль Нурлыбековна

Магистр, аға оқытушы

«Көліктік  техника  және  логистика» кафедрасы  Б 1 корпусында  (көш.

Ак. Шокин 139), 220аудитория, байланыс телефоны 67-36-23

2 Пән туралы мәлімет

2 курс ( 4 семестр – емтихан)3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Оқу


нысаны

Пәннің көп еңбекті қажет етуі

Семестр

бойынша


бақылау

нысандары  

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмыскөлемі 

кре-


дит-

тер


академиялық сағат 

кре


дит

тер


Аудиториялық сабақ 

(ак. сағат)

СӨЖ

(ак. САғат)Бар-

лығы


ауд

СӨЖ


Емт

бар-


лығы

дәр тәж


бар

лығы


ОСӨЖ

ЖОБ база-

сындағы  

іштей 


3

135


45

90

44

3

4530

15

9045

4 Пән мақсаттары және міндеттері

Пәннің   мақсаты:  студенттерге   «Автокөлік   құралдарының   қауіпсіздігі

және   конструкциясы»   пәні   көлік   құралдарының   құрылымдық   қауіпсіздігі

түрлері,   мәні   және   олардың   конструкциясының   қауіпсіздікке   әсері   жайлы

түсінік   береді.   Көлік   құралдарының   қоршаған   ортаға   кері   әсерін   зерттеп,

зиянын  азайту  арқылы  экологиялық   проблемаларды  шешу  жолдарын   және

«Көлік-   қоғам-   қоршаған   орта»   жүйесінде   өзара   әсерлесу   заңдылықтары

негіздерін үйретеді.  Пәнді оқыту мақсаты – студенттерде автомобильдердің

конструктивті  қауіпсіздігі  саласында  ғылыми жүйелер мен кәсіби білімдер

және дағдылар қалыптастыру. Пән көлік құралдарының қауіпсіздігін, оларды

пайдалану кезінде қамтамасыз ететін конструктивтік және пайдаланушылық

кешенін аша түседі.

Пәнді оқыту міндеттері

«Автокөлік   құралдарының   қауіпсіздігі   және   конструкциясы»   пәні

5В090100   «Көлікті   пайдалану   және   жол   қозғалысы   мен   тасымалдауды

ұйымдастыру»   мамандығы   бойынша   бакалаврларды   дайындауда   кәсіби

пәндердің біріне жатады.

Ол шетелдегі автомобиль өндірісінің жалпы тәжірибесіне, жоғары оқу

орындары   мен   ғылыми   –   зерттеу   институттарының   ғылыми   -   әдістемелік

жұмыстарына және де іс жүзіндегі нормативтік құжаттарға негізделген.

Пәнді оқытуда шешілетін мәселелер 5В090100 «Көлікті пайдалану және

жол қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығының біліктілік

сипаттамасында қарастырылған талаптарға сәйкес анықталған. 


Курстың негізгі қарастыратын мәселелері ретінде шет елдік және ресейлік

мамандардың ғылыми зерттеулері, халықаралық және отандық нормативтік

документтер, сонымен қоса Қазақстан Республикасы ІІМ-нің жол полициясы

басқармасында   жинақталған   практикалық   тәжірибелері     пайдаланылады.

Курсты   оқыту  5В090100  «Көлікті   пайдалану   және   жол   қозғалысы   мен

тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығының оқу жоспарына кіретін арнайы

пәндерге негізделген. 

5 Пәннің пререквизиттері

Осы курсты оқып білу «Өмір әрекетінің қауіпсіздігі» пәнінен алынған

білімге негізделеді.

6 Пәннің постреквиттері

Бұл   пәнді   оқып   танысқанда   алған   білім   «Тасымалды   ұйымдастыру

және   қоғалысты   басқару»,     «Көлік   құралдары,   жүк   және   коммерциялық

жұмыстар»  негіздері  пәндерін   толық   жан-жақты   түсініп   игеруіне

көмектеседі.

7 Тақырыптық жоспар

Пәннің тақырыптық жоспары

п/

пТақырып атауалары

Сағат саны

Дәріс

Тәж


СӨЖ

1

23

4

51

Кіріспе


2

-

-2

Қауіпсіздіктің түрлері. Автомобильдің белсенді 

қауіпсіздігі

2

49

3

Автомобильдің жалпы құрастырғыш компоненттері

2

-9

4

Автомобильдің динамикасы2

-

95

Орнықтылық, басқарылғыштық және 

автомобиль жүрісінің жайлылығы. Аударылу 

және сырғанап ауытқу шарттарындағы шекті 

жылдамдық

4

-8

6

Автомобиль шиналары2

-

77

Автомобильдің ақпараттылығы

 

2

-9

8

Жүргізушінің жұмыс орны4

-

79

Автомобильдің пассивті қауіпсіздігі

 

4

119

10 Апаттан кейінгі қауіпсіздік

2

-

811 Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі

2

-8

12 Қауіпсіз автомобильдің тәжірибелік құрылысы

2

-

7Барлығы:

30

1590

8 Пәннің қысқаша сипаттамасы

Пәнді   оқыту   нәтижесінде   студент   автомобильдің   активтік,   пассивтік,

апаттан  кейінгі  және экологиялық қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін көлік

құралдарының   конструктивтік   ерекшеліктерін,   қауіпсіздікке   байланысты

жылжымалы   құрамның   даму   тенденцияларын,   берілген   саладағы   алдыңғы

қатарлы тәжірибе мен нормативті құжаттарды білуі тиіс.9 Курс компоненттері

Тақырып 1 Кіріспе. 

Курстың талабы мен мақсаты. Курстың практикалық бағыты және оның басқа

пәндермен   байланысы.   Автомобиль   көлігіндегі   апаттылық.   Жол   көлік

оқиғалары   жайлы   түсінік   және   оның   фазалары.   Көлік   құралдарының

құрылымдық   қауіпсіздігі,   оның   ғылыми   техникалық   жетістіктерімен

байланысы   және   жол   қозғалысы   қауіпсіздігі   проблемаларындағы   алатын

орны. Нормативті документтер, автомобильдердің құрылымдық қауіпсіздігіне

қойылатын талаптар.

Тақырып 2 Қауіпсіздіктің түрлері. Автомобильдің белсенді қауіпсіздігі.

Автомобильдің негізгі эксплуатациялық қасиеттері. Автомобиль көлік

ағынының негізгі элементі.

Автомомбильдің   қауіпсізідігін   анықтайтын   қауіпсіздіктің   кешенді

бағалануының қажеттілігі. 

Тақырып 3 Автомобильдің жалпы құрастырғыш компоненттері

Автомобильдің   геометриялық   және   құрасьырушылық   параметрлері

(габариттік   өлшемдер,   база,   бұрылыс   радиусы)   және   олардың   қозғалыс

қауіпсіздігіне   әсері.   Автомобильдің   салмақтық   парометрлері   (жеке   және

жалпы салмақ, салмақтың көпірлер бойынша таралымы), ауырлық центрінің

биіктігі   және   олардың   қозғалыс   қауіпсіздігіне     әсері,   жол   жамылғысының

жұмыс істеу мерзімі. Оське түсетін жүктемелерге бақылау жасау. 

Тақырып 4 Автомобиль динамикасы.

Тартымдылығы,   максимал   орташа   жылдамдық,   үдеуі,   басып   озу   жолы,

уақытының қозғалыс қауіпсіздігіндегі мәні. Басып озудағы қауіпсіздік. Тежеу

динамикасы.   Маталуға   қарсы   жүйелер.   Тезникалық   күйінің   қауіпсіздікке

әсері.   Тарту   және   тежеу   динамикасын   арттыру   жолдары.   Автомобильдің

тартымдық динамикалылығы және оның қозғалыс қауіпсіздігі үшін маңызы.

Автомобильдің максимал орташа жылдамдығы, үдеуі, басып озу жолы және

уақыты.   Басып   озу   кезіндегі   қауіпсіздігі   және   оның   классификациясы.

Аяқталған   және   аяқталмаған   басып   озулар.   Автомобильдің   тежеулік

динамикалары   және   оның   қауіпсіздігі   үшін   маңызы.   Тежеу

динамикалылығының   өлшегіштері   мен   көрсеткіштері.   Максимал   және

орташа   баяулатқыш,   автомобильдің   тежеу   және   тоқтау   жолдары.   Тежеу

тиімділігінің   нормативтері.   Максимал   қауіпсіздік   арақашықтығы.   Тежеу

күшінің   өзара   бөлінуі.   Сулы   немесе   тайғақ   бетте   тежеуді   іске   асыру.


Шиналарды   аквапландау   процесі.   Мұздағы   тежеу.   Автомобильдің   тежеу

күштерін автоматтық реттеу. Тежеудің техникалық жағдайының қауіпсіздікке

әсері. Тартымдық және тежеу динамикалылығын арттыру жолдары.

Тақырып 5 Орнықтылық, басқарылғыштық және автомобиль жүрісінің

жайлылығы.

Автомобиль   орнықтылығы   және   оның   қауіпсіздік   үшін   маңызы.

Орнықтылықтың   өлшеуіштері   мен   көрсеткіштері.   Автомобильдің

басқарымдылығы және оның қауіпсіздік үшін маңызы. Басқарымдылықтың

өлшеуіштері   мен   көрсеткіштері.   Бүйірлік   жел   әсеріндегі   орнықтылық   пен

басқарымдылық.   Автомобильдің   бірқалыпты   жай   жүрісі   және   оның

қауіпсіздік үшін маңызы, оның өлшеуіштері мен көрсеткіштері. Жол бетінен

доңғалақтардың ажырау шарттары. Автомобильдің техникалық жағдайының

орнықтылыққа, басқарымдылыққа және бірқалыпты жүруінің әсері және осы

қасиеттерді арттыру жолдары.

          Тақырып 6 Автомобиль шиналары. 

Шиналардың негізгі конструктивті параметрлері және олардың қауіпсіздікке

әсері.   Пайдалану   кезінде   шиналардың   пайдаланушылық   қасиеттерінің

өзгеруі. Шиналардың қауіпсіздігін арттыру үшін жасалатын конструктивтік

шаралар. Сырғанауға қарсы жасалған шиналарды пайдалану. 

Тақырып 7 Автомобильдің ақпараттылығы. 

«Жүргізуші   –   автомобиль   -   жол»   жүйесіндегі   ақпарат   көздері   және

қабылдағыштар.   Ақпараттық   автомобильдің   активтік   қауіпсіздігінің   бір

элементі есебінде. Ішкі шолушы ақпараттылық. Жарық қайтарғыштар және

олардың   сипаттамасын   нормалау.   Автомобильді   автономды   жарықтандыру

жүйесі.   Бас   фаралардың   жарық   –   техникалық   сипаттамаларын   нормалау.

Қашық   жарық.   Жылдам   жарық.   Тұманға   қарсы   жарық.   Қала   жарығы,

автомобильдің артқы жүрісінің жарығы. Бас фаралардың құрылысы. Жарық

көздері.   Автомобильді   автономды   жарықтандыру   жүйесіне   қойылатын

пайдалану   –   техникалық   талаптар.   Автомобильдің   сыртқы   жарық   беру

жүйелері. 

Тақырып 8 Жүргізушінің жұмыс орны. 

Жүргізушінің   жұмыс   орнының   параметрлері   және   олардың   қозғалыс

қауіпсіздігі   үшін   маңызы.   Бақылау   -   өлшеу   аспаптары,   оларға   қойылатын

талаптар,   осы   талаптарды   реттеп   отыратын   құжаттар.   Автомобильдің

көрініміділігі   және   оны   анықтау   әдістері.   Жүргізуші   орнынан   айқын

көрішілікке   қойылатын   талаптарды   анықтайтын   құжаттар.   Автомобиль

әйнектерін үрлеу және тазалау жүйелері. Артқы жақтағы әйнектер, олардың

саны және орналастыру орны. Автомобиль орындығы. Жүргізушінің жайлы

отыруының   жұмыс   қабілеттілікке   және   шаршауға   әсері.   Әртүрлі   типтегі

автомобиль орнықтылығына қойылатын талаптар. Басқару органдары және

оларға   қойылатын   талаптар.   Жүргізуші   орнының   микроклиматы

(температура, ылғалдылық, шу, діріл, газдану дәрежесі т.б.). Автомобильдің

техникалық   жағдайының   жүргізуші   жұмысына   әсері.   Жүргізушінің   жұмыс

орны параметрлерін жаңарту жолдары.

Тақырып 9 Автомобильдің пассивтік қауіпсіздігі.


Автомобильдің   пассивтік   қауіпсіздігі   және   оның   өошеуіштері   мен

көрсеткіштері. ЖКО кезінде қозғалысқа қатысушылардың жарақат алуы және

автомобильдің зақымдалуы. Соқтығысулар классификациясы. Соққы түрлері.

ЖКО   кезінде   жарақат   түрлері   және   олардың   шығу   көздері.   Пассивтік

қауіпсіздік   жүйесінің   классификациясы.   Автомобильдің   ішкі   пассивтік

қауіпсіздігі.   Өмір   сүру   кеңістігі.   Антропометрия   және   толеранттық,   ұстап

тұратын   қорғау   құралдары   және   оларға   қойылатын   талаптар.   Қауіпсіздік

белдігі   және   қауіпсіздік   жастығы,   қауіпсіз   орындықтар.   Салон   ішіндегі

жарақатқа   қауіпті   бөлшектерді   жою.   Қауіпсіз   рульдік   басқарулар.

Автомобильдің   сыртқы   пассивтік   қауіпсіздігі.   Жүк   және   жеңіл

машиналардың соқтығысуы. Жаяуларды басып кету. Автомобильдің типі мен

кузов формасының жаяулардың жарақат алу деңгейіне әсері. Автомобильдің

сыртқы пассивтік қауіысіздігін арттырудың конструктивті шаралары. Энергия

жұтқыш   бамперлер   және   олардың   құрылысы.   Пассивтік   қауіпсіздікке

сынақтар   өткізу.   Автомобильдің   техникалық   жағдайының   пассивтік

қауіпсіздікке әсері және пассивтік қауіпсіздігін арттыру жолдары.

Тақырып 10 Автомобильдің апаттан соңғы қауіпсіздігі.

ЖКО-дан соң автомобильден  адамдарды эвакуациялау. Автомобиль  кузовы

конструкциясының   эвакуациялауға   әсері.   Автомобильдің   өртке   қарсы

қауіпсіздігі.   Өрт   сөндірудің   автоматтандырылған   жүйелері.   Автомобильдің

конструкциясына   арнайы   қауіпсіз   материалдарды   қолдану.   Суға   кеткен

автомобильден   адамдарды   эвакуациялау.   Автомобильдің   техникалық

жабдығының апаттан соңғы қауіпсіздікке әсері және оны арттыру жолдары.  

Тақырып 11 Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі.

Адамның   қоршаған   ортасына   автомобильдің   әсері.   Қалалардағы   шудың

адамға әсер етуінің классификациясы. Шу сипаты және олардың нормалау

принциптері.   Автомобильдің   шу   сипаттамаларына   қойылатын   талаптарды

реттейтін   құжаттары.   Шу   сипаттамаларын   анықтау   әдістері.   Автомобиль

шуымен   күресудің   негізгі   бағыттары.   Зиянды   заттардың   шектеулі   рұқсат

етілетін   концентрациясы.   Автомобильдегі   теле   және   радиокедергілер   және

оларды жою жолдары. Автомобильдің техникалық жағдайының экологиялық

қауіпсіздікке әсері және оны арттыру жолдары.

Тақырып 12 Экспериментті қауіпсіз автомобильдің құрылымы.

Қауіпсіз   автомобиль   жасаудың   негізгі   бағыттары.   Активтік   қауіпсіздіктк

арттыратын  автоматтық  құрылғылар. Қауіпсіз  қашықтықты сақтап  отыруға

әсер   ететін   радиолокациялық   жүйелер.   Тұрақты   белгілі   бір   жылдамдықты

сақтап отыратын автоматтық құрылғылар. Пассивтік қауіпсіздікті арттыратын

автоматтық құрылғылар. Қауіпсіз автомобильдер құрылымының үлгілері.Тәжірибелік сабақтардың мазмұны 

Тақырып 2 Қауіпсіздіктің түрлері. Автомобильдің белсенді қауіпсіздігі.

Тәжірибелік жұмыс №1. Автомобильдің  басқаруының талдауы. 

Тақырып 9 

Автомобильдің пассивті қауіпсіздігі.


Тәжірибелік   жұмыс   №2.  Реалды   автомобиль   шанағының   теориялық

есебі. 


Тәжірибелік   жұмыс   №3.   Соқтығысу   жылдамдығына   тәуелді   есептеу

автомобилінің деформациялану уақытың есептеу. 

Тәжірибелік жұмыс №4.  Соқтығысу жылдамдығы 50 км/сағ болғанда

автомобильдің деформация шамасын анықтау.

Тәжірибелік жұмыс №5.  Берілген соқтығысу жылдамдығында есептік

автомобильдің уақытқа байланысты жылдамдығының өзгеруін анықтау.

Тәжірибелік   жұмыс   №6.  Есептік   автомобильдің   уақыт   аралығында

жылдамдығының азаю шамасын анықтау.

Тәжірибелік   жұмыс   №7.   Есептік   автомобильдің   уақыт   аралығында

жылдамдығының өзгеру шамасын анықтау. 

Тәжірибелік   жұмыс   №8.   Есептік   автомобильдің   жылдамдық   азаю

шамасының өзгеруіне байланысты деформациясын анықтау. 

Тәжірибелік   жұмыс   №9.   Есептік   жылдамдық   пен   автомобильдің

соқтығысуы кезіндегі адамның орын ауыстыру мінездемесі.Студенттің өздік жұмысының мазмұны

 СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түріЕсеп беру түрі

Бақылау


түрі

Сағаттық


көлемі

1

Дәріс сабақтарына дайындалуЖұмыс дәптері Сабақтарға 

қатысу


30

2

ООЖ дайындық, үй жұмысын орындау

Ауызша сұрау, 

жұмыс дәптері

Сабақтарға 

қатысу. 

30

3Дәріс сабақтарына кірмей 

қалған, бірақ оқу 

бағдарламасы бойынша 

міндетті тақырыптарды 

қарастыру

Жұмыс дәптері Тексеру

25

4

Бақылау іс-шараларына дайындық

МБ1, МБ2


5

Барлығы


90

Студенттің   өздігінен   оқуына   бөлінген   тақырыптарының

тізімі:

Тақырып 2 Қауіпсіздіктің түрлері. Автомобильдің белсенді қауіпсіздігі.Тапсырма 1 Автомобиль – көлік ағынының негізгі элементі.[1] [3] [9]

Тақырып 


3

 

Автомобильдің   жалпы   құрастырғышкомпоненттері

Тапсырма 2 Жол бетінен доңғалақтардың ажырау шарттары. Автомобильдің

техникалық жағдайының орнықтылыққа, басқарымдылыққа және бірқалыпты

жүруінің әсері және осы қасиеттерді арттыру жолдары.[1] [5] [6] [7]Тақырып 4 Автомобиль динамикасы.

Тапсырма 3 Тежеудің техникалық жағдайының қауіпсіздікке әсері. [1] [6] [7]

Тақырып 5 Орнықтылық, басқарылғыштық және автомобиль жүрісінің

жайлылығы.

Тапсырма 4 Автомобиль орнықтылығы және оның қауіпсіздік үшін маңызы. 

[6] [7]


          Тақырып 6 Автомобиль шиналары. 

Тапсырма 5 Шиналардың қауіпсіздігін арттыру үшін жасалатын 

конструктивтік шаралар.[1] [5] [7]

Тақырып 7 Автомобильдің ақпараттылығы. 

Тапсырма 6 Автомобильдің сыртқы жарық беру жүйелері. [1] [4]

Тақырып 8 Жүргізушінің жұмыс орны. 

Тапсырма  7 Жүргізуші орнынан айқын көрішілікке қойылатын талаптарды

анықтайтын құжаттар. [1] [6] [7] [9]

Тақырып 9 Автомобильдің пассивтік қауіпсіздігі.

Тапсырма  8   Қауіпсіздік   белдігі   және   қауіпсіздік   жастығы,   қауіпсіз

орындықтар.[1] [2] [8]

Тақырып 10 Автомобильдің апаттан соңғы қауіпсіздігі.

Тапсырма  9   Автомобильдің   техникалық   жабдығының   апаттан   соңғы

қауіпсіздікке әсері және оны арттыру жолдары   [1] [4] [6] [8]

Тақырып 11 Автомобильдің экологиялық қауіпсіздігі.

Тапсырма  10   Автомобильдің   техникалық   жағдайының   экологиялық

қауіпсіздікке әсері және оны арттыру жолдары.[1] [5] [8]

Тақырып 12 Экспериментті қауіпсіз автомобильдің құрылымы.

Тапсырма 11 Активтік қауіпсіздіктк арттыратын автоматтық құрылғылар. [1] 

[8]


10 Пән бойынша қорытынды рейтинг есептеу әдістемесі 

Жұмыс оқу жоспарына сай «Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және

конструкциясы»   пәні   бойынша   қорытынды   рейтинг     –   емтихан.   Ғылым

кеңесімен ағымды үлгерімді мен бақылау түрі бойынша келесі үлес салмағы

алынған.

Қорытынды бақылаутүрі

Бақылау түрі

Үлес салмағы

1

Емтихан Емтихан 

0,4


Ағымды үлгерімді бақылау

0,6


Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг  балл  ретінде  формула   бойынша

анықталадыYC

ЕР

Р

K

ау

*

*)

2

21

(

Мұндағы  Р1,   Р2,  Е  –  бірінші   және   екінші   рейтингтер,  емтихан

қорытындысы   бойынша   алынған   балл,   100-баллды  шкала   бойынша

анықталады;

ҮС

аү,  ҮС

Е

,  –  семестр бойы ағымды үлгерімнің, емтиханныңүлес салмағы.

ҮС

аү – қорытынды рейтингтегі ағымды үлгерімді үлес.

ҮС

Е, – қорытынды рейтингтегі емтихан үлес.

Пән   бойынша   қорытынды   рейтинг   (Қ),   кестеге   сай   цифрлік

эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылып, «Оқушылардың

оқу жетістіктері» және «Рейтингтік ақпартізім» журналдарына енгізіледі.

Оқушылардың білім бағасы

Баллдағы


қорытынды

баға (Қ)


Баллдың

цифрлік


эквиваленті (Ц)

Әріптік


жүйедегі

баға


Дәстүрлі жүйедегі баға

Емтихан, диф. сынақ

Сынақ 

95-100


4

А

Өте жақсыСынақталды 

90-94


3,67

А-

85-893,33

В+

Жақсы 80-84

3,0


В

75-79


2,67

В-

70-742,33

С+

Қанағаттанарлық 65-69

2,0


С

60-64


1,67

С-

55-591,33

Д+

50-541,0

Д

0-490

F

Қанағаттанарлықсыз Сынақталған жоқ

11 Курс саясаты

Сабаққа қатысу, талқылауда активті болу оқу үрдісіне қатысу дегенді

білдіреді. 

Дәріс сабақтарына қатысқаны үшін студентке 4 балл қойылады.

Тәжірибелік сабақтарға қатысқаны, активті жұмыс, тапсырманы, есепті

уақытында тапсырғаны үшін студент 2 балл алуы мүмкін.  Студенттердің

оқытушымен   бірге   орындалатын   өздік   жұмысы,   дәрістік   сабақтардың

тақырыптарын   терең   зерттеп,   оларды   бекітуге   бағытталған.     Жұмыс   пен

сабаққа қатысқанда балл беріледі. Өздік жұмыс, теориялық курсқа кірмеген

немесе   қысқаша   түрде   қарастырылған,   дәрістік   тақырыптарға   қатысты

сұрақтарды теорялық түрде зерттеу және оларды бекітуге бағытталған.

Өздік   жұмысы   келесі   түрде   бағаланады:   әр   тақырыптын   теориялық

қарастыру, сұрақтар бойынша конспектпен аяқталады, конспект оқытушыға

көрсетіліп бағаланады.

Бірініші   және   екінші   межелік   бақылау   оқытылған   тақырыптар

бойынша тесттер бойынша 100 баллдық жүйемен бағаланады.Пән бағдарламасына сай семестр бойы студент тапсырмалардың толық

көлемін орындау керек.

Емтихан   құрастырылған   түрде   (тест   және   екі   сұрағы   бар   билет

бойынша)   өткізіледі.   Тест   –   60   пайыз,   билет   –40   пайыз.     Емтихан   100

баллдық жүйе бойынша бағаланады.

Сабақта тәртіп ережелерін бұзу үшін аудиториядан шығарылуы мүмкін.

Айып санкциялары келесідей болады:

- сабаққа себепсіз қатыспағаны үшін – 0 балл;

- сабаққа кешігіп келгені үшін жарты балл алынады;

- аудиториядан шығаррылуы үшін – 0 балл;

-   кешігіп   орындалған   тапсырмалар,   автоматты   түрде   бағаланады

(номиналдан 50 %).

Емтихан   тапсыру   кезінде   көшіруге   тыйым   салынады.   Бақылау

шараларында көшіргені үшін студент аудиториядан шығарылады және оған

қойылатын баға – 0 балл.

Егер студент себеп бойынша бақылау шараларына қатыспаса, онда оған

оқытушымен   қосымша   көрсетілген   уақытта   тапсыруға   мүмкіндік   беріледі

(МБ және ҚБдекан рұқсатымен  тапсырылады),  әйтпесе  алатын  бағасы  – 0

балл. 

12 Әдебиет тізімі

Негізгі


1  Жүнісбеков   П.Ж.   Автомобильдің   құрылысы   және

пайдаланылуы:   оқулық   /   П.   Ж.   Жүнісбеков.   –   Астана:

Фолиант, 2007. – 359 б.

                 2   Жүсіпов   К. Ә. Көлік құралдары қауіпсіздігі: оқу құралы / К.Ә.

Жүсіпов. - Алматы: ҚазККА, 2007. - 44б.

3 Копенов, Б.Т. Көлік техникасын техникалық пайдалану негіздері: оқу

құралы   /   Б.Т.   Копенов,   А.Г.   Акчурин,   Т.Ж.   Копенов.   -   Алматы   :   ҚазККА,

2009.- 96 б.

Қосымша

4  Мусаев,   Ж.   С.   Көлік   техникасының   динамикасы   :  оқу   құралы   /Ж. С. Мусаев, А. Б. Шимбулатова. - Алматы: ҚазККА, 2009. - 134 б.

5 Ибраев Ж. С. Жер бетіндегі көлік құралдары / Ж.С. Ибраев. – Алматы

: ҚазККА, 2007.- 180 б.


13 бақылау шараларының күнтізбелік кестесі

5В090100   «Көлікті   пайдалану   және   жол   қозғалысы   мен   тасымалдауды

ұйымдастыру»

 

  мамандығының   күндізгі   оқу   формасында   оқитынстуденттеріне

арналған «Автокөлік құралдарының қауіпсіздігі және

конструкциясы»  пәнінің СӨЖ тапсырмаларын және сабақ

жұмыстарын орындау мен тапсыру бойынша1 рейтинг ( 4 семестр)

Апта


1

сабақ


үшін

макс.


балл

1

23

4

56

7

8жалпы

Максималды балл

25

25

2525

100


Дәріске   қатысу

және дайындалу

СӨЖ

түрі/есеп  беруформасы

ДҮТ


1

ДҮТ2


ДҮТ

3

ДҮТ4

ДҮ

Т5ДҮТ6

ДҮ

Т6Бақылау

формасы


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс. балл3

6

66

6

66

6

648

Тәжірибелік

жұмыстарға

қатысу   және

дайындалу

СӨЖ


түрі/есеп  беру

формасы


ТҮТ

ТҮТ


ТҮТ

ТҮТ


ТҮТ

ТҮ

ТТҮТ

ТҮТ


Бақылау

формасы


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс. балл4

4

44

4

44

4

432

Материалды

өздігінен оқу

СӨЖ


түрі/есеп  беру

формасы


ӨОҮ

Т

ӨОҮТ

ӨОҮ


Т

ӨОҮ


Т

ӨОҮ


Т

ӨО

ҮТӨОҮ

Т

ӨОҮТ

Бақылау


формасы

К

КК

К

Макс. балл5

5

55

5

202 рейтинг ( 4 семестр)

Апта


1

сабақ


үшін

макс.


балл

9

1011

12

1314

15

жалпы Максимальный балл

28

2828

16

100Дәріске   қатысу

және дайындалу

СӨЖ

түрі/есеп  беруформасы

ДҮТ


7

ДҮТ


7

ДҮТ


8

ДҮТ


9

ДҮТ


10

ДҮТ1


1

ДҮТ


12

Бақылау


формасы

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Қ

Макс. балл4

8

88

8

88

8

56Тәжірибелік

жұмыстарға

қатысу   және

дайындалу

СӨЖ

түрі/есеп  беруформасы

ТҮТ


ТҮТ

ТҮТ


ТҮТ

ТҮТ


ТҮТ

ТҮТ


Бақылау

формасы


Қ

Қ

ҚҚ

Қ

ҚҚ

Макс. балл

4

4

44

4

44

4

28Материалды

өздігінен оқу

СӨЖ

түрі/есеп  беруформасы

ӨОҮ


Т

ӨОҮ


Т

ӨОҮ


Т

ӨОҮ


Т

ӨОҮ


Т

ӨОҮ


Т

ӨОҮ


Т

Бақылау


формасы

К

КК

К

КК

К

Макс. балл4

4

44

4

16Шартты белгілер: ДҮТ   –  №1  дәріске дайындалу үй тапсырмасы;  Қ  –  оқу үрдісіне қатысу;  ТҮТ  1 –  №1

тәжірибе сабақтарына дайындалу үй тапсырмасы; ӨОҮТ  – материалды өздігінен оқудың үй тапсырмасы; К

конспект; Т1 – тест №1; Т – тексеру.

Кафедра отырысында ұсынылды 201_ж. ______  «__»,  № __ хаттама Кафедра меңгерушісі ________ К. К. Абишев 201_ ж. ______ «__»

Document Outline

  • Пәннің тақырыптық жоспары
  • Пән бойынша қорытынды рейтинг (Қ), кестеге сай цифрлік эквивалентке, әріптік және дәстүрлі бағаға айналдырылып, «Оқушылардың оқу жетістіктері» және «Рейтингтік ақпартізім» журналдарына енгізіледі.
  • Жақсы
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал