Syllabus қазақ тілі-1 пәні бойынша 5В071800 Электрэнергетика мамандығы үшінжүктеу 171.11 Kb.

Дата11.09.2017
өлшемі171.11 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

КЕАҚ   «АЛМАТЫ  ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ» 

ЭЛЕКТРЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ 

ОРЫС ЖӘНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІ   КАФЕДРАСЫ 

 

 

  

БЕКІТЕМІН 

ЭЭФ деканы ______________________ 

___________________ В.И.Денисенко  

«___» _____________________2013 ж. 

 

  

SYLLABUS 

 

Қазақ тілі-1 пәні бойынша  

5В071800 -  Электрэнергетика мамандығы үшін  

 

 

 

 

 

 

 

Курс    

 

 

 

 

 

    1   

Семестр 

 

 

 

 

 

    1 

 

Кредит саны  

 

 

 

 

    3   

ECTS бойынша кредит саны  

 

 

    5 

Жалпы сағат саны  

 

 

 

   135 

Практикалық сабақтар   

 

 

    45   

СӨЖ   

 

 

 

 

 

    90   

Оның ішінде СОӨЖ   

 

 

 

    30   

Семестрлік жұмыс  

 

 

 

     3 

Емтихан  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 АЛМАТЫ  

2013 


Силлабусты дайындаған: к.ф.н., доцент Төлеуп М.М. 

Силлабус  оқу  жұмыс  жоспарларының  негізінде  жасалынды,  және    қазақ  және  орыс 

тілдері    кафедрасының  2013  жылдың  26  маусымында    өткізілген  мәжілісінде  қаралып, 

мақұлданды. (№12 хаттама)   

 

Кафедра меңгерушісі:                                   Бөкейханова Р.Қ.  

Оқытушылар туралы мәліметтер: 

Төлеуп Мира Мухамедьяровна, к.ф.н.,  доцент.  

Дүйсекова Малике Балабекқызы, аға оқытушы.  

Алмұхаметова Гүлмира Сатыбалдиевна, аға оқытушы.  

Шарибжанова Ғалия Ғабдуллина, к.ф.н., доцент.  

Байланыс телефоны 8727-2925847 

  e-mail: kz@aipet.kz 

 

Оқытушылардың  офис-сағаттарының  кестесі  кафедраның  және  электр  энергетика факультетінің  қабырғаларында  ілінген.  Офис-сағаттар  кесте  бойынша  А319,  А321,  А320 

аудиторияларында өткізіледі. 

    

 

 “Қазақ  тілі-1”  пәні  энергетика  бағытындағы  орыс  бөлімі  студенттеріне  арналған  және 

жалпы білім беретін пән ретінде  ғылыми-техникалық ақпаратты қазақ тілінде алудың белсенді 

құралы  болып  табылады.  Бұл  пән  мамандық  тілін  үйрену  деңгейінде  жетекші  пәндермен 

біріктіруге әкелетін мәртебеге ие.  1. Пререквизиттері  

 

Бұл курстың бастапқы деңгейі ретінде мектеп бағдарламасы  шеңберінде қазақ тілі пәні бойынша алған  білімдері басшылыққа алынады. 

Постреквизиттері    

Бұл пәнді толық меңгерген студент өз мамандығына қатысты салада кездесетін ғылыми-

техникалық  әдебиетті  түсіне  алуы,  кәсіби  саладағы  терминдерді  меңгеруі,  кәсіптік  салада  

ауызша,  жазбаша    сөйлеу,  қарым-қатынас  жасау  дағдыларын  игеруі    және  теориялық 

дайындығы  болуы керек. 

Пәннің  сипаттамасы:  Қазақ  тілі-1  пәнінің  жұмыс  бағдарламасы  қазақ  тілінің  типтік 

бағдарламасына негізделіп  жасалған.  Әр бағыттағы  мамандықтарға арналып жасалған  «Қазақ 

тілі-1»  пәні  курсы  мектеп  қабырғасында  мемлекеттік  тілді  базалық  деңгейде  меңгерген,  қазақ 

тілінің  функционалдық  ерекшеліктерін,  негізгі  грамматикалық  категорияларын    білетін,  оқу, 

жазу, түсіну, айту сияқты коммуникативтік жалпы дағдыларды игерген студенттерге арналған.  

Пәннің  мақсаты:  Студенттердің  сөздіктермен,  салалық  сөздіктермен  жұмыс  жасау 

дағдыларын  қалыптастыру,  өз  мамандықтарына  қатысты  арнаулы  техникалық  терминдерді 

меңгерту, қазақ тілі грамматикасын тереңірек игерту, жалпы техникалық сипаттағы мәтіндерді  

аудару әдістерін үйрету, осы материалдардың негізінде тыңдалым, жазылым, оқылым, айтылым 

дағдыларын жетілдіру.   

Курстың ерекшелігі мен міндеттері - әр бағыт бойынша оқытылатын мәтіндер арқылы  

білім  алушының  мамандығына  қатысты  терминдерді  меңгерту,  осы  мәтіндер  арқылы  оқу, 

тыңдау,  сөйлеу,  жазу  дағдыларын  қалыптастыру,  өз  мамандығына  қатысты  салада    сөйлеу 

дағдыларын жетілдіру.  

Әр  сабақ  берілген  лексикалық  тақырып  көлемінде  көптеген  жаттығулар  мен 

тапсырмалардың  көмегімен  студенттің  коммуникативтік  құзіретін  жетілдіруге  бағытталады. 

Нәтижесінде студенттер мәтін мазмұнын саналы түрде оқып, қабылдау, сұрақ қойып қана  

 

  

қоймай,  оларға  жауап  беру,  мәтіннің  кейбір  мәселелері  бойынша  пікірталасқа  қатысу 

дағдылары мен біліктеріне ие болады.    Курстың  көрнекілігі  оқытушылардың  дайындаған  карточкалары,  кестелері  және 

кафедраның  компьютерлік  сыныбындағы  әр  түрлі    программалық  жабдықтар  көмегімен 

қамтамасыз етіледі.  

Курста  берілген  материалдардың  игерілу  деңгейі  ағымдағы  және  аралық  тестілер  және 

оқытушының  әрбір  лексикалық  тақырыптың  соңында  жүргізіп  отыратын  сөздік  жұмыстары, 

жазба жұмыстары арқылы бақыланады.  

Курс  көлемінде  студенттер  3  өздік  жұмысты  орындап,  тапсырулары  керек.  Өздік 

жұмыстардың  тақырыптары,  олардың  орындалуына  қойылатын  талаптар  курс  силлабусында 

көрсетілген.  

4. Әр сабақтың тақырыбы мен ұзақтығы  

(ЭЭФ  бағытында  дайындау)  Кредит  саны    3=45  аудиториялық  сағат  +  3  семестрлік 

жұмыс + қосымша сабақ + емтихан. Әр сабақтың ұзақтығы = 100 минут. 

5. Пән мазмұны: 

 

№  Лексикалық 

тақырыптар 

Мәтіндер Сағ 

саны 

Грамматика 

Комму

никати

втік 

дағдыл

ар 

Көрнекілік 

және 

программалық 

өнімдер Білім ордасы 

 

Біздің 


АЭжБУ. 

Факультет. 

Мен  таңдаған 

мамандық  

Тәуелдік жалғауы. 

Жіктік 


жалғауы. 

Көптік 


жалғауы.  Сан 

есім. Сын есім. 

Ілік 

септік. 


Ауыспалы  осы 

шақ. Сөйлеу: 

өзі 


оқитын 

оқу 


орны, 

факультеті, 

мамандығы 

туралы 


бір-

бірінен  сұхбат 

алу; 

фильм 


бойынша 

сұхбаттасу. Тыңдау

сұрақтарға 

жауап беру  

Оқу

сұрақ 


қою, 

көп 


нұсқадан 

таңдау. 


Cөйлеу:АЭжБ

У,  


факультеттері, 

мамандықтары

, жабдықталуы 

Карточка, 

кестелер. 

Университет  туралы 

бейне-фильм. 

Компьютерлік 

программа «Зерде 1» 

 Мамандық 

әлемінде 

 

Электр 


энергетикасы. 

Электр тогы. 

Электр 

тізбегі. Тұрақты  ток. 

ЭҚК. 


Стансаларды

ң 

түрлері Жедел 


өткен 

шақ. 


Барыс 

септік.  Табыс 

септік.  Жатыс 

септік.  Өткен 

шақ 

есімше. 


Керек,  қажет, 

мүмкін,  шығар 

модальдылығы Оқу,  тыңдау, 

сөйлеу:  Электр 

энергетика 

саласы.  Электр 

тізбегі. 

Тұрақты  ток. 

ЭҚК. 


Стансалардың 

түрлері 


Карточка, 

компьютерлік 

программа  «Зерде1»: 

Мамандығым-

мақтанышым 


(Электр,  жел, 

жер 


асты 

стансалары) 

Терминжасам 

(Электр,  жел, 

жер 

асты 


стансалары) 

мәтіндері 

бойынша 

сұрақ-жауап, 

тапсырмалар, 

жаттығулар.  Жазу: 

Мамандығым–

мақтанышым 

(эссе) Адам 

және 

оның 

өнертабыстар

ы 

 

Фарадей, 

Ленц-

Джоуль,  Ом Дизель электр 

станциясы. 

Чернобыль 

АЭС-дағы 

апат. АЭС 

Шығыс, көмектес 

септіктері, 

олардың 

септеуліктері. 

Етістік+а+е+й 

ал+а+жіктік 

жалғауы  

Қалау рай Оқу, 

тыңдау 

және  сөйлеу: 

Фарадей, 

Ленц-Джоуль, 

Ом 


Дизель 

электр 


станциясы. 

Чернобыль 

АЭС-дағы 

апат.  АЭС  т 

мәтіндерімен 

жұмыс: жоспар 

жасау, 

сұрақ 


қою, 

жауап 


беру,  монолог, 

диалог  


 

Компьютерлік 

программа: 

Мемлекеттік 

тілді 

жеделдетіп оқыту. 

Ұлттық 

байлық  

 

Су  қорлары. 

Су және теңіз 

станциялары 

Болымсыз есімдіктер.  -у 

формалы 


етістіктердің  

септелуі 

(энергия 

өндірудің, 

энергия 

көздерінің  

игерілуіне, 

қолданылуда) Тыңдау  және 

сөйлеу: 

Су 


қорлары. 

Су 


және 

теңіз 


станциялары 

мәтіндері 

бойынша 

сұрақ-жауап, 

мазмұнын 

айту. 

Ұлттық 

байлыққа не 

жатады? 


Қазақстанның 

ұлттық 


байлығын 

не 


құрайды? 

тақырыптары 

шеңберінде 

әңгімелесу. 

Компьютерлік 

бағдарлама:  Астана-

достықтың қаласы Аралық бақылау  

(7-апта) 

 

Лексика-грамматикалы

қ тест.  

 Кәсіби 

бәсекелестік 

 

Қазақстанның 

отын 

қорлары. Мұнай 

мен 


газ. Көмір. Бу 

қазандары. 

Электр 

машиналары. Сын  есімдер. 

Шырайлары. 

Жалпылауыш 

есімдіктер. 

Мезгіл 


және 

мекен 


үстеулер. 

Сөйлеу: 

«Кәсіби 


біліктілік 

– 

бәсекеге қабілеттілік 

кепілі» 


тақырыбына 

монолог, 

пікірталас.  

Оқу,  тыңдау, 

сөйлеу: 

Қазақстанның 

отын  қорлары. 

Мұнай мен газ. 

Көмір. 

Бу 


қазандары. 

Электр 


машиналары. 

мәтіндері 

бойынша 

сұрақ-жауап, 

мазмұнын 

айту. 

Компьютерлік 

бағдарлама:  Астана-

достықтың қаласы Қазақстан экономикасы  

 

Отын түрлері. 

Отынның 

құрама 


бөліктері. 

Ағаш  отын, 

шымтезек.Қаз

ақстан 


энергетика-

сының  даму 

тарихы. 

Ырықсыз етіс.  -ндағы 

қосымшасы 

арқылы 

жасалған тіркестер. 

Бөлшекті  сан 

есімдер. 

Оқу,  тыңдау, 

сөйлеу:  Отын 

түрлері. 

Отынның 

құрама 


бөліктері. 

Ағаш 


отын, 

шымтезек.Қаза

қстан 

энергетика-сының 

даму 


тарихы 

мәтіндері 

бойынша  

Көмір 


энергиясы. 

Жану 


құбылысы.  

Рөлдік 


ойындар. 

Пікірталас. 

 

Жазу

жаттығулар. 

Кесте. 

Карточкалар. Компьютерлік 

программа: Зерде-2. Ғалам 

және 

ғасыр  

 

Электр энергетикасы. 

Электр 


энергиясын 

өндірудің 

Келер 


шақ, 

өткен 


шақ 

есімше. 


Өзгелік 

етіс. 


Ортақ етіс. 

Оқу 

және 

сөйлеу: 

Электр 


энергетикасы. 

Электр 


Карточкалар. 

Компьютерлік 

программа: Зерде-3 


жаңа 

тәсілдерін 

игерудің 

маңыздылығ

ы. 

Электр 


энергиясын 

өндірудің 

тиімділігін 

арттыру. 

Көмір 

энергиясы. Жану 

құбылысы.   

энергиясын 

өндірудің  жаңа 

тәсілдерін 

игерудің 

маңыздылығы. 

Электр 

энергиясын өндірудің 

тиімділігін 

арттыру. Көмір 

энергиясы. 

Жану 

құбылысы.    мәтіндері 

бойынша 


сұрақ-жауап, 

пікір 


айту, 

мазмұндау. Қазақстан 

экологиясы 

 

  

 

Табиғи газ. 

Табиғатты 

сақтайық. 

Қоршаған 

ортаны 

қорғау.  Түтін газы 

және 


ондағы 

зиянды 


заттар. 

Электр 


жеткізу 

желілері. 

Электр 

энергетикасы жұмысының 

сенімділігі 

Көсемше.   Де,  бол,  ет 

көмекші 


етістігінің 

қызметі  (делік, 

әсер 

етеді, 


болып 

табылады,  деп 

айтуға 

болмайды, қамтамасыз 

етеді) 


 –да,  -де,-  та,-

те,  -нда,  -нде 

формалы 


сөздердің 

қызметі 


(қазіргі 

уақытта, 

арасында, 

электр 


энергетикасын

да) Оқу,  тыңдау, 

сөйлеу:  Табиғи 

газ.  Табиғатты 

сақтайық. 

Қоршаған 

ортаны  қорғау. 

Түтін 


газы 

және 


ондағы 

зиянды заттар. 

Электр  жеткізу 

желілері. 

Электр 

энергетикасы жұмысының 

сенімділігі 

мәтіндерімен 

жұмыс: 


көп 

жауаптан 

таңдау, 

монолог, 

диалог, 

мәтіндер 

мазмұнын 

айту.    Жазу: 

Эссе- 

«Экологиялық тазалықты 

сақтау 


– 

баршаның ісі» 

Карточкалар.  

Компьютерлік 

программа: Зерде-3 

10 


Аралық 

бақылау  

(15-апта) 

 

Сөздік бақылау 

немесе 


терминдерді 

меңгеру 


 

 

деңгейін 

тексеру  немесе 

лексика-

грамматикалы

қ тест 

6. Өз бетінше оқуға арналған тақырыптар: 

1.

 Сөз таптары және сөйлем мүшелері түсінік. 

2.

 Зат есім. Жалқы есім, жалпы есім.  

3.

 Сын есім. Сын есімнің шырайларының жасалу тәсілдері. 

4.

 Етістік. Етістіктің түрлері, райлары және шақтары. Ырықсыз етіс. 

5.

 Есімше.  Есімшенің  жасалу  жолдары.  Есімшелі  оралымдардың  анықтауыштық 

қызметі. 

6.

 

Көсемше.Көсемшенің жасалу жолдары. 7.

 

Сөз  құрамы  және  сөзжасам.  Сөзжасамның  негізгі  әдістері.  Күрделі  сөздер, аббревиатуралар. 

8.

 Сөз  тіркесі  туралы  түсінік.  Есімді  және  етістікті  сөз  тіркестері.  Салалас  және 

сабақтас байланыс. Байланысу түрлері: матасу, қиысу, меңгеру, қабысу, жанасу. 

9.

 

Сөйлем  туралы  түсінік.  Сөйлемнің  түрлері.  Бастауыштың,  баяндауыштың  және  тұрлаусыз мүшелердің жасалу жолдары.  

10.


 

 Бірыңғай  мүшелермен,  қыстырма  сөздер  және  тіркестер  арқылы  күрделенген  жәй 

сөйлемдер.  

Өз бетінше оқылатын тақырыптардың игерілуі оқытушының офис-сағаты кезінде 

бақыланады. 

7. Өздік жұмыстар:  

 

№1 Өздік жұмыс ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыруға   бағытталған. 

Мақсаты: Студенттер оқытушы ұсынған тақырып бойынша техникалық әдебиетті қазақ 

тілінде    оқып,  түсіну  дағдыларын    қалыптастыру  және  бекіту  мақсатында  міндетті  түрде  

түсіндірме  және  терминологиялық    сөздіктермен    жұмыс  жасауы  қажет.  Осы  сөздіктерді 

пайдалана  отырып,  өз  нұсқасы  бойынша  берілген  мәтінді  түсініп,  мазмұнын  ауызша  баяндап 

беру  дағдысын  қалыптастырады.  Бұл    ӨЖ-ді    орындауға  қойылатын    тағы  бір  басты  талап, 

оқылған мәтіннен  негізгі ақпаратты таба білу, негізгі тірек сөздерді ажырату, мәтін бойынша өз 

түсінігін ауызша баяндау, алған білімдерін іс жүзінде  қолдана алу. 

Қойылатын талаптар: 

1.

 

Оқылған мәтіннен  негізгі ақпаратты таба білу; 

2. Негізгі тірек сөздерді ажырату

3. Тапсырманы оқу, жоспар құру, мазмұндау . Тапсырмалары: 

1.

 Мәтінге  сөздік  түзіңіз (сөз және сөз тіркесі кемінде 20 болуы керек).   

2.

 Мәтінді  мағыналық бөліктерге бөліп, әр бөлікке тақырыпат қойыңыз.  

3.

 Терминологиялық түсіндірме сөздікті пайдаланып, мәтінде қолданылған 3 терминге  

қазақша толық түсініктеме жазыңыз. 

4.

 

 Мәтіннің  мазмұнын  ашатын  сұрақтар  дайындаңыз,  оларға  жауап  беру  арқылы мәтінді ауызша мазмұндауға дағдыланыңыз. 

 

Ескерту:  Әр  оқытушы  студенттің  білім  деңгейін  ескере  отырып,    бұл  тапсырмаларды 

өзгертіп немесе толықтырып беруге ерікті.  Мәтіндері төменде көрсетілген әдебиеттен беріледі: 

 

№2  Өздік  жұмыс  мамандық  бойынша  берілген  техникалық  мәтінді  жазбаша 

аударуға  бағытталған. 

 

Мақсаты: №2 ӨЖ-ді орындау  грамматика және синтаксис бойынша алған білімдерін  іс 

жүзінде қолдану мақсатын көздейді. 

 Бұл  жұмысты  орындау  үшін  студент  қазақ  тілі    оқулықтарын  пайдалана  алады.  Жұмысты 

орындауға бір ай уақыт беріледі. Жұмысты  тарату және қабылдау ӨЖ кестесі бойынша жүзеге 

асырылады.  

Қойылатын талаптар: 

жұмысты  А 4 форматында  14 шрифтпен басу; 

берілген жұмыстың  түпнұсқасы толық жазылуы керек

жұмыстың мазмұны, қолданылған әдебиеттер тізімін көрсету

жұмыс мерзімінде өткізілуі керек; 

Тапсырмалары: 

1.

 Мәтінге сөздік жасаңыз. (20 сөз) 

2.

 Мәтінді толық аударыңыз. 

3.

 

Анықтауыштық  сөз  тіркестерін  теріп  жазыңыз.  Үлгі:  ұялы  телефон,  бөлінген  арна, аналогты модем 

4.

 Тұйық етістіктерді теріп жазып, екеуін септеңіз. 

5.

 Мәтіннен  етістіктіктерді тауып, шақ тұлғаларына түрлендіріңіз. 

6.

 

Мына  сөздерді  қатыстырып  сөйлем  құраңыз:  Аспап,  өлшеуіш  құрылғылар, түрлендіргіштер, құрылғы, микропроцессор. 

7.

 Мәтіннен 3 сөйлемді алып сұраулы сөйлемге айналдырыңыз. 

 

№3 Өздік жұмыс жазбаша орыдалады.  

Мақсаты: №3 ӨЖ-ді орындау  грамматика және синтаксис бойынша алған білімдерін  іс 

жүзінде қолдану мақсатын көздейді. 

 Бұл  жұмысты  орындау  үшін  студент  қазақ  тілі    оқулықтарын  пайдалана  алады.  Жұмысты 

орындауға бір ай уақыт беріледі. Жұмысты  тарату және қабылдау ӨЖ кестесі бойынша жүзеге 

асырылады.  

Қойылатын талаптар: 

жұмысты  А 4 форматында  14 шрифтпен басу; 

берілген жұмыстың  түпнұсқасы толық жазылуы керек; 

жұмыстың мазмұны, қолданылған әдебиеттер тізімін көрсету; 

жұмыс мерзімінде өткізілуі керек; 

Тапсырмалары: 

1.

 Мәтінді  толық  оқып  шығып,  түсініксіз  сөздер  мен  сөз  тіркестеріне  сөздік  (30)  

жазыңыз. 

2.

 

Мәтіннен етістіктерді теріп жазып, олардың шақ тұлғаларын анықтаңыз.  3.

 

Мәтінде  кездесетін  термин  сөздермен  терминдік  тіркестер  (10  мысал) 

құрастырыңыз.  

4.

 

Берілген  сұрау  есімдіктері  мен  шылауларды  қатыстырып,  сұраулы  сөйлемдер 

құрастырыңыз: қандай? қалай? қанша? неге? ма, ме,ба, бе, па, пе. 

5.

 Мәтіннің әр абзацына түрлендіріп бірнеше сұрақ қойыңыз.  

6.

  Мәтінді жазбаша аударыңыз. 

 

№1  ӨЖ  (ауызша  сөйлеу  дағдысын  қалыптастыру)    Студенттер  оқытушы  ұсынған 

тақырып  бойынша  техникалық  әдебиетті  қазақ  тілінде    оқу    дағдыларын    қалыптастыру  және 

бекіту  мақсатында  міндетті  түрде    түсіндірме  және  терминологиялық    сөздіктермен    жұмыс 

жасауы  қажет.  Бұл    ӨЖ-ді    орындауға  қойылатын    тағы  бір  басты  талап,  оқылған  мәтіннен  

негізгі ақпаратты таба білу, негізгі тірек сөздерді ажырату, мәтін бойынша өз түсінігін ауызша 

баяндау, алған білімдерін іс жүзінде  қолдана алу. 

№1 ӨЖ орындап, тапсыру ӨЗ кестесі бойынша жүзеге асырылады.  Қойылатын талаптар: 

     1.Оқылған мәтіннен  негізгі ақпаратты таба білу, 

2. Негізгі тірек сөздерді ажырату, алған білімдерін іс жүзінде  қолдана алу. 

3. Тапсырманы оқу, жоспар құру, мазмұндау . 

       

 

№2 ӨЖ (жазбаша) Оқытушы ұсынған нұсқа бойынша  лексика- грамматикалық жұмыс: 

1.

 Қазақша-орысша,  орысша-қазақша    сөздіктермен,  терминологиялық  сөздіктермен 

жұмыс жасай білу; 

2.

 

Мәтіннің сөздігін жасау (40 сөз ) 3.

 

Мәтіннің жоспарын жасау; (10-15 сөйлем) 4.

 

Грамматикалық  тапсырма (әдістемелік көрсеткіште берілген); №2 ӨЖ-ді  орындау  грамматика және синтаксис бойынша алған білімдерін  іс жүзінде 

қолдану  мақсатын  көздейді.  Бұл  жұмысты  орындау  үшін  студент  қазақ  тілі    оқулықтарын 

пайдалана алады. Жұмысты орындауға бір ай уақыт беріледі. Жұмысты  тарату және қабылдау 

ӨЖ кестесі бойынша жүзеге асырылады.  №3 ӨЖ (жазбаша) - оқытушы  ұсынған тақырып аясында пікір-талас өткізу. 

        Жоғары  оқу  орындарында  студенттердің  өздік  жұмыстарының  қарапайым  және  қолайлы 

түрі  –  коллоквиумдар  болып  саналады,  ол  белгілі  бір  тақырыптағы  баяндама  немесе  деректі 

мәселені  талқыға  салатын  ғылыми  жиналыс  түрінде  ұйымдастырылуы  мүмкін.  Бұған 

мұғалімдердің  де  шығармашылық  әдіс-амалдары  қажет.  Мысалы,  студенттердің  жазған 

«мазмұндамасын»,  жасаған  «семестрлік,  курстық  жұмыстарын»  әдеттегідей  қабылдай  салмай, 

әр-түрлі ғылыми пікірталас ұйымдастыру арқылы қабылдаған әлдеқайда тиімді. 

      Бұл  тәсіл  өз  бетімен  жұмыс  істеуге,  өзара  көмек  көрсетуге,  шығармашылығын  және 

жауапкершілігін арттыруға себебін тигізетіндігі анық.  

Тақырыптар: 1.  Қазақстанның энергетика  саласының қазіргі жай-күйі. 

2.

 

Қазақстан энергетикасының жаңа мүмкіндіктері 3.

 

Президент жолдауы және энерегетика саласы. (ӨЖ тақырыптары әр бағыт бойынша өзгертіледі) 

ӨЖ-ді тапсыруға байланысты талаптар: 

Студент СОӨЖ кестесін қатаң ұстануы қажет.  

Интернеттен немесе басқа жерлерден көшіріліп алынған жұмыстар қабылданбайды. 

ӨЖ  белгіленген  мерзімде  тапсырылмаған  жағдайда  жұмыстың  бағасы  әрбір  кеш 

тапсырылған күн үшін бір балға төмендетіліп отырады және оны қабылдау емтиханға бір күн 

қалғанда тоқтатылады.   8. Қосымша сабақ уақыты  

Қосымша  сабақтар  (СОӨЖ)  жекеше  немесе  туындаған  сұрақтар  бойынша  жүргізіледі. 

Қосымша  сабақтар  аудиториядан  тыс  уақытта  қосымша  кесте  бойынша  жүргізіледі.  Кесте 

кафедра және деканат қабырғаларында ілінген. 9. Оқытушының талаптары 

Сабаққа кешікпей келіп, міндетті түрде қатысу.  

Жұмыс  дәптері  мен  мамандық  бойынша  терминдер  сөздігін  жүргізу,    сабаққа  қажетті 

әдістемелік оқу құралдарын алып келу.  

Студент  сабақты  дәлелді  себептермен  жіберген  және  оны  растайтын  құжаттарды 

ұсынған  жағдайда  материалды  қосымша  сабақ  уақытында  тапсыруға  болады,  бірақ  

практикалық  сабақтарды  10  сағаттан  артық  жіберген  жағдайда  өтілген  материалды  тапсыруға 

рұқсат етілмейді. 

Студент  бірінші  аттестацияға  дейін  4  сағат  және  бірінші  аттестациядан  екінші 

аттестацияға ейін 4 сағат жіберген жағдайда оған аттестация қойылмайды. 10. Білімді бақылау түрлері: 

1.

 Ағымдағы бақылау – семестр ішінде алған білімдерін жүйелі түрде осы силлабусқа 

сәйкес тексеру.  2.

 

Аралық  бақылау  -    өтілген  лексика-грамматикалық  материал  бойынша  тест  түрінде 

алынатын бақылау.  

3.

 Өздік жұмыстардың орындалуын бақылау ОӨЖ сабақтары кезінде жүргізіледі 

4.Емтихан  ауызша    жүргізіледі.  Емтихан  билеті  үш  сұрақтан  тұрады:  1.  Лексикадан 

тапсырма. 2. Техникалық аударма 3.Терминдерді меңгеруін бақылау. 

 

 

11. Бағалау критерийлері  

Студент жетістіктерін бағалау жөнінде ақпарат 

11.1 Бағалау жүйесі 

Курстың  бағдарламасы  бойынша  сіздің  жетістіктеріңіздің  деңгейін  оқудың  кредиттік 

технологиясында  қабылданған  қорытынды  бағалардың  шкаласы  бойынша  бағаланады.(11.1 

кесте) 


 

 

     11.1 кесте 

Әріптік  жүйе 

бойынша баға 

  Балдар 

  %-дық  

         мәні 

Дәстүрлі жүйе бойынша баға         А 

  4,0 


        95- 100 

Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


          90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


           85-89 

Жақсы 


        В 

  3,0 


           80-84 

Жақсы 


        В- 

  2,67 


           75-79 

Жақсы 


        С+ 

  2,33 


           70-74 

Қанағаттандырарлық         С 

  2,0 


           65-69 

Қанағаттандырарлық         С- 

  1,67 


           60-64 

Қанағаттандырарлық         D+ 

  1,33 


           55-59 

Қанағаттандырарлық         D- 

  1,0 


           50-54 

Қанағаттандырарлық         F 

  0 


             0-49 

Қанағаттандырарлықсыз 

                                                                                                                                       

Сіздің  жіберілім  рейтингі  бағаңыз  семестр  бойы  жинақталады.    Сіздің  әр  орындаған 

жұмысыңыз  100  балдық  шкала  бойынша  бағаланады  және  кофффицент  мөлшерін  ескере 

отырып 11.2 кестесіне сәйкес жіберілім рейтингіне енгізіледі 

          11.2 кестесі.  

                      Өлшемдері 

  Коэффицент мөлшері 

СӨЖ: №1, №2, №3  

               27  

СОӨЖ 


               10 

Аралық бақылау 1,2 

               18 

Аудиториялық жұмыс 

               30 

Сабаққа қатысуы 

                15 

Жіберілім рейтингі (ЖР) 

               100 

Қорытынды баға былай шығарылады: 

Қ = 0,6ЖР+0,4Е, 

Мұндағы Қ- қорытынды баға, ЖР- жіберілім рейтингі, Е- емтихан бағасы. 

 

11.3  Университет  студенттерінің  академиялық  ұтқырлығын  ұйымдастыру  кезіндегі 

бағаларды ауыстыру 

       ҚР  оқушыларының  оқу  жетістіктерін    ECTS  (  Трансферттің  (ауыстырудың)  және  кредит 

жинақтаудың еуропалық жүйесі) бойынша бағаларын балдық рейтингілік әріптік жүйеге және 

керісінше ауыстыру 11.3, 11.4 кестелеріне сәйкес жүзеге асырылады. 

                                                                                                        


11.3 кесте. ҚР оқушыларының оқу жетістіктерін ECTS бойынша бағаларын балдық рейтингілік 

әріптік жүйеге ауыстыру  

 

ECTS 

бойынша 

баға 

 

Әріптік жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

 Қанағаттандырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттандырарлықсыз 

 

11.4  кесте.  ҚР  балдық  рейтингілік  әріптік  жүйесінің  бағаларын  ECTS  бойынша  бағаларға ауыстыру  

Әріптік 

жүйе 

бойынша 

баға 

Балдардың 

цифрлық 

баламасы 

%-дық 

мәні 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

ECTS 

бойынша баға 

 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

 Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттандырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

 Қанағаттандырарлық 

0-49 

Қанағаттандырарлықсыз FX, F 

 

     Сабақ  кестесін  семестр  басында  АЭжБУ  диспетчерлері  береді  және  олар  арнайы 

стенділерге ілінеді.   

 

БЭЭ бойынша Қазақ тілі-1 пәнінен емтихан сұрақтары 

   


1. “Біздің университет”. 

   


2. ТМД энергетикасының дамуы 

   


3. Электр қозғаушы күш   

          4. Электр тогы 

          5. Тұрақты токтың  электр машиналары және олрадың қолданылу саласы. 

          6. Электр энергетикасы 

          7. “Фарадей идеялары”. 

          8. “Ленц-Джоуль заңы”. 

          9. “Фарадей идеялары”.  

          10. Тұрақты токтың  электр машиналары және олрадың қолданылу саласы. 

          11. “Синхронды генераторлар” 

          12. “Трансформатор”  

          13. “Электр жеткізу желілері” 

           

 

 Негізгі әдебиеттер:       1.  Төлеуп  М.М.,  Дүкенбай  С.Х.,  Тілембекова  А.И.,    Қазақ  тілі.    Оқу  құралы.  Алматы, 

2006. -87 б. 

2.

 

Төлеуп  М.М.  Қазақ  тілі.  Практикалық  сабақтарға  арналған  әдістемелік  көрсеткіш. Алматы, 2004. -33 б. 

3.Төлеуп  М.М.  Кәсіби  бағытталған  тілде  сөйлеу  біліктілігін  дамыту.  Оқу  құралы. 

Алматы, 2005. -78 б. 

4.

 Г.Б.  Оспанкулова,  М.Б.  Дюсекова.  Қазақ  тілі-1:  Электр  энергетика  маманд.1  курс 

студ.үшін 1 семестрлік жұм.арн.әдіст.нұсқаулар мен тапсырмалар / АЭжБИ. Алматы, 2010. Қосымша әдебиеттер: 

1.

 М.Б.Дюсекова,  Г.Г.Шарибжанова.  Қазақ  тілі.  Электр  энергетика  мамандығының 

студенттері үшін 3- семестрлік жұмыстарға  арналған әдістемелік нұсқаулар мен тапсырмалар -

Алматы: АЭжБИ, 2007. – 35 б. 

2.

 Э.Т.Ахметова,  К.Т.Төлеубаева  Қазақ  тілі  -1.  050703  Барлық  бағыттағы  студенттер 

үшін өздік жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау.  Алматы: 2009.  

3.

 

Русско-казахский  словарь:  70  000  слов  /  Под  редакцией  Н.Т.Сауранбаева, Г.Г.Мусабаева,  Ш.Ш.Сарыбаева,  третье  изд.,  перераб.  и  дополн.-  Алматы.Дайк-пресс.  2005.  –

1152 стр.  

4.

 

К.Н.Сариева,  Н.Б. Есімбеков Практикалық қазақ тілі: ҚР.БҒМ. Ғылым, Алматы, 2004. – 216 5.

 

З. Күзекова Қазақ тілі: оқу құралы. Раритет. Алматы, 2005. 6.

 

Орысша-қазақша  түсіндірме  сөздік.  Электротехника,электроника  және  байланыс.  Русско-казахский толковый словарь. Павлодар, 2006 

7.

 Мұсаұлы Ж. Қазақ және орыс тілдерінің салыстырмалы грамматикасы. Көкшетау, 2007. 

8.

 Бекітілген терминдер сөздігі: қазақша-орысша, орысша-қазақша. Алматы, 2009. 

9.

 Құдайбергенов  Р.  Техникалыққ  көптілдік  сөздік.  қазақша-орысша-немісше-

ағылшынша  қзақша-орысша-немісше-ағылшынша.  4-бөлім.1-ші  бөл:қазақша-орысша-немісше-

ағылшынша. Астана, 2008.  

10.


 

Е.  Нұрекен,  Д.  Темірбаев,  Б.  Алияров.  Жылу  қайратият  атауларының  қазақша-

орысша,орысша-қазақша сөздігі. Казахско-русский,русско-казахский словарь терминов  

по теплоэнергетике. Алматы, 2009. 

11.

 

 Ю Г.Х. Хожин, А. Леньков.  Русско-казахский словарь по  специальности "Электроэнергетика". "Электроэнергетикасы"мамандығы бойынша  

орысша-қазақша сөздік. Алматы. АЭжБИ, 2009. Электрондық оқыту құралдары: 

1.

 Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 

1 – деңгей 2006ж. 

2.

 

Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 2 – деңгей 2006ж. 

3.

 Мемлекеттік тілді жеделдете деңгейлік оқыту. Мемлекеттік қызметшілерге арналған 

3 – деңгей 2006ж. 

4.

 

Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 5.Ресми стиль бойынша  мәтіндер жинағы және олармен жұмыс. Астана               қ-сы, 

Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

6.

 

Қазақ тілін  жеделдете үйренеміз. Астана қ-сы, Тілдерді  дамыту басқармасы “Зерде” инновациялық орталығы 2006ж. 

7.

 Аудиоприложение к комплекту наглядных пособий “Казахский язык” 

 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал