Студентке арналған пән бойынша оқыту бағдарламасыжүктеу 92.34 Kb.

Дата09.04.2017
өлшемі92.34 Kb.

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлiгi 

 

Қарағанды мемлекеттiк техникалық университетi  

 

 

 

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS)  

  

AID, AT, BB 1313 «Әскери-инженерлік дайындық, әскери топография

басқару мен байланыс»  

 

IТMD 8 Инженерлік-техникалық және медициналық дайындық модулі  

5В010400 – «Бастапқы әскери дайындық» мамандығы студенттері үшін 

Инженерлік экономика және менеджмент факультеті 

«Бастапқы әскери дайындық» кафедра 

 

 

  

 

 2016ж 

Алғы сӛз 

Студентке арналған«Әскери-инженерлiк дайындық, әскери топография,  

басқару және байланысу» пән бойынша оқыту бағдарламасын (syllabus) 

әзірлеген:

 

БӘД кафедрасы аға оқытушысы  Алишев Б.Ж  

 

АӘД кафедрасының отырысында талқыланған        «____»______________2016ж. № _______ хаттама. 

АӘДкафедрамеңгерушісі __________ Алишев Б.Ж.«___»_________2016ж 

         

(қолы)              (А.Ж.Ә.) 

 

 

 Инженерлік  экономика  және  менеджмент  факультеті  оқу-әдістемелік 

кеңесі мақұлдаған 

«_____»_____________2016 ж. № ________ хаттама 

Тӛраға ___________  ____________«___»_________2016ж. 

                                     (қолы)             (А.Ж.Ә.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Оқытушы туралы мәлімет және байланыс хабарламалары 

Алишев Б.Ж,  аға оқытушы; 

Путинцева Александра Александровна,  ассистент. 

«Бастапқы  әскери  дайындық»  кафедрасы  ҚарМТУ-ң  әскери  кафедрасы 

оқу  ғимаратында  (Юбилейнная  33),  217  аудиторияда  орналасқан,  байланыс 

телефоны 44-08-93.  

Пәннің еңбек сыйымдылығы  

С

еместр 

К

редит

 са


ны

 

ESTC

 К

редит

 

саны

 

Жұмыстардың түрi СӚЖ 

саны 


Барлық 

сағаттар 

уақыты 

Бақылау


дың 

формасы 


түйiскен сағаттардың саны 

СОӚЖ 


саны 

Барлы


қ сағат 

дәріс 


Практикал

ық 


сабақтар 

Лаборо-


торлық 

сабақтар 

30 

15 


 

45 


90 

45 


135 

емтихан 


 

Пәннің мақсаты 

Әскери-инженерлiк әзiрлеу, әскери топография,  басқару және байланыс 

пән  05010400  бастапқы  әскери  әзiрлеудiң  мамандықтың  студенттерi  үшiн 

профилдi  пәндердiң  циклiне  кiредi  және  техникалық  дайындық  бойынша 

ӛнер-бiлiмнiң студенттерiнде қалыптастырады. 

 

Пәннің міндеттері 

Инженерлiк  бӛгеттердiң  қолдануы  БӘД-тiң  бакалаврдың    лауазымды 

мiндеттерiнiң  табысты  орындауы  үшiн  қажеттi  кӛлемдегi  бiлiм 

фортификациялық  ғимараттардың  жасауы  бойынша  бiлiмдермен  ие  бола 

алуға  үйрететiн  мамандандырылған  мамандардың  әзiрлеуiн  әскери-

инженерлiк  әзiрлеу,  әскери  топография,  басқару  және  байланыс  пән 

мақсаттылық,  топографиялық  картамен  шебер  жұмыс  iстеп,  байланыс 

құралдары  бойынша  хабардың  командаларының  келiссӛздерi  берiлумен 

қабылдаулармен квалификациялы бiлуге мақсатқа шарт қояды. Бұдан басқа, 

студенттердiң  жоғары  аталған  кәсiби  пәндерiнiң  зерттеуi  БӘД,  Тактикалық 

әзiрлеу, техникалық дайындық сабақ беру курстiң осы пәнiнiң зерттеулерiнен 

кейiн  әдiспен  қажеттi  Бастапқы  әскери  әзiрлеудi  бакалаврды  олардың 

шамаланған кәсiби қызметтерiнде бола аладуға талқылануға керек 

 

Пререквизиттер 

Студенттер осы пән зерттеудiң нәтижесiнде бiлуi керек: 

әскери топографияның әскери-инженерлiк әзiрлеу бойынша болатын мән 

және  есептерi,  басқаруға  және  тағайындауды  байланыс,  рет  топографиялық 

карталары  бар  әскери  топография  қолданылатын  жұмыстар  құралымен, 

тактикалық-техникалық  инженерлiк  ғимараттардың  тактикалық-техникалық мiнездемесi,  бӛгет,  байланыс  құралы.  Курс  дәрiстерде  зерттеледi, 

жаттықтыру сабақ және СРСП,СРС,семинар 

Осы  курстi  басқа  дейiн  орта  бiлiм  орта  мектебiнiң  бағдарламасының 

кӛлемi бiлуге керек: 

 

Постреквизиттер 

Әскери-инженерлiк  әзiрлеу  бойынша  болатын  әскери  топографиялар, 

басқару және байланыс есебi туралы бiлiмдерiмен Бастапқы әскери әзiрлеуiн 

мамандығының  студентiнiң  әскери-инженерлiк  әзiрлеу,  әскери  топография, 

басқару және байланысының пәндерiнiң зерттеулерiнен кейiн ие болады. 

 

Пәннiң мазмұныды  

Бӛлiмнiң аты, (тақырып) 

Дәрістер  Семинар  СРСП 

СРС 

Әскери-инженерлiк әзiрлеу 

тақырып 1 әскери құрастыруларды жүйедегi  

әскери-инженерлiк әзiрлеу 

  Тақырып 2 Инженерлiк бӛгеттер  Тақырып 3 инженерлiк бӛгеттердiң жеңуi  

 Тақырып 4 Инженерлiк миналар 

Тақырып 5 Барлау және минадан тазарту 

инженерлiк мин Тақырып  6  Ресей  әскерiнiң  миналауын құралдың 

 

Әскери топография 

Тақырып 1 Әскери құрастыруларды 

жүйедегi әскери топография 

 Тақырып 2 Жердегi бағдарлануы картасыз 

Тақырып 3 Азимут бойынша жердегi  

қозғалысы  

 Тақырып 4 Топографиялық картаны 

Тақырып 5 Жұмысқа картаның әзiрлеуі 

 Тақырып 6 Карта бойынша жердегi 

бағдарлануы Тақырып 7 Жауынгерлiк құжат қолданылатын  шартты белгiлеулер 

 

Басқару және байланыс 

Тақырып 1 Әскери құрастыруларды 

жүйедегi басқару және байланыс 

Тақырып 2 Радиобайланыстың ұй 

Тақырып 3 Радиобайланыстың анықтауын  

ереженiң 

 Тақырып 4 Ӛткенше құралдардың байланысының ұйымы Тақырып 5 Радиобайланыстың құралының  Тақырып 6 Ӛткенше байланыс құралдары Бӛлiмнiң аты, (тақырып) 

Дәрістер  Семинар  СРСП 

СРС 

Тақырып 7 Командалық - штабтық машиналар 

 

Барлығы: 

30 

15 

45 

45 

 

Практикалық (семинарлық) сабақтар тізімі 

Әскери-инженерлiк әзiрлеу 

1.Инженерлiк бӛгеттер 

2.Инженерлiк бӛгеттердiң жеңуi 

3.Инженерлiк миналар 

4.Барлау және минадан тазарту инженерлiк мин 

5.Ресей әскерiнiң миналауын құралдың Әскери топография 

1.Жердегi бағдарлануы картасыз 

2.Азимут бойынша жердегi  қозғалысы 

3.Топографиялық картаны  жұмысқа зiрлеуі 

4.Карта бойынша жердегi бағдарлануы 

Басқару және байланыс 

1.Радиобайланыстың анықтауын  ереженiң 

2.Ӛткенше құралдардың байланысының ұйымы 

3.Радиобайланыстың құралының 

4.Командалық - штабтық машиналар 

Зертханалық сабақтар оқу жоспары бойынша қарастырылмаған. 

Курстық жобалар (жұмыстар) оқу жоспары бойынша қарастырылмаған 

СӚЖ арналған бақылау жұмыстарының тақырыптары 

1. Байланыстың түрлерi бар болады: 

A) телефон; 

Б) телеграфты; 

B) теледидарлы; 

Г) сигналдық; 

Д)  телефон,  телеграф,  теледидар,  сигналдық,  телекодтық,  факсимиле, 

фельдьегерско- пошталық. 

 

2. Байланыстар тек бойынша болады: 

А) радиорелелiсi;     

Б) ғарыштығы;      

В) ӛткiзгiшi; 

Г) оптикалық

Д)  радиобайланыс,  радиорелелi,  тропосфералық,  ғарыштық,  ӛткiзгiш, 

оптикалық, гидроакустика, сигналдық және жылжымалы. 

 

3. Түп бойынша траншеяның енi қандай: 

А) 70 см;    

Б) 60-шi см;    


В) 60-50 см; 

Г) 50-40 см; 

Д) 40 см 

 

4. Майдан бойынша взводтың тiрек тармағының ӛлшемiн құрайды: 

А) 500 м дейiн;    

Б) 400 м дейiн;    

В) 300 м дейiн; 

Г) 200 м дейiн; 

Д) кемiнде 150 м.  

5. Взводтың тiрек тармағының ӛлшемiн тереңде құрайды: 

А) 500 м дейiн;    

Б) 400 м дейiн;    

В) 300 м дейiн; 

Г) 200 м дейiн; 

Д) кемiнде 150 м.  

6.  Майдан  бойынша  мотоатқыштар  бӛлiмшесiнiң  позициясының 

ӛлшемiн құрайды: 

А) 100 м дейiн;    

Б) 80 м дейiн;    

В) 70 м дейiн; 

Г) 60 дейiн 

Д) кемiнде 50 м. 7. Инженерлiк бӛгеттердiң тағайындауы бойынша болады: 

A) танкiге қарсысы; 

Б) жаяу әскерге қарсысы; 

B) кӛлiкке қарсысы; 

Г) десантқа қарсы; 

Д) танкiге қарсы, жаяу әскерге қарсы, кӛлiкке қарсы, десантқа қарсы.  

8. Инженерлiк бӛгеттердiң әсерлердiң сипаты бойынша бӛлiнедi:  

А) минновзрывные;          

Б) минновзрывные, жарылыс қаупi жоқ және құрамалы;            

В) талқандайтыны; 

Г) жарылыс қаупi жоқ

Д) құрамалы.  

9. Жарылыс қаупi жоқ бӛгеттерде болады: 

А) тасымалы;    

Б) ӛзгерiссiзi;    

В) тұрақтысы; 

Г) жабулы; 

Д) тасымал және ӛзгерiссiз.  

10.  Қатарлар  арасындағы  қашықтық  танкiге  қарсы  мин  болуы 

керек: 

А) 5 м;    

Б) 10-12 м;    

В) 20-40 м; 

Г) 15-18 м; 

Д) 18-20 м. 

 

11.  1  кмге  жаяу  әскерге  қарсы  мин  фугас  түрiнiң  шығынын 

құрайды: 

А) 2000-3000 дана;    

Б) 1000-1500 дана;    

В) 1500 1800 дана; 

Г) 1700-1900 дана; 

Д) 2000 дана. 

 

12. Карталар жiктеледi: 

A) дәл ӛлшеуi; 

Б) дәл ӛлшеу, жедел-тактикалық және жеделi; 

B) жеделi; 

Г) жедел-тактикалық; 

Д) тура - ӛлшеу және жедел-тактикалық 

 

 

13. Масштаб тура ӛлшеу карталарда құрайды:  А) М 1: 100000          

Б) М 1: 500000            

В) М 1: 25000, М 1: 5000 

Г) М 1: 200000 

Д) М 1: 1000000. 

 

14. Масштаб жедел-тактикалық ӛлшеу карталарда құрайды: 

А) М 1: 100000, М 1: 20000          

Б) М 1: 50000            

В) М 1: 500000, М 1: 1000000 

Г) аз 1: 1000000 

Д) iрiрек 1: 1000000. 

 

15. Масштаб жедел ӛлшеу карталарда құрайды: 

А) М 1: 25000          

Б) М 1: 50000    

В) М 1: 1000000 

Г) М 1: 200000 

Д) М 1: 500000, М 1: 1000000.  

16  Географиялық  карталармен  қасында  карта  деп  аталуға 

қабылдалған: 

А) кӛбiрек 1: 1000000 масштаб    

Б) кӛбiрек 1: 2000000 масштаб    

В) кӛбiрек 1: 500000 масштаб 

Г) кiшiрек 1: 1000000 масштаб 

Д) iрiрек 1: 1000000 масштаб.  

17.    Картаны  қасында  топографиялық  қай  деп  аталуға 

қабылдалған: 

А) iрiрек 1: 1000000 масштаб.;    

Б) кiшiрек 1: 1000000 масштаб    

В) 1: 1000000 тең бол масштаб 

Г) аз 1: 500000 масштаб 

Д) iрiрек 1: 500000 масштаб  

18. Карталар тағайындау бойынша бӛлшектенедi: 

А) жауынгерлiк әсерлердiң жоспарлаулары үшiн;    

Б) штабтардың жедел жұмысы үшiн;    

В) дәл ӛлшемдердiң ӛндiрiстерi үшiн; 

Г) шаруашылық жұмыстарының жоспарлауы үшiн; 

Д)  жауынгерлiк  әсерлердiң  жоспарлауы  үшiн,  штабтардың  жедел 

жұмысы үшiн, дәл ӛлшемдердiң ӛндiрiсi үшiн. 

 

19. Карта бойынша қашықтық кӛмегiмен анықтауға болады: 

А) циркүл;    

Б) сызғыштар;    

В) курвиметр; 

Г) метр; 

Д) циркүл, сызғыш  

20. Картаның масштабының таңдауы тәуелдi болады: 

А) тууы әскерлерi;     

Б) сипат және жауынгерлiк тапсырмаларды мазмұндар;      

В) жер беттерi

Г) жердiң ерекшелiгi физика-географиялық; 

Д) бӛлiмшенiң оқ ату дәрменi. 

 

Студентттер білімін бағалау критерийлері Пән  бойынша  емтихан  бағасы  межелік  бақылаулар  бойынша  максимум 

кӛрсеткіштер (60%-ға дейін) мен қортынды аттестаттаудың (емтихан) (40%-

ға  дейін)  сомасы  ретінде  анықталады  және  кестеге  сәйкес  100%-ға  дейінгі 

мәнді құрайды. 

 


Пән бойынша орындау және тапсырмалардың ӛткiзу кеатасі 

Жұмыс түрі 

Мақсат және 

тапсырманың 

мазмұныды 

Кеңес берiлетiн 

әдебиет 

Орындауды 

ұзақтық 

Балдар 


Бақылау 

түрі 


Тапсыру 

уақыты 


Дәріске 

қатысу 


Әзiрлеу  

дәрiс 


жұмыстарына 

Оқытушының 

пәнiнiң оқу-

әдiстемелiк 

кешенi 

Семестр 


бойы 

20 


Ағымдағы 

бақылау 


1-15 

 апта 


Тестілеу 

 Орындау  

кафедраның 

деректер қорынан 

тестiлiк 

тапсырмалары 

Тексерiлетiн 

тақырыптар 

бойынша 

дәрiстердiң 

конспектi, 

жұмыстардың 

материалдары 

1 қосылу -

сағ 

30 


Аралық 

бақылау 


7 апта 

Семестр 


басынан 

Практикалы

қ жұмыстар 

Әзiрлеу  

жаттықтыру 

сабақтарына 

 Дәрiстiң 

материалдарын

а әдебиет 1 - 6 

Кесте 


бойыншаға 

10 


Реферат

тардың 


әзiрлеуi 

1-15 


 апта 

Емтихан 


Тексеру  

пәннiң 


материалдарын

ың меңгерулерi 

П.2.6.1.  

Оқытушының 

пәнiнiң оқу-

әдiстемелiк 

кешенi 

 График 


бойынша 

1 күн  


40 

Қорыты


нды 

бақылау 


 График 

бойынша 


 

Саясат және процедуралар 

Әскери-инженерлік  дайындық,  әскери  топография,  басқару  мен 

байланыс пәнін оқу кезінде келесі ережелерді ұстануды сұраймын: 

1 Сабаққа кешікпеу. 

2  Сабақтан  дәлелді  себепсіз  қалмау,  ауырған  жағдайда  анықтама,  ал 

басқа жағдайларда түсіндірме хат ұсынуды. 

3  Сабақтың  барлық  түрлеріне  қатысу  студент  міндеттерінің  қатарына 

жатады. 


4  Оқу  процесінің  күнтізбелік  кестесіне  сәйкес  барлық  бақылау  түрін 

тапсыру. 

5  Қатыспаған  практикалық  және  зертханалық  сабақтарды  оқытушы 

кӛрсеткен уақытта ӛтеу. 

 

Негiзгi әдебиеттiң тiзiмi 

1.2006 г №449-шы ҚР  үкiметiнiң қаулысының қорының офицерлерiнiң 

24 мамыр әзiрлеу 

2.Инженерлiк қамтамасыз ету. Калибернов Мәскеу.Молар 1984 ж 

3.1984ж И.Д Помбринның Мәскеу офицерiнiң картасы. Н.А Шевченко. 

4.1984ж 


А.А 

Ермолаевтiң 

әскери 

фортификациялық Мәскеу 

ғимараттары. 

5.СА-ның  барлық  туу  әскерлерi  үшiн  әскери-инженерлiк  iс  бойынша 

басалқа. 1957ж  Н.АРассол Мәскеу. 6.  А.АЕрмолаевтiң  1984  жылдың  Мәскеу  САсының  әскери-инженерлiк 

iсi бойынша басалқа, Тарасовқа 

7.Болып  табылады  1982ж  әскери-инженерлiк  Мәскеу  әзiрлеуi, 

Баранышевке 

8.1969ж  Мәскеу байланысының әскерлерiнiң сержантының оқулығы, П 

Қанаева 


9.1977ж    Н.Синицин  ВС  байланыс  түйiндерiндегi  жедел-техникалық 

қызметтiң ұйымының бойынша нұсқауы 

10.1977ж    Мәскеу  аз  қуаттылығының  радиостанциясының  маманының 

оқу құралы, В.Ф Кузьмин Қосымша әдебиеттiң тiзiмi 

1969ж    туу  Мәскеу  әскерлерiнiң  инженерлiк  әзiрлеуi  бойынша  1 

әдiстемелiк құрал,В.И Калайда 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ПӘН БОЙЫНША  

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ  

(SYLLABUS) 

 

 

AID, AT, BB 1313 «Әскери-инженерлік дайындық, әскери топография, 

басқару мен байланыс»  

 

IТMD 8 Инженерлік-техникалық және медициналық дайындық модулі  

5В010400 – «Бастапқы әскери дайындық» мамандығы студенттері үшін 

Инженерлік экономика және менеджмент факультеті 

«Бастапқы әскери дайындық» кафедра  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31.03.2004 ж. № 50 мемл. бас. лиц.. 

Баспаға ______    20__ж. қол қойылды. Пішіні 90х60/16. Таралымы   _____ дана  

 Кӛлемі  ___ оқу бас. п. 

№ __________ тапсырыс    Бағасы келісілген 

______________________________________________________________ 

100027. ҚарМТУ баспасы, Қарағанды, Бейбітшілік бульвары, 56  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал