Социальное развитие обществажүктеу 4.11 Mb.

бет48/48
Дата11.09.2017
өлшемі4.11 Mb.
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48

484 

«ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ: 

ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ

9.  Қазақстан  әлеуметтанушылары  қауымдастығы  жас  әлеумет-

танушыларының бірінші форумы (Алматы, 2011).

10.  «Қазіргі  заманғы  әлеуметтанулық  дискурстегі  қазақстандық 

білімнің  жаңғыруы»  атты  І  Әженов  оқулары  Халықаралық  ғылыми 

конференция (Алматы, 2012).

11.  «Башқұртстан  мен  Қазақстанның  әлеуметтік  кеңістігінің 

мәселелері  мен  даму  перспективалары»  атты  дөңгелек-үстел, 

Башқұртстан  әлеуметтанушыларының  қауымдастығымен  және  РФ 

Башқұртстан Республикасының Қазақстан Республикасындағы өкілет-

тілігімен бірлесе ұйымдастырылды (Астана, 2013).

12.  Әлеуметтану  бойынша  мемлекеттік  тілдегі  алғашқы  оқулық 

әзірленіп, баспадан шықты (2005).

13.  Қауымдастық  жас  әлеуметтанушы  ғалымдар  үшін  арнайы 

шәкіртақыларды құрды. Ең алғашқы табысталу 2003 жылы күзде Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде өтті. 

14.  Қазақстандық  «САЯСАТ-Policy»  журналының  әлеуметтану-

лық тақырыпқа арналған төрт арнайы нөмірі шықты (№4–2003, №7–

2007, № 4,5–2008 год).

15.  2009  жылдан  бастап  Қауымдастық  «Әлеуметтану  sociology» 

еларалық ғылыми-талдамалық журналдың негізін құрды. 

16.  Түркістан,  Қарағанды,  Ақтөбе,  Талдықорған,  Өскемен  қала-

ларында өңірлік әлеуметтанулық мектептер өткізілді. 

17. Жыл сайынғы ауқымды және толық әлеуметтанулық зерттеулер 

жүргізеді:

− 

«Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары» (БҰҰДБ және ҚР  Президенті  жанындағы  Адам  құқықтары  жөніндегі  комиссиямен 

бірлесіп) (2008); 

− 

«Студент  жастардың  өзекті  мәселелерін  және  олардың  шешу жолдарын зерделеу» (2009); 

− 

ҚР Президентінің жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге  асыру  мәселелері  бойынша  қоғамдық  пікірді  зерттеу  (тоқсан 

сайынғы мониторинг) (2011);

− 

Алматы  қаласы  халқының  этносаралық  келісім  мәселелерін зерделеу (2011);

− 

Алматы  қ.  бойынша  әлеуметтанулық  зерттеу  «Тәуелсіздіктің 20  жылдығы  қарсаңындағы  Қазақстан  дамуының  негізгі  нәтижелері: 

алматылықтардың пікірі» (2011);

− 

Алматы  қаласындағы  қоғамдық-саяси  ахуалдың  мониторингі: саяси  партиялар  мен  қоғамдық  бірлестіктер  көшбасшыларының 

рейтингі – тоқсан сайынғы зерттеу (2011, 2012);V Конгресс социологов Казахстана 

485 

«СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050»: 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

− 

Қазақстан  Республикасы  бас  прокуратурасы  органдарының қызметін бағалау (2012).

18. «Евромонитор» және «Тюркбарометр» жобаларына қатысу.

ҚӘҚ  іс-шараларын  ұйымдастыру  мен  өткізуге  мемлекеттік 

органдар  –  ҚР  Президенті  Әкімшілігі,  ҚР  Мәдениет  және  ақпарат 

министрлігі, ҚР Білім және ғылым министрлігі; оқу орындары – Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Л.Н.Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті, Ясауи атындағы Қазақ-түрік универси-

теті,  өңірлік  университеттер;  халықаралық  ұйымдар  –  «Сорос-

Қазақстан»  қоры,  Қазақстандағы  ЕЫҚҰ  өкілдігі,  Қазақстандағы 

БҰҰДБ өкілдігі, зерттеу құрылымдары көмектеседі.  

Қазақстан  әлеуметтанушылары  қауымдастығы  Түркияның, 

Әзербайжанның,  Ресейдің  аталмыш  құрылымдарымен  ынтымақтас-

тық  орнатқан.  Қауымдастықтың  өкілдері  халықаралық  конгрестерге, 

конференцияларға, дөңгелек үстелдерге қатысады. Қазақстан әлеуметтанушыларының V Конгресі

486 

«ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ: 

ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ

Ассоциация социологов Казахстана

Ассоциация  социологов  Казахстана  –  независимое  професси-

ональное  объединение,  созданное  с  целью  консолидации  ученых  со-

циогуманитарной направленности. Учреждена на первом Конгрессе 

социологов Казахстана 17–18 мая 2002 года. С марта 2003 года АСК 

– постоянный член Международной ассоциации социологов (ISA).

Директор – Шаукенова Зарема Каукеновна, д.с.н., профессор.

Высшим органом АСК является Конгресс социологов Казахстана. 

В качестве своей стратегической цели Ассоциация ставит раскры-

тие интеллектуального и научно-организационного потенциала социо-

логического сообщества страны.

Ассоциация активно участвует в научных исследованиях, прово-

дя работу по совершенствованию методологии и методики социальных 

и  политических  измерений,  процессов  в  современном  казахстанском 

обществе. 

Реализованные проекты:

1. Международная научно-практическая конференция «Социаль-

ная структура современного казахстанского общества» (Астана, 2003). 

2. Международная научно-практическая конференция «Опыт мо-

дернизационных реформ в Казахстане» (Алматы, 2003).  

3.  Международный  летний  университет  «Менеджмент  избира-

тельной кампании» (Алматы, 2004).

4. Второй конгресс социологов Казахстана «Глобализация  и во-

просы социокультурной адаптации» (Астана, 2005).

5. Третий конгресс социологов Казахстана «Социологические ис-

следования и инновационное развитие» (Алматы, 2008).

6.  Второй  конгресс  социологов  тюркоязычных  стран  «Граждан-

ское общество и социальный прогресс в 21 веке» (Алматы, 2008).

7. Международная научная конференция «Научно-культурное со-

трудничество ученых Казахстана и Турции» (Стамбул, 2009).

8.  Четвертый  конгресс  социологов  Казахстана  «Социальная  мо-

дернизация  казахстанского  общества:  достижения,  проблемы  и  пер-

спективы» (Алматы, 2011).

9.  Первый  Форум  молодых  социологов  Ассоциации  социологов 

Казахстана (Алматы, 2011).V Конгресс социологов Казахстана 

487 

«СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050»: 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

10.  Международная  научная  конференция  I  Аженовские  чтения 

«Модернизация казахстанского образования в современном социологи-

ческом дискурсе» (Алматы, 2012).

11. Круглый стол «Проблемы и перспективы развития социально-

го пространства Башкортостана и Казахстана», организован совместно 

с  Ассоциацией  социологов  Башкортостана  и  представительством  Ре-

спублики Башкортостан РФ в Республике Казахстан (Астана, 2013).

12. Подготовлен и издан первый учебник по социологии на госу-

дарственном языке (2005).

13.  Ассоциация  учредила  специальные  стипендии  для  молодых 

ученых социологов. Первое вручение состоялось осенью 2003 года в 

Казахском национальном университете им. аль-Фараби. 

14. Издано четыре специальных номера казахстанского журнала 

«САЯСАТ-Policy», посвященных социологической тематике (№4–2003, 

№7–2007, № 4,5–2008 год).

15.  С  2009  года  Ассоциацией  учрежден  межстрановый  научно-

аналитический журнал «Әлеуметтану sociology».

16. Проведены региональные социологические школы в гг. Турке-

стан, Караганда, Актюбинск, Талдыкорган, Усть-Каменогорск.

17.  Ежегодное  проведение  полномасштабных  социологических 

исследований, например:

− «Права человека в Республике Казахстан» (совместно с ПРООН 

и Комиссией по правам человека при Президенте РК) (2008); 

− «Изучение актуальных проблем студенческой молодежи и пути 

их решения» (2009); 

− Изучение общественного мнения по вопросам реализации еже-

годного Послания Президента РК народу Казахстана (ежеквартальный 

мониторинг) (2011);

− Изучение проблем межэтнического согласия населения города 

Алматы (2011);

− Социологическое исследование по г. Алматы «Основные итоги 

развития Казахстана в преддверии 20-летия независимости: мнение ал-

матинцев» (2011);

− Мониторинг общественно-политической ситуации в городе Ал-

маты: рейтинг лидеров политических партий и общественных объеди-

нений – ежеквартальное исследование (2011, 2012);

− Оценка деятельности органов генеральной прокуратуры Респу-

блики Казахстан (2012).

18. Участие в проектах «Евромонитор» и «Тюркбарометр».Қазақстан әлеуметтанушыларының V Конгресі

488 

«ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ: 

ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ

Содействие в организации и проведении мероприятий АСК ока-

зывают  государственные  органы  –  Администрация  Президента  РК, 

Министерство культуры и информации РК, Министерство образования 

и науки РК; учебные заведения – Казахский национальный университет 

им. аль-Фараби, Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гу-

милева, Казахско-турецкий университет им. Яссауи, региональные уни-

верситеты;  международные  организации  –  фонд  «Сорос-Казахстан», 

представительство ОБСЕ в Казахстане, Представительство ПРООН в 

Казахстане, исследовательские структуры.  

Ассоциация  социологов  Казахстана  наладила  сотрудничество  с 

аналогичными структурами Турции, Азербайджана, России. Предста-

вители Ассоциации принимают участие в международных конгрессах, 

конференциях, круглых столах.V Конгресс социологов Казахстана 

489 

«СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050»: 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Association of Sociologists of Kazakhstan 

Association  of  Sociologists  of  Kazakshgtan  –  is  an  independent 

professional  association  created  to  consolidate  scientists  with  socio-

humanitarian  focus.  It  was  established  on  the  First  Congress  of 

Kazakhstan Sociologists on May 17-18, 2002. Since March, 2003, AKS is 

a permanent member of the International Sociologists Association.  

Director – Shaukenova Zarema Kaukenova, PhD in Sociology. 

The supreme organization of the AKS is the Congress of Kazakhstan 

Sociologists. 

As  its  strategic  goal  Association  puts  the  growth  of  intellectual, 

scientific and institutional capacity of the country’s sociological community

Association  is  actively  involved  in  scientific  research,  working  for 

the improvement of methodology and techniques to measure the social and 

political processes in a contemporary Kazakh society.Completed projects:

1.  International  scientific-practical  conference  “Social  structure  of 

modern Kazakh society” (Astana, 2003).

2. International scientific-practical conference “Modernization reforms 

experience in Kazakhstan” (Almaty, 2003).

3. International Summer University “Political campaign management” 

(Almaty, 2004).

4.  Second  Congress  of  Kazakhstan  Sociologists  “Globalization  and 

socio-cultural adaptation issues” (Astana, 2005).

5. Third Congress of Kazakhstan Sociologists “Sociological research 

and innovative development” (Almaty, 2008).

6.  Second  Congress  of  the  Turkic-speaking  countries’  sociologists 

“Civil society and social progress in the 21st century” (Almaty, 2008).

7. International Scientific Conference “Scientific and cultural coopera-

tion of scientists from Kazakhstan and Turkey” (Istanbul, 2009).

8. Fourth Congress of Kazakhstan Sociologists “Social modernization 

of Kazakhstan’s society: achievements, problems and perspectives” (Alma-

ty, 2011).

9. The First Forum of Young Sociologists from the Association of So-

ciologists of Kazakhstan (Almaty, 2011).Қазақстан әлеуметтанушыларының V Конгресі

490 

«ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ: 

ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ

10.  International Scientific Conference “First readings in Azhenov” 

− 

“Modernization  of  Kazakhstan  education  in  contemporary  sociological discourse” (Almaty, 2012).

11. Round table “Problems and perspectives of the social space de-

velopment  in  Bashkortostan  and  Kazakhstan”,  organized  jointly  with  the 

Association of Bashkortostan Sociologists and the Mission of the Republic 

of Bashkortostan of the Russian Federation in the Republic of Kazakhstan 

(Astana, 2013).

12. The first sociology textbook in Kazakh state language was devel-

oped and published (2005).

13.  Association  established  special  scholarships  for  young  sociolo-

gists. The  first  presentation  was  held  in  the  fall  of  2003  at  the Al-Farabi 

Kazakh National University.

14. Four special issues of Kazakhstan magazine “SAYASAT-Policy», 

dedicated to sociological topics were published (№ 4-2003, № 7-2007, № 

4,5 - 2008).

15. Since 2009, the Association established a multi-country research 

and analytical magazine “Аleumettanu sociology».

16.  The  regional  sociological  schools  were  conducted  in  cities  like 

Turkestan, Karaganda, Aktobe, Taldykorgan, Oskemen.

17. Annual full-scale sociological research, for example:

− 

“Human  Rights  in  the  Republic  of  Kazakhstan”  (in  collaboration with UNDP and the Commission on Human Rights under the President of 

RK) (2008); 

− 

“Research of current students’ problems and its solutions” (2009); − 

Public opinion research on the implementation of the Annual Presi-

dent’s address (quarterly monitoring) (2011);

− 

Research on issues of multiethnic relations among the population of Almaty (2011);

− 

Sociological research on Almaty “Central results of Kazakhstan de-velopment on the eve of the 20th anniversary of independence: the opinion 

of Almaty citizens” (2011);

− 

Monitoring the socio-political situation in Almaty: Rating among the leaders of political parties and public associations − a quarterly survey 

(2011, 2012);

− 

Activity Assessment of the General Prosecutor of the Republic of Kazakhstan (2012).

18. Participation in projects “Euromonitor” and “Turkobarometer”.

Assistance in organizing and conducting AKS events come from pub-

lic authorities − Administration of the President of Kazakhstan , the Ministry V Конгресс социологов Казахстана 

491 

«СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050»: 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

of Culture and Information, Ministry of Education and Science; educational 

institutions − Al-Farabi Kazakh National University, Lev Gumilev Eurasian 

National University, Yassaui  Kazakh-Turkish University, regional universi-

ties; international organizations  such as “Soros-Kazakhstan” foundation, the 

OSCE Office in Kazakhstan, UNDP Kazakhstan, research structures.

Association of Kazakhstan Sociologists established cooperation with 

their  counterparts  from Turkey, Azerbaijan,  Russia. Association  represen-

tatives often participate in international congresses, conferences and round 

tables.


Қазақстан әлеуметтанушыларының V Конгресі

492 

«ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ: 

ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ

Научное издание

Қазақстан әлеуметтанушыларының V Конгресі

«ҚАЗАҚСТАН-2050» СТРАТЕГИЯСЫ: 

ҚОҒАМНЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК ДАМУЫ

V Конгресс социологов Казахстана

«СТРАТЕГИЯ «КАЗАХСТАН-2050»: 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

The V Congress of Sociologists of Kazakhstan 

«STRATEGY «KAZAKHSTAN-2050»: 

A SOCIAL DEVELOPMENT OF SOCIETY

Баяндама авторларының стилистикасы мен орфографиясы сақталған.

Стилистика и орфография авторов докладов сохранены.

Компьютерный дизайн и верстка  Л.Н. Токтарбекова

 

     Подписано в печать 09.04.2014. Формат 60/901

/

16 

Усл. п.л. 30,7. Тираж 500. Печать офсетная.

Отпечатано в типографии «ИП Волкова Н.А.»

г. Алматы, пр. Райымбека, 212/1
1   ...   40   41   42   43   44   45   46   47   48


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал