Силлабус химияжүктеу 119.01 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі119.01 Kb.

АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫС УНИВЕРСИТЕТІ 

 

ЖЫЛУЭНЕРГЕТИКА ФАКУЛЬТЕТІ  

 

  

 

  

БИ ДЖИ ТАБИҒАТТЫ ҒЫЛЫМИ ПАЙДАЛАНУ ӘДІСНАМАСЫ 

КАФЕДРАСЫ 

 

  

ПӘН БАҒДАРЛАМАСЫ                                                       (СИЛЛАБУС) 

ХИМИЯ пәні бойынша 

 

5В071800 – «Электроэнергетика» мамандығына   

 

 

 Курс                                 - 1 

Семестр                           - 1 

Барлық несие:                 - 1  

Барлық сағат:                  - 45  

Аудиториялық: 

Дәріс                                - 0,5 несие  

Зертханалық сабақтар    - 0,5 несие  

ОӨЖ                                - 15 сағ. 

оның ішінде СОӨЖ       - 15 сағ.  

Сынақтау түрі                 - емтихан 

 

 

  

 

  

 

 Алматы, 2012 

Жұмыс  бағдарламасын  құрастырғандар:  доцент,  х.  ғ.  к.  Султанбаева 

Б.М.,  доцент,    х.  ғ.  к.  Туманова  А.А.,    аға  оқытушы,  х.  ғ.  к.  Каленова  Ж.А. 

5В071800  –  «Электроэнергетика»  мамандығына  21.06.2011  ж.  жұмыс  оқу 

жоспарының негізінде жасалды. 

 

Би  Джи  табиғатты  ғылыми  пайдалану  әдіснамасы  кафедрасының отырысында қаралды және бекітілді (№    протоколы «     »           2012 ж.). 

 

 Кафедра меңгерушісі ___________ Илющенко М.А. 

 

Оқытушылар туралы мәлімет: 

Султанбаева  Болдых  Мирсадыковна,  доцент,  х.ғ.к.,  Алматы  энергетика  және 

байланыс университеті. 1983 жылы «Химия» мамандығы бойынша әл-Фараби 

атындағы  Казақ  Ұлттық  Университетін  бітірді.  АЭжБУ-да  «Химия»  пәнін 

2008-2009 оқу жылынан бастап береді. 

Офис: Би Джи табиғатты ғылыми пайдалану әдіснамасы кафедрасы,  

А корпусы,  аудитория 410. 

Толық мекен жайы: Алматы қ., Байтұрсынұлы көшесі, 126 

Тел.: 83272 92 98 14 

Факс: 83272 92 57 40 

E-mail: sultan-bol@yandex.ru 

 

Туманова  Айтбала  Айтеновна,  доцент,  х.ғ.к.,  Алматы  энергетика  және байланыс университеті. 1985 жылы «Химия» мамандығы бойынша әл-Фараби 

атындағы  Казақ  Ұлттық  Университетін  бітірді.  АЭжБУ-да  «Химия»  пәнін 

2004-2005 оқу жылынан бастап береді. 

Офис:  Би  Джи  табиғатты  ғылыми  пайдалану  әдіснамасы  кафедрасы,  А 

корпусы,  235 аудитория. 

Толық мекен жайы: Алматы қ., Байтұрсынұлы көшесі, 126 

Тел.: 83272 92 98 14 

Факс: 83272 92 57 40 

E-mail: atum2006@mail.ru 

 

Каленова  Жан  Абдразаховна,  аға  оқытушы,  х.ғ.к.,  Алматы  энергетика  және байланыс  университеті.  1992  жылы  «қиын  балқитын  бейметалдық  және 

силикаттық  материалдардың  химиялық  технологиясы»  мамандығы  бойынша 

Қазақ  химия-технологиялық  институтын  бітірді.  АЭжБУ-да  «Химия»  пәнін 

2001-2002 оқу жылынан бастап береді. 

Офис:  Би  Джи  табиғатты  ғылыми  пайдалану  әдіснамасы  кафедрасы,  А 

корпусы,  235 аудитория. 

Толық мекен жайы: Алматы қ., Байтұрсынұлы көшесі, 126 

Тел.: 83272 92 98 14 

Факс: 83272 92 57 40 


 

Оқытушылар: Би Джи ТҒПӘ  каф. доценті, х. ғ. к. Султанбаева Б.М. 

      Би Джи ТҒПӘ каф. доценті, х. ғ. к. Туманова А. А.    

      Би Джи ТҒПӘ каф. аға оқыт. х. ғ. к. Каленова Ж.А. 

ауд. А – 407, А – 409 

 

Консультациялар уақыты: оқу кестесі бойынша. 

 

Пән  бойынша  аудиториялық  сабақтарды  өткізудің  уақыты  мен  орны:  

Сабақтар кестесіне сәйкес өткізіледі.    

Курстың сипаттамасы:  

«Химия»  курсына  келесі  негізгі  тараулар  кіреді:  Атомдар  құрылысы.  Д.  И. 

Менделеевтің  периодтық  заңы  мен  элементтердің  периодтық  жүйесі  және 

олардың  атомдар  мен  молекулалар  құрылысының  теориясымен  байланысы. 

Тотығу-тотықсыздану реакциялары. Электродтық потенциалдар теориясы мен 

электролиз теориясы. Металдар коррозиясы және одан қорғау әдістері.  

«Химия»  пәнінің  мақсаты:  электроэнергетика  саласында  бакалаврларды 

кәсіптік  дайындау  процесінің  құрама  бөлігі  болып  келетін  студенттерге 

электрохимияның,  жалпы  және  бейорганикалық  химияның  арнаулы 

бөлімдерін жете меңгерту.  

Курстың  пререквизиттері:  мектеп  бағдарламасының  деңгейінде  химия, 

физика, математика. Курстың постреквизиттері: Экология. 

1.   Пәннің мазмұны 

 

Дәрістер: 

 

Дәріс  Апта 

Тақырыбы 

Әдебиет 


нөмірі 

1* 
Д.  И.  Менделеевтің  периодтық  заңы  және 

элементтердің  периодтық  жүйесі.  Атомдар 

құрылысы.  

Химияның  негізгі  түсініктері:  атом,  молекула, 

атомдық  және  молекулярлық  массасы,  жәй  және 

күрделі  заттар,  химиялық  эквивалент.  Д.  И. 

Менделеевтің  периодтық  заңы  мен  периодтық 

жүйесі,  оның  құрылымы.  Атом  құрылысының 

квант  -  механикалық  моделі.  Паули  қағидасы, 

Хунд  және  Клечковский  ережелері,  энергияның 

кішірею 

қағидасы. 

Иондану 

потенциалы. 

Электронға тартқыштық, электртерістілік.   

Конспект 

[1,2,3,4] 

 

(* 1 сағ)  

 

2* 


III 

Ерітінділер.  Ерітінділердің  жалпы  сипаттамасы. 

Ерітінділердің 

классификациясы. 

Ерігіштік. 

Ерітінділердің 

коллигативтік 

қасиеттері. 

Электролиттік  диссоциациялану  дәрежесі  мен 

тұрақтысы, 

Оствальдтың 

сұйылту 

заңы. 


Ерітінділердің иондық күші. Судың электролиттік 

диссоциациясы. 

Сутектік 

көрсеткіш. 

Ерітінділердегі  иондық  реакциялар.  Тұздардың 

гидролизі. Гидролиздену дәрежесі мен тұрақтысы. 

Ерітінділердің 

концентрацияларын 

өрнектеу 

жолдары. 

Конспект 

[1,2,3,4] 

 

(* 1 сағ)  

3* 
Тотығу 

– 

тотықсыздану 

реакциялары. 

Электрохимиялық 

процестер. 

Тотығу 


– 

тотықсыздану 

реакцияларының 

жіктелуі. 

Электрохимиялық 

процестердің 

жіктелуі, 

анықтамасы.  Электродтық  потенциал  туралы 

түсінік.  Гальваникалық  элемент.  ЭҚК  және  оны 

өлшеу. 


Стандартты 

сутектік 

электрод, 

потенциалдардың  сутектік  шкаласы.  Металл,  газ 

электродтарының  потенциалын  есептейтін  Нернст 

теңдеуі.  Тотығу  -  тотықсыздану  потенциалы. 

Электродтық  процестердің кинетикасы.  

Конспект 

[1,2,3,4] 

 

(* 1 сағ)  

4* 


VII 

Электролиз.  Металдардың  коррозиясы  және 

одан  қорғау.  Фарадей  заңдары.  Ток  бойынша 

шығым. 


Еритін 

және 


ерімейтін 

анодпен 


электролиз.  Іс  жүзінде  қолдану.  Коррозия 

процестерінің  жіктелуі.  Коррозия  порцестерінің 

кинетикасы  мен  термодинамикасы.  Коррозиядан 

қорғау әдістері.  

Конспект 

[1,2,3,4] 

 

(* 1 сағ)  

Барлығы:    8 сағат Зертханалық сабақтар: 

 

Жұмыс  № 

Апта 


Жұмыс тақырыбы 

Сағаттар саны 

1* 

І, III  Зертханалық құралдармен таныстыру және зертханалық жұмыс кезіндегі қауіпсіздік 

ережелерін есте сақтау. 

№ 1 жұмыс. Бейорганикалық 

қосылыстардың кластары. 

(* 2 сағ) 2* 

№ 2 жұмыс. Тотығу - тотықсыздану реакциялары. 

 3* 

VII 


№ 3 жұмыс.  Электрохимиялық  кернеу 

қатары. Гальваникалық элемент.  

(* 2 сағ) 4* 

IX 


№ 4 жұмыс.  Электролиз.  

(* 2 сағ) 5* 

XI, 


XIII 

№ 5 жұмыс. Металдардың коррозиясы 

және одан қорғау. 

 (* 2 сағ) 

XV № 6 жұмыс. Полимерлі материалдар.  

 Барлығы:       16 сағат 

 

Аралық бақылау кестесі  

 

Аралық 


бақылау 

Мазмұны 


Өткізу түрі 

мен мерзімі 

№ 1 

Химияның  негізгі  заңдары  мен  түсініктері. Атомдар  құрылысы.  Д.  И.  Менделеевтің 

периодтық  заңы  және  элементтердің  периодтық 

жүйесі. 

Бейорганикалық 

қосылыстардың 

кластары.  Электролит  ерітінділері.  Судың 

электролиттік 

диссоциациясы. 

Ерітінділер 

концентрациясын өрнектеу жолдары.  

Тест бойынша 

7-ші апта 

 

№ 2 


Тотығу 

тотықсыздану реакциялары. 

Электрохимиялық 

процестер. 

Электродтық 

потенциал.  Нернст  теңдеулері.  Гальваникалық 

элемент. 

Электролиз. 

Фарадей 


заңдары. 

Металдардың коррозиясы және одан қорғау.  

Тест бойынша 

15-ші апта  

Студенттің өзіндік жұмысы тақырыптарының тізбегі (СӨЖ) 

 

№ 

Өзіндік жұмысы тақырыптары 

1* 

Химиялық байланыс. Химиялық байланыстың типтері. Атомдық орбитальдердің гибридтелуі. Молекулалардың кеңістік құрылысы. 

Химиялық  кинетика.  Химиялық  реакция  жылдамдығына  әр  түрлі факторлардың әсері. Химиялық тепе-теңдік. Химиялық тепе-теңдік. 

3* 


 

Ерітінділер.    Күшті  электролиттер.  Ерітінділердің  иондық  күші. 

Судың  диссоциациялануы.    Судың  иондық  көбейтіндісі.  Тұздар 

гидролизі. 

Металдар  мен  құймалар.  Атомдар,  металдар  құрылысының ерекшеліктері,  олардың  тотықсыздандыру  қабілеттілігі.  Құймалар, 

олардың қасиеттері. 

5* 

 

Электродтарда өтетін электрохимиялық процестер. Нернст теңдеуі.. Химиялық және концентрациялық гальваникалық элементтер. 

6* 


Электролиз.  Электродтық  процестердің  жүйелілігі.  Электролизді  іс 

жүзінде пайдалану. Аккумуляторлар. 7* 

 

Металдар  коррозиясы.  Коррозиядан  қорғау:  беттік  қорғаныс жабындар,  протекторлы  қорғау,  электрлік  қорғау,  тежегіштерді 

қолдану. 

Жоғары молекулалық қосылыстар химиясы. Полимерлы конструкциялық материалдарды алу және пайдалану. 

 

Студенттің оқытушы жетекшілігімен өзіндік жұмысы (СОӨЖ) 

 

№ 

Жұмыстар мазмұны Сағаттар 

саны 


Әдебиет 

нөмірі 


1*  Химияның негізгі түсініктері. Химияның 

стехиометриялық заңдары.  Химиялық формулалар 

мен теңдеулер бойынша есептеулерді жүргізу. 

5, 6, 7, 8, 11, 15 

2*  Химиялық кинетика. Әрекеттесуші массалар 

заңын, Вант-Гофф ережесін, Аррениус теңдеуін 

қолданумен есептерді шығару. Химиялық тепе-

теңдік. Химиялық тепе-теңдіктің ығысуы бойынша 

жаттығуларды орындау. Химиялық тепе-теңдіктің 

тұрақтысы. 

5, 6, 7, 8, 11, 15 

3*  Бейорганикалық қосылыстардың әртүрлі 

кластарының электролиттік диссоциациялануы.  

Иондық реакциялар. Иондық теңдеулерді жазу.Ион 

алмасу реакцияларының жүру мүмкіндігін 

анықтау. 

5, 6, 7, 8, 11, 15 

4*  Күшті және әлсіз электролиттер. Күшті және әлсіз 

электролиттер ерітінділерінің рН және рОН 

есептеу. 

5, 6, 7, 8, 11, 15 

5*  Ерітінділердің концентрациялары. Есептерді 

шығару. 

5, 6, 7, 8, 11, 15 

6*  Гальваникалық элементтер. Электродтық  

потенциал. Нернст теңдеуі. Электродтық  

потенциалға есептерді шығару. Гальваникалық 

элементтің ЭҚК. 

5, 6, 7, 8, 11, 15 

7*  Электролиз 

процесінің 

негізі. 


Иондардың 

разрядтану 

ережелері. 

Электролиттер 

сулы 

ерітінділерінің электролизі. Электролиз процесінің теңдеулерін жазу. Жаттығулар. 

5, 6, 7, 8, 11, 15 

8*  Металдар коррозиясы. Металдардың 

электрохимиялық коррозиясы. Катодтық және 

анодтық процестердің теңдеулерін жазу.  

5, 6, 7, 8, 11, 15 

 

Барлығы сағат саны: 15 

 

  

(*) – сырттай оқу бөлімі үшін  

2.   Студенттердің білімін бағалау жүйесі 

 

«Химия»  пәнінен  емтихандық  баға,  үлгерімі  бойынша  максималды көрсеткішінің  соммасы  аралық  бақылау,  зертханалық  жұмыстар,  есеп-сызба 

жұмыстары  бойынша  –  60%  және  емтихан  бойынша  –  40%  болып  100% 

құрайды, яғни қорытынды баға мына формула бойынша анықталады:  

 

Бағақ

 = (2*Р


АБ

*Баға + Р

ЗЖ

*Баға + РЕСЖ

*Баға + Р

Ем

*Баға) / 100,  

мұнда  Р


АБ

  –  аралық  бақылау  бағасының  пайыздық  көрсеткіші,  

2*Р

АБ

  =  2*10%  =  20%;  РЗЖ

  –  зертханалық  жұмыстар  бағасының  пайыздық 

көрсеткіші,  Р

ЗЖ

  =  25%;  РЕСЖ

  –  есеп-сызба  жұмысының  бағасының  пайыздық 

көрсеткіші, Р

ЕСЖ


 = 15%; Р

Ем

 – емтихандық бағаның пайыздық көрсеткіші,  РЕм

 

= 40%.  Сондықтан  қорытынды  бағаны  дұрыс  есептеу  үшін,  міндетті  түрде 

студенттің  білімін  барлық  бақылау  түрлері  бойынша  және  қорытынды 

емтиханда пайыз бойынша 0-ден 100% дейін бағалау керек.  

Студенттердің үлгерімі, білімі келесі жүйе бойынша бағаланады:  

 

Әріп жүйесі бойынша баға 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті Пайыздық 

көрсеткіш 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша баға 

А 95- 100 Өте жақсы 

А- 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 


85-89 


Жақсы 

В 80-84 

Жақсы 


В- 

75-79 Жақсы 

С+ 


70-74 


Қанағаттанарлық 

С 65-69 

Қанағаттанарлық 

С- 60-64 Қанағаттанарлық 

 Д+ 


55-59 


Қанағаттанарлық 

Д- 


50-54 


Қанағаттанарлық 0-49 

Қанағаттанарсыз 

 

Аралық  бақылауды  өткізу,  зертханалық  жұмыстар  мен  есеп-сызба жұмыстарын  қорғау  кезінде  жұмыстың  орындалу  мерзімі  мен  оның  сапасы 

ескеріледі.  Уақытында  тапсырылмаған  жұмыстардың  бағасы  төмендейді. 

Емтиханға  кіруге  рұқсат  алу  үшін  міндетті  түрде  өз  бетінше  шығарған 

есептерін тапсырып, есеп-сызба жұмыстарын және зертханалық жұмыстарды 

қорғау керек, және де аралық бақылауды тапсыру керек.  

Мысалы: 

Студент  аралық  бақылауын  80%  тапсырды,  зертханалық  жұмыстарын 

75%  қорғады,  есеп-сызба  жұмысын  85%  қорғады.  Емтиханға  кіруге  рұқсат 

алды  және  емтиханды  72%  тапсырды.  Сонда  қорытынды  баға  мынаған  тең болады 

Баға


қ

 = (2*Р


АБ

*Баға + Р

ЗЖ

*Баға + РЕСЖ

*Баға + Р

Ем

*Баға) / 100 = (20*80 + 25*75 + 15*85 + 72*40) / 100 = 76,3 % 

Соңында студент В- (5) немесе «жақсы» деген баға алады. 

Пән 

бойынша 


бақылау 

түрлерін 

тапсыру 

уақыттары 

мен 

қорытындылары оқу порцесінің күнтізбектік графигі бойынша анықталады   

Апта 


9  10  11 12 

13  14  15 

Бақы-

лау 


түрлері 

З

Ж  

З

Ж ЕСЖ 

тапс. 


беру 

З

Ж  

ЗЖ 


АБ 

 

ЗЖ 

 

ЗЖ 

ЕСЖ 


қор-

ғау 


З

Ж 

 АБ 

Макси


малды 

  

  

10  

 15 


 

10 ЗЖ – зертханалық жұмысты қорғау, АБ – аралық бақылау, ЕСЖ – есеп-сызба 

жұмысын қорғау.  

Ұсынылатын әдебиеттер: 

 

1. Бірімжанов Б.А. Жалпы химия. –А.: Мектеп, 2001. 2.  Пірәлиев  С.Ж.,  Бутин  Б.Н.,  Байназарова  Г.М.,  Жайлау  С.Ж.  Жалпы 

химия. –Алматы, 2003.-т.1-2.  

3.  Аханбаев  К.А.  Жалпы  және  анорганикалық  химия.  –  А.:  Мектеп, 

1987. 


4. Коровин Н.В. Общая химия. - М.: Высшая школа, 2005. 

5.  Харин  А.Н.,  Катаева  Н.А.,  Харина  Л.Г.  Курс  химии.  -  М.:  Высшая 

школа,1983. 

6. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. - 

М.: Астрель, 2004. 

7.  Глинка  Н.Л.  Задачи  и  упражнения  по  общей  химии.  -  М.:  Интеграл-

Пресс, 2004. 

8. Задачи  и  упражнения  по  общей  химии  под  ред.  Коровина  Н.В.  -  М.: 

Высшая школа, 2004. 

9. Лидин Р.А., Молочко В.А., Андреева Л.Л. Задачи по неорганической 

химии.- М.: Высшая школа, 1990. 

10. Краткий справочник физико - химических величин. / Под ред. 

 А.А. Равделя и А.М. Пономаревой. – С.-П.: «Иван Федоров», 2003.    

 

  Методикалық  материалдар: 

11.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Дәрістер  конспектісі.  –

Алматы, АЭжБИ, 2006. 

12.  Даулетов  Б.Д.,  Ильясов  Е.Г.  Тотығу-тотықсыздану  реакциялары 

және  электрохимиялық процестер. - АЭЖБИ, Алматы, 2001. 


13.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Тест  тапсырмалары.  –

Алматы, АЭжБИ, 2005. 

14.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Зертханалық  жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. –Алматы, АЭжБИ, 2007. 

15.  Туманова  А.А.,  Идрисова  Қ.С.  Химия.  Семестрлік  жұмыстарды 

орындауға арналған әдістемелік нұсқаулар. –Алматы, АЭжБИ, 2009. 

16.  Султанбаева  Б.М.  Химия.  Учебное  пособие  для  студентов 

энергетических специальностей.- Алматы: АУЭС, 2011, 80с. 

 

Емтихан сұрақтары:  

 

1.  Химияның  негізгі  түсініктері:  атом,  молекула,  атомдық  және 

молекулалық массалар, жәй және күрделі зат, химиялық эквивалент, моль. 

2. Бейорганикалық қосылыстардың негізгі кластары: қышқылдар, негіздер, 

тұздар, оксидтер. 

3.

 Менделеевтің  периодтық  заңы  мен  элементтердің  периодтық  жүйесі, 

оның құрылымы.   

4.

 

Атом құрылысының квант-механикалық моделі.  5.

 

 Электрондық бұлт туралы түсінік. Кванттық сандар. 6.

 

Орбитальдарды  электрондармен  толтыру  реті.  Энергияның  кішіреуі принципі. Паули принципі. Хунд ережесі. Клечковский ережесі. 

7.

 Энергетикалық 

деңгейлер 

мен 

деңгейшелердің сиымдылығы. 

Атомдардың  электрон  қауыздарының  құрылысы.  Периодтық  жүйенің 

атом құрысымен байланысы. 

8.

  Периодтық  жүйе  бойынша  элементтердің  өзгеретін  және  өзгермейтін 

қасиеттері. 

9.

 

 Иондану энергиясы, электронға тартқыштық, электртерістілік. Иондану потенциалы. 

10.


 

 Химиялық  байланыстың  табиғаты.  Валенттілік  теориясы.  Тотығу 

дәрежесі туралы түсінік. 

11.


 

 Коваленттік байланыс.  

12.

 

 π  және  σ-байланыстар. Байланыс ұзындығы мен энергиясы. 13.

 

 Коваленттік байланыс түзілуінің  донорлы-акцепторлы механизмі. 14.

 

 Иондық байланыс. 15.

 

 Металдық байланыс. 16.

 

 Сутектік байланыс. Оның түзілуінің механизмі. 17.

 

 Тотығу-тотықсыздану реакциялары. 

Тотығу-тотықсыздану 

реакцияларының 

жіктелуі. 

Типтік 

тотықтырғыштар мен 

тотықсыздандырғыштар. Тотығу-тотықсыздану реакцияларын теңестіру 

әдістері: электрондық және ион-лектрон-дық баланс. 

18.


 

 Әр  түрлі  топтар  мен  периодтар  элемент  атомдарының  валенттік 

мүмкіндіктері. 

19.


 

 Ерітінділер,  анықтамасы,  жіктелуі.  Ерітінділердің  концентрациялары 

туралы түсінік, оларды өрнектеу жолдары. 


20.

 

 Электролиттік диссоциациялану 

теориясы. 

Электролиттік 

диссоциацияланудың  дәрежесі  мен  тұрақтысы.  Оствальдтың  сұйылту 

заңы. 

21.


 

 Күшті және әлсіз электролиттер. 

22.

 

 Су. Судың иондық көбейтіндісі. Ортаның сутектік көрсеткіші. 23.

 

 Активтілік,  активтілік  коэффициенті.  Ерітінділердің  иондық  күші. Активтілік  коэффициент  пен  ерітіндінің  иондық  күшінің  арасындағы 

байланыс. 

24.

 

 Тұздардың гиролизі.  Гидролиздену дәрежесі мен тұрақтысы. 25.

 

 Химиялық  реакциялардың  жылдамдығы.  Реакция  жылдамдығына температураның  әсері.  Вант-Гофф  ережесі.  Аррениус  теңдеуі. 

Реакциялардың молекулалығы мен реті. Активтендіру энергиясы, оның 

физикалық мағыгасы. 

26.


 

 Реакция  жылдамдығына  реагенттер  концентрацияларының  әсері. 

Әрекеттесуші  массалар  заңы.  Химиялық  реакция  жылдамдығының 

тұрақтысы, оның физикалық мағынасы. 

27.

 

 Катализ. Гомогенді және гетерогенді катализ туралы түсінік. Тура және кері реакцияның жылдамдығына катализатордың әсері. 

28.


 

 Химиялық  реакциялардың  қайтымдылығы.  Химиялық  тепе-теңдікке 

концентрацияның,  қысымның  және  температураның  әсері.  Ле-Шателье 

принципі. Химиялық тепе-теңдіктің тұрақтысы. 

29.

 

 Электрохимиялық процестердің 

анықтамалары 

мен 

жіктелуі. Электродтық  потенициал  туралы  түсінік.  Стандартты  электродтық  

потенциал.  Металл  электродының  потенциалын  есептейтін    Нернст 

теңдеуі. 

30.


 

 Гальваникалық  элемент.  Гальваникалық  элементтің  электр  қозғаушы 

күші. Концентрациялық  элемент. 

31.


 

 Газ 


электродтары.  Сутектік  және  оттектік  электродтарының 

потенциалдарын есептеу 

32.

 

 Тотығу-тотықсыздану потенциалы (Redox- потенциал). 33.

 

 Электродтық  процестердің  кинетикасы.  Концентрациялық  және электрохимиялық  поляризация. 

34.


 

 Электролиз.  Фарадей  заңдары.  Еритін  және  ерімейтін  анодпен 

электролиздеу  (балқымада  және  ерітіндіде).  Ток  бойынша  шығым. 

Электролиздің практикада қолданылуы. 

35.

 

 Коррозия.  Коррозияның  негізгі  түрлері:  химиялық,  электрохимиялық, қаңғыма  токтарының  әсерінен    коррозия.  Коррозиядан  қорғау  әдістері. 

Коррозияның ингибиторлары.  

36.

 

 Коррозияның термодинамикасы мен кинетикасы. 37.

 

 Металдардың физика-химиялық қасиеттері. Металдарды алудың негізгі әдістері. 

38.


 

 Металл құймалары, қатты ерітінділер және интерметалдық қосылыстар.  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал