Силлабус Электртехника және электроника негіздеріжүктеу 212.94 Kb.

Дата04.06.2017
өлшемі212.94 Kb.

Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі 

«Алматы энергетика және байланыс университеті»  

 Коммерциялдық емес АҚ 

Электрэнергетика факультеті 

Өнеркәсіп қондырғыларының электржетегі және автоматтандырылу кафедрасы 

 

                                                                               

                                                                                    Бекітілді 

                                                                                    ЭЭФ деканы 

                                                                                    ______ Денисенко В.И. 

                                                                                 

                                                                                     «27»   06_____    2014ж. 

                                                                                  

 

 

Силлабус 

 

Электртехника және электроника негіздері  пәні бойынша 

бакалавриат 5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін  

(Кәсіптік орта білім негізінде қысқартылған оқыту) 

 

   

 

оқу курсы                                                        1 

семестр                                                            1 

кредит саны                                                    4  

ECTS кредит саны  

 

  

        7 кредит  

жалпы сағат саны                                           180 

дәрістер                                                           30 сағат   

практикалық сабақтар                                   15 сағат 

зертханалық сабақтар                                    30 сағат 

өзіндік жұмыс                                                 105 сағат 

оқытушымен өткізген аудиториялық  

сабақ саны                                                       30 сағат  

4 есептеу-сызба жұмыстары                          1 семестр 

емтихан                                                           1 семестр   

 

  

Алматы 2014  

 

           Силлабус 5В071700 – Жылуэнергетика мамандығы үшін «Электртехника 

және электроника негіздері» пәнінің жұмыстық бағдарламасы негізінде құралған, 

аға оқытушысы Мустафаева Н.М. 

Силлабус  «Электротехниканың  теориялық  негіздері»  кафедрасында    хат-

тама №10 24.06.2014 жылында  қаралған және бекітілді. 

 

ЭТН кафедрасының меңгерушісі ___________          Жолдыбаева З.И. 

 

Силлабус электр энергетикалық факультетінің отырысында қаралып мақұлданған  27.06.2014  № 5 хаттама 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

1. 

Оқытушы жайлы мәліметтер. 

«Электртехника  және  электроника  негіздері»  кафедрасының  аға 

оқытушысы  -  Мустафаева  Назира  Маматқуловна,  ғылыми-педагогикалық  тілі  - 

40   жылдан астам. ЭТН кафедрасы Б315 аудиториясында орналасқан  

 

2. 

Пән бойынша мәліметтер 

2.1

 

Пәннің атауы– «Электротехника және электроника негіздері» (ЭжЭН). 2.2

 

«Электротехника  және  электроника  негіздері»  пәні  бірінші  курстың 

бірінші  семестірінде оқытылады. 

2.3

 

ЭжЭ курсының көлемі»: 

кредит саны– 4; барлық сағат– 180; аудитория сабағы– 75, сонымен қатар 

лекциялар–  30  сағат,  машықтану  сабағы–  15  сағат,  зертаханалық  сабақтар–  30 

сағат, 4 ЕГЖ, өздік жұмыс– 105 сағат, ондағы СОӨЖ– 30 сағат, СӨЖ – 75 сағат. 

 

          3. Пререквизиттер, постреквезиттер                                                           –3.1 Пәннің пререквизитті – пәнді оқып үрену үшін математика 1, математика 2, 

физика 1, физика 2  және информатиканы игеру керек. 3.2  Пәннің  постреквизитті  –  «жылу  энергиясының  системасы  және  энергия 

қолдау»,  «энергия  технологиясы  және  жылу  энергетиканың  ішіндегі  энергия 

үнемдеу»,  «су  және  отын  дайындау  аппаратар  және  оның  автоматтық  басқару 

процестің  системасы»,  «автоматтық  басқару  теориясы  электротехника  және 

электроника» пәндерін игеру қажет. 

 

         4. Пәннің сипаты  

«Электротехника  және  электроника  негіздері»  пәні  5В071700  – 

жылуэнергетика мамандығы бойынша бакалаврды дайындау базалық курс болып 

табылады. «Электротехника және электроника негіздері» курсында электр және 

магнит тізбектерінде өтпелі процестерді, тұрақты және айнымалы тоқтағы электр 

машиналардың  әрекет  ету  принципі  және  негізгі  сипаттамалары,  кәзіргі 

өнеркәсіптік 

электроникадағы 

мен 


микроэлектроника 

аспаптар 

және 

қондырғылар. “Электротехника  және  электроника  негіздері”  курсының  аяқталуында  студент 

міндетті: білу қажет -   негізгі заңдылықтарды және электрлік тізбекті есептеу әдістерін, 

электрлік  машиналардың  негізгі  түрлелінің  жұмыс  естеу  принці-пін,  ша-

лаөткізгіштік құрылғыларының негізгі түрлерінің сипаттамасын, түзеткіштердің 

және электрлі күшейткіштердің жұмыс істеу принципін.  Істей алу - есептеудің қолайлы әдісін таңдау және оны әрбір нақты жағдайда 

қолдана білу. Икемділігі – тексеріп өлшегіш құрылғылармен жұмыс жасай білу. 

 

 

          5. Пәннің мақсаты 

«Электротехника  және  электроника  негіздері»  пәннің  мақсаты  –  электр 

және магнит тізбектерінде өтпелі процестерді, тұрақты және айнымалы тоқтағы 

электр  машиналардың  әрекет  ету  принципі  және  негізгі  сипаттамалары,  кәзіргі 

өнеркәсіптік  электроникадағы  мен  микроэлектроникадағы  аспаптар  және 

қондырғылар. 

 

          6. Пәннің қысқаша мазмұны 

          6.1Тұрақты тоқтың линиялық электр тізбектері. 

6.2Тұрақты тоқтың линиялық емес электр тізбектері. 

6.3Бірфазалы синусоидалды тоқтың линиялық электр тізбегі. 

6.4Ұш фазалы линиялық электр тізбегі. 

6.5Линиялық электр тізбектің өтпелі процессі. 

6.6Трансформаторлармен электр магниттік құрылғы 

6.7Тұрақты тоқтың электр машиналары. 

6.8Асиннхрондық және синхронндық ұш фазалы электр машиналары 

6.9Шалаөткізгіш құралдар 

6.10Электр құрылғының қорек көзі 

6.11Электр қоректің импульстік көзі 

6.12Кұшейткіш каскадтар 

6.13Импульсттік құрылғы. Сандық техниканың негізгі элементтері 

6.14Сандар, кодталу және системаның есептеу жұйесі 

6.15Микропроцессорлік техниканың негіздері 

 

  

 

  

    


 

7.

 

Әр сабақтың ұзартылуы және тақырыбтары 

 

          7.1.    Кіріспе.  Линиялық  тұрақты  тоқтың  электр  тізбектері  –  2,5  сағат 

(Ә.3,4,5,6) 

Электр  тізбектің  тұсіндігі.  электроэнергияның  приемнигімен  көзі,  оның 

сыртқы  мінездемесі.  электірдің  өткізгіші  және  кедергінің  тұсініктемесі. 

Элементтің  электр  тізбектеріне  қосылуы.  Электр  сұлбасы.  Кирхгоф  заңы. 

Тұыйқталған тізбек және элементтер тізбегінің бөлігі ұшін Ом заңы. Линиялық 

электр тізбектердің эквиваленттік тұрлендіруі. 

Линиялық  электр  тізбектердің  есептеу  тәсілі:  кірұші  кедергінің  тәсілі, 

бірлік  тоқтың  тәсілі,  бетесттіру  тәсілі,  контурлық  тоқтың  тәсілі,  потенциалдық 

тоқтың тәсілі. 

Электр  тізбектің  қуаттылық  элементі.  Қуаттылық  балансі.  Максималдық 

қуаттылықтың  беріліс  жағдайы,  активтік  екіполюстіктен  пассивтіке.  керенуді 

және  тоқты  бөлу,  потенциометрлер,  сумматор  кернеуі,  көпірлік  сұлбалар,  және 

оның негізгі қасиетерді қолдану. 


 

 

          7.2 Тұрақты тоқтың линиялық емес электр  тізбектері – 1 сағат (Ә.3,4,5,6) 

Элементы  электр  тізбектің  элементтері  және  оның  вольтаамперлік 

сиппатамалары.  Линиялық  емес  электр  тізбектің    тұсініктемесі.  Линиялық  емес 

электр тізбектің, графоаналитикалық есептеу тәсілі. 

 

 7.3  Бірфазалық  синусоидалдық  тоқтың  электр  тізбектері  –  2,5  сағат (Ә.3,4,5,6) 

Айналмалы  тоқтағы  электр  электр  тізбектердің  ішіндегі  электромагниттік 

процесстер, 

идеалдық 

элементтер 

және 


оның 

негізгі 


қасиеттері. 

Дифференциалдық  формалардың  жазылуындағы  Киргоф  заңы.  Синусоидалдық 

функцияның комплекстік жазықтағы айналатын уақытын көрсету. 

Линиялық  емес  электр  тізбектің  ішіндегі  синусоидалды  режимдерді, 

комплексттік  сандарды  қолдану.  Екіполюсниктердің  активтік,  реактивтік  және 

толық кедергісі. Екіполюсниктердің активтік және толық өткізгіштері. идеалдық 

элементтердің, комплекстік кедергісі және өткізгіші. 

Кирхгоф  заңы  және  Ом  заңның  комплекстік  формада  жазылуы.  электр 

тізбектегі синусоидалды тоқтың символдық есептеу әдісі: кірүші кедергінің әдісі, 

тоқтың  бірлік  әдісі,  түіндік  потенциалдық  әдісі,  тоқтың  контурлық  әдісі. 

Кернеудің  және  тоқтың  векторлік  диаграммалары.  Кернеудің  топографиялық 

диаграммалары. 

энергияның  тербелісі,  электр  тізбектің  лездік  қуаты.  Активттік, 

реактивттік,  толық  және  комплексттік  қуаттар.  Коэфициент  қуаттылығы  және 

оның  техникалық,  экономикалық  білімі.  реактивтің  қуатын  қарымталауы. 

Линиялық электр тізбектегі резонанстың құбылысы. Тоқ резонансы.  

 

           7.4 Ұшфазалық электр тізбектері – 2 сағат (Ә.3,4,5,6) Ұшфазалы электр тізбектердің жақсы және жаман жағы, оның кең қолдану 

себептері.  Ұшфазалық  электр  тізбектердің  элементтері.  Ұш  фазалық  ЭҚҚ  –  нің 

симметриялық  генераторы.  Ұшфазалық  электроэнергияның  симметриялық 

қабылдағышы. Қабылдағыштың фазасын және генератордың фазалық орамасын 

қосу әдісію Линиялық кернеулер және фазалық тоқтар.  

Тоқтар мен кернеудің  векторлық диаграмалары. Кернеудің топографиялық 

диаграмалары.  Төрт  сымды  және  ұш  сымды  электр  тоқтары.  симметриялық 

режимдерді  есептеу.  Статистикалық  жұктемемен,  симметриялық  емес 

ұшфазалық  режимдерді  есептеу.  Ұшфазалық  электр  тізбектердегі  активтік, 

реактивтік, толық есептеу және өлшеу.   

 

 

 7.5 Линиялық электр тізбектегі өтпелі процесстер – 3 сағат (Ә.3,4,5,6)  

 

Коммутация.  өтпелі  процесс.  Коммутация  заңы.  Тәүелді  және  тәүелсіздің бастапқы  жағдайлары.  Элетр  тізбектің  түрақты  уақыты.  өтеуші  процесстің 

ұзындығы. 

өтеуші процессті класикалық әдіспен есептеу. Бос және бос емес құраушы 

тоқ  және  кернеу.  Электр  тізбектің  характерлік  тізбекті  құрау.  Электр  тізбектің 

отыруы.  өтпелі  процесстің  тұр  сипаты.  Сындық  кедергі.  Өтпелі  процессті 

классикалық  әдіспен  есептеу  әдісі.  өтпелі  процесстің  операторлық  әдіспен 

есептеу.  Кирхгоф  және  Ом  заңдарын  операторлық  формада  жазу.  Уақыт 

функциясының оригиналы және суреті. Операторлық сұлбаны құрап алмастыру. 

Уақыт  функциясының  суретін  анықтау.  Оригиналдық  функциясының  суретіне 

қарап анықтау, жіктеу теоремасы 

 

        7.6. Электромагниттік құрылғы және трансформаторлар - 2 сағат (Ә.3,4,5,6)  Электромагниттік  кұрылғының  тұрі.  Магнитоөткізгішті  тағайындау. 

Материалдың  ферромагниттік  қасиеттері.  Тұрақты  тізбектің  магнит  қозғаушы 

күш  (МҚК).  Реалдық  және  идеалдық  магнит  тізбегі.  Магнит  тізбекті  қолдану 

үшін, толық тоқ заңы және магнит тізбегін  талдау. 

Вебер – ампер сипаттамасы. Таралған және таралмаған магнит тізбектері. 

Магнит  тізбектерді  графоаналитикалық  эдіспен  есептеу.  Айналмалы  МҚК  –нің 

магнит  тізбегі.  Реалдық  және  идеалдық  орауыш  пен  магнитоөткізгіш.  Электр 

күйін  теңдеу,  векторлық  диаграмманы  және  сұлбаны,  реалдық  өткізгішпен 

магнитоөткізгішті алмастыру. 

Трансформаторлар.  Тағайындау  және  аймақты  қолдану.  Векторлық 

диаграммалар  және  трансформаторлардың    алмастыру  сұлбасы.  Ұш  фазалы 

трансформаторлар. 

Орама 

трансформаторладың қосылу 

тобы. 


Трансформаторлардың  парралельдік  жұмысы.  Бірфазалы  және  ұшфазалы 

автотрансформаторлар. Тоқты және кернеуді өлшегіш трансформаторлар. 

 

         7.7 Тұрақты тоқтың электр машиналары – 2 сағат (Ә.3,4,5,6) Тұрақты  тоқ  машинасының  (ТТМ),  кұрылғысы  және  әрекет  етуі. 

Электрокозғалтқыш  қүш  және  электромагнит  моменті  (ЭММ).  Якордің 

реакциясы.  Гениратордың  режимі.  Генераторлар,  тәуелсіз  қозумен  және  өздік 

қозу.  Араласқан  қозумен,  паралельдік  және  ретімен  келген  қозғалтқыштар. 

Қозғалтқыштың  якорінің  айналысы,  жылдамдықты  реттеу.  Тұрақты  тоқтың, 

қозғалтқышын  іске  қосу.  Қозғалтқыштың,  якорінің,    білігіндегі  іске  қосу 

моменті. Универсалдық коллектор машиналары. 

 

         7.8Асинхроннды және синхронды ұш фазалы электр машиналары – 3 сағат (Ә.3,4,5,6) 

 Үш  фазалық  асиннхронды  машинаның  құрылғысы.  Айналып  тұрған 

магнит өрісі. Ұш фазалық, асиннхрондық машинасының жұмыс режимі. Сырғу. 


 

 

Статордағы  және  ротрдағы,  индукциялық  ораманың  электр  қозғалтқыш  күші. Ротордың  орамасындағы  тоқ.  Асиннхрондық  қозғалтқыштың  электр  моменті 

және  айналу  жиелігі.  Асинхрондық  қозғалтқыштың,  фазаның,  векторлық 

диаграммасы және сұлбаны тағайындау. Энергетикалық баланс, айналу моменті, 

механикалық сипаттама. 

Асиннхрондық 

қозғалтқышты 

іске 

қосу. 


Асиннхрондық 

қозғалтқыштардыңфазалық  және  қысқа  тұйықталған  роторлар.  Асиннхрондық 

қозғалтқыштың,  ротордың  айналымының  жылдамдығының  реттеу  әдісі,  жұмыс 

сипаттамасы. 

Үш  фазалық  синхрондық  машинаның  кұрылысы.  Жұмыс  режимі. 

Синхронндық генератордың (СГ), синусоидалдық ЭҚҚ алу. Электр күйін теңдеу, 

синхронндық генератордың жеңілденген векторлық диаграммасы және сұлбаны 

тағайындау. СГ-нің бұрыш сипаттамасы және электромагнит моменті. СГ-нің U 

–  тұрлік  сипаттама.  Активтік  және  реактивтік  қуатын  реттеу.  СГ  –нің 

таусылмайтын қуат сисемасымен және паралельдік жұмысқа қосу. 

Электр  куйін  теңдеу,  сұлбаны  тағайындау  және  синхронндық 

қозғалтқыштың 

(СҚ) 

жеңілденген векторлық 

диаграммасы. 

СҚ-нің 

электромагнит  моменті  және  бұрыш  сипаттамасы.  СҚ-нің  активтік  және реактивтік қуатын реттеу. СҚ – ні іске қосу. 

 

         7.9 Шалаөткізгіш құралдар – 2 сағат (Ә.3,4,5,6)  Шалаөткізгішті    электрөткізгіштер,  p  –  n  өткізгіштің  қасиеті  және  пайда 

болуы. Шалаөткізгіштің құралдарының классификациясы. 

Шалаөткізгіштің  резистрлері,  диодтары,  стабилитрондары.  Биполярдық 

транзистрлер.  Өрістік  транзистрлер.  Теристорлер.  Интегралдық  микросхемалар. 

Функциялық  тағайындаумен  және  системалық  көрсеткішпен  интегралдық 

микросхеманы классификациялау.  

 

         7.10 Электр құрылғының қорек көзі – 2 сағат (Ә.3,4,5,6)   Тұзеткіштің  классификациясы.  Бірфазалық  және  ұшфазалық  тұзеткіштер. 

Тегістеуші  фильтрлер.  Тұзеткіштің  сыртқы  сипаттамасы.  Кернеу  мен  тоқтың 

стабилизаторы. 

 

         7.11 Электроқоректің ипульстік көзі – 2 сағат (Ә.3,4,5,6) Электроқоректің импульстік көзінің түрі және ерекшелігі. Кең имульстық 

модуляция.  Кернеудің  импульстық  стабилизатордың  тұсіруші,  көтеруші  және 

инверткізуші сұлба. 

      7.12 Кұшейткіш каскадттар – 2 сағат (Ә.3,4,5,6) 

Орталық  база,  коллектор,  эмитер  бар  кұшейткіш  каскадттар.  өрістік 

транзистордың  ұстіндегі  кұшейткіш  каскад.  Кұшейткіш  каскадттың  жұмыс  

 

режимі. Резестивтті – сыйымдылық байланыс кернеуін кұшейту. Күшейткіштегі теріс байланыс.  

Тұрақты  тоқтың  кұшейткіші.  Операциялық  күшейткіш.  Талдаулық 

күшейткіш. Кушейткіш қуаттылығы. 

 

        7.13 Импульсттік құралдар – 1 сағат (Ә.3,4,5,6) Импульсттік  жұмыс  жеримінің  жақсы  жағы.  Импульсттік  сигналдың 

параметрі.  Шмидттің  компараторлары  мен  триггерлері.  Линиялық  өзгертіш 

кернеуінің  генераторы  (ЛӨКГ).  Сан  –  аналогттік  және  аналог  –  сандық 

тұрлендіру (САТ және АСТ) 

 

         7.14 Сандық техниканың негізгі элементтері – 1 сағат (Ә.3,4,5,6) Логикалық  элементтер  және  оның  камбинициясы.  Триггер  және  қысқыш. 

Шифраторлар, 

дешифраторлар 

және 


жетісигменттік 

индикаторлар. 

Мультикомплексорлер және демультикомплесорлер. 

Шалаөткізгішті ес. Операторлық және тұрақты есті қолдану. 

 

         7.15  Сандар,  кодттар  және  арифметикалық  информация  –  1  сағат (Ә.3,4,5,6) 

Екілік  сандар.  Он  алтылық  сандар.  Сегіздік  сандар.  Екілікті  –  ондық  сандар. 

Екілікті арифметика. Бит, группаланған бит, байт. Әріпті – сандық код. 

 

         7.16 Микропроцессорлік техниканың негіздері – 1 сағат (Ә.3,4,5,6) Қарапайым  микро  –  ЭЕМ  архитектурасы.  Қарапайым  естің  структурасы. 

Машинаның 

тілі 

және 


ассемблер. 

Топтың 


құрамы. 

Элементарлық 

микропроцессордың структурасы. Микро – ЭЕМ – нің жұмысы. Микробақылау. 

 

         Машықтану сабақтар тақырыбы: 

 

1.

 Тұрақты линиялық электр тізбектерді және синусоидалды тоқты есептеу 

үшін  Кирхгоф  және  Ом  заңдарын  қолдану.  Линиялық  электр  тізбектің 

эквиваленттік тұрлендіруі - 2 сағат (Ә.1,4,6) 

2.

 Линиялық  электр  тізбекті  есептеу  тәсілі:  ірү  әдісі,  бірлік  тоқтың  әдісі, 

контурлық тоқтың әдісі, тұіндік потенциалдың әдісі. Үш фазалық электр тізбекті 

есептеу.  Жұлдыз  және  ұш  бұрышқа  қосылу.  Кернеуді  нейтралдық  пен  итеру. 

Қуаттылықты есептеу. Векторлық және топографиялық диаграмманы құру –  

3 сағат (Ә.1,4,6) 

3.

 Өтпелі  процесстің  бір  жинақтауыш  энергиясы  бар  электр  тізбекті 

классикалық және операторлық әдіспен есептеу - 2 сағат (Ә.1,4,6) 

4.

 

Электр машинаның сипаттамасын есептеу - 2 сағат (Ә.1,4,6) 5.

 

Екілік электроқоректің көзінің элементтерін есептеу - 2 сағат (Ә.1,4,6)  

 

6. 

Импульстық  кернеудің  стабилизатордың  элементін  есептеу  -  2  сағат 

(Ә.1,4,6) 

7.

 Операциялық күшейткіштің ұстіндегі кұшейткіш каскадттың, элементін 

есептеу. Екілік арифметика. Логикалық сұлба үшін, шын кестені құрау - 2 сағат 

(Ә.1,4,6) 

 

         Зертханалық сабақтар тақырыбы: (Ә.2) 

1 Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбегін зерттеу (2 сағат); 

2 Бірфазалы синусоидалды тоқ электр тізбекті зерттеу (4 сағат); 

3Жұлдызша – Жұлдызша косылған кезде үшфазалы электр тізбекті зерттеу 

(4 сағат); 

4  Электр  тізбектің  бірінші  және  екінші  тәртіптің  өтпелі процессін  зерттеу 

(4 сағат); 

5 Біразалы трансформаторды сынау (2 сағат); 

6  Таусылмайтын  қуат  торабын,  синхрондық  генераторды  параллельдік 

жұмысқа қосу. U – тұрлі сипаттамасын шешу. (2 сағат); 

7Операциялық кұшейткіштің типтік сұлбаның қосылуын зерттеу. (4 сағат); 

8  Параметрлік  стабилизатордың  кернеуін,  бірфазалық  көздің  қорегін 

зерттеу. (4 сағат); 

9 Логикалық элементтерді зерттеу (2 сағат); 

10 Сандық триггерді зерттеу (2 сағат). 

 

        8 Есептеу графикалық жұмыс (ЕГЖ):(Ә.2) 

 

«Электротехника және электроника» пәні бойынша төрт есепті графикалық 

жұмыс орындалады: 

 ЕГЖ № 1  Тұрақты токтың электр тізбектерін есептеу. 

 ЕГЖ № 2 Үшфазалы электр тізбектерін есептеу. 

 ЕГЖ № 3 Үшфазалы асинхронды қозғалтқышты есептеу. 

 ЕГЖ № 4 Транзисторлық кернеу күшейткіштік есептеу. 

 ЕГЖ  –  нің  графикасы,  оқу  графикасымен  сәйкес,  орындау  және  тапсыру 

жұмыстарының мерзімі: 

 

 Жұмыс 

Тапсыру уақыты 

Тапсыру уақыты 

ЕГЖ №1 


1 – ші апта 

3 – ші апта 

ЕГЖ №2 

3- ші апта 6-ші апта 

ЕГЖ №3 


7-ші апта 

10-ші апта 

ЕГЖ №4 

11-ші апта 14-ші апта 

 


 

 

ЕГЖ  –  ні  қорғау,  бақылау  жұмысы  ретінде,  болады.  Студенттің  өзіндік жұмысына  ЕГЖ  –  ні  орындау,  зертханалық  жұмыстарды  орындауға  дайындық, 

зертханалық  жұмыстарды  орындау  бойынша  есептерді  дайындау.  ЕГЖ  мен 

зертханалық жұмыстарды қорғауға дайындалу кіреді. 

 

             Өздік оқу үшін берілген теориялық курстың тақырыбы; 

1. Екіншілік электроқоректену көзінің ипульстік көзі; 

2. Физикалық кезеңдердегі электрлік сулбаларды модельдеу; 

3. Эмбебап электроқозғалтқыштар; 

Өз  бетінше  оқуға  берілген  теориялық  курстың  бөлімдері  конспектіленеді 

және қорғаалды. 

Студенттердің  өздік  жұмыстары  оқытушының  жетекшілігімен  (ӨОЖ) 

қосымша  сабқ  кестесі  және  қосымша  ЕСЖ  –  н  орындаумен,  зертханалық 

жұмыстардың  есебін  және  ЕСЖ  қорғау,  бақылау  жұмыстарын  тексерумен 

өткізіледі. 

Оқытушы жетекшілігімен студенттердің жеке жұмыс жасауы консультация 

кестесі  бойынша  өткізіледі  және  оған  курсттық  жұмысты  орындау 

консультациясы, курстік жұмысты қорғау, теориялық курстың бөлімдері сияқты 

жеке  оқуға  арналған  зертханалық  жұмыстың  есебі  және  бақылау  жұмыстарын 

өткізу кіреді. 

 

        9. Сабақ кестесі 

Сабақ кестесі оқу жылының басында университеттің ОӘБ құрастырылады 

және ЖЭФ мен ЭТН кафедраларының хабарландыру тақталарында көрсетіледі. 

 

          10.  ОСӨЖ кестесі 

ОСӨЖ уақыты семестрдің басында сабақ кестесі құрастырылғаннан кейін 

орнатылады. ОСӨЖ уақытының бағдарламасы ЖЭФ мен ЭТН кафедраларының 

хабарландыру тақталарында көрсетіледі. 

 

 

        11. Оқытушы шарты Барлық  жұмыс  түрлерін  міндетті  түрде  орындау:  дәрістердің  кіріспелері 

және  семинарлық  конспектілер;  есептеу  –  сызба  жұмыстарын  қорғау  және 

орындау, оқу кезеңінің сызбасына сәйкес зертханалық жұмыстарды қорғау және 

орындау. Дәрістерді және семинарлық конспектілерді жіберген үшін, сондай – ақ 

студенттер есептеу – сызба жұмыстарын және зертханалық жұмыстарды қорғау 

және  орындау  уақытын  бұзған  жағдайда  қорытынды  баллы  төмендетіледі. 

Ешқандай себепсіз сабақты жіберу және кешігу қарастырылмайды. 

         

 


 

 

12. Критерий бағасы 

Сіздің  оқу  жетістігіңіздің  деңгейінің  қорытынды  бағасы  жалпы  жүйе  

курсының  бағдарламасы  бойынша  бағаланады,  АЭжБУ  қабылданған  (1  кестені 

қараңыз).  

Кесте 1. 

Әріп  жүйесінің 

бағасы 


Балдар 

Балдар 


%-дық 

құрылым 


Дәстүрлі жүйелік баға 

А 

4,0 


95-100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттандырарлық 

С 

2,0 


65-69 


Қанағаттандырарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттандырарлық 

D+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттандырарлық 

D- 

1,0 


50-54 


Қанағаттандырарлық 0-49 

Қанағатсыздандырлық  

 

Пән  бойынша  оқытылатындардың  оқу  жетістігінің  деңгейі  қорытынды бағамен  (

д

Ц

)  құрылады,  ол  жіберілген  рейтинг  бағасы  (жр

Ц

)  және  емтихан 

бағасымен (

e

Ц

) анықталады.  

Жіберілген  рейтинг  бағасы  ағымдық  үлгерімді  бақылау  бағасы  және 

аралық бақылау бағасынан құрылады.  

Ағымдық  үлгерімді  бақылау  бағасы  өзіне  семинар  мен  практикалық 

сабақтан,  зертханалық  жұмыс,  үй  жұмысы,  студенттің  өзіндік  жұмыс 

тапсырмаларын  (МСӨЖ)  орындағанан  алған  бағаларынан  құрылады.  Пән 

бойынша оқытылатындардың жеке жұмыс түрлерінің мазмұны кафедрамен және 

институттың оқу-әдістемелік бөлімімен келісіліп анықталады.  

Практикалық  жұмыстарға  қатысуы,  зертханалық  жұмыс,  курстық  жұмыс 

және  ЕГЖ    бағасымен  бағаланып,  50%  құрайды.  Сабақтағы  белсенділігі, 

жұмыстарды қорғау сапасына қарай мұғалім баға деңгейін 50% дейін қоса алады. 

Әр  жұмыс  түрі  үшін  минималды  баға  50%-дан  аз  болмауы  керек 

(«қанағаттанарлық» бағасы 0 баллдан 9 баллға дейінгі баға шкаласымен). 

Әрбір  жұмыс  бойынша  есепті  уақытында  тапсырмағаны  үшін  мұғалім 

оқушыға тыйымдық баға (немесе баллдық бағасын азайту) енгізе алады. Сабақты 

босатқанда (дәріс, практикалық және зертханалық жұмыс) ағымдағы жұмыстың 

бағасы босатылған сағат санына қарай азайтылады.  

Оқушылардың оқу жұмысы академиялық кезең ағымында аралық бақылау 

жүйесімен бақыланады.   

 

Аралық  бақылау  100  пайыздық  көрсеткішпен  немесе  9  баллдық  жүйемен бағаланады.  

Ағымдық бақылау аясында қорытынды рубеждік аттестация компьютерлік 

тестілеу  арқылы  жүргізіледі.  Берілген  шектік  минималды  балл  алған  оқушыға 

баға  қойылады,  ол  баға  ағымдық  бақылау  мен  аралық  аттестация  кезінде 

алынады, сосын ол пән бойынша аралық аттестацияға (емтихан) жіберіледі. 

Жіберілетін рейтинг бағасы келесі формуламен анықталады: 

 

Ц

рд

 = 0,5Ц

ак1 

+  0,5Ц

ак2 

мұндағы Ц

ак1,

 Ц

ак2 

– 1-й и 2-ші аралық бақылау. 

                Ц

ак1

= аЦ

пс 

+  bЦ

лс 

+сЦ

зж

+ dЦ

егж1

+ gЦ

егж2 

                     

  Ц

ак2

= аЦ

пс 

+  bЦ

зж 

+сЦ

дс

+ + mЦ

 егж3

 + nЦ

 егж4

 

мұндағы b

а,

 және т.б. – студенттің ағымдық жұмыс жеке түрінің белгілері. (Цпс

 

практикалық  сабақ,  Цзж

  зертханалық  жұмыс,  Цдс

 

дәрістер сабағы, ЕГЖ); пс

Ц

 және т.б. – студенттердің әр жұмыс түрі бойынша сапалық бағасы. 

 

Ц

 егж 

 ЕГЖ бойынша бағасы  ЕГЖ –ны орындау және оны қорғау кіреді: a=0,05;  b=0,4;  c=,005;  d=0,25;  g=0,25;  m=0,25; n=0,25 

 

                Ц

 егж

= hЦ

 егжо

+ кЦ

 егжқ,

 

мұндағы  Ц  егжо

  –  ЕГЖ-ны  орындау  бағасы  (макс.  50%,  егер  ЕГЖ  уақытысында 

өткізіліп уақытысында орындалса);      Ц

 егжқ,р

- ЕГЖ-ны қорғау бағасы (макс.50%), 

      h=0,5 к =0,5. Ц

зж 

 

зертханалық  жұмыс  бойынша  баға  зертханалық  жұмысты 

орындау,есеп беру және қорғау кіреді: 

 

 

Цзж

 =n Ц

зж о

 +p Ц

зж қ

 , 

        мұндағы  –  Цзж  о

    зертханалық  жұмысты  орындау  және  есеп берудің  бағасы 

(макс.  50%,  егер  зертханалық  жұмыс  уақытысында  өткізіліп  уақытысында 

орындалса); 

Ц

зж қ

  - зертханалық жұмысты қорғау бағасы (макс.50%); 

 

  

n=0.5; p=0.5. 

 

 Жіберу рейтингінің бағасы келесі шарттар бойынша саналады: 

  

пәннің бағдарламасын толық орындау; 

 

барлық жұмыс түрі бойынша толық есеп бергенде;  

  

қорытынды аттестация аясында компьютерлік тестілеуден сәтті өтсе. 

Көрсетілген  шарттардың  кем  дегенде  біреуі  орындалмаған  жағдайда 

оқушыны  рейтингке  жіберу  бағасы  саналмайды  және  емтихан  ведомостіне 

«жіберілмеді» бағасы қойылады. 

Аралық  аттестация  (емтиханда)  деңгейіне  қарай  емтихан бағасын е

Ц

  (өте 


жақсы,  жақсы,  қанағаттанарлық,  қанағаттандырылмаған,  яғни  «А»-дан  «F»-ке 

дейін).  Егер  оқушы  жеткілікті  білім  деңгейін  көрсете  алмаса  (50%  пайыздық 

көрсеткіштен аз болса), онда оған қанағаттанарлықсыз бағасы қойылады.  

Емтихан  ведмостіне  және  транскриптке  жазылатын,  пән  бойынша 

қорытынды  баға  аралық  аттестациядан  (емтиханды)  сәтті  өткенде  ғана 

қойылады.  Пән  бойынша  қорытынды  баға  жіберілген  рейтинг  бағасы  60%,  ал 

емтихан бағасы 40% құрайды: 

 

,4

,

06

,

0е

жр

д

Ц

Ц

Ц 

 

Емтиханды  қайта  тапсыру  тек  келесі  академиялық  кезеңде  (көктемдік семестрде  –  күздік  семестр  пәндері  үшін  немесе  қосымша  жаздық  семестрде  – 

көктемдік және күздік семестрлер үшін) ақылы түрде пәнді қайта оқығанда ғана 

жіберіледі.  

          

13. Университет оқушыларның академиялық мобилді мекемесіндегі аудару 

бағасы.  

      Аудару  бағасы  ЕСТS  бойынша  (Еуропалық  аудару  жүйесі  және  жинақтау 

несиесі) ҚР-да оқытылып жатқандардың оқу жетістігін және баллдық-рейтингтік 

әріп  бағалар  жүйесін  және  келісілген  қарама-кайшылығы  3-4  кестелерде 

келтірілген.  

                                                                                                        

3  кесте  Аудару  бағасы  ECTS  бойынша  ҚР-да  оқытылып  жақандардық  оқу 

жетістігін баллдық-рейтингтік әріптік бағалар жүйесі.   

 ECTS 

бағасы  

 

Әріп 

жүйесінің 

бағасы 

Цифрлы 

эквиваленті 

баллдар 

%-дық 

қурылым 

Дәстүрлік жүйелік 

бағасы 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы 

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттан-дырарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттан-

сыздандырарлық 

 


 

 

4  кесте  Аудару  бағасы  ECTS  бойынша  ҚР-да  баллдық-рейтингтік  әріптік  баға жүйесі. 

Әріп 

жүйесінің 

бағасы 

Цифрлы 

эквиваленті 

баллдар 

%-дық 

қурылым 

Дәстүрлік жүйелік 

бағасы 

ECTS бағасы  

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттан-дырарлық 

С 

2,0 


65-69 

 Қанағаттан-дырарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттан-дырарлық 

0-49 

Қанағаттан-

сыздандырарлық 

FX, F 

 

14. Қойылатын балдар саясаты

 

 

Барлық 12 бөлімде көрсетілген баллдық бағалар масимальды болып келеді. 

Олар  ритмдік  орындаулар  және  де  жоғары  сапалы  жұмыстар  үшін  қойылады.  

Тест  және  дәрістік  сабақтарға  қатысудың  бағалық  баллдары  дұрыс  анықталған 

жауаптардың санына және де жіберілген сабақтар санына тәуелді алынады.   

 

15. Курс саясаты 

сабаққа кешікпеу және жібермеу

- оқытушының ұсынысымен сабаққа қатысуды тікелей қадағалау; 

- зертханалық жұмыстарды, себеппен қалдырған сабақтарды өтеу (деканат-

тың рұқсаты үшін); 

- өз бетімен кітапханада және үйде дайындалу

- есептік-сызба жұмыстарды уақытында тапсыру.   

16. Академиялық әдеп нормалары 

- пәндесттіру; 

- тәрбиелендіру; 

- мейірімділік; 

- шындық; 

- жауаптылық; 

- аудиторияда ұялы телефонды өшіріп жұмыс жасау. 

   Шешілмейтін  жағдай  кезінде  деканат  қызметкерлеріне  жеткізіп,  оқу  то-

бының  арасында  оқытушымен,  эдвайзерлер  арасында  біргіп  ашық  түрде 

талқыланады.  

 

 17. Бакылау сұрақтары 

  

1.Электр  тізбектің  тұсіндігі.  электроэнергияның  приемнигімен  көзі,  оның 

сыртқы мінездемесі.  

2.Электірдің өткізгіші және кедергінің тұсініктемесі. 

3.Элементтің электр тізбектеріне қосылуы.  

4.Электр сұлбасы.  

5.Кирхгоф заңы.  

6.Тұыйқталған  тізбек  және  элементтер  тізбегінің  бөлігі  ұшін  Ом  заңы.    

7.Линиялық электр тізбектердің эквиваленттік тұрлендіруі. 

8.Сызықты электр тізбектердің есептеу тәсілі.:  

9.Кіріс кедергінің тәсілі, бірлік тоқтың тәсілі. 

10.Бетесттіру тәсілі. 

11.Контурлық тоқтың тәсілі. 

12.Түйіндік потенциалдар тәсілі. 

13.Электр тізбектің қуаттылық элементі.  

14.Қуаттылық балансі. 

15.Максималдық  қуаттылықтың  беріліс  жағдайы,  активтік  екіполюстіктен 

пассивтіке. 

16.Керенуді  және  тоқты  бөлу,  потенциометрлер,  сумматор  кернеуі, 

көпірлік сұлбалар, және оның негізгі қасиетерді қолдану. 

         17.Көпірлік сұлба және оның негізгі қаситтері мен қолдану аймағы 

18.Электр 

тізбектің 

элементтері 

және 

оның 


вольтаамперлік 

сиппатамалары.  

19.Линиялық емес электр тізбектің  тұсініктемесі.  

20.Линиялық емес электр тізбектің, графоаналитикалық есептеу тәсілі. 

21.Айналмалы 

тоқтағы 


электр 

электр 


тізбектердің 

ішіндегі 

электромагниттік процесстер. 

22.Идеалдық элементтер және оның негізгі қасиеттері.  

23.Дифференциалдық 

формалардың  жазылуындағы  Киргоф  заңы.     

24.Синусоидалдық  функцияның  комплекстік  жазықтағы  айналатын 

уақытын көрсету. 

25.Линиялық  емес  электр  тізбектің  ішіндегі  синусоидалды  режимдерді, 

комплексттік сандарды қолдану.  

26.Екіполюсниктердің  активтік,  реактивтік  және  толық  кедергісі. 

27.Екіполюсниктердің активтік, реактивтік және толық өткізгіштері. 

28.Идеалдық элементтердің, комплекстік кедергісі және өткізгіші. 

29.Кирхгоф заңы және Ом заңның комплекстік формада жазылуы.  

30.Электр тізбектегі синусоидалды тоқтың символдық есептеу әдісі. 

31.Кіріс кедергінің әдісі.  

 

32.Тоқтың бірлік әдісі. 33.Тоқтың контурлық әдісі.  

34.Түіндік потенциалдық әдісі. 

35.Кернеудің және тоқтың векторлік диаграммалары.  

36.Кернеудің топографиялық диаграммалары. 

37.Энергияның тербелісі, электр тізбектің лездік қуаты.  

38.Активттік, реактивттік, толық және комплексттік қуаттар. 

39.Коэфициент  қуаттылығы  және  оның  техникалық,  экономикалық  білімі. 

40.Реактивтің қуатын қарымталауы. 

41.Линиялық электр тізбектегі резонанстың құбылысы.  

42.Кернеу резонансы.  

43.Тоқ резонансы. 

44.Электр тізбегін өңдеуде компьютерлік технологияларын пайдалану. 

45.Үшфазалы  электр  тізбектердің  жақсы  және  жаман  жағы,  оның  кең 

қолдану себептері.  

46.Үшфазалық электр тізбектердің элементтері.  

47.Үш фазалық ЭҚҚ – нің симметриялық генераторы.  

48.Үшфазалық 

электроэнергияның 

симметриялық 

қабылдағышы.  

49.Қабылдағыштың  фазасын  және  генератордың  фазалық  орамасын  қосу 

әдісі. 


50.Линиялық кернеулер және фазалық тоқтар.  

51.Тоқтар мен кернеудің  векторлық диаграмалары.  

52.Кернеудің топографиялық диаграмалары.  

53.Төрт сымды және ұш сымды электр тоқтары.  

54.Симметриялық режимдерді есептеу.  

55.Статистикалық 

жұктемемен, 

симметриялық 

емес 

үшфазалық режимдерді есептеу. 

56.Үшфазалық  электр  тізбектердегі  активтік,  реактивтік,  толық  есептеу 

және өлшеу.   

57.Коммутация. Өтпелі процесс. Коммутация заңы.  

58.Тәүелді және тәүелсіздің бастапқы жағдайлары.  

59.Электр тізбектің түрақты уақыты. өтеуші процесстің ұзындығы. 

60.Өтеуші процессті класикалық әдіспен есептеу.  

61.Бос және бос емес құраушы тоқ және кернеу.  

62.Электр тізбегіндегі кіріс кедергі әдісімен характерлік тізбекті құрау. 

63.Өтпелі процесс характерінің түрлері. 

64.Критикалық кедергісі. 

65.Өтпелі процессті классикалық әдіспен есептеу әдісі. 

66.Өтпелі процесстің операторлық әдіспен есептеу. 

67. Кирхгоф және Ом заңдарын операторлық формада жазу. 

68. Уақыт функциясының оригиналы және суреті. 


 

 

69. Операторлық сұлбаны құрап алмастыру. 70. Уақыт функциясының суретін анықтау. 

71.Оригиналдық  функциясының  суретіне  қарап  анықтау,  жіктеу 

теоремасы. 

72.Электромагниттік  кұрылғының  тұрі.  Магнитоөткізгішті  тағайындау. 

73.Материалдың ферромагниттік қасиеттері.  

74.Тұрақты тізбектің магнит қозғаушы күш (МҚК).  

75.Реалдық және идеалдық магнит тізбегі. 

 76.Магнит  тізбекті  қолдану  үшін,  толық  тоқ  заңы  және  магнит  тізбегін  

талдау. 

77.Вебер – ампер сипаттамасы. 

78.Таралған және таралмаған магнит тізбектері. 

79.Магнит тізбектерді графоаналитикалық эдіспен есептеу. 

80.Айналмалы МҚК –нің магнит тізбегі.  

81.Реалдық және идеалдық орауыш пен магнитоөткізгіш. 

82.Электр  күйін  теңдеу,  векторлық  диаграмманы  және  сұлбаны,  реалдық 

өткізгішпен магнитоөткізгішті алмастыру. 

83.Трансформаторлар. Тағайындау және аймақты қолдану. 

84.Векторлық  диаграммалар  және  трансформаторлардың    алмастыру 

сұлбасы.  

85.Үш фазалы трансформаторлар. 

86.Орама  трансформаторладың  қосылу  тобы.  Трансформаторлардың 

парралельдік жұмысы.  

87.Бірфазалы және ұшфазалы автотрансформаторлар. 

88.Тоқты және кернеуді өлшегіш трансформаторлар. 

89.Тұрақты  тоқ  машинасының  (ТТМ),  кұрылғысы  және  әрекет  етуі. 

90.Электрокозғалтқыш  қүш  және  электромагнит  моменті  (ЭММ).  Якордің 

реакциясы.  

91.Гениратордың режимі.  

92.Генераторлар, тәуелсіз қозумен және өздік қозу.  

93.Араласқан қозумен, паралельдік және ретімен келген генератор. 

94. Қозғалтқыш режимі.  

95. Араласқан қозумен, паралельдік және ретімен келген қозғалтқыштар. 

96.Қозғалтқыштың якорінің айналысы, жылдамдықты реттеу.  

97.Тұрақты тоқтың, қозғалтқышын іске қосу.  

98.Қозғалтқыштың, якорінің,  білігіндегі іске қосу моменті.  

99.Универсалдық коллектор машиналары. 

         100.Үш фазалық асиннхронды машинаның құрылғысы.  

         101.Айналып тұрған магнит өрісі. 

         102.Үш фазалық, асиннхрондық машинасының жұмыс режимі.  


 

 

         103.Сырғу.  Статордағы  және  ротрдағы,  индукциялық  ораманың  электр қозғалтқыш күші. Ротордың орамасындағы тоқ. 

104.Асиннхрондық  қозғалтқыштың  электр  моменті  және  айналу  жиелігі.  

105.Асинхрондық  қозғалтқыштың,  фазаның,  векторлық  диаграммасы  және 

сұлбаны тағайындау.  

106.Энергетикалық баланс, айналу моменті, механикалық сипаттама. 

         107.Асиннхрондық қозғалтқышты іске қосу.  

         108.Асиннхрондық  қозғалтқыштардыңфазалық  және  қысқа  тұйықталған 

роторлар.  

        109.Асиннхрондық 

қозғалтқыштың, 

ротордың 

айналымының 

жылдамдығының реттеу әдісі, жұмыс сипаттамасы. 

110.Үш  фазалық  синхрондық  машинаның  кұрылысы.  Жұмыс  режимі.  

111.Синхронндық генератордың (СГ), синусоидалдық ЭҚҚ алу.  

112.Электр  күйін  теңдеу,  синхронндық  генератордың  жеңілденген 

векторлық диаграммасы және сұлбаны тағайындау. 

113.СГ-нің  бұрыш  сипаттамасы  және  электромагнит  моменті.  СГ-нің  U  – 

тұрлік сипаттама. 

114.Активтік және реактивтік қуатын реттеу. 

115.СГ  –нің  таусылмайтын  қуат  сисемасымен  және  паралельдік  жұмысқа 

қосу. 


        116.Электр  куйін  теңдеу,  сұлбаны  тағайындау  және  синхронндық 

қозғалтқыштың (СҚ) жеңілденген векторлық диаграммасы. 

        117.СҚ-нің электромагнит моменті және бұрыш сипаттамасы. 

        118.СҚ-нің активтік және реактивтік қуатын реттеу.  

      119.СҚ – ні іске қосу. 

        120.Шалаөткізгішті  электрөткізгіштер, p – n өткізгіштің қасиеті және пайда 

болуы.  

      121.Шалаөткізгіштің құралдарының классификациясы. 

      122.Шалаөткізгіштің 

резистрлері, 

диодтары, 

стабилитрондары.      

123.Биполярдық 

транзистрлер. 

Өрістік 

транзистрлер. 

Теристорлер.       

124.Интегралдық микросхемалар.  

      125.Функциялық 

тағайындаумен 

және 

системалық көрсеткішпен 

интегралдық микросхеманы классификациялау.  

      126.Тұзеткіштің классификациясы.  

      127.Бірфазалық және ұшфазалық тұзеткіштер.  

      128.Тегістеуші фильтрлер. 

      129. Тұзеткіштің сыртқы сипаттамасы.  

      130.Кернеу мен тоқтың стабилизаторы. 

    131.Электроқоректің импульстік көзінің түрі және ерекшелігі. 

    132.Кең имульстық модуляция. 


 

 

    133.Кернеудің  импульстық  стабилизатордың  тұсіруші,  көтеруші  және инверткізуші сұлба. 

    134.Орталық база, коллектор, эмитер бар кұшейткіш каскадттар.  

    135.Өрістік транзистордың ұстіндегі кұшейткіш каскад. 

    136.Күшейткіш каскадттың жұмыс режимі.  

    137.Резестивтті – сыйымдылық байланыс кернеуін кұшейту.  

    138.Күшейткіштегі теріс байланыс.  

    139.Тұрақты тоқтың кұшейткіші. 

    140.Операциялық күшейткіш. 

    141. Талдаулық күшейткіш. 

   142.Күшейткіш қуаттылығы. 

   143.Импульсттік жұмыс жеримінің жақсы жағы. 

   144.Импульсттік сигналдың параметрі. 

   145.Шмидттің компараторлары мен триггерлері. 

   146.Линиялық өзгертіш кернеуінің генераторы (ЛӨКГ).  

   147.Сан – аналогттік және аналог – сандық тұрлендіру (САТ және АСТ) 

     148.Логикалық элементтер және оның камбинициясы. 

     149.Триггер және қысқыш. 

     150.Шифраторлар,  дешифраторлар  және  жетісигменттік  индикаторлар.  

151.Мультикомплексорлер және демультикомплесорлер. 

     152.Шалаөткізгішті ес. Операторлық және тұрақты есті қолдану. 

     153.Екілік  сандар.  Он  алтылық  сандар.  Сегіздік  сандар.  Екілікті  –  ондық 

сандар. Екілікті арифметика. Бит, группаланған бит, байт. Әріпті – сандық код. 

      154.Қарапайым микро – ЭЕМ архитектурасы.  

      155.Қарапайым естің структурасы.  

      156.Машинаның тілі және ассемблер. Топтың құрамы.  

      157.Элементарлық микропроцессордың структурасы.  

      158.Микро – ЭЕМ – нің жұмысы. 

      159. Микробақылау.  

 

 

 18.Әдебиеттер тізімі 

Негізгі әдебиеттер: 

1.

 

Ж.Қ. Әміров, А.С. Баймаганов  Электротехника және электроника 1. Есептеу, - сызба жұмыстарға арналған нұсқаулар және тапсырмалар №1-4. 5В071700 мама-

ндығына аранлған. Алматы: АЭжБУ, 2013. – 13 б. 

2.

 

Ж.Қ.  Әміров.  Электротехника  және  электроника.  5В0717  «Жылу  энергетика мамандығы бойынша оқудың барлық түрінде оқитын студенттері үшін зертхана-

лык  жұмыстарды  орындауға  арналған  әдістімілік  нұсқаулар  және  тапсырмалар. 

Алматы. АЭжБИ. – 2010.- 24 б. 


 

 

2.Ж.Қ. Әміров Электротехника негіздері. Оқу құралы.– Алматы: АЭжБИ, 2010. – 80 б. 

3.Ахметов А.К., Ахметова  Ә.К., Кабакова Т.А. Электротехника. Астана: «Акмо-

ла», 2010ж.-752 б.  

4.Ж.Қ. Әміров Электротехника және электроника. 2 – бөлім , оқу құралы. Алма-

ты, 2006 – 87 б. 

5.Мұхити И.М. Электротехника – А., 2005. 

6.Ж.Қ. Әміров Электротехника және электроника. Оқу кұралы. АЭжБИ. Алматы, 

2003-90 б. 

 

 

 Қосымша әдебиеттер:  

1.Баймаганов А. С. Электротехника и электроника. Конспект лекций для студен-

тов  всех  форм  обучения  специальности  050717  –Теплоэнергетика.  –  Алматы: 

АИЭС, 2008. – 85 стр. 

2.Голубцов  М.  С.,  Кириченкова  А.  В.  Микроконтроллеры  AVR:  от  простого  к 

сложному. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: СОЛОН-Пресс, 2004. – 304 с. 

3.Электротехника и электроника: Учебник для вузов. /Под ред. Б. И. Петленко. – 

М.: Академия, 2003. – 230 с 

4.Ульрих В. А. Микроконтроллеры PIC16X7XX. Изд. 2-е, перераб. и доп. – СПб: 

Наука и техника, 2002. – 320 с., ил. 

5.Таверенье К. PIC-микроконтроллеры. Практика применения: Пер. с фр. – М.: 

ДМК-Пресс, 2002. – 272 с., ил. 

6.Бессонов Л.А. ТОЭ. Электрические цепи. – М., 2002.  

7.Микросхемы для импульсных источников питания и их применение. 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательский дом «Додека-ХХI», 2001. – 608 с. 

8.Данилов И.А., Иванов П.И. Общая электротехника с основами электроники: 

Учеб. пособие – М.: ВШ, 2000. – 752 с. 

9.Прянишников В. А. Электроника: Полный курс лекций. – 3-е изд., испр. и доп. 

– СПб.: Учитель и ученик: КОРОНА принт, 2003. – 416 с., ил. 

10.Лачин В.И. Электроника. – М.:ВШ, 2000. 

11.Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Практикум 

на Electronics Workbench. В 2-х т. /Под ред. Д. И. Панфилова. – М.: ДОДЭКА, 

2000. – т. 2. – Электроника. – 288 с. 

12.Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях. Практикум 

на Electronics Workbench. В 2-х т. /Под ред. Д. И. Панфилова. – М.: ДОДЭКА, 

1999. – т. 1. – Электротехника. – 304 с. 

13.Электротехника и электроника: Учебник для вузов. В 3-х кн. Кн.3. Электриче-

ские измерения и основы электроники. /Под ред. проф. В. Г. Герасимова. – М.: 

Энергоатомиздат, 1998. – 432 с. 


 

 

14.Рекус Г. Г., Белоусов А. И. Сборник задач по электротехнике и основам элек-троники: Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1991. – 

416 с. 


15.Токхайм Р. Микропроцессоры: Курс и упражнения. – М.: Энергоатомиздат, 

1988. – 336с. 

16.Сборник задач по электротехнике и основам электроники: Учеб. пособие для 

неэлектротехн. спец. вузов. Под ред. В. Г. Герасимова. – М.: ВШ, 1987. 

17.Касаткин А.С. Электротехника – М., 1969,1973,1983 

18.Электротехника./Под ред. Пантюшина. – М., 1976  
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал