Щкітшіш&аяшялвіяш!Хшті!т¥жтшшшяяжшшішв*у&үжі№Ужт}Г№яшжүктеу 59.73 Kb.

бет1/22
Дата17.04.2017
өлшемі59.73 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

С . T)ім ім р (й ? * т т ц  (м ч и и и   « > і* о п и  
Н і у * м м  к у р и м  ilMWOftHKtWO ) O t y » l p t f » W IC ro
ЯНЯМ  С .  1 о р м (м р о м
1 * 9 'т.
« /**»
П М У
Х А Б А Р Ш Ы С Ы
ВЕСТНИ К  n r v
•МПОЛОГПЧЕС КлЯ с trim
- | 
9 0 1 3


ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
щкітшіш&АЯШялвіяш!Хшті!т¥жтшшшяяжшшішв*у&үжі№Ужт}Г№яш
Научный журнал Павлодарского государственного университета 
имени С. Торайгырова
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о постановке на учет средства массовой информации 
№ 4533-Ж
выдано Министерством культуры, информации и общественного согласия 
Республики Казахстан 
31 декабря 2003 года
Сарбалаев Ж. Т., к.ф.н., доцент (главный редактор)
Кенжебалина Г. Н., к.ф.н., доцент (зам. гл редактора)
Демесинова Г. X., к.ф.н., доцент (отв. секретарь)
Редакционная коллегия:
Брицын В. М., д.ф.н., профессор (Украина);
Дементьев В. В., д.ф.н., профессор (Россия);
Еспенбетов А. С., д.ф.н., профессор;
Жусип К. П., д.ф.н., профессор;
Жусупов Н. К., д.ф.н., профессор;
Казимирова И. А., ст. науч. сотр. Института украинского языка 
НАН Украина;
Маслова В. А., д.ф.н., профессор (Белоруссия);
Пименова М. В., д.ф.н., профессор (Россия);
Ыскак Д., д.ф.н., профессор;
Хасанулы Б., д.ф.н., профессор;
Альжанова М. К. (тех. редактор).
За достоверность материалов и рекламы ответственность несут авторы и рекламодатели. 
Мнение авторов публикаций не всегда совпадает с мнением редакции. 
Редакция оставляет за собой право на отклонение материалов.
Рукописи и дискеты не возвращаются.
При использовании материалов журнала ссылка на «Вестник ПГУ» обязательна.
© ПГУ им. С.  Торайгырова

МАЗМҰНЫ
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2013.  №1
 
3
Абасилов А.
Тілдердің үштұғырлығы және тілдер  қарым-қатынасының теориясы.............9
АбасиловА.
Ана тілі және оған жақын  аралас түсініктер...................................................... 13
Алдабердіқызы А.
Әлеуметтік лингвистиканың саяси дұрыс тіркестерінің ағылшын тілінен 
қазақтіліне  аударылужәне  қазақтілбілімінде термин  ретінде  қалыптасу
ерекшеліктері......................................................................................................... 18
Ахметбекова А.  М.
Арнайы  сөздіктердің лексикографиялық параметрлер тұрпаттамасы........ 25
Әбілов А.  Ә.
Ә.  Қоңыратбаев және халық өлеңдерінің зе р тте л у ін е
қаты сты   п ікір л е р   .............................................................................................. 33
Әміренов  Ә. Д.
Мәшһүр Жүсіп  Көпеев  шығармаларындағы  Исабек ишан тұлғасы..............38
Боранбаев Б.
С.  Жиенбаев әліпби және емле хақында.......................................................... 48
Ерәалиев Қ.  С., Асанбаева Е.
Мақала тақырып  аттарының мәтін  мазмұнын  ашудағы  қызметі................... 57
Есназарова Р. М., Қамзаева К.  С.
Шығарма  арқауы -  шындық.................................................................................63
Жақыпова А. Д.,  Тлеубердина Г.  Т., Жүмаеүлова Ө. А.
Өсімдіктер  мен  құс атауларының уәждемелі-салыстырмалы  сөздігін
құрастырудың негізгі  принциптері....................................................................... 69
Жанбершиева  ¥.  Н.
Тұрмағанбет Ізтілеуов дастандарындағы  фольклорлық сарын.................... 75
Жанбершиева  ¥.,  Сүйінтаева Қ. Е.
Жыраулық поэзия және дәстүр жалғастығы..................................................... 82
Жүсіпов Н. Қ., Асаинова А.  Қ.
Ғ.  Мүсіреповтің шығармашылығындағы  монополия заңдылығын
суреттеудегі  стильдік ерекшелігі......................................................................... 87
Жүсіп Қ. П., Мәлікова Г. Қ.
С.  Бегалин,  М.  Иманжанов,  М.  Қабанбаев әңгімелеріндегі
тақырып  бірлігі....................................................................................................... 93
Жүсіп Қ. П., Мәлікова Г. Қ.
Бердібек Соқпақбаев  әңгімелеріндегі ұлттық ерекшеліктер.......................... 97
Жүсіп Қ. П., Мәлікова Г. Қ.
Тынымбай  Нұрмағамбетов әңгімелеріндегі  көркемдік ізденістер...............104
Қадыров А. К., Әміренов Ә. Д.
Шәкір Әбеновтың ақындықтұлғасы.................................................................118


ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Кенжебалина Г. Н.
Бәйтерекжәне  Самрұқ құсы:  Қазақстан лингвомәдениетінің
нышандары.......................................................................................................... 127
Куспекова К. М.
Жобалау технологиясы және  оны  шетел  тілі  сабақгарында  қолдану  ...... 134
Кушкимбаева А.  С.
М.О.  Әуезовтің тілдіктұлғасының прагматикалық деңгейі.......................... 138
Найманбай А. Р.
Көркем  шығармадағы дүниетаным  ұғымы  мен тілдік пайымдаулар......... 151
Оралова Г.  С.
Н.  Жұбатұлы  шығармашылығындағы жазбаша айтыстардың жанрлық,
ұлттық сипаты ...................................................................................................... 156
Саәындықұлы Б.
Қазақтілі  синтаксисіндегі  күрделілік мәселесі................................................163
Сарышева К.  С.
Аңшылықпен  саятшылық өнерді  бейнелейтін  фразеологизмдер..............170
Султанова Г. Ш.
Еуразия  идеологиясының кейбір  аспектілері.................................................178
Сүтжанов  С., Қурманеожаева  Э.
Символизм  ағымының арнасында................................................................... 182
Тлеубердина Г.  Т., Аниева Н. Ғ.
Қазіргі  айтыстың  көркемдік сипаты
(Халық ақыны  Көкен  Шәкеев  айтыстары  негізінде)...................................... 189
Ысқақ Б.  Ә.
Қазақ әңгімесіндегі адам және табиғат концепциясы................................... 196
Біздің авторлар.................................................................................................... 202
Авторлар үшін  ереже.......................................................................................... 204

СОДЕРЖАНИЕ
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2013.  №1
 
5
АбасиловА.
Триединство языков  и теория  взаимодейстия языков...................................... 9
АбасиловА.
Родной язык и  близкородственные ему  понятия..............................................13
Апдабердыкызы А.
Об особенностях перевода  политкорректных выражений  социолингвистики 
с английского языка  и  способах их терминологизации  в  казахской
лингвистике............................................................................................................ 18
Ахметбекова А. М.
Лексикографические  параметры типологии  специальных словарей.......... 25
Абилов А. А.
А.  Коныратбаев  и  мнения  об  исследовании  национальных  п е сен .....33
Амренов А. Д.
Образ  Исабек Ишана в  произведениях Машхур Жусип  Копеева................. 38
Боранбаев Б.
С.  Жиенбаев об  алфавите  и  орфографии........................................................ 48
Ергалиев К.  С., Асанбаева Е.
Роль заголовков  в  раскрытии  содержания  статьи.......................................... 57
Есназарова Р. М., Камзаева К.  С.
Основа художественного  произведения -  действительность....................... 63
Жакупова А. Д.,  Тлеубердина Г.  Т., Жумагулова  О. А.
Принципы  составления  мотивационно-сопоставительного  словаря
наименований  растений  и  птиц  ......................................................................... 69
Жанбершиева  У. Н.
Фольклорные  мотивы  в дастанах Турмаганбета  Изтлеуова......................... 75
Жанбершиева  У.,  Суинтаева К. Е.
Поэзия жырау и  продолжение традиций........................................................... 82
Жусипов Н. К., Асаинова А. К.
Особенности  стиля  в  изображении  законов  монополии  в  произведениях
Габита  Мусрепова..................................................................................................87
Жусип К.  П., Маликова Г. К.
Тематика  единства  в  рассказах С.Бегалина,  М.  Иманжанова,
М.  Кабанбаева........................................................................................................ 93
Жусип К.  П., Маликова Г. К.
Национальные  особенности  в  рассказах Бердибека Сокпакбаева..............97
Жусип К.  П., Маликова Г. К.
Художественные  поиски  в  рассказах Т.  Нурмаганбетова.............................104
Кадыров А. К., Д. Амиренов А.
Поэтический  образ  Шакира Абенова...............................................................118

6
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Кенжебалина Г. Н.
Символы  в лингвокультуре  Казахстана:  Байтерек и  птица Самрук............127
Куспекова К. М.
Проектная технология  и  ее  применение
на  уроках  иностранного языка.......................................................................... 134
Кушкимбаева А.С.
Прагматический уровень языковой личности  М.О.  Ауэзова....................... 138
Найманбай А. Р.
Понятие  мировоззрения  и языковые суждения  в художественных
произведениях..................................................................................................... 151
Оралова Г.  С.
Описание  национальных жанровых особенностей  в  письменных айтысах
творчества  Н.  Жубатулы.................................................................................... 156
Сагындыкулы Б.
Вопросы  осложненности  в синтаксисе  казахского язы ка.............................163
Сарышева К.  С.
Фразеологизмы,  обозначающие  охотничье  искусство  ................................170
Султанова Г. Ш.
О  некоторых аспектах идеологии  евразийства..............................................178
Сутжанов  С. Н., Курмангожаева Э.  С.
Пространство течения  символизма..................................................................182
Тлеубердина Г.  Т., Аниева Н. Г.
Художественное описание современного айтыса
(на  основе  айтысов  народного  акына  Кокена  Шакеева)..............................189
Ыскак Б. А.
Концепция  человека  и  природы  в  казахских рассказах...............................196
Наши  авторы........................................................................................................ 202
Правила для  авторов......................................................................................... 204

CONTENT
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2013.  №1
 
7
Abasilov A.
Triunity of languages  and theory of languages  interaction.................................... 9
Abasilov A.
Native  language  and the closely related  concepts...............................................13
Aldaberdykyzy A.
Peculiarities of translation  of the  politically correct expressions of sociolinguistics 
from the  English  language  and the  methods  of their terminologization  in the
Kazakh  linguistics.................................................................................................... 18
Akhmetbekova A. M.
Lexicographic characteristics  of the special  dictionaries typology...................... 25
Abilov A. A.
A.  Konyratbayev and the  opinions  on  the traditional  songs  research................33
Amrenov A. D.
The  image  of Isabek  Ishan  in works  of Mashhur Zhusip  Kopeev....................... 38
Boranbay В. E.
S.  Zhienbayev about alphabet and  orthography.................................................. 48
Ergaliyev K.  S., Asanbayev E.
The  role of the  headlines  in  disclosure  of the  articles  c o nte nt........................... 57
Yesnazarova R.  М., Hamzaeva G.  S.
The  basis  of the  artwork - the  reality..................................................................... 63
Zhakupova A.  D.,  Tleueerdina  G.T., Zhumagulova O. A.
Principles of drawing  up the  motivational  and  comparative  dictionary of names
of plants  and  birds...................................................................................................69
Zhanbershieva  U.
Folklore  motives  in the  dastans  by Turmaganbetlztleuov................................... 75
Zhanbershieva U., Suintaeva К. E.
Poetry of zhyrau  and the continuation  of traditions..............................................82
Zhusipov N. K., Asainova A.  C.
Style features  in the  image of laws of monopoly  in works  of Gabit Musrepov....87 
K. P. Zhussip., G. K. Malikova
Subject of unity in the stories of S.  Begalin,  M.  Imanzhanov,  M.  Kabanbaev.... 93
K. P. Zhussip., G. K. Malikova
National features  in  stories  by  Berdibek Sokpakbayev....................................... 97
K. P. Zhussip., G. K. Malikova
Artistic quest  in the  stories  of T.  Nurmaganbetov...............................................104
Kadirov A. K., Amrenov A. D.
Poetic image  of Shakir Abenov.............................................................................118
Kenzhebalina  G. N.
Symbols  in  linguoculture of Kazakhstan:  Bayterek and  Samruk bird...............127
Kuspekova К. M.
Using the  projective technology on the  lessons of foreign  language...............134

8
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ
Kushkimbaieva А.
The  pragmatic level  of the  language  personality of M.  Auezov........................ 138
Naimanbai A.  R.
The concept of ideology and  linguistic judgments  in  art works......................... 151
Oralova G.  S.
Genre  characteristics and  national  specifics of the written  aytises
of N.  Zhubatuly...................................................................................................... 156
Sagyndykuly B.
The  problems of the complications  in  syntax of Kazakh  language................... 163
Saryshova K.  S.
Phraseologisms  related to  hunting...................................................................... 170
Sultanova  G.  Sh.
About some  aspects of the  Eurasian  ideology................................................... 178
Sutzhanov S. N., Kurmangozhaeva E.  S.
Space  of the course of symbolism....................................................................... 182
Tleuberdina G.  Т., Anieva N.  G.
Artistic features of modern  aitys  (based  on  aitys works of K.  Shakeev).......... 189
Yskak B. A.
The concept of man  and  nature  in the  Kazakh  stories...................................... 196
Our authors............................................................................................................ 202
Rules for authors...................................................................................................204

ӘОЖ 342.725:801.316.3
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2013.  №1 
9
А. Абасилов 
ТІЛДЕРДІҢ ҮШТҰҒЫРЛЫҒЫ ЖЭНЕ ТІЛДЕР 
ҚАРЫМ-ҚАТЫНАСЫНЫҢ ТЕОРИЯСЫ
Мсщалада  авт ор  Елбсісының  усынып  от ы рган  т ілдердің 
үштүгырлыгы  жобасына  әлеуметтік  лингвистикалық  тургыдан 
талдау жасайды.  Қогамның  екі  немесе  одан  да  кэп  тілді меңгеру 
себептерін  тілдердің  атцаратын  цызметтік жүктемесіне,  тілдік 
эсер  багытына,  елдің  үстанып  отырган  саясатына  байланысты 
бэлатын гылыми негіздемелермен тусіндіреді.
Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә. Назарбаевтың еліміздің ішкі 
жэне сыртқы саясатындағы ең маңызды 30 бағытын атап көрсеткен «Жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Қазақстан халқына жолдауында «Тілдердің 
үштүғырлығы»  мәдени  жобасын  кезеңдеп  іске  асыруды  қолға  алуды 
үсынған  еді.  Онда  Қазақстан  бүкіл  әлемде  халқы  үш  тілді  пайдаланатын 
жоғары  білімді  ел  ретінде  танылуы  тиіс  деп  көрсетілген  [1].  Бүл  жоба 
жүзеге қалай асырылады? Оның бүрынғы-соңғы қандай тәжірибелері бар? 
Ғылыми негіздемелері жасалған ба? Бүл сүрақтарға нақты жауап.  біздіңше 
ғылымға,  оның  ішінде  тіл  білімінің  жаңа  салаларының  бірі  -  әлеуметтік 
лингвистикалық ілімге,  оның теориялық жэне  практикалық жетістіктеріне 
сүйене отьфып берілгені жөн.
Қ о стіл д іл ік   қазақтың  «қос»  («екі»  сөзімен  мәндес)  жэне  «тіл» 
(адамдардың  өзара  қарым-қатынас  қүралы)  деген  сөздерден  түрады.  Бүл 
орыстың  «двуязы чие»  («два»,  «язык»  деген  сөздерінен  түрады)  жэне 
бил и н гви зм   (арғы  тегі  латынның  bi  -«екі»  жэне  lingua  -   «тіл»  деген 
сөздерінен, орыс тілінде -  кірме сөз) сөздерінің қазақша баламасы  [2,  130].
Қ остілділік  -   адамзат  қоғамына  тән,  жалпыға  ортақ  әлеуметтік 
лингвистикалық  қүбылыс.  Қазіргі  күнде  бір  ғана  тілден  түратын  қоғам 
кездесе  бермейді.  М.  Қашқари  заманының  өзінде  бүл  күн  тәртібіндегі 
мэселелердің бірі болған. Ғүлама тілші сол заманның өзінде-ақ этностарды 
(тайпаларды) тіл меңгеруіне қарай «Шаһарға барып-келіп түратын адамдары 
бар тайпаның  бүзылған тілі жэне  шаһарға барып-келіп түратын адамдары 
жоқ тайпаның таза тілі» деп екі топқа бөліп қарастырған екен  [3,  11].
Әлемдік тәжірибеде екі тілді қатар пайдаланатын қоғамның болатыны 
сияқты, бірнеше қоғамға қатар қызмет ететін тіл де аз емес.
Адам - әлеуметтік түлға. Адам міндетті түрдс белгілі бір тілде сөйлесетін 
этникалық қауымдастыққа енеді, ал ол еш уақытта томаға-түйық болмайды.

Байланыс  міндетті  түрде  екі  этникалық  қауымдастықтың  тілдерін  бірдей 
қамтып немесе біреуінің тілінде ғана жүзеге асады. Қазақтың «адамның күні
-  адаммен» дейтіні сондықтан. Сөйтіп, адамзат тарихында бір емес, екі тілді 
білу қажеттігі пайда болады. Қостілділікжалпытабиғатында жеке адамға ғана 
тэн қүбылыс емес, жалпы әлеуметтік сипаттағы қүбылыс болып табылады.
Қостілділік -  белгілі бір аумак тіліндегі үлтаралык (этносаралық) қарым- 
қатынасқа түсетін белгілі бір этникалық кау ымдастыктык өкілдерінің немесе 
бүкіл қоғамның (социумның) эр түрлі жағдайда екі тілді (әдетте ана тілі мен 
екінші тілді) алма-кезек немесе қатар қолданылуы [2,  132].
Қостілділікке қарама-қарсы қүблыс біртілділік (орысша -  «одноязычие») 
жэне монолингвизм (гректің monos -  «бір, жалғыз» жэне латынның lingua
-  тіл деген сөздерінен).
Қостілділіктің  пайда  болуындағы  тілдік  эсер  бағыты  әдетте  өзара 
қаты н астағы   т іл д ік   үж ы м дарды ң   саны н а  н ем есе  оны ң  қоғам ды қ 
қатынастарының  ерекшелігіне  ланыстырады.  Айталық,  аз  санды  тілдік 
үжым көп сандыларға қарағанда қостілділікке бейім болатыны анықталған 
жайт. Сондай-ақ қоғамдық ланыстарының ерекшеліктеріне қарай белгілі бір 
әлеуметгік топтағылар  (мысалы,  шаруалар,  аңшылар)  басқа кәсіби топтың 
өкілдеріне (мысалы, саудагерлер, қолөнершілер т.б.) қарағанда қостілділікке 
бейімділігі төменгі дэрежеде болады.
Алайда,  тэжірибеде  аталған  тенденцияларға  қарама-қарсы  келетін 
жағдайлар  да  кездеседі.  Мысалы  Индияда  салыстырмалы  түрде  өте  аз 
тілдік үжымдар (телугу бенгальдер, маратхи, тамилдер т.б.)  180 млн астам 
адам сөйлейтін хинди тілінің әсеріне қарсылық танытады. Бүл зандылықты 
былайша  түсіндіруге  болады:  егер  тілдік  бөгетті  жеңуге  практикалық 
қажеттілік  пайда  болса,  онда  қостілділікке  бейім  болатындар  қоғамдық 
қызметі  аз,  нашар  болып  келетін  тілдік  топ  өкілдері  болып  табылады. 
Басқаша  айтқанда,  тілдік  эсер  бағыты,  яғни  кім  қай  тілді  меңгеретіні 
өзара  қатынастағы  әлеуметтік  топтар  тілдерінің  қызметтік  жүктемесінің 
эр  түрлілігімен  анықталады.  Міне,  сондықтан  да  диглоссия  жағдайында 
үй  шаруашылығы  саласын  ғана  қамтамасыз  ететін  диалект  көпқызметті 
әдеби  тілмен  қарсыласа  алмайды.  Мысалы,  Германиядағы  лужин  тілі 
(диалекті) неміс әдебитіліне қарағанда атқаратын қызметі аз, қоғамдық өмір 
салаларында қолдануылуы өте сирек. Сондықтан да қостілді немістер емес, 
лужистер болады [4, 2].
Біздің  жағдайымызда  қазақ  тілінің  орыс  тіліне  қарағанда  қоғамда 
атқаратын қызметі аз, қолданыс аясы элі де жетілдіруді қажет етеді.  Демек, 
бүл қазақтардың көпшілік бөлігінің қостілді балуына эсер етіп отыр.
Егер  екі тілдің  қоғамда  атқаратын  қызметі  бірдей  болса,  онда  оларда 
қостілділікке  итермелейтін  күш  те  тең  болады.  Сондықтан  да  Индияның 
кейбір  жоғарыда  аталған  әдеби  дәстүрі  ертеден  қалыптасқан,  қоғамдық
10
 
ISSN 1811-1823. Вестник ПГУ

қызметі дамыған тілдері  (талил,  бенгал,  маратхи т.б.)  билингвизмде хинди 
тіліне тойтарыс беріп отыр.
Осыдан көріп отырғанымыздай қостілділік жағдайында тілдік эсер бағыты 
тілдің қоғамда атқаратын қызметтік жүктемесіне тікелей ланысты екен.
Сонда  тілдің  қызметтік  жүктемесі  дегеннен  не  түсінеміз?  Тілдің 
атқаратын  қоғамдық  қызметінің  санын  қалай  анықтауға  болады?  Бүл 
сүрақтарға  жауап  беру  үшін  тілдердің  генологиялық  жэне  қүрылымдық 
типологиясы на  қосымш а  тілдердің  қы зм еттік  типологиясы н  жасау 
қажет.  Ғылымда  бүл  мэселе  ынша  нақтылы  зерттеулер  жасалып,  бірнеше 
топтастьфулар  үсынылды.  Тілдердің  осындай  қызметтік  типологиясын 
жасауда басшылыққа алатын негізгі принциптерге Ю. Д. Дешереев мынадай 
үсыныстар жасайды:
1.  Тілдің  атқаратын  максималдық  қоғамдық  қызметінің  теориялық 
түрғы дан  мүмкін  болатын  ш егіне  элем дік  деңгейде  бір  тіл  арқылы 
адамдардың  күллі  өмір  саласындағы  қарым-қатынасын  қамтамасыз  ету 
жатады. Бірақ мүндай тіл жоқ.
2.  Тілдің  атқаратын  минималдық  қоғамдық  қызметінің  теориялық 
түрғыдан  мүмкін  болатын  шегіне  екі  әңгімелесушінің  қарым-қатынасы 
жатады. Бірақ мүндай да тіл жоқ.
3. Қоғамда атқаратын қызметі түрғысынан әлемдегі барлық тілдер осы 
аталған екі шектің арасында, яғни максималды жэне минималды қоғамдық 
қызмет атқарады.
4.  Әрбір тіл максималды жэне  минималды сандағы қоғамдық  қызмет 
атқару мүмкіндігіне ие. Тілдердің қоғамдық қызмет атқаруындағы бір-бірінен 
ерекшелігі олардың қүрылымдық сипатында емес, қоғам өміріндегі рөліне, 
яғни оларға эсер ететін элеуметтік факторларға ланысты [5,  31].
Қалай болса да қостілділік билингвистер үпгін әлеуметтік артықшылықты 
тудырады. Дегенмен қостілділік өсумен қатар бірінші тілге өзге тілдің әсерін 
де әкеледі. Бүл эсердің сипаты билингвизмнің пайда болуы мен өмір сүруінің 
әлеуметтік  жағдайына  ланысты  болады.  Қоғамдық  қызметтік  жүктемесі 
бірдей  тілдердің  өзара  араласуы  олардың  қүрылымына  эсер  етпейді. 
Айталық, қазақ тілінде туысқан түркі тілдерінің бірі - өзбек тілінен ауысқан 
ешнәрсе жоқ  [6, 233].
Аралық тілдің пайда болуындағы қажеттілік қандай да бір әкімшілік- 
шаруашылық  үйымдағы  қоғамның  әлеуметтік  өмірінің  ерекшелігімен 
анықталады.  Егер  мүндай  үйым  бірнеше  этникалық  топтардан  түратын 
болса, олар тек өз ана тілдерін меңгерген болса, мүндай түрлі топ өкілдерінің 
қарым-қатынас жасау  мүмкіндігі нөлге тең.  Тілдік бөгетті жеңу үшін олар 
бір-бірінің  тілін  үйренсе,  онда  олар  мультилингвистерге  айналар  еді, 
яғни  барлық  этностар  бір-бірінің тілдерін  меңгеруіне  тура  келер  еді.  Егер 
көпэтносты қоғамдағы тілдер ондап, кейде жүздеп кездессе (Индияда -  179,
серия ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ.  2013.  №1


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал