Үш тілді білім беру жағдайында жұмыс істейтінжүктеу 1.25 Mb.

бет4/6
Дата15.09.2017
өлшемі1.25 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қорытынды 

 

Қазақстан  Республикасының  2016-2019  жылдарға  арналған  білім  беру 

мен  ғылымның  дамуының  мемлекеттік  бағдарламасында  көрсетілген: 

«

педагогикалық  кадрларға  деген  қажеттілік    жаратылыстану-математикалық циклдің төрт пәнін ағылшын тілінде оқыту барысында және үш тұғырлы тілді 

енгізуде мынадай жолдармен іске асырылатын болады:  

«Болашақ»  бағдарламаларының  түлектері  білім  беру  ұйымдарында ұстаздық жұмыстарға қамту мезанизмдері арқылы жұмысқа тарту;  

мұғалімдерді  жоғары  оқу  орындары  мен  колледждерде  мақсатты даярлау; 

физика, химия, биология және информатика пәндерін ағылшын тілінде оқытудың әдістемесі бойынша мектеп мұғалімдерінің біліктіліктерін көтеру; 

студенттермен  алмасу  және  волонтерлерді  қамту  бойынша бағдарламалар. 

Үш тұғырлы тілді білім беруді оқу және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз 

ету  тілдерді (қазақ, орыс, ағылшын) деңгейлік оқыту бағдарламаларына CEFR 

(2016-2017 

оқу  жылы)  негізінде  өзгерістер  мен  толықтырулар  енгізу 

шеңберінде іске асырылатын болады. Педагогикалық жоғары оқу орындарында 

педагогтардың тілдік құзыретін және студенттердің IELTS тестін тапсыру (6,5 

баллдан төмен емес) талаптарын дамыту бойынша кадрларды даярлау сапасын 

күшейту жөніндегі НЗМ тәжірибелерін енгізу механизмдері анықталды»  [3]. 

2015-


2020  жылдардағы  үш  тұғырлы  тілді  білім  беруді  дамытудың  жол 

картасын жасауда үштілді білім беруді енгізу процесін сүйемелдеуде болатын 

тәуекелдер  анықталды.  Оның  ішінде  үштілділік  білім  беруді  қолдамайтын 

жұртшылық  қауымы,  пәндік  мұғалімдердің  пассивті  немесе  негативті 

көзқарастары  ескерілді.  Алайда,  Қазақстандағы  үштілді  білім  беру  ахуалына 

жасалған  талдау  көрсеткендей,  негізгі  тәуекел  педагогикалық  кадрлардың 

дайын еместігі болып табылады.   

Бұл мәселе үштілді білім беру шеңберінде кадрларды даярлау және қайта 

даярлау  бағдарламаларын  іске  асыруды  жылдамдатуды;    педагогтарды 

даярлаудың  әртүрлі  әдістерін  қолдануды,  жеке  меншіктегі  құрылымдарды 

қатыстыру  (КТЛ,    «Мирас»  мектептері  және  т.б.),  республикалық,  облыстық 

семинар-тренингтер өткізуді қажет етеді.  

Педагогикалық  кадрларды  даярлаудың  қолданыстағы  бағдарламаларын 

сараптау  үштілді  білім  беруге  дайындық  барысына  елеулі  өзгерістер  мен 

толықтырулар енгізу қажеттігін   көрсетті. Бұл атқарылатын жұмыстар барлық 

білім  беру  ұйымдарының,  әдістемелік  бірлестіктердің,  білім  саласындағы 

құзыретті органның қатысуымен жүргізілуі тиіс. 

Үштілділік  білім  беруді  енгізудің  тиімділігі  мақсатты-бағытты 

ұйымдастыру–педагогикалық  жағдайларды  іске  асыруға  байланысты,  олар 

теориялық  тәсілдер  және  оның  компоненттерін  эксперименталдық  апробация 

жасау барысында көрініс тапты, олар:   

дамушы,  өзіндік  ұйымдасатын  жүйелерде  көптілді  педагогикалық кадрларды даярлауға қатаң тәсілдер қолдану;  

49 

өңірлік жағдайларды ескере отырып, мемлекеттік білім беру кеңістігін дамытудың  ұзақмерзімді  және  ортамерзімді  бағдарламаларына  негізделген 

модельге сүйене отырып  кадрлық саясатты болжау;   

мәселелерді  болжаулық  талдауға  бағдарлану  және  республиканың үздіксіз және кәсіптік-педагогикалық білім беру жүйесінің қызметіндегі  нақты, 

жеке-дара  мәселелерін  білім  беру  практикасының  және  кадрлық  саясат 

субъектілерінің  қызметтерін  интеграциялаудың  ерекше  жағдайларын  ескере 

отырып, шешу жолдарын анықтау және құру болып табылады.    

 

50 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 

 

1.

 Государственная  программа  развития  образования  Республики 

Казахстан  на  2011-2020  годы,  утвержденная  Указом  Президента  Республики 

Казахстан от 7 декабря 2010 года, № 1118. 

2.

 Совместный  приказ  и.о.  Министра  образования  и  науки  Республики 

Казахстан  от  5  ноября  2015  года  №  622,  Министра  культуры  и  спорта 

Республики  Казахстан  от  9  ноября  2015  года  №  344  и  Министра  по 

инвестициям и развитию Республики Казахстан от 13 ноября 2015 года № 1066  

«Об  утверждении  Дорожной  карты  развития  трехъязычного  образования  на 

2015-


2020 годы» /http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=35182262 

3.

 Государственная  программа  развития  образования  и  науки  Республики 

Казахстан  на  2016-2019  годы,  утвержденная  Указом  Президента  Республики 

Казахстан от 2марта 2016 года  №205// http://adilet.zan.kz/rus/docs/U1600000205 

4.

 http://edu.gov.kz/ru/page/deyatelnost/visshee_i_poslevuzovskoe_obrazovanie. 

5.

 Назарбаев Н.А. Социальная модернизация Казахстана: Двадцать шагов к 

Обществу Всеобщего Труда // Казахстанская правда. — 2012. — № 218-219. — 

10 июля. 

6.

 Национальный  доклад    «О  состоянии  и  развитии  системы  образования 

Республики  Казахстан»  по  итогам  2015  года/АО  «Информационно- 

аналитический центр», Астана, 2016 г., с. 331-332 

7.

 Состояние  трехъязычного  образования  в  Казахстане/  Аналитическая 

справка, НАО им. И.Алтынсарина, Астана, 2016,68 стр. 

8.

 

Б.А.  Жетписбаева,  Е.А.Костина,  Г.Н.Акбаева    Проблемы  преподавания профессионально-ориентированного  языка  в  контексте  модернизации 

профессионального образования/ Вестник Каргу, 2015 г. 

9.

 

А.Стоянова,  М.Глушкова.  Как  разработать  и  внедрить  устойчивую программу  многоязычного  образования/  Руководство  по  проектированию  и 

реализации многоязычных программ, Бишкек 2016 г., 243 стр.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 

МАЗМҰНЫ  

 

Кіріспе 


 

1. Педагогикалық 

кадрларды 

даярлаудың 

қолданыстағы 

бағдарламаларының мазмұны ……………………………………………… 

 

  

2. Үштілді білім берудің мақсаты, міндеті және ерекшеліктері...................  28  

 

 3. 

Кадрларды 

даярлаудың 

қолданыстағы 

бағдарламалары 

мазмұндарының  үштілділік  білім  берудің  мақсаттары  мен  міндеттеріне  

сәйкестігі .....................................................................................................  

 

 32 

4. 


Үш  тілді  білім  беруге  дайындық  аясында  педагогикалық 

мамандықтардың  білім  беру  бағдарламаларын  әзірлеу  бойынша 

ұсынымдар…………………….......................................................................... 

 

Қорытынды  

 

42  

48 


 

 

Пайдаланылған әдебиеттік дереккөздер........................................................  50  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 

Введение 

 

Одним из важнейших аспектов происходящей в казахстанском обществе экономической  и  социальной  модернизации  выступает  политика  в  области 

языка.  Внимание  Лидера  нации  –  Президента  Республики  Казахстан  

Н.А.  Назарбаева  к  этой  составляющей  государственной  политики  очевидно  и 

заслуживает  самого  пристального  изучения  и  анализа,  поскольку  именно  в 

нашей  республике  реализуется  уникальный  проект,  инициированный  Главой 

государства, - «Триединство языков».  

В  современном  мире,  полиязычном  и  мультикультурном,  как  никогда 

актуальна  проблема  сопряженности  языков,  поиск  эффективных  и 

жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. В связи 

с  этим  значимость  и  актуальность  полиязычного  образования,  являющегося 

результатом внедрения идеи о триединстве языков, не вызывают сомнения. 

Полиязычие как важное направление развития человечества осознавалось 

давно.  Сегодня  невозможно  представить  себе,  что  где-то  еще  существуют 

страны,  люди  которых  владели  бы  только  одним  языком.  И  в  реальности  нет 

цивилизованных государств, где жила бы только одна нация. Для нормального 

функционирования  любого  многонационального  государства  весьма 

существенно формирование двуязычия и полиязычия. 

Для решения поставленной Президентом задачи эффективного внедрения 

полиязычия  в  образование  необходимо  привести  в  единую  систему 

фрагментарно наработанную практику полиязычного образования в отдельных 

вузах  и  школах  Республики  Казахстан  и  обеспечить  преемственность 

образовательных  программ.  Это  потребует,  в  свою  очередь,  разработки 

комплекса  научно-методических  рекомендаций  по  реализации  принципа 

преемственности  полиязычного  образования  в  системе  «школа-  вуз», 

социально-экономический  эффект  которых  определяется  тем,  что  будут 

созданы  реальные  предпосылки  для  решения  задач,  поставленных  в 

Государственной  программе  развития  образования  на  2011-2020  годы: 

«... 


подготовка  педагогических  кадров  с  полиязычным  образованием  в  вузах 

страны»[1]. 

При  этом  важнейшей  стратегической  задачей  образования  Казахстана 

является, с одной стороны, сохранение лучших казахстанских образовательных 

традиций,  с  другой,  обеспечение  выпускников  школ  международными 

квалификационными  качествами,  развитие  их  лингвистического  сознания,  в 

основе  которого  –  овладение  государственным,  родным  и  иностранными 

языками. 

Согласно  пункта  5.2.  «провести  анализ  содержания  действующих 

программ  подготовки  педагогических  кадров  для  работы  в  условиях 

трехъязычного  образования»  Дорожной  карты  развития  трехъязычного 

образования  на  2015-2020  годы  [2]  Национальной  академией  образования  им. 

И.Алтынсарина подготовлена данная аналитическая справка. 

Для  составления  аналитической  справки  был  проведен  анализ 

действующих  программ  подготовки  педагогических  кадров  в  Республике 


53 

Казахстан  на  основе  рабочих  учебных  планов  на  2015-2016  уч.г  и  2016-2017 

уч.г.. 

В соответствии с технической спецификацией: был  изучен  международный  опыт  подготовки  педагогических  кадров 

для полиязычного образования; 

-

выявлены особенности трехъязычного образования в Казахстанеустановлены  соответствия  действующих  программподготовки 

педагогических кадров целям и задачам трехъязычного образования; 

составлены  рекомендации  по  разработке  образовательных  программ педагогических  специальностей  в  контексте  подготовки  к  трехъязычному 

образованию. 

Результаты  проведенного    исследования  отражены  в  настоящей 

аналитической справке. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

54 Содержание действующих программ подготовки педагогических кадров 

 

Государственной программой развития образования и науки на 2016-2019 годы  предусмотрено:  «С  учетом  перехода  на  обновленное  образование  будет 

модернизировано  содержание  образовательных  программ  вузов.  С  2017-2018 

учебного года в 15 базовых вузах, осуществляющих подготовку педагогических 

кадров  по  4  педагогическим  специальностям  естественно-математического 

направления,  будет  осуществлен  переход  на  англоязычное  обучение  с 

разработкой  образовательных  программ,  учебников  и  УМК  на  английском 

языке для вузов» [3].  

В соответствии с опытом западных стран к преподаванию в школе будут 

шире  привлекаться  специалисты  со  степенью  «магистр  образования».Новая 

система  подготовки  педагогических  кадров  станет  главной  точкой  опоры, 

которая позволит  перевести  всю  систему  среднего образования  Казахстана  на 

качественный уровень в условиях обновления содержания образования. 

 

Составной  частью  Государственного  общеобязательного  стандарта образования  (далее  –  ГОСО)  является  Типовой  учебный  план  (далее  –  ТУП), 

утвержденный  приложением  4  к  постановлению  Правительства  Республики 

Казахстан, 

от  13.05.2016  №  292.  ТУП 

регламентирует  перечень  дисциплин 

обязательного  компонента  и  компонента  по  выбору.Так  в  блоке 

общеобразовательных  дисциплин  ТУП  в  обязательном  компоненте  на 

«Казахский/русский язык» и «Иностранный язык» отводится по 6 кредитов. В 

блоке  «Базовые  дисциплины»  по  2  кредита  выделено  на  «Профессиональный 

казахский/русский язык» и «Профессионально-ориентированный иностранный 

язык». 

Из  131-го  вуза  республики,  подготовку  по  специальностям  группы «Образование»  ведут  61вуз,  из  них:  национальные  -  3,  государственные  –  21, 

международный вуз-1, акционированные – 2, частные – 34 [4].  

Департаментом  высшего  и  послевузовского  образования  в  адрес  этих 

вузов    было  направлено  письмо  о  предоставлении  рабочих  учебных  планов 

(далее – РУП) на 2015-16 уч.г и 2016-17 уч.г.. 

В  адрес  НАО  им.  И.Алтынсарина  были  получены  РУПы  из  10  вузов 

республики. Это - Казахский национальный педагогический университет имени 

Абая;  Казахский  государственный  женский  педагогический  университет; 

Павлодарский 

государственный 

педагогический 

институт; 

Южно-

Казахстанский  государственный  педагогический  институт;  Таразский государственный  педагогический  институт;  Костанайский  государственный 

педагогический  институт;  Аркалыкский  государственный  педагогический 

институт  имени  И.Алтынсарина;  Государственный  университет  имени 

Шакарима  города  Семей;  Актюбинский  региональный  государственный 

университет имени К.Жубанова, Карагандинский государственный университет 

имени академика Е.А.Букетова. 

Рассмотрим действующие программы подготовки педагогических кадров 

по вузам: 

 


55 

КазНПУ представил РУП по следующим специальностям: 

1)

 

5В012100  «Казахский  язык  и  литература  в  школах  с  неказахским языком обучения»; 

2)

 5В012200  «Русский  язык  и  литература  в  школах  с  нерусским  языком 

обучения»; 

3)

 

5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка»; 4) 

5В011000 «Физика»; 

5) 

5В011100 «Информатика»; 6) 

5В011200 «Химия»; 

7) 

5В011300 «Биология»; 8) 

5В011400 «История». 

В  соответствии  с  РУП  на  2015-16  уч.г.  и  2016-17  уч.г.  на  изучение 

дисциплин «Казахский (русский) язык отводится по 3 кредита в 1-м семестре и 

по 3 кредита во 2-м семестре по всем 8-ми специальностям. По специальности 

5В011200 «Химия» во втором семестре в компоненте по выбору предусмотрена 

дисциплина  «Техника  перевода  химического  текста  на  английском  языке  и 

оценивается в 3 кредита. 

Подготовка педагогов по специальности 5В011900 - «Иностранный язык: 

два  иностранных  языка»  включает  дисциплину  «Информационно- 

коммуникационные технологии (на английском языке)», на которую отводится 

3 кредита во втором семестре. В третьем семестре в обязательном компоненте 

предусмотрены 

практические 

занятия 

по 


следующим                                                                                                                                               

языковым    дисциплинам:  «Базовый  основной  иностранный  язык  (В2)»  -  1 

кредит  и  «Второй  иностранный  язык  (А1)»  -  4  кредита.  В  обязательный 

компонент  4-го  семестра  включен  «Второй  иностранный  язык»,  объемом  4 

кредита. 

Компонент 

по 

выбору 


включает 

следующие 

дисциплины: 

«Лингвострановедение» (ОИЯ), «Лингвокультурология» (ОИЯ), «Современная 

практическая  фонетика  (ОИЯ)  и  «Практическая  фонетика»  (ОИЯ)  по  три 

кредита в третьем семестре. В четвертом семестре предусмотрены  дисциплины 

«Современная  практическая  грамматика  иностранного  языка  (ОИЯ)  и 

«Функциональная  грамматика»,  объемом  по  4  кредита  каждая,  а  также 

«Современная  практическая  грамматика  иностранного  языка  (ВИЯ)»  и 

«Функциональная грамматика (ВИЯ) по 2 кредита. 

РУП по специальности 5В012100 «Казахский язык и литература в школах 

с неказахским языком обучения» включает для студентов 1 курса обучения: 

в первом семестре – «Казахский (русский язык)» и «Иностранный язык» по  2  кредита,  «Практический  казахский  язык»  и  «Фонетика  современного 

казахского языка» по 2 кредита; 

во втором семестре – по три кредита выделено на «Казахский (русский язык)» и «Иностранный язык» по 2 кредита; 

в третьем семестре – «Лексикология современного казахского языка» и «Казахская литература: период Ханства» по 2 кредита; 

56 

в  четвертом  семестре  –  «Словообразования  казахского  языка»  (2 кредита), «Морфология современного казахского языка» (3 кредита), «Основы 

орфографии и пунктуации» (3 кредита). 

Для  специальности  5В012200  «Русский  язык  и  литература  в  школах  с 

нерусским языком обучения» обязательный компонент  включает дисциплину 

«Фонетика  современного  русского  языка»  (2  кредита)  в  третьем  семестре  и 

«Лексикология  современного  русского  языка»  (2  кредита).  Компонент  по 

выбору  включает  дисциплину  «Двуязычная  лексикография»  объемом  3 

кредита. В Павлодарском государственном педагогическом институте: 

по  специальности  «Информатика»  в  модуле  3  «Коммуникативный»  на дисциплины «Казахский/русский язык» и «Иностранный язык» отводится по 3 

кредита  в  первом  и  втором  семестре.  В  обязательном  компоненте  модуль  5 

«Психолого-педагогический и основы информатики» на дисциплину «Введение 

в педагогическую профессию» на английском языкевыделен 1 кредит. 

 

Модуль  7  «Коммуникативно-методический»  обязательного  компонента содержит «Профессиональный казахский/русский язык» и «Профессионально-

ориентированный иностранный язык»  по 2 кредита на каждую дисциплину. 

 

В  компоненте  по  выбору  Модуля  8  «Основы  программирования  и архитектура  компьютера»представлены  дисциплины  «Теория  алгоритмов»  и 

«Теория  информации»  (3  кредита),  которые  ведутся  на  казахском/русском 

языке. Также в этом модуле  дисциплины «Технология программирования» (3 

кредита)  и  «Технологии  объектно-ориентированного  программирования»  (4 

кредита)  изучаются  на  английском  языке.  Модуль  9  «Информационные 

коммуникационные  технологии  и  численные  методы»  содержит  дисциплины 

«

Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  образовании» (3 кредита)  и  «Прикладное программное обеспечение»  (2  кредита)  изучаются  на 

английском языке. «Прикладное обеспечение математики» оценено в 3 кредита 

и ведется на казахском/русском языке. 

 

Таблица - 1 – Учебный план на 2015-2016 учебный год. Всего 

кредитов 

Цикл дисциплины 

На  казахском 

языке 

в 

русских группах  

На 


русском 

языке 


в 

казахских 

группах 

На 


английском 

языке  


129 

5В011100 «Информатика» 

30 

ООД  (общие  обязательные модули) 

14 


14 

10 


КВ (элективные модули) 64 


БД (базовые модули) 44 


КВ (элективные модули) 18 

32 


ПД (элективные модули) 12 

 

ДВО 

129                                           

5В011300 «Биология» 

30 

ООД  (общие  обязательные модули) 

14 


14 

13 


64/20 

БД (ОК) (базовые модули) 

57 

44 


БД (КВ) (элективные 

модули) 


14 32 

ПД (элективные модули) 

 

ДВО 
129 

5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

33 

ООД  (общие  обязательные модули) 64/20 


БД (ОК) (базовые модули) 129 


5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 

33 

ООД  (общие  обязательные модули) 64/20 


БД (ОК) (базовые модули) 129 


5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 

33 

ООД  (общие  обязательные модули) 64 


БД (ОК) (базовые модули) 129 


5В012400 «Химия - Биология» 

33 


ООД  (общие  обязательные 

модули) 


14 

14 


13 

64 


БД (ОК) (базовые модули) 44 


БД (КВ) (элективные 

модули) 


16 32 

ПД (КВ) (элективные 

модули) 11 

 

ДВО 

129 

5В012700 «Физика –Информатика» 

33 

ООД  (общие  обязательные модули) 

14 


14 

13 


64 

БД (ОК) (базовые модули) 

44 

БД (КВ) (элективные 

модули) 15 

32/5 


ПД (ОК) 27 


ПД (КВ) (элективные 

модули) 


12  

ДВО 
129 

5В012900 «История – Религиоведение» 

30 

ООД  (общие  обязательные модули) 

14 


14 

11 


64 

БД (ОК) (базовые модули) 

44 

БД (КВ) (элективные 

модули) 

10 


10 

13 


32 

ПД (элективные модули) 

 

ДВО 
 

Из  рисунка  1  видно,  что  в  Павлодарском  государственном 

педагогическом  институте  РУП  на    2015-2016  учебный  год  содержит: 

14,4%


дисциплин  на  государственном  языке,  14,6%  -  на  русском  и  18,1%  -  на 

английском языке. 58 

 

 Рисунок-1 – Доля дисциплин, преподаваемая по языкам 

 

Таблица- 2 –Учебный план на 2016-2017 учебный год Всего 

кредитов 

Цикл дисциплины 

На 


казахском 

языке 


в 

русских 


группах  

На 


русском 

языке 


в 

казахских 

группах 

На 


английском 

языке  


129 

5В01100 «Физика» 

28 

ООД (общие обязательные модули)  6 71/20 БД (ОК) (базовые модули) 

10 


10 

51 БД (КВ) (элективные модули) 

11 


11 

13 


30/5 

ПД (ОК) 
25 

ПД (КВ) (элективные модули) 13  

ДВО 
129 

 

5В011100 «Информатика» 28 

ООД (общие обязательные модули)  6 71/20 БД (базовые модули) 51 


КВ (элективные модули) 

18 


18 

18 


27 

ПД (элективные модули) 15  

ДВО 
129 

5В011200 –«Химия» 

28 

ООД (общие обязательные модули)  6 69/20 БД (ОК) (базовые модули) 49 


БД (КВ) (элективные модули) 

11 


11 

18 


32/5 

ПД (ОК) 
27 

ПД (КВ) (элективные модули) 

129 

5В011300 «Биология» 

28 

ООД (общие обязательные модули)  6 69/20 БД (ОК) (базовые модули) 49 


БД (КВ) (элективные модули) 

10 


10 

27 


32/27 

ПД (КВ) (элективные модули) 

 

ДВО 
129 

5В011400-«История» 

28 

ООД (общие обязательные модули)  6 69/20 БД (ОК) (базовые модули) 49 


БД (КВ) (элективные модули) 

15 


15 

На казахском языке  

На русском 

языке  

На английском языке  

Ряд1 


14,4

14,6


18,1

0,0


2,0

4,0


6,0

8,0


10,0

12,0


14,0

16,0


18,0

20,0


59 

32/27 


ПД (КВ) (элективные модули) 129 


5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

28/21 


ООД (общие обязательные модули)  6 69/20 

БД (ОК) (базовые модули) 

129 

5В012100  «Казахский  язык  и  литература  в  школах  с  неказахским  языком 

обучения» 

28/21 


ООД (общие обязательные модули)  6 69/20 

БД (ОК) (базовые модули) 

 

На рисунке 2 показано, что учебный план 2016-17 учебного года  ПГПИ 

содержит  большее количество дисциплин  на английском языке: 

 

  

Рисунок 2 – Сравнительные данные по преподаванию дисциплин на  трех языках 

 

Приведем  данные  подготовки  будущих  педагогов  в  Южно-Казахстанском государственном педагогическом институте. 

 

Таблица- 3 – Учебный план на 2016-17 учебный год Всего 

кредитов 

Цикл дисциплины 

На 


казахском 

языке 


в 

русских 


группах  

На 


русском 

языке 


в 

казахских 

группах 

На 


английском 

языке  


129 

5В011100 «Информатика» 

30 

ООД (общие обязательные модули)  14 14 

10 


КВ (элективные модули) 64 


БД (базовые модули) 44 


КВ (элективные модули) 18 

32 


ПД (элективные модули) 12 

 

ДВО 

129                                           

5В011300 -«Биология» 

30 

ООД (обязательные модули) Полиязычная подготовка  

64 БД (ОК) (обязательные модули) 

Языковая подготовка    

поспециальности 20 


БД (модули общих дисциплин) На казахском 

языке  

На русском языке  

На английском 

языке  

Ряд1 


11,5

11,9


15,4

0,0


2,0

4,0


6,0

8,0


10,0

12,0


14,0

16,0


18,0

60 

44 


БД (КВ) (модули специальности по 

выбору) 


18 32 

ПД (элективные модули) 

16 


5В011000 -«Физика» 

46 

ООД (обязательные модули) 

71 

модули  по выбору 

22 

20 


19 

32 


ПД (элективные модули) 

 

  

129                                           

5В011200 - «Химия» 

46 


ООД (обязательные модули) 12 


Модули общеобразовательных 

дисциплин 

71 

Модули профилирующих 

дисциплин 

10 31 

129 


5В011400 - «История» 

46 


ООД (обязательные модули) 10 


Модули общеобразовательных 

дисциплин 

73 

Модули по выбору 

73 

22 


 

Таким  образом,  в  ЮКГПИ  большее  количество  кредитов  отводится дисциплинам на казахском языке (Рисунок 3). 

 

 Рисунок 3 – Доля дисциплин, преподаваемых на целевых языках 

 

Таразский  государственный  педагогический  институт  представил 

учебный план полиязычных групп на 2016-2017 учебный год. 

 

Таблица- 4 – РУП 2016-17 учебного года Всего 

кредитов 

Цикл дисциплины 

На  казахском 

языке  

На 


русском 

языке  


На 

английском 

языке  

129 


5В011100 «Информатика» 

28/21 


ООД (ОК) КВ 

69/22 

БД (ОК) 


14 47 

БД (КВ) 


18 32/5 

ПД (ОК) 
На казахском 

языке  


На русском 

языке  


На английском 

языке  


Ряд1 

25,5


18,8

22,2


0,0

5,0


10,0

15,0


20,0

25,0


30,0

61 

27 


ПД (КВ) 129 


5В011300 «Биология» 

28/21 


ООД (ОК) КВ 

69/22 

БД (ОК) 


14 47 

БД (КВ) 


21 

18 


32/5 


ПД (О К) 27 


ПД (КВ) 

18 


129 5В011000 «Физика» 

28/21 


ООД (ОК) КВ  69/22 

БД (ОК) 


12 47 

БД (КВ) 


24 

11 


32/5 


ПД (О К) 27 


ПД (КВ) 

14 


129 5В011200 «Химия» 

28/21 


ООД (ОК) КВ 

69/22 

БД (ОК) 


10 47 

БД (КВ) 


15 

12 


20 

32/5 


ПД (О К) 27 


ПД (КВ) 

11 


129 5В011400 «История» 

28/21 


ООД (ОК) КВ 

69/22 

БД (ОК) 


16 47 

БД (КВ) 


25 

15 32/5 

ПД (О К) 

27 

ПД (КВ) 


19 129 

5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

28/21 

ООД (ОК) 

69/22 

БД (ОК) 
129 

5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 

28/21 


ООД  (общие  обязательные 

модули) 
69/20 

БД (ОК) (базовые модули) 

129 

5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 

28/21 


ООД  (общие  обязательные 

модули) 
69/20 

БД (ОК) (базовые модули) 

 

Для студентов 2-го курса по специальности «Информатика», «Биология»,  

«Физика»,  5В011200  «Химия»,  «Иностранный  язык:  два  иностранных  языка», 

«Казахский  язык  и  литература  в  школах  с  неказахским  языком  обучения», 

«Русский  язык  и  литература  в  школах  с  нерусским  языком  обучения»  на 

дисциплины 

«Профессиональный 

казахский/русский 

язык» 

и 

«Профессионально-ориентированный  иностранный  язык»  блока  «Базовые дисциплины» (обязательный компонент) выделено по 3 кредита. 

62 

 

Рисунок 4 – соотношение дисциплин РУПов Таразского ГПИ  

на 2016-17 учебный год по языкам обучения 

 

Из таблицы № 4 и рисунка 4 видно, что в Таразском ГПИ дисциплинам на казахском языке отводится 24,2%, на английском – 14,4% и на русском языке – 

13,2%. 


В  Аркалыкском  государственном  педагогическом  институте  по 

специальности «Физика» в разделе «Общие элективные дисциплины» выделено 

2  кредита  на  изучение  по  выбору  дисциплин  «Преподавание  физики  на 

английском  языке»,  «Обучение  физическим  терминам  на  английском  языке», 

«Организация методов преподавания физики на английском языке», входящих 

в модуль «Профессиональная языковая коммуникативная». 

По  специальности  «Информатика»  в  модуле  «Профессиональная 

языковая  коммуникация»  на  выбор  студентов  представлены  дисциплины: 

«Преподавание  информатики      на  английском  языке»,  «Новые  технологии  в 

обучении  информатики»,  «применение  возможностей  информационных 

технологий в обучении информатики», оцениваемые в 2 кредита. 

Модуль  «Профессионально-коммуникативный»  предлагает  на  выбор 

студентов  следующие  дисциплины:  «Преподавание  химии  на  английском 

языке»,  «Преподавание  неорганической  химии    на  английском  языке», 

«

Преподавание  органической  химии  на  английском  языке»,  оцениваемые  в  2 кредита по специальности «Химия». 

 

Таблица-5 Всего 

кредитов 

Цикл дисциплины 

На  казахском 

языке  

На 


русском 

языке  


На 

английском 

языке  

129 


5В011100 «Информатика»  

33 


ООД (ОК) 64/20 


БД (ОК)  32/27 


ПД (КВ) 129 


5В011300 «Биология» 

33 


ООД (ОК) 64/20 


БД (ОК)  32/27 


ПД (КВ) 129 


5В011000 «Физика» 

На казахском 

языке  

На русском языке  

На английском 

языке  

Ряд1 


24,2

13,2


14,4

0,0


5,0

10,0


15,0

20,0


25,0

30,0


63 

33 


ООД (ОК) 64/20 


БД (ОК) 32/27 


ПД (КВ) 129 


5В011200 «Химия» 

33 


ООД (ОК) 64/20 


БД (ОК) 32/27 


ПД (КВ) 129 


5В011400 «История» 

33 


ООД (ОК) 64/20 


БД (ОК) 129 


5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

33 


ООД (ОК) 64/20 


БД (ОК)  

  

 

 129 

5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 

33 


ООД  64/20 


БД (ОК)  129 


5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 

33 

ООД  
64/20 

БД (ОК)  

 

На  рисунке  5  показано  процентное  соотношение  дисциплин 

Аркалыкского ГПИ им. И.Алтынсарина по языкам. 

 

 

Рисунок 5 - процентное соотношение дисциплин по языкам. 

 

В 

Казахском 

государственном 

женском 

педагогическом 

университетеРУПпо  специальностям  «Физика»,  «Биология»,  «Химия», 

«Информатика»,  «Иностранный  язык:  два  иностранных  языка»,  «Казахский 

язык и литература в школах с неказахским языком обучения», «Русский язык и 

литература  в  школах  с  нерусским  языком  обучения»  содержит  в  основном 

обязательном модуле 3 изучение дисциплины «Иностранный язык» объемом 6 

кредитов,  в  основном  обязательном  модуле  4  –  «Казахский  (русский)  язык» 

объемом 6 кредита. В основном обязательном модуле 5 изучение дисциплины 

На казахском 

языке  

На русском языке  

На английском 

языке  

Ряд1 


2,3

2,3


3,2

0,0


0,5

1,0


1,5

2,0


2,5

3,0


3,5

64 

«Информационно-коммуникационные  технологии»  на  английском  языке, 

объемом 3 кредита. 

Профессиональный  обязательный  модуль  включает  изучение  дисциплин 

«Профессиональный  казахский/русский  язык»  и  «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» по 2 кредита каждый. Для специальности 

«Русский  язык  и  литература  в  школах  с  нерусским  языком  обучения»  в 

профессиональных  элективных  модулях  3,7,8  запланированы  дисциплинына 

казахском языке: «Современный казахский язык» и «Орфографические нормы 

казахского  языка»,  «Сопоставительная  грамматика  казахского  и  русского 

языка», «Искусство и литература Казахстана»каждая объемом в 3 кредита. 

Для  специальностей  «Физика»,  «Биология»,  «Казахский  язык  и 

литература  в  школах  с  неказахским  языком  обучения»,  «Русский  язык  и 

литература  в  школах  с  нерусским  языком  обучения»  Основной  элективный 

модуль  4  включает  дисциплину  «Прикладной  иностранный  язык»  объемом  3 

кредита. 

По  специальности  «Биология»  профессиональный  элективный  модуль 

содержит дисциплину «Биоресурсы Казахстана» на русском языке (3 кредита). 

Далее  специализированный  элективный  модуль1предлагает  на  выбор 

дисциплины  «Прикладная  биология  с  основами  почвоведения»    на  русском 

языке  и  «Основы  биотехнологий»  на  английском  языке  (3  кредита). 

Специализированный элективный модуль 2 «Основы молекулярной биологии» 

предлагает  изучение  дисциплины  «Паразитология»    на  английском  языке  (3 

кредита) 

В  3-м  специализированном  элективном  модуле  «Разнообразие 

организмов»  студентам  предоставляется  возможность  выбрать  следующие 

дисциплины:  «Особо  охраняемые  природные  территории  Казахстана»  на 

английском  языке  и  «Мутагенез  и  окружающая  среда»  на  русском  языке, 

оцениваемые в 3 кредита (Таблица № 6). 

 

Таблица-6 – Учебный план на 2016-17 учебный год Всего 

кредитов 

Модуль 

На 


казахском 

языке  


На 

русском 


языке  

На 


английском 

языке  


129 

5В011100 «Информатика»  

13 

Основной обязательный модуль 2,3,4, 5 

14 
Профессиональный 

обязательный модуль 5 

Основной элективный модуль 4  - 129 5В011300 «Биология» 

17 


Основной обязательный модуль 

3, 5 
Профессиональный 

обязательный модуль 5 Основной элективный модуль 4  - 18 Профессиональный элективный 

модуль 6,7,8 

65 

Специализированный элективный модуль 129 


5В011000 «Физика» 

 

Основной обязательный модуль 3, 4 Профессиональный обязательный модуль Основной элективный модуль 4  - 129 5В011200 «Химия» 

12 


Основной обязательный модуль 

3, 4, 5 
Профессиональный 

обязательный модуль 5 Основной элективный модуль 4  - 30 Профессиональный элективный 

модуль 1,5,7 12 Специализированный 

элективный модуль 3  

  

 

 129 

5В011400 «История» 

15 

Основной обязательный модуль 2,3,4 Профессиональный обязательный модуль 5 Основной элективный модуль 4  - 129 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

10 


Основной обязательный модуль 

3,4,5 
Профессиональный 

обязательный модуль 6 Основной элективный модуль 4  - 129 5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 

10 

Основной обязательный модуль 3,4,5 Профессиональный обязательный модуль 6 Основной элективный модуль 4  - 129 5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 

10 

Основной обязательный модуль 3,4,5 Профессиональный обязательный модуль 6 15 


Профессиональный элективный 

модуль 3,7, 8, 11 

15 

Основной элективный модуль 4  -   

 


66 

Из рисунка 6 видно, что в КазГосЖенПи большее предпочтение отдается 

преподаванию учебных дисциплин на английском языке. 

 

 

Рисунок 6- Доля кредитов, выделенных на изучение дисциплин по языкам 

 

В Государственном университете имени Шакарима г. Семейобучение по 

РУПам на 2015-16 уч.г представлены в таблице № 7: 

 

Таблица - 7 – Учебный план на 2015-16 учебный год Всего 

кредитов 

по 

модулям 


Модуль  

На  казахском 

языке  

На 


русском 

языке  


На 

английском 

языке  

46 


5В011100 «Информатика»  

18 


Социокультурные 

дисциплины 

45 

5В011300 «Биология» 

12 

Языковая подготовка 

44 

5В011000 «Физика» 

18 

Социокультурные дисциплины 43 


5В011200 «Химия» 

12 


Основы 

языковой 

подготовки 46 


5В011400 «История» 

12 


Основы 

языковой 

подготовки 46 


5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

12 


Языковая подготовка 45 


5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 

12 

Языки 
45 

5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 

12 


Языковая подготовка  

 На казахском 

языке  


На русском 

языке  


На английском 

языке  


Ряд1 

37,8


34,3

61,7


0,0

10,0


20,0

30,0


40,0

50,0


60,0

70,0


67 

На рисунке 7 видно, что 38,9% всех дисциплин  РУПов 2015-16 учебного 

года преподаются на английском языке. 

 

 Рисунок 7- распределение количества кредитов по дисциплинам, изучаемым на 

целевых языках 

 

По РУПам на 2016-17 уч. г. обучение по модулям включает (таблица № 8). 

 

Таблица-8 – Учебный план на 2016-17 учебный год Всего 

кредитов 

по 

модулям 


Модуль  

На 


казахском 

языке  


На русском языке   На 

английском 

языке  

45 


5В011100 «Информатика»  

17 


Социокультурные 

дисциплины 

44 

5В011300 «Биология» 

17 

Социокультурные дисциплины 22 


5В011000 «Физика» 

17 


Социокультурные 

дисциплины 

45 

5В011200 «Химия» 

12 

Основы языковой подготовки  6 47 5В011400 «История» 

Основы социальноймобильности 12 


Основы языковой подготовки  6 47 

5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 

11 

Основы 


социальной 

мобильности 

11 

Языковая подготовка 

46 

5В012100 «Казахский язык и литература в школах  

с неказахским языком обучения» 

13 


Основы 

социальной 

мобильности 12 


Основы языковой подготовки  6 44 

5В012200 «Русский язык и литература в школах  

с нерусским языком обучения» 

13 


Основы 

социальной  - На казахском языке  

На русском 

языке  

На английском языке  

Ряд1 


27,8

27,8


38,9

0,0


5,0

10,0


15,0

20,0


25,0

30,0


35,0

40,0


45,0

68 

мобильности 

12 

Основы языковой подготовки  6  Рисунок 8 показывает, что 34, 8%  дисциплин  РУПов Гу им. Шакарима г. 

Семей проводятся на английском языке. 

 

 

 Рисунок 8- Доля кредитов, отводимых на изучение дисциплин по языкам 

 

 Таблица-  9  –  информация  о  студентах,  обучающихся  в  полиязычных 

группах 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал