Сәрсеке М. Шығармаларыжүктеу 5.2 Mb.

бет51/51
Дата14.09.2017
өлшемі5.2 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

Сатпаев К.И. Избранные труды. 1–5 т. – А.: Ғылым, 1967-1970; 

Собрание трудов. 1-8 т. – А.: Ғылым, 1998-2002; Из писем и за-

меток. – Алматы; Қаныш Имантаевич Сатпаев. Материалы био-

библиографии. – М.: Наука, 1982; Большой Джезказган. СССР ҒА-

ның ғылыми сессиясының баяндамалар мен мақалалар жина-

ғы. – М.–Л., 1935; Большой Джезказган. Геология мен металло-

гения. Бірік кен ғылыми сессияның материалдары. – А.: Ғылым, 

1961; Наука Советского Казахстана. 1920-1960. – А.: Ғылым, 

1961; Октябрь и наука Казахстана. – А.: Ғылым, 1967; Академия 

наук Казахской ССР. – А., 1959; Қазақ ССР ҒА-ның Хабаршысы. 

1949, №4/49; История КазКСР. – А.: КазОГИЗ, 1943, 1957; 

Дневные записки путешествия капитана Николая Рычкова в 

киргиз-кайсацской степи, 1771 год. – Спб., 1772; Павлодарский 

уезд. Издание экс 

педиции Ф.А. Щербины. Т. 4. – Воронеж, 

1903; Статистический отчет переселенческого правления. – 

Семипалатинск: Типография Плещеева, 1912; Затаевич А.В. 500 

казахских песен и кюев. – А., 1931; Исследования, письма и доку-

менты. – А.: Казгосиздат худлитературы, 1958; Весин-Харченко 

А. На берегу Кенгира. – А., 1950; Пинегина Л.А., Федюкин С.А. 

Джезказган – город меди. – А.: Ғылым, 1966; Есенов Ш. Академия 

наук Казахской ССР. – Алматы: Қазақстан, 1970; Малышева 

М.П. Национально-территориальное размежевание Сибири и 

Казахстана, 1919–1922 гг. – Семипалатинск, 1999; 

Академик К.И.Сатпаев. – А., 1965; Естеліктер мен мақалалар. – А.; 

Ғылым, 1999; Яркая звезда. – А.: Ғылым, 2000; Мир Сатпаева. – А: 

Шартарап–С, 1999; Сәтбаева Ш.Қ. Сәулелі әулет. – А.: Қазақстан, 

1999; Әбікей Сәтбаев. – А.: Жібек жолы, 2000; Батырбеков Ғ.О. 

Академик К.И. Сатпаев и его современники. – А.: Рауан, 1999; 

Жұмалиев Қ. Жайсаң жандар. – А.: Жазушы, 1969; Оразов Т. 


635

ШЫҒАРМАЛАРЫ

Бала Қаныш. – А.: Жазушы, 1971; Брагин А. Первый акаде-

мик. – А.: Жазушы, 1989; Умом и молотком. – М.: Политиздат, 

1975; Могильницкий В. Медь Жезказгана. – Караганда, 1996; На 

земле Сатпаева.– 1992.

Осы ғұмырнама кітапты жазу үстінде автор Мәскеудегі 

 

Халық шаруашылығы, Мемлекеттік және Марк сизм-Ленинизм институттарының пар 

тия мұрағаттарын, С.-Петербургтегі 

Геолкомның, Жезқазған геологиялық барлау экспедициясы мен 

кен-металлургия комбинатының, Жезді кен басқармасының

Павлодар, Семей, Қарағанды, Жезқазған қалаларының өлкетану 

мұражайларының қорындағы, Том политехника институтының

Өзбек КСР ҒА-ның мұрағатындағы академик Х.М. Абдуллаев 

қорын, сондай-ақ ҚР ҰҒА-ның Геологиялық ғылымдар инс 

-

титутында сақтаулы академик Қ.И. Сәт баевтың дербес мұрағатын және ҒА президенті кеңсесінің 1941-1964 жылдардағы мате риал-

дарын, Қазақ КСР Мемлекеттік мұрағат деректерін,  Қа зақ КСР 

Мемлекеттік кітапханасының көп 

те 


ген газет-журналдар тігін-

ділерін пайда лан ғанын ескертеді. Жұмыс үстінде автор ғалым-

ның үй-ішінің уақытша пайдалануға берген, иә сый еткен көпте-

ген хаттарды, кітаптарды, естелік жазбаларды, Т.А. Сәтбаевның 

қолжазба мемуарын әжетіне жаратқанын арнайы ескертуді пары-

зы деп біледі.МАЗМҰНЫ

Бірінші бөлім

БАЯНАУЛА АЯСЫНДА

Кенжетай ....................................................................4

«Қашаған құлын қасқырға алғызбайды» ...................... 16

Биге шықты дөңгелеп ................................................. 34

Қанат ұшқанда қатаяды .............................................49 

Төңкеріс толқынында ................................................. 66

Тура биде туған жоқ ................................................... 80

Сөдия мен профессор ................................................ 110

Сібір шамшырағында ............................................... 131

Екінші бөлім

ҰЛЫТАУ ЖОТАСЫНДА

Алғашқы сапарда..................................................... 155

Ізденісте ................................................................. 170

Қыспақта ................................................................ 194

Түйеден – машинаға ................................................. 218

Шырғалаңда ........................................................... 242

Ғұламалар алдында .................................................. 256

Халкоммен сұхбат .................................................... 273

ХІV ғасырдан хат ..................................................... 286

Орнайды қала әйгілі ................................................. 298

Тағы да айқаста ....................................................... 316

Аттанарда ............................................................... 337Үшінші бөлім

АЛАТАУ БАУРАЙЫНДА

Бәрі де майдан үшін ................................................. 352

Жезді хикаясы ........................................................ 366

Алдыңғылардың ізімен............................................. 393

Ғылым ордасын көтерерде ......................................... 411

Тұманды альбион елінде ........................................... 425

Ел құрметінде ......................................................... 447

Қиянатта ................................................................ 469

Жар жағасында ....................................................... 488

«Ақиқат әрқашанда жеңеді» ..................................... 506

Болжаулы барлау ..................................................... 530

Жаңа биіктерге ....................................................... 554

Өрге көтерілген дария .............................................. 580

Соңғы парыз ........................................................... 592

Сәтбаев планетасы ................................................... 601

Пайдаланылған әдебиеттер ....................................... 634


Медеу Сәрсеке

ШЫҒАРМАЛАРЫ

Төртінші том

ҚАЗАҚТЫҢ ҚАНЫШЫ

Деректі ғұмырнама-роман

Редакторы Фарида Уәлиева

Техникалық редакторы Эльмира Заманбек

Көркемдеуші редакторы Жеңіс Қазанқапов

Корректоры  Айдана Сыдықбай

Компьютерде беттеген Ақмарал Кадикенова


«Фолиант» баспасы

010000, Астана қаласы, Ш. Айманов к., 13

«Фолиант» баспасының баспаханасында басылды

010000, Астана қаласы, Ш. Айманов к., 13

Басуға 30.06.15 қол қойылды.

Пішімі 60х90 

1

/

16. Қағазы офсеттік. Офсеттік басылыс. 

Шартты баспа табағы 40,0.Тапсырыс № 0196. Таралымы 2000 дана.


1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   51


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал