Сдаем ент по казахскомужүктеу 0.63 Mb.

бет6/8
Дата03.03.2017
өлшемі0.63 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 

-а-тын/-е-

тін/-й-тін

істе-й-тін жұмыс

тұр-а-тын адам

причастие переходного времени: выполняемая работа

проживающий человек

келер шақ есімше: -(а)р/-(е)рбар-ар жер

сөйле-р сөз

причастие будущего времени: место, куда кто-либо пойдет

слово, которое кто-либо скажет

07

етістік

глагол

дара етістік: ашу, табу, ішу

простой глагол: открывать, нахо-

дить, пить


37

күрделі етістік: оқып отыру, өтіпжату

сложный глагол: читать, проходить

біріккен етістік: әперу (алып беру),

әкелу (алып келу), әкету (алып кету)

объединенный (слитый) глагол: подавать, приносить, уносить

негізгі етістік: 

айт, кет, қал,

жат

непроизводный глагол – это корень

слова или неразложимая основа: 

скажи, уходи, останься, ложись

туынды етістік: ой-ла-у, іс-те-у, көмек-тес-у, сан-а-у

производный глагол – образуется 

путем присоединения суффиксов к 

различным частям речи: думать,делать, помогать, считать,

сабақты етістік

переходный глагол

салт етістік

непереходный глагол

өздік етістік

возвратный глагол

көмекші етістік

вспомогательный глагол

тұйық рай

неопределенная форма глагола

08

жалғау

окончание

жіктік жалғауы:

 

мен оқушы-мын, 

сен оқушы-сың

личное окончание: я ученик, ты уче-ник

көптік жалғауы:

 

тау-лар, гүл-дер, 

тас-тар

окончание множественного числа:горы, цветы, камни

септік жалғауы:

 

кітап-тың аты, 

кітап-қа қара

падежное окончание: название книги,в книгу смотри

тәуелдік жалғауы:

 

менің бала-м, 

сенің бас-ың

окончание притяжательной формы:мой ребенок, твоя голова

09

жалғаулық

союз

ыңғайластық жалғаулық: және, мен/бен/пен, да/де, та/те

соединительный союз: и

қарсылықты жалғаулық:

 

ал, бірақ,

дегенмен,  алайда  

противительный союз: а, но, однако,все-таки

талғаулықты жалғаулық: әлде, біресе,немесе

разделительный союз: или, либо

себептік жалғаулық: өйткені, себебі

причинный союз: потому что, так как

салдарлық жалғаулық: сондықтан

следственный союз: поэтому38

шарттық жалғаулық: егер

условный союз:

 

если10

жұрнақ

суффикс

жұрнақтың дұрыс қолданылған түрі

правильно употребленный суффикс

11

көсемше

деепричастие

ауыспалы осы шақтық көсемше: -а/-е/-йЖұмыс істеме-й, тоқ болмай-сың.

деепричастие переходно-настоящего

времени

Не работая, сыт не будешь.

өткен шақтық көсемше: 

-ып/-іп/-п

Қар жау-ып тұр.

деепричастие прошедшего времениИдет снег.

көсемшенің ерекше түрі: -қалы/келі, -ғалы/-гелі

Мен Алматыға оқы-ғалы келдім.

особая форма деепричастияЯ приехал в Алматы учиться.

12

күрделі

сложный

күрделі етістік

сложный глагол

күрделі сөз

сложное слово

күрделі сын есім: қызыл ала

сложное прилагательное:

 

красно-пегий13

қосымша

аффикс

Аффиксы делятся на суффиксы (жұрнақ) и окончания (жалғау). Суффикс 

несет лексико-грамматическое значение, тогда как окончание несет лишь 

чисто грамматическое значение.

сөз тудырғыш қосымша

словообразующий аффикс14

мағына

смысл/значение

тура мағыналы сөз тіркесі:

 

киім 

дүкені

словосочетание в прямом значении: магазин одежды

сөздің ауыспалы мағынасы: суық қолды

переносное значение слова:  нечест-ный (досл. «с холодными руками»)

15

мән

смысл/значение

В тестовых заданиях встречаются вопросы типа «какой смысл передает то 

или иное окончание или парное слово». Ниже приводятся встречающиеся 

словосочетания и термины, относящиеся к подобным заданиям.

бағыт мағынасы

значение направления

меншіктілік

принадлежность

жақтық байланыс

отношение к лицу

көптік ұғым/көптік мән

смысл множественности39

қимылдың орындалғаны

выполненность движения

мәндес сөздер

синонимичные слова

жинақтау мәні

собирательное значение

бөлшектеу, саралау

дробление, дифференциация

қайшы мәнді

с противоречивым смыслом

меңгеру: Алматы-дан келді

управление – соединение слов при

помощи падежных окончаний, кромеатау септік и ілік септік: из Алматы

приехал

матасу:


 

ме-нің бала-м

соподчинение – соединение слова вілік септік со словом с тәуелдік 

жалғау: мой ребенок

қиысу: мен оқушы-мын

согласование – соединение подлежа-

щего и сказуемого при помощи

личных окончаний: я – ученик

қабысу: әдемі қыз

примыкание, согласование –

соединение прилагательного и

существительного: красивая девушка

жанасу: былтыр бітірді

касание, сближение, примыкание –

присоединение дополнений к другим 

словам: в прошлом году закончился

16

мерекелер

праздники

Республика күні, 25-інші қазан

Жеңіс күні, 9-ыншы мамыр

Халықаралық әйелдер күні, 8-інші 

наурыз

Тәуелсіздік күні, 16-ыншы желтоқсанЖаңа жыл, 1-інші қаңтар

Конституция күні, 30-ыншы тамыз

Наурыз мейрамы, 22-інші наурыз

Білім күні, 1-інші қыркүйек

День Республики, 25-е октября

День Победы, 9-е мая

Международный женский день, 8-е 

марта


День Независимости, 16-е декабря

Новый год, 1-е января

День Конституции, 30-е августа

Наурыз, 22-е марта

День знаний, 1-е сентября

17

рай

наклонение

ашық рай


изъявительное наклонение

бұйрық райтабыңыз

көрсетіңіз

жазыңыз

белгілеңіз

қойыңыз

анықтаңыз

атаңыз

повелительное наклонениенайдите

укажите

напишите

отметьте

поставьте

определите

назовите

40

қалау райМенің ішкім келеді.

желательное наклонениеЯ хочу есть.

шартты райОл келсе, сен үйіңе бар.

условное наклонениеЕсли он придет, ты домой иди.

18

септік

падеж

атау септік

ілік септік: 

-ның/-нің, -дың/-дің, -тың/-тің

барыс септік: -ға/-ге, -қа/-ке, -(н)а/-(н)е

табыс септік: -н(ы)/-н(і), -ды/-ді, -ты/-ті

жатыс септік:-да/-де, -та/-те, -нда/-нде

шығыс септік:-нан/-нен, -дан/-ден, -тан/-тен

көмектес септік:-мен(ен)/-бен(ен)/-пен(ен)

именительный падеж

родительный падеж

дательно-направительный падеж

винительный падеж

местный падеж

исходный падеж

творительный падеж

септік жалғау

падежное окончание19

сөз

слово

қыстырма сөз: 

әрине, мүмкін, жалпы, мысалы

вводное слово – слово, изолированное 

от остального состава предложения 

и отделенное от других слов 

в предложении паузой, а на 

 

письме запятой: конечно, возможно, вообще, например

қаратпа сөз

обращение

негізгі сөз

непроизводное слово: слово, в котором  

не присутствуют аффиксы

туынды сөз

производное слово: слово, 

образованное с помощью аффиксов

сөз тіркесі

словосочетание

тұрақты сөз тіркесі

устойчивое словосочетание

біріккен  түбірден  жасалған  сөз

слово, образованное слиянием двух 

корней


оқшау сөз

обособленное слово

еліктеу(іш) сөз

подражательное слово

қос сөз

парное словокөп мағыналы сөз

многозначное слово41

кәсіби сөз

профессиональное слово (термин)

көнерген сөз

устаревшее слово (архаизм)

20

сөйлем: 

жай, құрмалас

предложение:

простое, сложное

хабарлы сөйлем

повествовательное предложение – 

сообщает о реальных или желаемых 

событиях, положениях:

 

Ветер сбрасывал с деревьев листья.

сұраулы сөйлем

вопросительное предложение – 

служит для получения информации от 

участников речи: Ты куда ходил?

лепті сөйлем

восклицательное предложение –

выражает эмоциональное отношение 

говорящего к содержанию 

высказывания: Жить хорошо!

жақты сөйлем

личное предложение – вид простого 

предложения, в котором существует 

согласованная связь между 

подлежащим и сказуемым

Сіз тыңдаңыз.

Көп жасағаннан сұрама, көп 

көргеннен сұра.

Біздің бала кезімізде отты шақпақ 

таспен тұтататын еді.

Мынаны оқып шығуға тиіссің.

Біз бүкіл қиыншылықты жеңуге 

тиістіміз.

Бүгін жиналысқа қатысуға 

тиіссіз.

Ол келуге тиіс.

Ол жоғары дәрежелі білім алуға 

тиіс.

Вы слушайте.

Не спрашивай у того, кто много 

прожил, а спрашивай у того, кто 

много видел.

В нашем детстве огонь кремнем 

разжигали.

Ты это обязан прочитать.

Мы должны преодолеть все 

трудности.

Вы сегодня на собрании должны 

присутствовать.

Он должен прийти.

Он высшее образование должен 

получить.

жақсыз сөйлем

безличное предложение

1)  барыс септік + «бол», «тура кел»

2)  -ғы/-гі, -қы/-кі + қалау рай

3)  атау с./барыс с./ тәуелдік ж. + 

«керек»/«қажет»/«мүмкін»/«тиіс»

4)  тұрақты сөз тіркес

1) дат.-напр. п. + «бол», «тура кел»

2) -ғы/-гі, -қы/-кі + желательное накл.

3) имен. п/дат.-напр.п./притяж. оконч. + 

«керек»/«қажет»/«мүмкін»/«тиіс»

4) устойчивое словосочетание

Қазилаға Сәкенмен бірге жүруге 

тура келді.

Мүмкін, жүріп кетуіме тура келер.

Бұдан бірдемелерді ойлап шығаруға 

болады.

Оның ештеңеге қарағысы келмейді.

Енді бізге ауылдағы адамдардың 

көңіл-күйін білу керек.

Менің жұмысқа баруым керек.

В Казилу вместе с Сакеном поехать 

пришлось.

Возможно, мне придется уехать.

Из этого можно сделать вывод. 

Он ни в чем не хочет разбираться.

Теперь нам сельских людей настроение 

узнать надо.

Мне надо идти на работу.


42

Оның ақылды екенін мойындау 

керек.

Біздің баруымыз мүмкін.

Оның ішек-сілесі қатты.

Аздап жел тұруы тиіс.

Олай істеуге тиісті емес.

Мұртын балта кеспейді.

Надо признать, что он умный. (Надо 

отдать должное его уму.)

Мы, возможно, придем.

Он смеялся до упаду.

Должен подняться небольшой ветер.

Так не надо делать.

Его усы и топор не срежет. (Иметь 

прочное положение.)

толымды сөйлем: Мен дүкенге бардым.

полное предложение – в котором есть 

и подлежащее, и сказуемое: Я в мага-

зин ходил.

атаулы сөйлем 

назывное предложение – строится без 

глагольных форм; подлежащее назы-

вает предмет, которому в предложении 

не приписывается действие: Весна.

толымсыз сөйлем

неполное предложение – в котором от-

сутствует подлежащее:

 

Не знаю.

жалаң сөйлем

нераспространенное предложение – в 

котором присутствуют только главные 

члены, подлежащее и сказуемое:

 

Он 

ушел.

жайылма сөйлем

распространенное предложение– в ко-

тором присутствуют второстепенные 

члены предложения: Он быстро ушел.

бұйрықты сөйлем

побудительное предложение адресо-

вано собеседнику, передает волю гово-

рящего:

 

Пойди и принеси.құрмалас сөйлем

сложное предложение

аралас құрмалас сөйлем

сложное предложение смешанного 

типа

жалғаулықты/жалғаулықсызқұрмалас сөйлем

союзное/бессоюзное сложное предло-

жение

21

сөйлем:

салалас құрмалас

предложение:

сложносочиненное

1) ыңғайлас салалас (соединительно-сочинительное, с союзами или без 

союзов) – значение соединительных предложений создается отношениями 

соединительного перечисления: да/де (и), та/те (и), және (и), әрі (и)

   

Күн суық, әрі қар борап тұр.

Спорт адамды көрікті етеді

денсаулықты жақсартады.

Теледидарда кино да, айтыс та, 

ән де кезектесіп жүріп жатады.

День холодный, и идет снег.

Спорт делает человека красивым, 

улучшает его здоровье.

По телевизору постоянно то кино, то 

дебаты, то песни показывают.

2) қарсылықты салалас (противительно-сочинительное, с союзами или без 

союзов) – выражают значения противопоставления, контраста между двумя 

явлениями, событиями, суждениями и другие оттенки противительности:бірақ( но), дегенмен (однако), алайда (однако)

Қар жауса да, тоңбайды бай 

баласы. 

Мен үндемедім, бірақ өз пікірімде 

қалдым.

Ержан далаға шығып еді, бірақ 

олар кетіп қалыпты.

Даже если пойдет снег, сын богача не 

замерзнет.

Я промолчал, но остался при своем 

мнении.

Ержан вышел на улицу, но они уже 

ушли.

43

3) себеп-салдар (себептес) салалас (причинно-сочинительное с союзами и без 

союзов) – состоит из двух частей, во второй из которых выражается следствие, 

вывод, результат того, о чем говорилось в первой части:сондықтан (поэтому), өйткені (потому что), себебі (потому что)

Басқарма кешікті, сондықтан 

жиналыс кеш басталды.

Мен ол күні келмедім, себебі 

сырқаттанып қалдым.

Начальник опоздал, поэтому собрание 

поздно началось.

Я в тот день не пришел, потому что 

заболел.

Хамиттың жүзі өзгеріп кетті, 

себебі келген адамды ол бірден 

таныды.

Күз келіп, ағаштың жапырақ-

тары түсе бастады.

Лицо Хамита изменилось, потому 

что он сразу узнал пришедшего 

человека.

Пришла осень, (поэтому) листья 

деревьев начали опадать.

4) талғаулы салалас (разделительно-сочинительное с разделительными союза-

ми) – в таком предложении перечисляются события, чередующиеся во времени 

или исключающие друг друга; в них всегда используются разделительные со-

юзы:

немесе (или, либо), болмаса (или, иначе), әйтпесе (иначе), әлде (или, либо)

Құй сен, құй сенбе.

Не сен қазір киінесің, не мен 

жалғыз барамын.

Хоть верь, хоть не верь.

Или ты немедленно одеваешься, или я 

один пойду.

5) кезектес салалас (последовательно-сочинительное с разъяснительными сою-

зами) – передает последовательно происходящие события, действия; обязатель-

но использование разъяснительных союзов:бірде... бірде... (то.. то...), біресе... біресе... (то... то...), кейде... кейде... (иногда... 

иногда)

Бірде олай, бірде былай.

Ол күніне кейде 6 сағат, кейде 8 

сағат жұмыс істейді.

Автобус біресе тез жүреді, біресе 

баяу жүреді.

То так, то этак.

Он работает иногда 6 часов в день, а 

иногда 8.

Автобус едет то бысто, то медленно.

6) түсіндірме(лі) салалас (разъяснительно-сочинительное без союзов) – второй 

компонент разъяснительного предложения разъясняет содержание первого 

компонента, раскрывая, уточняя и объясняя его; перед разъясняющим компо-

нентом может использоваться двоеточие; в первом компоненте могут использо-

ваться слова:сонша (настолько), соншама (настолько), соншалық (настолько), 

сондай (так), сол (тот), мынау (этот, такой)

Оның ойы мынау: пікірін білдіру, 

өз дегеніне көндіру.

Ыза кернегені сонша, ол сөйлей 

алмай қалды.

Оның өзгергені соншалық, тіпті 

тану қиын.

Его замысел такой: сообщить свое 

мнение и убедить всех, что оно верное.

Он настолько разозлился, что не мог 

говорить.

Он настолько изменился, что его 

трудно узнать.

22

сөйлем:

сабақтас құрмалас

предложение:

сложноподчиненное

басыңқы сөйлем

главное предложение

бағыныңқылы сөйлем

придаточное предложение

мезгіл бағыныңқылы:қашан?, қашаннан бері?, қашанға дейін?

придаточное времени: когда?, с каких пор?, до каких пор?

мақсат бағыныңқылы:не үшін?, не мақсатпен?

придаточное цели: для чего?, с какой целью?

44

шартты бағыныңқылы:қайтсе?, не істесе?

придаточное условия:

 

при каком условии?

себеп бағыныңқылы:неге?, неліктен?, не себепті?

придаточное причины:

 

почему?, отчего?, по какой причине?

қимыл-сын бағыныңқылы: 

қалай?

придаточное образа действия:

 

как?

қарсылықты бағыныңқылы:қайтсе де?, не істесе де?,

не еткенімен?, не еткенше?

уступительное придаточное:

 

несмотря на что?

23

сөйлем мүшелері

члены предложения

сөйлемнің тұрлаулы мүшелері

главные члены предложения

бастауыш


подлежащее – отвечает на вопросы 

именительного падежа «кто?», «что?»

баяндауыш

сказуемое – называет действие или 

признак предмета, обозначенного 

подлежащим; отвечает на вопрос «что 

делает?»

сөйлемнің тұрлаусыз мүшелері

второстепенные члены предложения

анықтауыш

определение – обозначает признак 

предмета, отвечает на вопрос 

«какой?», и/или стоит в родительном 

падеже


толықтауыш

дополнение – обозначает предмет, 

на который направлено действие или 

распространяется признак

бірыңғай толықтауыш

однородные дополнения

пысықтауыш

обстоятельство – обозначает 

характеристику действия или 

признака; в предложении относится к 

глаголу или имени прилагательному

мақсат


қимыл-сын

мезгіл


себеп

мекен


цели

образа действия

времени

причины


места

24

төл сөз

прямая речь

Прямая речь имеет сложную пунктуацию. Главная ее задача – по-разному 

обозначить слова автора и чужую речь. Постановка знаков препинания зависит 

от взаимного расположения двух частей. 

1) Если слова автора стоят впереди, то после них ставится двоеточие, чужая 

речь заключается в кавычки:Ковбой сказал: «Она красивая».

Хозяйка спросила: «Вы хотите есть?»

Дети закричали: «Дед Мороз пришел!»

Слова автора: «Прямая речь».

Автор сөзі: «Төл сөз».

Слова автора: «Прямая речь?/!» 

Автор сөзі: «Төл сөз?/!»

2) Если впереди стоит чужая речь, то она заключается в кавычки, а после нее 

ставится тире; чужая речь завершается одним из знаков препинания конца 

предложения (вопросительный, восклицательный знак), а повествовательное 

предложение чужой речи отделяется от следующих слов автора запятой и тире:


45

«Где же они?» – спросил он.

«Прямая речь?» – слова автора.

 «Төл сөз?» – автор сөзі.

«Я лучше пойду», – сказал мальчик.

«Прямая речь», – слова автора.

«Төл сөз», – автор сөзі.

«Меня зовут Петя, – сказал мальчик

– и я тут живу».

«Прямая речь, – слова автора, – 

прямая речь». 

«Төл сөз, – автор сөзі, – төл сөз».«Наталья Ивановна! – позвал кто-

то из соседней комнаты. – Вы дома?»

«Прямая речь! – слова автора. – 

Прямая речь?» 

«Төл сөз! – автор сөзі. – Төл сөз?».
1   2   3   4   5   6   7   8


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал