Сборник задач по математическому анализу. М., 2003. Аннотация Понятие предела функции одна из важнейших концепций математического


бет27/27
Дата22.04.2017
өлшемі
түріСборник задач
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
_______________________ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ_____________________
Түйін  сөздер:  информатика;  оцыту;  танымдъщ  мотивация;  пэнаралыц  байланыс; 
математика.
Тез  өзгеріп  отыратын  әлеуметтік-экономикалық  жэне  ақпараттық-технологиялық 
жағдайда пэн бойынша үнемі білім мен біліктерді толықтырып отыру, эсіресе өз бетімен 
толықтырып  отыру маңызды.  Нэтижесінде  оқушылар  өз  бетімен  білім  алуды ары қарай 
жалғастырып, білімін жаңартып, сәйкес біліктерін шыңдайды. Осының барлығына үнемі 
дамытылып  отыратын танымдық мотивация арқылы қол жеткізуге болады.
Соңғы  уақытта  оқушылардың  танымдық  мотивацияларын  дамыту  мәселесі 
информатика  пэні  мұғалімдеріне  де  тікелей  қатысгы  болып  отыр.  Себебі,  бүрынгыдай 
оқытудың  алгашқы  кезеңдерінде  негізгі  мотивациялық  фактор  болып  табылған  жэне 
информатиканың  оқьггып  үйрету  объектісі  -   компьютер  оқыту  қүралдарының  негізгісі 
болып саналғанымен, оның өзінің тартымдылығы бұрынғыдай емес, төмендеуде.
Оқушьшардың  танымдық  мотивациясын  5-6  сыныптардан  бастап  информатика 
сабақтарында  дамытуға  болады.  Ол  үшін  информатика  сабақтарында 
белгілі  бір 
тақырыпты  меңгертуде  оқушылардың  өздері  тікелей  басқа  оқу  пәндерін,  оның  ішінде 
математиканы оқу  барысында шығарған  есептерін  пайдалану пайдалы.  Себебі,  осының 
нэтижесінде  оқушы  математикадан  алған  білімін  пысықтау  арқылы,  информатикадан 
алган  білімінің  басқа  оқу  пәндерін  меңгертудегі  қолданылымымен  танысады.  Атап 
айтсақ,  алгоритмдеуге,  модельдеуге  жэне  т.б.  қатысты  оқу  материалдарын  оқытып 
үйретуде  басқа  оқу  пэндеріне  қатысты  оқу  тапсырмаларын  пайдалануға  болады. 
Мысалы,  бұл  жағдайда  эртүрлі  математикалық  есептерді  пайдаланған  орынды.  Сонда 
оқушыларға  информатиканың  маңыздылығы  ашып  көрсетіледі  жэне  оның  эдістерінің 
маематикадағы  қолданылымымен  танысады.  Алгоритмдеу  негіздерін  білу  оларға 
математиканың  пэндік  саласынан  алынған  есептерді  шығарудағы  озінің  пайдаланған 
әдісінің дүрыстығын өз бетімен тексеруіне, компьютердің мүмкіндіктерімен танысуына, 
бір типті, қиын есептеулерді жүргізудегі оның өнімділігін байқауга болады.
Мәтіндік.  графиктік  редакторларды  оқып  үйренуде,  сайттарды  қүрастыруда, 
презентацияларды  жасауда  информатикалық  оқу  материалдарымен  қатар  басқа  да  оқу 
пәндері 
материалдары 
қолданьшады. 
Ал 
әмбебаптылықтарына 
байланысты 
формализациялау  жэне  модельдеу  үдерістерін  оқып  үйренуде  эртүрлі  оқу  пэндері 
бойынша есептерді  пайдалануға болады.
Осы  айтылғандарға  сүйене  отырып,  пэнаралық  байланыстың  томендегідей 
түрлерін  бөліп  көрсетуге  болады:  жанама  теориялық  байланыс,  бүл  жағдайда 
информатикадан  оқу  материалын  жақсы  түсіну  үшін  жэне  меңгеру  үшін  басқа  пэндік 
облыстардан  мысалдар  қарастырылады,  сондай-ақ,  тікелей  теориялық  байланыс  басқа 
оқу  пэндерінен  белгілі  бір  білімі  болмайыиша қандай  да бір  тақырыпты  оқып зерделеу 
мүмкін  болмайтындығынан  туындайды;  практикалық  байланыс, 
бүл  жағдайда 
оқушыларға  басқа  оқу  пэндерінен  есептер  үсынылады,  бірак  оларды  шығару 
информатиканың  эдістері  мен  қүралдары  арқылы  жүзеге  асыру  арқылы  информатика 
оқытылып  үйретіледі,  сонымен  бірге  оқупіыларға  қызықты  болып  саналатын  оқу 
материалдары  негізінде 
информатиканың  рөлі,  танымның  басқа  салаларындағы 
олардың  мэні  ашып  көрсетіледі.  Информатика  сабақтарында  жинақталатьга  біліктер 
нақты  қолданбалы  сипатқа  ие  болуы  мүмкін,  сондықтан  осы  мақстатта  қарастырылған 
басқа оқу пэндерінен алынған есептер мазмүны мен оларды ніығару әдістері сол пәннен 
белгілі бір білімді қажет етеді.
Енді осы айтылғандарға қатысты мысалдар қарастырайық.
6 сыныпта информатика пэні бойынша «Алгоритмдеу жэне модельдеу» тарауын [1] 
мецгерту  барысында  онда  қамтылған  оқу  материалдарының  математика  пэнімен
260

Хабаршы •  Вестник
«Фишка-математика гылымдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки», 
______ ________ _____  
№2 (50) -2015____________________________________
байланысын  ашып  көрсетудің  маңызы  зор.  Алгоритм  -  берілген  есептің  шығару  жолын 
реттелген  амалдар  тізбегі  түріне  келтіру,  яғни  кез-келген  есепті  қарапайым  амалдарды 
тізбектей  орындау  арқылы  шығаруға  болады.  Алгоритмдерді  эртүрлі  үлгіде  ұсынуға 
болады.  Алгоритмнің  графикалық  түрде  кескінделуі  математика  сабақтарында  мәтінді 
есептерді шығаруға көп көмегін тигізеді.  Мысалы, 6 сьшып математика оқулыгының  14- 
бетінде  берілген  №29  есептің  шарты:  Қоспада  алтыи  мен  күмістің  массаларының 
қатынасы  5:3  қатынасындай.1)  16  г  қоспада  қанша  алтын  бар?  2)  56  г  қоспада  қанша 
күміс бар?  [2]  Осы есепті шығарудың алгоритмі  1-суретте көрсетілген.
Бұл  мысалды  сызықтық  алгоритмдерді  қарастырғанда  пайдалануға  болады. 
Төменде  1,2  -  кестелерде  математика  оқулығынан  алыиған  бірнеше  есептерге 
алгоритмдер қүрастыру жолдары көрсетілген.

Осылайша,  информатика  сабақтарында  пэнаралық  байланысты  жүзеге  асыра 
отырып,  оқушылардың  танымдық  мотивацияларын  дамытуға  болады.  Белгілі  ғалым 
Е.И.Мащбиц  өз 
зерттеулерінде  «Компьютер  оқуға  деген  ынтаны  күшейтеді. 
Компьютерде жұмыс істегенде  оқушы кез-келген  есептің шешуін  аягынадейін  жеткізу 
мүмкіндіктеріне  ие  болады,  себебі  оған  қажетті  көмек  беріледі»  деп  компьютерді 
найдаланудың  тиімді  жақтарын  көрсетті  [3]. 
Сондықтан  осындай  сипаттағы  оқу 
тапсырмаларын  математика  сабақтарында 
қарастьтрған 
жағдайда  оларды 
үйде 
орындауға  беруге  болады.  Себебі,  кейбір  мектептерде  математика  кабинетінде 
компьютер болмауы мүмкін.
1.  Е.А.Вьюшкова,  Н.В.Параскун,  Б.Қ.Әбенов  Информатика. 
Жалпы  білім  беретін 
мектептің 6-сыныбына арналған оқулық. «Атамұра», 2011. -59-72 бет.
2.  Алдамұратова Т.А., Байшоланов Т.С. Математика. Жалпы білім беретін мектептің 6- 
сыныбына арналған оқулық. «Атамұра», 2011.-14-15  бет.
3.  Машбиц  Е.И.  Психолого-пеадгогические  аспекты  компьютеризации.  //  Вестник 
высшей школы.  1986, №4 -  С.22-28.
Аннотация. 
Информатика  -   та  дисциплина,  которая  должна  способствовать 
формированию  общих,  надпредметных  навыков  работы  с  информацией,  а  также  раскрыть 
возможности компьютера  как проводника в море  информации  и мощного  инструмента для  ее 
обработки.
С помощью межпредметных связей учитель  информатики совершенствует  содержание 
учебного материала, методы и формы организации обучения,  повышает такие качества знаний 
учащихся,  как  системность,  глубина,  осознанность,  гибкость.  Межпредметные  связи 
выступают  как  средство  развития  основных  понятий  по  информатике,  способствуют 
усвоению связей между ними,  а также 
расширяют кругозор обучащихся.
265

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЬІТУ ӘДІСТЕМЕСІ.
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
_______________________ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Усиление межпредметной связи при обучении  информатике  с математикой развивает у 
обучающихся  познавательную  мотивацию  и  умение  учиться,  формирует  способности  к 
саморазвитию,  творческому применению полученных знаний.
В  статье рассмотрены  возможности реализации  межпредметной  связи  при  обучении 
информатике  с  математикой  как  условие  развитие  познавательной  мотивации  учащихся  и 
приведены соответствующие примеры.
Ключевые слова: 
информатика;  обучение;  познавательная мотивация; межпредметные 
связи; математика.
Abstract. 
Informatics - the discipline which should contribute to a common,  nadpredmetnyh skills 
to work with  information,  as well as to reveal the possibilities o f the computer as a conductor in  a sea 
o f information and a powerful tool fo r processing.
With  the  help  o f  interdisciplinary  connections  Teacher  improves  the  content  o f educational 
material,  methods  and form s  o f  learning,  improves  the  quality  o f  students'  knowledge,  such  as 
consistency,  depth,  awareness, flexibility. Interdisciplinary communication act as a means o f developing 
the  basic  concepts  in  computer science,  promote  the  absorption  o f the  connections  between  them,  as 
well as expand the horizons o f students.
Strengthening  interdisciplinary communication  in  teaching computer science  with  mathematics 
develops  students' cognitive  motivation  and ability  to  learn,  creates  the  ability fo r   s e lf development, 
creative application o f  the knowledge gained.
The  article  discusses  the feasibility  o f interdisciplinary  communication  in  teaching  computer 
science  with  mathematics  as  a  condition fo r   the  development  o f cognitive  motivation  o f students  and 
provides relevant examples.
Keywords: 
computer science;  training;  cognitive  motivation;  interdisciplinary> communication; 
mathematics.
266

ҚҰРМЕТТІОҚЫРМ АНДАР!
ҚР БжҒМ Білім  және  ғылым саласындағы  бакылау комитетініц 2012  жылы  10  шілдедегі №  1082 
Шешімімен  Қазақстан  Республикасының  Білім  жэне  Ғылым  министрлігінің  Білім  жэне  ғылым 
саласындағы  бакылау  комитетінің  ұсынысымен  Абай  атындағы  Қазак  ұлттык  педагогихалык 
университетінің  «Физика-математика  гылымдары»  сериясы  бойынша  Хабаршы  журналы  ғылыми 
кызметтерінің  негізгі  нәтижелерін  жариялау  үшін  келесі  мамандықтар  бойыгала  ұсыігылатьш 
басылымдар Тізіміне енгізілгенін хабарлаймыз:
- 01.01.00 топ мамандықтары бойынша -  физика-математика ғылымдары (математика);
-  01.02.00  (01.02.01,  01.02.04,  01.02.06)  мамандктары  бойынша  -   физика-математика  гылымдары 
(механика);
- 05.00.00 (05.02.18) мамандықтары бойынша -  техникалық ғылымдар;
-  13.00.00  (13.00.02)  мамандықтары  бойынша  -   педагогика  (оқыту  жэне  тәрбиелеу  теориясы  мен 
әдістемесі /математика,  физика,  информатика/) гылымдары;
-01.04.00 топ мамандықтары бойынша - физика-математика гылымдары (физика).
2009  жылдан  бастап  Инжениринг  жэне  Технология  Институтымен  (¥лыбритания)  ақпараттық- 
қолдау  қызмет  көрсетуге  жасалган  келісім-шарттың  (№2,  12.01.2009ж.)  негізінде  Абай  атындағы 
Қаз¥ПУ  «Физика-математика  сериясы»  бойынша  Хабаршы  журналында  жарияланатын  мақалалардың 
реферативті ақпараты INSPEC электронды мэлімтер қорына енгізіледі.
Редакция  ғылыми  мақала  материалдарын  толығымен  немесе  жекелеп  ғылыми  дәйексөз 
индексімен  қамтамасыз  ететін  қазакстандық  және  шетелдік  мекемелерге  беруге,  сонымен  қатар  осы 
материалдарды журналдың интернет сайтына орналастыруға күкылы.
«ХАБАРШЫ. ФИЗИКА-МАТЕМАТИКА ҒЫЛЫМДАРЫ СЕРИЯСЫ» ЖУРНАЛЫНА 
БАСЫЛАТЫН МАҚАЛАЛАРДЫ ЕЕЗЕНДІРІЛУГЕ ҚОЙЫЛАТЬШ ТАЛАПТАР 
I. Қажетті материалдар
1.Парақтары  төменгі  жағында  карандашпен  нөмірленген  мақаланың  қатты  көшірмесі  (2  дана),  барлық 
авторлар макала мәтінінің бір данасына кол қоюлары керек;
2. 
Мақаданың аты,  мақалага үш түрде (казақ,  орыс,  агылшын тілдерінде) жазылган андатпалардың, түйін 
сөздердің  қатты  көшірмесі  (1  дана).  Аңдатпада  зерттеудің  мақсаты  мен  әдіснамасын,  негізгі  жетістігі 
мен қорытындысын  көрсету  қажет.  Аңдатпада  5-7  сөйлем  болуы  керек.  Түйін  сөздер  саны  электрондык 
іздеу жүйесінде макала табылатындай 5-10 сөзден (сез тіркесінен) тұруы керек.
3  Автор  (авторлар  -   4  адамнан  артық  болмау  керек)  жайында  мәліметтердің  катты  көшірмесі  (1  дана): 
Ф.А.Ә.  толыгымен,  жұмыс  орны  (үжым  аты,  жогары  оқу  орынның  толық  аты),  атқаратын  қызметі, 
жұмыс телефоны, үйдің мекен-жайы, үй телефоны, ғылыми дәрежесі, ғылыми атағы, e-mail.
4. Мақаланың, мақалаға жазылған аңдатпаның жэне түйін создердің электрондык  гүрі;
II.
 Мақаланы безендіру ережесі
1 .Макала мәтіні Word редакторында бірлік интервал арқылы  терілу керек;
2.Парак піш ім і:  210 х 297 mm (А4);
3. 
Жогары, төменгі, оң жақтағы,  сол жактағы өрістер: -  2,5 см;
4.Мақала беттері нөмірленбейді;
5.П1рифт:  Times  New  Roman  (казак,  орыс,  агылшын  тілдері  үшін),  өлшемі  -  12  пт;  Абзацтык  жылжу- 
1  см.;
6. 
Кестелер  мен  графикалық  материалдар  (суреттер,  графикалар,  фотосуреттер  жэне  т.б.)  толассыз 
номірленулері жэне  атаулары  (кегль №11)  болуы керек.  Барлық кестелер мен графикалық материалдарға 
макала  мәтінінде  сілтемелер  болуы  керек.  Берілген  нысандар  сілтемелерден  кейін  орналасуы  кажет. 
Word редакторында орындалған суреттер нысан ретінде қойьшуы керек;
7. Мақала мәтіні ені бойынша форматталуы керек.
III.
 Формула жазуға қойылатын талаптар
Формулалардагы  (Equation  )  символдар  өлшемдері  :  Обычный  -   11  пт,  Крупный  индекс  -   6  пт,  Мелкий 
индекс  -   5  пт,  Крупный  символ  -   24  пт,  Мелкий  символ  -   4  пт;  формулалар  беттің  ортасы  бойынша 
орналастырылады.  Сілтеме  жасалатын  формулаларды  ғана  нөмірлеу  керек.  Формулалар  толассыз 
нөмірленеді.  Формулалар  нөмірлері  оң жак шетімен тегістеледі  де,  дөңгелек жақшага  алынады.  Мэтінде 
де формулаларга сілтемелерді дөңгелек жакшага жазады.

IV. Әдебиеттер тізімі
мақалада пайдаланылған  әдебиеттер  мэтінде  пайдалану  ретіне  сәйкес  колжазбаның соңында келтіріледі. 
Макаладагы эдебиетке сілтеу квадраттық жақшада беріледі, мысалы,  [1],  [2,3],  [4-7].
V.  Мақаланың турі
1.Сол жақжоғарғы бүрышта бас әріптермен ӘОК (кегль №13);
2.Жартылай  қарайтылған  кіші  эріптермен  (кегль  №13)  ортада  автордың  (авторлардың  саны  4  адамнан 
ампауы керек) фамилиясы жэне аты-жені;
3.Бір 
бос жолдан кейін жартылай қарайтылған бас әріптермен (кегль №13)  мақала аты;
4.Бір  бос  жолдан  кейін  дөңгелек  жақшада  автор  (авторлар)  жұмыс  істейтін  немесе  окитын  кала  жэне 
ркымның аты;  егер  автор  (авторлар)  білім алушы болса,  *  (жұлдызша) белгісінен кейін білім алушыньщ 
статусы (студент, магистрант, докторант) жазылады (кегль №11);
5. 
Бос  жолдан кейін мақала  жазьшған тілде  5-7  сөйлем  көлемінде  аңдагпа  жэне  5-10  сездер  болатындай 
түйін сөздер (кегль №11, курсив);
6 .. Бір бос жолдан кейін мақала мәтіні (кегль №12);
7.  Пайдалапылған  әдебиеттер  тізімі  мэтіннен  кейін  екі  бос  жол  тастап  (кегль  №11)  кіші  әріптермен 
келтіріледі.  Бірлік интервал.
8.  Бос  жолдан  кейін  2  тілде  макалаға  андатпа  жэне  5-10  сөздер  (сөз  тіркесі)  болатындай  түйін  сәздер 
(кегль №11, курсив).
1-мысал. Мацаланы безендіру
әож
ФИО, ФИО*
МАҚАЛАНЫҢ АТЫ
(қала, мекеменің аты,  - студент/магистрант/ докторант)
Аңдатпа. 
Мацала тілінде  (5-7 сөйлем).
Түйін сөздер: 
Мацала тілінде  (5-ІОсөз,  сөз тіркесі)
Мақала мәтіні (5-7 бет)
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Аңдатпа. 
Мацала тілінен өзге 2 тілде  ('5-7 сөйлем).
Туйін создер: 
Мацала тілінен өзге 2 тілде  (5-10 сөз,  сөз тіркесі)
VI. Мақалаларды жариялау тілдері  -  казак, орыс, ағылшын тілдері.
Редакцияға  түскен  мақалаларға  білім  саласы  бойынша  мамандар  мен  ғылымдар  пікір  береді.  Пікір 
негізінде редакция  алқасы  авторға мақаланы  тағы  да  толықтыруға  (түзетуге)  үсыныс  жасауы,  не  мүлдем 
кайтарып беруі мүмкін. Бүрын жарияланған немесе басқа баспаға жіберілген мақалалар қабылданбайды.
Мақала  көлемі  5-7  бет.  Көлемі  7  беттен  артық  болган  жағдайда  журнал  редакциясымен 
хабарласып  келісулері  кажет.  Мақала  мэтініне  енетін  иллюстрациялардың,  сүлбаларлыц  жэне 
кестелердің көлемі  мэтіннің жалпы колеміне кіреді.
Макаланы  дайындау  жэне  жариялау  бойынша  пайда  болған  барлық  сұрақтар  бойынша  журнал 
редакциясына хабарласыңыздар.
Мекен-жайы:  Алматы қаласы,  Төле би 86 кешесі, Абай атындағы ҚазҮТІУ,  Математика,  физика жэне 
информатика институты, жұмыс телефоны - 8(727)  -2 61-68-69, e-mail Vestnik_KazNPU@mail.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Информируем  Вас, что Решением Комитета  по  контролю в  сфере  образования  и науки МОН РК 
от  «10»  июля  2012  года  №  1082  «Вестник  Казахского  национального  педагогического  университета 
имени  Абая,  Серия  физико-математические  науки»  включен  в  Перечень  изданий,  рекомендуемых 
Комитетом  по  контролю  в  сфере  образования  и  науки  Министерства  образования  и  науки  Республики 
Казахстан для публикации основных результатов научной деятельности по следующим направлениям:
- по специальностям группы 01.01.00 -  физико-математические науки (математика);
- по специальности 01.02.00 (01.02.01, 01.02.04, 01.02.06) -  физико-математические науки (механика);
- по специальности 05.00.00 (05.02.18) -  технические науки;
-  по  специальности  13.00.00  (13.00.02)  -   педагогические  науки  (теория  и  методика  обучения  и 
воспитания /математика,  физика, информатика);
- по специальностям группы 01.04.00 -  физико-математические науки (физика).
С  2009  г.  действует  Договор  с  Институтом  Инжениринга  и  Технологий  (Великобритания), 
(№2 от  12.01.2009  г.)  на  оказание  информационно-сопроводительных  услуг,  согласно  которому 
реферативная  информация  о  статьях,  публикуемых  в  Вестнике  КазНПУ  имени  Абая,  вносится  в 
электронную базу данных INSPEC.
Редакция  имеет  право  частично  или  полностью  предоставлять  материалы  научных  статей  в 
казахстанские  и  зарубежные  организации,  обеспечивающие  индекс  научного  цитирования,  а  также 
размещать данные материалы  на Интернет-сайте журнала.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ ПУБЛИКУЕМЫХ В ЖУРНАЛЕ 
«ВЕСТНИК.  СЕРИЯ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ  НАУКИ» 
I. Представление необходимых материалов
1.  Текст статьи в твердой копии с пронумерованными,  внизу по центру карандашом,  страницами  (2 экз.),
один экземпляр текста статьи должен быть подписан всеми авторами.
2.  Название статьи,  аннотации к статье,  ключевые слова (на 3-х языках:  казахском, русском,  английском)
в  твердой  копии  (1  экз.).  В  аннотации  необходимо  указывать  цель  и  методологию  исследования, 
основные  достижения  и  выводы.  Объем  аннотации  -   5-7  предложений.  Ключевые  слова:  5-10  слов 
(словосочетаний), по которым статьи могут быть найдены в электронных  поисковых системах.
3.  Сведения  об  авторе  (авторах -   не  более  4  человек)  в  твердой  копии  на  3-х языках  (1  экз.):  фамилия, 
имя,  отчество,  место  работы  (город,  название  организации/вуза  без  сокращений),  ученая  степень  и 
звание,  должность,  e-mail,  контактный телефон.
4.  Статья,  аннотации  к статье, ключевые слова в электронном виде.
II. Правила оформления статей.
1. Текст статьи должен быть набран в редакторе  Word через одинарный интервал;
2.Формат листа: 210 х 297 mm (А4);
3. 
Поля:  верхнее,  нижнее, правое, левое - 2 ,5   см;
4.  Страницы статьи не нумеруются;
5. Шрифт:  Times New Roman (для каз., рус.  и англ.языков),  размер -  12 пт;  Абзацный отступ-  1  см.
6.  Таблицы  и  графические  материалы  (рисунки,  графики,  фотографии  и  др.)  должны  иметь  сквозную 
нумерацию  и  названия  (кегль  №11).  На  все  таблицы  и  графические  материалы  должны  быть  сделаны 
ссылки  в  тексте  статьи.  При  этом  расположение  данных  объектов  должно  быть  после  ссылок  на  них. 
Рисунки, выполненные в редакторе Word, должны быть вставлены как объект.
7.  Текст статьи должен быть отформатирован по ширине.
III.  Требования к написанию формул
Размеры  символов  в  формулах  (Equation):  обычный  -   11  пт,  крупный  индекс  -   6  пт,  мелкий  -   5  пт, 
крупный  символ  -   24,  мелкий  -  4  пт;  формулы  располагают  по  центру  страницы,  Нумеровать  следует 
только  те  формулы,  на  которые  приводятся  ссылки.  Нумерация  формул  должна  быть  сквозной.  Номер 
формулы  располагают  по  правому  краю  страницы  и  заключают  в  круглые  скобки.  В  тексте  ссылку  на 
формулу также  приводят в круглых скобках.

IV.  Список  литературы,  использованной  в  статье,  составляется  по  ходу  упоминания  ее  в  тексте  и 
приводится  в  конце  рукописи.  Ссылки  на  литературу  в  тексте  указываются  в  квадратных  скобках, 
например,  [1],  [2,3],  [4-7].
V.  Вид статьи
1. УДК в левом верхнем углу прописными буквами (кегль №13);
2.  Полужирными  строчными'буквами  (кегль  №13)  по  центру  инициалы  и  фамилия  автора  (авторов  не 
более 4 человек);
3.  Через пустую строку полужирными прописными буквами (кегль №13) название статьи;
4.  Через пустую  строку в  круглых скобках,  город и название  организации,  где  работает  или учится автор 
(авторы).  Если  автор  (авторы)  обучающиеся,' то  после  знака  *  (звездочка)  -   указать  статус 
обучающегося (студент, магистрант, докторант) (кегль №11);
5.  Через пустую строку аннотация на языке публикации в 5-7 кратких предложениях (кегль №11);
6. Через пустую строку текст статьи (кегль №12);
7.  Использованные  источники,  указываются  после  текста  статьи,  через  две  пустые  строки  строчными 
буквами (кегль №11). Интервал -  одинарный;
8.  Через  пустую  строку  аннотации  к  статье  на  2-х языках,  ключевые  слова:  5-10  слов  (словосочетаний) 
(кегль №11,  курсив).
Образец.  Оформление статьи
УДК
ФИО, ФИО*
НАЗВАНИЕ СТАТЬИ
(город, название организации,  *- студент/магистрант/докторант)
Аннотация. 
На языке статьи (5-7 предложений).
Ключевые слова: 
на языке статьи
Текст статьи 
(не м енее  5  и не  более  7 стр.)
Список литературы 
Библиографический список
Ацдатпа.
Түйін создер:
Abstract.
Keywords:
VI. Языки издания статей -  казахский, русский,  английский.
Поступившие  в  редакцию  статьи  рецензируются  ведущими специалистами  и учеными по  отраслям 
знаний.  На  основании  рецензии  редколлегия  может  рекомендовать  автору  доработать  статью  или 
отказать  в  публикации.  Рукописи  статей,  опубликованных  ранее  или  переданных  в  другие  издания,  не 
принимаются.
Рекомендуемый  объем  статьи  -   не  менее  пяти  и  не  более  семи  страниц.  В  ином  случае  вопрос  по <

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал