Сборник задач по математическому анализу. М., 2003. Аннотация Понятие предела функции одна из важнейших концепций математического


бет24/27
Дата22.04.2017
өлшемі
түріСборник задач
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

A.P. Турганбаева, М.А.  Скиба, Ф.Р. Гусманова
БІЛІМ БЕРУДЕГІ АКТ ҚОЛДАНУДАН АКТ НЕГІЗІНДЕ БІЛІМ БЕРУ
ҮРДІСІН ҮЙЫМДАСТЫРУ
(Алматы қ., эл-Фараби атындагы Қазақ ұлтгық университеті,
Т.Рысқулов атындагы Жаңа экономикалық университеті)
Аңдатпа. 
Мацачада  білім  беру  ортасында  АКТ-ны  цолданумен  байланысты  мәселелер 
қарастырылды.  Үгымдыц  цатарды  пайдаланудың  семантикалыц  талдауыныц  нэтижелері 
келтірілген. Ацпараттыц-білім беру ресурсының жіктелуі келтірілген. Білім беру ұйымдарында 
портфолионы пайдачану мысалдары сипаттачган.  Білім беруде пайдачанылатын электрондық 
портфолиолар  түрлеріне  шолу  жасачган.  Заманауи  кезеңде  білім  беру  үрдісінде  АКТ-ны 
пайдаланумен байланысты кейбір проблемалар ащындалган.
238

Хабаршы  •  Вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки», 
_______________________  
Ж  (50) -2015___________________
Түйін  сөздер. 
Ацпараттыц-коммуникациялыц  технологиялар,  семантикалыц  талдау,  е- 
портфолио,  ацпараттыц-білім беру ресурстарының жіктелуі.
Ақпараттық  коммуникациялар  технологиясын  (АКТ)  білім  беру  саласында 
пайдалану бір реттік көріністік жагдайлардан АКТ-ны пайдалану негізінде оқыту үрдісін 
ұйымдастыруға көше  отырып үлкен  өзгерістерді  бастан  өткізуде.  Өзгерту жылдамдығы 
терминдер  мен  анықтамалар  үі ымын  бірмэнді  анықтайды.  Білім  беру  саласында АКТ- 
ны қолданумен  байланысты  кейбір  нақты  анықтамалар  семантикалық  өрісті  аньщтауға 
мүмкіндік береді.
Білім  беру  үрдісінде  АКТ-ны  пайдалану  мәселелеріне  М.М.  Абдуразаков, 
Н.В.  Апатова,  Т.О.  Балықбаев,  М.А.  Бектемесов,  Е.ЬІ.  Бидайбеков,  К.М.  Беркимбаев, 
С.Г.  Григорьев,  В.В.  Гриншкун,  С.А.  Жданов,  О.Ю.  Заславская, 
Г.Б.  Камалова, 
С.Д. Каракозов, С.К. Кариев, С.М. Кенесбаев,  А.Ю. Кравцова, С.Н. Конева, М.П. Лапчик, 
И.В.  Марусева, Е.У.  Медеуов,  А.В.  Могилев, Ж.К. Нурбекова, Ю.А.  Первин, Е.С. Полат, 
В.И.  Пугач,  И.В.  Роберт,  В.В.  Сериков,  С.С.  Усенов,  А.В.  Хуторекая,  И.С.  Якиманская 
жэне т.б. ғалымдарының еңбектері арналған.
Е-портфолионы 
оқыгу 
технологиясы 
ретінде 
қарастыру 
аспектілерін 
Пинский  А.А.,  Бенькович  Т.М.,  Михайлова  Н.А.,  Григоренко  Е.В.,  Коршунова  В.В., 
Голуб  Г.Б.,  Лобода  Ю.О.,  Федотова  Е.Е.,  Новикова  Т.Г.,  Зачесова  Е.В.,  Шитикова  О.И., 
Хайдукова  М.В.,  Кривенко  В.А.,  Падалко  Т.В.,  Трубникова  Н.И.,  Жебровская  О.О., 
Смолянинова  О.Г.,  Полат  Е.С.,  Бухаркина  М.Ю.,  Моисеева  М.В.,  Петров  А.Е., 
Караев Ж.А., Калмагамбетова А.К., Fumer М., Barrett Н. и Wilkerson J., Вебер В., John К., 
Waters Kimball М., Abrami  Р.С., Полилова Т.A.,  Ahn J., Lorenzo G.  жэне  Ittleson J.,  Sherry 
А.  С. жэне Bartlett A.,  Spavi А., Государев И.Б.  жэне т.б. қарастырды.
Білім  беруді  ақпараттандырудың  семантикалық  өрісін  талдау  білім  беру  үрдісіне 
қатысушылар  арасындағы 
о қу -акц ар атты қ 
өзара әрекеттесу қүрылымын  өзгерту;  білім 
беру  мазмүнын  беру  формасын,  соның  ішінде  оку  материалы  мен  оқу-эдістемелік 
қамтамасыздандыруды 
өзгертуді; 
білім 
беру 
ортасын 
ақпараттандыруды 
трансформациялауды айқындауга мүмкіндік берді.
Өзгертілген элеуметтік жагдайлар білім беру жүйесінің алдында да жаңа мәселелер 
қояды,  қогамдагы маманның кәсіби ролі  ауысады,  кәсіби қүзырлылықты  қалыптастыру 
моделі  өзгереді.  Әр  түрлі  елдерде  ақпараттық  технологияларды  пайдалану  тэжірибесі 
корсеткендей, білім беру қызметінің мекемелері солардың негізінде
-  оқылатын  нысандарды,  құбылыстарды  компьютерлік  визуализациялау  есебі, 
оқылатын  нысандарды,  жағдайларды  басқару,  оқытудың  формалары  мен 
әдістерін  өз  бетінше  таңдау  мүмкіндіктері,  ойын  жағдайлары  негізінде 
уэждемені арттыруга;
-  интербелсенді  сүхбатты  жүзеге  асыру  мүмкіндігінің  есебінен  оқу  үрдісін,  оқу 
қызметінің  режимін  жэне  үйымдастыру  формаларын  оз  бетінше  таңдау 
жекелендіруге жэне дифференциациялауға;
-  студентке әлемдегі қүбылыс туралы білімді зерітеу, қүрылымдау, қалыптастыру 
жабдықтарын жэне оны модельдеуді үйретуге;
-  білім  беру  қызметінің  эр  түрлі  түрлерін  үйымдастыру  мүмкіндігі  есебінен 
студенттің өз бетінше таным қызметін кеңейтуге;
-  жасанды интеллект жүйесінің мүмкіндіктерін пайдалану негізінде студенттерде 
танымдьшыгын қалыптастыруға;
-  ақпараттық құзырлылық пен ақпараттық мәдениетті қалыптастыруға;
-  түлғаның қажеттілігін ескеріп жеке білім беру траекториясын қалыптастыруға;
239

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ.
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
_____________________ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ_______________________
-  үнемі өзгеріп отыратын элемде белсенді өмір сүруге қабілетті, белсенді, білімді 
түлғаны  қалыптастыруға  қоғамньщ  элеуметгік  сұранысын  жүзеге  асыруға 
ықпал етеді.
Е-портфолио  технологиясымен  бірге  білім  беруді  ақп араітандыруды  білім  беруші 
мен  білім  алушының  (оқытушы  мен  студент)  қызметін  жаңа  ақпараттық  технология 
ортасының  мүмкіндіктерін  жүзеге  асыру  негізінде  дамитын  интелектуалдау  үрдісі 
ретінде қарастырған жөн жэне бүл жерде пэндік сала мен қоршаған ортаның (әлеуметтік, 
экологиялық,  ақпараттық  жэне  т.б.)  заңдылықтарын  тану  үрдісінің  интеграциялық 
тенденциясын  қолдайды.  Е-портфолио  технологиясы  оқытудың  жекелендіру  мен 
дифференциациялау артықшылықтарын дұрыс деп есептейді. Осылайша ол студенттерге 
педагогикалық  эсердің  жан-жақтылығын  және  қүзырлылықпен  өрнектелген  оқытудың 
нэтижесінің кепілденген жетістігімен қамтамасыз етеді.
Портфолио шет елдік білім беру жүйесінде белсенді түрде қолданылады жэне білім 
беру үрдісінде олардыц эр түрлі типтері қүрылады жэне пайдаланылады.
Дәстүрлі  түрде  портфолио  деп  белгілі  бір  жүмыстарды  бір  қорға  бекітілген  тэсіл 
түсініледі.  Портфолио  оқу,  элеуметтік,  шығармашылық  жэне  кәсіби  қызмет  салалары 
сиякты  эр  түрлі  қызмет  салаларында  пайда  болады.  Портфолио  мақсаты  әлеуетті 
тапсырыс берушілердің нэтижелерін одан эрі корсету мақсатында бірыңғай жүйе ретінде 
эр түрлі жұмысты жоспарлау болып табылады.  Портфолио орындаушыны маман ретінде 
даму  деңгейін  анықтау  немесе  қолдау  қүралы  болып  табылады.  Білім  беруге  қатысты 
портфолио  (сөздің  кең  мағынасьшда)  -   бүл  оқытудың  нақты  бір  аралығында  білім 
алушылардың  жеке  жетістіктерін  бекіту,  жинақтау  жэне  бағалау  технологиясы.  Оқыту 
үрдісі  бойынша  білім  берудің  мәнді  нәтижесінің  түтас  бейнесін  көрсететін,  білім 
алушының  жеке  траеториясын  қадағалайтын,  оның  қүзырлылығының  қалыптасқан 
деңгейін  көрсететін  жэне  білім  алушылардың  білім  беру  қызметінің  нәтижесін 
бағалайтын есеп портфолионьщ тагайындалуы болып табылады.
Кеңес үкіметінен кейінгі кеңістікте портфолио негізінен мекгеп оқушысыньщ, кей 
жағдайда оқытушының қызметін  бағалауға пайдаланды.  Сонымен  қагар,  мекемелердің, 
сол мекемелердің қүрылымдык болімшелерінің де портфолиолары кездеседі. ЖОО-дағы 
білім  беру  үрдісінде  портфолионың  электронды  түрі  қолданыла  бастады.  Портфолио 
білім  беру  қызметі  мен  оның  нәтижелерін  бағалау  әдісі  жэне  құралы  ретінде  европа 
елдері  мен  АҚШ-та  кеңінен  таралуы  жалгасын  тапты.  Бұл  кәсіби  қүзырлылық 
жетістіктерін  көрсету  үшін  осы  елдің  кәсіби  қызметтерінің  мамандары  дәстүрлі  түрде 
портфолионы белсенді пайдаланатынымен байланысты.
Бір  қатар  шет  елдік  зерттеушілер  (мысалы,  Sherry А.С.  и  Bartlett A.,  Lorenzo  G., 
Ittleson  J.,  Лебедева  Л.  жэне  т.б.)  осы  үрдісті  оцтайландыру  мақсатында  «Портфолио» 
мазмүнын қызмет түрлеріне сәйкес бірнеше қүраушыларға бөлуді ұсынды (1-кесте).
1-кесте.  «Портфолио» құраушьшары
Категория атаулары
% мазмүны
Тапсырмалар тізімі
Міндетті
40
Оқыту  үрдісінде  өз  бетінше  орындауға 
арналған тапсырмалар (аудиториялық жэне 
аудиториядан тыс)
Іздеу
30
Күрделі  жобалар  (жеке  жэне  топпен), 
ғылыми мэселелерді зерттеу
Ситуативті
15
Практикада  қолданатын  білімді  көрсететін 
жобалар
Сипаттау
10
Әр түрлі реферативті жүмыстар
Сыртқы
5
Оқытушьшардың, 
курстастардыц,
240

Хабаршы •  Вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки»,
№ 2 (50) -2015
Категория атаулары
% мазмұны
Тапсырмалар тізімі
мамандардың  пікірлері,  оқытушылардың 
тексеру парақтары
Білім  берудегі  қузырлылық  тэсіл  қүзырлылықтың  қалыптасуыидағы  деңгейді 
бағалауда жаңа эдістердің барын ұсынады. Портфолио студенттің құзырлылығьш дамыту 
үшін  жэне  оқыту  барысында  контекстті  тәсілді  жүзеге  асыруға  қабілетті  жағдайдағы 
кәсіби қызметке жуық қалыптастырылған оның деңгейін бірмэнді бағалау аспабы больш 
табылады
John  К.  Waters  е-портфолио  тек  қана  студенттердің  нәтижелері  мен  оқытуды 
үйымдастырудың  жинағы  жэне  олардың  кәсіби  мүмкіндіктерін  корсету  емес,  сонымен 
қатар  студент  пен  оқытушының  ынтымақтастығы,  студент  үшін  уәждеменің  мықты 
факторы екенін  атап  айтты.  Сондай-ақ,  е-гюртфолио  бірінші  орынға дағдыны қою үіцін 
студенттердің  қызметінің  нәтижесін  корсету  керектігін,  оларды  жүйелендіру  үшін 
жасалганын  ерекше  айтты.  Портфолионың  қүрамына  әр  түрлі  гйптегі  файлдар  (аудио, 
видео,  графика,  мэтін),  экспонаттар,  орындалған  жүмыстар  үлгілері,  бағалау,  резюме, 
сабақ жоспарлары мен жеке ойлаулар жатады. Е-портфолио білім алушылардың көптеген 
материалдарын жинақтауға, содан кейін осы материалдарды студенттік қоғамга таратуга 
жэне  қайтадан  оқу  қүралы  ретінде  пайдалануға  мүмкіндік  береді.  Educause’s  National 
Learning  Infrastructure  Initiative  берген  анықтамаға  сәйкес  авторлар  портфолио  деп 
арнайы  риторикалық  мақсатқа  жету  үшін  бір  немесе  бірнеше  «көрермендерге» 
дайындалған материалдар кешені ретінде түсінеді.
Портфолио  нәтижелерді  мониторингілеу  жэне  багалау  жолдары  мен  тәсілдерін 
озгертуге  мүмкіндік  береді,  ал  ол  өз  алдына  үзіліссіздікті,  жүйелілікті,  жинақылықты, 
багалаудың сапалы критерийін, иілгіштігін, рефлексиясын қамтамасыз етеді. Портфолио 
қүрылымына  қолданылатын  бар  тэсілдер  білім  алушылардың  қызметтерінің  жалпы 
гүрлерімен 
біріктіріледі: 
материалдармен 
толықтырьшады, 
қүзырлылықты
(артефакттерді жинау) жэне рефлексияны қолдайды.
Студенттің  білім  беру  қызметінің  барлық  нәтижелерін  жүйелендіру  жэне  оларды 
бекіту  портфолионың  маңызды  сипаттамалық  ерекшелігі  болып  табылады.  Портфолио 
білім беру үрдісінің дербес (кэсіби жэне түлғалық) нәтижелерін қамтиды.
Е-портфолио  технологиясы  касіби  құзырлылықты  қалыптастыру  мақсатында 
ақпараттық-білім  беру  ресурстарының  эр  түрлі  қүраушыларын  біріктіреді  жэне 
пайдаланады.  Олардың жіктелуі 2-кестеде келтірідген.
2-кесте. Ақпараттық-білім беру ресурстарының жіктелуі

Ресурс түрі
Ақпаратты беру 
түрлері
Білім беру 
үрдісінде 
пайдалану 
мүмкіндіктері
Кәсіби
қүзырлылмқ
қүраушыларының
декомпозициясы
1
*
Нормативті
электронды
ресурстар
Заңдар, 
ережелер, 
үсьшыстар, 
сэйкес 
министрлік 
пен 
мекемелердің 
бүйрықтары,  ББЖМС, 
типтік  оқу  жоспары, 
типтік бағдарламалар
Білім  беру  үрдісін 
жоспарлау
Білім
2
Үйымдастыр
у-үлестіру
Ішкі 
нормативті 
қүжаттар: 
жарлық,
Білім  беру  үрдісін 
жоспарлау
Білім
241

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ. 
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Ресурс түрі
Ақпаратты беру 
түрлері
Білім беру 
үрдісінде 
пайдалану 
мүмкіндіктері
Кәсіби
қүзырлылық
қүраушыларының
декомпозициясы
ресурстары
ереже, 
лауазымдық 
нұсқаулар, 
сапа 
менеджмент 
жүйесінің  қүжаттары, 
мекеме 
бойынша 
бұйрықтар
3
Әдістемелік
электрондық
ресурстар
Барлық 
деңгейдегі 
білім 
беру 
мекемелерінің 
оқу 
жоспарлары, 
оқу 
жоспарларына  сәйкес 
оқу  пәндерінің  жүмыс 
бағдарламалары
Білім  беру  үрдісін 
жоспарлау
Білім, 
икемділік 
жэне дағды
4
Оқу
әдістемелік
электрондық
ресурстар
Әдістемелік 
нұсқаулар,  әдістемелік 
қүрал,  жеке  курстар 
мен 
тақырыптарды 
оқытуға 
арналған 
эдістемелік
ұсыныстар,  жобалық
жэне 
дипломдық
жүмыстарды
орындауға 
арналган
әдістемелік
жетекшілік,
күнтізбелік-
тақырыптық
жоспарлар, 
дәрістер,
сабақтар
конспектілері, 
білім 
беру  іс-шараларының 
сценарийлері, 
оқу 
эдебиеттерінің 
аннотацияланған 
көрсеткіпітері 
жэне 
т.б.
Білім  беру  үрдісін 
жоспарлау, 
оқытуға  арналған 
жаца  электрондық 
ресурстарды 
дайындау
Икемділік 
жэне 
дағды
5
Оқытатын
электрондық
ресурстар
Мул ьтимедиял ық 
оқулықтар,
электрондык 
оқу 
құралдары, 
желілік 
оқулықтар  жэне  оқу 
құралдары,
электрондық  мәтіндік 
оқу  қүралдары  жэне 
т.б.
СОӨЖ жэне  СӨЖ 
үйымдастыру
Икемділік, 
дағды, 
қызмет тәсілдері
242

Хаб арилы  •  Вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки»,
№2 (50) -2015

Ресурс түрі
Ақпаратты беру 
түрлері
Білім беру 
үрдісінде 
пайдалану 
мүмкіндіктері
Кэсіби
күзырлылық
қүраушыларының
декомпозициясы
6
Көмекші
электрондық
ресурстар
Құжаттар 
мен 
сматериалдар  жинағы, 
хрестоматиялар,  оқуға 
арналган 
кітап, 
энциклопедиялар, 
анықтамалар, 
ойын- 
сауық  жэне  тәрбиелік 
іс-шаралар 
сценарийлері
Дэрістерді, СОӨЖ 
жэне 
СӨЖ 
үйымдастыру; 
жоспарлау,  тәрбие 
жүмыстарын 
ұйымдастыру 
жэне өткізу
Білім
7
Ғылыми
электрондық
ресурстар
Ғылыми
әдебиеттердің
аннотацияланған
көрсеткіштері,
педагогтардьщ
ғылыми
басылымдары,
конференция
материалдары, 
білім
алушылардьщ ғьшыми
қызметтерінің
материалдары 
жэне
т.б.
ПОҚ  ҒЗЖ  және 
СҒЗЖ
үйымдастыру
Білім, 
икемділік, 
‘дағды, 
қызмет 
тэсілдері
8
Бақылаушы
электрондық
ресурстар
Тестілейтін 
бағдарламалар, 
бақылау 
сүрақтары 
банкілері 
мен 
оқу 
пэндері 
бойынша 
тапсырмалар, 
рефераттар,  жобалар, 
курстық 
жэне 
динломдық  жұмыстар 
тақырыптарының 
банкілері және т.б.
Білімді бақылауды 
үйымдастыру 
жэне  өткізу,  білім 
алушылардьщ 
икемділігі 
мен 
дағдылары
Білім, 
икемділік, 
дағды, 
қызмет 
тэсілдері
9

Білім
алушылар
құрған
электрондық
ресурстар
Суреттер 
фотографиялары, 
интернет-жобалар  мен 
компьютерлік 
протраммалар, 
рефераттар, 
курстық 
жэне 
дипломдық 
жүмыстар жэне т.б.
соөж, 
сөж, 
сғзж
үйымдастыру
Қызмет тәсілдері
10
Ақпараттық
электрондық
ресурстар
Барлық 
деңгейдегі 
білім  беру  мекемелері 
туралы 
жалпы 
ақнараттық.
Жалпы
ақпараттық
материалдармен
қамтамасызданды
Білім
243

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ. 
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАГТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Ресурс түрі
Ақпаратты беру 
түрлері
Білім беру 
үрдісінде 
пайдалану 
мүмкіндіктері
Кәсіби
қүзырлылық
қүраушыларының
декомпозициясы
материалдар, 
білім 
беру 
жобалары. 
инновациялар  жэне  іс- 
шаралар 
туралы 
ақпарат жэне т.б.
РУ
Е-портфолио құрылымы эр түрлі электрондық ресурстары бар және құзырлылықты 
тұтас  мақсатты  қалыптастыру  үшін  бар  ресурстарды  пайдалануға  мүмкіндік  жасайтын 
айқын  жэне  айқын  емес  сілтемелер  арқьшы  тығыз  байланысты.  Білім  беру  үрдісінде 
портфолионың  атқаратын  эр  түрлі  рөлдері  портфолио  құрылымының  эр  түрлі 
форматтарыныц / түрлерінің бар екенін үсынады.
Осылайша,  е-портфолио  техгологиясын  эрбір  білім  алушыға  бар  ресурстардың 
негізінде  озінің  оқу  жылдамдығын,  траекториясын  жэне  технологиясын  таңдауға 
мүмкіндік беретін ашық білім беру жүйесін құру тәсілі ретінде қарастыруға болады.
Е-портфолио  сияқты қолдануды  қарастыратын  бенчмаркингтік зерттеу европалық, 
америкалық,  ресейлік  жэне  қазақстандық  университеттердегі  АКТ  пайдалану  сияқты 
жоғары  білім  беру  жүйесінде  пайда  болган  бірнеше  мәселелерді  айқындауға мүмкіндік 
туғызды:
- едәуір педагогтардың білім беру үрдісінде ақпараттық технологияларды белсенді 
пайдалануға дайын еместігі;
-  жаппай  ашық  он-лайн  курстардың  білімдерінің  қоректерінің  баламаларын 
белсенді  дамыту;
- жоо-да иитербелсенді коммуникациялық технологияларды қолдану эдістемесінің 
дайындығының жеткілікті  еместігі;

кеңес 
үкіметінен 
кейінгі 
кеңістікте 
білім 
алушылардың 
вербальдық 
коммуникациялар  икемділігінің,  соның  ішінде  жаппай тестілеуді  енгізуімен  негізделген 
жеткіліксіздігі,
- білім алушының қызметіндегі  виртуализациялау приоритеті;
-  ақпараттық  гехнологияны  білім  беру  мекемелерінде  енгізу  дайындығының  эр 
түрлі деңгейі;
-  білім  беру  жүйелері  мен  ресурстық  орталықтарда  корпоративті  желілердің 
жеткіліксіздігі;
-  виртуалдық  қүрал  өзін-өзі  өрнектеу  қүралы  емес,  ал  жеке  маркетингтік  аепабы 
болып табьшады.
Сонымен,  білім  беру  үрдісінде  АКТ  пайдалану  үрдісі  бір  реттік  фактіден  үнемі 
қолдануға  көше  отырып,  өзгерістерге  үшырады,  Заманауи  білім  АКТ-ны  пайдаланып 
қана  қоймай,  сонымен  қатар  білім  беру  үрдісі  олардық  жаңа  түрлеріне  негізделіп 
үйымдастырылған.
1.  Балыкина  Е.  Н.  Оценочное  электронное  портфолио  студента  по  предмет}'  // 
Материалы  XV  Международной  конференции-выставки  «Информационные 
технологии в образовании»/  http://ito.edu.ru/2005/MoscowflI/2/II-2-5817.html
2.  Spavi А. Назначение и суть портфолио,  http://web-miheeff.ru7portfolio
244

Хабаршы •  Вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы •  Серия «Физико-математические науки», 
______________________________ М2 (50) -2015_________________________________________
3.  Lorenzo,  G.,  &  Ittleson, J.  (2005). An overview of institutional e-portfolios  .  Retrieved 
from  http://www.educause.edu/LihrarvDetailPage/
4.  Ahn,  J.  (2004).  Electronic  portfolios:  Blending  technology,  accountability  and 
assessment. Retrieved 2006, from  http://theioumal.com/articles/16706\
5.  Турганбаева  A.P.  Е-портфолио  как 
технология  организации  самостоятельной 
работы студента // Вестник КазШТУ имени Абая.  Физико-математическая серия №
1  (25), Алматы, 2009. - С. 159-165.
6.  Турганбаева А.Р.,  Скиба  М.А,  Realization  of educational process  in high  school  by 
means  of the  e-portfolio  //  Материалы  Ш-конгресса  всемирного  математического 
общества тюркоязычных стран, Алматы, 30 июня-4 июля 2009 г., т.2 - С. 253.
7.  Sherry, А.  С., & Bartlett, А.  (2005).  Worth of electronic portfolios to education majors:
A'two by four' perspective. Journal of Educational Technology Systems, 33  (4), 399-419 
p. 279
8.  The  Learning  Portfolio:  Reflective  Practice  for  Improving  Student  Learning  (Jossey- 
Bass Higher and Adult Education).
9.  Abrami, P.C., & Barrett, H. (2012). Directions for research and development on electronic 
portfolios. Canadian Journal of Learning and Technology, 31  (3), online version.
Аңдатпа  В  статье  рассматриваются  вопросы,  связанные  с  применением  ИКТ  в 
образовательной  сфере.  Приведены  результаты  семантического  анализа  использования 
понятийного  ряда.  Приведена  классификация  информационно-образовательных  ресурсов. 
Описаны  примеры  использования  портфолио  в  организациях  образования.  Сформирован  обзор 
видов электронных портфолио,  используемых в образовании.  Выявлен ряд проблем,  связанных с 
использованием ИКТ в образовательном процессе на современном этапе.
Ключевые  слова.  Информационные  коммуникационные  технологии,  семантический 
анализ,  е-портфолио,  классификация информационно-образовательного ресурса.
Abstract.  This  article  discusses  issues  related to  the  use  o f ICT in  education.  The  results  o f the 
semantic analysis o f the use o f the conceptual row  are showed.  The classification  o f informational and 
educational  resources  lists.  There  are  described  some  examples  o f using portfolio  in  educational 
institutions.  The review o f the types o f electronic portfolios  used in  education  is formed.  A t the present 
stage there are identified series o f problems associated with the use o f ICT in the educational process.
Keywords:  Information  communication  technologies,  semantic  analysis,  e-  portfolio, 
classification o f an  information and education resource.
М ацала 
3639/ГФ 4 
таңырыбы 
бойынш а 
«А қпарат т ы қ 
ж эне 
телекоммуникациялың 
т ехнологиялар» 
багы т ы ндагы  
ңолданбалы 
гылыми 
зерт т еулерді оры ндау барысында грант   қарж ыландыруымен  қолдау көрсетілді.
ӘОЖ 378.18:378.4

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал