Сборник задач по математическому анализу. М., 2003. Аннотация Понятие предела функции одна из важнейших концепций математического


бет22/27
Дата22.04.2017
өлшемі
түріСборник задач
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

224

Хабаріиы •  Вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки»,
______________________________________ М 2 (50) -2015______________________________________
терминдер,  басқа  атрибуттардан,  олардың  дереккөздерімен  қоса  алғанда  арнайы 
сөздіктер немесе деректер базасы  құрылады. Іс-әрекеттің нәтижесі мәтіндік құжатгарды 
мағыналық  жэне  терминологиялық  жақындықтарына  қарай,  эвристикалық  талдау 
құралдарының көмегімен байланысқан санаггарға жіктеу болып саналады.
Репозитарий  деп  ақпараттық  объектілер,  пайдаланушылар,  жүмыс  топтары  жэне 
т.б.  жөніндегі  мегадеректерді  сақтайтьш  қойманы  айтады.  Метадеректер  объектінің 
типін,  бөлімін,  форматын,  тіпті  мазмұнын  да  көрсетеді.  Жариялау  жэне  жазылым  ішкі 
жүйесі,  пайдаланушыларға  өз  құжаттарыи  жариялаута  және  сыртқы  көздерден  қажетті 
ақпараттарды алу мақсатында жазылу мүмкіндігін береді.
Мекеменің ресурстарын  жоспарлау  жүйесін  (Enterprise  Resource  Planning  -  ERP). 
қоса алғандағы, бизнес-процестерді жоспарлау жэне талдау механизмдері. ERP жүйелері 
деп  біртүтас  ақпараттық  кеңістікте  мекеменің  басқару  қызметінің  негізті  аспектілерін 
қолдайтын біріктірілген қосымшалар жиынын айтуға болады. Олардың ішінде кәсіпорын 
үшін тауарлар жэне қызметтер ресурстарын жоспарлау, өндірістік жоспар, экономикалық 
қызмет нэтижелерін талдау және есепке алуды атап өтуге болады. ERP жүйесінде барлық 
жоспарлау жэне талдау эрекеттері жеке функционалдық модульдергё бөлінген.
CRM -  Customer Relationship  Management (ERP  жүйесінің құрамына кіруі мүмкін) 
модулі,  түтынушылар  туралы  ақпараттық  базаны  қалыптастыруға  мүмкіндік  бере 
отырып,  порталды  түтынушының  талалтарына  ыңғайлап  баптай  отырып,  мекеменің 
front  жэне  back-office  бірігуін  қамтамасыз  етеді.  Бүл  кезде  мекеме  тек  front-office 
потенциалын 
айтарлықтай 
жоғарылатынп 
қана  қоймай, 
сатып 
алушылардың 
ойлағандары жөнінде зерттеу жүмыстарын да жүргізе алады.
Қорыта келгенде,  корпоративтік портал кез  келген  операциялық жүйе  орнатылған 
компьютерде, тіпті үялы телсфондарда да жұмыс жасай береді. Қойылатьш жалғыз талап 
-  Интернетпен қатынас қүру мүмкіндігі болса жеткілікті.  Ақпаратты қолданушылардың 
сүранысы  бойынша  ақпаратты  шығарудың  унифицирленген  платформаға  тэуелсіз 
қүралдар.  Бүл  мәселені  шешу  корпоративтік  портал  құрастырушыларынан  іс  жүзінде 
ешқандай  жүмысты  талап  етпейді.  Корпоративтік  портал  анықтамасы  бойынша 
платформаға тәуелсіз шешім болып табылады.
1.  Захарова  И.Г.  Информационные  технологии  в  образовании:  Учеб.  Пособие  для 
студ.высш.учеб, заведений. МлАкадемия, 2003.-192с.
2.  «Ақііаратгық Қазақстан -  2020»  Мемлекетгік бағдарламасы, 2013.
3.  Кастельс М. Галактика Интернет.  Размышления об  интернете,  бизнесе  и обществе. 
Екатеринбург: У-Фактория, 2004.-194с.
4.  Прайс Дж., Прайс 
Л. 
Текст для Web: доступность и привлекательность. М.: Вильямс,
2003 .-156с.
5.  Гусев B.C.  Аналитика веб-сайтов.  Использование аналитических инструментов для 
продвижения в Интернет. М.: Диалектика; Вильямс, 2008.
Аннотация.  В  данной  статье  рассматриваюся  возможности  и  особенности 
распространения  информации  в  Интернете.  Проведен  анализ  на  возможности  оценки 
информации в Интернете. Исследованы основные технологии распространения информации как 
web  и  корпоративные  информационные  порталы.  Выявлены  основные  характеристики 
корпоративных  информационных  порталов  в  сетях,  и  их  зависимость  от  архитектуры, 
структуры,  функционального наполнения,  аппаратных и программных аспектов.  Описываются 
функциональные  этапы  корпоративного  портала.  На  основе  исследования  функциональной 
структуры  корпоративного  портала,  предложены  методы  их  создания.  Доказано  что, 
корпоративный портал позволяет облегчить постановку задач и отслеживание их выполнения.
Ключевые слова: информационные технологии,  корпоративный информационный портал,
225

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ.
БІЛІМ БЕРУДІАҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
___  
__   ____  ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  ___
репозитарий, метаданные,  информационный база.
Abstract.  This article discusses the possibilities and features of the dissemination o f information 
on the Internet.  The analysis on the possibility o f the evaluation o f information on the Internet.  The basic 
technology  rasprostronenie  information  as  web  and  enterprise  information  portals.  The  basic 
characteristics o f corporate information portals in networks,  and their dependence on the architecture, 
structure, functional  content,  hardware  and software  aspects.  It  describes  the functional steps  o f a 
corporate portal.  Based on the study o f the functional structure o f a corporate portal,  a method o f their 
creation.  It  is proved  that  a  corporate portal  can facilitate  setting  objectives  and  monitoring  their 
implementation.
Keywords:  information  technology,  enterprise  information  portal,  Repository, 
metadata, 
information Base.
УДК 378.12
H.  Нурым**, H.  Керимбаев, А. Абирова*
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ РОБОТОТЕХНИКИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 
КУРСА ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
(г.Алматы, Казахский национальный педагогический университет имени Абая,
*-магистрант, **- студент)
Аннотация. 
В 
статье  рассматриваются 
вопросы 
использования 
элементов 
робототехники  при  проведении  факультативных  занятий  по  информатике.  Представленная 
программа  BYOB  составлена  из  пользовательских  блоков  для  имитации  наиболее  значимых 
датчиков,  что  поддерживают  автономию роботов.  Обучение  по  данной  программе  основано 
на принципах интеграции теоретического обучения с процессами практической  деятельности. 
Использование  элементов робототехники  позволяет  вовлечь учащихся  в  исследовательскую, 
самостоятельную  научную  деятельность.  В  работе  показана  роль  робототехники  для 
развития творческих способностей учащихся младшего школьного возраста.
Ключевые 
слова:  робототехника, 
Scratch, 
программное 
обеспечение 
BYOB,
информационная компетентность,  информатизация образования.
Введение
В  своем  ежегодном  Послании  народу  Казахстана  Глава  государства  Н.Назарбаев 
обратиил  внимание  на  необходимость  развивать  в  стране  отрасли  робототехники  и 
генной инженери.  По словам  Президента  РК, «в рамках второй и следующей пятилеток 
следует  основать  отрасль  мобильных  мультимедийных  нанокосмических  технологий, 
робототехники, генной инженерии, открытия новых видов энергии»  [1,2].
Основная  цель  информатизации  системы  образования  Республики  Казахстан 
заключается  в  создании  единой  образовательной  информационной  среды,  создании 
системы 
электронного 
обучения, 
обеспечивающего 
обучающихся 
равными 
возможностями при получении знаний на всех уровнях образования [3,4]. Робототехника 
в  школе  представляет  учащимся  технологии  XXI  века,  способствует  развитию  их 
коммуникативных способностей, развивает навыки взаимодействия, самостоятельности 
при принятии решений, раскрывает их творческий потенциал [5].
226

Хабаршы  •  Вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки», 
______________________________________ М 2 (50) -2 0 1 5 ______________________________________
Результаты и их обсуждение
Современные  дети  с  самого  раннего  возраста  видят  компьютеры,  электронные 
устройства  и  воспринимают  их  как  часть  обыденной  жизни. 
Сегодня  трехлетний 
ребенок  уверенно  управляет  телевизором,  сотовым  телефоном,  может  выполнять 
элементарные  операции  на  персональном  компьютере,  начинает  осваивать  различные 
виртуальные  компьютерные  игры.  В  современном обществе  идет  внедрение  роботов в 
нашу жизнь, очень многие процессы заменяются роботами.  Сферы применения роботов 
различны:  медицина, строительство,  геодезия, метеорология и т.д.
Робототехника 
-  
прикладная 
наука, 
занимающаяся 
разработкой 
автоматизированных  технических  систем. 
Робототехника  опирается  на  такие 
дисциплины как электроника, механика, программирование.
Дети  и  подростки  лучше  понимают,  когда  они  что-либо  самостоятельно  создают 
или  изобретают.  При  проведении  занятий  по  робототехнике  этот  факт  не  просто 
учитывается, а реально используется на каждом занятии.
Робототехника как научное направление имеет большие перспективы развития. Это 
отражается  в  привлечении  школьников  к  исследованиям  в  области  робототехники, 
обмену  технической  информацией  и  начальными  инженерными  знаниями.  Развитие 
новых  научно-технических  идей  позволит  создать  необходимые  условия  для  высокого 
качества  образования  за  счет  использования  в  образовательном  процессе  новых 
педагогических подходов  и  применение  новых  информационных  и коммуникационных 
технологий.  Понимание  феномена  новейших  технологий,  знание  законов  техники 
позволит  выпускнику  школы  соответствовать  запросам  времени  и  найти  своё 
профессиональное место в современной жизни.
В настоящее время вопросам включения в образовательное пространство изучения 
основ робототехники во всем мире уделяется достаточно внимания. Основная задача при 
этом  стоит  в  охвате  как  можно  больше  детей  с  целью  привлечения  её  к  науке  и 
инженерному  делу.  Робототехника  быстро  становится  неотъемлемой  частью  учебного 
процесса,  потому  что  она  легко  вписывается  в  школьную  программу  обучения. 
Робототехника  поощряет  детей  мыслить  творчески,  анализировать  ситуацию  и 
применять критическое мышление для решения реальных проблем.  Работа в  команде  и 
сотрудничество  укрепляет  коллектив,  а соперничество  на соревнованиях  дает  стимул  к 
учебе.  Возможность  делать  и  исправлять  ошибки  в  работе  самостоятельно  заставляет 
школьников находить решения без потери уважения среди сверстников.  Робот не ставит 
оценок и не дает домашних заданий, но заставляет работать умственно и постоянно  [6].
Играть  с  роботами  можно  весело,  и  процесс  усвоения  знаний  идет  быстрее. 
Робототехника  в  школе  приучает  детей  смотреть  на  проблемы  шире  и  решать  их  в 
комплексе.  Созданная  модель  всегда находит  аналог  в  реальном  мире.  Задачи,  которые 
ученики  ставят  роботу,  предельно  конкретны,  но  в  процессе  создания  машины 
обнаруживаются  ранее  непредсказуемые  свойства  аппарата  или  открываются  новые 
возможности его использования.
Различные  языки  программирования  графическими  элементами  помогают 
школьникам  мыслить  логически  и  рассматривать  вариантность  действия  робота. 
Обработка  информации  с  помощью  датчиков  и  настройка  датчиков  дают  школьникам 
представление о различных вариантах понимания и восприятия мира живыми системами 
[7,  8,  9].  Поэтому,  внедрение  робототехники  в  учебный  процесс  и  внеурочное  время 
приобретают все большую значимость и актуальность.
Мы  рассматриваем  широкий  спектр  возможностей  для  моделирования  роботов 
датчики  без  использования  внешнего  оборудования  с  относительно  стандартных 
ресурсов  компьютера.  В  статье  представлена  ВҮОВ  программа  которая  составлена  из 
пользовательских блоков для имитации наиболее значимых датчиков, что  поддерживают
227

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ.
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
_______________________ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
автономию роботов.
Учить детей программировать в раннем возрасте это прямой путь к освоению языка 
программирования.  Для  этого  широко  применяется  язык  программирования  Scratch, 
чтобы  дать  возможность  детям  младшего  возраста  возможность  экспериментировать. 
Scratch  является  языком  компьютерного  программирования для  детей,  с  графическим 
перетаскиванием  и  падением  пользовательского  интерфейса.  BYOB  вводит  в  первый 
класс  Scratch  процедуры,  списки  и  объекты.  Эти  усовершенствования  позволяют 
использовать  BYOB  в  качестве  мощного  языка  программирования  учить  основные 
понятия программирования, такие как  сложные структуры данных, рекурсия,  объектно- 
ориентированного программирования и т.д.
BYOB, как Scratch, предоставляет набор зондирования особенностей, связанных со 
спрайтами. Хотя большинство из этих функций зондирования в наследстве от нуля.
Программа  состоит  из  поля:  Блоки  Палитра,  Площадь  скрипты.  Sprite  Список. 
Блоки  используются  для  программирования  ваших  спрайтов. 
Блоки  Палитра 
организованы в  восьми  цветных категорий:  Motion,  Looks,  Sound,  Pen,  Control,  Sensing, 
Operators, and Variables (Рисунок  ]).
Рисунок  1.  Scratch интерфейс
Перетащите  из  блоков  Палитры  необходимые  скрипты  (команды).  По  умолчанию 
спрайт  для  новых  проектов  alonzo.  Чтобы  использовать  другой  спрайт  в  качестве 
значения  по  умолчанию,  экспортировать  спрайты,  переименовывать  экспортированный 
файл как default.sprite, и поместить его в папку костюмы. Чтобы заменить только костюм 
по умолчанию,  поместите  файл-образ  под названием  default.jpg  (или  .png  или  .bmp  или 
.gif) в папке костюмы.
Приведём  пример  построения  квадрата,  в  котором  используется  возврат 
ориентации  робота.  В  BYOB  ориентации  сообщает  команды  направления,  которые 
измеряются  в  градусах  (Рисунок  2а).  Результат  построения  квадрата  показан  на 
рисунке 26.
228

Есть  и  другие  варианты  построения  квадрата  с  помощью  программы  ВҮОВ.  В 
палитре Variables, используя кнопки  "Make  a block", расположенные в нижней части, вы 
можете  самостоятельно  создать  блок.  Вы  также  можете  определить,  будет  ли  блок 
доступен  для  всех  спрайтов,  или  только  для  текущего  спрайта.  При  нажатии  на  эту 
кнопку появится диалоговое окно, в котором можно выбрать Блока имя, форму, и палитру 
/ цвет (Рисунок 3). Выбрать палитру Motion, Command,  и введите слово  "квадрат" в поле 
имени.  Ппи нажатии кнопки ОК. вы входите в пелактоо блоков (Рисунок 4).
Перетащите из блоков Палитры необходимые скрипты (команды), в результате чего 
создается блок (Рисунок 5, Рисунок 6).
При  нажатии  кнопки  ОК  ваш  блок  отображается  в  нижней  части палитры  Motion 
(рисунке  7).  Одна  из  интересных  особенностей  BYOB,  связано  с  тем,  что  спрайты 
являются  объектами  первого  класса.  Один  спрайт  можете  задать  другой  спрайт 
выполнить  сценарий  или  блок.  Один  спрайт  может  также  попросить  другой  спрайт 
выполнить  команду  или  сценарий  одновременно.  На  рисунке  8  показано  выполнение 
работы четырёх спрайтов.  В роли спрайтов выступают четыре шара.
С  помощью  BYOB  нам  удалось  разработать  программу  факультативного  курса 
«РоботИнфо».  BYOB  может действовать как с  помощью  внешнего  оборудования,  так и 
без  такового,  поскольку  выступает  в  качестве  самого  робота  и  может  моделировать 
работу  Робота.  При  моделировании  роль  Робота выполняют  спрайты.  Факультативный 
курс  «РоботИнфо» знакомит с основами науки информатики детей младшего школьного 
возраста.
Целью  данного  факультативного  курса  является  обучение  воспитанников  основам 
робототехники,  программирования.  Обучение  по  данной  программе  основано  на
229

лаиаршы  •  вестник
«Физика-математика гылымдары» сериясы • Серия «Физико-математические науки»,
___   _______________   _______________№2 (50) -2015 
________________________________
обеспечивающих социальную адаптацию к современным рыночным отношениям;
• приобретение навыков коллективного труда;
• организация разработок технико-технологических проектов.
Для 
реализации 
программы 
курса 
необходимо 
предусмотреть 
наличие 
специального 
кабинета  для  занятий: 
кабинет  информатики 
(рабочие  места,
оборудованные компьютерами).  Реализация данного курса в начальных классах требует 
наличия компьютеров и соответствующего программного обеспечения ВҮОВ.
Программа  факультативного  курса  в  игровой  форме  охватывает  знакомство  с 
программой  ВҮОВ  и  расширяет  знания  детей  в  области  информатики.  Занятия  могут 
проводиться в виде лабораторных работ. Выбор содержания и объем лабораторных работ 
зависит  от  сложности  учебного  материала  для  усвоения,  из  внутрипредметных  и 
межпредметных  связей.  При  планировании  лабораторных  работ  мы  учитывали,  что 
наряду с ведущей дидактической целью - подтверждением теоретических положений - в 
ходе  выполнения  заданий  у  учащихся  формируются  умения  и  практический  опыт, 
исследовательские  умения  (наблюдать,  сравнивать,  анализировать,  устанавливать 
зависимости,  делать  выводы  и  обобщения,  самостоятельно  вести  исследование, 
оформлять результаты).
Приведем примеры лабораторных работ,  которые преподаватель  может провести с 
учащимися, используя программу ВҮОВ.
Лабораторная  работа  «Нарисовать  пунктирную  окружность». 
Для  этого 
составляем алгоритм рисования пунктирной окружности и выполнение прогаммы ВҮОВ 
(Рисунок 9).
Заключение
Роботехнические  конструкторы  дают  возможность  учащимся  манипулировать  не 
только виртуальными, но и реальными объектами. Это имеет немаловажное значение для 
успешного  освоения  учебного  материала  учащимися  с  разными  ведущими  каналами 
восприятия.  Обработка  информации  с  помощью  датчиков  и  настройка  датчиков  дают 
школьникам  представление  о  различных  вариантах  понимания  и  восприятия  мира 
живыми системами.
Таким образом, введение факультативного курса по информатике с использованием 
элементов  робототехники  имеет  положительные  результаты  процесса  обучения  в 
начальных  классах.  Данный  факультатив  активизирует  познавательную  деятельность 
учащихся,  вызывает  у  них  интерес  к  техническому  моделированию,  изучению 
робототехники и компьютерных технологий в целом.
1.  Ежегодное  Послание  народу  Казахстана  Главы  государства  Н.Назарбаева.
АСТАНА.  17 января 2015 г.
2.  Стратегия «Казахстан 2050». Стратегический план развития РК до 2050 года.
231

ИНФОРМАТИКА. ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ.
БІЛІМ БЕРУДІ АҚПАРАТТАНДЫРУ 
ИНФОРМАТИКА, МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ 
_______________________ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ______________________
3.  Kerimbayev  N.,  et  al.  "E-leaming  for  ungraded  schools  of  Kazakhstan:  Experience, 
implementation,  and  innovation."  Education  and  Information  Technologies  (2014):  1-9. 
Springer.
4.  Kerimbayev N. "Virtual learning: possibilities and realization." Education and Information 
Technologies (2015):  1-13. Springer.
5.  Петракова  O.B., 
Ракитин  Р.Ю.  Особенности  изучения  робототехники  в  школе. 
http://robotuni-altai.ru/metodichka
6.  Николаева И.Ф., Дмитриева  А.С.  Основы  робототехники в школе // Материалы VI
Международной 
электронной 
научной 
конференции
www.scienceforum.ru/2014/462/2984
7.  Паронджанов В. Д. Как улучшить работу ума: Алгоритмы без программистов — это 
очень просто! — М.: Дело, 2001.
8.  Arlegui,  Javier,  Michele  Moro,  and  Alfredo  Pina.  "Simulation  of Robotic  Sensors  in 
BYOB." Proceedings of Robotics in Education 2012 (2012).
9.  Роботы и робототехника http://www.all-robots.ru
Аңдатпа. 
Бүл  мщалада  информатика  пәпінен  робототехника  эле.менттерін  цолдана 
отырып  факультативті  сабацтар  өткізу  мәселелері  царастырылады.  Үсынылып  отырган 
ВҮОВ  программасы  робот  дачиктерінің  жүмысын 
гшитациялау  үшін  цолданылатын 
блоктардан  түрады.  Бүл  программа  бойынша  теориялыц  оцыту  практикалъщ  қызметпен 
үштастыру қагидаттарына негізделген. Робототехника элементтерін пайдачану оцушыларды 
ізденушілікке,  өзбетімен  гылыми  зерттеу  жүмыстарымен  айначысуга  мүмкіндік  береді. 
■Сонымен  ңатар,  бастауыш  мектеп  жасындагы  оқушылардың  шыгармашылыц  қабілеттерін 
дамыту үшін робототехниканың атқаратын рөлі көрсетіледі.
Түйін  сөздер: 
робототехника,  Scratch,  BYOB  багдарламальщ  қуралы,  ацпараттыц 
қүзіреттілік,  біліч беруді ақпараттандыру.
Abstract. 
The article deals with the use o f robotics elements during elective classes in computer 
science.  The presented program  BYOB  is  composed o f custom  blocks  to simulate  the  most important 
sensors  that  support  the  autonomy  o f robots.  Training for  the  program  based  on  the  principles  o f 
integration  o f theoretical study  and practical activity.  Using  the  robot allows  students  to  engage  in 
research,  independent scientific  activity.  The paper shows  the  role  o f robotics for the development o f 
creative abilities o f pupils o f primary>
 school age.
Keywords: 
robotics,  Scratch,  BYOB,  information competence,  informatization o f education.
ӘОЖ 378.016.02
Б.Д. Сыдықов
БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМДІ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
САУАТТЫЛЫҒЫН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР НЕГІЗІНДЕ ДАМЫТУҒА
ДАЙЫНДАУ
(Алматы қ., Абай атындағы Қазақ үлтгық педагогикалық университеті)
Аңдатпа.  Макалада  окушылардың  функционалдық  сауатгылығын  дамыту  болашақ 
мұғалімнің  кәсіби  құзыреттілігінің  құрамдас  бөлігі  ретінде  қарастыръшады.  Функционалдық 
сауаттылықты  дамытуға  қажетті  әдіснамалық  ыңғайлар  ұсынылады.  Болашақ  мұғалімдерді 
оқушылардың  функциональдық  сауттылығын  акпараттык  жүйелер  негізінде  дамьггуға 
дайындауда  оқытудың  технологиялық  ыңғайы  қолданылады.  Функциональдық  сауаттылықты 
қалыптастырудың  негізгі  теориялық  қағидаларын  және  кұрылымдарын  негізге  ала  отырып

1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал