«Сатирада салмақ қалмады» деген пікірмен келісесіз бе?жүктеу 0.75 Mb.

бет1/6
Дата13.02.2017
өлшемі0.75 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ОЙ-КӨКПАР«Сатирада салмақ қалмады» деген пікірмен келісесіз бе?

Осындай көріністі қызылордалық құс-

тар әлемін зерттеуші Оразбай Қосанов 

аға мыз ба байқаған екен. Ендеше, қар-

лығаштың азайып бара жатқаны рас бол-

ды ғой. Көптеген кісімен осы жайлы сөй-

лес кенде де киелі құстың сирей түскені 

әң гіме өзегіне айналады. Қазақ халқында 

қар лығаш жайлы талай аңыз бар. Басқа 

ұлтты қайдам, қазақ пен қарлығаш құс 

бір-біріне өте жақын. Бәріміздің санамыз-

да сақталып қалған «Қарлығаштың құй-

рығы неге айыр?» деген ертегіні ертеректе 

егде кісілерден тыңдап өстік. Кішкентай 

баланың өмірін сақтап қалған құсты сол 

се бепті бауыр тартамыз. Дегенмен кейінгі 

ке зеңде оларды жиі көзіміз шала бер мей-

тіні жанымызды жабырқатады. Олар 

неліктен азайып кетті? Бұл тұрғыда 

Оразбай ағамыз «Иә, мұндай көрініс бай-

қа лады. Оның себебі ретінде мен бы лай-

ша жорамал жасаймын. Бүгінде баяғыдай 

емес, қоршаған ортамыз бұзылып ба ра-

ды. Экологиялық жағдай көптеген өңірде 

кө рініс беріп отыр. Жер астынан қазба 

байлықтар өндірілуде. Бұл табиғаттың 

тепе-теңдігін сақтауға кері әсерін тигізеді. 

Осын дай өзгерісті ең алдымен аң мен құс 

бай қайды. Қарлығаш секілді құстардың 

біздің даламызда азая түсуіне осы секілді 

жағдайлар ықпал жасауы әбден мүмкін», 

– дейді.


ОЙТҮР

ТКІ


Жалғасы 2-бетте 

Жалғасы 3-бетте 

Бұған дейін төрт қап-қара «Линкольн» кабрио-

летін мінген Олимпиада жүлдегерлері Астана кө-

шелерін аралап шықты. Қаланың сол жағалауынан 

басталған көшті халық зор қуанышпен қарсы алды. 

Алдағы кабриолетте – алтынмен апталған үш 

толағаймыз Серік Сәпиев, Илья Ильин және Алек-

сандр Винокуров. Олардан кейін – төрт батыр қы-

зымыз Зүлфия Чиншанло, Майя Манеза, Свет лана 

Подобедова және Ольга Рыпакова, ал соңғы екі 

машинада күміспен күптелген Әділбек Ниязым-

бетов, сондай-ақ қола медаль таққан Даниял Гад-

жиев, Гюзель Манюрова, Марина Вольнова, Ақ-

жүрек Таңатаров және Иван Дычко тұрып-тұрып, 

қол бұлғап,  медальдарын жарқы ратып жатты. Тә-

уел сіздік сарайына жеткен картежді Елбасы Нұр-

сұлтан Назарбаев қарсы алды. 

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ЖЕҢІСТІҢ «ҚҰПИЯСЫ»

«Екі апта бойы барша Қазақстан халқы ұлы 

аламанға үкілеп шығарып салған үміткерлердің 

тілеуін тілеп, жанкүйер болды. Алыс сапарға, 

жауапты жарысқа елдің батасын алып аттанған ұл-

қыздарымыз үмітімізді ақтады. Қазақстан 

спортшылары ел тарихында бұрын-соңды 

болмаған табысқа қол жеткізді. Лондон төрінде 

Қазақ елінің көк байрағы жеті мәрте әлемнің бар-

лық туынан биік көтерілді.Отанымыздың Әнұраны 

жеті рет Лондон көгінде әуеледі. Спортшылар 

Олим пиаданың алғашқы күнінен бастап соңғы сәт-

терге дейін қоржынға медаль салумен болды. Құр-

метті қазақстандықтар, кірпік қақпай теледидарға 

тел 

міріп, тілекші болған миллиондаған қа зақ-

стандықтың ықыласы әрбір спортшыға қанат 

бітірді. 

Алматы


+30..  +32

о

+16..  +18о

+30..  +32

о

+14..  +16о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

Сатираның салмағын ешкім өл-

ше ме ген шығар. Сондықтан оны сал-

мақ ты, салмақсыз дегенге келісе ал-

май мын. Бірақ бізде сатира жоқ екені 

рас. Мы салы, мен қазір «жур на листер 

ән ші  лерді,  әртістерді  жаз баса,  күн  кө ре 

ал майды» десем, ол – сатира. Са тира 

–  бі реудің  кем ші лігін  ай ту,  мемлекеттің, 

тіпті мем лекет бас шыларының, ми-

нистр мен пар ламенттегілердің, тіпті 

жур  на листердің  өздерінің  кем ші лігін 

ащы әзілмен жеткізу, айту. Бі рақ қа зір 

ол бізде жоқ.  Демек, біз де са тира да 

жоқ. Сатира театры әр  тістерінің не гізгі 

міндеті сах на ға шыққаннан ке йін елді 

қыран-то пан күлкіге батыру емес,  са-

тира үшін түп кі мақсат – ойландыру, 

оның бір ауыз сөзі адамды ойға салса 

не месе сы налған кейіпкер өзін-өзі та-

нып, ұял са, болды. 

– Салмағы ауыр сатираны табуға 

бо лады. Оны мүлдем жеңілдеп кетті 

деу ге болмайды. Рас, салмағы жеңіл-

де гені рас. Бірақ ол түпкілікті сатира 

қал мады деген сөз емес. Бұл әңгімені 

қоз ғағанда біз, ең алдымен, оның се-

беп-салдарына үңілгеніміз жөн. Қазір 

са тира неге жеңілдеп кетті?  Біле біл-

сеңіз, әзіл деген тіл дамыған жерде 

жү реді. Тіл дамымағаннан кейін әзіл 

өледі. Оған сатириктерді бол 

маса 

басқаларды кінәлай берудің қа жеті жоқ. Ол бейшаралар жазар еді жақ-

сылап, бірақ қазір оны оқитын адам 

жоқ. Қазір баяғыдағыдай  ешкім кітап 

оқымайды, жеңіл-желпі сатираға әуес. 

Өзі тіл білмеген адам тілдің ауыр лау 

әзілдерін түсінеді дейсің бе?! Көп-

шіліктің айтуы бойынша, сатирада сал-

мақ қалмады, әзіл жеңілдеп кетті.  АҢДАТПА

...дедім-ай, ау!

-бетте

-бетте

4

5Балуанның бабын 

бапкерден артық 

кім білер?

-бетте

7

ДАТ!

Егер дарынды адамға тән 

басты қасиет не десе, 

мен намысқойлық дер едім

149,18

184,63

23,46

13250,11

941,18

1655,14

4,68

1,23

14291

113,47

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Ермахан ЫБЫРАЙЫМОВ, Сидней Олимпиадасының чемпионы:

– Сабырлы, тыныш өмірді тілеген 

еркек екінші әйел алмайды. Ондай ер-

азаматтар бір әйелмен шектеледі. Ал 

даудан, ұрыс-керістен үрейленбейтін-

дер екінші әйел алуға жүрексінбейді.(halyksozi.kz сайтынан)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Олимпиадалық 

триумфтың үш жолы

Алмат САҚАТ, 

әртіс:

Уәлибек ӘБДІРАЙЫМ, 

«Шаншар» әзіл-сықақ 

театрының жетекшісі:

-бетте

3

Сатира қоғамның кемшілігін әшкерелеуші құрал ретінде аса пәрменді болатын. Тіпті «әдебиеттегі оппозициялық жанр» айдарын да 

еншілеген ерекше жанр еді. Оның уытты тілінің өзі көркем 

кестеленгенде үлкен бір мәдениеттің бөлшегін құрайтын. Сатира 

сонысымен де құнды, сонысымен де көпшілікке етене жақын еді. 

Бірақ соңғы жылдардың сатирасы осы үдеден сусып, қарабайыр 

кейіппен салмағын сұйылтты.  Сахналық сатиралық 

қойылымдарға  өздері автор, өздері режиссер болуға әуес 

әзіл-сықақ театры иелері «орынсыз ыржаң, болымсыз 

қылжаңға» бой алдырып кеткендей.  Сатира театрларының 

әртістері қазір  қисалаңдап, қисынсыз әртүрлі әрекеттер 

жасап,  бір сөзге көрермен күліп қалса, соны қайта-қайта 

қайталап, айтайын деген ойдың мәні мен мағынасын 

кетіреді. Қазіргі таңда әзіл-сықақ театрлары 

баршылық, алайда олардың барлығының да 

көтеретін тақырыбы мен көрерменге жеткізу мәнері 

өте төмен дәрежеде. Осындай келеңсіздіктерден 

соң қазақтың сатирасында салмақ қалмады деуге 

бола ма? Бұл пікірмен келісесіз бе? 

с

е 

бетте

6

ЛЕБІЗҚадірлі мұсылман бауырлар, 

құрметті отандастар!

Ме йірім ді,  рақымды  Алланың 

атымен бастаймын!

Міне, айлардың төресі, күллі мұсылман баласы 

үшін қасиетті Рамазан айымен қимай қоштасатын күн-

ге де таяп қалдық. Еліміздегі барша мұсылман күннің 

аптапты ыстығына қарамастан, шілде мен тамыз айын 

жақсы ниетпен, тақуалықпен, оразамен өткіз-

ді. Кездескен қиындықтарға сабыр етіп, Жаратушы 

иеміздің разылығына ұмтылды. Ми қайнатар ыстықты 

ауыр сынбай ораза ұстауға төзе алған жанның өмірдің 

бас қа да сынақтарына сабырлылық таныта алатыны 

сөз сіз.

Рамазан құлшылық пен сабыр, береке мен бірлік, 

мейірім мен қайырымдылық айы болса, үш күн бойы 

тойланатын Ораза айты мейрамы – адамдардың 

көңіліне көктем сыйлап, жанын жадырататын ұлық 

мереке. Баршаңызды ислам үмбетінің ең қасиетті де 

ұлық мерекесі – Ораза айты мейрамымен құттықтай-

мын! Еңбектеген сәбиден еңкейген кәріге дейін барша 

мұсылман шат-шадыман қуанышқа бөленетін бұл 

мей рам Қазақстан жұртшылығына да құт-береке, ын-

ты мақ, ырыс әкелсін!

Айт мерекесі адамның рухани өміріне сәулесін 

төгіп, жанға жылу беріп, жүректерге қуаныш сый-

лайды. Сондықтан жыл сайын бұл мейрамды барша 

мұсылман сағына күтеді, ерекше қастерлейді. 

Жалпы, мұсылман жұртшылығы жыл сайын екі рет 

зор шаттыққа бөленеді. Бірі – осы Ораза айтында, 

екін шісі – Құрбан айты кезінде.

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) Меккеден Мәдинаға кө-

шіп келгенде жергілікті халықтың мейрамдап, көңіл 

көтеріп жатқанын көріп, мұның қандай мереке екенін 

сұрағанда: «Бұл – біздің исламға дейін тойлап келе 

жатқан мерекеміз», – деген жауап естіді. Сонда 

Расулулла (с.ғ.с.): «Алла сіздерге бұдан да ұлық екі 

мейрам берді. Олар – Ораза және Құрбан айттары», 

– деп осы ислами мейрамдардың мәртебелі екендігін 

білдірген.

Ораза айты адамдарды бауыр малдық пен кі ші пе-

йіл дікке, кешірімділік пен сүйіспеншілікке ша қырады.

Ислам шариғатында пітір садақасының осы айт 

қарсаңында берілуі де жайдан-жай емес. Ораза 

айтының хадистерде «Ғид-у-лфитр», яғни «Пітір 

мейрамы» деп аталуы да сондықтан. Пітір садақалар 

жағдайы нашар, мүмкіндігі шектеулі отбасыларды 

қуанышқа бөлеп, айт мейрамында дастарқан жаюға 

жағдайы келмегендерге демеу болады. Сонымен 

қатар бұл күні мұсылмандар марқұмдарын да еске 

алып, Алладан оларға шапағат тілеп, дұға етеді.

Айт күнінің өзіне тән жарасымды да сауапты амалдары 

мол. 


Ұлық мереке 

құтты болсын!

№146 (828) 

18 тамыз, сенбі

2012 жыл


Мансұр ХАМИТ (фото)

Асанәлі ӘШІМОВ:

Қарлығашқа кім қамқорлық көрсетеді?

Халқымыздың ертеден табиғатқа жаны жақын болды. 

Әсіресе кейбір аң мен құсты киелі санады. Солардың 

қатарында қарлығаш та бар. Ауылда өскен бала оны жақсы 

біледі. Әрбір шаңырақта қарлығаштың ұясы тұратын 

еді. Үйдің есігі күнұзаққа ашық болатын. Қарлығаш үйге 

емін-еркін кіретін. Балапандары күні бойы «ән салады» 

да жатады. Оған әбден үйрендік. Олар жылы жаққа ұшып 

кеткенде шаңырақта жақынымыз жоқтай көрінетіні тағы 

бар. Туған топырақтан нәр алған төл перзент мұндай 

көріністі ешқашан жадынан жоғалта қоймайды. Ауылды 

сағынғанда бұрынғы сол бір көрініс ойыңа оралып, 

көз алдыңда көлбеңдей береді. Қазір де елге барғанда 

қарлығашты іздеп елеңдеп отырамыз. Алайда баяғыдай 

емес, аталмыш қанатты көзімізге көп түсе бермейді. Әрбір 

үйге ұя салуды да қойған секілді. Адамдар да бұрынғыдай 

есігін күні бойы ашып қоймайды. Әйтеуір, қарлығаштың 

«мінезі» өзгерген. Жұмыр басты жандарға жолай бермейді. 

Ертедегідей топ-тобымен ұшып жүрмейді. 

XXX жазғы Олимпиада ойындарын-

да қазақтың көк байрағы көтерілген 

сәтті қазақстандықтар ешқашан ұмыт-

пайды. Алтыннан алқа тағып, Ән-

ұранымызды шырқатқан чем пион-

дардың қуанышты жүзі, көз жасы, 

өзге ұлт өкілі болса да, Қазақстанның 

Туына бас иіп, алғыс айтуы олардың 

қазақ жеріне деген ізгі ниетін, ыстық 

сезімін көрсетті. Қазақ, орыс, дүнген, 

татар – барлығы бір жұдырықтай 

жұмылып, намысты қолдан бермеуге 

тырысты. Тәуелсіз Туымыздың 

жоғарыдан көрінуін тіледі. Кеше 

Астанадағы Тәуелсіздік сарайында 

толағай жеңіспен оралған Мемлекеттік 

Туды Олимпиада жүлдегерлері Елбасы 

Нұрсұлтан Назарбаевқа табыстады. 

Бұл жерде оларды ұлықтау рәсімі өтті.

Арман АСҚАР

19 ТАМЫЗ – ОРАЗА АЙТТЫҢ БІРІНШІ КҮНІ

Шейх Әбсаттар қажы ДЕРБІСӘЛІ,

Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен 

Орта Азия мүфтилер кеңесінің төрағасы, бас мүфти:

Әділжан ҮМБЕТ

«ӘЖЕПТӘУІР ӘН ЕДІ,

«ӘЖЕПТӘУІР ӘН ЕДІ,

ПҰШЫҚ АЙТЫП ҚОР 

ПҰШЫҚ АЙТЫП ҚОР 

ҚЫЛДЫ...»

ҚЫЛДЫ...»

Қайыңның


Қайыңның

үйіліндей 

үйіліндей 

ұйыған...

ұйыған...

№146 (828) 

18.08.2012 жыл, 

сенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Басы 1-бетте

 

Адвокаттың ақысы қанша тұрады?ТЕМІР

Ж

ОЛ

Қарағанды мен Омбы арасын 

жаңа пойыз жалғайтын болады

ҚР Көлік және коммуникация министр-

лігі мамандарының хабарлауынша, алдағы 

айдың ортасынан бастап Қарағанды – 

Петропавл – Омбы бағдары бойынша 

апта сына үш рет жаңа пойыз қатынайды. 

Оның құрамында үш купе және бес плац-

карттық вагон бар. Бұл бағыт әлеуметтік 

жа ғынан маңызды санатқа жатқызыл ған-

дықтан, республикалық бюджеттен суб-

сидияланады.  «Жолаушылар тасы мал-

дары» АҚ мамандары жаңа теміржол 

қа ты н асының екі елдің шекаралас өңір ле-

рінің алыс-берісін жақсарта түсетініне се-

нім ді.

Болатбек МҰХТАРОВ

Қыркүйектің 15-інен бастап Қарағандыдан Омбыға жаңа 

жолаушылар пойызы қатынайды. Бұл бағыттағы пойызды 

жасақтауға біздің ел азаматтарының ұсынысы себеп болды.

ЛЕБІЗ


Елбасының «Өркен» 

білім гранты 345 

оқушыға беріледі

ҚР Білім және ғылым министрлігінде ҚР Тұңғыш Президентінің 

«Өркен» білім беру грантын тағайындау жөніндегі республикалық 

комиссияның жұмысы қорытындыланды. Республика бойынша бұл 

грантқа Назарбаев зияткерлік мектептеріне іріктелген 345 оқушы ие 

болды.

Министрлік мамандарының хабарла-

уын  ша,  республикалық  комиссия  Көк ше  тау, 

Талдықорған,  Семей,  Орал  қала ла  рын   дағы 

физика-математикалық 

ба     ғыт   тағы 

Назарбаев  зияткерлік  мек теп те ріне  және 

Өскемен қаласындағы хи мия-био логиялық 

бағыттағы 

Назарбаев 

зият  кер  лік 

мектептеріне  7,  8,  9-сынып  оқу     шы ларын 

іріктеу 

конкурсының 

қоры тын  дысын 

шығарды. Іріктеу 16-24 шілде ара лығында 

өткізілген болатын. Қа 

былдау ко 

-

миссиясының есебі бойынша «Өркен» гран-ты байқауына 827 оқушы құжат тап сырды. 

Сынақ нәтижесінде шектеулі балды 370 

оқушы жинаған. Комиссия мүше 

лерінің 


қарауына шектеулі балл алған бар 

лық 


үміткердің материалдары ұсынылды. Рес-

публикалық комиссияның шешімімен 345 

оқушы «Өркен» білім беру грантының ие гері 

атанса, 114 оқушы резервтік тізімге енді.

МАРАПАТ

Олимпиадалық триумфтың үш жолы

Осылайша, барша Қазақстанның ме-

рейі үстем болды», – деп бастады өз сөзін 

Н.Әбішұлы. Осыдан кейін Президент XXX 

жазғы Олимпиада ойындарындағы Қазақ-

станның рекордтық жеңісіне тоқталып, 

оның «құпиясын» ашып берді. «Биылғы 

олим пиадалық триумфтың үш жолы бар. 

Бі 

рінші – мемлекеттің денешынықтыру және спортты қолдауы. 2006 жылдан 

бастап осы салаға бөлінетін қаражаттың 

көлемі үш есе артты. Биылдың өзінде 10 

млрд теңгеге жуық қаржы шығарылып 

отыр. Республика бойынша 33 мыңнан 

астам спорттық нысан салынып, 70 мың-

дай секция ашылды. Бүгінде спортпен 

айналысатын халықтың жалпы саны 3 

миллионнан асып жығылады.

Екінші, ол – әрбір спортшының да-

рыны, оның жеңіске деген құлшынысы, 

сондай-ақ бапкерлердің кәсіби шеберлігі. 

Олимпиада кезінде біз аса тартысты 

додаларға куә болдық. Қазақстанның 

атынан шыққан әрбір спортшының жеңіске 

лайық екендігін көрдік», – деген сөзбен 

Н.Назарбаев әрбір спортшының жеке 

қабілет-дарынын ерекше атап өтті. Осы 

кезде Олимпиада жүлдегерлері көз жасын 

жасыра алмады. «Ал қазақстандық жеңіс-

тің үшінші жолы – этносаралық достық, 

халықтың бірлігі. Байқап қараңызшы, біз-

дің командамыз Қазақстан халқы спорттық 

ассам 


блеясы іспетті. Олимпиада жүл-

дегерлері ішінде алты ұлттың өкілі бар. 

Олардың бәрі бір отбасы болып, жарыс 

жолына шықты. Шыны керек, спортшы ла-

ры мыздың жеңісі бәрімізді біріктіре түсті. 

Ортақ үйіміз – Қазақстанда тұрып жатқан 

барша ұлттардың бауырластығын, па-

триот 


тық рухын асқақтатты», – деді 

Елбасы. Осы орайда Н.Назарбаев спортпен 

жаппай айналысу мәдениетін барынша 

дамыту қажеттігін жеткізді. «Қазақстанда 

кеңінен танымал 20 олимпиадашы 

республиканың 14 облысынан шығып 

отыр. Ал енді қараңызшы, егер әрбір 16 

облыс бізге бір-бір алтын медаль иегерін 

тәр биелеп берсе, оның өз жетіп тұрған жоқ 

па?» – деп ағынан жарылды Президент. ҚАЗАҚСТАН СПОРТТЫҚ 

ДЕРЖАВАҒА АЙНАЛДЫ

Салтанатты шара барысында Мемлекет 

басшысы спортшылардың ата-аналарына 

өз ризашылығын білдіріп,  Олимпиада 

жүл 

дегерлеріне бірқатар мемлекеттік наградаларды табыстады. Президент Қа-

зақ стан құрамасының капитаны, был ғары 

қолғап шебері Серік Сәпиев, велошабандоз 

Александр Винокуров және ауыр атлет 

Илья Ильиннің кеудесіне Отан орденін 

тақты. Зілтеміршілер Зүлфия Чиншанло,  

Майя Манеза, Светлана Подобедова және 

же ңіл атлет Ольга Рыпакова ІІ дәрежелі 

«Ба рыс» орденімен марапатталса, палуан 

Даниял Гаджиев, боксшылар Әділбек Ния-

зымбетов, Иван Дычко, Марина Воль нова, 

палуан қызымыз  Гөзел Манюрова жә не 

еркін күрес шебері Ақжүрек Таңатаров 

Құрмет орденіне ие болды. Ал Спорт және 

дене шынықтыру істері агент тігінің төр-

ағасы Талғат Ермегияевқа Парасат ор  дені 

табыс етілді. «Осыдан төрт жыл бұ рын 

Бейжіңде өткен Олим 

пиадамен са 

лыс-


тырғанда, бұл жолы Қазақ станның «ал-

тыны» үш есе көбейді. Бейжіңде біз 29-шы 

орында болдық. Ал Лондонда бірден 12-

ші сатыға секіріп, таңғаларлық нәтиже ге 

қол жеткіздік. Осылайша, Қазақстан 205 

ұлттық коман даның ішінде жетекші спорт-

тық державаға айналды. Бұл – барша хал-

қы  мыздың толағай табысы. Ен ді осы ме-

же  ні ұстап қалу қажет», – деді Н.На  зар баев.  

Серік СӘПИЕВ, XXX жазғы Олимпиада 

ойындарының чемпионы, Вэл Баркер 

кубогы мен Отан орденінің иегері:

– Осыдан төрт жыл бұрын Бейжің 

Олимпиадасының жүлдегерлерін 

ұлықтау кезінде мен шетте тұрсам да, Сіз 

мені шақырып алып: «Серік, уайымдама! 

Бәрі дұрыс болады. Бұл – спорт», – деген 

едіңіз. Бұл сөздер ма ған күш-жігер берді. 

Мен өз мақсатыма жетуге бел будым. 

Міне, бүгін мен Олим пиада чем пион да-

ры қатарында тұр мын (көзіне жас алды). 

Біздің же ңі сіміз – елдің жеңісі. Жеңіспен 

оралған Мем 

лекеттік Туды тапсыруға 

рұқсат еті ңіз! 

Илья ИЛЬИН, әлемдік рекордты 

жаңартқан Олимпиаданың екі дүркін 

чемпионы, Отан орденінің иегері: 

– Ең алдымен барша Қазақстан 

хал қын осы ортақ жеңіспен құттық тай-

мын. Лондонда жасағаны мызды ұмыту 

қиын. Онымен біз өзіміз үшін жоғары 

межені бекіттік. Әрине, Рио Олим-

пиадасына барынша дайындалатын 

бо ламыз. Мен қатты қобалжып тұрмын. 

Өз өмірімде Нұрсұлтан Әбішұлы сияқты 

адамның барына қуанамын. Ол – қиын 

кезде көмектесе білген нағыз азамат. 

Риода мен үшінші алтын медаль 

аламын. Оған 99,9 пайыз кепілдік 

беремін.  

Марина ВОЛЬНОВА, 

Лондон Олимпиадасының қола 

жүлдегері:

– Олимпиадаға кетер алдында біз 

жеңіспен ораламыз деп уәде берген 

едік. Сол сенімді ақтадық деп 

ойлаймын. Сізді, Нұрсұлтан Әбішұлы, 

ешқашан ұятқа қалдырмаймыз. Рақмет 

Сізге! (осы сөзді М.Вольнова еш 

мүдірмей таза қазақ тілінде айтты).

Александр ВИНОКУРОВ, 

Лондон Олимпиадасының алтын медаль 

иегері:

– Сиднейде алған күмістен кейін 

ара ға 12 жыл салып мен Олимпиада 

алтынына қол жеткізіп отырмын. Бұл 

түсіме кірмеген ой-арманым еді. Осы 

арманыма жеткеніме шексіз бақыт-

тымын. Өзім кеше ғана Еуропадан кел-

дім. Ол жақта бәрі Қазақстан туралы 

айтып, біздің Швейцария сияқты да-

мы  ған мемлекеттерді артқа тастаға ны-

мызға таңғалып жүр.   

Астана  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал