Сапа менеджменті жүйесі жұмыс нұСҚАУжүктеу 80.98 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі80.98 Kb.

 

САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕСІ 

ЖҰМЫС  НҰСҚАУ   

 ЖН-ОӘБ-007/02-2015 

 

ПӘННІҢ  ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫН ӘЗІРЛЕУ 

 

АЛҒЫ СӨЗ  

                            

1.  Оқу-әдістемелік басқармасымен ӘЗІРЛЕНДІ ЖӘНЕ ЕНГІЗІЛДІ 

2.  Әзірлегендер 

–  Оқу-әдістемелік басқарма басшысы, с.ғ.к., доцент 

Р.С. Тәжітаева 

 

 –  Оқу-әдістемелік 

басқарма 

әдіскері, 

ғылым 


магистрі  

З.М. Оралова 

 

 

  

3.  Келісілді 

–  Оқу істері жөніндегі проректор, т.ғ.к., доцент 

С.Д. Мамраимов 

 

 

–  Cапа менеджменті, аккредиттеу және мониторинг  бӛлім басшысы А.А. Алтыбаева 

 

  

 

4.  «Сырдария» университеті Ғылыми кеңесінің «___»________2015 ж.    № ____ мәжілісінде талқыланып мақұлданды 

5.  Енгізілді   

–  2015 ж. 

6.  Тексерілу мерзімі  –  2017 ж.  

  

 

                                                              

Қызмет бабында пайдаланатын басылым 

 

  

 

  

Жетісай, 2015 

 


«Сырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/02-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Пәннің  жұмыс оқу  бағдарламасын әзірлеу 

7  беттің 2-беті 

 

  

1 ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ 

 Осы  жұмыс  нұсқау  «Сырдария»  университетінің  барлық  кафедраларында  пәндердің 

жұмыс  оқу  бағдарламасын  әзірлегенде  қолданылады  және  СМЖ  ІІІ-деңгейдегі 

құжаттарының құрамына енеді. 

 

2 СІЛТЕМЕЛІК ҚҰЖАТТАР 

Жұмыс  нұсқауын  даярлау  барысында  келесі  нормативтік  құқықтық  құжаттар 

пайдаланылды: 

-  «Білім  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2007  жылғы  27  шілдедегі  №  319-III 

Заңы (2015.07.21. берілген ӛзгерістер мен толықтыруларымен). 

-  «Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарты»  ҚР  Үкіметінің 

2012 жылғы 23 тамыздағы № 1080 қаулысы; 

-  «Білім  алушылардың  үлгерімін  ағымдағы  бақылау,  аралық  және  қорытынды 

мемлекеттік  аттестаттау  жүргізудің  үлгі  ережесін»  Қазақстан  Республикасы  Білім  және 

ғылым  министрінің  2008  жылғы  18  наурыздағы  №  125  бұйрығы  (2013.11.04.  №445 

бұйрығымен берілген ӛзгерістер мен толықтыруларымен). 

- «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары»  ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499  қаулысымен бекітілген. 

 

3 ҚЫСҚАРТУЛАР ЖӘНЕ ТЕРМИНДЕР 

Осы процедурада келесі терминдер мен қысқартулар қолданылған: 

         СУ  –  «Сырдария» университеті; 

        СМЖ – Сапа менеджментінің жүйесі; 

        УС  – Университет стандарты; 

        ЖН – Жұмыс нұсқау; 

ҚР МЖМБС - ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. 

 

4  ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Пәннің  жұмыс  бағдарламасы  -  негізгі  міндеттерін,  жауапкершілігін,  орындалу 

уақытысын,  т.б.  көрсетіп,  қызмет  түрін  атқаруға  қойылатын  талаптарды  белгілейтін 

нормативтік құжат (Үлгі 1). 

«Сырдария»  университеті  кафедраларының  профессор-оқытушылары    аталған  

құжатты    дайындағанда  ҚР  оқу-әдістемелік  нормативтік-құқық  құжаттарын,  Жоғары  білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын және осы жұмыс нұсқауын жетекшілікке 

алуға міндетті. 

Пәннің  жұмыс  бағдарламасы  «Сырдария»  университеті  СМЖ  құжаттарының 

құрамына енеді. 4.1  ТАЛАПТАР 

Пәннің  жұмыс  бағдарламасының    мәтіні  қысқа,  дәл,  әртүрлі  тиісті  қолданыс 

саласында қызмет түрін атқаруға қажетті және жеткілікті болуы керек. 

Пәннің жұмыс бағдарламасында болуы тиіс: 

-

 

Кіріспе (пәннің қысқаша сипаттамасы, пәннің мақсаты, пәннің міндеттері, құзыреттілігі, пререквизиттер мен постреквизиттер, әдістер); 

-

 Жұмыс  оқу жоспарынан кӛшірме; 

-

 Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып бойынша модульдерге бӛліну кестесі; 

-

 Пәннің мазмұны; 

-

 Практикалық (семинар), зертханалық сабақтарының жоспары; 

-

 ОСӚЖ  жоспары; 

-

 СӚЖ  жоспары; 

-

 Пайдаланатын әдебиеттер, web сайттар тізімі; 

«Сырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/02-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Пәннің  жұмыс оқу  бағдарламасын әзірлеу 

7  беттің 3-беті 

 

  

-

 Енгізілген  толықтырулар мен  ӛзгерістер. 

 

4.2    ПӘННІҢ  ЖҰМЫС  БАҒДАРЛАМАСЫН  ДАЙЫНДАУ,  КЕЛІСІЛУ  ЖӘНЕ БЕКІТІЛУ ТӘРТІБІ 

4.2.1  Пәннің  жұмыс  бағдарламасын  кафедраның    пән  оқытушысы  дайындайды, 

кафедра мәжілісінде қаралады және кафедра меңгерушісі  қол қояды.   

4.2.2 Пәннің жұмыс бағдарламасын факультет деканы  бекітеді. 

4.2.3  Пәннің  жұмыс  бағдарламасы  кафедрада  пәннің  оқу-әдістемелік  кешенінде 

сақталады.  

4.3  ПӘННІҢ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫНА ӨЗГЕРІСТЕР ЕНГІЗУ ТӘРТІБІ 

4.3.1 Пәннің жұмыс бағдарламасы жойылғанша немесе  жаңасымен алмастырылғанша 

күшін сақтайды. 

4.3.2  Пәннің жұмыс  бағдарламасына  өзгерістер  кафедра  меңгерушісінің  көрсетуімен 

енгізіледі.  Пәннің  жұмыс  бағдарламасына      өзгертулер  енгізу  тәртібі  жұмыс  нұсқауларын 

келісілу тәртібімен бірдей. 

4.3.3  Пәннің  жұмыс  бағдарламасына  енгізілген  өзгертулер  негізгі  мәтінімен  бірге 

кафедрада сақталады. 

 

5  ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Дайындалған  пәннің  жұмыс  бағдарламасының    мазмұнына  және  талаптардың 

орындалуына оны дайындаған пән оқытушы-профессоры, кафедра меңгерушісі  жауапты. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/02-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Пәннің  жұмыс оқу  бағдарламасын әзірлеу 

7  беттің 4-беті 

 

  

Үлгі 1 


«СЫРДАРИЯ»   УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

 

                                                                                                           «Бекітемін»                                                                                                            Факультет деканы 

                                                                                                      ________________________ 

            

(ғылыми дәрежесі мен атағы, қолы, аты-жӛні)                                            

                                «___»   ___________201_ ж. 

 

 ЖҰМЫС  БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

Пәннің коды, пән атауы:__________________________________________ 

Оқу түрі: :                                күндізгі /сыртқы___________________ 

 

(қажеттісі  белгіленеді) Факультет:______________________________________________________ 

Кафедра:________________________________________________________ 

Мамандық аты, шифры:__________________________________________ 

Курс:     1,   2,   3,   4,   5, Семестр:  1,   2,   3,   4,   5, 6,   7, 8 

                                 (қажеттісі  белгіленеді) 

 

Кредит саны: Сағат саны: 

Дәріс: 


Практикалық (семинар) сабақ: 

Зертханалық сабақ: 

ОСӚЖ: 

СӚЖ: 


Қорытынды бақылау: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жетісай, 20___ 

 

                    

 

 

   Ф-ОБ-007/014 «Сырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/02-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Пәннің  жұмыс оқу  бағдарламасын әзірлеу 

7  беттің 5-беті 

 

  

 

Жұмыс бағдарламасын дайындағандар: 

 

1________________________________________________                         (ғылыми дәрежесі мен атағы, аты-жөні) 

2________________________________________________ 

                           (ғылыми дәрежесі мен атағы, аты-жӛні) 

 

«_________________»  пәнінің  жұмыс  бағдарламасы  пәннің  типтік  оқу  бағдарламасы (Республикалық  Оқу-әдістемелік  кеңес  мәжілісінде  қарастырылған,  хаттама  №__  __ 

20__  ж.)  немесе  оқу  бағдарламасы  (университеттің  Оқу-әдістемелік  кеңесінде 

талданған және бекітілген, хаттама № __   ___  __  201__ ж. ) және жұмыс оқу жоспары 

(«___»___________ 201___ ж) негізінде жасалған  

 

 

 Кафедраның  мәжілісінде қаралған 

                      

                     Хаттама  № __  « ____» _________ 201_ж.   

 

Кафедра  меңгерушісі  ______________      

                                                қолы                   (ғылыми дәрежесі мен атағы, аты-жӛні) 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Сырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/02-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Пәннің  жұмыс оқу  бағдарламасын әзірлеу 

7  беттің 6-беті 

 

  

1.

 

КІРІСПЕ 

Пәннің қысқаша сипаттамасы 

Пәннің мақсаты  

Пәннің міндеттері 

Құзыреттілігі 

Пререквизиттер 

Постреквизиттер 

Әдістер 

 

2. 

ЖҰМЫС  ОҚУ ЖОСПАРЫНАН КӚШІРМЕ 

№ 

Кредит 

саны 

Семестр 

Жалпы 

сағат 

саны 

Аудиториялық 

сабақтар 

Аудиториядан 

тыс сабақтар 

 

Қорыты

нды 

бақылау 

 

Дәріс 

 

 

практ    

(сем)  

 

зертх

анал

ық 

ОСӚЖ  СӚЖ 

  

 

  

 

  

 

 Барлығы: 

 

  

 

  

 

  

3. ОҚУ САҒАТТАРЫНЫҢ КРЕДИТКЕ СӘЙКЕС 

ТАҚЫРЫП БОЙЫНША БӚЛІНУ КЕСТЕСІ 

№ 

Модульдер      атауы, 

реті 

Аудиториялық сабақтар 

Аудиториядан тыс 

сабақтар 

дәріс 

  

  

прак (сем)      зерт 

 

ОСӚЖ 

 

     СӚЖ 

   

 

  

  

 

  

 

  

Барлығы: 

 

 

 

 

 

 

4. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

№ 

Дәрістің тақырыбы мен 

мазмұны 

Сағат саны 

ТОҚ 

Әдебиеттер 

1-модуль атауы 

  

 

  

  

 

2-модуль атауы 

 

 

  

 

  

 

  

 

5.  ПРАКТИКАЛЫҚ (СЕМИНАР), ЗЕРТХАНАЛЫҚ      

 САБАҚТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ 

№ 

Сабақтың тақырыбы мен 

мазмұны 

Сағат саны 

Бақылау түрі 

Әдебиеттер 

1-модуль атауы 

  

 

  

  

 

2-модуль атауы «Сырдария» университеті 

ЖН-ОӘБ-007/02-2015 

Сапа менеджменті жүйесі 

Жұмыс нұсқауы 

2-нұсқа 

Пәннің  жұмыс оқу  бағдарламасын әзірлеу 

7  беттің 7-беті 

 

  

 

  

 

  

6.  ОСӚЖ  ЖОСПАРЫ 

№ 

ОСӚЖ тақырыбы мен 

жоспары 

Сағат саны 

Бақылау түрі 

Әдебиеттер 

1-модуль атауы 

  

 

  

  

 

2-модуль атауы 

 

 

  

 

 7.  СӚЖ  ЖОСПАРЫ 

№ 

СӚЖ тақырыбы  

Сағат саны 

Бақылау түрі 

Әдебиеттер 

1-модуль атауы 

  

 

  

  

 

2-модуль атауы 

 

 

  

 

 8. ПАЙДАЛАНАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР МЕН WEB САЙТТАР ТІЗІМІ 

Негізгі : 

1…………….......................... 

2……………. 


 

Қосымша: 

1…………………… 

2…………………… 

 

9. ЕНГІЗІЛГЕН  ТОЛЫҚТЫРУЛАР МЕН  ӚЗГЕРІСТЕР 

 

20__/___  оқу жылында  жұмыс бағдарламасына  тӛмендегідей ӛзгерістер мен 

толықтырулар  енгізілді 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

Жұмыс бағдарламасына енгізілген ӛзгерістер мен толықтырулар  кафедраның         

№ __  « ____» _________ 20___ж.  мәжілісінде  қаралды. 

 

Кафедра  меңгерушісі  ______________    ___________________                                                қолы               аты-жӛні, ғылыми атағы 

 

 Факультет кеңесінің № __  « ____» _________ 20___ж. мәжілісінде  талқыланды  

 

Факультет кеңес  тӛрағасы  ______________     

 

                                                           қолы                   

(ғылыми дәрежесі мен атағы, аты-жӛні) 
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал