Сабақтардың тақырыбы Оқудың мақсаттары Сағат саны Мерзімі Ескертубет3/3
Дата07.11.2022
өлшемі44 Kb.
#23437
түріСабақ
1   2   3
КТЖ Физика 10 сынып 2021
Сұйық және қатты денелер

§25. Қаныққан және қанықпаған бу. Ауаның ылғалдылығы. Фазалық диаграммалар. Үштік нүкте. Заттың кризистiк күйi

10.3.4.1 -гигрометрдің және психрометрдің көмегімен ауаның салыстырмалы ылғалдылығын анықтау;
10.3.4.1 –заттың фазалық күйлерімен және олардың диаграммаларымен танысу;

1

15.12
29

12

§26. Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу, қылтүтіктік құбылыстар

10.3.4.2 -сұйықтың беттiк керiлу коэффициентiн әр түрлі тәсілдермен анықтау;
10.3.4.2 –сұйықтардың жұғатын және жұқпайтын қасиеттері, қылтүтіктік құбылыстар олардың табиғаттағы рөлімен танысу;

1

20.12
30

13

§27. Кристалл және аморф денелер. Қатты денелердің механикалық қасиеттері.

10.3.4.3 -әр түрлі қатты денелер мысалында кристалдық және аморфты денелердің құрылымын ажырату;
10.3.4.4 -серпімді деформация кезіндегі Юнг модулін анықтау;

1

22.12
31

14Тоқсандық жиындық бағалау
1

27.12
32

15

Тоқсандық қайталау
1

29.12
3 тоқсан 20 сағат

33

1

Электрос-татика

§28. Электр заряды. Зарядтың беттік және көлемдік тығыздығы.
Зарядтың сақталу заңы. Кулон заңы

10.4.1.1 –электр эарядының сақталу заңы мен Кулон заңын есептер шығаруда қолдану;

110.01
34

2

§29. Электр өрісі. Біртекті және біртекті емес электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Электр өрісінің суперпозиция принципі. Практикалық жұмыс: №7

10.4.1.2 –суперпозиция принципін электр өрісінің қорытқы кернеулігін анықтау үшін пайдалану;

112.01
35

3

§30. Электр өрісінің кернеулік векторының ағыны. Гаусс теоремасы

10.4.1.3 –зарядталған жазықтықтың, шардың, сфераның және шексіз жіптің электр өрісінің кернеулігін анықтау үшін Гаусс теоремасын қолдану;

1

17.01
36

4

§31. Зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы. Потенциал. Электр өрісінің потенциалдар айырымы
Практикалық жұмыс№8

10.4.1.4 –нүктелік зарядтың электр өрісінің потенциалы мен жұмысын анықтау;

1

19.01
37

5

§32. Эквипотенциал беттер. Біртекті электр өрісі үшін кернеулік пен потенциалдар айырымы арасындағы байланыс
Практикалық жұмыс№9

10.4.1.5 –электростатикалық өрістің күштік және энергетикалық сипаттамаларын байланыстыратын формуланы есептер шығаруда қолдану;
10.4.1.6 – гравитациялық және электростатикалық өрістердің күштік және энергетикалық сипаттамаларын салыстыру.
10.4.1.6 – біртекті электр өрісі үшін кернеулік пен потенциалдар айырымына есептер шығару;

124.01
38

6

§33. Электр өрісіндегі өткізгіштер
Электр өрісіндегі диэлектриктер;

10.4.1.7 –өткізгіштердің электрлік қасиетімен танысу;
10.4.1.7 –диэлектриктердегі поляризация құбылысы мен өткізгіштердегі электросттикалық индукция құбылысына салыстырмалы талдау жасау;

126.01
39

7

§38. Толық тізбек үшін Ом заңы;
Практикалық жұмыс№11
7 Зертханалық жұмыс
«Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісін анықтау»

10.4.1.8- электрсыйымдылық ұғымымен танысу;
10.4.1.8 –конденсатор сыйымдылығының оның параметрлерінен тәуелділігін зерттеу;
10.4.1.9 –конденсаторларды тізбектей және параллель жалғаудың формулаларын есептер шығаруда қолдану;

1

31.01
40

8

§35. Электр өрісінің энергиясы;
Электр өрісінің энергиясына есептер шығару ББЖБ 5

10.4.1.10 –электр өрісінің энергиясын есептеу;

1

02.02
41

9

Тұрақты ток

§36. Электр тогы. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы.

10.4.2.1 - тізбек бөлігіне арналған Ом заңын қолдануды үйрену;

107.02
42

10

Өткізгіштерді аралас жалғау
6 Зертханалық жұмыс
«Өткізгіштерді аралас жалғауды оқып үйрену»

10.4.2.1 - аралас жалғанған өткізгіштерден тұратын тізбек бөлігі үшін Ом заңын қолдану;
10.4.2.2 -өткізгіштерді аралас жалғауды зерттеу;

1

09.02
43

11

Кулон заңы. Конденсаторлар және олардың түрлері. Конденсаторларды жалғау тәсілдері.
7 зертханалық жұмыс «Зарядталған денелердің арасындағы күшті анықтау»10.4.2.3 -ток көзінің әртүрлі жұмыс режимі (жұмыстық, бос жүріс, қысқа тұйықталу) кезіндегі кернеу мен ЭҚК -інің арасындағы байланысты зерттеу;

1

14.02
44

12

§37. Ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісі.

10.4.2.4 -толық тізбек үшін Ом заңын қолдану;
10.4.2.5 -эксперимент арқылы ток көзінің ЭҚК мен ішкі кедергісін анықтау;

1

16.02
45

13

§39. Кирхгоф заңдары10.4.2.6 -тармақталған электр тізбегіне Кирхгоф заңын қолдану;

1

21.02
46

14

§40. Электр тогының жұмысы мен қуаты. Джоуль–Ленц заңы.

10.4.2.7 -электр тогының жұмысы, қуаты және ток көзінің ПӘК-ң формулаларын есептер шығаруда қолдану;

1

24.02
47

15Әр түрлі ортадағы электр тогы

§41. Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк

10.4.3.1 -металдардағы электр тоғын сипаттау және кедергінің температураға тәуелділігін талдау
10.4.3.2 -жоғары температурадағы асқын өткізгішті материалдарды алудың жолдарын талқылау;

1

28.02
48

16

§42. Жартылайөткiзгiштердегi электр тогы. Жартылайөткізгішті құралдар;
Практикалық жұмыс№12
8 Зертханалық жұмыс
«Шамның қылсымының, резистордың және жартылай өткізгішті диодтың вольт-амперлік сипаттамасы»

10.4.3.3 -жартылайөткізгіштердегі электр тогын сипаттау және жартылайөткізгішті құралдардың қолданылу принципін түсіндіру;
10.4.3.3 –металдағы және жартылайөткізгіштегі электр тоғына есептер шығару;
10.4.3.4 - шамның қылсымының, резистордың және жартылайөткізгішті диодтың вольт-амперлік сипаттамасын зерттеу;

102.03
49

17

§43. Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы
9 Зертханалық жұмыс
«Бір валетті ионның электр зарядын өлшеу»

10.4.3.5 -электролиттердегі электр тогын сипаттау;
10.4.3.5 -электролиттердегі электр тогын сипаттау және электролиз заңын есептер шығаруда қолдану;
10.4.3.6 -электролиз үдерісіндегі электронның зарядын эксперимент арқылы анықтау;

1

07.03
50

18

§44. Газдардағы электр тогы. Вакуумдегi электр тогы. Электронды-сәулелік түтікше10.4.3.7 -газдардағы және вакуумдағы электр тогын сипаттау;
10.4.3.8 - электронды-сәулелік түтікшенің жұмыс істеу принципін және қолданылуын түсіндіру;

109.03
51

19

Тоқсандық жиындық бағалау

1

14.03
52

20

Тоқсандық қайталау

1

16.034 –тоқсан 16 сағат

53

1

Магнит өрiсi


§45. Магнит өрісі. Тогы бар өткізгіштің өзара әрекеттесуі. Ампер тәжірибелері. Магнит индукция векторы. Дөңгелек және шексіз түзу тогы бар өткізгіштердің индукциясы. Бұрғы ережесі

10.4.4.1 - магнит индукция векторының физикалық мағынасын заманауи техниканың жетістіктері (магнит тірегіндегі поезд және т.б.)мен есептер шығару арқылы түсіндіру;
10.4.4.1 – магнит өрісінің тоғы бар өткізгішке әсерін анықтауды үйрену;

1

04.0454

2


1

06.0455

3


§46. Ампер күші, сол қолы ережесі
Практикалық жұмыс№13

10.4.4.2 - электр өлшеуіш құралдардың, электр қозғалтқыштың жұмыс істеу принципін түсіндіру;
10.4.4.2 - ампер күшіне есептер шығару;

111.0456

4


§47. Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы
Практикалық жұмыс№14

10.4.4.3 - токомак, циклотрон, андронды коллайдер, магниттік тордың жұмы істеу принципін талдау және поляр шұғыласының табиғатын түсіндіру
10.4.4.4 - зарядталған бөлшектердің қозғалысына магнит өрісінің әсерін зерттеу;
10.4.4.4 - Лоренц күшіне есептер шығару

1

13.0457

5


1

18.0458

6


§48. Заттың магниттік қасиеттері.
Кюри температуры. ББЖБ 710.4.4.5 - заттың магниттік қасиеттері бойынша топтастыру және олардың қолдану аймағын анықтау;
10.4.4.6 - магниттік материалдардың(неодим магниттер, датчиктер, сейсмометрлер, металл детекторлар) заманауи қолдану аймағын және олардың қолдану үрдісін талқылау;

120.04
59

7

Электромаг-ниттiк индукция§49. Электромагниттiк индукция құбылысы
Магнит ағыны. Ампер күшінің жұмысы.
§49. Ампер күшінің жұмысы. Магнит ағынына есептер шығару

10.4.5.1 - Электромагниттік құралдардың( электромагниттік реле, генератор, трансформатор) жұмыс істеу принципін зерттеу;
10.4.5.1 - Ампер күшінің жұмысы. Магнит ағынына есептер шығару

125.04
60

8

1

27.04
61

9

§50. Электромагниттiк индукция заңы. Ленц ережесі.
Практикалық жұмыс№15

10.4.5.2 - электромагниттік индукция заңын есептер шығаруда қолдану;

1

02.05
62

10

1

04.05
63

11

§51. Өздік индукция құбылысы. Индуктивтілік. Магнит өрісінің энергиясы. ББЖБ 810.4.5.2 - Өздік индукция құбылысымен танысу, катушканың индуктивтілігін есептеуді үйрену;
10.4.5.3 - магнит өрісінің энергиясының формуласын есептер шығаруда қолдану;

1

09.05
11.05
64

12

1

11.05
65

13

§52. Электрқозғалтқыш және тұрақты токтың электргенераторы10.4.5.4 - қолданыстағы электрқозғалтқыштың моделін зерттеу және Фарадей заңы мен Ленц ережесі арқылы, ЭҚК-ң пайда болуын дәлел келтіре отырып түсіндір

116.05
66

14

1

18.05
67

15

Тоқсандық жиындық бағалау


1

23.05
68

16
Жылдық қорытынды1

25.05

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет