Сабақтардың тақырыбы Оқудың мақсаттары Сағат саны Мерзімі Ескертубет1/3
Дата07.11.2022
өлшемі44 Kb.
#23437
түріСабақ
  1   2   3
КТЖ Физика 10 сынып 2021

10- сынып


Ауыспалы
тақырыптар
бөлімі

Сабақтардың тақырыбы

Оқудың мақсаттары

Сағат саны

Мерзімі

Ескерту
1-тоқсан 17 сағат

1

1

Кіріспе

§1. Физиканың қазіргі замандағы рөлі

10.1.1.1 - қазіргі замандағы физиканың рөлі туралы пікір айту және өз ойын дәйектеу;

1

01.09
2


2


Физикалық
өлшеулер

§2. Физикалық шамалардың қателіктері. Өлшеулер нәтижесін өңдеу
1 Зертханалық жұмыс
«Көлбеу жазықтық бойымен қозғалатын дененің үдеуін анықтау»

10.1.2.1 - жүйелік және кездейсоқ қателіктерді ажырата білу;
10.1.2.2 - тәуелсіз, тәуелді және тұрақты физикалық шамаларды анықтау;
10.1.2.3 - физикалық шамалардың өлшеу дәлдігін ескере отырып, тәжірибелік зерттеудің соңғы нәтижесін жазу;

106.09
3

3

Кинемати-ка

§3. Теңүдемелі қозғалыс кинематикасының негізгі теңдеулері мен ұғымдары. Практикалық жұмыс №1

10.2.1.1 -жылдамдықтың уақытқа тәуелділік графигін пайдалана отырып, теңүдемелі қозғалыс кезіндегі орын ауыстыру формуласын қорытып шығару
10.2.1.2 -сандық және графиктік есептерді шығаруда кинематика теңдеулерін қолдану;

1

08.09


4

4

§4. Инвариантты және салыстырмалы физикалық шамалар. Галилейдің салыстырмалылық принципі

10.2.1.3 -инвариантыжәнесалыстырмалыфизикалықшамалардыажырату;
10.2.1.4 -жылдамдықтарды қосу мен орын ауыстыруды қосудың классикалық заңын есеп шығаруда қолдану;

1

13.09
5

5

§5. Қисық сызықты қозғалы скинематикасы10.2.1.5 -қисықсызықты қозғалыскезіндегі траекторияның қисықтықрадиусын, дененің тангенциалды, центрге тартқыш және толық үдеуін анықтау;
10.2.1.5 - қисык сызықты қозғалыс және центрге тартқыш үдеуге есептер шығару

115.09
6

6

§6. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы.
2 Зертханалық жұмыс. «Ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігін зерттеу»

10.2.1.6 -көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалысы кезіндегі кинематикалық шамаларды анықтау;
10.2.1.7 -көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалыс траекториясын зерттеу;

120.09
7

7

Динамика

§7. Күштер. Күштерді қосу. Ньютон заңдары
Практикалық жұмыс №2

10.2.2.1 -бірнеше күштің әрекетінен болатын дененің қозғалысына есеп шығарудың алгоритмдерін құру;
10.2.2.1 -бірнеше күштің әрекетінен болатын дененің қозғалысына есеп шығарудың алгоритмдерін құру;

122.09
8

8

§8. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы10.2.2.2 -инертті масса мен гравитациялық массаның физикалық мағынасын түсіндіру;
10.2.2.3 -материалдық нүктенің гравитациялық өріс кернеулігі мен потенциалының қашықтыққа тәуелділік графигін түсіндіру;
10.2.2.4 -бүкіл әлемдік тартылыс заңын есептер шығаруда қолдану;

127.09
9

9

§9. Абсолют қатты дененің инерция моменті

10.2.2.5 -материалдық дененің инерция моментін есептеу үшін Штейнер теоремасын қолдану;

129.09
10

10

§10.Импульс моменті. Импульс моментінің сақталу заңы және оның кеңістік қасиеттерімен байланысы. Айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуі. ББЖБ 1
3 Зертханалық жұмыс: «Көлбеу науамен сырғанайтын дененің қозғалысын оқып үйрену»

10.2.2.6 -айналмалы қозғалыс динамикасының негізгі теңдеуін есеп шығаруда қолдану;
10.2.2.7 -айналмалы және ілгерілемелі қозғалысты сипаттайтын физикалық шамалардың арасындағы сәйкестікті жүргізу
10.2.2.8 -дененің инерция моментін тәжірибелік әдіспен анықтау;

104.10
11

11

Статика

§11.Массалар центрі.

10.2.3.1 -абсолют қатты дененің және денелер жүйесінің массалар центрін анықтау;

1

06.10
12

12

§12.Тепе-теңдік түрлері.
4 Зертханалық жұмыс: «Бір-біріне бұрыш жасай бағытталған күштерді қосу»10.2.3.2 -әртүрлі тепе-теңдікті түсіндіру кезінде себеп-салдар байланысын орнату;
10.2.3.3 -күштерді қосудың заңдылығын эксперименттік тексеру және күш шамасын тәжірибелік жолмен анықтау;
10.2.3.1 -абсолют қатты дененің және денелер жүйесінің массалар центрін анықтау;

1

11.10
13

13

Сақталу
заңдары

§13.Механикадағы импульс пен энергияның сақталу заңдары және олардың кеңістік пен уақыттың қасиеттерімен байланысы. Практикалық жұмыс:№3

10.2.4.1 -сақталу заңдарын сандық және эксперименттік есептерді шығаруда қолдану;

1

13.10
14

14

Сұйықтар мен
газдардың механика-сы

§14.Гидродинамика. Сұйықтар мен газдардың ламинарлық және турбуленнтік ағыстары.
§15.Үзіліссіздік теңдеуі. Бернулли теңдеуі. Көтергіш күш.

10.2.5.1 -сұйықтар мен газдардың ламинарлық және турбуленттік ағыстарын сипаттау;
10.2.5.2 -үзіліссіздік теңдеуі мен Бернулли теңдеуін эксперименттік, сандық және сапалық есептерді шығаруда қолдану;

1

18.10
15

15

§16.Тұтқыр сұйықтың қозғалысы. Стокс формуласы. Денелерді қапталдай ағуы
5 Зертханалық жұмыс
«Тұтқыр сұйықта қозғалатын кішкентай шардың жылдамдығының оның радиусынан тәуелділігін зерттеу» ББЖБ 2

10.2.5.3 -Торричелли теңдеуін эксперименттік, сандық және сапалық есептерді шығаруда қолдану; 10.2.5.4 –эксперименттің нәтижесіне әсер етуші факторларды анықтау және нәтижені жақсартудың жолдарын ұсыну;

1

20.10
16

16

Тоқсандық жиындық бағалау
1

25.10
17

17

Тоқсандық қайталау
1

27.10
2 тоқсан 15 сағат

18

1

Газдардың молекула-лық кинетика-лық теория негiздерi

§17. Газдардың молекулалық кинетикалық теориясының негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi.

10.3.1.1 - Молекулалық кинетикалық теорияның негізгі теңдеуін есептер шығарудақолдану

108.11
19

2

§18. Термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер. Тепе-теңдік және тепе-теңдік емес күйдегі термодинамикалық жүйе. Температура - зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі

10.3.1.1 - Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге және адиабаталық процеске қолдану
10.3.1.1 -температура мен молекулалардың ілгерілемелі қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының байланысын сипаттау;

1

10.11
20

3

§19. Идеал газ. Газдардың молекулалық-кинетикалық теориясының негiзгi теңдеуi Практикалық жұмыс№4

10.3.1.2 -идеал газ моделін сипаттау;
10.3.1.3 -МКТ-ның негізгі теңдеуін есептер шығаруда қолдану;

115.11
21

4

Газ заңдары

§20. Идеал газ күйінің теңдеуі

10.3.2.1 -идеал газ күйінің негізгі теңдеуін келтіріп шығару;
10.3.2.2 -тұрақты температура кезінде қысымның газ көлеміне тәуелділігін зерттеу (Бойль-Мариотт заңы);
10.3.2.3 -тұрақты қысым кезінде газ көлемінің температураға тәуелділігін зерттеу (Гей-Люссак заңы);

117.11
22

5

§21. Изопроцестер. Изопроцесстер графиктері. Дальтон заңы. ББЖБ 3
Практикалық жұмыс №5

122.11
23

6

10.3.2.4 -тұрақты көлем кезінде қысымның газ температурасына тәуелділігін зерттеу (Шарль заңы);
10.3.2.5 -газ заңдарын сандық және графиктік есептер шығаруда қолдану;
24.11


24

7

Термодина-мика негiздерi

§22. Идеал газдың ішкі энергиясы.
Термодинамикалық жұмыс.

10.3.3.1 -бір атомды және екі атомды идеал газдың ішкі энергиясының формуласын есептер шығаруда қолдану;
10.3.3.1 - термодинамикалық жұмыс формуласын есептер шығаруда қолдану;

129.11
25

8


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет