Сабақ Бизнесті басқару негіздері. Əкімшілікжүктеу 37.04 Kb.

Дата22.03.2017
өлшемі37.04 Kb.

Халықаралық іс жүргізу

1 – сабақ 

Бизнесті  басқару  негіздері.

 

Əкімшілік 

қызметкерлердің лауазымдық міндеттері. Офис-

əкімшінің  негізгі  қа сиеттері,  арнайы  біліктілігі 

мен дағ дысы. Офис – əкімшілік орталық ретінде. 

Виртуалдық  офис:  маңызы  мен  мүм кіндіктері. 

Əр түрлі деңгейдегі компания қызметкерлерінің 

əкімшілік міндеттері.2 – сабақ 

Іскерлік  құжат тардың  мəтіндерін  ре-

дакциялау. 

Құжаттарды  редакциялаудың 

мақ   сат  тары мен мағынасы. Іскерлік құжат тардың 

мə тін  дерінің хат-хабарлары/ұсынуларына арнал-

ған нұсқаулардың түрлері. Нұсқау бойынша мə-

тін дерді редакциялаудың ерекшеліктері.3 – сабақ 

Офис əкімшілік қызметкерлерінің қыз-

меттері. 

Офистің ұйымды басқарудағы құжат-

тамалық қам сыздандыру бойынша орындалатын 

қызметтері.  Бизнесті  табысты  жүргізудің  негізі 

ретінде  əкімшілік  қызметкерлерінің  ұйымның 

жағымды беделін қалыптастырудағы қызметтері. 

Паблик  рилейшнз  негіздері.  Бизнесті  басқару 

орталығы ретінде офистің қызметтері.4 – сабақ 

Іскерлік  құжат тардың  тілі  мен  стилі.

 

Қызметтік құжаттардың ресми-іскерлік стилінің ерекшеліктері.  Қысқарулар  мен  аббревиатура-

лардың  түрлері,  олардың  қолданылу  ережеле рі 

жəне  халықаралық  іс  жүргізуде  олардың  мағы-

насын ашу.5 – сабақ

Офис жабдығы.

 

Офисті жабдықтау түрлері, 

оның  қызметтері,  мүмкіндіктері,  жұмыс  істеу 

əдістері.  Офис  техникасын  жалпы  күту  мен 

қолдану ережелері.

6 – сабақ

Іскерлік  құжат тарды  құрастыру  мен 

рəсімдеудің  ерекшеліктері. 

Жедел  ақпа-

рат ты  құжаттардың  негізгі  түрлері.  Оларды 

құ растыру  мен  рəсімдеуге  қойылатын  бүгінгі 

талап тар.  Іскерлік  құжаттарды  жедел  басатын 

тех ника.  Іскерлік  хаттарды,  факс  хабарламала-

рын жəне қызметтік жазбаларды құрудың ерек-

шеліктері.7 – сабақ

Офистік  қызмет тердің  негізгі  түр-

лері:  жалпы  сипаттама. 

Іскерлік  қарым-

қатынастың  түрлері  мен  тəсілдерін  топтастыру. 

Іскерлік  хат-хабар  мен  пошта  экспедиция сын 

ұйымдастыру.  Мамандандырылған  пошта  жаб-

дығы  жəне  қызметтер.  Офисті  жабдықтауды 

ұйым  дас тыру.  Офистік  тауарларды  жабдық тау-

шылар мен қызмет тер ді таңдау. Шығыс офистік 

материалдарды сақтау шарттары. 

8 – сабақ 

Анықтамалық-ақпараттық құжаттарды 

дайындаудың  ережелері  мен  ерек ше-

ліктері. 

Анықтамалық-ақпараттық  құжаттар-

дың негізгі түрлері, оларды құру мен рə сімдеудің, 

құрылымдарының  ерекше ліктері.  Ақпараттық 

құжаттарды құру тех нологиясы.

9 – сабақ

Хатшының  жұмыс  орнынын  ұйым-

дастыру. 

Хатшының  қауіпсіз  жəне  ыңғайлы 

жұмыс  орны.  Іскерлік  жағдайды  туғызудың, 

тех ника  қауіпсіздігін  сақтау  мен  денсаулықты 

қорғаудың негізгі шарттары. Хатшының жұмыс 

орнына  қойылатын  негізгі  талаптар.  Апаттық 

жағдайлардағы  іс-əрекеттер,  апаттық  жағдайды 

танып білу жəне ес керту тəсілдері. 10 – сабақ

Іскерлік  құжат тардың  баспабеттері 

(бланкілері) мен ү лгілері. 

Іскерлік құжат-

тардың  жеке  түрлерінің  мəтіндерін  құру  ерек-

шеліктері  (ескертулер,  хабарландырулар,  хабар 

қағаздар,  бағдарламалар).  Құжаттың  құрылымы 

туралы түсінік. 11 – сабақ

Офистің  бақылау  қызметтері:  орын-

дау  ерекшеліктері.

 

Офистік  бақылау  жəне 

офистік  қызмет тердің  стандарттарын  қолдау 

үшін мониторинг. Стан дарттардан ауытқу тура-

лы есептерді құру ережелері жəне ерек шеліктері.

12 – сабақ

Іскерлік  құжат  үлгісі. 

Іскерлік құжаттарды 

өзгертуге  байланысты  қойылатын  халықаралық 

талаптар.  Форматтардың  түрлері,  олардың  жал-

пы сипаттамасы. Əр түрлі мəтіндерді өзгер тудің 

технологиясы мен ережелері. Іскерлік құжаттарды 

құрастырушы ақпараттық ұсыну тəсілдері.

«Халықаралық іс жүргізу» курсының бағдарламасы


Халықаралық іс жүргізу

13 – сабақ 

Офис ақпараттық орталық ретінде .

Іскерлік ұйымдардағы ақпаратты ұсынудың стан-

дарты мен рəсімдері. Офисте өңделетін іскерлік 

ақпарат тардың түрлері.14 – сабақ 

Іскерлік  құжат тардың  деректеме-

лері.

 

Құжаттың  деректемелері:  мазмұны  мен 

мағынасы. Іскерлік құжаттардың жасалған уақы-

ты  мен  аттары,  мерзімді  (күнді)  ұсыну дың  рет-

тілігі  мен  ерекшеліктері.  Іскерлік  құжаттардың 

тақырыбын рəсімдеудің жалпы ережелері. Іскер-

лік құжаттарда кесте арқылы берілген ақпаратты 

ұсынудың технологиясы. 15 – сабақ

Іскерлік  құжат тарды  іздеу  жəне 

сақтау. 

Құжаттанған ақпаратты іздеудің тиімді 

мүмкіндіктері мен сақтауды ұйымдастыру. Фир-

маның  көлемді  іскерлік  құжат тарындағы  ақпа-

ратты  іздеудің  жəне  сақтаудың  əдістері,  жүйесі 

мен тəртібі. 16 – сабақ

Іскерлік  құжаттар  мəтіндерін  құры-

лымдау. 

Іскерлік құжаттардың жеке түрлерінің 

мəтіндерінің  құрылымын  рəсімдеу  ерекшелік-

тері.  Құжаттарда  нөмірлеуді/таңбалауды  тиімді 

қолдану.

17 – сабақ 

Құжатталған  ақпаратпен  жұмысты 

ұйымдастыру.

 

Құжатталған  ақпаратты 

жік  теу дің  белгілері.  Құпия  ақпаратты  ұйым-

дас тыру жəне жұмыс жасау технологиясы. Құ-

пия лық  пен  қауіпсіздік.  Ұйымдардағы  құжат-

тардың  қоз ғалыс  тəртібі.  Ұйымның  ішінде 

ақпа ратты  тарату/бағыттау.  Құжатайналым 

тура лы түсінік. Іскерлік құжаттарды ағымдағы 

сақтауын ұйымдастыру.

18 – сабақ 

Іскерлік  хаттың  стильдік  ерек ше лік-

тері.

 

Іскерлік  хатта  таныстыру  стилін  сақтау. 

Іскерлік  хаттың  мəтінін  рəсімдеуге  қойылатын 

талаптар. Ұқыптылық пен құжаттың жіберілуі-

не  дайындығын  қамтамасыз  ету  мақсатында 

тексеру.


19 – сабақ 

Іскерлік келіссөздер мен тұсау кесерді 

ұйымдастыру. 

Іскерлік  кездесулер  мен 

тұсаукесерлерді  материалдық-техникалық  жəне 

ақпараттық  қамтамасыз  ету.  Кездесу  туралы 

іскерлік  серіктестерге  хабарлау  əдістері.  Кезде-

сулер мен конференцияларды ұйымдастыру мен 

өткізуге  арналған  ғимарат  пен  жабдыққа 

қойылатын талаптар. Кездесуді белгілеудің ере-

желері  ментəсілдері.  Электронды  күнделікті 

жүргізу технологиясы. Офистің жұмысын жоспар-

лау мен басқаруға қойылатын талаптар.  

20 – сабақ 

Іскерлік  құжаттар  түпнұсқалары  мен 

көшірмелері.

 

Іскерлік  құжаттар  көшірмелері мен түпнұсқалар мəтіндерімен жұмыс істеу ере-

кшеліктері.  Құжаттарда  бар  арнайы  терминоло-

гияны аттарға, мекенжайларға, факс нөмірлеріне 

сілтеме рəсімдеу тəртібі.21 – сабақ

Баспабеттік  құжат ты  рəсімдеу  ере-

желері. 

Қарапайым мəтінді хабарламаны құру 

ерекшеліктері.  Іскерлік  құжаттардың  баспабет-

терін толтыру ережелері жəне дизайн.22 – сабақ 

Іскерлік құжатты рəсім деудің міндетті 

элементтері. 

І

скерлік құжаттағы дұрыс жазу тəртібі: мағынасы мен ерекшеліктері. Тыныс бел-

гілерінің нормалары мен белгілері: жалпы сипат-

тама. 

23 – сабақ 

Офис жұмысындағы кор поративті мə-

дениет. 

Хатшының  жұмыс  уақытын  тиімді 

ұйымдастыру. Мерзімді сақтау жəне мақсаттарға 

жету тиімді қатынасты қамтамасыз ету негізі бо-

лып  табылады.  Ұжымдағы  тиімді  жұмыс  жəне 

басқа қызметкерлердің қолдауы. Офис-əкімшінің 

жұмысындағы  фирмалық  стиль.  Жетістіктердің 

бағасы мен мониторингі.24 – сабақ 

Қайталама  іскерлік  құжат.

 

Іскерлік 

құжат тардың  қосымшалары  мен  көшірмелерін 

рəсім деу  ережелері.  Іскерлік  құжаттардағы 

анық тама мағлұматтарды тіркеу мен мерзімдеу 

ерекшеліктері.


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал