Сабақ беру процесінде қолдану мүмкінді к тері ғ аб джүктеу 70.58 Kb.

Дата14.04.2017
өлшемі70.58 Kb.

ИНТЕРАКТИВТІ ОҚЫТУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН САБАҚ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕ

ҚОЛДАНУ МҮМКІНДі к ТЕРІ

Ғ

аб

ды

ғал


и

ев б


.с, д

и

рек

то

рд

ы

ң о

қ

у-ісі ж

ө

нін

д

егі ор

ы

нб

асар


ы

, ф


и

зи

ка ж

ән

е ин

ф

ор

м

атик

а п


ән

ін

інң

 м

ұғал

ім

і. По

д

степн

ы

й №

1

 жал

п

ы о

р

та біл

ім

 бер

етін


 м

ектеп


? Б

аты


с Қ

азақстан


 о

б

лы

сы

Сабақ  беру  -   мұғалімнің  шығар" ™^

 

анықтақырыпқа  арналған  сабақ  әр  ұстазда 

пипактикадасабақтиптері былай жүнеленеді:

мақсаты болуы  керек.  Сондықтан қазіргі заманғы д  д

-  жаңа сабақ өту;

-  дағды мен біліктілігін қалыптастыру жэне дамыту;

-  білімін, біліктілігін, дағдысын бекіту мен пайдалану,

-  оқыту ж эне білімді жүйелеу;

-  білімін, біліктілігін, дағдысын бақылау жэне коррек

-  кіріктірілген сабак. 

жоспарлайды,  содаи  сон  калай  жәнс  ка.щай 

Мұғалім  алдымен  сабакга 

ж  


„рылымы  максат  пен  мазмүи  аркылы

әдіспен  жүзеге  асыратынын  анықтаиды.

анықталады,  кездейсоқ таңдалуы мүмкін емес. 

ЙПсетүге болады:

Педагогикада окытудың бірнеше моделін 

атқарады (тындау және көру)

1) 


пасстті -

 окушы оқытудың <<объ^

’ 

<<сүбектісі»  болып  шыгады  (өзіндік  жумыс,

2) 


активті  /белсемді/

  оқушьі  оқытуд 

япықжұмыс)

шығармашылық жұмыс, лабораториялык-практик 

окыту  процесі  барлык  окушылардын

3) 


интерактивті

  -   inter  (өзара),  a  t  (эре 

асырылады.  Оқушы  мен  мұгалім

түрақгы  белсенді  өзара  қарым-катынасы  арқьшы  жүзег

оқытудың тең қүқылы субъектісі болып та  ылады.

q

 өзін-өзі  толықгыратьш,  барлык

Интерактивті  оқыту  технологиясы  -  

процесіне  окушынын  катыспай  калуы

қатысушылардың  өзара  әрекетіне  непзделге:  , 

Казіргі  кезде  иктерактивті  окыту

мүмкін  болмайтын 

окыту  үрдісш  ұиым 

жүйесінде  қолданылып  жүргендігі  белгші. 

технологиясының  бірнеше  әдістерін  білім 

Олар:


1)  Ж ұптасып жұмыс істеу.

2)  Ротациялық (ауыспалы) үштік.

3)  Карусель - Айналмақ.

4)  Ш ағын топтармен жүмыс.

5)  Аквариум.

6)  Аяқгалмаған сөйлем.

7)  М иға шабуыл. (Мозговая атака)

8)  Броундық қозгалыс. 

^

9)  Есептеу ағашы. (Дерево решении10) Өз атынан сот. (Суд от своего им

11) А заматтық тындау.

12)  Ролдік-іскерлік ойын.

13) Сығымдау методы. (Метод  пре

14)  Өз позициянды үстан.

15) Д искуки». 

„„„арды  моделдеуді,  ролдік

16) Дебаггар. 

„айдалаиу  -  «м.|ЯК цкі ні к  кандаВда  бір 

Интерактивті  оқыту  модели* 

шеШуді  қарастырады.  и к у   р 

.  еоекшеЛеуді

°йьіндарды  қолдануды,  мэселені  бір 

оКИТындаргағананазарауд 

.

Катьісушысын немесе  идеяны (яғни, жа ратИЯлық жолмен келуді Ү 

(  Окушылар

1 * .  моделге —

Әр ^стаз өз бетінше СЬ1ИЫПП

 

беруД'  Үир^  ’  * L   аталатын  мынадай жұмыс

1Р-бірше  сұрақ  қойып  және  °  

окушыларга «Карусель  Д 

сакина  _   бұл

абакгарда жиі  қолданылады.  Мь 

’ 

Ішкі  жэне  сырткь „ 

ауысьш  тұрады.

^ҮРІ  Қатгы  ұнайды.  Екі  сақина  ^асал ы н ад ы ^  _  ^

  эрбф  30  секунд  саиьш  у 

Қ°зғалмай  отырған  оқушылар.  Сыртқы


Осылайша,  олар  бірнсше  мннугга  бірнеше  тақырыпты  айтып  шыгады  және  эрқайсысы  өзінің 

дүрыстыгъжа энгімелесушһин көзін жеткізуге тырысады.

Аквариум 

тсміологнясынын  мәнісі  -   бірнеше  окушы  шенбер  іішнде 

ситуацияны 

жасырады /разыгрывают/, ал калгандары оларды бақылап түрып эрекеттеріне талдау 

жасанды. 

Броуіщык  козгалыста  окушылар  бүкіл  сынып  ішінде  козгала  жүріп  бершген 

тақырыбы

бойышиа ақпарат жниаПды. 

„  .

Ессптсу агашы -  сынып саішары бірдей 3  немесе 4 топка бөлінеді. Эр топ өз сұрақтарын 

талдап,  апшгтьщ  оздсрінс  тиісті  тармагына  (ватман  парақ)  жауап  жазады,  содан  сон 

топтар 

орындарын ауыстырып, көршісінін агашына өз ндеяларын жазады. ^

«€һ  поіициякды  ұстан»  -  деп  аталатын  интерацняның да  пайдасы  бар.  Қандай  да  оір 

үЙгарым. коткарас оқылады, содан кейін оқушылар «Иә» немесе «Жоқ» деген аймаққа 

белінген 

тактап» (плакатка) барады. Мүмкіндігіниіе олар оз позицняларын түсіндіргені дұрыс.

Мүгалім  мсн  окушыньщ  ннтерактивтік  шыгармашылыгы  шектелмейді. 

Оны  қойылған 

максатка дүрыс багытгай біпудін маңызы зор. Бүгінгі шыгып жатқан әдістемелік 

инновациялар 

окъпудын мнтсрактивгтік әдісімсн байланыстырылган.

Іһпсрактмвтік окыту -  бүл  еи алдымен  окушы  мен  мұгалімнің қарым-қатынасы 

тікелеи 


жүзсгс асагын сүкбаттасып окыту болып табылады.

Иитсрактивті окыту -  бүл танымдык әрекетгің арнаулы ұнымдастыру формасы. 

Ол 

толык 


айкыііддлган жэне мақсатын алдып-ала болжауга болатын  окыту түрі.  Осындай 

мақсатгардын 

бірі  окушы  озінін  жстістіктсрін,  интелектуалдық  белсендіпігін  сезетіндей,  оқу  барысынын 

онічдиігін  арггыратын  окытудыц  жииақы  (компортнын)  шарттарын  жасау. 

Интерактивтік 

окытудыи мәиі сыныптагы барлық окушы таным процесімен камтылады, олар өздерінін 

білетін 

және ойлайтын  мэрсслері  аркылы  түсінуге және  карсы  эсер  етуге  (рефлектироват)  мүмкіндік 

алады. Таным процесііше, оку матерналын игеруде, окушылардың біріккен әрекеттері 

мынаны 


білдірсді; әр оқушы озіне тән ерекше еңбегін сіңіреді, білім, идея, әрекет ету тэсілдерін 

алмасу 


үтдіксіз  жүреді.  Сонымен  катар,  бүл  процес  өз-ара  қолдау  жэне 

қайырмыдылык 

агмосфсрзсында  жүреді.  Ягни,  жана  біпім  алып  кана  қоймайды,  танымдық  процестің 

өзін 


дамытады. оны алдекайда жогары топтасу мен еңбектесу дәрежесіне кетереді.

Сабактагы  шггсрактіівті  эрекет  өзара  түсіністікке,  езара  эрекетке 

катысушынын 

әркайсышна  кажст  ессітті  бірлесіп 

шешуге 

алып  келетін  -   ұйымдастыру  жэне  сұқбатгасып карыч-катынас 

жасауды 


дамытуды үсынады.

Иігтсракпівті  тсхнолопіяда  бір  көзкарастың  немесе  бір  ғана  сөйлеуішінің  басым  болуы 

жагдайын  болдырмайды.  Сүкбатгасып  оқыту  барасында  окушылар  сыни  ойлауды, 

тністі 


а к т  par  пен  бел tin і  жагдайды  талдау  негізінде  күрделі  мәселелерді  шешуді, 

балама 


кткарастарды  салыстыруды,  акылды  шешімдер  кабылдауды,  дискуссияга  қатысуды, 

баска 


адамдармсн тнімді  карым-катынас жасауды  үйренеді.  Ол  үшін сабақта жекелей,  жұптык 

жэне 


тоіттык  жүмыс  үнычдастырылады,  зертгеу  жұмыстары,  ролдік  ойындар 

қолданылады- 

к р ш ітр м си   және  түрлі  аппарат  көздерімен  жүмыс  жасайды,  шыгармашылык 

жұмысгзр 

паПдаланылады.

Бүтінгі  күііі  әдіскерлер  мен  шыгармашыл-ұстаздар  топтық  жүмыстың  көптеген  түр*н 

жасап  шыгарды. Олардын ішіндегі  кең таралгандары - «үлкен  шеңбер»,  «аквариум»,  «мынмен 

шабул» (мозговой  штрум).  «дебаттар».  Аддынгы  сабакггардагы  білімдері  немесе  өмірде  алган 

тәжрнбслсрі негізІіше аздагам хабары бар каңдайда бір мәселе толыгымен 

т а л қ ы л а н а т ы н   б о л с а  

гана, шперактитік окьггу формасынын тнімділігі жоғары болады. Одан басқа, 

к а р а с т ы р ы л а т ы ^  

такырып  жабык  немесе  тар  маганапы  болмау  керек.  Мысалы,  ұрлық  үшін  жауапкерш*л'к 

кандай  болу  керек  немесе  салык  мөлшері  канша  болу  керек  деген  сияқгы  сүрақтарды  т0Г1 

аллында  талкылаудын  маганасы  жоқ.  Талкыланатын  мэсепенің  деңгейі 

т а р  


э к

о

но

м

 и кал ь|к 

(күкыктык,  саяси,  тарнхн,  т.б.)  сұрақтардан  мәселені  кеңінен  қоюга  көшуге  мүмкінд,к 

жасаГгтындай болу керек.

Окьпу  барысында  кем  дегенде  мазмұндық  (нені  окьіту),  процесуалдық 

(қалай  окьіту)- 

мотнвашіялык (окушылар  эрекетін  калай  белсенді  егуге болады) жәнге 

ұйымдастыру  (окушы 

мен  мүгалім  әрекетіннін  күрылымын  калай  жасау  керек)  жагьш  бөліп  қарауға 

болады. 

Ось* 


жактардын эркайсысына біркатар концепция сәйкес келеді.

Ң аіщ ъды қ  жшына  -   мазмұнды  карам-қатынас,  оқу  материалын  күрделендіру,  оК>’ 

пэндерін кіріктіру /тггеграцня/, дндактикалық бірліктерді ІрілендІру және т.б.т.б.

Мотивациялыц

 -  оқу  барысында  мотивациялық  қамтамасыз  ету  концепциясы,  танымдық

қызығушылық қалыптастыру, т.б.

Үйымдастыру

  -   гуманитарлық  педагогика  идеялары,  педагогикалық  еңбектестік

концепциясы, 

оқу  пэніне  «ену»  (М.П.Щетини),  орталықтандырылған  (концентрированные)

оқытуъб.  концепциялардың  бэрі  өз  Кезегінде  технологиямен  қамтамасыз  етіледі.  Мысалы,

проблемалық  оқыту  концепциясы:  проблемалы-сұқбатасып  оқыту,  пРоблем™ы- ™

^  

проблемалы-алгоритмдік, проблемалы-контекстік, 

проблемалы-модулдік, 

проблемалық-

" МП=


^

к

ыт

у

  технологиясы  мен  концепциясы  интеракция  (агылш.  Interaction  -өзара  эсер  бір-б Ы не  әҮер  ету)  құбылысына  негізделген.  Оқыту  барысынде  жеке  түлгалар 

өзара  эсер,  Оір  оіріне 

р 

У ) ^

 

сүбъектілерінің  бэрі  өзара  қатынасқа  түседі.арасында  танымдық  қарым-қатынас  орнап,  оның 

v

 

■ РЙЙГтесу

Әп 


окүшынын

 жеке жүмысы  мен оның жеке тұлғасын дамыту адамдардың бір-бірімен сөилесу 

жаНЛ , аГ = „ е ^ с Т ^ « ь ™ а  жүзеге  асады.  Осы  концепция™  жакгауш ылардьт оиьшша, 

«

й 

ж Г кодан ь,л аты н ы  және  ынгайль, түрі  оку ойындарь,  болып табылады.

м Х а р Т ю ис —

з:

=оиындар  педагокка  окытудьи  (бшм,  6ш  ,^  Д 

д а   ойь|нга  те„   дэрежеде

әркімнің  «ҮММВДІПН  ескеруд,,  6ШШ  ден 

ртүр 


„йындарда  барьшша

Қатыстыру  нэтижелерін  көрсететн  MVM  ,Д 

пен  дагдь,  каль„ггасть,ру,  карым-

эмоциялық-тұлғалык  эсер  ету,  коо'  у™ (

 

„йындарьш  колдану местегт окуш ы ларш ы нқатынас  құндылығы сиякты  мүмкіндіктер оар. ику

жекежэнетұлғалықсапаларынтэрбиелеугеқолаилы. 

эрекеті  барысында  олардың

Интерактивтік  оку  т е х н о л о г и я с ь ^   ^

  да  жетістікгерге  жетуді

өзара  мотивациялық,  инетеллек'іуа^ ДЬ^ ’ ШЬІларҒа  педагогикалық  эсерлі  танымдық  қарым- 

сезіну  ситуациясын  тудыра  «

о

ку

 

оКушыньщ  іс  эрекетін  оку  оиындары  түрінде қатынас  қүруға  кепілд.к  беретін, 

„ атьШ  оқыту  процесінің құрыльшында мына

ұйымдастыру тәсілдерін  аитамыз.  И О 1

кезеңдерді бөліп көрсетуге болады: 

-жспештерді  дайындау  кезеңі.  Мұғалім  жұмыс

Багыттау

  -   ойынға  қатьІСУШЫЛ^ ( - яктын  бастьІ  мақсаты  мен  тапсырмаларын  жасайды, 

тәртібін  ұсынады,  оқушылармен  бірге  сабақт

оқу проблемасын қүрастырады. 

ситуация,  нұсқаулар,  қойылымдар  мен  басқа даОйын

 -   сабақты  өткізуге  даиындык.  ¥» 

>касайды,  ойын  тапсырмаларына,  ережесіне, 

материалдарды  оқыту  кезеңі.  Мұгалім  сце  р 

тоқта^ адь1  Оқушылар  қосымша  ақпарат 

ролдерге,  ойын  бөлімдеріне,  ұпаи  санау 

Р' 

мазм¥ны туралы өзара талқылайды.жинайды, мұғаліммен ақылдасады, оиын 

р 

e3j жүзеге асады. Ойын басталғаннан кейінОйынды өткізу

 -  


бцл

 кезеңде ойын проц 

қақысы  жоқ.  Тек  жүргізуші  ғана

ешкімнің  оған  араласуға  жэне  бағьІТЫН 

^  де 

М¥ҒШ1ім н ің  міндеті:  ойын  әрекеттерін, 

қатысушының  эрекетін  бағыттап  отырады.  у   т  -н[спеуШіл ік  болған  жағдайда  түсіндіру, 

нэтижелерін,  ұпай  санауды  бақылау  жэне 

ү 

бойынша оның muuCbm&

 көмектесу° Қ

у ш

ы

л а р д ы

ң   с ұ р

а ғ ы

н

а  

жауап беру нем 

тяппаү  талқылау  жэне  бағалау  кезеңі.  Мұғалім

Ойынды  талцылау

  -   ойын  нәтижес 

сөйлейді,  қатысушылар  өз  пікірлерін  айтады,

талқылау 

жүргізеді, 

оның  барысында экспер 

пьггынДы  жасайды, 

таңгалыстарын 

айта

ды,

өз  позицияларын  жэне  шешімдерін  қ0Рғаидь ’ 

ы әңгімелейді.

ойын барысында туындаған қиындықтары 

сабақтастыруға (өзара эсерлесудін бүтіндеи

ИОТ-сын  пайдалану әр окушының іс  әр 

^   сынып,  окушылар  -   сынып,  оқушылар  -

жҮйесі  пайда  болады:  мұгалім  -   оқушы,  мұғ 

.  және  тұлғалар  арасындағы  танымдық 

°кушылар,  топ  -   топ,  топ  -   оқушы),  оның  оку

Қатынастарын байланыстыруға мүмкіндік бередь 

камтамасыз  ететіндей  бір  мезетге

Бүкіл  оқыту  барысында  оның  әртүрл 

назар  ауДаруы  қажет.  Нақты  өмірде  бүл 

бірнеше  технология  қолдану  керектігіне  м¥ 

муғалім  бір  технологияны  немесе  оның 

ір

^ағдай 


әрқашан 

іске  аса  бермейді.  Неге  дес 

’ 

терадЬі.  Бүл жағдайда  ИОТ-ның бүтіндік көрнекті  элементін  гана  практикада  қолдануг

Процесуалдың жагына

 -  программалау  концепциясы,  проблемалық,  интерактивтік оқыту

149


принципі  бұзылады:  бұл  процесс  әртүрлі  технологиямен  жан-жақты  қамтылуды  талап  етеді, 

бүтін болганда гана технология педагогикапық тұрғыда әсерлі болады.П айдаланьш ан здебиеттер т ізіні:

1. Коростылева Л.А.  «Психологические барьеры и готовность к нововведениям» СПб.,  1996,  66 стр.

2. Мясоед  Т.А. «Интерактивные технологии обучения.  Спец. семинар для учителей» М., 2004

3. Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С.  «Технологии игры в обучении и развитии» М.,  1996,  268 стр.

4. Суворова Н.  «Интерактивное обучение:  Новые подходы» М., 2005.
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал