С оптимизмом в будущее… Спасатели всегда начеку…жүктеу 192.43 Kb.

Дата14.09.2017
өлшемі192.43 Kb.

стр.

 

2стр.

 

3стр.

 

4С оптимизмом 

в будущее…

Спасатели – 

всегда  начеку…

Один дома…

Уйти в лес 

и вернуться…

Ө

зін мәдениетті деп санайтын ә р  е л д і ң    өз  Ат а  з а ң ы 

болады.  Бұл  заң,  Ата  заң 

бүгінгі  мемлекет  үшін  маңызды  және 

қажетті, себебі онда бастапқы көзқарас, 

атқаратын қызметі мен ұйымдасу негізі, 

қызмет  пішіні  мен  әдісі  бекітілген 

және  белгіленген.  Ата  заң  қоғамдық 

дамудың  барлық  негізгі  саласында 

мемлекеттік  реттеулердің    шама  мен 

мінезін, мемлекеттің адам мен азаматпен 

арақатынасын орнатады.

Ең бастысы – Ата заң адамның  іргелі 

бостандығы мен құқығына жоғары заңды 

күш  беріп,  оның  ары  мен  мәртебесін 

қорғайды. Ата заңды мемлекеттің негізгі, 

басты  заңы деп әділ атайды.

«Ата  заң»  термині    «белгілеу», 

«жайлас ты ру шылық»  деген  мағына 

береді.  Ата  заң  мемлекеттің  негізгі 

заңы ретінде қоғамның өмір сүру саяси 

пішінін  құрады,  мемлекеттік  мекеме 

жүйесін,  олардың  құрылу  тәртібі  мен 

қызмет    тәсілін  орнатады,  азамат  пен 

адамның  құқығы  мен  бостандығын 

бекітеді.

Алғашқы  Ата  заң  оның  дұрыс 

түсінуінде 1787жылғы АҚШ конститу-

циясы болды.

Оның  соңынан  Ұлы  француз  ре-

волюциясы  жеңісінің  нәтижесінде 

Францияның 1791 жылғы заңы шықты. 

ХІХ ғ. еуропалық елдердің көбінде кон-

ституция қабылданды.

Ата заң тарихы – Қазақстанның тәуелсіздікке  жолы

Қ а з а қ с т а н н ы ң   а л ғ а ш қ ы   Ат а 

заңы,  Қазақстан  РКФСР  бір  бөлігі 

болғандықтан, РКФСР-дің 1925 жылғы 

Конституциясы  мен  қоса  және  КСРО 

қ ұ рылғаннан  кейін  1926  жылдың 

18  ақпанында  Қазақ  АКСР-нің  ОСК 

Қаулысымен  ақырғы  редакциясында 

қабылданды.  

Қазақстан  ССР  конституциясы 

1937жылы 26 наурызда Х бүкілқазақтық 

съезд кеңесінде қабылданды, ол 11тарау 

және 125 баптан тұрды.

19 37   ж ы л ғ ы   к о н с т и т у ц и я д а 

азаматтардың  негізгі  құқықтары  мен 

міндеттері белгіленген: еңбек құқығы (96 

бабы), демалуға (97 бабы), қартайғанда, 

еңбеңкке  жарамсыз  жағдайда  және 

ауырғанда материалдық қамту (98 бабы).1978  жылғы  Қазақ  ССР  консти-

туциясы.

Қазақ  ССР  конституциясы  1978 

жылы  20  сәуірде  Республика  жоғарғы 

кеңесінің  кезектен тыс ҮІІ сессиясының 

ІХ  шақырылуында  қабылданған,  ол 

преамбуладан, 10 бөліктен, 19 тараудан, 

173 баптан тұрды. Оған сәйкес барлық 

билік  жұмысшы,  шаруа  және  еңбек 

интеллигенциясы  тобына  бөлінетін  

халықта  болды.  Басқару  мен  билік 

органдары жүйесінің үстінен Қазақ КСР-

нің  Коммунистік  партиясы  қойылды.  

(6. бап.).

Республиканың  экономика лық 

жүйе сінің  негізі  мемлекеттік,  коопе-

ративті-колхоздық  және    профсоюздік 

жекеменшік  пен  басқа  да  қоғамдық 

ұйым дары жарияланды.

1990 жылдардың басында Қазақ КСР 

да, сонан соң Қазақстанда 1978 жылғы 

конституциясына айтарлықтай түзетулер  

енгізген заңдар қатары қабылданды.

«Мемлекеттік биліктің құрылымын 

жетілдіру туралы»  заңына сәйкес 1990 

жылдың 20 қарашасынан конституцияға  

қағида енгізілді, онда Президент негізгі 

атқарушы  және  басқарушы  билік, 

Министрлер  кеңесі      Министрлер 

кабинеті болып өзгертілді.

Тәуелсіз Қазақстанның бірінші Ата 

заңы 1993 жылы 28 ақпанда Қазақстанның 

Жоғарғы  кеңесі  ІХ  сессияның    ХІІ 

шақырылуында қабылданды.

Оның  құрылымы  преамбулдардан 

тұрды, 4 бөлім, 21 тарау және 131 бап. 

Ата заң Қазақстан мемлекеттік егемендік 

алған  уақыттан  бастап  қабылданған 

көптеген құқықтық нормаларды сіңірді, 

солардың бірі: – бұқаралық егеменділік, 

мемлекеттің тәуелсіздігі, биліктің бөліну 

принциптері,  қазақ  тілін  мемлекеттік 

тіл  ретінде  мойындау,  Президентті 

мемлекет  басшысы  деп  мойындау,  сот 

орындары – Жоғарғы, Конституциялық 

және  Жоғарғы  Арбитраждық  сот  және 

басқалары.

1993  жылғы  Ата  заңның    негізіне 

парламенттік республика үлгісі жатты. 

Қазақстанның тәуелсіздігін бекіте отыра 

1993 жылғы Ата заң  тәуелсіздіктің бірінші 

жылдары қиындық пен қайшылықтарды 

бейнеледі. Бір жағынан, ол арғы өзгеруге 

заңдық негізді белгілеп республиканың  

жан-жақты тіршілік әрекетін нарықтық 

экономика және демократиялық мемле-

кет қалыптастыруға бағыттады, екінші 

жағынан  Ата  заң  биліктің  атқарушы 

және  заңнамалық  құзіреті  туралы 

кеңінен  талас  тудырды,  себебі  оның 

мәтінінде  бұл  сұрақ  шешілген  жоқ. 

Мұндай  жағдай    елдегі  саяси  және 

әлеуметтік жағдайды тұрақсыздандырып 

қана қоймай, қоғамдық өмірдің барлық 

жағынан  өзгеру  бағытын  бекітуге  де 

себепші болмады.

Оның  үстіне,  қоғамдық  саясаттың 

заты  Конституцияның кейбір принциптік 

қағидалары  болды,    мемлекеттілік 

мінезге  қатысты,  мемлекеттік  тіл 

сұрақтары,  жерге  жеке  меншілік  және 

азаматтық.

1995  жылы  маусымда  жаңа  парла-

мент сайлауын тоспастан, Н.Назарбаев  

қ о ғ а м ш ы л д ы қ   с о т ы н а   ө з і н і ң 

Қазақстанның  Ата заңы атты жаңа жо-

басын ұсынды. Жоба басқаша көзқараста 

болды,  қолданыстағы Конституциямен 

салыстырғанда,  және  8  тарау  мен  95 

баптан тұрды.

Бірінші  тарау  –  Қазақстан  өзін 

президент тік  басқару  формасымен 

зайырлы,  құқықты,  әлеуметтік  және 

унитарлы  мемлекет    деп  бекітілді, 

«Жалпы қағидалар» айтылды. Биліктің 

жалғыз  көзі  халық  болып  табылады 

деп жарияланды; мемлекеттік пен жеке 

меншік  тепе-тең  деп  танылады.  Қазақ 

тілі  мемлекеттік  тіл  деп  жарияланды. 

Мемлекеттік органдарда орыс тілі ресми 

түрде қатар қолданылады.

Екінші  тарау  «Адам  және  азамат» 

деп аталды. Онда Қазақстан азаматтары 

ие болатын құқықтар мен бостандықтар 

аталып отырды. Еңбек етуге құқық, еңбек 

бостандығына ауыстырылды; қоғамның 

экономикалық дамуына тәуелді емес адам 

құқығы  жеке  белгіленді  –  өмір  сүруге 

құқық, бостандыққа құқық және т.б.

Үшінші тарау – «Президент». Прези-

дент Ел басы болып және оның жоғарғы 

лауазымдық  тұлғасы  болып  жария-

ланды.  Қолданыстағы  Конституция-

мен  салыстырғанда  жобада  Президент 

құзіреттілігі біршама артық болды. 

Төртінші  тарау  –  «Парламент». 

Жобада  Жоғарғы  Кеңестің  жаңа  атауы 

–  Парламент  көзделді.  Парламенттің 

өзі екі палаталы болып қарастырылды: 

жоғарғы  палата  –  сенат  және  төменгі 

палата – мәжіліс.

Бесі н ші  тарау  –  М и н ис т рле р 

кабинетін  автор  «Үкімет»  деп  атауды 

ұсынды.    Жобаға  сәйкес,      үкімет 

атқарушы  билікті  жүзеге  асырды, 

президентпен  ақылдасады  және  оның 

алдында жауапты.

А л т ы н ш ы   т а р а у   –   « С о т 

төрелігі».    Мемлекет  соттары  болып 

Конституциялық  сот,  жоғарғы  және  

меншікті сот жарияланды.  Төреші лауа-

зымы тағайындалатын болды.

Же т і н ші  тарау  –  « Жерг і лі к т і 

мемлекеттік  басқару  және  өзін-өзі 

басқару».  Жергілікті өкілді ұйыммен  4 

жылға сайланатын маслихаттар жария-

ланды, атқарушы ұйым тағайындалған 

әкіммен басқарылды.

  1995  жылдың  шілде  айында  жоба 

бүкіл  халықтық  талқылауға  салын-

ды,  оның  мерзімі  бір  айға  белгіленді, 

1995  жылдың  30  шілдесіне  дейін, 

содан  кейін  Конституция  жобасын 

референдумға  шығару  жоспарланды. 

Т а л қ ы л а н у   б а р ы с ы н д а   с ы н и 

ескертулердің көп бөлігі жобадағы билік 

пен адам құқығына қатысты болды.

Талқылау  кезінде  альтернативтік 

Конституция жобасы да ұсынылды.

Оның  авторларының  пікірінше, 

негізгі айырмашылық халық құқығының 

бірінші кезекте болуы.

1995 жылы 30 тамызда Н.Назарбаев 

Ата заң жобасының талқыланған  ресми 

қорытындысын  шығарды.  Оның  айту-

ынша, бір айда жобаға 33 мың ұжымдық 

талқылау  болған,  онда  3  млн.  адам 

қатысқан.  30  мың  ұсыныс  жасалған, 

нәтижесінде  жобаға  1100  түзетулер 

енгізілген. 99 дан 55 бап өзгертілді және 

«Ата заң Кеңесі» деген жаңа тарау шықты, 

оған сәйкес Қазақстанның сот жүйесінде 

Ата заңның болуы қарастырылмаған. 

1995  жылы  30  тамызда  жаңа  Ата 

заң  бойынша  республикалық  референ-

дум  болды.  Ресми  деректер  бойынша, 

референдумға дауыс құқығы бар 90% аса 

азамат қатысты. Ата заңды қабылдауға 

89%, қарсы болып 10% қатысушы дауыс 

берді.

1995жылы 6 қыркүйекте,  Президент резиденциясында жаңа Ата заңды ресми 

таныстыруға мерекелік рәсім болды. 30 

тамыз мемлекеттік мереке – Ата заң күні 

болып жарияланды.К. Х. Асқарова «Павлодар облысы 

Төтен ше  жағдайлар  бөлімшелерінің 

ардагерлер ұйымы» - «Ішкі істер орган-

дары мен Ұлттық ұлан ардагерлерінің 

Қазақстандық  ұйымы»  қоғамдық 

бірлестігінің төрайымы 

21

 жыл бұрын, 1995 жылы 30 тамызда, бүкілхалық 

референдумы  жолымен  халық  өзі,  тәуелсіз 

мемлекет Қазақстан елінің жоғарғы заңы ретінде Консти-

туциясын қабылдады. 

Бұл мемлекет үшін тағдыр-шешті құжат, халықтың 

еркі мен қайраттылығын бейнелеп, біздің қоғамның әрі 

қарай өрлеу және жетілдіру жолын анықтады.

Осы уақыт ішінде Конституцияның нақтылы нәтижесі 

мен  оның  негізінде  қабылданған  заңнамалар  –  біздің 

Еліміздің барлық жетістіктері.

Негізгі Заңда барлық қазақстандықтарға жақын және 

түсінікті, ортақ құндылықтар мазмұндалған. Ол әртүрлі 

ұлт  халайығының  татулықпен  және  ынтымақтастықта 

тұрып жатқан, қасиетті, қол сұғылмайтын және бөлінбейтін 

қазақстан жері. Ол ұлты, нәсілі, тілі, жынысы және басқа 

белгілері себертері бойынша азаматтарды кемсітуге қатаң 

тиым салу. Бейбітшілік және тұрақтылық, экономикалық даму 

және барлық халықтың аманшылығы – ел Конституциясының 

басты принциптері осыған негізделген. Негізгі заңның 

Қазақстан Республикасының Конституция күніне       О Конституции  Республики Казахстан

себебімен, қазақстандықтар бейбіт және ынтымақтастықта 

тұрып жатыр, ал әлемдік аренада мемлекетіміздің экономи-

касы және саясаты тұрақты  динамикада тұр. 

Осы  атақты  күн  мемлекеттік  мереке  –  Қазақстан 

Республикасының Конституция Күні барлықтарыңызды 

шын жүректен құттықтаймыз және денсаулық, бейбітшілік, 

отбасыларыңызға  саулық  және  біздің  Отанымыздың 

дамуы мен әрі қарай гүлденуі үшін үлкен жетістіктерге 

жетулеріңізді тілейміз!

21

 год назад, 30 августа 1995 года, путём всенарод-

ного референдума сам народ, принял в качестве 

высшего закона страны Конституцию независимого госу-

дарства Казахстан.

Этот судьбоносный для государства документ, отраз-

ил волю и решимость народа, определил дальнейшие пути 

прогресса и совершенствования нашего общества.

Все достижения нашей Родины  за это время  - это 

конкретный результат действия Конституции и принятого 

на ее базе законодательства.

В Основном Законе изложены общие ценности, по-

нятные и близкие всем казахстанцам. Это святость, не-

прикосновенность и неделимость казахстанской земли, 

на которой живут в согласии и дружбе люди различной 

национальности. Это жесткий запрет на дискриминацию 

граждан по мотивам пола, расы, национальности, языка, 

религии и иным признакам. На этом основаны  главные 

конституционные принципы страны - мир и стабильность, 

экономическое развитие и благополучие  всего народа. 

Благодаря Основному закону, казахстанцы живут в мире 

и согласии, а государство имеет стабильную динамику 

экономического и политического  на мировой арене.

В этот знаменательный день хочется искренне по-

здравить  всех  с  государственным  праздником  –  Днем 

Конституции Республики Казахстан и пожелать  доброго 

здоровья, мира, семейного благополучия и больших успехов 

во имя дальнейшего процветания и развития нашей Родины!

Асхат Какимов –  начальник информационно-ана-

литического отдела ДЧС Павлодарской области


БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

2

2016август

Қ

азақстан  Президентінің    жолда-уы  –  біздің  еліміздің  жаһандық 

дағдарыс  жағдайында  да,  үлкен 

жетістіктердің  жарқын  дәлелі.  Мемлекет 

басшысы  дағдарысқа  қарсы  стратегиялық 

үш элементін ұсынды: өсу, реформалар, даму. 

Сөз бірінші кезекте экономикалық өсу, жеке 

бастамалар арқылы жаңа ішкі өсу көздерін 

ашуды іздеу.

Жолдауда  стратегиялық  көрегендік 

байқалады,  сондай-ақ  Қарулы  күштердің 

Жоғары  бас  қолбасшы  ретінде  Н.А.  На-

зарбаев  тұрақтылық,  экономика  және 

көпбағыттылық,  жаһандық  қатерлерімен 

күресуге үлкен назар аударады.

Қазіргі  әлемдегі  жағдайды  алдына  ала 

болжап,  мемлекет  басшысы  жаһандық 

сипатындағы соның ішінде, әлемдегі онсыз 

да қиын жағдайды күрделендіретін терро-

ризм, экстремизм, елдер мен мемелекеттер 

арасындағыөзара  қарым-қатынасындағы 

қысым мәселелерін қозғады. Қазақстандық 

тарап    зорлық-зомбылықтың  кез-келген 

көріністерін қолдамайды, әрқашан бейбіт өмір 

сүру мен дипломатиялыққарым-қатынасты  

қорғайды.  Біздің  Елбасымыздың  жоғары 

даналығы міне осында, сондықтан келісім 

мен бейбіт өмір жағдайында ғана жетістікке 

жетіп және тиімді жұмыс істеуге болады. Біз 

барлығымыз мойындауымыз керек, өкінішке 

орай, өркениеті бар тарихта геосаяси, әскери, 

технологиялық, дипломатиялық жанжалдар 

әрқашан бірге жүреді.

Бірақ  2015  жылғы  дағдарыс  барлық 

дағдарыстардан  асты,  себебі  ол  әрбір 

адамның жаһандық міндеті. 

Қазақстан халқына кезекті жодауында, 

Президент  Қазақстан  Республикасының 

азаматтарын  ойландыратын  сұрақтарына 

нақты  жауап  берді.  Қазір,  біз  циклдік 

экономикада  біртіндеп  дамып,  әрқашанда 

болып  тұратын  өзгеріске  үйреніп  келеміз. 

Бірақ,  айтқандай  дағдарыс  болады  және  

бітеді,  ал  адами  қоғамдастықтың  жоғары 

Сенімділік пен 

қауіпсіздік кепілі

Жемқорлықтың 

алдын алу туралы

Залог уверенности 

и безопасности…

О противодействии  

коррупции

тартатын мәңгілік құндылықтары бар, - бүкіл 

әлемдік кедергілерді жеңеміз. Және Қазақстан 

бұл істе оң тәжірибесіне ие. Өзінің Жолдауын-

да біз бірге шешетін нақты, өзекті мәселелерді 

ғана  қозғаған  жоқ,  сонымен  қатар  дұрыс 

қозғалауымыз үшін дұрыс бағыт берді. Мен 

барлық қазақстандықтар сияқты болашаққа 

сенімді және белсенділікпен қараймын.

Павлодар облысы Төтенше жағдайлар 

департамен ті бастығының орынбасары – 

А. Двинянин

П

ослание  Президента  Казахстана –  яркое  свидетельство  больших 

возможностей  нашей  страны 

даже  в  условиях  глобального  кризиса. 

Гла ва  г осударс т ва  п редс т а ви л  т ри 

элемента  антикризисной  стратегии:  рост, 

реформы,  развитие.  Речь,  прежде  всего, 

идет  об  экономическом    росте,  поиске 

новых внутренних источников роста через 

раскрытие частной инициативы.

В Послании  прослеживается стратегиче-

ская дальновидность  Президента, а также 

как  Верховный  главнокомандующий 

Вооруженными силами Республики Казах-

стан    Н.А.Назарбаев  большое  внимание 

уделяет  вопросам стабильности, экономики 

и многовектронности, борьбе с глобальными 

угрозами. 

Как бы предопределяя нынешнюю  ситу-

ацию  в мире, глава государства затронул во-

просы, имеющие глобальный характер, в том 

числе – терроризм, экстремизм, напряжение 

во взаимоотношениях между государствами 

и  другие,  которые  усугубляют  и  без  того 

непростую ситуацию в мире. Казахстанская 

сторона не приемлет насилие в любых его 

проявлениях,  всегда  ратуя  за  дипломатию 

и мирное сосуществование. В этом  - выс-

шая мудрость нашего Елбасы, потому что 

эффективно  работать  и  добиваться  целее 

можно только в условиях мира и согласия.  

Все мы должны признать, к сожалению, и 

геополитические, военные, технологические, 

дипломатические конфликты всегда сопрово-

ждают историю цивилизации. Но кризис 2015 

года превосходит все кризисы и конфликты, 

потому что он стал глобальным и заденет 

конкретно каждого человека. 

Выступая    с  очередным  обращением 

к  народу  Казахстана,  Президент  дал 

конкретные ответы на волнующие вопросы 

граждан  Республики  Казахстан.  Сейчас 

мы  постепенно  развиваемся  в  цикличной 

экономике,  которые  всегда  были  и  будут, 

привыкаем  к  неким  переходам  во  многих 

сферах жизнедеятельности.  Но, как говорится, 

кризисы приходят и уходят, а есть вечные 

ценности, которые тянут вверх человеческие 

сообщества,-  всем  миром  преодолевать 

преграды.  И  Казахстан  в  этом  деле  имеет 

огромный  положительный  опыт.  В  своем 

Послании наш Президент затронул не только 

реальные, актуальные,  вопросы, которые  мы 

вместе можем решить, но и указал правильное 

направление,  в  котором  нам  необходимо 

двигаться. Я, как и все казахстанцы уверен  и 

с оптимизмом смотрю в будущее.

Д

ля  Казахстана  сегодня  важно устранить  коррупцию  на  всех 

уровнях.  Именно  с  этой  целью 

в  прошлом  году  в  рамках  Плана  нации 

Главы государства «100 конкретных шагов» 

были  приняты  меры,  направленные  на 

противодействие  коррупции  не  только 

силами правоохранительных органов, но и 

гражданского общества.

Важную роль в противодействии корруп-

ции  играет  профилактика.  Необходимо 

совершенство вать  антикоррупционное 

воспитание населения, особенно молодёжи: 

школьников  (среди  старшеклас сников), 

студентов  колледжей,  вузов.  Уже  сейчас 

их необходимо готовить к честному труду, 

чтобы в будущем, занимая должности в госу-

дарственных органах, они не злоупотребляли 

своими должност ными полномочиями.

Антикоррупционное  образование  и 

воспитание – это целенаправленный процесс 

обучения и воспи тания в интересах личности, 

общества  и  государства,  основанный  для 

решения задач повышения уровня правовой 

культуры и формирования антикорруп цион-

ного мировоззрения.

Общим  итогом  предпринимаемых 

уси л и й  дол ж на  бы т ь  дейст ву юща я, 

действенная,  развивающаяся  система 

а н т и ко р р у п ц и о н н о г о   о б р а з о в а н и я 

и   в о с п и т а н и я .   Б а з о в ы й   к р и т е р и й 

е ё  э фф ек т и вно с т и  –  пов с ед не вно е 

правомерное,  нравственное  поведение 

обучающихся. Он свидетельствует о мас-

совости, результативности профилактики 

коррупции как непременного условия из-

живания этого явления.Ж.К. Нургалиев -заместитель начальника ПЧ-11

майор гражданской защиты 

Б

ү г і н де  Қа за қс т а н ғ а  барл ы қ деңгейлерде  жемқорлықты  жою 

маңызды.  Осы  мақсатпен  өткен 

жылы Елбасының «бес институционалдық 

реформасын жүзеге асырудың 100 қадамы» 

ұлттық  жоспары  аясында,  құқық  қорғау 

органдарының  күшімен  ғана  емес,  соны-

мен  қатар  азаматтық  қоғамның  көмегімен 

жемқорлыққа  қарсы  күреске  бағытталған 

іс-әрекеттер қабылданды.

Жемқорлыққа  қарсы  күресте  алдын 

алу  маңызды  рөл  ойнайды.  Халықтың, 

әсіресе  жастардың  жемқорлыққа  қарсы 

тәрбиесін  дамыту  керек:  оқушыларды 

(жоғарғы  сыныптар  арасында),  ЖОО, 

колледж  студенттерін.  Қазірден  бастап 

болашақта мемлекеттік органдарда қызмет 

атқарған  жағдайда  өзінің  лауазымдық 

өкілеттілігін асыра пайдаланбау үшін олар-

ды адал еңбекке үйрету қажет.

Жемқорлыққа  қарсы  білім  мен  тәрбие 

–  бұл  жемқорлыққа  қарсы  дүние  таным 

қалыптастыру  және  құқықтық  мәдениет 

деңгейін  жоғарылату  тапсырмасының 

шешіміне негізделген, мемлекет және қоғам, 

тұлғаның  мүддесін  тәрбиелеу  мен  оқыту 

мақсатты бағытталған процесі.

Жемқорлыққа  қарсы  күш  қолданудың 

жалпы  қорытындысы  тәрбие  мен  білім 

жүйесін  дамыту  әрекетті,  ықпалды  болу 

керек.  Оның  базалық  тиімділік  критериі 

–  оқушылардың  күндегі  заңды,  адами  іс-

әрекеті.    Бұл  құбылысты  жою  шарттары  

қалайда  жемқорлықтан  сақтандырудың 

жаппай нәтижесін  куәлік етеді.11-ӨСБ бастығының орынбасары 

азаматтық қорғаныс майоры Ж.К.Нұрғалиев

А

заматтық  қорғау  органдары  жас  буынның  бойында  адамгершілік  пен отансүйгіштік,  қабылдаған  антымен  борышына  деген  адал  сана-сезімді 

дамыту мақсатында Екібастұз гарнизонының жеке құрамы азаматтық қорғау 

органдарының  ардагерлерімен  кездесті.Іс-шара  14  мамандандырылған  өрт  сөндіру 

бөлімінің мәжіліс залында өтті.

Кездесу  барысында  құрметті  ардагер,  барлық  өмірін    өрттен  қорғау  қызметіне 

арнаған , қатардағы  өрт сөндірушіден мемлекеттік өртті қадағалау бөлім бастығының 

орынбасарына  дейінгі  жолды  өткен,  отставкадағы  майор,  31  жыл  қызмет  атқарған 

Ерболат Шаймарданұлы Шаймарданов пен құрметті ардагер, өрттен қорғау қызметіне 

20  жасар    жігіт  шағында  келіп,24  жылдан  аса  уақыт  ішінде  бастықтың  кадрлар 

жөніндегі орынбасарына дейін қызмет атқарған, отставкадағы майор Девятов Александр 

Васильевич.

Өмірлік тәжірибелері мол ардагерлер жас өрт сөндірушілерге  өрттен қорғау қызметі 

барысында  болған ауқымды да, қиын өрттер, ерсі жағдайлар туралы айтып берді. Қандай 

өрт техникаларымен және жабдықтармен жұмыс жасағандары туралы,  өрт сөндіру 

бөлімін өз қолдарымен жөндегендерін  еске алып.  Ерекше жылулықпен әңгімелерін 

достық туралы, әріптестерінің демеуі мен өзара көмектері жөнінде өрбітті.

Кездесу барысында 14-МӨСБ бастығының орынбасары азаматтық қорғау капитаны 

Т.Қ.  Айсабеков  ардагерлерге  кездесуге  қатысқандары  және  тәлімгерлік  жұмыстағы 

көмектері үшін  алғысын айтты.

 Кездесу соңында Екібастұз қаласы Азаматтық қорғау қызметі Ардагерлер Кеңесінің 

Төрағасы,  Свердловск өрт-техникалық училищесінің курсанты  бола отырып  Карабах 

еліндегі соғысқа бітімгерлік операцияларына қатысқан, отставкадағы майор,Жүсіпбек 

Күнтәжіұлы Жарқынбековжас буын қызметкерлерге қол жеткізген табыстармен шектеліп 

қана  қоймай,  білімдерінің  деңгейін  үнемі  көтеруге,  жаңа  табыстарға  жетулеріне, 

әрқашанда ұйымшылдық пен ауызбіршіліктің арқасында бір бірлеріне көмекке келулеріне 

дайын болуларын айтып, сәттілік тіледі.

Өткізілген  кездесу  ұрпақтардың  байланысы  қажет  екенін  дәлелдеді,  азаматтық 

қорғау ардагерлері жас қызметкерлерге өмірге деген құштарлық пен   жеңілмейтін 

рух көрсетті.

Салтанат Бердіқұлова 14-МӨСБ кадр жұмыс тобының аға инспекторы

азаматтық қорғау майоры

Өрт сөндірушілер  ұрпағының тығыз  байланысы


БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

3

2016август

Будни спасателей…

Будни спасателей…

П

авлодар – один  из крупнейших городов, расположенных на реке 

Иртыш. Уникальный архитектур-

ный ансамбль центральной набережной го-

рода завораживает горожан и гостей города. 

Здесь проходят веселые прогулки с детьми, 

первое свидание, кто-то находит укромный 

уголок, чтобы отдохнуть от городской суеты 

или почитать книгу, кто-то приходит иску-

паться и позагорать на пляже, кто-то находит 

живописное место  для проведения скромных 

семейных торжеств. 

В один из  в субботних дней на централь-

ной набережной было шумно, город отмечал 

грандиозный  праздник  День  Иртыша,  на 

котором впервые прошел парад судов. Непо-

далеку на террасе шли последние приготов-

ления для встречи молодоженов, отмечавших 

свое  торжество  –  день  бракосочетания.  И 

вдруг кто-то из гостей стал звать на помощь. 

По счастливой случайности автомобиль опо-

вещения Департамента по ЧС, проводивший 

рейдовые мероприятия по безопасному пове-

дению на воде оказался рядом.  Сотрудники 

Управления по ЧС г. Павлодара, а именно 

старший инженер отдела государственного 

пожарного контроля капитан гражданской 

защиты Куантхан Е.К. и инженер отдела госу-

дарственного пожарного контроля  лейтенант 

гражданской защиты Кажкаримов Д.А. уви-

дели мужчину, который, потеряв сознание, 

плашмя упал на асфальт лицом вниз. 

Офицеры,  выбежав  из  автомобиля, 

перевернули  молодого  человека  на  спину, 

и увидели, что лицо его было в крови, глаза 

закатились. При этом человек был трезв. Не 

растерявшись, инспектора достали воду из 

машины, промыли рану на лице мужчины 

водой, и когда он начал приходить в себя, 

переложили его в машину и доставили в ме-

дицинский пункт Оперативно-спасательного 

отряда Департамента по ЧС Павлодарской 

области,  где  сотрудниками  Оперативно-

спасательного отряда мужчине была оказана 

первая медицинская помощь, после чего к 

месту приехал бригада скорой помощи. 

Как выяснилось позже, у тамады случил-

ся приступ эпилепсии, в результате чего он 

получил ушиб лица.

Благодаря  слаженным  и  оперативным 

действиям  сотрудников  Управления  по 

чрезвычайным ситуациям города Павлодара 

и  Оперативно  спасательного  отряда  ДЧС 

Павлодарской  области,  главное  торжество 

в  жизни  молодой  пары  не  было  омрачено 

неприятными  последствиями.  Как  иногда 

важно оказаться в нужном месте в нужное 

время.

Департамент по ЧС 

Павлодарской области 

В нужное время в нужном месте!

П

авлодар  облысы  Төтенше  жағдайлар  департаменті  жедел-құтқару  жасағының қызметкерлері жас құтқарушылар жасағының «жауынгерлерімен» кезекті тәжірбиелік 

сабақ өткізді. Құтқару жасағының медициналық аға-құтқарушысы А.О. Фургонов 

өзінің тәрбиеленушілеріне төтенше жағдайларға әрекет ету қызметтерінің біріне, атап айтқанда 

«Аппаттар медицинасы орталығы» ММ Павлодар облысы бойынша филиалына алып барды.  

Жедел әрекет ету бригадасының фельдшері А.В.Ковтун жас құтқарушыларға филиалдың 

жұмысы туралы әңгімелеп, реамобильдің жабдықталуын, жасанды  тыныс аппаратын, жарақат 

алған адамды тасымалдау матрасы, адамды қозғамай көтеріп алатын ажыратылмалы зембілді 

көрсетті. Дефибриллятордың жұмысы туралы  айтып берді.   

Дәрігер А. Бахтияров ақиқат және құрғақ батулардын, клиникалық өлімнің белгілері туралы 

айтты. Алғашқы дәрігерге дейінгі көмектің кезеңдерін, әр кезеңнің мақсаты туралы мұқият айтты. 

Жүрекке тікелей емес массажды қалай жасайтынын көрсетті. Сонымен қатар оқушырдың назарын 

массажды жасауға болмайтын жағдайларға ерекше аударды.

Құтқару жасағының бөлімше басшысы Анатолий Поликарпович Балашов балаларды Ертіс 

өзеңінің жағасындағы шомылуға рұқсат етілмеген, дегенмен де көпшілік жиналатын орындармен 

таныстырды.  Сонымен  қатар  осындай  жерлерде  шомылғанда  суда  қандай  қауіп  болатынын 

жеткізді. Оқушылар кәсіби құтқарушылармен шомылу жерледі аралап шығып демалушыларға 

өз қолымен жадынамаларды табыстады.  

Павлодар облысы ТЖ департаментінің жедел-құтқару жасағы

С

о т р у д н и к и От дела  по  ЧС 

и  оперативно-спаса-

тель ного  отряда    Ак-

тогай ского  района,  

по запланированному 

графику  выезда  ин­фор  мационно­пропа­

гандистской группы 

Департамента по чрез-

вы чайным ситуациям 

Павлодар ской области, 

побы вали    в  летнем 

о з д о р о в и т е л ь н о м 

лагере «Актогай».

Главный спасатель 

оперативно-спасатель-

ного отряда Аккузинов 

П

авлодар қаласының №30 жалпы білім беретін  орта мектеп ұжымы  мен Павлодар об-лысы ТЖД «Өрт сөндіру және авариялық құтқару жұмыстары қызметі» ММ арасында 

көп жылдық нәтижелі істестік жалғасып келеді. Жыл сайын оқу жылының  басында 

біздің қызметкерлер жетім балаларға, көп балалы отбасынан шыққан  оқушыларға, сонымен қатар 

ата-анасының қамқарлығынан тыс қалған балаларға мектепке дайындалуға  қайырымдылық 

көмек көрсетеді.

Ағымдаға жылда он оқушы кеңсе жабдықтарының толық жинақталым алды. Тапсыру орта 

мектептің мәжіліс залында, ата-аналары мен тәрбиешілерінің қатысуымен  өтті.

Мектеп директоры А.Т.Текежанова, әлеуметтік педогог А.К.Исимова жеке құрам қызметкерлерін 

басқарып келген  «Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі» ММ  бастығының 

орынбасары О.Исиновқа  «мектепке жол» акциясына қатысқандарына алғысын білдірді.Павлодар облысы ТЖД«ӨСжәне АҚЖҚ»ММ

Кадр жұмыс бөлімінің бас маманы-психолог З.Исенова

С

 коллективом средней общеобразовательной школы №30 города Павлодара  и  «Служ-

ба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Павлодарской области» на 

протяжении многих лет продолжается плодотворное сотрудничество.  Ежегодно 

перед началом учебного года сотрудники службы оказывают благотворительную помощь в под-

готовке к школе  детям сиротам,  школьникам из многодетных семей, а также детям, оставшимся 

без попечения родителей.

В текущем году  десять школьников получили полный набор канцелярских  изделий, а отдель-

ные малыши еще и ранцы. Вручение состоялось  в актовом зале средней школы, в присутствии 

родителей и воспитателей детей.

Директор учреждения А.Т. Текежанова, социальный педагог А.К. Исимова поблагодарила 

личный состав службы в лице заместителя начальника службы О.Исинова, за активное участие 

в акции «дорога в школу».З.Исенова - главный специалист-психолог  ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасатель-

ных работ» ДЧС Павлодарской области»  

Бізбен бірге жақсылық жаса...

Твори добро вместе с нами...

Жас құтқарушылардың 

тәжірбиелік

 сабақтары

О безопасности с первых уст

Е. рассказал и показал видеоролик основные правила поведения детей на воде в летний период, 

обучил их правильному обращению со средствами спасения.

Сотрудник Управления контрольной и профилактической деятельности в области пожарной 

безопасности Дюсембаева А, в своем выступлении детям рассказала самые основные правила 

пожарной безопасности, какие меры надо принимать в случае возникновения пожара, а также 

показала, как надо пользоваться огнетушителем.

Интересным  для  детей  было  принять  участие  в  оказание  первой  медицинской  помощи, 

который провел специалист общества красного полумесяца Сембаев Р., который наглядно пока-

зал, как правильно оказывать первую до врачебную помощь пострадавшему в случае получения 

различных травм.

Дети  приняли  активное  участие  в  данных  занятиях,  также  получили  представление  о 

безопасности и пообещали, что впредь не пойдут купаться без взрослых людей.

Профилактическая  работа  проводилась  не  только  среди  отдыхающих  детей,  а  также 

среди  преподавательского  состава  и  обслуживающего  персонала,  им  даны  разъяснения    по 

предупреждению происшествий, связанных с угрозами возникновения чрезвычайных ситуаций 

летнего периода. В данных мероприятиях приняло участие 80 детей, и 20 работников детского 

оздоровительного лагеря «Актогай».Тусупбаев К.С. - инженер ОЧС Актогайского района

Собственник: 

ГУ Департамент 

по чрезвычайным ситуациям 

Павлодарской области 

КЧС МВД РК

Свидетельство о постановке на учет 

периодического печатного издания 

№ 10431­Г от 07 декабря 2009 года выдано 

Министерством культуры и информации РК

Выходит один раз в месяц

Тираж: 120 экз.

Заказ 

№ 4003

Отпечатано: ИП «Сытина Н.И.»

юридический адрес: Республика Казахстан 

г. Павлодар ул. Ак. Чокина, 94­1, 

фактический адрес: Республика Казахстан 

г. Павлодар ул. 29 ноября ­ 2.  

Тел.: +7 (7182) 61­82­12.

Редактор: 

К. Аскарова

филиал: г. Павлодар, ул. Ломова 160,

тел. 50-46-01, 50-46-30

филиал: г. Павлодар, ул. Ломова 160,

тел. 50-46-01, 50-46-30

филиал: г. Павлодар, ул. Ломова 160,

тел. 50-46-01, 50-46-30

– Охрана от пожаров органи  заций  и объектов 

(преду преж дение  и ту ше ние пожаров);

– Проведение аварийно-спаса тель ных, газо-

спасательных работ;

Перезарядка   огнетушителей, огнезащит-

ная  обработка  строительных материа-

лов  и конструкций  зданий

Подготовка     работников негосударственных 

противопожарных   служб.  

Обучение  рабочих  и  служащих мерам по-

жарной  безопасности.

филиал: г. Павлодар, ул. Ломова 160,

тел. 50-46-01, 50-46-30

Производство, поставка 

пожарно-технической продукции

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО!

4

2016


август

ПодПисывайтесь на наши новости

Хотите всегда быть в курсе событий чрезвы чай ного ведомства  

области, тогда подписывайтесь на наши новости в социальных се-

тях: «в Контакте», «одноклассники», «Facebook», «Twitter» и «Instagram».

Став  нашим  другом,  вы  в  числе  первых  узнаете  обо  всех 

мероприятиях и событиях из жизни Павлодарского органа по ЧС, а 

также сможете задать интересующие вас вопросы. 

В

ырастить, заготовить и сохранить корма – дело, несомненно, важное 

и, конечно же, трудоемкое. 

Для  объектов  сельскохозяйственного 

производства, лиц, задействованным при заго-

товке, следует знать и помнить определенные 

правила. Чтобы напомнить руководителям 

крестьянских хозяйств, а также  жителями 

сел, специалисты отдела по ЧС Павлодарского 

района посетили ряд населенных пунктов. На 

встречах  были разъяснены определенные пра-

вила, которых необходимо придерживаться в 

период заготовки и хранения грубых кормов.   

Противопожарные разрывы между здани-

ями не разрешается использовать под склади-

рование грубых кормов. Хранить корма нужно 

именно в предназначенных для них местах. 

Но и   к местам открытого хранения также 

есть свои требования. Склады грубых кормов 

на территории производственно-хозяйствен-

ного комплекса необходимо располагать на 

специально отведенной площадке, которая 

на расстоянии 15 м от скирд (стогов) должна 

быть опахана полосой шириной не менее 4 м.

 Отдельные скирды также должны иметь 

защитные полосы на расстоянии 5 м от основа-

ния скирды. Площадь основания одной скир-

ды не должна превышать 150 м.кв., а штабеля 

прессованного сена или соломы – 500 м.кв. 

Б

ірнеше күннен кейін, барлық балалар  демалыс және сауықтыру лагерьлерінен ора-лып, мектеп парталарына жайғасатын болады. Ал күн суығаннан кейін балғындар 

үйлерінде жалғыз көп уақыт өткізеді, себебі ересектер күнделікті жұмыста болады. 

Ересектердің қарауынсыз қалып, балалар салдарын ойламастан қағаз жағуы, қандай да бір  

қыздыру құрылғысын қосуы мүмкін. 

Балаларды үйретудің үздік әдісі жеке үлгі болып табылады. Егер сіз жеке қауіпсіздігіңізге 

абай болсаңыз, балаңыз да әрекеттеріңізді қайталайтын болады. 

Үйден шығып бара жатқан кезде бала жарақаттануы мүмкін барлық заттарды, сонымен 

қоса сіріңкені де қауіпсіз жерге алып тастаңыздар. Көзге көрінетін жерге дәрі-дәрмектерді 

қоймаңыздар. 

Балаға есікті ашпас бұрын оның арғы жағында кім тұрғандығын біліп алу қажеттігін 

түсіндіріңіз. Бөгде адамдарға есікті ашуға мүлде болмайды. Балаңызға сіздің атыңыздан үйге 

ешкім және ешқашан келмейтіңдігін айтыңыз. 

Үйден жарты сағатқа болса да шыққан кезде терезелерді жабуға ұмытпаңыздар. Балаңыз 

аша алмайтын жоғары арнайы ілмектер жасаған дұрыс. 

Суды, газды, электр жылытқыш заттарды қосулы күйінде қалдырмағандарыңызға көз 

жеткізіңіздер. 

Балаңызды электр құрылғыларымен дұрыс пайдалануды үйретіңіздер. Балаларды электр 

сымдары және розеткалар қатты қызықтырады. Бос тұрған электр сымдарын тығып, розеткаларға 

қақпақшалар қойыңыздар. Балаға тұрақты түрде қауіп туралы ескерту қажет және оны электр 

құрылғыларды дұрыс пайдалагуға үйрету қажет. 

Көзге көрінетін жерге бала хабарласа алатын сіздің немесе шұғыл қызметтердің телефон 

нөмірін көрсету қажет. 

Балалардың тұрмыстағы қарапайым қауіпсіздік ережелерін сақтауы және ата-аналардың 

тұрақты бақылауы балалардың жүздеріндегі күлкіні сақтап қалуға жағдай жасайды.Гүлсара Майкина – Павлодар облысы ТЖД, ТЖ алдын алу бөлімінің бас маманы

Ч

ерез несколько дней, вся  шумная детвора сядет за школьные парты, вернувшись с лагерей отдыха и оздоровительных площадок. А с приходом холодов малыши и 

вовсе больше времени будут проводить  дома  одни, а большинство взрослых будут 

находиться на работе. 

Оставшись  без  присмотра  взрослых,  ребёнок может  с  лёгкостью  взять спички и,  не 

задумываясь о последствиях, поджечь бумагу, включить какой-либо нагревательный прибор в 

розетку или даже соорудить костёр.

Самым лучшим способом обучения детей всегда был собственный пример. Если вы 

внимательны к собственной безопасности, то и ребенок будет повторять те же действия.

Уходя из дома необходимо убирать в недоступное место все колющие, режущие предметы, 

которыми может пораниться ребенок, а также зажигалки и спички. Не оставляйте на видных 

местах лекарственные препараты.

Объясните ребенку, что прежде чем открыть дверь, нужно узнать, кто за ней находится. 

Посторонним людям открывать дверь категорически нельзя. Расскажите своему ребенку, что 

никто и никогда не может прийти в дом от вашего имени.

Когда вы уходите из дома, даже на полчаса, не забывайте закрывать окна, лучше всего 

наверху сделать специальные запоры, которые не сможет открыть ваш ребенок.

Проверьте, не оставили ли вы включенными воду, газ, электронагревательные приборы.

Научите ребенка правильно обращаться с электроприборами. Детей очень привлекают 

электрические шнуры и розетки. Спрячьте болтающиеся электрошнуры и установите заглушки 

на розетки. Нужно постоянно напоминать ребёнку об опасности, которую они представляют и 

постепенно обучить его правильному обращению с электроприборами.

Необходимо написать на видном месте телефон, по которому ребенок может быстро связаться 

с вами или экстренными службами. 

Соблюдение ребенком элементарных правил безопасности в быту и постоянный контроль 

родителей за ними поможет избежать беды и сохранит улыбку на детских лицах.

Гульсара Майкина  – гл.специалист отдела предупреждения ЧС ДЧС Павлодарской области

Балаларды оқыс 

оқиғадан қала қорғап 

қалу жөніндегі 

ата-аналарға кеңестер

Как обезопасить детей 

от несчастных случаев

Разрывы между отдельными штабелями, 

навесами или скирдами должны быть не менее 

20 м. Штабеля, навесы и скирды допускается 

размещать попарно, причем разрывы между 

штабелями, навесами и скирдами в одной паре 

должны быть не менее 6 м, а между соседними 

парами – не менее 30 м. 

В разрывах между двумя парами скирд 

должна быть пропахана полоса шириной не 

менее 4 м. Расстояние от скирд, навесов и шта-

белей грубых кормов до линии электропередач 

должно быть не менее 15 м, до дорог – 20 м. До 

зданий и сооружений – не менее 50 м.. 

Непосредственно во время работы нуж-

но помнить следующие требования правил. 

Стоянка автомобилей, тракторов и других 

транспортных средств на территории скла-

дирования  грубых кормов запрещается. К 

работе при складировании грубых кормов не 

должны допускаться тракторы и автомобили, 

не оборудованные искрогасителями. Перед 

въездом на территорию водители должны про-

верять исправность и надежность крепления 

искрогасителя. 

Но кроме соблюдения описанных тре-

бований  правил  пожарной  безопасности, 

руководителям и должностным лицам сель-

хозпредприятий следует обратить внимание 

на доступ в сеносклады посторонних лиц (с 

целью игр, ночлега, воровства и т.д.).

Хотелось бы обратить внимание жителей 

населенных пунктов на соблюдение правил 

при заготовке грубых кормов – стога, копны, 

скирды сена, соломы, других видов грубых 

кормов допускается размещать на приусадеб-

ных участках, но не ближе 15 м до ближайших 

зданий  и  сооружений  (хозяйственных  по-

строек и сооружений, опор воздушных линий 

электропередачи и других). Не допускается 

их размещение на улицах, дорогах, вне при-

усадебных участков. Е. Каукенов – инженер 

ОЧС Павлодарского района

Не только заготовить, 

но и сохранить 

сона шаққан кезде зардап 

шеккеннің әрекет ету алгоритмі

алгоритм действии 

пострадавшего при укусах ос

К

үнделікті Павлодар облысы ТЖ департаментінің жедел-құтқару жасағының кезекші пультіне ма-

засыз, ең бастысы қауіпті көршіліктен құтқару 

өтінішімен азаматтардан ондаған шақыртулар келіп түседі. Облыстық орталықтың тұрғындары түкті және 

қаһарлы жәндік – соналардан нағыз шабуылды көргендей. Адамдар өздерінің үйлерінде, терезенің арасында, 

бетонның сыңылауларында, бақтарында, саяжай учаскелерінде сонылардың ызалы ұяларын тауап жатады. 

Ең алдымен құтқарушылар балалар мектептеріне асығады. Сонаның ұясын өздігінен жою – денсаулық үшін 

ғана емес, өмірге де қауіпті дейді құтқарушылар.

Сона шаққан кезде зардап шеккеннің әрекет ету алгоритмі:

- егер жарада сонаның тілі қалып қойса, оны абайлап жою қажет, удың ағзаға жайылып кетуіне жол 

бермеу үшін, оны сығуға болмайды;

- шаққан жерді сутегі тотығымен, немесе мұсатыр спиртімен (1:5 үйлесімділігімен суда ерітілген) 

тазалау қажет. Марганцовканың әлсіз ерітіндісін немесе тұзды я болмаса ас содасымен суды (стакан суға 1 

шай қасығы) қолдануға болады;

- шағып алған жерге мұз басу ісікті және ауруды басады;

Егер қол астыңызда мұз болмаса, суық суға суланған қол  орамалы қолданылады. 

- сұйықтықты көп ішу уланудан құтқарады;

- аллергиялық реакцияларға жол бермеу үшін антигистаминді препараттарды қабылдаған жөн;

Сонаның шағып алуы аллергиясы бар адамадарға аса қауіпті. Сонының шағып шаққанынан бұрын, 

жара арқылы адам ағзасына енетін токсикалық у қауіпті. Ол өлімге әкеп соғатын аллергиялық реакцияны 

қоздыруы мүмкін. Егер сізде бұдан бұрын аллергия байқалатын болса, жаз уақытында алғашқы көмек 

құралдарын жақын арада ұстауыңыз қажет.

С.Б.Төлегенов – Павлодар облысы ТЖД Жедел-құтқару жасағының бас құтқарушысы

К

аждый день на пульт дежурного оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС  Павло-дарской области поступают десятки вызовов горожан с просьбой избавить их от беспокойного, 

а главное опасного соседства.  Жители областного центра испытывают настоящее нашествие 

мохнатых и свирепых насекомых – ос. Люди находят гнезда разъяренных ос  у себя дома, в щелях на подо-

коннике, небольших отверстиях в бетоне, кирпичной кладке или же в саду, на дачном участке. В первую 

очередь спасатели спешат в детские учреждения школы. Ликвидировать гнездо ос самостоятельно – опасно 

не только для здоровья, но и жизни – советуют спасатели. 

Алгоритм действии пострадавшего при укусах ос:

- необходимо осторожно удалить жало, если оно осталось в ранке, выдавливать его ни в коем случае 

нельзя во избежание распространения яда  по организму;

- место укуса нужно обработать перекисью водорода или раствором нашатырного спирта (разведенным 

водой пропорции 1:5). Можно использовать слабый раствор марганцовки или воду с солью или пищевой со-

дой, добавив 1 чайную ложку на стакан воды;

- лед, приложенный к месту укуса уменьшает отек и снимает боль;

Если льда поблизости нет, можно воспользоваться носовым платком или полотенцем, смоченным 

холодной водой.

- обильное питье спасет пострадавшего от интоксикации;

- во избежание аллергических реакции необходимо принять антигистаминный препарат; 

Укус ос очень опасен, для тех, кто страдает аллергией. Не столько опасен сам укус осы, сколько ее ток-

сичный яд, который через ранку проникает  в организм человека и может вызвать аллергическую реакцию, 

последствия которой могут привести в летальному исходу. Если ранее у вас наблюдалась предрасположенность 

к аллергии, то в летнее время вы обязательно должны иметь при себе средства первой помощи .

С.Тулегенов – главный спасатель Оперативно-спасательного отряда ДЧС Павлодарской области

Зашел в лес – запомни дорогу назад

                                                           

В северных регионах  в самом разгаре сезон сбора грибов и лесных ягод. Однако, к сожалению, 

и в таких безобидных и на первый взгляд простых занятиях таится угроза. Для всех пользователей  

сайта специалисты  рекомендуют некоторые общеизвестные правила поведения человека на природе.

Т

ерритория  Павлодарского региона  богата  лесными массивами. В том числе и  хвойными лесами, а  это настоящий заповедник для многочисленных любителей сбора грибов и ягод. Не только на-

селение области, но и многочисленные гости в августе занимаются сбором и заготовкой грибов. 

В нынешнем году пока заблудившихся в лесной чаще или пойме реки Иртыш не зарегистрировано, но в 

прошлом году спасателям  пришлось пару раз вызволять грибников из лесной чащи.  

Есть люди, неспособные хорошо ориентироваться в лесных массивах, и возможность заблудиться среди 

них особенно высока.                                             Идя в лес, запомните несколько несложных правил:

- не рекомендуется ходить в лес в одиночку;

- прежде чем зайти в лесную чащу, запомните с какой стороны вы зашли в него;

- в лесу надо держаться  вместе, как только вы теряете, друг друга из виду, начинайте кричать, чтобы 

найти друзей по голосу;

- если потеряли ориентацию, вспомните, что мхи и лишайники любят тень, поэтому растут преимуще-

ственно на  северной стороне стволов деревьев, пней и камней, а муравьи устраивают свои жилища обычно, 

где теплей и меньше ветра;

 - заблудившись, ни в коем случае не поддавайтесь панике. Не стоит сразу бежать, куда глядят глаза. 

Присядьте, успокойтесь и внимательно прислушайтесь к доносящимся звукам: шум машин, лай собак, крики 

домашних животных;

- уловив  звук, повернитесь в ту сторону, откуда он доносится, и идите в этом направлении;

-  если  Вас  застала  гроза,  нельзя  прятаться  под 

отдельно стоящим деревом. Именно в него чаще всего 

попадает молния. Лучше спрятаться в кустарнике. Чаще 

всего молния ударяет в дуб, тополь, реже в ель или сосну    

Если вы заблудились один в лесу вечером, когда 

начинает темнеть, не стоит пытаться во что бы то ни 

стало немедленно найти верную дорогу, так вы рискуете 

уйти вглубь леса.  Утром вы продолжите поиск обратной дороги.

Запомните эти простые правила, и Вы избежите 

неприятностей!

Отдел предупреждения ЧС ДЧС Павлодарской области            
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал