С. аманжолов


 Келісу, сақтау және таратужүктеу 496.71 Kb.
Pdf просмотр
бет4/5
Дата22.04.2017
өлшемі496.71 Kb.
#7519
1   2   3   4   5

 

8 Келісу, сақтау және тарату 

 

8.1  Ережені  Қазақстан  Республикасы  нормативтік-құқықтық  актілерінің талаптарына сәйкес келісуді ҚБЖ жүзеге асырады; 

8.2 Ережені ҚББ әзірлейді. 

Ереже келісіледі: 

- СБӨ; 


- оқу-әдістемелік жұмыс жөніндегі проректор

-  академиялық  саясат  және  білім  беру  бағдарламаларын  басқару ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 25 из 41 

департаменті бастығы; 

- СМЖжМББ бастығы; 

- Құжаттамалық қамтамасыз ету және бақылау бөлімі маманы; 

- заңгер-кеңесшімен. 

8.3 Ережені ректор бекітеді және жойылғанға дейін әрекет етеді. 

8.4  Ереженің  түпнұсқасы  құжаттамалық  қамтамасыз  ету  және  бақылау 

бөлімінде  сақталады  және  оның  сақталуы  үшін  құжаттамалық  қамтамасыз 

ету және бақылау бөлімінің бастығы жауапты болады.  

8.5  Ереженің  есепке  алынған  жұмыс  даналарын  құжаттамалық 

қамтамасыз ету және бақылау бөлімі тартады.   

8.6  Ереженің  есепке  алынған  жұмыс  данасының  бөлімшеде  сақталуы 

үшін ҚБЖ жауапты.  

 

  

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 26 из 41 

Қосымша 1 

 

ЖОҒАРЫ БІЛІМ БЕРУ ЕУРОПАЛЫҚ БІЛІКТІЛІК ШЕҢБЕРІ 

(«ДУБЛИНДІК ДЕСКРИПТОРЛАР») 

 

Оқу нәтижелері 

Оқудың бірінші 

циклы (бакалавриат) 

Оқудың екінші 

циклы 

(магистратура) 

Оқудың үшінші 

циклы 

(докторантураPhD) 

1. 


Білім 

мен 


түсіну 

 

Оқып  үйнеру  аясында неғұрлым 

озық 


біліммен  байланысты 

анықталған 

аспектілерді  өзіне  қоса 

отырып, 


озық 

оқулықтарды 

қолдайтын,  жалпы  орта 

білім  ьеру  негізінде 

тұжырымдалған, 

ережедегідей  деңгейге 

сйәкес, 

меңгеру 


аясында 

білім 


мен 

түсінікті 

демонстрациялау   

Үнемі 


зерттеу 

контекст  шеңберінде 

өзгеше 

бақылану мүмкіндігі 

мен 


негізді 

жасайтын, 

әдетте 

бакалавр деңгейінде 

орайластырып, 

тереңдетілген  білім 

мен  түсінік  немесе 

негізделген 

шеңберден  шығатын 

білім  мен  түсінікті 

демонстрациялау. 

Оқып 

үйрену 


саласында 

жүйелі 


түсіну 

мен 


білімді 

игеру 


және 

белгілі 


салада зерттеу әдістерін 

демонстрациялау.  

 

2. 


Практикада 

білім 


мен 

түсінгенін 

қолдану 

Еңбек  ету  әрекетіне 

кәсіби 

жолын 


дәлелдейтіндей  немесе 

құзыреттілікке 

 

ие 


болатындай  кәсіпке  өз 

білімі 


мен 

түсіну 


амалын 

қолдану 


қабілеті, 

әдетте 


тұжырымдама 

мен 


негіздеме  дәлелі  және 

оқып 


үйренуаясышеңберінде 

мәселені 

шешу 

көмегімен демонстрацияланады.  

өз  білімі  мен  білігін 

қолдану 

қабілеті 

және  оқып  үйрену 

аясымен  байланысты 

кең 

көлемдегі (пәнаралық)контекст 

шеңберінде 

және 

жаңа  немесе  таныс емес 

контексте 

мәселені 

шешу 


қабілеті  

 

ғылыми мақсаттағы 

зерттеудің 

қажет 

үрдісін, өзіндік 

зерттеудің 

көмегімен 

үлес  қосып  тудыру, 

жетілдіру 

және 


бейімдеу 

қабілеті, 

ұлттық 

немесе 


халықаралық 

төрелік 


етуші 

басылымдарда  

біршама 

аспектілері 

көрсетіліп,  қолданылу 

білім 


шеңберін 

кеңейтуді 

маңызды 

еңбек жолымен туғызу 

3.Пікірін 

талқыға 


салу, 

ойды 


бағалау 

және 


қорытындылард

ы  тұжырымдау 

қабілеті   

Әлеуметтік,  этикалық 

және 

ғылыми 


көзқарастарды  ескере 

отырып,  пайымдаулар 

жасауға 

қажет 


ақпараттар 

жинауды 


және 

интерпретациялауды 

жүзеге асыру қабілеті  

Білімін 


интеграциялау 

қабілеті және күрделі 

сұрақтарды 

отырндай  білу,  оның 

білімі  мен  пікірін 

қолдануымен 

байланысты 

әлеуметтік 

және 

этикалық жауапкершілікті 

болжау  есебі,  толық 

емес немесе шектеулі 

ақпараттар  негізінде 

Жаңа  және  күрделі 

идеяларды 

бағалау 

және  синтездеу,  сыни 

талдауларға қабілеті  


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 27 из 41 

өз 


пікірін 

тұжырымдау қабілеті  

4. 

қарым-


қатынас 

аясындағы 

іскерлік  

Ақпаратты,  идеяларды, 

проблемаларды 

және 


шешімдерді 

мамандарға 

да, 

маманеместерге де 

жеткізе 


білу 

қабілеттерінің  болуын 

көздейтін іскерлігі 

өз  қорытындылары 

мен 

оны 


тұжырымдау 

үшін 


қолданылған  білімін 

және  мамандар  мен 

маман  еместерге  дәл 

және 


қарсылық 

жасамай  негіздеуден  

хабардар 

ету 


икемділігі 

Статусы  бойынша  тең 

өз 

саласындағы тақырып 

ьойынша 


кеңейтілген 

ғылыми 


қауыммен 

және 


қоғаммен 

қатынаста 

болу икемділігі  

5.  оқуға  деген 

қабілеттілік 

Оқуды 


жоғары 

автономиялы  дәрежеде 

жалғастыру  үшін  оқу 

саласында 

осындай 

іскерліктің  бар  болуы 

қажеттіналичие  таких 

умений 


в 

области 


обучения, 

которое 


необходимо 

для 


продолжения  обучения 

с  высокой  степенью 

автономности 

Оқуды  айтарлықтай 

шамада  өз  бетінше 

және 


автономды 

жалғастыруға 

мүмкіндік 

беретін 


оқу 

саласында 

икемділікке ие болу  

Академиялық 

және 

кәсіби 


контексте, 

білімге 


негіздеоген, 

қоғамның 

технологиялық, 

әлеуметтікнемесе 

мәдени 

дамуын 


қалыптастыру 

мүддесіне 

көмектесу 

қабілеті  

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 28 из 41 

2 Қосымша 

 

 БІЛІМ БЕРУ МАҚСАТЫНДА БЛУМ ТАКСОНОМИЯСЫ  

 

Дағды 

Анықтама  

Түйінді сөздер 

Білім 


Ақпаратты еске 

түсіру 


анықтау, сипаттау, табу, белгілеу, атау, айрықша баса айту, 

елестету, еске алу, таңдау, констатациялау-белгілеу, болып 

табылу, шығару, ұйымдастыру, айтып беру, жазу, біліп алу, 

өлшеу, қайталау, арақатынасты белгілеу, талапқа сай болу / 

жол табу 

Түсіну  


Мағынаны түсіну, 

негізгі ойын 

өзгертіп айту 

түсіндіріп  беру,  аудару,  бағалай  білу,  түсіндіру,  қамту, 

қорғау,  айыра  білу,  кеңейту,  қарым-қатынаста  болу, 

көркемдеу,  мысалдар  келтіру,  өз  сөзімен  айтып  беру, 

алдын-ала  айту,  жазу,  қорытынды  шығару  /  қорыту, 

пікірлесу / талдау, болып табылу, жасау, тарту ету, растау, 

көрсету,  табу,  таңдау,  түсіндіріп  беру,  атау,  тұжырымдау, 

жасау,  қарсы  қоя  білу  ,  аудару,  жүйелеу,  білдіру, 

салыстыра білу 

Қолдану 


Жаңа жағдайда 

ақпаратты немесе 

концепциянықолд

ану 


қолдану,  шешу,  құру,  демонстрация  жасау,  есептей  білу, 

өзгерту,  ашу,  басқару,  өзгерту-түрлендіру,  пайдалану, 

сүйеніп  іс  қылу,  алдын  ала  айту,  дайындай  білу,  шығару, 

айтып беру,көрсету, қолдану, мысалдар келтіру, ұғындыру, 

жасау,  таңдау,  солай  түсіндіру,  табу,  бағалау,  қолдану, 

көркемдеу,тексеру, растау 

Талдау 

Ақпаратты немесе концепцияны өте 

жақсы түсіну 

үшін 

сұрастыру-білу,  ажырата  білу,  бағалау,  талдай  білу,  айыра білу,  қалай  бейнелеу,  қорытынды  шығара  білу,  бөлініп 

шығарылу,  байланыс  орнату,  таңдау,  бөліп  алу,  бөлу  / 

бөлшектеу,  салыстыру,  қарсы  қоя  білу,  растау,  шешу, 

арнау, 


қорытынды 

жасау, 


сынау, 

сұрақ 


қою, 

диагностикалау,  тиянақтау/  жүйелеу,  көрсету,  ұғындырып 

беру 

Синтез 


Жаңа бір нәрсе 

тудыру үшін 

идеяларды 

біріктіру 

ұсыну,  болып  көріну,  құрылымдау,  бүтінді  жасау  / 

интегралдау,  тұжырымдау,  оқу,  дамыту,  үйлесімді  ету, 

жинау,  тудыру,  ойлап  шығару,  жаңалық  ашу,  жобалау, 

түсіндіру,  шығару,  түрлендіру,  ұйымдастыра  білу, 

жоспарлау,  қайта  жаңғырту,  қайта  қою,  айтып  беру,  қайта 

ұйымдастыру,  қайта  қарау,  жазу,  қоса  білу,  хабарлау, 

өзгерту  /  қайта  жасау,  дәлелдеу,  тәртіпке  келтіру,  таңдап 

алу, басқару, жалпылау, шығару, жасасу, тұрғызу, шақыру, 

синтез жасау, салыстыра білу, ұсыну, ұлғайту /кеңейту 

Баға 


Бағалауға 

қатысты пікірін 

жасау 

қарастыру  /  мінеу-пікір  айту,  баға  қою,  бағалай  білу, салыстыру, қарсы қоя білу, сипаттай білу, сынау, ажырата 

білу,  түсіндіру,  қорғау,  есептеу  /  есептен  алу,  анықтау, 

таңдау, баға беру, сұрақ қою 

 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 29 из 41 

 

Қосымша 3  

КУРСТАР ИЕРАРХИЯСЫ (ПӘНДЕРДІҢ) 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 КП циклі 

Міндетті комп. -5кр

 

Таңдау комп. -27кр МК

 жә


не

 ТК


 

Пререквизиттер 

БП циклі 

(КП циклінен) 

ЖББП циклі 


ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 30 из 41 

                                                                                                              4 Қосымша 

 

Е Ү ШҚМУ 011-15-01 – модульдік білім беру бағдарлама үлгісі   

МОДУЛЬДІК БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАНЫН ТИТУЛ БЕТІ 

 

ҚАЗАҚТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

С.АМАНЖОЛОВ АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛКЕТТІК 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

 

 

 

Университет 

Ғылыми 

Кеңесі 


отырысында бекітілді 

Хаттама №___ __ ____20__ ж. 

Ғылыми Кеңес Төрағасы 

___________Ә.Ө.Қуандықов.  

 

 

 

 

 

МОДУЛЬДІ БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

 

              _______________________________________________________ Мамандығы 

(шифр және мамандық атауы) 

 

 __________________________________________________ 

(білім беру бағдарламасының атауы (оқу траекториясы)) 

 

__________________________________________________ (білім беру бағдарламасының атауы (оқу траекториясы)) 

 

                 _____________________________________ білім беру бағдарламасының деңгейі (бакалавриат/ магистратура/ PhD докторантура) 

 

  

 

  

 

  

 

Өскемен қ, 2015  

Е Ү ШҚМУ 011-15-01 

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 31 из 41 

(титул бетінің келесі жағы) 

 

Оқу-әдістемелік жұмыс  жөніндегі проректор   

 

  

 

 А. Мырзагалиева  

 

Академиялық саясатжәне білім беру  бағдарламаларын бақылау  

департаменті директоры         

 

 

           Ж.Раймбекова 

 

Әдістемелік жұмыс  бөлімі бастығы    

 

  

 

           А. Дюсенбаева  

 

Оқу үрдісін ұйымдастыру  және бақылау бөлімінің бастығы   

 

  

М. Виноградова 

 

Факультет деканы ____________________  

 

декан АТӘ  

Кафедра меңгерушісі                                                            каф.меңгерушісінің 

                                                                                             аты-жөні 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 32 из 41 

5 Қосымша 

БІТІРУШІ МОДЕЛІНІҢ ФОРМАСЫ 

 

 

Кіріспе 

 

Бітіруші  түлекке    _____________  мамандық  бойынша  ______– 

«_________________»бакалавр/магистр академиялық дәрежесі беріледі.  

Мамандарды даярлау мақсаты: 

бакалавр/магистр  мамандықтары  бойынша  кәсіби  жұмысының салалары _________ - «_______________» болып табылады: 

Кәсіби қызметінің бағыттары: 

 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ бітуші түлектерінің Дублиндік Дескрипторына бағытталған оқу нәтижесі  

 

Дүниетаным  құзыреттілігі  (Дқ)  әлемнің  ғылыми  суретін  дамыту, 

әлеуметтік,  бірегей  құбылыстар  негізіне,  жалпы  білім  беру,  білім  мен 

тәжірибе қызметін меңгеру.  

Кәсіби  құзыреттілік  (Кқ)  берілген  стандарттарға  сәйкес  талаптарды 

орындау  қабілеті,  практикалық  тәжірибенің,  дағды  және  кәсіби  мәселелерді 

шешуде білім негізінде жұмыс істейді. 

Зерттеу  құзыреттілігі  (Ки)  ол  өз  пәні,  әдістері  ғылыми  зерттеу 

логикасына  білімә  ретінде  белгілі  алгоритимді  пайдаланбай,  бір 

эвристикалық  тәсіл  арқылы  міндеттерді  шешу  қабілетін  талап  етеді,  оның 

қызметіне қатысты белсенді ғылыми ұстанымын қабылдауға дайындығы.  Коммуникативті  құзыреттілік  (Кк)  қоғамдастық  пен  әлеуметтік 

өзара  іс-қимыл  қабілетін,  қызметкерлер,  дағдыларын,  топтық  жұмыс,  өзара 

іс-қимылды, төзімділікті қамтиды, тілдік дағдыларын, ауызша және жазбаша 

диалог 


жүргізуге 

қабілет, 

монолог, 

бизнес 


корреспонденциясын 

қарастырады.  Өзін-өзі  басқару  құзыреттілігі  (Өқ)  Яғни өз  ресурстарын  бақылауды 

көздейді.  Сатып,  сақтап,  дамыту  және  тиімді  пайдалану,  олардың  қабілеті, 

өзін-өзі  дамыту,  өзін-өзі  реттеу  мен  өзін-өзі  қолдау  әдістерін  дамытуды 

көздейді. 

 

 

  

 

 

Е Ү ШҚМУ 011-15-01

 

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

Е ШҚМУ 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу туралы ереже». Бірінші басылым 

 Стр. 33 из 41 

Бітіруші мамандықтар модельдерінің сипаттамасы ____________ - «_______________________» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е Ү ШҚМУ 011-15-01

 

 

Оқу нәтижесі 

(Құзыреттілік ушін) 

Модуль атауы, 

типі, деңгейі 

Пәндері 


С

ем

естр 

 

Модуль пререквезиттер

і 

Білім,ептілік, дағды Құзыреттілік 

 

 

 

 

  

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

ШҚМУ Е 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларының жасалымы туралы ереже». Бірінші 

басылым 

 

 

Стр. 34 из 41 

6 Қосымша 

МОДУЛЬДІК АНЫҚТАМА ФОРМАСЫ 

 

 Модуль шифры және атауы 

 

 Модульға жауапты 

 

 Модуль типі 

 

 Модуль деңгейі 

 

 Аптасына сағат саны  

 

 Кредиттер саны 

 

 Оқу формасы 

 

 Семестр 

 

 Оқушылар саны 

 

 Модуль пререквезиттері 

 

 Модуль мазмұны 

 

 Оқу нәтижесі 

1. 


2. 

3. 


Қорытынды бақылау формасы 

 

 Кредиттерді алу қызметі  

 

 Модульдің жалғасуы 

 

 Әдебиеттер 

1. 


2. 

3. 


Жаңартылған күн 

 

  

 

  

 

  

 

  

Е Ү ШҚМУ 011-15-01

 

ШЖҚ РМҚ «Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті» 

ШҚМУ Е 011-15 «Модульдік білім беру бағдарламаларының жасалымы туралы ереже». Бірінші 

басылым 

 

 

Стр. 35 из 41 

7 Қосымша  

ECTS  БОЙЫНША КАТОЛОГ КУРСТАРЫНЫҢ/АҚПАРАТТЫҚ ПАКЕТТІҢ 

ТИПТІК ҚҰРЫЛЫМЫ  

(ағылшын тілінде толтырылады) 

 

Институт туралы ақпарат 

ЖОО туралы жалпы ақпарат 

1. ЖОО аты және мекен-жайы 

2. Академиялық күнтізбе 

3. ЖОО басшылығы 

4. ЖОО жалпы мінездеме 

5. Ұсынылатын оқу бағдарламаларының тізімі (соның 

ішінде оқу ақысы) 

6. Бағдарламаны қабылдау және рәсімдеу  Оқыту бағдарламасы 

туралы ақпарат (Каталог 

курстары) 

1. Оқу бағдарламасына жалпы мінездеме 

 - дәреже/біліктілік бойынша  

- Оқыту деңгейлері (қадамдары 

- Бағдарламаны қабылдау үшін талаптар  

- Білім беру бағдарламаларының/оқуды жалғастыру 

мүмкіндігінің кәсіби мақсаттары  

- бағдарламаның кредиттерді қосқандағы құрылымы (жыл - 

бойы ECTS бойынша 60 кредит) 

- қорытынды емтихандар (егер бар болса) 

- Әр пән бойынша лектордың АТӘ  

 

 2. Описание отдельных дисциплин (курсов, юнитов) 

- курстың/пәннің/юниттің  

- пәннің коды 

- Пәннің типі 

- курстың/пәннің деңгейі 

- Оқу жылы 

- оқу семестрі 

- Кредиттер саны 

- лектор/профессордың АТӘ  

- курстың мақсаттары (оқытуда күтілген мақсаттар және 

иеленген  

- Пререквизиттері 

- курстың/пәннің мазмұны 

- ұсынылатын әдебиеттер 

- оқыту әдістері 

- Бағалай формалары/әдістері 

- Оқыту тілі 

- мамандықтарды оқыту үшін (талаптар) жағдайлар  Студенттерге қосымша 

ақпарат 

- орналасу/тұру 

- Тамақтану 

- медициналық қызмет 

- Студенттердің ерекше қажеттіліктері үшін 

инфрақұрылым, сақтандыру қызметтері  

- Студенттерге қаржылай көмек көрсету 

- Студенттік кеңсе/студенттер ісі жөніндегу кеңсе 

- оқу жағдайы (сабақ оқуға арналған материалдық база) 

- Халықаралық бағдарламалар/тағылымдамадан Каталог: sites -> default -> files -> files -> education
education -> Білім берудің тиісті деңгейлерінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы
education -> Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Кредиттік технология бойынша оқушылардың Өзіндік жұмысын ұйымдастыру
education -> С. аманжолов
education -> С. аманжолов
education -> Оқу әдістемелік жұмыс бойынша
education -> Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
education -> Тұрақты әдістемелік семинар жоспары Жоғары білім сапасын арттырудың ағымдағы үрдісі. Жоо студенттеріне білім беру мен тәрбиелеудің тұжырымдамалық және
education -> Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау

жүктеу 496.71 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет