Құрылыс (Өндірістік және азаматтық құрылысының технологиясы)жүктеу 389.74 Kb.

бет1/4
Дата11.09.2017
өлшемі389.74 Kb.
  1   2   3   4

                                            050729 – Құрылыс (Өндірістік және азаматтық құрылысының технологиясы) 050729 – Строительство  (Технология промышленного и гражданского строительства) 

                                          050729 – Construction  (Technology of civil and industry construction) 

 

 

 

 

 

 Sam. «Өзін-өзітану» – 2 кредит 

Адамның  өзін    тұлға  ретінде  дамытуына 

бағытталған 

өзін-өзі 

танудың 

негізгі 


сұрақтары  қарастырылады.  Тұлғаның  өз 

«Менін»,  өзін  танымдық-тәжрибелік  іс-

әрекет  субъектісі  ретінде  тану  мәселелері 

көтеріледі.  Өздерінің  психикалық  процес-

терінің  (түйсік,  қабылдау,  қиял,  ойлау, 

сөйлеу,  ес  және  т.б.)  дара  психологиялық 

ерекшеліктерін  анықтауды  үйретеді.  Сту-

денттерге өзіндік баға берудің қолданбалы 

әдістерін  меңгеруге,  бейімділік  пен  қабі-

леттігін, өздерінің еріктік және эмоциялық 

процестерінің  ағысын,  ішкі  дүниесі  мен 

денсаулық  жағдайларын  түсінуге  мүмкін-

дік береді. 

 

Sam. «Самопознание» – 2 кредита 

Рассматриваются  основные  вопросы  само-

познания,  направляемые  на  возможно  пол-

ную  реализацию  человеком  себя  как  лич-

ности. Рассматриваются вопросы осознания 

личностью  своего  «я»,  самого  себя  как 

субъекта  практической  и  познавательной 

деятельности. Раскрываются способы опре-

деления 


своих 

индивидуально-психоло-

гических  особенностей  психических  про-

цесссов  (ощущение,  восприятие,  воображе-

ние,  мышление,  память,  речь  и  др.). 

Студентам  дается  возможность  овладеть 

прикладными  методами  самодиагностики, 

склонностей и способностей.  

 

Sam. «Self-knowledge» – 2 credits 

There  is  examined  main  problems  of  self 

knowledge  led  to  individuals  integrate  self 

realization. Course studies items of individual 

self  perception,  of  self  knowing  as  a  subject 

of  practical  and  cognitive  activity.  There  are 

cleared  ways  of  self  testing  individual 

psychological 

properties 

of 

cognitive processes 

as 


sensation, 

perception, 

imagination,  thinking,  memory,  speech  etc/ 

Students enable to master applied methods of 

self  diagnosis,  understanding  of  capabilities, 

tendencies  and  aptitudes,    of  peculiarity  of 

will  and  emotional  processes,  of  inner 

organism resources and health state.  

 

 

 

 

 

CULT. «Мәдениеттану» –  2 кредит 

Пререквизиттер: IK 1101, Fil 1106 

Мәдениеттану –    әлеуметтік-гуманитарлық 

жинақтаушы  пән  ретінде  адамның  іс- 

әрекеттерінің  барлық  саласында  маман-

дарды кәсіпкерлік дайындауда аса қажетті 

болып  табылады.  Мәдениеттану  –  фило-

софия, психология, антропология, өнер, дін 

аралығын  байланыстыратын  білім,  ол 

қазіргі  кезең  сұранысынан  туып  отыр. 

Мәдениеттану  білімі  мәдениетті  анықтау, 

әртүрлі  мәдениеттерді  салыстыру,  ондағы 

тұрақты және өзгергіш жақтардың негізін, 

 

CULT. «Культурология» –   2 кредита 

Пререквизиты: IK 1101, Fil 1106 

Культурология  как  интегративная  социо-

гуманитарная  дисциплина  является  необ-

ходимой    составляющей    профессиональной 

подготовки  специалистов  во  всех  областях 

человеческой деятельности. Культурология – 

область  знания,  рожденная  потребностями 

современной  эпохи  на  стыке  философии, 

психологии,  антропологии.  Культурологи-

ческое  знание  включает  в  себя  описание 

культуры, 

дает 


сравнительный 

анализ 


культур,  изучение  истоков  устойчивого  и 

 

CULT. «Culturology» – 2 credits Prerequisites: IK 1101, Fil 1106 

 Culturology (science of culture) is integral socio 

humanitarian  science  and  necessary  component 

of specialist's preparation in all sphere of human 

activity. Science of culture is specific discipline 

which  has  been  connected  with  philosophy, 

psychology  and  anthropology.  Knowledge  of 

culturology 

contains 

description 

and 

comparative analysis of culture and investigation of stable and changeable phenomenon in culture. 

Study  of  cultural  formation  of  the  human  and 

society is one of the main aspects of culturology. 


 

көздерін талдауды 

қамтиды. 

Пәннің 

мақсаты:  студенттерге  әртүрлі  мәдениетті кабылдауға  арналған  дүниеге  көзқарастық 

бағдар  беру,  өзін  мәдени  шығарма-

шылықтың субъектісі санауына жеткізу. 

изменчивого  в  культуре.  Целью  курса 

является  выработка  у  студентов  миро-

воззренческих  предпосылок  для  понимания 

различных  культур,  осознания  себя  субъ-

ектом культурологического творчества. 

The  target  of  discipline  is  explaining  the 

meaning  of  relationship  between  human  and 

surrounding world. The  main task of science  is 

making 


premises 

of 


different 

culture 


understandable. 

 

 

 

 

 

Ya «Ағылшын тілі» –  2 кредит 

Пререквизиттер: IYa1102, IYa1103 

Осы күнгі сәулет. Осы күнгі  құрылыс.  Үй 

құрылыс комбинаты. Машина және құйма 

цехтары.  Коммуналдық  мекемелерді  салу. 

Пәтерлердің  ыңғайлылығы.  Құрылыс  сәу-

леті.  Ғимараттың  сәулеттік  безендірілуі. 

Құрылыс  жұмыстарының  сапасы.  Безен-

діру  және  әсемдеу  материалдары.  Құры-

лыстағы  пластмасса  және  оның  қолда-

нылуы.  Қалалардың  келешектегі  даму 

жоспары.  Жаңа  қалалардың  салынуы. 

Өнеркәсіптік  сәулет.  Өндірістік  орталық-

тардың  құрылысы.  Өнеркәсіптік  мекеме-

лердің  пайдалы  орналасуы.  Өнеркәсіптік 

ғимараттардың сәулеттік безендірілуі. 

 

Ya «Английский язык» –  2 кредита Пререквизиты: IYa1102, IYa1103 

Современная 

архитектура. 

Современное 

строительство. Домостроительный комбинат. 

Машинные  и  литейные  цеха.  Строительство 

коммунальных  предприятий.  Удобства  в 

квартирах.  Строительная  архитектура.  Архи-

тектурное  оформление  зданий.  Качество 

строительных  работ.  Отделочные  и  облицо-

вочные материалы. Пластмасса и его приме-

нение в строительстве. Перспективные планы 

развития  городов.  Строительство  новых 

городов. Промышленная архитектура. Строи-

тельство  промышленных  центров.  Выгодное 

расположение промышленных предприятий. 

 

Ya «The English language»– 2 credits 

Prerequisites: IYa1102, IYa1103 

Modern  Architecture.  Modern  construction. 

House  building  combine.  Machine  and 

foundry  facilities.  Communal  and  enterprises 

construction.  Convenient  flats.  Construction 

architecture. 

Architectural 

design. 


Construction  works  quality.  Finishing  and 

facing  materials.  Plastic  and  its  use  in 

construction. 

City 


development 

plans. 


Construction 

of 


new 

cities. 


Industrial 

architecture. 

Construction 

of 


industrial 

centers.  Preferential  location  of  industrial 

enterprises.  Architectural  design  of  industrial 

buildings.  

 

 

 

 

 

MZ 1211. «Математика есептері»  

– 2 кредит 

Пререквизиттер: Mat 1201, Mat 1202 

Сызықтық  алгебра.  Матрицалық  анализ. 

Векторлық  алгебра.  Жазықтықтағы  және 

кеңістіктегі  аналитикалық  геометрия.  Көп 

өлшемді  сызықты  кеңістіктер.  Анализге 

кіріспе.  Бір  айнымалы  функциялардың 

дифференциалдық 

және 


интегралдық 

есептеулері.  Көп  айнымалы  функциялар-

дың  дифференциалдық  және  интегралдық 

есептеулері.  Екі  еселі  интеграл.  Үш  еселі 

 

MZ 1211. «Математика в задачах»  

– 2 кредита  

Пререквизиты: Mat 1201, Mat 1202 

Линейная алгебра. Матричный анализ. Век-

торная  алгебра.  Аналитическая  геометрия 

на  плоскости  и  в  пространстве.  Линейные  

многомерные  пространства.  Введение  в 

анализ.  Дифференциальное  и  интегральное 

исчисления  функции  одной  переменной. 

Дифференциальное  и  интегральное  исчис-

ление  функции  многих  переменных.  Двой-

ные  интегралы.  Тройные  интегралы.  Тео-

 

MZ 1211. «Mathematics in problems»  

– 2 credits 

Prerequisites : Mat 1201, Mat 1202 

Linear  algebra.  Matric  analysis.  Vector 

algebra.  Analitic  geometry    on  the  plane  and 

in space. Linear many – dimensional  spaces. 

Introduction  in  calculus.  Differential  and 

integral  calculus  of  function  of  one  and   

several variables. Double and triple  integrals. 

Theory  of  numerical  functional  and  power 

series.  Tests  of  convergences  of  series. 

Summation  of  series.  Elements  of  combi- 

интеграл.  Меншіксіз  интеграл.  Сандық, функционалдық  және  дәрежелік  қатарлар 

теориясы.  Қатарлар  жинақталу  белгілері. 

Комбинаторика  элементтері.  Ықтималдық-

тар теориясы. Математикалық статистика. 

рия  числовых,  функциональных  и  степен-

ных  рядов.  Признаки  сходимости  рядов. 

Суммирование  рядов.  Элементы  комби-

наторики.  Теория  вероятностей.  Математи-

ческая статистика. 

natorial  analysis.  Theory  of  probability. 

Mathematical statistic. 

 

 

 

 

 

 

BJ.  «Тіршілік  қауіпсіздігін  қамтамасыз 

ету» –  2 кредит 

Пререквизиттер: Eko 2105, Fiz 2202, Mat 

1201, Mat 1202 

 «Тіршілік  кауіпсіздігін  камтамасыз  ету» 

курсы  бойынша  студент  пәннің  оқыту- 

әдістемелік  кешенін  ҚР  топтаулық  сипа-

тын,  типтік  және  осы  мамандықтардағы 

оқу  жоспары  құрамымен  сәйкес  жасалын-

ған.  Бұл  пәннің  қамтитын  материалдар, 

төтенше  жағдай  кезіндегі  өндіріс  орнын-

дағы  апаттардан,  жарылыстардан  қалай 

қорғануды  және  ондай  апаттардың  бол-

мауынан  алдын  алу  шараларын  үйретеді. 

Апат  болған  жағдайда  азаматтық  қорға-

нысты  ұйымдастыруды,  ұйымдарға  хабар 

беруді,  адамдарды  апат  болған  жерден 

залалсыз жерлерге көшіруді т.б. үйретеді. 

 

BJ.  «Основы  безопасности  жизнедеятель-ности» –  2 кредита 

Пререквизиты: Eko 2105, Fiz 2202, Mat 

1201, Mat 1202 

В  дисциплине  рассмотрены  опасности 

среды обитания, источники формирования 

опасностей  и  её  эволюция,  а  также  при-

чины возникновения чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, 

их  краткая  характеристика.  Изложены 

мероприятия по повышению устойчивости 

объектов  хозяйствования  для  функциони-

рования  в  чрезвычайных  ситуациях  и  при 

применении  современных  средств  пора-

жения.  Обеспечение  безопасности  людей 

является  первостепенной  целью  всех 

мероприятий по защите населения в усло-

виях ЧС мирного и военного времени. 

 

BJ.  «Provision  to  vital  activity»   – 2 credits 

Prerequisites: Eko 2105, Fiz 2202, Mat 1201, 

Mat 1202 

In  discipline  are  considered  dangers  of  the 

ambience dwelling, the sources of the shaping 

the  dangers  and  its  evolution,  as  well  as 

reasons  of  the  origin  to  exceeding  situations 

natural and  the technogenic nature their short 

feature.  The  Stated  actions  on  increasing  of 

stability object managements for operating in 

exceeding  situation  and  when  using  the 

modern  facilities  of  the  defeat.  Provision  to 

safety of the people is, paramount purpose all 

action  on  protection  of  the  population  in 

condition  еmergency  situations  peace  and 

wartime.   

 

 

 

 

 

PSI «Психология» –  2 кредит 

Пререквизиттер: Sam 

Бұл  пән  барлық  мамандықтарға  басқару 

процесінде,  кәсіби  қызмет  шеңберінде 

әрекеттесу  мен  қарым-қатынас  жасауда, 

сонымен 

бірге, 


күнделікті 

тұрмыста 

қажетті  негізгі  психологиялық  білімді 

қалыптастырады.  Пән  жеке  адамның  пси-

хикалық  қызметін  білуге,  адамның  психо-

 

PSI «Психология» –  2 кредита Пререквизиты: Sam 

Данная дисциплина способствует формиро-

ванию  основных  психологических  знаний 

необходимых  специалистам  как  в  процессе 

управления,  общения  и  взаимодействия  в 

рамках  профессиональной  деятельности, 

так  и  в  условиях  повседневной  бытовой 

жизне-деятельности.  Дисциплина  поможет 

 

PSI «Psychology» –  2 credits 

Prerequisites: Sam 

The  course  promotes  a  formation  of  basic 

psychological 

knowledge 

necessary 

for 


specialists  in  managing  and  communicating/ 

interacting  both  a  professional  and  everyday 

activity.  The  course  assists  to  understand 

nature  of  human  psycho  and  know  main 

psychic  functions. This  helps to master ways 


 

логиялық мінез-құлық 

ерекшеліктерін, 

темперамент  типтерін  меңгеруге,  өзінің 

психикалық жағдайын бағалауға үйретеді; 

өз  бағыттылығын  басқарудың  оңай  әдіс-

терін,  кәсіби  ұжымда  әлеуметтік-психоло-

гиялық  бағыттылықтың  механизмдерін, 

іскерлік қарым-қатынастың нәтижелі жол-

дарын  жасауға,  қақтығыс  жағдайларын 

және т.б. шешуге көмектеседі. 

понять  природу  человеческой  психики, 

узнать  основные  психические  функции, 

овладеть 

способами 

психологической 

характеристики личности, ее темперамента, 

способностей, интерпретации  собственного 

психического  состояния;  поможет  освоить 

простейшие  приемы  саморегуляции,  меха-

низмы  социально-психологического  регу-

лирования в трудовом коллективе. 

of  personality  psychological  characteristics, 

its temperament, aptitudes and interpretations 

of  oneself  psycho  state.    Also  this  helps  to 

cope with simplest methods of self regulation, 

method  of  labor  collective,  ways  of  labor 

collective,  ways  of  effective 

business 

communication, conflict resolution and so on. 

 

 

 

 

 

 

SK. «Құрылыс конструкциялары – 1» 

– 2 кредит 

Пререквизиттер: Mat 1209, Geo 1210,  

SM 2207,  Arh2208 

Құрылыс конструкциялары – 1 пәнін оқы-

тудың  мақсаты  –  темірбетоннан,  тастан, 

металл,  ағаш  және  пластмастан  жасалған  

құрылыс  конструкцияларының  жұмысы 

жөнінде  студенттерге  білім  беру;  осы 

конструкцияларға  қажетті  материалдар-

дың  негізгі  физика-механикалық  қасиет-

терімен  танысу;  конструктивтік  элемент-

тердің  кернеулі  жағдай  түрін  анықтау; 

құрылыс  конструкцияларын  шектік  күй-

лер  тәсілі  бойынша  есептеудің  негізгі 

ережелері;  әртүрлі  кернеулі  жағдайдағы 

конструкциялардың серпімді және серпім-

ді-пластикалық  кезеңдердегі  беріктік  пен 

орнықтылыққа 

есептеу; 

экономикалық 

тиімді  конструктивтік  шешімдерді  салыс-

тыра қарастыру; нормативтік, инструктив-

тік және техникалық әдебиеттерді сауатты 

пайдалану. 

 

SK. «Строительные конструкции -1»  

–  2 кредита 

Пререквизиты: Mat 1209, Geo 1210,  

SM 2207,  Arh2208 

Целью  преподавания  дисциплины  «Строи-

тельные  конструкции  –  1»  является  получе-

ние  студентами  знаний  о  работе  строитель-

ных  конструкций,  выполненных  из  железо-

бетона,  камня,  металла,  дерева  и  пластмасс; 

изучение  основных  физико-механических 

свойств материалов использованных для этих 

конструкций;  определение  видов  напряжен-

ного состояния конструктивных элементов; 

 знание  об  основных  поло-жениях  метода 

рас-чета 

строительных  конструкций  по 

предель-ным  состояниям  и  расчетах  на 

прочность    и  устойчивость  при  различных 

видах  нагру-жений  в  упругой  и  упруго-

пластической  стадиях;  умение  выбирать 

наиболее 

эконо-мичное 

конструктивное 

решение; 

грамотное 

использование 

нормативной,  инструктивной  и  технической 

литературы. 

 

SK. «Building designs-1»  – 2 credits 

Prerequisites: Mat 1209, Geo 1210,  

SM 2207,  Arh2208 

The  purpose  of  teaching  of  discipline 

«Building  designs  -  1»  is  reception  by 

students  of  knowledge  of  work  of  the 

building  designs  executed  from  ferro-

concrete,  a  stone,  metal,  a  tree  and  plastic; 

studying  of  the  basic  physicomechanical 

properties  of  materials  of  ispolzo-bathrooms 

for  these  designs;  definition  of  kinds  of  a 

tension 


of 

konstruktiv 

th 

elements; knowledge  of  the  cores  polo-zhenijah  a 

method  of  calculation  building  konst-ruktsy 

on  limiting  conditions  and  rasche  on 

durability  and  stability  at  various  kinds 

нагружениях  in  elastic  and  elastic-plastic 

stages; ability a vybi-host the most economic 

constructive  decision;  competent  use  norm-

tivnoj, the instructive and technical literature.  

 

 

 

 

 


  

 

 

 

 PF 1210. «Қолданбалы физика» –  2 кредит 

Пререквезиттер 

Mat1202, 

Fiz2202 

«Қолданбалы физика» курсы студенттерге 

классикалық  және  жаңа  физика  теориялар 

мен  анықтамаларын,  негізгі  заңдарын 

қолдануға  қажетті  физикалық  білімнің 

ядросын  көрсетеді.  Берілген  курс  мына 

бөлімдерден  тұрады:  механика,  гармони-

калық  толқындар,  термодинамика  негізі, 

тұтас  орта  механикасы,  электростатика, 

тұрақты  ток,  магнит  өрісі,  Максвелл  тең-

деулері,  фотометрия,  геометриялық  опти-

ка,  толқындық оптика,  Шредингердің  ста-

ционар және уақыттық теңдеуі, көмірсутек 

атомы  мен  молекуласы,  атом  ядросы, 

элементар  бөлшектер  және  «Физика» 

курстарынан  берілген  білімдерді  бекітуге 

негізделген. 

 

PF 1210. «Прикладная физика» – 2 кредита Пререквизиты: Mat1202, Fiz2202 

Курс  «прикладная  физика»  представляет 

собой  ядро  физических  знаний,  необходи-

мых  студенту  для  использования  фунда-

ментальных  теорий  классической  и  совре-

менной  физики.  Данный  курс  включает 

разделы:  механика,  гармонические  волны, 

термодинамики,  элементы  механики  сплош-

ной  среды,  электрическое  и  магнитное 

поле,  уравнения  Максвелла,  геометричес-

кая и волновая оптика, тепловое излучение, 

основы 


квантовой 

теории, 


уравнение 

Шрёдингера,  атом водорода,  атомное  ядро, 

элементарные  частицы  –  и  направлен  на 

закрепление материала курса «Физика». 

 

PF1210. «Applied Physics» – 2 credits 

Prerequisites: Mat1202, Fiz2202 

General purpose of discipline «Applied Physics» 

studying  is  to  acquaint  students  with  the  basic 

ideas  and  methods  of  general  physics.  The 

contents  of  this  course  covers  the  following 

sections:  mechanics,  dynamics  of  rotational 

motion of a solid body, thermodynamics, electric 

and  magnetic  fields,  Maxwell’s  equations, 

photometry,  geometrical  and  wave  optics, 

thermal  radiation,  Schrödinger  equation,  atom 

and  a  molecule  of  hydrogen,  atomic  nucleus, 

elementary particles.  This course is directed on 

fastening of the material investigated in courses 

"Physics", «Physics I» and «Physics II».  

 

 

 

 

 

ARH 2229. «Архитектура ГПЗ» – 3 кредит 

Пререквизиттер: Mat 1201, IGI 1204,  

IM 2206, SM 2207 

«Өндірістік  және  азаматтық  ғимараттар-

дың  сәулеті»  пәні  өндірістік  және  азамат-

тық  ғимараттарды  жобалаудың  жалпы 

сұрақтарды: 

олардың 


классификация-

ларын,  әдістемелерін,  құрылыс  физикасы-

ның  элементтерін  зерттейді,  өнеркәсіптік 

және  азаматтық  ғимараттар  сәулетінің 

ерекшеліктерін  қарастырады;  өнеркәсіптік 

және  қоғамдық,  тұрғындық  ғимараттар-

дың құрылымдық шешімдері мен олардың 

элементтері  ұсынылған.  Бұл  пәнде  іс 

   1   2   3   4


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал