Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газетжүктеу 0.64 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата09.01.2017
өлшемі0.64 Mb.
#177
1   2   3   4   5   6

– Әңгімеңізге рақмет. 

Сұхбаттасқан 

Дархан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ

ҚАЗАҚ ЖЕРІНІҢ ХИКМЕТТЕРІ

БАҒДАР

ЛАМА


Әлихан қазақты болашағы 

зор, өте дарынды халық 

деп сүйген

Орыстардың «10 қызға тоғыз жігіттен келеді» деген әні бар еді ғой. 

Қазір біздің елдегі жағдай қалай, қанша әйел, қанша ер адам бар?

Ерболат ЕСМАҒАМБЕТОВ, Ақтөбе қаласы

ҚР Статистика агенттігінің 2010 

жыл 

дың соңғы айларындағы мә лі-

меті бойынша, Қазақстанда 1000 

әйел ге 928 еркектен келеді. Бұл, шы-

нымен де, «Қыздар» фильмінде ай-

ты 

латын формуламен сәйкес келіп тұр, яғни әрбір 10 әйелге – тоғыз ер 

адам 


нан. Бірақ халқымыздың 29 

жас қа дейінгі бөлігін алып қа ра сақ, 

жағ 

дай басқаша. Жастар ара сында 

1000 қыз-келіншекке 1037 еркектен 

ке леді. Былтырғы көк темде елімізде 

4 млрд 616 млн жас есепке алынса, 

оның 2 млн 337 мыңы немесе 

5 0 , 6 % - ы   –   ж і г і т те р ,   қ ы зда р   – 

2   м л н  279 мың адам немесе 29-ға 

дейінгі жастардың 49,4%-ы. Дүние-

жүзіндегі жағдай тәрізді Қазақстанда 

да ер адам дар тапшы. Оның үстіне 

50 жас тан асқан адамдар арасында 

ер лер дің өмірден ерте кету үрдісі өз-

гер мей тін  құбылысқа  айналды.

Биылғы жылдың 31 қаңтарынан 24 

ақ  п аны аралығында денсаулық сақтау са-

ла сының бі лікті деген 45 маманы сынақтан 

табысты өткен. 

Тәуелсіз сарапшы атағына ие болғандар 

ме дициналық  ұйымдарды  аккре ди тац ия-

лау ға, медициналық қызметкерлердің бі-

ліктілік санатын көтеруге, медициналық 

қыз меттің сапасы жайындағы мәселелерді 

шеш 

кенде тәуелсіз сарапшы ретінде қа-тысуға құкылы болады. Өткен жылы Ақ-

мо 


ла облысында медициналық қызмет 

са 


пасына қатысты 21 шағым қаралған. 

Тә уелсіз сарапшылар түрлі жағдайға бай-

ла нысты 638 сараптама жүргізген. Әр об-

лыста «Тәуелсіз сарапшылар қауым 

дас-

тығы» жұмыс істейді. Бұл жүйе әлем ел де-рінің тәжірибесінде бар. 

Д.ШӨКШИР,

 Ақмола облысы

Қызмет сапасын 

тәуелсіз сарапшылар 

бақылайды

Қазақстан Респуб-

ликасы Денсаулық 

сақтау министрлігінің 

аккредитациялық 

комиссиясының көшпелі 

мәжілісі Ақмола облысының 

сомедициналық орталығында 

болды. Мәжілісте «Саламатты 

Қазақстан» денсаулық сақтау 

саласын дамытудың 2011-2015 

жылдарға арналған мемле-

кеттік бағдарламасы бойынша 

тәуелсіз сарапшыларды аккре-

дитациялау қорытындысын 

жария етті.

Қазір Көккесенені көргендер азаю 

үстінде. Бұл да – өмірдің заң дылығы. Бұ-

рын ғы заманның ба ғалы дүниесін зер де-

сіне  то қы ған  құймақұлақ  қартта ры мыз 

ке міп барады. Дегенмен бүгінгі күні 90 

жас қа таяп қалған Сейдан Нұр лы беков 

атамыз кесене жайында кейінгі ұрпаққа 

қызық ты деректер келтіреді. Ол кісі өзінің 

көзімен көрген бірқатар жайларды әңгі ме-

леп береді. 1930 жылдары қа зіргі Қожам-

бер ді батыр аталатын ел ді мекеннің аты 

Қандыарал бол ған екен. Ағамыз ауылдағы 

төрт  жыл  дық мектепте оқиды екен. Ұс та зы 

Айтмұхан  олар ды  Көк ке се н еге  жиі  алып 

баратын кө 

рінеді. «Біз 

 

ге тарихи орын жайын  да  қы зық ты  сыр  шер теді.  Ұстазымыз 

айт  қан мына бір әңгіме есі м де қа лыпты. 

Кесене құ ла май тұрғанда, түн ор та сында 

ол жерден жарық кө 

рінеді екен. Ол 

заманда шы рақ шы деген жоқ. Сонда бұл 

сәуле қай дан түсіп тұр? Жарықтың пай да 

болу себебі бар екен. Кесене кір піштеріне 

түрлі  хи миялық  қос па лар  қо сыл   ған  екен», 

– дейді ағамыз.

Бұл сөздің жаны бар секілді. Бұл тұр-

ғыда Яку бов ский, Каллаур секілді ғалым-

дар да жазған. Олардың па йым дауынша, 

кесене құрылысына жа сыл түсті малахит 

пен ази рут-жез қоспалары қо сыл ған. Одан 

басқа да қоспалар бар. Олар түнгі уақытта 

сәу ле  шығарып  тұ ратынға  ұқсайды. 

Жалпы, Көккесенеде құм бас қан көп 

сыр жатыр. Өткенді тани білеміз десек, 

осын дай киелі орындар жөнінде зерделі 

зерттеу жүргізгеніміз орынды болар еді. 

Өкінішке қарай, қазір бізде ар хео логия ғы-

лымы өз деңгейінде дами қойған жоқ. 

Бол маса өзге жұртқа біздің де тарихы мыз-

дың тамыры тым тереңде жатқандығын 

дә лел дейтін деректерге қол жеткізе алар 

едік. 

Қуаныштысы, сол жерде дү ние ге келген және қазір сол маңда өмір сүретін ағайын-

дар Көк ке се неге байланысты игілікті істі 

қолға алып жатыр. Кесененің орнына жа-

ңа сын салуды жоспарлауда. Оны ата-баба 

аманатына адалдық деп бағаласақ, артық 

болмас.


Әділжан ҮМБЕТ,

Қызылорда облысы

Құпиясы көп 

Көккесене

Басы 1-бетте

e-

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

mail: info@alashainasy.kz

олардың саяси партияларға не 

месе тіпті 

– Демек, Әлиханның «Полярная 

т

1с

й

ср

ж

зр

қ

е

м

д

А

т

а

м

еА

К

Бд

о

кАЛАШҚА АЙТАР ДАТЫМ...

АЛАШҚА АЙТАР ДАТЫМ...

Әлихан 1913 жылы «Қазақ» газеті алғаш жарық көре бастаған тұста 

«Қазақтың тарихы» деген мақаласын «Түрік баласы» деген бүркеншік есіммен 

жариялайды. Әлекең сол тізбекті мақаласында «Өзінің тарихын жоғалтқан 

жұрт, өзінің тарихын ұмытқан ел қайда жүріп, қайда тұрғандығын, не істеп, 

не қойғандығын білмейді, келешекте басына қандай күн туашағына көзі 

жетпейді. Бір халық өзінің тарихын білмесе, бір ел өзінің тарихын жоғалтса, 

оның артынша өзі де жоғалуға ыңғайлы болып тұрады... «Тарих не айтады?» 

десеңіз, оның айтатыны мынау: біздің бұрынғы бабаларымыздың кім екендігі; 

олардың дүниеде не істеп, не бітіргендігі; қандай қуаты барлығы, ол қуатты 

не орынға жұмсағандығы; істеп жүрген ісінің қайсысынан пайда, қайсысынан 

зарар көргендігі; бұрынғы бабаларымыздың досты-дұспаны кім екендігі; не 

себеппен бағы тайғандығы және соған ұқсас істердің барлығын тарих сөйлеп, 

түсіндіріп тұрады», – деп жазады. Біз өткен тарихымызды толық зерттеп, 

жете меңгермесек те, күні кешегі Алашорданың, арыстарымыздың тарихын 

жақсы білуіміз керек. Бүгінгі ұрпақ ХХ ғасыр басындағы қазақтың Тәуелсіз 

ел болып, еңсе түзеуі жолында қанын қиып, жанын берген тұлғаларымызды 

көбіне білмейді. Болашағы зор ел боламыз десек, осындай ұлағатты істі ұрпақ 

жадында мәңгіге қалдыруымыз керек. 

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№40 (492) 5.03.2011 жыл, сенбі                          www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

ТҮЙТКІЛ

БАЙҚАУ


Қазақ ұлттық аграрлық университетіндегі «Атамекен» ұйымы мен 

«Адырна» клубының ұйытқы болуымен «Поэзия, менімен егіз бе едің?» 

деген тақырыпта студент жастардың арасында Алматы қалалық жыр 

мүшәйрасы өткізілді. 

Мұқағали мүшәйрасы өтті

Бұл мүшәйра Тәуелсіздігіміздің 20 жыл-

дығы мен ақиық ақын Мұқағали Ма қа-

таевтың 80 жылдығына арналып отыр. 

Жалпы, өнер мен білім ордасы саналатын 

Алматы қаласында поэзияға жаны құмар 

жастар баршылық. Мұқағалидай қазақтың 

біртуар перзентіне арналған жыр дода сын-

да «жүзден – жүйрік, мыңнан – тұл пар лар-

дың» бағы мен бабын таразылаған әділ қа-

зылар алқасы Жәркен Бөдеш, Тұрсынәлі 

Рыс келді, Жәди Шәкен сынды ақын-жазу-

шы лардан құрылды. Бас жүлдені Әл-Фара-

би атындағы ҚазҰУ-дың студенті Бауыржан 

Әлқожа жеңіп алса, Абай атындағы 

ҚазҰПУ-дың тәлімгері Сайрангүл Дақан-

қызы I орынға ие болды. II орынды ҚазҰУ-

дың филология факультетінің білімгері 

Қай сар Қауымбек еншілесе, III орынды 

Қаныш Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-дың 

студенті Рәтбек Мағазұлы мен Қазақ ұлттық 

аграрлық университетінің білімгері Қуа-

ныш бек өзара бөлісті. 

ҚазҰАУ-дың тәрбие ісі және қоғаммен 

байланыс департаментінің директоры 

Бауыр жан Иманғалиев пен оқу-тәрбие ісі 

жө ніндегі проректордың орынбасары Жұл-

дыз Сүлейменова «бұны ақиық ақынға ар-

нал ған мүшәйра ғана емес, ән-жыр кеші 

деп бағалауға болады» деп түйді. Өйткені 

бұл жиында Мұқағалидың өлеңдері оқы-

лып, оның сөзіне жазылған әндер шыр қал-

ды. «Аққулар, қош болыңдар...», «Сәби 

бол ғым келмейді», «Шашыңнан бір иіс-

кейін» тағы басқа әндер көпшіліктің көңілін 

сер гітті. Арман ӘУБӘКІР

Әңгіме – орта бойлы, ақ құба өңді, са-

қа лы кеудесіне түскен, қол-аяғына қуат 

берген құдіреттің қалауымен талай жер лер-

ді аралап, «олжалы» болып жүр ген  Ол жа-

бай ақсақал турасында. Ол же кең зейнетке 

шыққан бетте бастаған са парын Ресей мен 

Қазақстан арасындағы дос тықты нығайтуға 

арнады. Қызылжар мен Мәскеудің арасын-

дағы төрт мың шақы рым нан астам жолды 

83 күн ішінде жүріп өтті. Құдайы көршімізге 

«қонақ» болып бар ғанда берген бір сұх ба-

тында: «Сапарға тек жылы киім мен құ жат-

тарымды ғана алып шықтым. Алға шын да 

күн суық бол 

ға 


нымен, Челябіге жа-

қындағанда күн жыли бастады. Тек күндіз 

жүріп, қараңғы түскен соң жол түскен жерге 

аялдап отыр дым. Ресей халқы қонақжай 

ғой. Таңғы 6-да намазымды оқимын да, 

«тұлпарыма» қайта қонамын, кешкі 8-9-ға 

дейін тоқ тамай жол жүріп отырдым», – 

дейді.


Пайғамбар жасынан асқан Олжабай 

қария байтақ жерлердің бел-белесін бе ле-

себетімен аралап жүрсе де, бес уақыт на-

ма зын қаза қылмаған. Салауатты өмір сал-

тын насихаттап, Қазақстанның түкпір-түк-

піріндегі тарихи орындарды аралап, са пар-

ларын Ұлы Жеңістің 61 жылдығына, ел 

егемендігінің 15 жылдығына, Ресейдегі – 

Абай және Қазақстандағы Пушкин жыл да-

рына арнаған көрінеді. Қай елді мекенге 

бар са да, міндетті түрде ауыл жастарымен 

САПАР


ке з десіп, аталық өсиетін, ақылын айтудан 

әсте жалыққан емес. Барған жерлерін бей-

не таспаға, суретке түсіріп, картаға сызып 

отыру, анықтамалар алуды да жадынан 

шығарған емес. Бүгінде қарияның «қор жы-

ны» құнды фотосуреттермен, бейне, қол-

жаз балармен т.б. деректермен то лыққан. 

Жиһангер қарияның келесі бағыты 

Мек ке – Мәдина болмақшы. Мұсылманның 

бес парызының бірі – қажылық сапарын 

ата-бабаларымыз бүгінгі ұрпағынан өз ге-

ше атқарғаны анық. Қасиетті орын дар  ға 

жаяу не басқа көлікпен барған. Қазір жұрт 

ұшақпен ұшып барып, қайтады. Ол жа бай 

ақса қалдың ойлағаны бір басқа – қиянда-

ғы қасиетті жерге вело-жорғасымен аттан-

бақ. Осы жолғы сапарын спортшы қария 

Ел басы сайлауының құрметіне арнайтынын 

жеткізді. Сәтін салса, Орталық мешіттен ақ 

сапарына амандық тілеп, шығарып сала-

тын күн алыс емес...

Қашықтығы 20 мың шақырымнан 

астам бұл жолды ақсақал құдіреттің қуа ты-

мен вело-жорғасымен жүріп өтсе, қа рия-

ның бұл шаруасы Гиннестің рекордтар кіта-

бына еніп те қалатын шығар...Олжабай ақсақал:

– Менің ел мен жер аралаудағы 

мақ сатым – атақ алып, даңқымды шы-

ға  ру емес. Зейнет көрер шағымда ба-

ла-шаға қасында, отбасы-ошағымда 

жам бас тап жатуыма болады ғой. «Атың 

бар да, жер таны желіп жүріп» демекші, 

ұлан-байтақ жеріміздің тарихқа толы 

қой науын аралап, жас ұрпаққа үлгі 

болу үшін бастадым. Жастарымыздың 

спорт 

қа бет бұрып, табиғатты таза 

ұстауын насихаттау үшін велосипедке 

отырдым. Бәрі Алла тағаланың қолында 

ғой. Келеңсіз жағдайларға ұшы ра ма-

дым. Қай жерге барсам да – мені қонақ 

деп күтіп, құрметтеп жатқандары. 

Қонақ үйлерге де тегін түнеген кездерім 

болды. Қажылық сапарына орай, құ-

жат  тарым реттелді, дәрігерлік қаға зым 

бар. Спорт комитеті жүру бағытының 

кар тасын сызып, бағытын есептегеннен 

кейін, күніне орташа есеппен алғанда, 

50 шақырым жүріп отырсам, амандық 

болса, діттеген уақытымда жетемін деп 

ойлаймын.

Осыдан тура сегіз жыл бұрын фотоаппараты мен 

бейнекамерасын, киім-кешегі салынған сөмкесін асынған қазақ 

қариясы ел бойынша веложорық ұйымдастырған болатын. 

Қарияңыз 2003 жылы Қожа Ахмет Ясауидің басына зиярат 

еткеннен кейін, баба рухы жаңа серпілістердің пайда болуына 

әсер еткен болу керек, бес жыл бойында Қазақстанның он төрт 

облысын түгел аралап шықты...

?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Шетелдіктерге сыйлықты байқап беру керек

Гүлді қалай күтуге болады?

«Алтын уақытымның азғантай бөлігін 

өміріме азық болатын ақпаратқа арнасам 

нем кетіп барады?» дегендер дереу сол 

жаққа қарай жанұшыра жүгіреді. Барып, 

мән-жайға қаныққан соң, қызуқандылары 

бірден іске кірісіп, енді бірі майын тамыза 

айтылған «алтын тауға» шығу, шынымен, 

мүмкін бе?» деп бас қатырады. Сонымен 

бұл не деген «батпан құйрық» дейсіз ғой? 

Бұл – шетелде біраз жыл бұрын қолға 

алынып, тіпті қарыштап дамыған, сөйтіп, 

көп адамдар өмір сүру жағдайын түбегейлі 

өзгерткен желілік маркетинг. Ал бізде ше? 

Біздің елде бұл істің басталғанына бар-

жоғы 10 жылдан жаңа асты. Бір қарағанда, 

10 жылда біраз шаруа тындыруға болады 

емес пе? Бірақ бұл істің соңына жеткендер 

аз. Үлкен қызығушылықпен іске кіріс кен-

дердің өзі орта жолда тұралап, қолдарын 

сілтеп жүр. Банктен несие алып, үйлерін 

ке пілге қойып, қойма толы тауарын сата 

алмай жүргендері қаншама? Мұның себебі 

неде? Бүгін біз осы сауалдың жауабын 

табуға тырысып көрдік. Сонымен…

ТЕККЕ ТӨГІЛГЕН ТЕР

Ақерке ЖҰМАҒАЛИЕВА, студент: 

– Кезінде желілік маркетингімен 

ай на лысатын  компаниялардың  бірінде 

жұмыс істегенмін. 150-ден астам адам 

жинап, жүйелі желі де құрдым. Үлкен 

бас палдақтардың бірі – директорлыққа 

да жеттім. Бірақ қазір бәрін тастап 

кеттім. Оқуымды жалғастырып жатыр-

мын. Қазірдің өзінде түрлі компанияға 

ша қырушы қыз-жігіттерді көп кездес ті-

ремін. Оларға қарап, өзімнің кешегі 

кү нім есіме түседі. Бір күні олардың да 

мұны қоятынына сенімдімін. Маркетинг 

мектебінің талайын көрген кәсіби «сете-

вик» ретінде мұндай жарнамалау мен 

жиындардың талайын көрдім деп айта 

аламын. Ол жерге жиналған кезде тек 

Басылым беттерінде-

гі аз жұмыс жасап, көп 

ақша табуға шақырған 

жарнамалардан көзің 

сүрінеді. Қоңырау шалып, 

хабарлассаң, тұтқаның 

арғы жағындағы тар-

тымды дауыс өздері 

орналасқан мекенжайға 

келтірмей қоймайтындай 

әңгіме айтады. 

деп айта алмаймын. Дегенмен  ден сау-

лықты нығайтуға, ағзаны керек ви та-

миндермен қамтамасыз етуге көмегі 

ба рын жоққа шығара алмаймыз. Әри-

не, өндірушілердің осы жағын аса 

жарнамалатып жіберетіндері бар. Өзге 

өркениетті елдердегі сияқты, біздің ел-

де де мұндай өнімдерді сатуға тыйым 

салынбаған. Бірақ олардың барлығы 

Қазақ тағамтану академиясында жіті 

тексеріліп, тіркеуден өтуі тиіс. Ал ол 

жерден қандай компания сүрінбей өтті, 

қайсысына рұқсат берілген, оны мен 

айта алмаймын.

Биологиялық белсенді қоспалар туралы 

ма мандар пікірі – осындай. Сондықтан 

мұн дай өнімдерді алмас бұрын дәрігер-

маманның кеңесіне жүгінгеніңіз жөн. Ал 

біз көтерген табысқа байланысты мәселеге 

қатысты бұл істегілер кепілдік беруден бас 

тартып отыр. Мұны жеке бастың алдына 

қойған мақсатына қалай жетем деп жос-

пар  лауымен  байланыстырады.Самал КАРАЖАН,

Ақтөбе

бір ғана мәселе айтылады. Ол – ақша. 

Сондықтан адамдарды жаздыртуға 

көндіру үшін ай сайын алатын жалақың 

жайлы өтірік айтуға тура келеді. «Осы 

айда 100 мың алдым» десең, студент-

тер дің көзі жанып кетеді. Бар күш-жіге-

рін компанияның тауарын сатуға жұм-

сап, арамтер болып жүргені бай ғұс тар-

дың. Бірақ олар тек компанияның игі-

лі гіне жұмыс жасап жатқандарын істе-

рі нен түк шығара алмағанда ғана тү сі-

неді. Олар мұны түсініп, бәрінен баз 

ке шіп отырғанда, дәл солар сияқты 

қар маққа іліккендер тағы келеді. «Кең-

се дегі жұмыс» деген жарнаманың құ-

ры ғына әлі талай студенттің түсетіні 

аян. Олардың бірі шаршағанда, екіншісі 

орнына дайын тұратыны – өмірлік 

заңдылық. Ал алпауыт компаниялар 

мен алаяқ «табыскерлер» өз жұмыс та-

рын осылайша жалғастыра бермек. 

БАД АУРУДЫҢ

АЛДЫН АЛА МА?

Желілік маркетингінің тағы бір жақсы 

дамыған саласы – БАД (биологиялық бел-

Б

АС

ТАМА


ТҰСА

УКЕСЕР


ҚҰҚЫҚ ПЕН ҚҰРЫҚ

«Құрманғазы» ел араламақ

«Аманаттың» жаңа жобалары

Әкімнің орынбасары 

алаяқ болып шықты

Өнер ұжымы бұл гастрольдық сапар ла-

рын ел Тәуелсіздігінің 20 жылдығына ар-

нап отыр. Ұлттық өнеріміз бен әлемдік му-

зыка үлгілерін насихаттауға бағытталған 

бұл шара Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл 

және Қызылорда облыстық әкімдіктерінің 

қол дауымен жүзеге асырылмақ. Әртүрлі 

жанрларды қамтитын концерттік бағдар-

ла 


маларда классикалық туындылардан 

бастап, джаз шығармалары, ұлттық әндер 

мен күйлер орындалмақ. 

Гастрольдық шаралар аясында бұған 

қоса, облыс орталықтарының тұрғын да ры-

на студенттік симфониялық оркестр, дом-

бы рашылар ансамблі, камералық оркестр, 

сонымен қатар «Бабалар сазы» фоль клор-

лық-этнографиялық ансамблі, консер ва то-

рия 


ның жас талантты студенттері мен 

магистранттары, халықаралық байқау лар-

дың лауреаттары, әншілер мен бишілер, 

домбыра, қобыз, баян, скрипка тағы да 

басқа аспаптарда шебер орындаушылар өз 

өнерлерін көрсетпек. Сондай-ақ бағ дар-

лама аясында консерваторияның ректоры, 

ҚР халық әртісі Жәния Әубә кі ро ва да өнер 

көрсетпек.

Шымкент қаласындағы концерт 10-11 

наурыз аралығында Ш.Қалдаяқов атын да-

ғы облыстық филармонияда өтсе,14-15 

наурыз күні консерваторияның өнер паз да-

ры Тараз қаласындағы Баласағұн атындағы 

Орталық концерт залында өнер көрсетеді. 

Ал Қызылорда қаласындағы концерттер 

17-18 наурыз аралығында Н.Бекежанов 

атын дағы Қазақ музыкалық драма театрын-

да өтеді деп жоспарланған. Осынау игі бас-

та маны алдағы уақыттарда еліміздегі өзге 

де өнер ұжымдары мен жекелеген әншілер 

қол ға  алмақ.Бек МЕРГЕН

Қазақ тіліндегі әдеби, саяси, пәлсапа-

лық  діни «Жидебай» жылнамалық журна-

лы биылғы жылдың басынан бері 

«АМАNАТ» басылымының жанынан шыға 

бас таған. 

Осындай игі істерге ұйытқы болып 

жүрген Халықаралық Абай клубының құ-

рыл  ғанына былтыр 10 жыл толған бо ла-

тын.


Аталған клубтың жанынан жарық көріп 

жатқан «АМАNАТ» журналының 200 том-

дық кітапханасы – әлем халықтары әде-

бие тінің, өнерінің, тарихының, фило со-

фия 

сының үздіктерімен оқырманды қауыш тырар әлеуметтік құбылыс. «Аманат» 

журналы кітапханасының кітаптары ішкі 

бай мазмұнымен, дизайн өрнегінің әде мі-

лі гімен, қазақ халқының болашағына деген 

мол махаббатымен ерекшеленеді. Қазіргі 

уа қытта «АМАNАТ» журналы 20-дан ас там 

алыс-жақын шетелге таратылады. Аталған 

журналда 2010 жылы әлем қалам герлері 

тудырған үздік прозалық және поэзиялық 

шығармалар іріктеліп берілген. Басылым 

бұл жобаны да – дәстүрге айнал дырып, 

таңдаулы туындыларды жы лына бір рет 

топтастырып отыруды жоспарлап отыр. 

Қазақ поэзиясының жарқын өкілі Сүйінбай 

Аронұлының «Бөрілі менің бай 

рағым» 


басылымы да – қазақ әдебиетін насихаттау 

мақсатында жарық көрген елеулі еңбек-

тер 

дің бірі. Кітапқа Сүйінбай ақынның өсиет өлеңдерімен бірге ай тыс тары, сон-

дай-ақ  ақын  шығар ма шы лығын  зерттеуші 

С.Садырбаев, М.Жолдасбеков секілді бір-

қатар белгілі ғалымдардың зерт теу мақа-

лалары жинақталған.

Өз тілшімізден

Валерий 


Пыстогов 

2008 


жылы           

С.Гурс 


кий есімді кәсіпкер танысымен 

бірігіп, Қызылжар қаласының Горький 

және Брусиловский көшелерінің қиы лы-

сын да көп қабатты үй салмақшы болады. 

Жоба лық-сметалық құжаттар жасау үшін 8 

мил 


лион теңге қажет екенін айтады. 

Кәсіпкер 4 миллионды сол жерде ұстатады, 

қал ға нын жоба дайын болған соң беретін 

болып келіседі. Сол кезде қалалық 

мәслихаттың хатшысы болып істейтін 

Пыстогов жо ба лау шы фирмамен 8 емес, 4 

миллионға келі седі. Кассаға 2 миллионды 

төлеп, қалғанын қалтасына басқан. 

Кейін Пыстоговтың өмірі күрт өзгерді. 

Мәслихат хатшылығынан қала әкімінің бі-

рінші орынбасарлығына көтерілді. Көп 

уақыт өтпей жатып, облыстық кәсіпкерлік 

және өнеркәсіп басқармасы бастығының 

креслосына да жайғасты. Бірде Гурский 

жобалық-сметалық құжаттың жағдайын 

білмекші болып жобалаушы фирмаға бас 

сұғады. Фирма басшысы мән-жайды түгел 

айтып берген және жобаны алып кету үшін 

жарты соманы, яғни 2 миллионды төлеуді 

сұрайды. Танысының алдап жүргенін сонда 

ұққан кәсіпкер бірден қаржы полициясына 

шағымданған. 

2010 жылдың қыркүйегінде қаржы 

полицейлері кәсіпкерлік және өнеркәсіп 

басқармасының бастығы болып істейтін 

Пыстоговты қалған 4 миллион теңгені алып 

жатқан жерінде ұстады. Тергеу аяқталып

сот оған Қылмыстық кодекстің 177-

бабының 3-тармағы «б» тармақшасы 

бойын ша, яғни аса ірі көлемде алаяқтық 

жасады деп, 7 жылға бас бостандығынан 

айырды. Сот үкімімен оның барлық мүлкі 

тәркіленіп, жазасын жалпы тәртіптегі түзету 

мекемесінде өтейтін болды. Ербақыт Амантайұлы,

Қызылжар

Кез келген жағдайда әрқилы мей рам-

да сыйлауға болатын әмбабап үш зат бар: 

әдемі қораптағы шоколад, гүл шоғы және 

ішімдік (міндетті түрде орамада болуы 

керек). Ал сіздің әріптесіңіз шетелдік бол-

са, мына жайттарды естен шығар ма уы-

ңыз ды  сұраймыз:

1) Сіздің сыйлығыңыз міндетті түр де 

ке деннен өтеді, сол себепті оның тым үл-

кен, ауыр және ұшақпен алып жүруге 

тыйым салынған зат болмауын қада ға-

лауыңыз керек.

2) Ұлттық кәдедегі сыйлардан да ау лақ 

болғаныңыз жөн. Өйткені ол біздің ел де 

жұмыс істесе, мұндай сыйлық онда 

басынан артылып жатқан болуы мүмкін.

3) Әріптесіңіздің ұлттық салт-дәстүрін 

зерттеп алған жөн. Мәселен, Ұлы бри-

танияда іскерлік тәртіптің сақталуына өте 

қатаң қарайды, сол себепті онда күнтізбе, 

фирмалық қаламсап, темекі тұтатқыш се-

кіл ді сыйлықтар ғана орынды деп есеп те-

леді. Германияда да қымбат сыйлыққа 

үр ке қарайды, олар оны пара беру деп қа-

Менің шетелдік бизнес-әріптесім бар. Ол – әйел затынан. Оған 8 Наурызға 

қан  дай сыйлық сыйларымды білмеймін. Қымбатырағын сыйласам, оны ке ден-

 нен өткізбей қоюы ықтимал. Бұл ретте сіздер қандай кеңес берер еді ңіз дер?

Арсен ШЕГЕБАЕВ, кәсіпкер

был дауы ықтимал. Грецияда бет орамалды 

ажырасу мен қайғырудың белгісі ретінде 

тани ды. Қытайлықтарға сағат сыйлауға 

бол майды, өйткені ол өмірдің қысқарып 

бара жатқандығын еске салады. Латын 

Америкасында сыйға тартылған пышақ 

қарым-қатынасты үзуді білдіреді. Фран-

ция да портрет сыйламайды. Себебі ол – 

ұрыс-керістің белгісі. Жалпы, заң бойынша 

шенеуніктер мен үкіметтегі адамдарға 

қымбат сыйлық жасауға болмайды. Заңда 

оларға берілетін сыйлықтың сомасы шек-

теліп көрсетілген. Егер сіз заңда бел гі-

ленген сомадан қымбатырақ сыйлық 

сыйлап қойсаңыз, пара беруші болып 

шы ға келуіңіз ықтимал.

Үстіміздегі жылдың 9-20 наурыз күндері аралығында Құрманғазы 

атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының ұжымы мен солистері 

Шымкент, Тараз, Қызылорда қалаларында арнайы концерт бермек.

Кеше ҚР Президенттік мәдениет орталығында Халықаралық Абай 

клубының қолдауымен жарық көрген «Жидебай» жылнамалық 

журналының және Сүйінбай Аронұлының «Бөрілі менің байрағым» 

жинағының тұсаукесер рәсімі өтті.

Қызылжар қаласы әкімінің бұрынғы орынбасары, кейін облыстық 

кәсіпкерлік және өнеркәсіп басқармасын басқарған Валерий Пыстогов аса 

ірі көлемде алаяқтық жасағаны үшін бас бостандығынан айырылды. 

Белесебетпен қажылыққа аттанбақшы

Желілік маркетинг табыс көзі ме?

Әйелдер мере ке-

сін де 

сыйланатын 

бас   ты  сый лық  –  гүл. 

Бі  рақ гүл тез солып 

қа  ла тын  дық тан,  ол 

сый  лық  тың  қуа ны-

шы  көп  ке  бар майды. 

Жал     пы,  гүлдің  көп 

сақ      та луы  үшін  оны 

қа   лай  күту  керектігі 

жө   нінде  кеңес  бере 

ала   сыздар  ма?

 Мырза

ШАҒАЛТАЙ,

Семей қаласы

сенді қоспа). Сатылымда олардың түрі де 

көп, бағасы да әртүрлі. Әйтсе де ден сау-

лыққа пайдасы бар дегендіктен бе олардың 

өтім ділігі тәп-тәуір. Бүгінде желілік мар ке-

тинг арқылы саудасы қызып тұрған мұндай 

өнімдердің нұсқаулығын оқып көрсең, 

мүлдем ауырмай, мәңгілік жас болып жүре 

бересің. Яғни мұндай қоспалардың құра-

мында табиғи минералдар мен вита мин-

дер ден тұратын пайдалы қоспалар бар. 

Артық майдан да арылтып, көру қабі ле-

тіңізді де жақсартып, тіпті ағзаның барлық 

қабілетін ретке келтіретін мұндай қоспаның 

құдіреті қаншалықты рас? Табысы шаш 

етектен желілік бизнес өнімдерінің, ең 

бастысы, денсаулыққа тигізер пайдасы 

қан дай? Компанияның кеңесшісімін деп 

дәрігердің кеңесінсіз дәрілік шөптерді 

оңды-солды сатып жүрген «сетевиктерді» 

қадағалайтын біреу бар ма? 

Жаңылдық ОМАРОВА, фар ма цев ти-

калық қадағалау бөлімінің бас маманы:

– Биологиялық белсенді қос па лар-

ды медициналық препараттармен ша-

тас тырып алуға болмайды. Олар ау ру-

дан айығуға дәрі сияқты көмек те седі 

Ресейде 70 жастағы әйел феде-

ра ция аумағын велосипедпен жүріп 

өткенде, бұқаралық ақпарат құрал-

дары жарыса жазып, есімі «Гин нес-

тің рекордтар кітабына» енгізілген 

бо латын. 

2004 жылдың көктемінде павло-

дар 

 

лық спортшылар 177 күннің 

ішін де еліміздің 14 облысын (тех ни-

 каның арқасында) аралап шық қан.

ДЕРЕК-ДӘЙЕК

Гүлсаян ЫБЫРАЙ, 

Қарағанды

Гүлді күтуге қажетті керек-жарақ заттар: балға, тұз және мұз

Гүлдер атауы

Қалай күту керек?

 Қанша сақталып тұра алады?

Раушан


Артық бұтақтарын қайшымен кесіп тастау керек, одан кейін 

гүл шоғын түбінен 1-2 см-ге кесіп, балғамен ұру қажет. Сонда 

гүлдің бойына су мен минералдар жақсы сіңеді. Әрі гүлдің түбіне 

10 шақты сіріңке шырпысын байлап қоюға да болады.

5-7 күн

Қызғалдақ, жауқазын

Қызғалдақ пен жауқазын салынған құтыдағы суға мұз салған 

тиімді. Өйткені бұл гүлдер суықты өте жақсы көреді.

14 күнге дейін

Қалампыр

Суық су құюдан аулақ болу керек, бұл гүлді тек бөлме 

температурасында ғана күтуге болады. Қалампырдың көп 

сақталуына аспирин дәрісінің ертіндісі көмектесе алады.

10-14 күн

Гербер


Бұл гүлге суды аз құю керек, онда да түбінен 3-4 см-ге 

жоғары болса болғаны. Өйткені суда аталған гүлдің сабағы тез 

шіріп кетеді. Сол себепті суға салмастан бұрын гербердің сабағын 

сыртынан ұсақ тұзбен ысқылап алған дұрыс.

15 күнге дейін

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№40 (492) 5.03.2011 жыл, сенбі

www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

ҚОҒАМ


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№40 (492) 5.03.2011 жыл, сенбі     www.alashainasy.kz

8

e-mail: info@alashainasy.kz

ДУМАН

№40 (492) 5.03.2011 жыл, сенбі                www.alashainasy.kz

8

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТe-mail: info@alashainasy.kz

К

езекшi  ред

ак

тор – Нұрғазы САСАЕВ

Республикалық

қоғамдық-саяси 

ақпараттық газет

Бас редактор  – Серiк ЖАНБОЛАТ 

Мұратқали ДҮЙСЕНБАЕВ 

Бас ред


ак

тордың бiрiншi орынб

ас

ары


Мақсат ӘДIЛХАН 

Бас ред


ак

тордың орынб

ас

ары


Қабылд

а

у бөлмесі: 8(727)388-80-60, факс: 8(727)388-80-61

Айдын ҚАБ

А – ж

а

уапты ха

тшы


Талға

т КIРШIБ


АЕВ  – 

ж

ауапты х

а

тшының орынбас

ары


Нұрлыб

ай ИТЕКБ


АЕВ  – 

те

х.редак

тор


Күләш НАҚЫПОВ

А – 


аға к

оррек


тор, т

е

л.: 388-80-76

Газе


т 2008 жылдың 17 қар

ашасынд


а ҚР Мәдение

т және ақпар

а

т  


минис

трлiгiнде тiрк

е

лiп, бұқаралық ақпар

а

т құралын есепк

е қою 


тур

алы №9650-Г  к

уәлiгi берiлг

ен.


Р

ед

акция авторлар мақаласы мен ж

арнама мазмұнына ж

а

уап 


бермейдi.

Авт


орлар қо

лж

азбасы өңде

лмейдi және к

ерi қайт

арылмайды.

Көлемi екi к

омпью


терлiк бе

тт

ен (14 кег

ль) ас


а

тын ма


териалд

ар 


қабылд

анб


айды.

«Алаш айнасынд

а» ж

арияланған материалд

ар мен с


уре

тт

ердi көшiрiп немесе өңдеп б

ас

у үшiн редакцияның ж

азб


аша рұқс

а

ты алынып, г

азе


тк

е сiлт


еме ж

ас

алуы мiндеттi.

Құрылтайшысы және меншiк 

иесi – «ТОЛҒАУ» ЖШС

Директор –  

Александр Филимонович АН

Тар


а

ту қызме


тi 

те

л.: 8 (727) 388-80-88

Ж

арнама бөліміте

л.: 


8 (727) 388-81-00

Алма


ты  қаласы «Дәуiр» РПБК ЖШС 

Қалд


аяқов көшесi, 17-үй. Т

ел.: 


8

 (727) 273-12-04, 273-12-54

Тапсырыс – №899

А

стана  қаласы «А

ст

ана-Полигр

афия»,


Бр

усиловский көшесi, 87-үй. Т

ел.: 

8

 (7172) 37-05-59

Тапсырыс – №436

Шымк


ент қаласы «Оңтүс

тiк по


лигр

афия» б


аспалар үйi» ЖШС

Байтұрсынұлы  көшесi, 18-үй. Т

ел.: 

8

 (7252) 30-03-30, 30-03-31

Тапсырыс – №3126 

 

  

   


Бағасы  к

е

лiсiмдiТаралымы – 10 000 дана

Газе


т сейсенбi, сәрсенбi, бейсенбi, жұма, сенбi күндерi шығады.

«А

лаш а

й

насы» г

аз

ете ж


аз

ы

лу и

нд

ексi: 6

42

59Ре

да

кци

ян

ың ме

ке

нжай

ыА

лм

аты

 қ

алас

ы

,050

0

51, Б

ег

али

н кө


ш

ес

і, 14

8/

1 Аe-

m

ailinf

o

@

a

lashainas

y.

kz

Аймақтағы тiлшiлер:

А

тырау – Нарғыз ҒАБДУ

ЛЛИНА, т


ел.: 8702 5876587

Қар


ағанды – Серiк САҒЫНТ

АЙ, т


ел.: 8777 3909779

Ж

амбыл – Гүлжан КӨШЕРОВ

А, т


ел.: 8701 7711648

Қызылж


ар – Ерб

ақыт АМАНТ

АЙ, т

ел.: 8 705 4418255Қызылорд

а – Әділж

ан ҮМБЕ

Т, т


ел.: 8777 7054466

Өск


емен – А

зама


т ҚА

СЫМ, т


ел.: 8777 3554114

Шымк


ент – Шадияр МО

ЛДАБЕК, т

ел.: 8705 9877799

Бөлiм редакторлары:

Құб


аш МЕҢДIҒА

ЛИЕВ – с


аяси бюро, т

е

л.: 388-80-72

Берiк ӘШIМОВ – нарық, т

е

л.: 


388-80-69

Қалд


ар КӨМЕКБ

АЕВ – қоғам, т

е

л.:


 388-80-65

Алма


т ИСӘДIЛ – өрк

ение


т, т

е

л.: 388-80-64

Нұрғазы СА

САЕВ – дод

а (спор


т), т

е

л.: 388-80-74

Бо

латбек МҰХТ

АРОВ – ж


аңалықт

ар, т


е

л.: 


388-80-68

Дарх


ан БЕЙСЕНБЕКҰЛЫ – меншiк

тi 


тiлшiлер қосыны, т

е

л.: 388-80-62

Астана бюросы:

Мек


енж

айы: Сейфу

ллин көшесi, 31, офис 215

Те

л.: 8 (7172)  54-27-31

E-mail: aa_as

tana@mail.ru

Айбын ШАҒА

ЛАҚОВ – 

А

стана бюросының ж

ет

екшiсi Салт

ан СӘКЕН – тiлшi

Бүркiт НҰР

А

СЫЛ – тiлшiҚана

т Т


ОҚАБ

АЕВ – тілші

Эльвир

а ЕРКІНБЕКОВ

А – үйлес

тір

уші


БҮГІН:

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

ЖмСн

Жк

ДсСс

Ср

БсЖм

Сн

ЖкДс

Сс

СрБс

Жм

СнЖк

Дс

СсСр

Бс

НАУРЫЗ

1

2

34

5

67

8

910

11

1213

14

1516

17

1819

20

2122

23

2425

26

2728

29

3031

Наурыздың 5-і

Туған күн иелері

Жарылқасын Аманұлы (1938) – ақын;

Сейітжан Қойбақов (1954) – заң ғылымының докторы, генерал-

майор;


Нұрлыбек Жолдасбаев (1955) – Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігінің Қызылорда облысы бойынша Бақылау және 

әлеуметтік қорғау департаментінің директоры;

Абдалы Нұралиев (1959) – Жамбыл облысы Т.Рысқұлов ауданының 

әкімі; 


Ерікжан Әбдірахманов (1960) – кеден қызметінің полковнигі;

Нұрлан Оспанов

 (1971) – «Азық-түлік келісімшарт корпорациясы» 

ҰК басқарма төрағасының орынбасары.

Наурыздың 6-сы

Алаштың атаулы күні

• 1917 жылы уақытша үкімет 1916 жылғы көтеріліске қатысқандарға 

кешірім жариялады. Уақытша үкімет бұрынғы биліктегілермен бірігіп, 

облыстық және уездік комиссариаттар құра бастады. Торғай облысына 

– Әлихан Бөкейхан, Жетісуға – Мұхамеджан Тынышбаев, Оралға – 

Халел Досмұхамедұлы, Қостанай уезіне Ахмет Бірімжанұлы комиссар 

болып сайланды. 

• Балалардың теледидары мен радиохабарларының халықаралық 

күні.

Туған күн иелері

Рафиқа Нұртазина 

(1921) – ұлағатты ұстаз, педагогика ғылымының 

кандидаты, Социалистік Еңбек Ері, А.Пушкин атындағы және Тәуелсіз 

«Тарлан» сыйлығының иегері;Еркін Мергенов (1940) – мүсінші, профессор, Қазақстанның Халық суретшісі;

Диас Дәукеев

 (1941) – физика-математика ғылымының докторы, 

профессор;

Айбек Есенжанов (1976) – «ҚазМұнайГаз» ҰК департамент директоры;

Жанат Түсіпбеков (1977) – «ҚазМұнайГаз өнімдері» АҚ бас директоры;

Серік Жұмабаев (1984) – «Алаш айнасы» газеті әлеумет бөлімінің тілшісі.

Наурыздың 7-сі

Алаштың атаулы күні

• Жырау, қолбасы, дипломат Ақтамберді Сарыұлының (1675-1768) туғанына  

– 336 жыл. 

Туған күн иелері

Амантай Біртанов (1945) – Алматы қалалық №2 емхананың бас дәрігері, 

Қазақстанның еңбек сіңірген қызметкері, Жамбыл облысының құрметті азаматы, 

«Парасат» орденінің иегері; 

Сатыбалды Нарымбетов (1946) – сценарист, кинорежиссер, Мемлекеттік 

сыйлықтың лауреаты, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, көптеген 

халықаралық кинофестивальдардың жүлдегері;

Әмзебек Жолшыбеков (1947) – Мәжіліс депутаты;

Досым Сүлеев (1947) – техника ғылымының докторы, профессор, академик;

Құндыз Нупов (1953) – КАТЭК компаниясының президенті;

Нығметолла Тілеукенов (1957) – полиция полковнигі;

Владимир Смирнов (1964) – олимпиада чемпионы;

Әркен Арыстанов (1966) – экономика ғылымының докторы.

Наурыздың 8-і

Алаштың атаулы күні

• 110 жыл бұрын (1901-1966) әнші, композитор, күйші, актер, Қазақстанның 

Халық әртісі, Қазақстан Композиторлар одағының ең алғашқы мүшелерінің бірі 

Манарбек Ержанов дүниеге келді.

• Халықаралық әйелдер күні (Халықаралық әйелдер құқын қорғау және БҰҰ-ның 

халықаралық бейбітшілік күні). 

• Достастық күні. 

Туған күн иелері

Ләзиза Аймашева (1932) – Қазақ теледидарының ардагері, Қазақстан 

мәдениетіне еңбегі сіңген қызметкер;Өтеғали Шәденов (1939) – экономика ғылымының докторы, профессор, 

академик;Рахметқажы Берсімбаев (1947) – биология ғылымының докторы, профессор, 

академик, Темірхан Досмұхамбетов (1949) – туризм және спорт министрі;

Ұбайдолла Стамқұлов

 (1951) – Конституциялық кеңестің мүшесі, 

полковник;

Кенжехан Матыжанов (1957) – Алматы қалалық ішкі саясат басқармасының 

бастығы, филология ғылымының докторы;Дүйсенбай Тұрғанов (1959) – индустрия және жаңа технологиялар вице-

министрі;Әлібек Жылбаев (1960) – «Ромпетрол» компаниясының вице-президенті;

Ләззат Бектембекова (1969) – «Алаш айнасы» газеті әлеумет бөлімінің 

тілшісі.


Наурыздың 9-ы

Туған күн иелері

Хабиба Елебекова (1916) – М.Әуезов атындағы Мемлекеттік академиялық 

драма театрының актрисасы, Халық әртісіМақсұт Неталиев (1934) – ақын, аудармашы;

Нүкетай Мышбаева (1936) – М.Әуезов атындағы Мемлекеттік академиялық 

драма театрының актрисасы, Халық әртісі;  Смағұл Елубай (1947) – Қазақстан ПЕН-клубының вице-президенті, 

жазушы;


Светлана Ферхо (1953) – Мәжіліс депутаты;

Ескендірбек Жолдасбеков (1955) – техника ғылымының докторы, 

академик;Абылайхан Саматдин (1962) – Parasat-Group компаниясының президенті;

  

Мерейлі күндеріңіз мерекеге ұласып, 

мәртебелеріңіз арта берсін!

«Алаш айнасы» 

Шығуы 

 

        Ұзақтығы 

 

          Батуы

 07:23  

 

            11.22 

 

           18:45    

Сәтбаев көшесі

Абай даңғылы

Құрманғазы көшесі

Қабанбай батыр көшесі

Достық даңғылы

Луганский көшесі

Бегалин көшесі

Бегалин көшесі

«Алаш айнасы» газетiне жазылу индексi: 64259

Редакцияның мекенжайы:

Алматы қаласы, Бегалин көшесі, 148/1 А

Телефон: 8(727)388-80-60,

Факс: 8(727)388-80-61

e-mail: info@alashainasy.kz

Республика

сарайы

Коккинаки көшесі

Байтасов көшесі

«АЛАШ АЙНАСЫ»

Бегалин

көшесі, 148/ 1а

Гүл сататын дүкенде. Еркек:

– Маған ең әдемі, ең қымбат гүлдерден таңдап 

беріңізші.

– Әйеліңізге де бірдеңе алмайсыз ба?

***

8 наурыз күні. Әйелі ыдыс-аяқ жуып тұр, күйеуі газет 

оқып жатыр:

– Жаным, бүгін мерекең ғой, ештеңе істемей-ақ 

қойшы. Ыдыс-аяқты ертең жуа саласың.

***

Ерлі-зайыптылар:

– Жаным, мерекеңе қандай сыйлық әпергенімді 

қалайсың?

– Білмеймін...

– Онда ойлануға бір жыл уақыт беремін.

***

8 наурыз күні түн жарымда үйіне келген күйеуіне 

әйелі:

– Бүгін мереке екенін тағы естен шығарып алдың ба, 

қайда жүрсің?

– Жаным, сен маған қарағанда ақылдысың ғой, өзің 

бір сылтау таба салшы...

***

Тұжырым:

 «Қымбат көліктің кілті сұлу қыздың да жүрегіне келе 

береді».

***

Еркектің қиялы:

«8 Наурыз мерекесін 29 ақпанға ауыстырса, жақсы 

болар еді...»

***

Гүл сататын дүкенде:

– Маған 101 тал раушан гүлін беріңізші.

– Жігітім-ау, сонша не бүлдіріп едіңіз?

Алматтың әзілдеріГазетіміздің  №39 (491)  санында жарияланған сканвордтың жауабы 

КӨЛДЕНЕҢІНЕН: 

Стоун. Рур. Бұта. Трест. Пас. Апис. Асадал. Қирағат. Әмиян. Атлет. «Алқа». Аид. Пан. Ен. Өкше. Кино.  ТІГІНЕН: 

Отырыс. Лек. Ақиық. Субсидия. Апе. Нұт. Арна. Ала. Танк. Трапп. Ғали. Аида. Еден. Брасс. Тұт. Но. Ауа райы

 -9-11

о

 

  -21-23

о

-8-10

о

 

 

-18-20о

-11-13

о

 

-25-27

о

 -6-8

о

 

 -17-19

о

 +2+4

о

 

-5-7

о

 

-11-13о

 

-23-25

о

 

-11-13о

 

-25-27

о

 -9-11

о

 

  -25-27

о

0-2

о

 

-8-10

о

+6+8

о

 

 -3-5

о

-10-12

о

 

 -22-24

о

 -9-11

о

 

  -19-21

о

  

-6-8

о

 

 -

24-26

о

 

-6-8

о

 

   -25-27

о

 

+3+5

о

 

-4-6

о

  

+3+5

о

 

-5-7

о

 +1+3

о

 

    -10-12

о

         -10-12

о

 

-21-23

о

 

   

СІЗ ЕСТІДІҢІЗ БЕ?Әйелдердің экономикалық және саяси мәртебесі жоғарылаған сайын 

олардың шылым шегуі де жиілей түседі. Бүкіләлемдік денсаулық сақтау 

ұйымы сарапшыларының болжауынша, нәзік жандылардың қоғамдағы 

рөлі артатын алдағы жылдары шылымқор әйелдердің қатары көбеймек.

Ұлыбританиялық Келли Джон жуырда Гиннесстің 

рекордтар кітабына әлемдегі ең жас әже ретінде енбекші. 

28 жастағы келіншектің 14 жастағы қызының аяғы ауыр.

The Gazette басылымының хабар-

лауынша, 74 елде жүргізілген талдау 

нәтижесі әйелдердің қоғамдық беделі 

төмен мемлекеттерде ерлер дің олардан 

шылым ды  бес есе көп шегетінін көрсет-

ті. Мәселен, Қытай, Үндістан, Индонезия 

мен Пәкістанда. Ал Австралия, Канада, 

Норвегия және АҚШ-та әйелдер бұл 

жағынан ерлерден қалыспайды. Бұған 

гендерлік теңдік саясаты ықпал ететіні 

анық. Сарапшылар бұл тенденциядан 

қауіп теніп отыр. Өйткені 2030 жылға қа-

рай темекі шегудің салдарынан болатын 

өлім-жітім де бірнеше есе көбеюі мүмкін. 

Қазіргі уақыттың өзінде никотиннің 

әсері нен жылына 5 млн адамның қайтыс 

болатыны туралы мәлімет бар.

Келли Джон 14 жа-

сын да жүкті болып, өмір-

ге сәби әкелген еді. 

Нәрес тенің әкесі Джон-

ның құрдасы болатын. 

Әке болудың не екенін 

түсінбеген бозбала Кел-

лиді сәбиімен бірге тастап 

кетті. Арада 14 жыл өт-

кен де Келлидің қызы – 

кішкентай Тиа да анасына 

тартып, кәмелетке толмай 

аяғы ауыр болды. Тианың 

жігіті Шем Девис қызға 

үйленіп, отбасын құруға 

әзір. Дегенмен Келлиге 

жасөспірім қызының сәбиін бағып-қағуға тура келеді. Кәрі қыздар 

мен сүр бойдақтардың көптігіне қарамастан, Ұлыбритания 

жасөспірімдер арасындағы жүктілік жөнінен әлемде көш бастайды. 

Мұның алдында ғана 29 жастағы ағылшын азаматы «дүниежүзіндегі 

ең жас ата» атанған еді.

Матриархатпен бірге 

шылымқорлық та етек алуы мүмкін

Әлемдегі ең жас әже 28-деҚұрастырған Айтқазы МАЙЛЫБАЙ

СКАНВОРД


К ндей ашы

 кө ілі,


Г лдей нәзік сезімі,

Мы ты, берік төзімі,

Алдамайтын сенімі 

Аруларсыз не болар 

Еркектерді

 өмірі?!


Мейрамдарды

 негізі –

Наурызды

 сегізі.


¨ тты таймыз ертерек,

Ж рі іздер еркелеп!

Апа

Үш әнші


Жады

О.Б.


Еуропа. ұлт

Тісті құрал

Мол

Улы 


жылан 

түрі


Залым

Әйел пальтосы

Отары бар 

мемлекет


Үндістан. 

тапал бұғы

Жұбайлар 

анасы


Ескендір 

Зұлқарн-


айынның 

әйелі


Қайыр, 

шапағат


Ұждан

Франция 


ақсүйегі

Оқымысты


Ай 

бейнелі 


өрнек

Сарымай, 

жылқы майы 

қосылған 

жент

Ішімдік


Кіші үй

Биік 


жартас, 

төбе


...

Ғалымбаева

Айыр

Қорек


Тоғыз 

басты 


жылан 

(Грек.)


Футбол 

термині


Майдан 

тыс аймақ

Жаздық 

шана


Сұлу

Шебер 


ұшқыш

Метан, 


неон

Бидегі 


қадам

Космети-


калық 

сұйықтық


Жаңа-

Зеландия 

түйеқұсы

Жүзім 


сорты

Абылайдың 

ержүрек қызы

Шоқанның әжесі

Document Outline

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.64 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет