Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет


өзгенің хитке айналған дайын дүниесін, тонын теріс айналдырып, өзжүктеу 3.45 Mb.
Pdf просмотр
бет2/25
Дата09.01.2017
өлшемі3.45 Mb.
#274
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

өзгенің хитке айналған дайын дүниесін, тонын теріс айналдырып, өз 

ыңғайымызға көндіріп ала қоюымыз да қаншалықты қисынды 

екен? Мы

ыса

с лы

лы, қырғызды

д

д

д

д

ң «Шоқ қыздар», «Қызыл өрік», 

кәрістер

р

р

р

р

де

де

де

де

де

н

н

н

н

н

ал

ал

ал

ал

л

ға

ға

ға

а

ға

н

н

н

н

н

«Ж

«Ж

«Ж

«

«Ж

ан

ан

ан

ан

н

ға

ға

ға

ға

ға

н

н

н

н

(Ган

ан

ан

ан

ан

гн

гн

гн

гн

гн

ам

а

а

а

) стайл» деп аталатын 

н 

н

н 

н 

танымал туындылары қазақ тыңдармандарының «құлақ 

құрышын қандыруда». Осы орайда ел ішінде «бүгінгі қазақ 

эстрадасында хит болып жүрген әндердің көпшілігі көшірме 

болып бара жатыр» деген пікірлердің айтылып жүргені де 

тегін болмаса керек. Бұған ән саласы мамандарының 

өздері не дейд

д

д

д

і

і 

і

і 

ек

ек

ек

ек

ек

ен

ен

ен

ен

ен

?

?

?

?

?

бетт

т

т

т

т

е

е

е

е

е

№213 (895) 

30 қараша, жұма

2012 жыл


Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД:

А

А

А

А

А

н

н

н

н

н

д

д

д

д

д

р

р

р

р

р

е

е

е

е

е

й БЕГЕНЕЕВ:

– Біз – өн бойына өнер тұнған ха-

лық 

қ

ққпыз, алайда сол бар  дүниеміз

із

ізз

ді

дд

д

д 

ке

кеке

ке

кеңіңі

ңі

ңіңі

н

нн

н

нее

ен насихаттай алмай  жү

ү

ү

үү

рг

ргрг

рг

рген

ен

енен

ен

 жайы мыз  бар. Әншілік жолда жүрген 

көптеген жастарымыз, негізінен, той-

томалақта жұрттың бір уақыт көңілін 

кө теруге  бағытталған жеңіл-желпі 

ырғақ 

қ

тарғр

р

рр

а құралатын  секең де тетін 

ән

н

нн

де

деде

де

дергрг

рг

ргрге 

е 

құқұ

құ

құқұ

ма

мама

ма

мар.

р

р.р

р

СС

С

Сод

од

одд

д

анан

ан

анан

к

кк

к

елел

ел

еіп

іп

піп

іп

оо

о

оосы

сы

сыс

сы

ндн

н

ндай 

талғ


лғ

ам

амам

ам

амсы

сыз


з

дү

дүни

ни

елелер

р

рр

і

іді

ді

іж

жаб


аб

аб

бб

ыл

ыла

а

кекеліп 

жарнамалап, жар ты кеш  әндерді хит 

жасап,  орын дау шы ларын  «жұлдыз» 

етіп жібереміз. Бірақ мұны жалпы 

тың 

дар 


ман қауым қа 

был  дап  отыр 

де

де

деде

д

пп

п ай


а

а

атуға  бол майды.  Бізде  ән м

м

менен

ен

енен

 

әнән

ән

әнән

ші

шіші

ші

шн

н

нн

ің рей тин гісін 

жа са

са

саса

са

уу

у

уу

ға

ғаға

ға

ға 

талғамсыз тың дар ман дар, яғни қолы 

бос, ұлттық тәр 

 

 биеден алыстау 

санаттағы адамдар қаты сады.  

– Қазіргі қазақ эстрадасы зама-

науи тұрғыдан қа

қа

қа

қақа

лы

ыы

ы

ыпт

п асу 


у

у

ужолынд

нд

нднд

д

а келе жатыр. Бұ

ұ

ұұ

ұ

лл

л

лл

жо

жожо

жо

жолд

лд

лдлд

лд

а,а,

а,

а,а

ә

әә

ри

рири

ри

рине

не

нен

,

, әрәр

әр

әрәр т

т

түр

үр

үрүр

р

--

-

--

лі ізденістер, эксперименттер, тың 

идея лар орын алып жатады. Демек, 

бүгін де  әншілік  бағытта жүрген жас-

тар дың көпшілігі өзіндік келбеті мен 

үнін, 


,

ерекше стильдерін іздестіру 

үс

үс

үстіті

ті

тіті

н

нн

н

нде

де

дед

де.


Бұ

Бұ

БұБұ

Бұ

лл

л

лл

ре

рере

ре

тт

тте, қазақ эстрадасы 

жа

жа

жаппппай

ай

йк

к

өшөш

өш

өшөші

ір

ірмеме

 әндермен толығып 

кетті деп байбалам салудың қажеті не? 

Мил лион даған  тыңдар ман дар дың 

жүрегін жаулаған хитке айнал ған 

шетелдік бір әннің қазақша нұс қа сын 

жасауда қандай

ай

йй

й

ққ

қ

қай

ай

айай

ай

шыы

шы

шылы

лы

лыл

қ

ққ

бо

бобо

бо

лулу

лу

лулу

ы 

ыы

ы

тиіс? Керек дее

е

есе

се

сесе

се

ңің

ңі

ңің з,

з,

з,з,

з

кк

к

кк

ей

ейей

е

ейбі

бі

бібі

бі

рр

р

рр

кө

көкө

кө

көр 

р

рр

ші

шіші

ші

шле

ле

леле

с

ссс 

елдердегі өнерпаздар бір қатар қазақ 

әндерін өз тілдері мен түсініктеріне 

лайықтап орындап жүр емес пе?   Жа

Жа

Жа

Жа

Жа

лғ

лғ

лғ

л

лғ

ас

с

сы 2-бетте 

ОҚ

ИҒҒ

Ғ

ҒҒ

АА

АА

«Қазақстан 20 жы

ы

ы

ы

ы

лд

лд

лд

лд

лд

ың

ың

ың

ың

ың і

і

і

і

і

ші

ші

ші

ші

ші

нд

нд

нд

нд

д

е

е

дамудың жаңа жолы мен моделін 

қалыптастырып үлгерді» дейді 

Астанада өткен «Жаңа әлемдегі – 

жаңа Қазақстан» тақырыбындағы 

I

I

II

I

На

На

а

а

а

за

за

за

рб

рб

рб

рб

рб

ае

ае

ае

а

е

в 

в 

в 

в

в

оқ

оқ

оқ

оқ

оқ

ул

ул

ул

ул

л

ар

ар

ар

ар

ар

ын

ын

ы

ын

н

ың

ы

ы

 

ха

ха

ха

ха

ха

лы

лы

лы

лы

ы

қа

қа

қа

қа

қа

ра

ра

ра

ра

ра

лы

лы

лы

лы

ы

қ 

қ

қ

қ

фо

фо

фо

фо

фо

ру

ру

ру

ру

ру

мы

мы

мы

мы

мы

на келген 

делегаттар. Олардың ішінде 

Хорватия мен Румынияның экс-

президенттері, әлемнің көрнекті

саясаткерлері, сараптамашылар, 

белді ғалымдар бар

р

р

р

р

..

Жи

Жи

Жи

Жи

Жи

Ж ын

ы

ын

ын

ын

 

барысында Қазақстанның 

тәуелсіздік жылдарындағы 

әлеуметтік-экономикалық 

саладағы жетістіктері әңгіме өзегіне 

ай

а

а

а

а

на

н

н

н

н

лд

д

д

д

ы. 

Ас

АсАс

Ас

Ата

тт

тнадағы алқалы жиынға ә

ә

әә

ә

леле

ле

леле

мд

мдмд

мд

мдік

ік

ікк

ік

оо

ой-


-

й-

й-й-

жү

жүжү

жү

жйе

йе

йее

ні

ніні

ні

нің

ң

ң ң

ң

көрнекті өкілдерінің көптеп қатысуы теі

гі

іі

н емес. 


Әлем назары – ел Президентінің жетекшілігімен 

ешкімге ұқсамайтын экономикалық даму жолында 

келе жатқан Қазақ елінде. «Қазақстан даму қарқыны 

жағынан ХХІ ғасырдағы көшбастаушы мемле кет-

тер ді

ді

іді

ді

ңң

ң

ңң

қа

қақа

қа

қақ

та

тата

а

тары

ры

рыры

ры

нана

на

нана қ

қ

қосос

ос

осыл

ыл

ылыл

ы

дыды

ды

дыды

.

. ЖиЖи

Жи

ЖиЖи

ыр

ырыр

ыр

ырма жыл ішінде 

саяси


и

и

иұс

ұс

ұста

т

тта

ны

ныны

ны

мымы

мы

мым

а

ааны

ы

нықтқт

қт

қтал

ал

алғаға

ға

нн

н 

нн

ел

елел

ел

рр

р

етет

ет

інде танылдық. Осылайша, әлемдік деңгейдегі саясаткер  ретінде 

Елбасы, Қазақстанның Тұңғыш Президенті құрметке 

бөленді. Халықаралық деңгейдегі ұсыныстары 

қолдау тапты. Ал Мемлекет басшысы үшін қоғам-

ны

ны

ныны

ны

ң ң 

ң

ң қо

қо

ққо

зғаушы күші халық болы

ы

ы

пп

п

пп та

та

тата

табы


бы

бы

ыы

ла

лала

ды

дыды

ды

ды. Со

Со

СС

н-

н-н-

н-

н-ды

ды

дыды

дық


қ

қ

қтата

та

татан

н

нн

да билікке келген күнн

н

н

нен

ен

енен

ен

бб

б

бб

ас

асас

а

ата

та

тата

та

п,п

п

пЕ

Е

ЕЕ

Е

лблб

лб

лблб

ас

асс

с

ыы

ы

ыы

қызметінің өзегі халықтың кемел болашағына, 

оларды әлеуметтік жағынан қорғау мақсаттарына 

бағыт талды», – деді Мемлекеттік хатшы Мұхтар 

Құл-Мұхаммед «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» 

атты I Н


Н

Н

НН

аз

азаз

аз

азар

р

рр

р

баба

ба

евв

ев

вев

о

оо

о

оқу

қу

қуқу

қ

лаа

а

ары

ры

рыы

ры

ныны

ны

ың 

ң 

ң ң

аш

ашаш

аш

ылыл

ыл

лу салтанатында. 

Өз

ӨзӨз

Өз

Өзс

сс

сс

өз

өзө

өз

өзін

ін

інін

і

де ол Елбасының көрегее

е

еенд

нд

нднд

ндіг


іг

іг

ігіг

і 

арар

ар

арар

қа

қақа

қа

сысы

сы

сыс

нд

нднд

н

нда

а

аа

а

Қазақ станның ішкі және сыртқы саясатының дұрыс бағытта дамып жатқандығын тілге тиек етіп, елдегі 

бейбіт өмір мен ұлтаралық келісімді қамтамасыз 

ететін Қазақстан халқы Ассамблеясының құрылуы, 

әлемде төртінші ядролық держава  бола отырып, 

ядро лық

ық

ықық

ық

ққ

қ

ққ

а

аат

ат

аер

ер

ерер

ер т


т

т

ттөн

өн

өнөн

өн

діді

ді

дірі

рі

рп ке

ке

кк

ке

лглг

лг

лглг

ен

енен

ен

енС

С

СС

С

емем

ем

емем

ей

ейей

е

 сынақ поли-гонын жа

жа

жаж

бу

бубу

бу

бутт

т

урур

ур

рал

ал

алалы

ы 

ыы

Н

НН.

На

НаНа

а

заза

за

рбрб

б

рбае

ае

аеае

вт

втвт

в

тың

ың

ыңш

шешімін әлем 

елдері ерлікке парапар бағалағанын ерекше атап 

өтті. Шынында да, Елбасының бұл шешімі арқылы 

күл лі  қазақстандықтардың жаһандық ядролық 

сынақ сыз  аймақ құруға ынталы екенін айғақтайтын 

ба

ба

баба

а

стст

ст

стст

ам

ама

ам

аа

а екеніне дау жоқ. 

Әл

Әл

ӘлӘл

Әл

емем

ем

емем

 мамандары келтірген дер

ер

ер

ерер

ек

екек

ек

ете

те

тете

те

ргг

г

гг

е

ее

е

есе

се

сесе

се

нснс

нс

нсн

е

еек

еҚазақ елінің экономикасы тұрақты 51 елдің қата ры нан 

көрінді. Кеңес үкіметінен қалған тоталитарлық жүйе-

нің түйіндерін шешкен Қазақстан төрткүл дү ние  ге 

зайырлы, құқықтық мемлекет ретінде таныл ды қазір.Алматы облысында алты күн бұрын 

жоғалып кеткен Ми-8 тікұшағының 

қалдығы табылды. Оқиға орнына барған 

мамандар борттағы сегіз адамның түгел 

оп

оп

о

оп

оп

ат

а

а

Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 3.45 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет