Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет Эльбрус тедеев, Украинаныңжүктеу 0.6 Mb.

бет4/6
Дата05.06.2017
өлшемі0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

аймақтық тауар өндірушілер көр ме сімен танысты. 

Металлургия саласындағы ин дус триал-

ды-инновациялық технологиялар, азық-

түлік, облыс брендіне айналған пан та және 

бал өнімдері, туризмді дамытуға ба  ғыт тал-

ған тың жоспарлар қонақтардың қызы ғу-

шылығын тудырмай қоймады. Кездесу 

екіжақты іскерлік қарым-қаты нас ты одан 

әрі дамытуға бастайтын тың байланыстар 

орнатуға жол ашты. Бір ғана мысал, осы 

кездесуде  Словакия  рес пуб ли касы  тарапы-

нан облыс орталығындағы автокөлік құ рас-

тыру зауытына автокөлік ди 

зайнын 


жасайтын зертхана жасау жөнінде ұсыныс 

жасалды. Ал Австрия мемлекетінің елшісі 

Урсула Фарингер, 45-ке жуық Австрия ком-

панияларының Шы ғыс Қазақстан кәсіп-

орындарымен келісім жүргізуге ынталы 

екендігін айта келе, ағымдағы жыл дың 

қараша айында Алматы қала сын да өтетін 

«Қазақстан – Австрия» форумына қатысуға 

шақырды.  Сауда-экономикалық  қаты н а сы-

мыз дағы алпауыт елдің бірі – көршілес 

Ресей мемлекетінің ел шісі де байланысты 

нығайту жолын жет кізді. Михаил БОЧАРНИКОВ,  Ресей федера-

ция  сының Қазақстандағы төтенше және 

өкі летті  елшісі:

– Өскемен қаласында Ресей Феде-

ра циясының бас консулдығын ашу – 

біздің басты мақсаттарымыздың бірі. Екі 

ел арасындағы іскерлік қарым-қаты нас-

тың алтын көпіріне айналатын бұл бас-

та ма болашақта жарқын істерге жол 

көр  сетеріне  сеніміміз  мол.

Аталған делегация Өскеменнің инно ва-

циялық мүмкіндіктерімен танысуын Шығыс 

Қазақстан мемлекеттік техникалық универ-

си тетінің  зертханасында  жалғас тыр ды. 

Аймақта өндірілетін қазба бай лық тар мен 

танысты. Мәртебелі меймандардың әрқай-

сысы өз мемлекетіне Қазақстанның қазба 

байлықтары туралы мәлімет жеткізу арқылы 

екі ел арасындағы экономикалық байла-

ныс тарды нығайтуды және одан әрі да мы-

туды көздеуде. Бұл орайда студент тер дің 

зерттеу жұмыстары делегация мүшелерінің 

қызығушылығын туғызды. 

Елшілер алпауыт кәсіпорындардың өні -

мімен танысты. Солардың бірі – Үлбі ме тал-

лургия зауыты. Делегация мүшелері зауыт-

тың мұражайында болды. Кәсіп орын ның 

көр месін аралады. Сондай-ақ Титан-магний 

комбинатына да бас сұқты. Мұнда 2007 

жылдан бастап, титанды құй ма шыға ра тын 

зауыт салына бастаған еді. Ол өзінің алғаш-

қы өнімін де шығарып үл гер ді. Қазақ стандық 

өнеркәсіп өнімдері мәр тебелі мей ман дар-

дың  таңдайын  қақ тыр май  қой ма ды.

Делегация ат басын тіреген келесі бір 

нысан – «Кэмонт» кәсіпорны. Бұл жерде 

электр жабдықтары өндіріледі. Меймандар 

кәсіп орын өнімдерінің сапасына аса мән 

берді. Ал «Қазмырыш» кәсіпорнының ма-

ман дары келген қонақтарды жаңа метал-

лур  гия жобасымен таныстырды. Адам по-

тен циалы мен табиғи ресурстарды тиімді 

пай далануды басты фактор ретінде қарай-

тын бұл кәсіп орынның алдағы жоспары – 

ұшан-теңіз. 

Осы жаңа металлургия жобасы негізін-

де жүзеге асқан «Мыс балқыту» зауытының 

құрылысы бір Шығыс Қазақстанды ғана 

емес, елімізді стратегиялық тұрғыда да мы-

та ды. Ал сапалы өнім алуда мұндағы ма-

ман дар әлемдік тәжірибелермен алма са-

ды. Мұнда 10-нан астам елдің ең мықты 

деген мамандары келіп, өз тәжірибелерімен 

бөліседі. Делегаттар сондай-ақ «Азия-

Авто» зауытында да болып, автокө лік тер дің 

сапасын, оның маркаларын көріп, ба ғам-

дады. Бұл өндіріс ошағы да олардың кө-

ңілдерінен шықты.

– «Шевроле» және «Шкода» авто кө лік-

терін сапалы жинаса, қазақстандық ма ши-

на жасау саласы кез келген қиындыққа тө-

теп береді деген сөз. Яғни бұл жерде тек 

құ раумен ғана емес, жалпы көліктің өзін 

шы ғаруға да мүмкіндік бар. Бұл дамудың 

екін ші кезеңі болмақ, – дейді Венгрия Рес-

пуб ликасы ішкі экономика саласы бойын ша 

кеңесші Янош Рока мырза. 

Міне, осылай, Қазақстанның өндіріс 

ошағы саналатын Өскемен жер-жерден 

келген 15 мемлекеттің төтенше және өкі лет-

ті елшілерінен жоғары баға алып, алда ғы 

уақытта тығыз байланыс орнатуға мүд де лі 

екендіктерін жеткізді.Айару НЕСІПХАН,  Өскемен қаласы

ЖИЫН


Мемлекеттік  қыз мет кер лерге  кәсіп кер лікпен  айналысуға 

болмайды. Ал құнды қағаздар нарығына шығуға оларға жол 

ашық. Сондықтан экономист маман дар шенеуніктерге қосымша 

қаражат көзін ұсынады.

Құнды қағаз 

шенеуніктерге де тиімді

Алматы қаласындағы Өңірлік қаржы 

ор талығы қызметін реттеу агенттігінің ма-

мандары Ақтөбеде «Қор нарығын қар жы-

ландырудың балама көзі» деген тақырыпта 

басқосу өткізді. Оған алдымен, қор нары-

ғына өңірлік компанияларды тарту үшін 

мекеме басшыларын шақырды. Соңынан 

құн  ды қағаздарды пұлдауға мемлекеттік 

қыз меткерлерді жұмылдырып, шенеу нік-

терге қор нарығының тиімді тұстарын қа-

ра  пайым халыққа насихаттау жағын жүк-

те мек ойда. Ақтөбеге келіп, дөңгелек үстел 

басында кездесулер ұйымдастырған өңір-

лік қаржы орталығының мамандары ше-

неу ніктерді құнды қағаз нарығына жұ мыл-

дыру арқылы қоғамда жемқор лық тың 

жолын кесуге болады деп отыр. Айбек БЕКЖАНОВ, Алматы қаласындағы 

Өңірлік қаржы орталығының қызметін 

реттеу агенттігінің басқарма бастығы:

– Бұл, әрине, қоғамдағы шешімін 

тап пай отырған мәселе болып та бы-

лады. Ал, негізінде, бұл еліміздегі сы-

бай лас жемқорлықтың санын азайтады. 

Таза, адал пайда табудың жаңа көзі бо-

лып табылады. Егер де мемлекеттік қыз-

меткер осындай адал кәсіппен заң ды 

түрде айналысып, үлкен табыс тауып 

жатса, онда сыбайлас жемқорлық саны 

азая ды.  Оны мемлекеттік қызметкерлер 

білуі керек.

Бірақ мемлекеттік қызметкерлердің құн-

ды қағаздар нарығы туралы білетіндері мар-

дым сыз. «Бағалы қағаздар арқылы табыс 

табуға болады» дегенді естігендері болмаса

көпшіліктің құнды қағаздардың қаншалықты 

бағалы екендігінен хабары жоқ. Серік АХМЕТОВ,  Ақтөбе облыстық аза-

маттық қорғаныс, апаттар және алдын алу, 

жою, жұмылдыру басқармасы басты ғы ның 

орын басары: 

– Базардан ет, сүт сатып алған сияқ-

ты акцияларды сатып алуға болмайды. 

Оның барлығын заңды түрде рәсімдеу 

керек. Сондықтан осы жерде білікті 

бро керлік кеңселер үлкен жұмыс істеу 

керек сияқты.

Бүгіндері Ақтөбе облысында мұнай 

компанияларының акциялары ғана құнды 

болып тұр. Нарықта дивиденд төлей ала-

тын кәсіпорындардың құнды қағаздары 

өте қымбат бағаға сатылуда. 

Десек те, шенеуніктер тәуекелге бел бу-

ға нымен, акцияларды сатып алуға олар-

дың айлықтары жете қояр ма екен?.. 

Бақыт ЖАНШАЕВА,

Ақтөбе

Статистика агенттігінің мәлімет-

те ріне сүйенсек, 2010 жылғы қазан 

айында еліміздегі азық-түлік тауар-

лар дың бағасы өткен жылдың ұқсас 

кезеңімен салыстырғанда 8 пайызға 

өсті. Мәселен, май мен тоң май 

бағасы – 14,2 пайызға, кофе, шай 

жә не какао – 11,9, жарма, жемістер 

мен көкөністер – 11,7, қант – 11, сүт 

өнімдері – 9,2, кондитерлік өнімдер 

– 7,9, тоқаш пен ұн өнімдері – 6,3, 

алкогольді ішімдіктер – 4,9 және 

нан 0,2 пайызға артты. Аталған 

кезеңде ет және ет өнімдері 

бағасының өсімі 11,3 пайызды құ-

ра ды. Қой етіне баға деңгейі –10,4, 

Қазан айында қымбатшылық 

қанша пайызға өсті?

Міне, қазан айын артқа тастап, қарашаға да жеттік. Өткен айда 

біраз азық-түлік тауарлары қымбаттап, қарақұмық, шекілдеуік майы 

тәрізді тауар бағалары тіптен шарықтап кетті. Осыған орай бі лей ін 

дегенім, қазан айында қымбатшылық деңгейі қанша пайызға өс ті? 

Риза ҚУАНТАЕВА, Алматы облысы

шұжық өнім деріне – 8,2, құс етіне 

– 7,7, шош қа етіне – 7,4 жә не 

жылқы етіне 4,4 пайызға 

жоғарылады. 

Жалпы, инфляцияға қатысты 

ма ман дар:  «Инфляция  елдегі 

ахуалды анық тайтын негізгі және 

маңызды макроэкономикалық 

көрсеткіштердің бірі екені сөзсіз. 

Оның ықпалын барлық экономика 

субъектілері, сонымен қатар бизнес 

те, халық та сезінеді. Сондықтан 

экономикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін инфляция 

Ұлттық банк бел 

гі 

леген шекте қалып отыр», – дейді. 

Қазіргі уақытта елдегі инфляция 

Ұлттық банк белгілеген 6-8 % 

шегінде сақталып тұр. 

мемлекеттік бағдарламаға сәйкес білім 

берудегі өз стратегиясын құруы тиіс. Де-

мек, мемлекеттік стандарттан тыс жоғары 

оқу орындары білім берудің өзіндік стан-

дартын құруға қол жеткізбекші. Мұны, 

әрине, білім саласындағы үлкен өзгеріс 

деп айтуға болады. Өйткені стратегия деге-

ні міз – мақсатты түрде ауқымды дүниелерді 

жү зеге асыру деген сөз.

– Ал сіздер мұндай стратегия құр-

ды ңыз дар ма? Оның шеңберінде жү-

зе ге асырылатын, өзіңіз айтқандай, 

ау қымды дүниелер бар ма?

– Әрине. Университет қабырғасында бұ-

ған дейін білім берудегі жаңа мемлекеттік 

бағ дарламаны кеңінен талқылаған бола-

тын быз. Ал бүгіндері осы жиында техника 

мен технология саласы бойынша білімді 

жетілдірудегі аталған мемлекеттік бағдар-

лама шеңберінде біздің университетте 

атқарылатын нақты шараларды айқындап, 

соның негізінде жоғары оқу орнының 2020 

жылға дейінгі даму стратегиясын жасап 

шығардық. Бұл стратегияның басты мақсаты 

– болашақта зерттеу ісіне негіз дел ген уни-

вер ситетке айналып, әлемнің ал дың ғы қа-

тар лы  жоғары  оқу  орын да ры ның  халық ара-

лық рейтингісіне ену. Ол үшін университет 

қабырғасында көп өзге ріс тер жасау керек. 

Әсіресе, кадрларды даяр лауда. Қазір бұл 

бағытта университет ұжымы белсенді түрде 

ауқымды істерді жүзеге асырып жатыр. 

Зерттеу ісіне негіз делген университет болу 

үшін сту дент терімізді екінші, үшінші курс тар-

дан бастап ғы лыми жұмыстарға тарта бастау 

керек. Про фессор мен оқытушылар құрамын 

да ғылыми-зерттеумен белсенді түрде айна-

лы суына жағдай жасап, ынталандырып оты-

руды мақсат етудеміз. Бұл арада академиялық 

еркіндікке айрықша маңыз берілуде. 

Ғылыми-зерттеу бойынша соңғы екі-үш 

жылдың ішінде тапсырыспен атқа рылып 

жатқан жұмыстардың көлемі арта түсуде. 

Университет қабырғасында қазір 700 

миллион теңге бойынша ғылыми-зерт теу 

жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ғылыми-

зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін бізде соны 

үлгідегі  материалдық-техни ка лық  кешендер 

әзірленіп жатыр. 

– Кезінде Елбасының тапсырма сы-

мен елімізде 20 ғылыми зертхана 

ашыл ған болатын. Соның екеуі ҚазҰТУ-

да орналасқанын білеміз. Бұл ба ғыт та 

қандай істер атқарылып жатыр?

– Біріншісі – ғарыш және ІТ тех но ло-

гия сы бойынша ғылыми зертхана. Онда 

жо ғары жылдамдықпен тез есептеу жүр гі-

зетін соны үлгідегі, еліміздегі ең қуатты 

суперкомпьютер орналасқан. Оны биыл 

жазда әкелген болатынбыз. Ендігі мәселе 

– оны қайткенде тиімді пайдаланамыз? 

Яғни бұл зертханаға қатысты мәселені осы 

қырынан қарастырудамыз. Екіншісі тау-кен 

және металлургия кешенімен байланысты. 

Мұнда жұмыстар қалыптасқан қарқынмен 

жүзеге асырылып жатыр. Өйткені бұл 

зертхана ашылғаннан бері бір жыл уақыт 

өтті. Бұл мерзім ішінде зертхананың тұрақ-

ты қалыпта жұмыс істеуіне қол жеткіздік. 

Қалай дегенмен де осы екі зертхананың өзі 

біздің студенттердің ғылыми ізденістеріне 

үл кен жол ашып, еңбек нарығында бәсе-

ке ге қабілетті ете түсеріне сенімдімін.– Жиында білім, ғылым және өн ді-

рістің  нақты  тетіктері  жа са ла тын дығы 

айтылды. Техникалық уни вер ситет 

ретінде бұл өзгерістің сіздерге ті келей 

қатысы болуы керек қой...

– Иә, әрбір жоғары оқу орны 

сапалы кадр дайындадым деп 

айтады. Алайда өндіріске барғанда 

жағдай басқаша болып жатады. Өйт-

кені бүгіндері техника мен технология 

күн емес, минут санап өзгеріп жатыр. 

Осы жағынан жоғары оқу орын дары 

білім беруде біреулері физи калық, 

біреулері материалдық себеппен оны 

қамти алмай жатады. Міне, осы 

олқы лықты болашақта болдырмас 

үшін біздің уни верситет индус трия-

лық-ақыл да сушы  кеңес  құрмақшы. 

Ол қазір біздегі әр мамандық 

бойынша арнайы құрылған комитет 

жұмысының қорытындысы мен со-

ның мүшелері негізінен тұруы тиіс. 

Сон дай-ақ бұл кеңеске еліміздегі 

алдың ғы қатарлы өнеркәсіп бас шы-

лары, әр саланың білікті мамандары 

тар тылады. Міне, солар біздің уни-

вер ситеттің беделді ғалымдарымен 

өзара ақылдаса отырып, әр маманға 

қатысты талап пен міндетті айқын-

дай тын бола ды. Әрине, әр маман дық қа 

қатысты талаптың мемлекеттік стан дар ты 

болады. Ал бұл оған қосымша уни вер-

ситеттің өз тарапынан қосқан талабы 

болып саналады. Мысалы, мұнай инженері 

мынадай дүниені білуі керек, мынадай 

нәрселерді орындай алуы тиіс дегендей. 

Осылайша, әр маман дық бойынша осы 

ко митет құрған талаптар мен міндеттерді 

арнайы комиссия мақұл дайтын болады. 

Міне, біз өндіріс және ғылым мен білімнің 

осындай тығыз әріп тес тігі жағдайында 

сапалы  кадр  дайын дау ға  қол  жеткі зе тін ді-

гі мізге  сенім дімін.

– Халықаралық рейтингке ену уни-

вер ситетке  не  береді?

– Халықаралық рейтингке ену уни вер-

ситет мәртебесін арттырып, білім сапасын 

жетілдіре түсетіндігі айқын. Яғни біз де 

халықаралық рейтингке енуде осыны 

мақсат етеміз. Біз былтыр Ұлыбританияның 

Times Higher QS World Univercity Rankings 

агенттігінің рейтингісіне алғаш рет қатыс-

қан болатынбыз. Әлемнің 17 мың жоғары 

оқу орны қатысқан бұл рейтингте біз ТОП 

600-700 аралығын қамти алдық. Бұл – 

алғашқы бастама үшін, біздіңше, жақсы 

көрсеткіш. Енді келесі жылы бұл рейтингтің 

ТОП 200-300 деңгейінен көрінуді мақсат 

етіп отырмыз. Әрине, алдағы кем ші лік те-

рі мізді жоюда. Халықаралық рейтинг 

талап тарын орындауға бізде мүмкіндіктер 

бар деп есептейміз. Мәселен, соның бірі 

– университет жатақханасының әр бөл ме-

сін дегі компьютерді интернетпен қам та ма-

сыз ету. Біз мұны жүзеге асырамыз деп 

алға мақсат қойып отырмыз.– Әңгімеңізге рақмет.

Сұхбаттасқан Кәмшат САТИЕВА

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№189 (415) 2.11.2010 жыл, сейсенбі                  www.alashainasy.kz

5

e-mail: info@alashainasy.kz

ӨРКЕНИЕТ

 

? Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А ЋБ I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Тұзды немен алмастыруға болады?

Иммунитетті қалай көтере аламыз?

Менің көбінесе денем ісініп кетеді. Сол себепті де дәрігерлер күнделікті 

тұрмыста тұзды аз пайдалануға кеңес береді. Сонда оны немен алмастыруға 

болады? 

Нұрғали САПАРЖАНҰЛЫ, Кентау қаласы

Тұзды алмастырудың бірнеше тәсілі 

бар. Біріншісі – тұздық құрамы төмен соя 

соусын пайдалану. Құты сыртындағы 

light немесе less salt деген жазулары 

бойынша оны оңай ажыратуға болады. 

Әдеттегі соя соусы тәрізді ол да шығыс 

кухнясының ас мәзірімен, салаттармен, 

сондай-ақ буға піскен тамақтармен және 

де балық, құс еттерімен керемет үйлеседі. 

Екінші вар иан ты – құрамында ісінудің 

негізгі себеп кері натрийдің мөлшері 

төмен тұз. Оны дәріханадан немесе 

супермаркеттердің диеталық және 

диабеттік тағамдар бөлімі нен табуға 

болады. Сонымен қатар егер сіз тәжірибе 

жасаудан қорықпайтын адам болсаңыз 

үшінші вариант ретінде қара тұзды 

пайдалануыңызға болады. Оның негізuі 

артықшылығы – құрамының мик роэле-

менттерге өте бай екендігінде. Мұн да 

натрий өте аз мөлшерде кездесетін дік-

тен, іcінуге себепкер бола алмайды.

Енді біраздан соң тұмау-сымау өршиді. Қазірдің өзінде түшкіріп-

пысқырушылар қарасы көбейіп келе жатыр. Иммунитетімізді лимон 

қосылған шайдан басқа тағы немен көтерсек болады?

Айдынғали ЕРКІНБЕКОВ, Қапшағай қаласы

– Терапевт дәрігерлердің кеңе-

сіне жүгінсек, қолды ыстық суға ма-

лып отыру арқылы да иммунитетті 

көтеруге болады екен. Әсіресе ыстық 

ванна қабылдауға мүмкіндік жоқ 

кезде, мысалы, жұмыс орныңызда 

қолыңызды бір мезет ыстық суға 

малар болсаңыз, оның сауықтырар-

лықтай әсері аяғыңызды ваннаға 

салып отырғанмен пара-пар көрі-

неді. Яғни бар болғаны 20 минут 

уақыт тауып, қолыңызды ыстық су-

дың астына ұстап тұрсаңыз, болға-

ны. 

Егер мүмкін болса, судың жылы-лығын бастапқыда 38-39° етіп, одан 

кейінгі он минутта біртіндеп 42-43°-

қа жеткізіңіз. Сөйтіп, тағы да 5–7 

минут ұстап тұрыңыз. Сосын қолы-

ңызды құрғатып, жеңі ұзын свитер 

немесе жылы пиджак киіп алғаныңыз 

жөн. 

ИГІЛІК 


Талдықорған қаласында сәулеті мен көлемі, атқаратын қызмет 

ауқымы жағынан республикада бірегей саналатын «Жастар» спорт 

сарайы ашылды. Өңірде Елбасының бұқаралық спортты дамыту туралы 

тапсырмасын орындауда түбегейлі нәтижеге жеткізу үшін соңғы үлгіде 

салынған спорттық нысанның қажеттігі туындаған. Онымен қоса, облыста 

спорттың қарқынды дамуы да бұл қажеттілікті айқындай түсті. 

Спорт сарайы мен Сүйінбай 

ескерткіші бой көтерді

Сарай құрылысының құны 3 млрд 5 

млн теңге. Алматы-Өскемен күре  жолының 

оңтүстік шығысынан орын тепкен төрт 

қабатты ғимаратта спорттың барлық түрле-

ріне лайықталған 14 зал, жаттығу мен жа-

рыс қа қажетті қолайлы жағдайлар жасал-

ған. Сарай бір мезгілде 2081 адамды 

қа был дай алады. Биыл өңірдегі спорт 

сала сына 2,8 миллиард теңге бөлінген. 

Осы күні Спорт сарайының алдында 

жыр сүлейі Сүйінбай Аронұлының ескерт-

кіші ашылды. Осыдан бір жыл бұрын зиялы 

қауым өкілдері республикалық қазақ тілді 

басылымдарда Сүйінбай ақынның ескерт-

кішін орнату туралы ұсыныстарын білдірген 

болатын. Көпшілік пікірін қолдап, «Мәдени 

мұра» бағдарламасының аясында ескерт-

кіштің жасалып, орнатылуын облыс әкімі 

Серік Үмбетов тікелей өзі қадағалады. 

Ескерткіш құрылысына облыстық бюд-

жеттен 52 млн теңге бөлінді. Қоладан 

құйылған мүсіннің биіктігі 4.20 метр, 

ескерткіштің өзі 10 метр. Сәулетші Қазыбек 

Жарылғапов пен мүсінші Мерлан Азғам-

бетов тің қолымен жасалған Сүйінбай 

бейнесі қазір Талдықорғанның кіребері-

сінде асқақтап тұр. Ескерткіштің ашылуына 

арналған салтанатты жиында осы айтулы 

оқиғаға орай ҚР Ұлттық қауіпсіздік коми-

тетінің төрағасы Нұртай Әбіқаевтың, ҚР 

Бас прокуроры Қайрат Мәмидің, Ал маты 

қаласының әкімі Ахметжан Есімовтің жол-

даған құттықтау хаттары оқылды. Сүйінбай-

дың қырғыз ақыны Қатағанмен айтысы 

туралы театрландырылған көрініс қойы-

лып, «Құлансаз» ансамблінің концерті 

тама шаланды. Ескерткіш маңында аллея 

ашылып, ағаш отырғызылды. 

БАЙҚА


У  

Қызылорда қаласында солақай жандар арасында суретшілер байқауы 

болып өтті. Тумысынан сол қолымен әрекет етіп үйренген олар көркем 

туындыны да керемет бейнелей білді. Тәуелсіздік мерекесіне арналған 

байқауға облыстың Шиелі, Сырдария, Жалағаш және Жаңақорған 

аудандарынан сайыскерлер келді. 

Солақай суретшілер сайысы

Байқауға қатысушылар бір сағатқа 

жақын уақытта қиялда жүрген ойларын 

қылқаламмен қағаз бетіне өрнектеді. Оны 

тамашалаған көпшілік аталмыш туынды-

лар ды ерекше бағалады. Ол шығармаларда 

түрлі көріністер бейнеленген. Атап кетерлігі, 

сайыс шарты бойынша көркем туындылар 

тек сол қолмен салынды. 

Бұл байқауды «Болашақ жастары» 

қоғамдық бірлестігі ұйымдастырды. 

Әділқазылар алқасы барлық қатысушының 

өнеріне жоғары бағасын берді. Дегенмен 

олардың арасынан Сырдария ауданынан 

келген Дархан Ерлен үздік деп танылды. 

Жүлделі орындарға қызылордалық 

Толғанай Базарбай мен Талап Мырзалиев 

ие болды. Жеңімпаздарға лайықты сый-

сияпат жасалды. 

Дархан ЕРЛЕН, байқауға қатысушы:

– Маған бала күнімде солақайлық 

біраз қиындық алып келді. Қазір 

жиырма жастан астым. Бүгінгі күні бұл 

қасиетім маған ешқандай кедергі 

келтірмейді. Әбден үйреніп кеткенмін. 

ДЕРЕК ПЕН ДӘЙЕК

Жер шарында өмірге келген 

әрбір 100 нәрестенің біреуі солақай 

болып жарық дүние есігін ашады. 

Солақайлар арасында әлемге әйгілі 

тұлғалар бар. Атап айтқан да, Гай 

Юлий Цезарь, Жанна д' Арк, 

Наполеон Бонапарт...

Әділжан ҮМБЕТ,

Қызылорда облысы. 

Әуезовтің хаттары табылды

МҰРА 


Ескерусіз хаттар 1980 жылы өлкетану 

мұражайына директор болып тағайындал-

ған Балташ Ерсәлімнің қолына түседі. Сол 

уақыттан бері Балташ ақсақал кейінгі 

ұрпаққа бір керегі болар деп, жазушы 

хаттарын өз үйінде үкілеп сақтап келген. Балтабек ЕРСӘЛІМОВ, 

«Абай» қорының президенті:

– Бүгін бір сәті түскен күн. Бірнеше 

жыл сақтап келген хаттарды өз 

қолымнан ұрпағына тапсырып 

отырмын. Бүгінгі күн – мен үшін 

керемет бақытты күндерімнің бірі.

 Мұрат Әуезовтің қолында осыған 

дейін де бұл хаттардың көшірмелері бол-

ған. Бірақ түпнұсқаларының көп жылдар 

табылмауы Мұрат Мұхтарұлын мазалап 

жүрсе керек. 
1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал