Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет Эльбрус тедеев, Украинаныңжүктеу 0.6 Mb.

бет3/6
Дата05.06.2017
өлшемі0.6 Mb.
1   2   3   4   5   6

Қарашадағы қысқарту 

рас ты ведомстволарды, аумақтық бөлім-

ше лерді, жергілікті атқару органдарын, 

ішкі істер органдарын, мемлекеттік өртке 

қар сы қызметті, облыстық және оларға 

теңестірілген соттарды, аудандық және 

оларға теңестірілген соттардың судьяларын 

айналып өтпейді. Қысқартуды мемлекеттік 

ор 

гандардың бірінші басшылары өз бетінше жүргізеді. Жергілікті әкімдіктерде 

қысқарту бойынша жұмыс тобы құрылып, 

іс-шараларды жүзеге асы ра тынға ұқсайды. 

Ал еңбек жолын жаңадан бас таған жас 

мамандар қысқартудың құрығынан 

құтылар ма? Әлбетте, баласы 14 жастан 

аспаған жесір әйелдер, бала асырап алған 

мемлекеттік қызметшілер, баласы үш 

жасқа толмаған әйелдер қысқа 

ру 


ға 

ұшырамауы тиіс. Еңбек және халықты 

әлеу меттік қорғау министрі Гүлшара Әбді-

ха лықова бұл мәселеге орай: «Біліктілігі 

төмен, өзін-өзі көрсете алмаған мамандар 

кетеді. Ол – заңдылық. Біз ең бірінші бос 

тұрған орындарды қысқартуды жоспарлап 

отырмыз. Одан кейін өздерінің мамандық 

деңгейлеріне сәйкес келмейтін қызметкер-

лерді қысқартамыз», – деген болатын. 

Әкімдіктер, министрліктер, халыққа 

қызмет көрсету орталықтары бір жапырақ 

құжатты апталап-айлап күттіріп, уақтылы 

үлгермей, халықтың ренішін туғызып 

жатқан кезде қысқартудың әжептәуір 

әбігерге салатыны түсінікті. Алдымен 

қағазбастылықты ты йып, қызмет көрсету 

сапасын арттырған жөн. Ал қысқартудың 

«қаһарына» іліккен дер қайтпек? Қысқар-

ту ға душар болғандар мемлекеттік орган-

дар да кем дегенде үш жыл еңбек еткен 

жағдайда төрт айлық ор таша еңбекақы 

мөлшерінде өтемақы алса, еңбек өтілі үш 

жылдан төмен болса, бір ай 

лық 

мөлшерінде жәрдемақыны місе тұт пақ. 23 МЫҢ ШАҚЫРЫМ АУМАҚТЫ 

НЕБӘРІ 148 ТӘРТІП САҚШЫСЫ 

КҮЗЕТІП ЖҮР

Парламент Мәжілісіндегі «Нұр Отан» 

ХДП фракциясының кеңейтілген отыры-

дарларымыздың көбінің ұстанымы күмәнді 

бо  лып тұр. Қазір мектептерде мұғалім же-

тіс пейді, оқу құралдары, компьютер, ин-

тер нет жетіспей жатыр, бірақ біз ақшаны 

ме шіт тұр ғызуға ғана құямыз. Бір кездері 

қа зақ зия лылары соңғы тиынын білімге 

сал ды емес пе?! Қазір біз ғылымды дамы-

туы мыз керек, өндірісті дамытуымыз керек. 

Бүгін жолау шы ларды жынысына бөлген 

дін дарларымыз ертеңгі күні оларды «діни 

көз қарасына қарай ерекшелейік», «мұсыл-

ман дарға жеке вагон бөліп берсін», «на-

маз хана ашып берсін» деп ұсыныс айтуы 

әб ден  мүмкін. 

Кейбір ер-азаматтардың басы қосылса 

бітті, ішімдікке жүгінеді, небір балағат 

сөздерді ауызға алады. Осындай жағдайда 

әйел адамдарға ыңғайсыздық туындайды. 

Бұған әйел адамдардың жеке басының 

қауіпсіздігін де, ар-ұят мәселесін де қосуға 

болады. Сондықтан жай вагондарды 

бөлуге мүмкіндік болмаса, ең болмағанда, 

купелерді осындай тәртіп бойынша ерек-

ше леу керек. Меніңше, бұл тек діни жағы-

Дайындаған 

Сәдуақас КЕБЕКБАЙ

ҮКІМЕТ 


САПАР

Премьердің 

тапсырмасы орындалды

Жаңа әкім тағайындалды

Министр Әбілғазы Құсайынов пен 

әкім Асқар Мырзахметов жол құ-

рылысы үшін жер телімдерін сатып 

алу кестесі жасалға нын баяндады. 

«Біз жұма күні Премьер-министрдің 

тап сыр масымен ол жерде болып, 

мәсе ле лерді  қарастырдық.  Негізгі 

проб лема: 232 шақырым автожолдың 

202-сі бос, жұмыстарды жүргізуге 

бола ды, ол жүзеге асырылады да. 

Қал ған 30 шақы рым бойынша 2/3 

са тып алу 15 желтоқ санда аяқталады. 

Ал сот процедураларына байланысты 

мәселелер 10 наурызда аяқталады», 

– деді сала басшысы. Оның айтуынша, 

қосымша 22 шақырым жолды құрай-

тын жер телімдеріне қатысты ауырт-

палық 1 желтоқсанға дейін алынады. 

Қалған сегіз шақырым бойынша шек-

теу 2011 жылдың наурызында алы-

нады. Сөй тіп, МТК құрылыс пен қайта 

жөндеу жұмыс тары үстіміздегі жыл-

дың желтоқсанында басталады. Ми-

нистр айтып өткендей, «Батыс Еу-

ропа-Батыс Қытай» жобасын Қызыл-

орда, Ақтөбе, Жамбыл облысында 

жүзеге асыру кес те бойынша жүр-

гізілуде. Үстіміздегі жылы 400 шақы-

рым халық ара лық кө лік дәлізі тапсы-

рылып, қыс мезгі лін де кө лік қозға-

лысы іске қосылады. Оң түстік Қазақ-

стан облысының әкімі Асқар Мыр зах-

мет ов  дайындық  жұ мыс тары,  мер ді-

гер 

лік ұйымдарды тексеру және жедел дету  ба рысы  ту ралы,  сонымен 

қатар қажетті құры лыс материалдары 

туралы әңгімелеп берді. «Үкімет 

басшысының  тапсыр ма сына  орай, 

бізде көлік және комму ни кация ми-

нистрі болып қайтты. Бар лық мәсе ле-

лер жедел қарастырылды. Оларға 

бай ланысты жедел шешімдер қарал-

ды. Жобаны біздің облыста жүзеге 

асыру үшін қазіргі күні еш қан дай 

проб лема жоқ», – деді Оңтүс тік Қа-

зақстан облысының әкімі. Өткен ап-

та да Үкімет басшысы көлік және ком-

 му никация  министріне  «Ба тыс  Еу-

ропа-Батыс Қытай» автодәлізінің құ-

ры лысына қажет жер учаскелерін са-

тып алу мәселесін жеке өзі бақылауға 

алуын тапсырған болатын.

Бекболат Серікұлы Орынбеков – 1957 

жылы дүниеге келген, Ленин атындағы Қа-

зақ политехникалық институтының түлегі. 

Негізгі мамандығы – инженер-электрик 

жә не  экономист-бухгалтер.  Қосымша 

агротех ни калық институтта да білім алған. 

Әу бас тағы еңбек жолын Қаратау кәсіби-

тех ни калық училищесінде шебер болып 

бастап, ке йін директордың орынбасары 

қызметін ат қарған. «Қаратау» қауым дас-

тығының бас директоры, «Бірлік» шағын 

кә сіпкер лігінің  директоры,  «Жамбылав то-

жол» бас маманы, әкім орынбасары, Қара-

тау қаласы әкімінің қызметтерін атқарған. 

Соң ғы қызметінде Сарысу ауданының әкімі 

бол ған. Тараздың жаңа әкімінен жам-

былдықтар жемісті еңбек күтеді. 

 Гүлжан КӨШЕРОВА, 

Тараз 

Кеше Үкімет үйінде Премьер-министр Кәрім 

Мәсімов көлік және коммуникация министрі 

Әбілғазы Құсайынов пен Оңтүстік Қазақстан 

облысының әкімі Асқар Мырзахметовтің Оңтүстік 

Қазақстан облысындағы «Батыс Еуропа-Батыс 

Қытай» дәлізінің үдемелі құрылысы жөнінде және 

осы аймақта магистраль салу үшін жер телімдерін 

сатып алуға қатысты биылғы жылдың 29 қазанында 

өткізілген «Астана - Шымкент» телекөпірі барысында 

айтылған тапсырмалардың орындалуы жайында 

баяндамаларын тыңдады.

«Тараз қаласының әкімі әне кетеді, міне кетеді» деген қауесеттің 

гулегеніне де біраз уақыт болған. Ақыры расқа айналды. Қараша 

айының алғашқы күнінде Жамбыл облысының әкімі Қанат 

Бозымбаевтың өкімімен және қалалық мәслихат депутаттарының 

келісімімен Бекболат Орынбеков Тараз қаласының әкімі болып 

тағайындалды. 

Қырғызстанның Орталық сайлау ко-

миссиясының төрағасы Ақылбек Сариевтің 

ай туынша, заң шығарушы жоғарғы органға 

5 пайыздық кедергіден асқан бес партия 

өт кен. Ресми деректерге қарағанда, «Ата-

Жұрт» – 8,7%, ҚСДП – 7,8%, «Ар-Намыс» 

– 7,57%, «Республика» – 6,93%, «Ата Ме-

кен» 5,49% дауыс алған. Ақылбек Са риев-

тің мәліметтерінше, «Ата-Жұрт» пар тиясы 

28 орынды иеленсе, ҚСДП – 26, «Ар-

Намыс» – 25, «Республика» – 23, «Ата Ме-

кен» 18 мандат алатын болды.

Бразилиядағы сайлаулар толықтай 

дерлік электронды жүйеде жүзеге асыры-

лады, сондықтан сайлаудың қорытындысы 

ай налдырған екі сағаттың ішінде белгілі 

бо лады. Бұл сайлауда Роуссефф 55 пайыз 

дауыс қа ие болса, оның басты қарсыласы, 

Сан-Паулу штатының губернаторы, 

социал-де мократтық партияның мүшесі 

Жозе Сер ра 44 пайыз дауыс жинады. 

Сайлау  ба ры сында  заңбұзушылықтарға 

байланысты 200-ге тарта адам қамауға 

алынды. 

Осылайша, Бразилия тарихында алғаш 

рет президенттік таққа әйел адам отыра тын 

болды. 63 жастағы Дилма бұрыннан-ақ 

халық арасында үлкен қолдауға ие сая-

саткер еді, дегенмен оның жеңіске жетуіне 

қа зіргі президент Лула да Силваның халық-

ты Дилмаға дауыс беруге белсенді түрде 

үгіттеуі үлкен себеп болды.

Қырғыз еліндегі сайлаудың 

қорытындысы жарияланды

Бразилияны тұңғыш рет әйел 

президент басқарады

Кеше Қырғызстанның Орталық сайлау комиссиясы Жоғорғұ 

Кеңешке өткен сай лау лардың ресми қорытындысын жария ла ды. 

Бразилияның Жоғарғы сайлау трибуналының ресми мәліметі 

бойынша, өткен жексенбі күнгі сайлаудың екінші кезеңінде 

үкіметтік кандидат Дилма Роуссефф жеңіске жетті. 

КӨРШІ


ШАР

ТАР


АП

Кешеден, яғни қарашаның 

1-інен бастап Елбасының 

«Мемлекеттік бюджеттің 

және Қазақстан Республикасы 

Ұлттық банкі сметасының 

(бюджеті) есебінен ұсталатын 

органдардың штаттық санын 

оңтайландыру жөніндегі 

шаралар туралы» 2010 жыл-

ғы 27 қыркүйектегі №1072 

Жарлығына сәйкес, елдегі 26 

мыңнан астам мемлекеттік 

қызметкерді қысқарту жүзеге 

аса бастады. Бұл барлық 

деңгейдегі  мемле кет тік 

органдардағы 102 мыңнан 

астам штаттық мемлекеттік 

қызметкерлер санының 15 

пайызы екені мәлім. Штаттық 

бірліктерді оңтайландырудың 

нәтижесінде мемлекеттің 

қазынасы 2011 жылы 18,6 

миллиард теңге қаржы үнем-

демек, оның 14,3 миллиарды 

– республикалық бюджеттің, 

4,3 миллиарды жергілікті 

бюджеттердің еншісіне тиесі-

лі. Алдағы жылы 15 351 

мем лекеттік қызметкер мен 

9315 күштік құрылымдардың 

қызметкері қысқартылмақ. 

Мемлекеттік қызметкерлерді 

апыр-топыр қысқартқаннан 

бюрократияның көбесі сөгі ле 

ме, қағазбастылық сап тыйы-

ла ма, еңбек өнімділігі арта 

ма? Бұл – өз алдына сұрақ. 

Құбаш САҒИДОЛЛАҰЛЫ

сында Премьер-министр К.Мәсімов Үкімет 

қыс қартуға ұшыраған мемлекеттік қыз мет-

керлерге жағдай жасау үшін барлық күш-

жі герін жұмсайтынын жеткізген еді. «Қыс-

қарту жағымсыз, қосымша қаржыны кө-

бе йту, беру, жаңа жұмыс орындарын құру 

жағымды. Дегенмен біз салық тө леу-

шілердің есебінен күн көріп отырмыз. Біз 

шағын және орта бизнес құру, мек теп тер, 

мектепке дейінгі мекемелер желісін, жа ңа 

өндіріс орындарын дамыту бары сын да бұл 

адамдар үшін жағдай жасауға ты рысамыз», 

– деген Үкімет басшысы жұмыс тан қыс-

қарған мемлекеттік қызмет 

кер 


лердің 

жергілікті атқару органдарының ең бекпен 

қамтуға көмектесу жөніндегі бағ дар ла-

малары бойынша қайта даяр ла нып, оқы-

ты латы нына уәде берді. Кеше жур налис-

тер мен болған брифингте Ішкі істер ми-

нистрлігі Жол полициясы комитетінің төр-

аға сы Қай рат Тыныбеков жол поли ция сы 

қызмет керлерінің  қысқара  қоймай ты нын, 

тек орталық аппараттың ықшамда ла тынын 

мәлімдеді. «Бізде жеке құрылым саны 

онсыз да жеткіліксіз. Елде ұзақтығы 93 

мың шақырым жол бар болса, оның 23 

мың шақырымы – республикалық ба ғыт-

тағы жол дар. Осы 23 мың шақырым ай-

мақ ты небәрі 148 тәртіп сақшысы бақы-

лай ды. Осының өзі жол полициясы қыз-

меткерлері қаншалықты жеткіліксіз екен-

дігін көрсетсе керек», – деді комитет төра-

ға сы. Керісінше, халықаралық аренадағы 

жа уапкершіліктің артуына, сыртқы-ішкі 

қауіп-қатерлер, лаң кестік, экстремистік 

құбылыстардың алдын алу ға байланысты 

еліміздің кейбір құры лымдарын қысқарту 

емес, көбейту қажет болып отырғанын 

ұмытпаған жөн. Оның үстіне Қазақстандағы 

мемлекеттік қызмет керлердің үлес салмағы 

небәрі 0,6 па йызды құрайтынын ескерсек, 

шенеунігі 11,7 пайыз Швеция, ақ жаға лы-

лары 6 па йыз дан асатын Германия секілді 

ел дермен салыстыруға мүлде келмейді. 

ОЙ-ТҮЙІН

Құзырлы органдардың тамырын басып көргенімізде кеше басталған 

қысқартудың дауылынан әзірге ақ жағалылар үркіп отырмаған сыңайлы. 

Қысқарту жөнінде мән-жайға қанықпақ болып Мемлекеттік қызмет істері 

жөніндегі агенттіктің баспасөз қызметін мазалағанымызда, осы бағыттағы 

жұмыстармен Қаржы министрлігі айналысып жатқанын алға тартып, сол 

жаққа бағыттады. Ал Қаржы министрлігі телефон тұтқасын көтермей қойды, 

сірә, қарбалас үстінде болар. Обалы не керек, Еңбек және халықты әлеуметтік 

қорғау министрлігі жұмыссыздар қатарын толықтырған мемлекеттік 

қызметкерлердің мәселесін аяқсыз қалдырмайтын сыңай танытып отыр. 

Бәлкім, қысқарғандарды да «Жол картасына» енгізіп, жұмыспен қамту керек 

шығар. Алдағы уақытта 26 мың тағдырды толғандырған өзекті тақырыпқа 

қайта оралатын боламыз. 


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№189 (415) 2.11.2010 жыл, сейсенбі              www.alashainasy.kz

4

e-mail: info@alashainasy.kz

НАРЫҚ

Серг


ей С

УРОВ (фо


то)

? Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

 Расымен де, Қазақстанда жанар-жағармай 

экспортына тыйым мамыр айында салы нып, 

қарашаның 1-інде алынуы тиіс еді. Бірақ 

Қазақ стан жанар-жағармай экспортына са-

лын ған тыйымды ұзартуы мүмкін. Бұл туралы 

Мұнай және газ министрлігі Мұнай өнеркәсібін 

дамыту департаментінің директоры Қуандық 

Құл мұрзинге сілтеме жасап, «Новости-Казах-

стан» агенттігі хабарлады. «Тыйым 2011 жыл-

дың басына дейін созылуы мүмкін», – дейді 

мамандар. Жалпы, бүгінде елде жанар-жа ғар-

май бағасына және сапасына байланысты түр-

лі пікірлер айтылуда. Қайсыбір сарапшылар 

«елдегі жанар-жағармай бағасын халықаралық 

талапқа сай етіп, шығарып, нарықта отандық 

бен зиннің өзіндік нышанын қалыптастыру 

үшін алдымен елде шағын мұнай өңдейтін 

зауыттар легін көбейті керек» дегенді алға 

тартады. Қалай десек те, әзірге жанар-жағар-

май саласында түйткілдер жетіп-артылады. 

«Соның бірі – науқан кезінде жанар-жа ғар-

маймен өзіміздің тұтынушыларды қамтамасыз 

ете алмай қалатынымыз», – дейді са рап-

шылар.

Бензин экспортына тыйым ұзартыла ма?Мамыр айында жанар-жағармай экспортына тыйым салынған еді. Ол шектеу      

«1 қараша күні алынып тасталады» делінген. Осы жанар-жағармай экспортына 

шектеу алынып тасталды ма? 

Нұртас ЖАРЫЛҒАПОВ, кәсіпкер

БІЛІМ ЖӘНЕ ИННОВ

АЦИЯ

АЗЫҚ-ТҮЛІК НАРЫҒЫҚараша айының алғашқы күндеріне аяқ баса салысымен, 

Алматыда 13-інші «WorldFood Kazakhstan – 2010» ортаазиялық 

азық-түлік көрмесі басталды.

Тағамдар көрмесі 

талғампаздықты талап етеді

1 қараша мен 5 қараша аралығында 

өтетін көрмеге «әлемнің 23 елінен 250 

компания келеді» деп жоспарлануда. Ол 

елдердің арасында Германия және латыш 

елдері ұлттық көрмелерімен қатысады. 

– Үш күндік көрмеге 5 мыңнан астам 

адам келеді деп күтілуде. Биылғы көрме 

көлемі жағынан ТМД елдерінде өтетін 

көрмелердің ондығына кіреді. Көрменің 

көлемі 5 мың шаршы метрді құрайды, – 

дейді аталмыш шараның менеджері Анна 

Бычкова. 

Бычкова ханымның айтуынша, көр ме нің 

биылғы жаңалығының бірі: халал өнім де-

ріне арналған арнайы секция жұмыс істейді. 

Онда халал стандартына сай тағам дармен 

қатар, халал өнімдерін өндіруге қызығу шы-

лық білдіргендерге арналып арнайы семи-

нар лар жұмыс істейді. «Көрме аясында дәс-

түрлі үздік өнімді таңдауға арналған 

алко голь өнімдер мен азық-түлік өнімдері 

таң далып алынады», – дейді ұйым дас ты ру-

шылар. 


Көрме негізгі төрт сала бойынша, атап 

айт қанда, «Ингридиенттер», яғни тағамға 

қосатын дәмдеуіштер мен ауыл шаруа шы-

лығы өнімдеріне арналған «Агро фуд» және 

азық-түлікті қаптау, орап-буу жөнін дегі 

«Ворл фуд теш», сондай-ақ мей рам ха налар 

мен қонақүйлерге, супер мар кет терге арнал-

ған «Отель және мейрамхана экспо» саласы 

бойынша өтеді. Ал көрменің негізгі бөлі мін-

де ет пен ағарғаннан дайын далған тағам-

дар, сондай-ақ балық пен теңіз өнімдерінен 

жасал ған ас-ауқат, тәтті-дәмді, нан-тоқаш 

пен дәнді дақылдардың әр түрі, шай, кофе, 

спирттік ішімдіктер, шы рын-сусындар, май 

мен бау-бақша өнімдері, балаларға арнал-

ған тағамдар және диеталық тағамдар 

қойыл мақ. 

Ұйымдастырушылардың айтуынша, 

басқа елдерді айтпағанда, көрмеге өз еліміз 

бен Өзбекстан, Қырғызстан мен Түрік мен-

стан нан 15 мыңға жуық қатысушы келмек. 

Бұл шараны еліміздің Ауыл шаруа шы лығы 

министрлігі және Өзбекстан, Қырғызстан, 

Түрікменстан министрліктері мен Алматы 

қалалық әкімдігі, Қазақстан мен Орталық 

Азия аумағында көрмелер өткізуге маман-

дан ған  «Итека»  халық ара лық  көрме  ком па-

ния сы, еліміздің Үкіметі мен Қазақстан фер-

мерлер  одағы  ұйым дас тырып  отыр.

Жалпы, көрменің мақсаты – халықтың 

сауатты тамақтануға ынтасын арттыру, 

сондай-ақ азық-түлік нарығындағы бәсе-

келестікті көтеру. «Тағамдар көрмесі үлкен 

талғампаздықты талап етеді. Қазір әлемде 

азық-түлік қауіпсіздігін сақтауға байла ныс-

ты түрлі іс-шаралар өткізіліп жатыр. Әлем 

елдері азық-түліктен тарықпауға, халықты 

аш құрсақ етпеуге қатысты шаралар өткі-

зуде, қаулылар қабылдауда. Осыған орай, 

біз де мұндай істерге өзіндік үлесімізді 

қосып, азық-түлік саласындағы ахуалды бір 

сәт таразылағанды жөн көрдік», – дей ді 

ұйымдастырушылар.

Қарлығаш САЙЛАУБАЕВА

АЙМАҚ ЭКОНОМИКАСЫӨскемен өсіп келеді

еді

Оқу орындарының бәсекесі басталды

Өткен  апта  соңында  Алматыдағы            

Қ. Сәт  баев атындағы Қазақ ұлттық техни-

ка лық уни верситетінде «2011-2020 жыл-

дар ға ар налған ҚР білімді жетілдіру бағ-

дар  ла ма сын  жүзеге  асыру  мәселелері» 

атты тақы рып бойынша аталған жоғары 

оқу ор ны ның ректоры Жексенбек Әділовтің 

бас   шылығымен дөңгелек үстел өтті. Онда 

аталған мемлекеттік бағдарламаның сапа-

лы жаңа білім жүйесін және интел лек туал-

 ды қоғам құруға жаңаша серпін бере тіндігі 

ай рықша аталып өтті. Біз осы жиын ая сын-

да ҚазҰТУ ректоры, академик Жек сен бек 

Әді ловтен қысқаша сұхбат алуға мүмкіндік 

алған едік. – Жаңа мемлекеттік бағдарламада 

үл кен өзгерістер орын алып жатқан 

кө рінеді. Соған қысқаша тоқталып өт-

сеңіз.

– Мемлекеттік бағдарламаны тал қы-

лап, нақтылай түсу мақсатында 21 қазанда 

Ал матыда білім және ғылым министрі Ба-

қытжан Жұмағұлов еліміздегі барлық 

жоғары оқу орындары ректорларының ба-

сын қосып, алқалы кеңес өткізді. Министр 

осы мәселеге қатысты әр жоғары оқу орны 

бойынша өз көзқарасын ортаға сала оты-

рып, сонымен қатар ректорлардың да бұл 

реттегі пікірін тыңдады. Осы жағынан ал-

ған да, бұл жиын талқысы жемісті өтті деп 

айтуға болады. Онда жоғары оқу орын-

дарындағы білім сапасы, инно ва ция лық 

тех нология, жоғары оқу орындарының 

ме нед жменті, еңбек нарығындағы түлек-

терге деген сұраныс және тағы басқа ма-

ңыз ды мәселелер талқыланды. Соның 

ішін  де әр жоғары оқу орнының мәртебесіне 

ай рық ша мән берілді. Енді еліміздегі жо-

ғары оқу орындарының әрқайсысы осы 

Еліміздің жоғары оқу орындарын үлкен өзгерістер күтіп тұр. Оған 

«2011-2020 жылдарға арналған ҚР білімді жетілдіру мемлекеттік 

бағдарламасы» тиек болып отыр. ҚР Білім және ғылым министрлігі 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру департаментінің 

директоры Серік Өмірбаевтың айтуынша, аталған мемлекеттік бағ-

дар лама талқысының соңғы сәтінде министр Б.Жұмағұлов оған бір-

қа тар маңызды өзгерістер енгізген, ал ол жоғары оқу орындарына 

жаңашылдықтың үлкен толқынын алып келуі керек. Нақтырақ айт-

қанда, аталған бағдарламада жоғары оқу орындарының мәртебесіне 

қа тысты дүниелер нақтылана түскен. 

Мәселен, бүгіндері бізде ұлттық, университет, академия, институт 

мәртебесінде 149 жоғары оқу орны жұмыс істейді екен. Осындай 

әртүрлі деңгейіне қарамастан, еліміздегі жоғары оқу орындарының 

бір-бірінен онша айырмасы жоқ. Серік Өмірбаевтың айтуынша, енді 

аккредитациялау мен оның ұстанатын басты қағидалары нақты 

ай қындалатын болады. Сондай-ақ оның сөзіне қарағанда, білім, 

ғы лым және өндіріс интеграциясының нақты тетіктері жасалады. 

Яғни мемлекет-жекеменшік әріптестігін құруға айрықша маңыз бе-

рілмекші. Бәрінен бұрын әр жоғары оқу орнының автономия алуына 

осылайша соқпақ жол салынып жатыр. Білім саласы мамандарының 

ай туынша, бұл – жоғары оқу орындарын қолдаудың ең жоғарғы 

көрсеткіші. 

Өскемен қаласының экономикасы, оның да муы және инно ва ция-

лық тех но логиялардың жүзеге асуы барысымен танысу үшін Шығыс 

Қазақ станға 15 мем  ле кет тің өкілетті елшілері келді. Іссапармен келген 

мей ман дар Кенді Алтай өңі   рінде қолға алына бас таған бірқатар 

индус триал ды-инно ва циялық  жоба лар дың  тың  нұс қа лары  қойыл  ған 1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал