Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ


Депутаттар халықтың биліктегі өкілдері болып саналады. Олар халықтыңжүктеу 3.85 Mb.
Pdf просмотр
бет7/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
#83
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29

Депутаттар халықтың биліктегі өкілдері болып саналады. Олар халықтың 

әртүрлі мәселелеріне байланысты кімдерге сұрау сала алады? 

Елнар, Алматы облысы 

Сұрау салу жазбаша түрде енгiзiлуi мүм-

кiн және Парламент сессиясында жария 

етiлуге тиiс. Өздерiне сұрау салынған ла-

уазым ды  тұлғалар  Парламент сессиясында 

ол жөнiнде ауызша немесе жазбаша жауап 

қа

қа

йтйт

ар

аруғ

уғ

аа

мi

мнд

д

еттi. Сұрау салуға жазбашаша

 

жажа

уа

уап

п әр


әр

i ке


ке

тк

ткенде бiр ай мерзiмде таб

быс


ыс

 

етiлiп, сессияда жария етiледi. Сұрау салуға қайтарылған жауап бойынша жарыссөз 

өткiзiлуi мүмкiн. Депутат салынған сұрауына 

қайтарылған жауапқа өз пiкiрiн бiлдiруге 

ха қылы.  Депутаттар палаталардың бiрлес-

кен және бөл

л

екек

о

оты

ты

рыры

сы

сынд

нд

а а 

ла

лауа

уа

зызы

мд

мды

ы

тұл ғаларға  аууыз

ызша


ша

с

сау

ауал


ал

да

дар 

р

қоқо

юғ

юға

а

хаха

қы

қылы

лы

.Сауалға жауап осы отырыста, ал жауап беру 

үшiн қосымша даярлық қажет болған ретте 

үш күн мерзiм iшiнде қайтарылады.

көрсетiлген мәлiметтердi құ-

жат тармен салыстырып, Сіз-

ге атын, тегiн, әкесiнiң атын 

өз гертуге  байланысты  туын-

дай тын  са

с

лд

лдар (паспор

р

тыт

 

жәнек

к

ейей

бi

бiр 

р  ба


ба

сқ

сқа 

а 

құқұ

жа

жат-т-

тарды ауыстыру қажеттiлiгiн, 

мемлекеттiк баж төлеудi, 

сондай-ақ құжаттарда көр-

сетiлген мәлiметтерде үйлес-

пеушiлiк болса, құқық белгi-

ле

ле

ушушi

i құ


құ

жаттардың кiмдiкi 

екендiгi фактiсi сот тәртiбiмен 

белгiленетiндiгiн) түсiндiруге 

мiндеттi.

Нұрғ


Нұр

иса ЕЛЕУБЕКОВ 

ото


)

ұр

фМансұр ХАМИТ

о

(фото)

то)


ұр

ф


                

www.alashainasy.kz

3

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№87 (998) 28.05.2013 жыл, 

сейсенбі


БЕЙТАРАП ПІКІР

Есберген АЛАУХАНОВ, заң ғылымының докторы, профессор, 

ҚР Бас прокуратурасының жауапты қызметкері:

– «Бір жыныстыларды қылмыскер ретінде жазаға тарту керек» деген 

ұсынысты қолдаймын. Себебі бұл біздің генетикалық және моральдық 

дүниемізді бұзып, адамгершілік құндылықтарды жойып барады. Бір 

жыныстылардың мәселесі қазір белгілі бір елдерге ғана тән проблема 

емес, бүкіләлемдік проблемаға айналған тәрізді. Егер біз оларға қыл-

мыс кер ретінде қарайтын болсақ, құқықбұзушылық болып саналмайды. 

Тек ең алдымен оларды әкімшілік жауапқа ескерту ретінде тартып, нәтиже 

болмаса, құқықтық жауапкершілікке тартуға толықтай қақылымыз.

Дайындаған Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

өмірге деген өз көзқарасы, пайымы, 

айтары бар тұлға ретінде қалыптасып 

шығады және бұл бізді қатты 

қуантады. Сол үшін де мектеп 

түлектері өздері оқыған мектептерін 

әрдайым ұмытпай, ұстаздарының 

еңбегін ақтап, елімізге жемісін жегізсе 

дейміз. Қазақстанның ертеңі, ұлттың 

болашағы кешегі оқушы, бүгінгі түлек, 

ертеңгі зиялы тұлғаның қолында.

Мектеп ұжымын атаулы күнмен құттық-

тау үшін келген қадірлі қонақтар тек тілек-

терін айтып, құттықтап қана қоймай, ақ 

баталарын да берді. Ал мектеп бітірушілер 

өз кезегінде 11 жыл бойы білім нәрімен 

сусындатқан ұстаздары мен мектеп басшы-

ларына алғыстарын айтып, көздеріне жас 

ала қоштасты. Әсіресе гимназия директоры 

Гүлзада Дүйсебайқызына арнап өздері 

жазған өлең шумақтарын оқыған сәтте 

жүздеген оқушы бір адамдай тыңдап, 

ерекше әсерге бөленді. Алматы қалалық 

білім басқармасынан барған мамандар да 

ҚОҒАМ

ОЙ-КӨКПАРБасы 1-бетте

Марианна ГУРИНА,

 «Ұлағатты жанұя» 

қоғамдық қорының президенті, 

Республикалық ата-аналар қоғамдық кеңесінің 

мүшесі

«Бір жыныстыларды қылмыскер ретінде жазаға 

тарту керек» деген ұсынысты қолдайсыз ба?

ИƏ

ЖОҚ

Алдан СМАЙЫЛ, 

Мәжіліс депутаты

 Батыс елдері де күтпеген жүктіліктен 

арылу мақсатында бала өлімі мен жетім-

дер дің санын азайту үшін бір жынысты-

лар 

ға еркіндік берді. Сонымен қатар жетім дер үйінен бала асырап, отбасы бо-

луға мүмкіншілік сыйлайды. Ал біздің ше-

неу ніктер гей клубтарды санап бас қатыру-

да. Біз бір жыныстыларды қылмыскер деп 

атай алмаймыз, жазалауға да болмайды. 

Се бебі бұл психологиялық ауытқу ма, туа 

біт кен ауру ма белгісіз. Өз басым әлеу мет-

тік жағдайға байланысты туындайтын құ-

былыс деп санаймын. Себебі бірнеше 

осын дай адамды көрдім. Олардың ай-

туынша, бір жыныстылардың қатарында 

Автобус жүргізушілерін тәртіпке бағындырудың қандай жолдары бар? Ғабиден 

ЖАЙЛИН, 

заңгер: 

Дәурен 

АРЫН, 

әлеумет-

танушы: 

? А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

А Л А Ш Т Ы   А Л А Ѓ Д А Т Ћ А Н   С А У А Л

– Егер автобус жүргізушілері тәртіпке бағынбайтын болса, жолаушыларды 

тасымалдау барысында дөрекілік көрсетсе, бұл – әкімшілік жауапқа тартылуы 

тиісті мәселелер. Әрине, бұл жерде жұмыс беруші компания жұмысшысының 

заңға бағынбайтынына қатысты жауапқа тартылуы да мүмкін. Бірақ бұл 

жерде жекелеген автобус жүргізушілеріне бақылауды, талапты күшейту 

керек. Жұмыс беруші оларды жұмысқа аларда арнайы шарттар қоя білуі 

қажет. Өйткені қазірде ешқандай тәжірибесі жоқ, «аннан-мыннан» келген 

жүргізушілер де жолаушыларды тасымалдап жүрген жайы бар. Мұның соңы 

үлкен жол апатына немесе жолаушылардың құқының бұзылуына апарып 

соқ тырып жатады. Сондықтан бұл ретте айтарым, жұмыс беруші компания 

жүр гізушілерге деген шарттарды қатайтып, олардың денсаулығынан бастап, 

мә дени әдептілігінің жетілгеніне дейін барынша назар аударуы тиіс. Арнайы 

ба қы лаушы ұйымдар да бұл мәселені үнемі қадағалауда ұстағаны жөн. Бақы-

ла уы мен қадағалауын күшейтпесек, шынымен де, автобус жүргізушілерінің 

тәр тіпке бағынбайтыны, дөрекілігі, этика сақтауға осалдығы дендей береді. 

Сон  дықтан бақылауды қатаңдату қажет.

– Соңғы кездері жолаушылар тасымалына байланысты қалааралық 

жә  не халықаралық жолдарда жолаушылардың қауіпсіздігі мүлдем ес ке-

рілмейтінін; осыған байланысты жол-көлік апаты жиілеп кеткенін; жо -

лау шыларды тасымалдауға мүлде рұқсаты жоқ компаниялардың кө р -

сеткіші артып отырғанын; айналып келгенде олардың мемлекетке са  лық 

төлеуден жалтаратынын; бұған қоса, қайсыбір жолаушыларды та  сы-

малдайтын автобустардың сақтандыру құжаттары, көлікті тех ни ка лық 

рәсімдеуі жалған болып шығатынын біз мойындауымыз керек. Тіп  ті 

құзырлы орындардың тексеруі барысында елімізде пайдалану мер  зімі 

20 жылдан асып кеткен автобустар анықталған. Сондықтан, ме  нің 

ойымша, жолаушылар тасымалына қатаң талаптар енгізілген ар найы 

лицензия беруді енгізу керек. Осылай етсек, заңсыз жолаушы та сы -

малымен айналысатын көлік компанияларының саны азаяр еді. Ав тобус 

жүргізушілері де осы лицензияның талаптарына сүйену ар қылы жұ  мысқа 

алынса, жүргізушілер өздеріне бақылау-қадағалау ба рын се зі нер еді. Бұл 

заңсыздықтың, қоғамдық көлікті жүргізуде ар найы та лап бар екенін 

жүргізушілерге толыққанды сезіндірудің бір шар ты деп ой лай мын.Мейрам 

ҚАБДРАХМАНҰЛЫ, 

экономист-сарапшы

Дайындаған  Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ 

– Жолаушылар тасымалына арнайы қатаң лицензия енгізу 

мәселені түбегейлі шешпейді. Меніңше, бізге бұл саланы тазалау 

үшін автобустардың және жүргізушінің еңбек және демалыс 

тәртібін қадағалайтын тахографпен жабдықтау әдісін қолға 

алған жөн. Біздің еліміз 1995 жылы көлік құралдарының 

экипажына қатысты Еуропалық келісімге (ЕСТР) мүше болды. 

Осы келісімге сәйкес, 1995 жылдардың өзінде-ақ автобустарға 

тахограф орнатуға міндетті едік. Өкініштісі, әзірге бізде бұл іс 

қолға алынбай тұр. Егер осындай тахографтау жабдықтауына 

түгелдей енсек, мәселе сәл де болса шешілер еді. Бұдан соң 

айыппұл мәселесі шешімін табуы керек деп ойлаймын. Қоғамдық 

көлік жүргізушілеріне салынар айыппұлдың мөлшері өсетін 

болса, автобус жүргізушілерінің жауапкершілігі артып, тәртіп пен 

талап-тілекті ескерер еді. Бұл – қала ішіндегі қоғамдық көлікті 

жүргізушілерге ғана қатысты айтылып отырған дүние емес, 

қалааралық-халықаралық тасымалға қатысты да мәселе. 

Сондықтан бізге бұл саланы реттейтін кезең әлдеқашан жетті. 

ОЙТҮРТКІ

Егер өзіміз таратып жатқан және сырт-

тан ағылған ақпаратты күнделікті талдай-

тын болсақ, қоғам қандай ақпараттың ық-

па лында кетіп бара жатқанын дер кезінде 

анықтай алар едік. Ақпаратты бағалау, 

ақ параттан қорғану, ақпаратты жоспарлау, 

ақ парат арқылы тәрбиелеу секілді бағыт-

тар да ұдайы жұмыс істер едік. Әзірге бұдан 

ада мыз. Сондықтан да Қазақстан Респуб-

ли касының ақпараттық саясаты, сырттан 

ағыл ған ақпараттың мақсаты мен зардап-

тары, әлемдік ақпаратқа Қазақстанның 

ақпараттық қуатының қаншалықты ықпал 

ете алатыны туралы жыл сайын мемлекеттік 

есеп дайындалып, Үкімет пен Парламентте 

тыңдалса деймін. Бүгінгі заман – «таңғы 

тамақ – тәңірден» деп жайбарақат жататын 

жайдақ заман емес, алуан мақсаттағы ақ-

параттарды ертелі-кеш еркін жамыратқан, 

бүтінді бөлшекке, бөлшекті шаң-тозаңға 

айналдыруға асыққан алаяқ заман. 

Сондықтан болар, көзі ашық, көкірегі ояу 

жұрт «әлемде ақпарат соғысы жүріп жа-

тыр» деп жар салуда. Бұл соғыстың ұлттық 

мәдениетке қарсы агрессия, экономикалық 

ақпарат агрессиясы, бейбіт үрейлендіру, 

психологиялық үрейлендіру, ақылдың 

ақпараттық соғысы, «ұлттың ерік-жігеріне 

қарсы операция», «ұлттық мәдениеттер 

деңгейіндегі операция» деп аталатын 

бағыттары бар. Қазақстанда осы ақпарат 

май данының қыр-сырын тұрақты зерттей-

тін орталық бар ма? Жоқ. Ал Ресейде пре-

зидентке тікелей бағынатын «Ақпараттық 

талдау бюросы» жұмыс істейді. Құрамында 

1500 маманы бар бұл құрылым «Элек-

трон 


ды бұқаралық ақпарат құралдары 

бас қармасы», «Баспасөз бұқаралық ақ-

парат құралдары басқармасы», «Интернет 

басқармасы» секілді салаларды біріктіреді. 

Ал дамыған мемлекеттерде ақпараттық 

стра 


тегия орталықтары талайдан бар. 

Олар ақпаратты басқа елдерде өздеріне 

қолайлы қоғамдық ойды, қоғамдық мінез 

бен өмір сүру дағдысын қалыптастыруға 

бағыттауда. Біз сыртқы ақпараттың, сәт 

сайын ағылып келіп жатқан миллиардтаған 

ақпараттың қоғамдық ойымыз бен мінезі-

міз ді қалай және қаншалықты өзгертуде 

еке нін зерттеп отырмыз ба? Оның зарда бын 

бағалай алдық па? Зиянды ақпарат, әзә зіл 

ақпарат қоғамның бір бөлігін азды 

рып 


жатқан жоқ па? Балалар өзіне-өзі неге қол 

жұмсайды? Жас ана нәрестесін неге қоқыс 

жәшігіне лақтырады? Соқталдай аза 

мат 


неге 4-5 жастағы қыз баланы зор лай ды? 

Қатыгез діндарлар қайдан пайда болды? 

Бір жыныстылардың некелесуі туралы ести-

міз деп пе едік? Осының бәрін зерттейтін, 

зерттей келе зерделейтін ел болып, 

мемлекет болып қорытынды шы ғара тын 

кез жетті. Бізді үрейлендіретіні, күн де лікті 

тележаңалықтан жиі берілетін «атып кетті, 

шауып кеттілерге», бір жыныс ты лардың 

үйленуіне көптің немқұрайды қа райтыны, 

мұндай суық хабарлардың үй 

рен 


шікті 

болып бара жатқаны. Осы заман да адам 

өмірі мен ар-намысының құны қан 

ша? 


Құнсызданған үстіне құнсызданып ба рады. 

Бізге, қазақстандықтарға, өлім жа 

за 

сы 


кесілетін қылмыстарды қайта қа рау керек. 

С

ОҢҒЫ ҚОҢЫРА

У

Бұл күн мектеп оқушылары үшін ең маңызды, ең шуақты күндердің бірі екені 

анық. Әсіресе 11-сыныпты бітіріп, үлкен 

өмір ге аяқ басқалы отырған мектеп түлек-

тері үшін ең толғандыратын сәт. Гимназия 

ұжымы бұл жылы ерекше концерттік 

бағдарламалар дайындап, қалалық білім 

басқармасы мен аудандық әкімдік 

өкілдерін құрметті қонақ етіп шақырып, өз 

жетістіктерімен бөлісті. 82 түлекті түлетіп 

отырған бұл гимназияның енді аяқталған 

оқу жылында жеткен жетістіктері де шексіз 

екен. Алты бірдей «Алтын белгіден» 

үміткері мен үш үздік түлегі бар оқу 

ордасының білім және ғылым министрінің, 

Алматы қаласы әкімінің қолынан алған 

марапат қағаздарының санында шек жоқ. 

Оқушылардың аудандық, қалалық және 

халықаралық жарыстардан алған 

жүлделері де жетерлік. Салтанатты жиы н-

ды өз өнерлерімен гүлдендірген төменгі 

сынып оқушылары ұстаздарына құшақ-

құшақ гүл шоқтарын, мектеп бітірген аға-

әпкелеріне жыр жолдарын сыйлады. 

Мектеп басшысы өз кезегінде ақ батасын 

беріп, ҰБТ-да жоғары балл жинауға 

тілектестігін білдірді.Гүлзада ШӘКІРОВА, Қ.И.Сәтбаев 

атындағы №56 гимназияның директоры:

– 25 мамыр – тек соңғы қоңырау 

соғылатын оқу жылының соңғы күні 

емес, атаулы мереке. Әрбір ұстаз, 

әрбір ата-ана дәл осы күн балалардың 

өміріне жол ашар, жарқын болашаққа 

жөн сілтер қақпа іспетті ашылуына 

тілектес болуы тиіс. Әсіресе мектеп 

бітіруші түлектерге деген үмітіміз мол. 

Себебі бүгінгі мектептің түлегі – 

ертеңгі қоғамның жүрегі, білімді, 

зиялы қоғамның қазығы. 

Гимназияда өткен соңғы қоңырау сал-

танатының өзгелерден ерекшелігі де 

түлек терге деген ерекше құрметінде бол-

ды. Әртүрлі ұлттың киімін киіп, қазақтың 

биін билеген бүлдіршін қыздардың ара-

сынан гимнастикалық күрделі трюктерді 

паш еткендері де табылып жатты. Бірі өлең 

жолдарын оқып, бірі ән айтқан мектеп 

оқушылары салтанатты шараны тамаша-

лауға барған ата-аналар мен қонақтарды 

дарынымен тәнті етті. Әділжан МҰШРАПИЛОВ, Медеу 

аудандық әкімдігінің жергілікті өзін-өзі 

басқару комитетінің төрағасы:

– Халқымыз «елдің болашағы 

жастардың қолында» деп бекерге 

айтпайды. Біз расымен-ақ өскелең 

ұрпақтың сана-сезіміне, біліміне және 

заманауи талаптарға сай жан-жақты 

біліктілігіне қарап, елдің болашағы 

үшін аса бір алаңдаушылық таныта 

бермейміз. Себебі қазіргі заманның 

жастары мектеп қабырғасынан-ақ 

№56 гимназияның түлектеріне зор үмітпен 

қарайтындықтарын жасырмады. Қала 

бойынша ең жоғарғы көрсеткіші бар оқу 

ордаларының бірі де бірегейі болуға 

ұмтылған ұжым биыл да тек «100» балдан 

төмен алмаймыз деп отыр.

Қарлығаш ӘБДІМАНАПОВА, Алматы 

қалалық білім басқармасының бас 

маманы:

– Алты бірдей «Алтын белгіден» 

үміткері бар, кілең бестікпен оқитын 

білімді де ұшқыр ойлы түлектерін 

түлетіп отырған № 56 гимназияға 

артар үмітіміз, расында да, өте зор. 

Жастардың ҰБТ-да жоғары балл алуы 

тек оқушының немесе ата-ана мен 

мектеп ұжымының мәртебесі емес

бұл – Білім басқармасының, әкімдік-

тің, қаланың, бүкіл мемлекеттің 

мәр те бесі.  Сондықтан  кез  келген 

түлектің 125 балдан төмен алмауына 

тілектеспіз. 

Бүгінгі мектептің түлегі – 

ертеңгі қоғамның жүрегі

болу күнделікті өмірде кездесетін қиыншы-

лық тарды жеңудің бір жолы екен. Ерке к-

тер ді еркек қана түсінеді деп ойлайтындар 

көбіне осындай жолды таңдайтын көрінеді. 

Мысалы, жетімдер үйіне барсаңыз, үп-

үлкен ұлдар кішкентай ұл балалармен құ-

шақ тасып, бір-бір төсекте жатады. Тәр-

биеші 

лердің ойынша, осылайша, бауыр ма шыл дықты  қалыптастыруға  бола-

ды-мыс. Кейін бірнеше жыл өткенде бар-

саң, солардың барлығы қызтеке болып 

шық  қанын көресің. Олай болса, мемлекет 

ең алдымен осындай мәселелерді зерттеп, 

зерделеп, проблеманың түп тамыры қайда 

жат қандығын, қайдан шығатынын білген-

нен кейін ғана бір жыныстыларды жазала-

сын. Әйтпесе мемлекет тарапынан бір жы-

ныс тылықтың алдын алу үшін ешбір шара 

қолға алынбастан, бәрін бірдей қылмыскер 

деуіне болмайды. Онсыз да мына қоғамда 

еркек дағдарысы бар. Қазіргі ең мықты 

еркек, ол – әйел. Әйел билеген заманда 

еркек тің рөлі әлсіреп барады. Сондықтан, 

менің ойымша, бұл мәселені шешудің екі 

жолы ғана бар: біріншіден, әлеуметтік 

жағ д айды, екіншіден, еркек мәртебесін 

кө теру қажет. Жазалау – тығырықтан шы-

ға рар жол емес. Кемтар жандарға кемшін 

көзқарас қалыптаспауы керек

 ...Негізінен, ғылыми дәлелденген пәлсапа бойынша: адамның 

өзгелерге жақсылық істеп, қоғамға пайдасы тиюі үшін кез келген 

мемлекеттің адами капиталы берік, ұлттық қауіпсіздігі мығым, 

халқының мемлекет дамуына деген сенімі нық болуы қажет. Бұған 

қоса, адам капиталын құру үшін материалдық қаражат жеткіліксіз, 

ол үшін капиталды иеленушінің еңбегі, сонымен қатар отбасы мен 

қоғамның рухани және мәдени салымдары қажет. 

Жалпы, қазірде әлемдік ғалымдар 

адам капиталын дамыту турасында әр 

қилы идеяларды ортаға салуда. Тіпті 

қайсыбір сарапшылардың пайымдауынша, 

кез келген мемлекетте адам капиталы 60 

пайыздық межеге жетуі үшін қоғам өзінің 

мүгедектеріне дейін мәпелеп, жарымжан 

жандарының да қоғамнан ойып тұрып 

орын алуына жағдай жасалуы керек. 

Негізінен, бірқатар елдердің адами 

факторға мән беруіне қатысты сөз етер 

болсақ, тәжірибе көрсеткендей кемтар 

адамдардың ой-қабілетін шыңдауда 

олардың бала күнінен бастап танымдық 

қасиетін көре білу керек. Қабілеттің дамуы 

үшін дұрыс бағыт, мақсат анық көрсетілуі 

керек. Сондықтан кемтар балалардың 

қабілетін дамытуда дұрыс бағыт беру 

маңызды. Жетістікке қол жеткізу үшін, 

әсіресе белсенді емес, өз-өзіне сенімсіз, 

дамуы бұзылған балалармен дамыту әдіс-

тәсілдерін тереңдете жүргізген абзал. 

Көркем шығармашылық қызметте 

жетістікке жету жағдайында эстетикалық 

қимыл-қозғалыстардың әсері мол. Педагог 

үшін бала жұмысына қанағаттана ма, жоқ 

па, деген сауалдың маңызы бар. Оқушыға 

берілген тапсырма тек қызықты ғана емес, 

оқушының жас ерекшелігіне сай болуы 

керек. Ол өз жұмысынан жақсы нәтиже 

көруі тиіс. Бала қорқынышты, өз-өзіне 

деген сенімсіздікті жеңгенде ғана жетістікке 

қол жеткізеді. Үлкендер балаға жаңа 

қызмет, жаңа тапсырманы орындауда 

көмектеседі. Педагогтың көмегі баланың 

өзіне сенімін, мүмкіндігі мен күшін 

арттыруы керек. Оның осы тапсырманы 

орындай алатынына сенімін арттырады. 

Жетістікке жетуге көрсетілетін көмек ашық 

және жасырын түрде болады. Мәселен, 

ашық көмекте оның құрылымы туралы 

айтылуы мүмкін. «Қане, мынаны бірге 

жасайық», «жасай алмасақ тағы көреміз» 

міне, жасырын көмек осы негізде іске 

асырылады. 

 Абзалында, баланың дамуы үлкендер 

тарапынан үлкен назарды қажет етеді. 

Баланың дайындалуына психологиялық 

жағдай жасаудың жаңа шығармашылықты 

бастауда қолдаудың маңызы зор. Баланың 

шығармашылық қадамы жайлы жақсы 

пікір қалыптастырып, қиындықта қолдау 

көрсету керек. Үлкендер баламен қарым-

қатынаста өздерінің жеке қасиеттерін 

көрсетуден қорықпауы керек. Бұл оның 

өзін бағалауға, өзін тануға көмектеседі. 

Сонымен қатар әр адамның қабілеті мен 

талғамына қарай сыйлау қажет екенін 

балаға үйретіп отыру керек. 

Жалпы, жоғарыда сөз еткеніміздей, 

біздің қоғам ақыл-ойы кемтар жанды адам 

капиталы деп тануы, мүмкіндігі шектеулі 

жандардың өзін қоғамның бір өкілі санауы 

керек. Бұл – біздің мемлекетімізде әрбір 

қоғам өкілінің сол қоғамнан ойып тұрып 

орын алуына ықпал ететін өзекті жайт. 

 Жандос САЙЛАУБАЕВ, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық 

педагогикалық университеті 

Магистратура және РһД 

доктарантура институты

«Дефектология» мамандығының 

1-курс магистранты 

Б

АС

ТАМА


ЗІЛЗ

А

ЛА

Жастар саябақты жөндеп жатыр

Тербеліс жиілегенімен қуатты 

жер сілкінісі болмайды

Бір топ ерікті Ақтөбенің көркеюіне өз үлестерін қоспақшы. 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет

жүктеу 3.85 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   29
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет