Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұжүктеу 3.85 Mb.

бет22/29
Дата09.01.2017
өлшемі3.85 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29

– Қазір дүниежүзін алаңдатып отыр-

ған мәселе – жаһандануға ұмтыламыз 

деп  ұлттық құндылықтардан айыры-

лып қалғанымыз. Осы орайда  білім 

мен ұлттық құнды

ы

лы

лы

қт

қт

ы қа

қ

лай қа

қа

та

т

р 

р

қоюға болады?

– Ұлттық тәрбие дейтін пән мектеп қа-

быр ғасында  жүруі  керек.  Ұлттық  тәрбие 

отба сынан  басталады.  Кейін  балабақшада, 

мектепте, ЖОО-да толығуы керек. Білімнің 

ұлт тық мәйегі ретінде барлық болашақ ма-

мандық иел

ел

еріне қазақтың төл мәде ние-ті

ті

н,н,

р

рух

ухан


ан

и 

и қақа

зы

зына

на

лала

ры

рн дәріптейтін дә ріс-

те

р б

бе

ру керек

ББа

ла

ббақшадан бастап уни-

верситет бітіргенше Отан – ел тарихы, 

фоль клор, мәдениет пен ұлттық өнер, ұлт-

тық спорт ойындары, халықтың салт-дәс-

түр лері, ұлттық педагогика мен психология, 

ұлттық кәсіпкерлік пен шаруашылық үлгі-

лері және т.б. толып жатқан ұлттық сана-

сезімді қалыптасты

ы

ра

ратыты

н 

н пә

пә

нднд

ер

ерм

ен

ент

т

әрәр

-

-бие түрлерін оқыты

ы

п-п үй

үй

ререту

ту қ


қ

аж

аже

ет. Қа


Қа

за

зақ-

қ

стан білімін дүниежүзілік жүйеден, бүкіл адамзаттық рухани, мәдени байлықтары-

нан бөліп, ажыратып алу емес, керісінше, 

сол адамзаттық ортақ өркениетке өз тегі-

міз, өз рухани төлтума құндылықтарымыз-

бе

бе

нн

ба

бары

ры

пп

кі

кірг

рг

енен

ім

іміз

з

 абзал. Сонда ғана та

та

ғ ғ

ды

дырыры

мы

мызд

зды,


ы м

м

әдәд

е

ениетімізді, тіліміз бен ділімізді, тағы да басқа қадірлі қасиеттері-

мізді сақтап қаламыз. Өз халқының рухани 

мұраларын меңгермеген азаматтың бүкіл 

адамзаттық өркениеттің биігіне шығуы екі-

талай.

Қу

Қуан

ан

ыш

ыш

Ә

Ә

БІ

БІ

ЛД

ЛД

ӘҚ

ӘҚ

ЫЗ

ЫЗ

Ы

Ы

Білім беру жүйесі 

ар

ар

қықы

лы

лыә

ә

рбрбір

ір

жж

ас

сұ

ұр-


р-

пақ тың тұлғасын жан

ақ

ты  ж

ет

іілдіру

геолардың танымдық әрекетін дамытумен 

қатар ғаламдық ой-санасын қалыптастыру-

ға ерекше назар аударылып жатқаны, әри-

не, қуантады. Біле-білсек, бізге білім бәсе-

ке

к

сіне бейім жастарды тәрбиелеу де аса қа

қаже


же

т,

т,қ

қ

ажаж

ет

ет ее

ме

мес-

с-

ауау

ш

шар

ар

т болып тұр. Өйт-ке

кені


ні

т

тыңға ббі

ітке


н

н от


отау

аудай кеше ғана бой 

тік се де, әлем картасынан ойып орын ала тын 

Тәуелсіз Қазақстанның экономикасы мен 

саясатының, білім мен ғылымының тұт қасын 

өзге емес, өз еліміздің азаматтары ның ұста-

ғандарын қалайды емеспіз бе. Ал оның 

негізін бүгіннен қаламаса тағы бол майды. 

Біз дарынды, қабілетті

ті

ққоғ

оғ

амам

қ

құр

ұр

уғуғ

а

ати

ти

ісс

пі

піз.

з.

Осы орайда, мынана

б

бір

ір и


и

гі

гі  і

ст

сті

і

есес

ке

кру

ру

сісі

з 

зқал дыруға болмайды деп ойлаймыз. «Шев-

рон» компаниясы мен Британ кеңесі әлеу-

меттік жағдайы төмен топ арасындағы жас-

тарды табысты іске жетелеуге және әлеу меттену 

сатыларында қажетті білім алуларына, сон-

да

дай-й-

ақ

ақб

б

іліл

ім

міліл

ік

ікте

те

рірі

н

нод

од

ан әрмен ұштауға не

негі


гі

зд

здел

ел

геге

н

нар

арна


на

йы

йыт

тың


ың

  

««Әлеуметтік инно-

вациялар» жобасын ұсын ды. 

Жоба аясында республиканың 300-ге 

тарта студенті әлеуметтік кәсіпкерлік пен 

жо балық  менеджмент  тренингтеріне қаты-

сып қана қоймай, әлеуметтік шаралар ұй-

ым дастыруға,  өндіріст

ст

ікік

  і


с-

с-

тәә

жі

жіри

ри

беб

а

ал-

л-

масуға, тіпті өз жобаллар

арын


ын ж

ж

үзүз

ег

еге 

е

асас

ыр

руғ

уға


а 

мүмкіндік алмақ. Тренингтер мен шаралар-

дың мақсаты – қатысушылардың коммуни-

кативтік дағдыларын жақсарту, қарым-

қабілетін арттыру, ағылшын тілін меңгеру 

жә не  компьютерлік сауаттылықты жетілдіру. 

Жо

Жо

баба

 – А


А

ст

стан

ан

аа

қа

қала

ла

сысы

нд

ндағ

а

ы №7 көпсалалы ко

ко

лл

ле

ледж

дж

імім

ен

енАл

Алмама

ты

тық

қ

аласындағы рес-пуб ликалық медицина колледжі және Ал-

маты облысы, Текелі қаласындағы Орта лық 

Азия университеттерімен қоян-қолтық се-

рік тестікте  жүзеге  асырылмақ. 

Айта кетейік, Британ кеңесі (British 

Coun cil) – барша әлем

де

де

гіг

ұ

ұлт

лт

тата

р 

рүш

үш

інн

х

ха-

а-

лық аралық мүмкіндд

ік

ікте

терд


рд

і

іаш

ашад


ады

ы

жәжә

не

не 

 

Ұлыбритания мен басқа елдердің ара сын-дағы достық қарым-қатынастардың орны-

ғуына, оның жан-жақты тиімді  қалып та суы на 

мүмкіндік туғызады. Британ кеңесі – білім-

ге және мәдени байланыстарға ор на-

ту

ту

ға Ұлыбр

бр

ит

ит

анияның  халықара лық 

ұй

ұйы

ы

мы

мы

.

.

О

Ола

лар


р 

ағ

ағыл

ылшы


шын

н

тіліне үйретіп, ем-тихан дық  қызметтер  ұсынып,  білім және өнер 

саласында 100-ден астам елде маман дар мен 

де, лауазымды тұлғалармен де  жә не мил-

лиондаған жастармен жұмыс істеуде.

«Шеврон» компаниясының Қазақ-

стандағы өкілдігінің Үкіме

ме

тп

пен

е

 және жұұ

рт

рт-

-

шы лықпен  байланысж

жөн


өн

ін

ндеде

гі

гід

дир


ир

е

екто

торы


ры

 

 Еркін Зікібаев: 

– Қазақстан халқының кәсіпкерлік әле-

уетін дамытуға мүмкіндіктер туғызу – біздің 

компаниямыздың басты қызметтері нің бірі. 

Айрықша тоқталып айта кетпегім, осы сын-

ды

д жобалар

р

дыды

 жасап және оларды жүзеге 

ас

ас

ырыр

у 

уда

да

ғдд

ыл

ыларар

ын

ынд

дам


ам

ыту, жетек шілікке 

ба

б

улу, жас ұрпақты нар

ықтық  қаты нас тарға 

даярлаудың ең нәтижелі әдісі болып та-

былады, – дейді. 

Ұйымдастырушылардың пікірінше, 

жоба жастардың еңбек нарығындағы бәсе-

келестік қабілетін артты

ы

рур

ға

а көмектес пек.

к

 «Британ кеңесінің»

д

дир

ир

екк

то

торыры С

С

айаймо

мо

н н 

Уильямс тың сөзін алға

ғ

т

таартс

ақол: 

«Ж

Жо-

баның мақсаты – Қазақстан жастарына әл-

ем дік стандартқа сай білім беру. «Британ 

кеңесі» ұйымының ағылшын тілі саласын-

дағы тәжірибесі мен британдық кәсіптік 

бі

блім беру саласындағы озық үлгілі тәжіри-

бе

беле

лері


рі

н

н қоқ

лд

лданан

а

аот

отыр


ыр

ып

ып,

, біз Қазақстанның 

эк

кон


он

ом

омик

икал


л

ық

ық жжән

ән

ее 

әл

әлеу

еуметтік дамуына өз 

үлесімізді қосамыз», – деген еді.

«Әлеуметтік инновациялар» жобасы 

Қазақстанның әлеуметтік модернизация-

лан дыру бағдарламасына сәйкес әзірлен-

ген. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаттары-

ның бірі – әлеуметтік қорғау

у

дан әлеуметтік прогреске ауысу және

е

ққ

оғ

оғам

м

дыдыяғ

яғ

нини

ж

жас

ас

--

тарды белсенді өмір с

с

үр

үруг

уг

ее бе

бе

йій

мд

мдеп

еп

, олл

ар

ар-

-

дың арасындағы жұмыссыздыққа қарсы күрес. «Бағдарламаға сәйкес, жас тарды, 

былайша айтқанда, студенттерді жа һан дық

заманға тәрбиелеп, өз мүмкін діктерін ашу-

ға және олардың жетістікке жетулері үшін, 

ең

ең

аа

лд

лдым

ым

енен,

,

оқоқу 

у

үдүд

ер

ерісте

т

рін практикалықжа

жа

ңаңашы

шы

лл 

ку

курс

рс

тата

рм

рмен

ен т


т

о

олық тыру  қажет», – дейді ұйымдастырушылар. Сонымен 

қатар бұл жоба – Қазақстан Республи ка-

сын дағы білім беруді дамытудың 2011-

2020 жылдарға арналған мем лекеттік бағ-

дарламасын жүзеге асырудың бір қадамы. 

Лә

Лә

зз

зз

ат

ат

 

БИ

БИ

ЛА

ЛА

Н

Н

Қазір білім беру жүйесіне 

айрықша көңіл бөлініп 

отыр. Еліміз егемендік алған 

жылд

д

ар

ар

да

да

н бастап-ақ бүгінгі 

кү

кү

нг

нге 

е 

де

дейі

йі

н

н

ке

ке

зе

зе

ң-

ң

кезеңімен, 

кезек-кезегімен білім беру 

ісінде ақталған да, датталған да 

реформалар болып жатты. Бүгінгі 

ғаламдастыру дәуірінің талабы 

да сол болса керек.

Прокуратура органы қызметкерлерінің тарапынан 

заңсыздықтар жасалған кезде қайда шағымдануға 

болады? Телефонмен шағым түсіруге бола ма?

Жанна, 

Ақ

Ақ

мо

мо

ла

ла

о

о

бл

бл

ыс

ысы

ы

ҚР Бас прокуратурасының мәліметінше, мұндай жағдайда 

прокуратура органдарының сенім телефонына хабарласуға 

болады.


Астана қаласы

(7172) 71 24 48

Алматы қаласы

(7

(27

27

))

25

250

0

4242

 70


0

(7

( 2727)

)

25250

0 44


44

2

28

8

Ақмола облысы(7162) 25 52 71

(7162) 25 52 71

Ақтөбе облыс

ыс

ы(7132) 21 29 80

Алматы о


обл

бл

ысыс

ы

ы(7

(7

28282)

2) 2


27 16 91, 27 10 33

Атырау облысы

(7122) 55-86-56 

Шығыс Қазақстан облысы

(7232) 26 48 02

Жамбыл облысы

(7262) 43 65 50

Ба

Баты

ты

сс

Қа

Қаза

а

қстан облысы(7112)

2)

550

0

7979

7

74

4

Қарағанды облысы(7212)

2)

77

7 10 92


Қостанай облысы

(7142) 54 77 74 

Қызылорда облысы

(7242) 26 16 71 

Маңғыстау облысы

(7292) 42 34 14

Павлодар

р

оо

бл

блыс

ыс

ыы

(7

(71818

2)

2)3

3

1 50 81Солтүстік Қазақстан облысы

(7152) 36 04 94

Оңтүстік Қазақстан облысы

(7252) 53 77 05е

ем

м

и

и

к

к

:

:

№87 (998) 

28.05.2013 жыл, 

сейсенбі


www.alashainasy.kz

7

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

ДОДА


ФУТБОЛ

АЛАШДОДА


ВЕЛОСПОРТ

Рас, турнир қарсаңында әлемдік бук-

мекерлік кеңселердің пікірі бойынша, 

«Джироның» көшбасшысы Нибали емес, 

ұлыбританиялық Брэдли Уигинс саналған. 

Бірақ Винченцоның жеңісі әсте сенсация 

емес. «Астана» биыл бұл көпкүндікке ба-

рынша дайындалды. Капитанның дайын-

дығына бар жағдайды жасады. Команда-

ның кіл мықтыларын осы додаға қосты. 

Сондықтан жеңіске «астаналық» велоша-

бан доздың жетуі заңдылық.

Дегенмен Нибалидің де ерлігін атап 

өтпеске болмайды. «Джиро» сынды мәр-

те белі көпкүндікте сегізінші кезеңнен бас-

тап жеңімпаз жейдесін киіп, соңына дейін 

көшбасшылық тізгінді ұстап тұру өте қиын. 

Оның себептері де көп. Өйткені әр кезең-

нен кейін өзгелер демалысқа кеткенде же-

ңімпаз допингтік тексерістен өтіп, тағы 

біраз алтын уақытын жоғалтады. Сондық-

тан болса керек, әдетте жеңісті көздеген 

үздіктер әліптің артын бағып, бар күшін 

соңғы турларға жұмсайды. Ал Нибали ә 

дегеннен-ақ дайындығы мықты екенін 

көрсетіп, бәсекелестерін маңайына жа-

қын датпады. Жалпы есепте басты бәсе-

келесі колумбиялық Ригоберто Уран Ур ан-

ды бес минутқа жуық уақытқа артта қал-

дырса, австралиялық Кадел Эванстан ша-

ша мен алты минутқа озып кетті.

Ал «Астана» осы жетістігінің арқасында 

UCI рейтингінде бес сатыға көтеріліп, 

6-орынға тұрақтады.Әзиз ЖҰМАДІЛ

«Джиро д’Италия» велокөпкүндігінің де кезекті маусымы 

аяқталды. Мамыр айының басында басталып, соңына таман бір-

ақ аяқталған дүбірлі додада «Астананың» капитаны Винченцо 

Нибали жеңіске жетті. Ал «Астананың» өзі командалық сында 

екінші орыннан көрінді.

«Астаналық» Нибали – «Джиро» 

көпкүндігінің жеңімпазы

Чемпиондар лигасындағы неміс финалы«Ақтөбе» қара үзіп, «Тараз» құлдырап барады

«Ақтөбе» өз алаңында Оралдың «Ақ-

жайығын» қабылдаған болатын. Бір қы-

зығы, айбынды «Ақтөбенің» дәл осы Орал 

клубына 2010 жылдан бері азуы батпай 

жүр ген. Бірақ қазіргі «Ақжайық» былтыр-

ғыдай емес. Қарызға белшесінен батып, 

жалақыларын уақтылы ала алмай келген 

футболшыларының көңіл күйлері сынық. 

Аш бала тоқ баламен ойнаушы ма еді? 

Алайда «Ақжайық» футболшылары тасы 

өрге домалап тұрған көшбасшымен ойна-

ды. Бірақ ұтылып қалды.

«Ақтөбемен» үзеңгі қағыстырып, екін-

ші орында келе жатқан «Астана» бұл турда 

өз алаңында ұтылып, пұшайман болды. 

«Ор дабасы» елордалықтар үшін қолайсыз 

қарсылас болғалы қашан. Дәл осы «Орда-

басы» клубына есе жіберіп, опық жеп жүр-

гені бұл ғана емес. Әсіресе тасқамал қақ-

па шысы Ненад Эричтің туған күнінде ұты-

лып қалғандары қисынсыз-ақ болды. Ал 

көш соңына түсіп қалған «Ордабасы» клу-

бы на команданы серпілдірер осындай же-

ңіс қажет-ақ еді. 

Сүреңсіз ойындарымен маусым басын-

да жанкүйерлерін жасытқан «Шахтер» ен-

ді екпін алып келеді. Соңғы турларда үй 

де мей, түз демей қоржынына ұпай салып 

жүр. Бұл турда «Ертіспен» кездесті. Бірақ 

төрт бірдей белді ойыншысы алаңға шыға 

алмады (Көкеев, Васильевич, Лунин, 

Сим чевич). Әйтсе де ерке Ертіс жағасынан 

бір ұпай еншілеп қайтты. Таразы басын екі 

мәрте теңестірген «Ертіс» те бір ұпайға 

Футболдан ел чемпиона-

ты ның  премьер-лигасында 

екінші айналым басталып, 

13-турдың ойындары өтті. 

Бұл турда «Ақтөбе» өкшесін 

басқан «Астанадан» 

төрт ұпай ұзап кетті.

қуан баса, өкінбес. Айтпақшы, осы матчта 

Павел Шабалин 11-метрлік айып соққы-

сын орындап, кеншілердің қақпашысы 

Алек сандр Мокиннен айласын асыра ал-

ма ды. Бірақ кері қайтқан допқа бірінші бо-

лып жетіп, қақпаға тоғытты. Осылай өз 

айы бын өзі түзеп-өтеді.

«Қайрат» Жайық жағасында ұтылып 

жа тып, қосымша минуттарда есепті теңес-

тірді. Сондықтан матч барысында басым-

дық танытса да, тең түскендеріне шүкірші-

лік ететіндей. Ал осы ойында әртүрлі се-

бептермен бірнеше ойыншысы алаңға 

шық паған «Атырау» жеңісті уысынан шы-

ғарып алғанына өкінеді, әрине.

Білікті бас бапкерін отставкаға жіберіп, 

көпшілікті таңғалдырған «Тараз» тағы 

ұтыл  ды. Жеңіп жатып матч соңында өз 

қақ пасынан екі мәрте доп қармап, сөзден 

де тұтылды. Ал «Тобыл» кежегесі кейін 

тарт қан «Таразды» ұтып, осы жеңісінің ар-

қа сында бірер саты жоғарылады.

Жасөспірімдеріміздің 

ойыны жетіліп келеді

Тіл-көзіміз тасқа. Егер 

осы беттерінен таймаса, 

бүгінгі жеткіншектерден 

болашақта Еуропаны дүр 

сілкіндіретін футболшылар 

өсіп шығуы әбден мүмкін. 

Қазірдің өзінде Қазақстан 

жасөспірімдерінің 

халықаралық аренадағы 

көрсеткіштері көз 

қуантып жүр. Ал ұлттық 

құрамамыздың дәл қазіргі 

деңгейіне 4 маусым күні 

баға береміз. Мирослав 

Беранек бастаған коман-

да Алматыда Болгарияға 

қарсы жолдастық кезде-

су өткізеді. Сондай-ақ 1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   29


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал