Ќ±растырушы: ф.ғ. к., доцент Г. К.Қажыбаева Ќазаќ филологиясы кафедрасы Єдістемелік н±сќаужүктеу 57.12 Kb.

Дата11.09.2017
өлшемі57.12 Kb.
түріМетодические указания

          

Методические указания                                                                                               Форма

                                                                                                                                       Ф СО ПГУ 7.18.2/05

                                                                                  

            

Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі            С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік 

университеті

Ќазаќ филологиясы кафедрасы

«Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы» пәні бойынша 050205

«Филология: қазақ филологиясы» мамандығына  өздік

жұмыстарды орындауға арналған ЄДІСТЕМЕЛІК Н¦СЌАУ

Павлодар 2008

         

Лист утверждения к                                                                                                     Форма

       методическим указаниям                                                                                     Ф СО ПГУ 7.18.1/05                                                                          БЕКІТЕМІН

                                                                          ФЖж¤ 

факультетініњ деканы

                                                                          _________       

Ж.Т.Сарбалаев

                                                                        «  ___»   

___________2008 жыл

 

Ќ±растырушы: ф.ғ.к., доцент Г.К.Қажыбаева

                                         Ќазаќ филологиясы кафедрасы

  

Єдістемелік н±сќау

Өздік жұмыстарды орындауға арналған

«Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы» пәні бойынша 

050205«Филология: қазақ филологиясы» мамандығыныњ 

студенттері ‰шін 

 

Ќазаќ филологиясы кафедрасының  «    » ________ 2008 ж.мәжілісінде ұсынылды. Хаттама  №

Кафедра меңгерушісі: _____________ Жүсіп Қ.П. «___» ________ 

2008 ж.

Филология, журналистика және өнер факультетінің 2008 жылғы «___»_______  әдістемелік кеңесінде мақұлданды. 

Мәжілісхат №ӘК төрайымы:________________ М.В.Семенова

Әдістемелік нұсқау

Оқудың   сессия   ағымында   орындалатын   студенттердің

өздік   жұмысы   –   оқытылатын   пәнді   тереңірек   тануда,   өз

бетімен   білімін   толықтыра   түсуде   студент   үшін   айрықша

маңызды, жауапты іс болып табылады.

Орындалатын студенттердің өздік жұмысы проблеманы

зерттеуге   арналады   да,   өз   бетімен   ғылыми   еңбекпен

шұғылдануға,   алғашқы   тәжірибе,   дағды   алуға,   көркем

құбылысты   талдаудағы   әдіс-   тәсілдерді   үйренуге   баулып,

методологиялық,   шығармашылық   тұрғыдан   қолдануға

жағдай жасайды.

Студенттердің өздік жұмыстарының формалары.

1. Ауызша

2. Жазбаша

Студенттердің өздік жұмыстарының түрлері және әрбір өздік жұмыстың

түрлеріне байланысты уақыт бюджеті

1. Дәріс материалдарын өңдеу – 1 дәріске 1 сағат;

2. Дәріс курсының қосымша тақырыптарын оқу – 1 академиялық сағатқа

сәйкес келетін материалға 2 сағат;

3. Үй тапсырмасын орындау – 1 тапсырмаға 0,5 сағат;

4. Тәжірибешілік сабақтарға дайындық – 1 сабаққа 1 сағат;

5. Коллоквиумдарға дайындық – 2 сағат;

6. Семинар сабақтарға дайындық – 2 сағат;

7. Бақылау жұмыстарына дайындық – 1 бақылау жұмысына 1 сағат;

8. Ғылыми баяндамаларға, реферат жазуға дайындық – 4 сағат;Студенттердің өздік жұмыстары

Пәнді   игеру   барысында   тақырыптық   жоспар   мен

бақылау   шараларының   күнтізбелік   кестесіне   сәйкес

студенттер   төмендегі   дәрісханадан   тыс   жұмыстарды

орындауы керек.

- әрбір тәжірибешілік сабаққа дайындалу керек, яғни, үй

тапсырмаларын орындау крек;


- дәріс   материалына   кірмеген,   бірақ   міндетті   болып

саналатын   курстың   тақырыптарын   меңгеріп,

конспектілер дайындау керек.

3.4 С¤Ж мазм±ны

№ СӨЖ түрі

Есеп беру 

формасы

Бақылау түріСағат көлемі

1

Дәріс сабақтарынөңдеу

Сабаққа қатысу

15 (1x 15)

2

Үй тапсырмасын орындау

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15 (1x 15)

3

Қосымша 


материалдарға 

дайындық


Конспект

Коллоквиум

28

5

Бақылау шараларына 

дайындық


РК1, РК2

2

Барлығы60

Студенттерге µздігінен оќуѓа берілетін таќырыптар

1. Туынды сөздердің құрамына қарай жіктелуі.

Ұсынылатын әдебиет: [1], 5-12 бет,  [3] 3-15 беттер. 

2.   Сөзжасамдық   мағыналар.   Сөзжасамдық   тип   пен   үлгі

(мысал   келтіру   арқылы   дәлелдеу).   Сөзжасамдық   ұяның

құрылымы.

Ұсынылатын   әдебиет:   [2],   15-21   беттер,   [12],   12-18

беттер. [18], 88-92 беттер, [23], 62-70 беттер. 

3.   Зат   атауының   лексика-семантикалық   тәсілімен   жасалуы.

Зат есімнің лексикалық мағынаны түрлендіретін жұрнақтары.

Ұсынылатын   әдебиет:   [2],   79-82   беттер,   [12],   49-55

беттер. 


4. Сын есімнің сөзжасамдық жұрнақтары. Тіркескен күрделі

сын есімдер.

Ұсынылатын әдебиет: [19], 89-96, [10], 35-46 беттер. 

5. Сан есімнің сөзжасамдық тәсілдері.

Ұсынылатын   әдебиет:   [11],   83-98   беттер,   [14],   108-113

беттер. 


6. Үстеудің сөзжасамдық жұрнақтары.

Ұсынылатын әдебиет: [7], 89-103 беттер. [17],5-5 беттер.

[22], 3-60 беттер. [25], 5-50 беттер.

7.   Етістіктен   зат   атауын   жасайтын   жұрнақтар.   Мекендік

мәнді   етістік   жасайтын   жұрнақтар.   Етістіктің   сөзжасамдық

жұрнақтары. Тұрақты тіркес етістіктер

Ұсынылатын әдебиет: [9], 89-96, [10], 35-46 беттер. [25],

83-98 беттер, 108-113 беттер.

8. Үстеудің сөзжасамдық жұрнақтары.


Ұсынылатын   әдебиет:   [1],   88-32   беттер,   [6],   112-116

беттер.


               Өздік жұмыстардың орындалуы барысындағы 

әдіс-тәсілдер:

-

берілген тақырыпты терең талдауға қажет көркемшығармалар   мен   әдеби-сын   еңбектерді   іздеу,

дайындау;

-

жинап   алған   шығармалар   мен   еңбектерді   оқу,зерттеу, жүйелеу, міндет-мақсаттарды айқындау;

-

жоспар жасау;-

өздік   жұмысты   тиянақты   орындау   үшін   пән

оқытушысынан кеңес алуы қажет;

-

өздік жұмысты жазу, орындау.-

Рефераттың   көлемі   А-4   форматында   8-10   бетті

қамтуы   тиіс   және   компьютерде   теріліп   жазылуы

керек.


-

Конспект   жұмыс   дәптеріне   жазылады.   Оның

көлемі шектелмеген.

Әдебиетті іздеу, іріктеу

Әрбір   өздік   жұмыстың   тақырыбына   байланысты

оқылатын,   зерттелетін   негізгі   көркем   шығармалар   мен

әдеби-сын   еңбектер   көрсетіледі.   Ал   тақырыпты   тереңзерттеп,   жаңа   бір   қырын   көрсету   үшін   қажет   әдебиет   көп

болады.   Таңдап   алған   тақырыпқа   байланысты   көркем

шығармалар   мен   зерттеу   кітаптарды,   сын   мақалаларды

студенттің   өзі   іздеп   тауып,   тізімін   жасап   шығуға   міндетті.

Бұл   істі   орындау   барысында   студент   кітапханалардың

каталогтарын,   газет-журнал   мақалаларының   көрсеткішін

пайдалануды үйренеді. Ғылыми мекемелер, кітап шығаратын

арнаулы библиографиялық көрсеткіштерді де пайдаланудың

жәрдемі зор.

Қолданылатын әдебиеттер

Негізгі:

1    Оралбаева Н. Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі. –А., 2002

2 Салқынбай А.Б. Тарихи сөзжасам. Семантикалық аспект.

А., Қазақ университеті, 1999

3 Салқынбай А.Б. Қазақ тілі сөзжасамы. –А., Қазақ 

университеті, 2003

4 Бейсембайқызы З. Сөзжасам пәнін модуль бойынша 

оқыту. –А., Рауан, 2000

5 Қазіргі қазақ тілінң сөзжасам жүйесі. –А., 1989

6 Қалиев Ғ. Қазақ говорларындағы диалектілік сөз 

тудыру. –А., Ғылым, 1985

7 Қасым Б. Қазақ тіліндегі күрделі сөздер. Уәждеме және

аталым. –А., Ғылым, 2001

8 Ибатов Ә. Қазақ тілінің туынды сөздер сөздігі. –А., 

Ғылым, 1988

9 Исаев С. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің 

грамматикалық сипаты. –А., Рауан, 1998

Қосымша: 

10Байтұрсынов А.Тіл тағылымы. А., 1994

11Ганиев Ф.А. Образование сложных слов в татарском 

языке. –М., 1982

12Жұбанов Қ. Қазақ тлі жөніндегі зерттеулер. –А., Ғылым, 

1999


13Дмитриев Н.К. Строй тюркских языков. –М., Наука, 1962

14Есімсейітов Б. Қазақ  тіліндегі сөзжасамдық тізбек. АКД,

-А., 2002

15Земская Е.А. Словообразования как деятельность. –М., 

1992

16Кубрякова Е.С. Теория номинация и словообразования. /Языковая номинация. –М., 1977

17Құрманалиев К. Қазақ  тіліндегі сөзжасамдық ұя 

проблемаларының ғылыми-теориялық негіздері. –А., 

2002

18Қазақ тілі сөздігі. –А., Ғылым, 200019Қазақ тілі. –А., 2000

20Қазақ тілінің грамматикасы. 1-том. Морфология.-А., 

1967

21Қасым Б. Күрделі зат есімдер сөздігі. –А., 199922Манкеева Ж.А. Реконструкция первичных корней 

глагольных основ казахского языка. –А., 1991

23Оразов М. Етістік. –А., Санат, 1994

24Сағындықұлы   Б.   Қазақ   тілі   лексикасы   дамуының

этимологиялық негіздері. –А., Санат, 1994

25Салқынбай А.Б., Абақан Е.М. Лингвистикалық түсіндірме

сөздік. –А., Сөздік, 1998

26Тихонов А.Н. Словобазовательный словарь русского 

языка. –М., 1990

27Томанов М.Т. Қазақ тілінің тарихи грамматикасы. –А., 

1987

28Томанов М.Т. Тіл тарихы туралы зерттеулер. –А., 200229Тоққожаева О. Қазақ тіліндегі сөзжасамдық ұялар 

сөздігі. –А., 1996

30Улуханов И.С. Словообразовательная семантика в 

русском языке.-М., 1977

31Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии 

тюрских языков. Глагол. –Л., 1981

32Щербак А.М. Очерки по сравнительной морфологии 

тюрских языков. Имя. –Л., 1977

33Ысқақов А. Қазіргі қазақ тілі. –А., Ғылым, 1974

«Қазаќ тілі сөзжасамы»  пәнінен емтихан сұрақтары  

1 Сөзжасам – жеке пән, оның мақсаты мен міндеттері.

2 Сөзжасам-тіл білімінің жеке саласы. Тіл білімінің басқа 

салаларымен байланысы.

3 Сөзжасамдық талдау

4. Сөзжасамдық бірліктер5. Сөзжасамдық тәсілдер

6. Сөзжасамдық мағына

7. Сөзжасамдық тип

8. Сөзжасамдық үлгі

9. Туынды сөздер. Туынды түбір

10. Күрделі сөздер

11. Біріккен сөздер мен кіріккен сөздер

12. Қосарланған күрделі сөздер

13. Тіркескен күрделі сөздер

14. Қысқарған сөздер

15. Сөзжасамдық ұя

16. Сөзжасамдық ұяның құрылымы

17 Сөзжасамдық тізбек

18. Сөзжасамдық саты

19 Сөзжасамдық жұп

20 Сөзжасамдық тарам

21. Сөзжасамдық ұяның мағынасы

22. Есім сөздердің сөзжасамы.

22. Зат есім сөзжасамы.

23. Зат есімінің сөзжасамдық жұрнақтары

24. Есімдерден зат атауын жасайтын жұрнақтар

25. Лексикалық мағынаны өзгертетіні жұрнақтар

26.  Лексикалық мағынаны түрлендіретін жұрнақтар

27. Етістіктен зат атауын жасайтын жұрнақтар

28. Күрделі зат атауының жасалуы

29. сын есім сөзжасамы

30. Есімдерден сын есім атауын жасайтын жұрнақтар

31. Етістіктен сын атауын жасайтын жұрнақтар

32. Күрделі сындардың жасалуы

33. Сан есім сөзжасамы

34. Сан есім сөзжасам тәсілдері

35. Есептік санның жасалуы

36. Реттік саннның жасалуы

37. Топтық санның жасалуы

38. Болжалдық саннның жасалуы

39. Бөлшектік санның жасалуы

40 Үстеудің сөзжасамы

41 Үстеудің сөзжасамдық жұрнақтары

42 Біріктіру арқылы үстеудің жасалуы

43. Қосарлау арқылы үстеудің жасалуы

44. Тіркестіру арқылы үстеудің сөзжасалуы

45 Етістіктің сөзжасамы

46. Етістіктің сөзжасамдық жұрнақтары

47. Есімдерден етістік жасайтын жұрнақтары

48. Етістіктен етістік жасайтьн жұрнақтар

49. Етістіктің лексикалық мағынасын түрлендіретін жұрнақтар

50 Күрделі етістіктің жасалуы

51. Кіріккен күрделі  етістіктер

52 Тіркескен күрделі етістіктер

53. Құранды етістіктер

54. Қосарланған күрделі етістіктер

55. Идиомаланған күрделі етістіктер56. Сөзжасамның зерттелуі.

«     »                 2008 ж                 №     мәжілісхатКафедра меңгерушісі                Н.Қ.Жүсіпов

Document Outline

  • Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
  • С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
  • Ќазаќ филологиясы кафедрасы
  • «Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы» пәні бойынша 050205 «Филология: қазақ филологиясы» мамандығына өздік жұмыстарды орындауға арналған
  • Павлодар 2008
  • БЕКІТЕМІН
  • ФЖж¤ факультетініњ деканы
  • Єдістемелік н±сќау
  • Өздік жұмыстарды орындауға арналған
  • Кафедра меңгерушісі: _____________ Жүсіп Қ.П. «___» ________ 2008 ж.
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал