Құрастырушы: аға оқытушы Уызбаева А. Ажүктеу 95.65 Kb.

Дата13.09.2017
өлшемі95.65 Kb.

Жұмыс оқу бағдарламасының

титулдық парағы 

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/30Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

Философия және мәдениеттану кафедрасы

 

Заңгердің кәсібі әдебі пәнінен5В030100, 050301 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналған

       


ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Павлодар 

Кегль 14,

буквы


строчные,

кроме


первой

прописнойМамандықтың мемлекеттік жалпыға

міндетті білім беру стандарты негізінде

әзірленген жұмыс оқу бағдарламасын

бекіту парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/33                 БЕКІТЕМІН 

                ОІ жөніндегі проректор

                ___________  Н.Э. Пфэйфер

                2011ж. «___»____________

Құрастырушы:  _________    аға оқытушы Уызбаева А.А..

                  

Философия және мәдениеттану кафедрасы  

                                                                                 

Заңгерлік кәсібі әдебі

 

пәні бойынша                                                          

5В030100


050301 «Құқықтану» мамандығының студенттеріне арналғанЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

Жұмыс   бағдарламасы   мамандықтың   Мемлекеттік   жалпыға   міндетті   білім   беру

стандарты  308279-2006  және   типтік   бағдарлама   негізінде   әзірленген  және  

(11


мамырдағы   2005ж.   №289-бұйрығы)   типтік   оқу   жоспары   №289   негізінде

әзірленген.

    

Кафедра меңгерушісі __________ Г.Г.Ахметова  2011 ж. «____» ________Тарих және құқық факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған

2011 ж. «_____»____________ №____ хаттама 

ОӘК төрағасы  ________________      Батталов Қ.Қ 

2011 ж. «_____»___________    КЕЛІСІЛГЕН 

ТжҚФ деканы_________ А.А. Ақышев 

2011ж. «_____»________МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы ____________   А.А. Варакута 

2011 ж. «_____»_______              

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған  

2011ж. «___»______________  №____ хаттама 


1 Пәннің мақсаты – Қазақстанда құқықтық ғылымның

қалыптасуы мен дамуы жөніндегі сұрақтармен таныстыру;

нарықтық   қатынас   жағдайында   ҚР   заң   дарының

қалыптасуы мен дамуын оқыту; құқықтық негізгі түсініктері

мен трминдерін оқыту

Пәннің міндеті – Құқықтық әдептің негізгі түсініктері

мен категорияларын ашу. Заңның өнегелі негіздері құқық

қорғау қызметі мен оның қолданылуы туралы. Алдын – ала

зерттеудің әдептік ережелері мен құқықтық сотты жузеге

асыру.

2 Пререквизиттер

Осы пәнді меңгеру үшін төмендегі пәндерді меңгеру кезінде алынған

білім, икемділік және машықтар қажет: 

1 мемлекет және құқық теориясы   

2 қазақстан республикасының констиуциялық құқығы.

3. ҚР әкімшілік құқығы3 Постреквизиттер 

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және

машықтар

 

келесі пәндерді меңгеру үшін қажет:1 қылмыснама

2 криминалистика 4 Пәннің мазмұны

4.1 Пәннің тақырыптық жоспары № р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Маңызды   мораль   –   әдептікоқытулар

1

1-

-

-4

2

Қәсібі әдеб1,5

1,5


-

-

-5

3

Әдеп 

категорияларының

ерекшеліктері   мен   әлеуметтік

функциялары

1

1

--

-

54

Соттық   билік   қызметіне

қойлатын жағымды талаптары

1

1-

-

-4

5

Қорғаушының әдебі1

1

--

-

46

Прокурордың әдебі

1

1

--

-

47

Алдын – ала тергеу әдебі

1

1

--

-

4Семестр бойынша барлығы:

7,5

7,5

30

4.2 Пәннің тақырыптық жоспары 

№ р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Маңызды   мораль   –   әдептікоқытулар

1

--

-

-8

2

Қәсібі әдеб1

-

--

-

63

Әдеп


 

категорияларының

ерекшеліктері   мен   әлеуметтік

функциялары

1

-

--

-

64

Соттық   билік   қызметіне

қойлатын жағымды талаптары

1

--

-

-6

5

Қорғаушының әдебі0,5

-

--

-

56

Прокурордың әдебі

0,5

-

--

-

47

Алдын – ала тергеу әдебі

1

-

--

-

4Семестр бойынша барлығы:

6

39

4.3 Пәннің тақырыптық жоспары № р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Маңызды   мораль   –   әдептікоқытулар

-

1-

-

-8

2

Қәсібі әдеб-

1

--

-

63

Әдеп


 

категорияларының

ерекшеліктері   мен   әлеуметтік

функциялары

-

1

--

-

64

Соттық   билік   қызметіне

қойлатын жағымды талаптары

-

--

-

65

Қорғаушының әдебі

-

-

--

5

6Прокурордың әдебі

-

--

-

47

Алдын – ала тергеу әдебі

-

-

--

4

Семестр бойынша барлығы:3

39

4.4 Пәннің тақырыптық жоспары № р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Маңызды   мораль   –   әдептікоқытулар

-

1-

-

-8

2

Қәсібі әдеб-

1

--

-

63

Әдеп


 

категорияларының

ерекшеліктері   мен   әлеуметтік

функциялары

-

1

--

-

64

Соттық   билік   қызметіне

қойлатын жағымды талаптары

-

--

-

65

Қорғаушының әдебі

-

-

--

5

6Прокурордың әдебі

-

--

-

47

Алдын – ала тергеу әдебі

-

-

--

4

Семестр бойынша барлығы:3

39

4.5 Пәннің тақырыптық жоспары № р/с

Тақырыптың аталуы

Сабақтардың түрлері бойынша сағаттар саны 

Дәріс

Пр.

(сем)

Зерт.

Студ.

Жеке

СӨЖ

1

Маңызды   мораль   –   әдептікоқытулар

1

--

-

--

2

Қәсібі әдеп1

-

--

-

-3

Әдеп


 

категорияларының

ерекшеліктері   мен   әлеуметтік

функциялары

1

-

--

-

-4

Соттық   билік   қызметіне

қойлатын жағымды талаптары

1

--

-

--

5

Қорғаушының әдебі1

-

--

-

-6

Прокурордың әдебі

1

-

--

-

-7

Алдын – ала тергеу әдебі

-

-

--

-

Семестр бойынша барлығы:6

4.4 Пән тақырыптарының мазмұны 

1-тақырып. Маңызды мораль – әдептік оқытулар

Жоспар:

Орта   ғасыр   замандағы   әдептік   туындылар.   Аристотель,

Платон,   Сократ   және   т.б

 ойшылдарының   әдеп

категориялары   туралы   ойлары.   Гуманизм   –   құқықтық

мемлекеттің әдептік категориясы ретінде2-тақырып. Қәсібі әдеп

Жоспар:

Қәсібі   әдептің   түсінігі   және   анықтамасы.   Мораль   және   құқықтың

айырмашылығы   мен   ұқсастықтары.   Мораль   мен   құқық   –   рухани   және

құқық мәдиниетінің құрамдас бөлігі3-тақырып. Әдеп категорияларының ерекшеліктері мен әлеуметтік

функциялары

Жоспар:

Әдеп   категорияларының   әртүрлігі.   Жамандық   пен

жақсылық, әдеп категориялары жағымды және жағымсыз

қызмет   ету   шектері.   Әділділік   моральдык   және   әдептіккатегория   ретінде.   Борыш,   абырой   –   кәсіби   заңгер

қызметкерінің маңызды категориялары.4-тақырып.  Соттық   билік   қызметіне   қойлатын   жағымды

талаптары

Жоспар:

Соттық билік қызметіне қойлатын жағымды талаптары

. Соттың соттық

реттеудегі   жағымды   мінезді   қамтамасыз   ету   рөлі.   Үкім

және басқа сот шещімдерінің жағымды мазмұны

5-тақырып. Қорғаушының әдебі

Жоспар:

Соттық жарыс сөздің жағамды мағынасы. Қорғаушы сөзінің

әдебі.   Процессуалды   козғалыстың   мәдениеті.   Соттық

этикет. Сот абырой кодексі6-тақырып. Прокурордың әдебі

Жоспар:

Прокурордың айыптау сөзінің әдебі. Прокурордың жағымды

–   психологиялық   сапалары.Процессуалды   қозғалыстың

мәдиниеті7-тақырып. Алдын – ала тергеу әдебі

Жоспар:

Тергеуші   қызметіне   қойлатын   жағымды   талаптар.   Тергеу

жұмастырының   кәсіби   әдебі.   Тергеу   өткізу   барысында

қойлатын талаптар. Жағымды аспектілердің оқиға болған

жерді   байқау,   тінту   жүргізгендегі   жағымды   нормалардың

қатал сақталуы4.5 Практикалық (семинар)  сабақтардың мазмұны және тізімі 

1-тақырып. Маңызды мораль – әдептік оқытулар

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Орта ғасыр замандағы әдептік туындылар

2.Аристотель,   Платон,   Сократ   және   т.б  ойшылдарының

әдеп категориялары туралы ойлары

3. Гуманизм – құқықтық мемлекеттің әдептік категориясы

ретінде


2-тақырып. Қәсібі әдеп

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Қәсібі әдептің түсінігі және анықтамасы

2. Мораль және құқықтың айырмашылығы мен ұқсастықтары

3. Мораль мен құқық – рухани және құқық мәдиниетінің құрамдас бөлігі3-тақырып. Әдеп категорияларының ерекшеліктері мен әлеуметтік

функциялары

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Әдеп категорияларының әртүрлігі

2. Жамандық пен жақсылық, әдеп категориялары жағымды

және жағымсыз қызмет ету шектері3. Әділділік моральдык және әдептік категория ретінде

4. Борыш, абырой – кәсіби заңгер қызметкерінің маңызды

категориялары

4-тақырып.  Соттық   билік   қызметіне   қойлатын   жағымды

талаптары

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Соттық билік қызметіне қойлатын жағымды талаптары

2. Соттың соттық реттеудегі жағымды мінезді қамтамасыз

ету рөлі


3. Үкім және басқа сот шещімдерінің жағымды мазмұны

5-тақырып. Қорғаушының әдебі

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Соттық жарыс сөздің жағамды мағынасы

2. Қорғаушы сөзінің әдебі

3. Процессуалды козғалыстың мәдениеті. Соттық этикет

4. Сот абырой кодексі

6-тақырып. Прокурордың әдебі

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Прокурордың айыптау сөзінің әдебі

2. Прокурордың жағымды – психологиялық сапалары

3. Процессуалды қозғалыстың мәдиниеті7-тақырып. Алдын – ала тергеу әдебі

Сабақтың мақсаты: теориялық білімді бекіту. 

1. Тергеуші қызметіне қойлатын жағымды талаптар

2. Тергеу жұмастырының кәсіби әдебі

3. Тергеу өткізу барысында қойлатын талаптар

4.   Жағымды   аспектілердің   оқиға   болған   жерді   байқау,

тінту жүргізгендегі жағымды нормалардың қатал сақталуы4.6 Студенттің өздік жұмысының мазмұны  

4.6.1 СӨЖ түрлерінің тізімі . 

ЖОБ базасындағы іштейСӨЖ түрі

Есеп беру

нысаны

Бақылау

түрі

Сағатқа 

шаққандағы 

көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалуСабаққа

қатысу


6

2

Тәжірибелік   сабақтарғақатысу және дайындалу

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

6

3Студенттердің   өз

бетінше


Дәріс   жазу

немесе


Жеке

қабылдау


6

дайындалатын

жоспарда


көрсетілмеген

тақырыптар тізімі 

мәнжазба

жазу


4

Бақылау шараларын өткізу

1   Межелік

бақылауға

дайындалу

2   Межелік

бақылауға

дайындалу

(тест

тапсырмаларын орындау)

6

5 Мәнжазба   жазу   және   онықорғау

Мәнжазба Жеке

қабылдау

6

Барлығы30

ЖОБ, ЖКБ базасындағы сырттайСӨЖ түрі

Есеп беру

нысаны

Бақылау

түрі

Сағатқа 

шаққандағы 

көлемі

1

Дәріс сабағына дайындалуСабаққа

қатысу


8

2

Тәжірибелік   сабақтарғақатысу және дайындалу

Жұмыс


дәптері

Сабаққа


қатысу

8

3Студенттердің   өз

бетінше


дайындалатын

жоспарда


көрсетілмеген

тақырыптар тізімі 

Дәріс   жазу

немесе


мәнжазба

жазу


Жеке

қабылдау


20

4

Бақылау шараларын өткізу1   Межелік

бақылауға

дайындалу

2   Межелік

бақылауға

дайындалу

(тест

тапсырмаларын орындау)

3

Барлығы39

4.6.2   Студенттердің   өздігінен   оқуына   бөлінген   тақырыптардың

тізімі тапсырмалары

1. «Кәсібі әдеп» курсының пәні, міндеттері мен мазмұны

2. Мораль мен құқықтың айырмашылығы мен ұксастары

3. Мораль мен құқық – рухани және құқық мәдениетінің құрамдас бөлігі

4. Мораль миен құқықтың айырмашылығы мен ұқсастықтары

5. Ритуал қоғамдық әдет – ғұрып білдіру үлгесі ретінде

6. Қанондық құқықтың түсінігі , маңызы, анықтамасы

7. Табиғи құқық түсінігі

8. Жалпы адамзаттық құндылықтар табиғи құқықтың ажырамайтын бөлігі 

ретінде

9. Позитивтік құқық, маңызы, түсінігі10. Позитивтік құқықтың қадір – қасиеті мен кемшіліктері

11. Жасанды құқықтың түсінігі мен маңызы

12. Құқықтың мораль негіздері

13. Адам туралы ілімдер

14. Жасанды құқықтың әдеп – ғұрыппен, діндірмен, табиғи құқықпен 

байланысы

15. Құқық қорғау қызметіндегі конституциялық нормалар мен 

әділеттіліктің жағымды мазмұны

16. Адам құқығының жалпы декларациясы

17. Материалдық құқықтың негізін құрайтын жалпы қағидалар мен 

нормалар

18. Қылмыстық процесстегі құқықтық және жағымды қатынастар

19. Жағымды дау түсінігі, ішкі және сыртқы даулар

20. Тергеуші қызметіне қойлатын жағымды талаптар

21. 

Прокурордың жағымды – психологиялық сапалары22. Процессуалды қозғалыстың мәдиниеті

23. Соттық билік қызметіне қойлатын жағымды талаптары

24. 

Прокурордың айыптау сөзінің әдебі25. Тергеу өткізу барысында қойлатын талаптар

5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:    

1.   Булденко   К.А.Профессиональная   этика   и   эстетическая   культура

сотрудников органов внутренних дел. Хабаровск, 1993 г.

2. Еропкин А.М. Этика и психология деловых отношений. Москва, 1985 г.

3. Журавкова М.Г. Что изучает этика? Москва, 1973 г.

4. Зеленкова И.Л. Основы этики. Москва, 1998 г.

5. Кобликов А.С. Юридическая этика. Москва, 1999 г

6. Кондрашов В.А., Чичина Е.А. Этика. Эстетика. Москва, 1985

7. Кропоткин П.А. Этика. Москва, 1991 г.

8.   Леоненко   В.В.   Профессиональная   этика   участников   уголовного

судопроизводства. Киев, 1981 г.

9.Опалев   А.В.,   Дубов   Г.В.   Профессиональная   этика   сотрудников

правоохранительных органов. Москва, 1997 г.

10.Сиднее К.М. Десять лекций по этике. Запорожье, 1999 г.

11.Шрейдер Ю.А. Лекции по этике. Москва, 1994 г.

Қосымша:

1.Бакштановский   В.И.   Моральный   выбор   личности.   Альтернативы   и

решения. Москва, 1983 г.

2.Бербекшина З.А. Совесть как этическая категория. Москва, 1986

3. Дробницкий О.Г. Понятие морали. Москва, 1994 г.

4.Пивоваров   П.Г.   Профессиональная   этика   сотрудника   ОВД.   Караганда,

1995 г.

5.Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. Киев, 1983 г.6.Софьянов В.М. Этика общения. Москва, 1991 г.

7.Профессиональная этика сотрудников правоохранительных органов. Под

ред. Дубова В.Г., Опалёва А.В.Document Outline

 • Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
  • КЕЛІСІЛГЕН
 • Маңызды мораль – әдептік оқытулар
 • Қәсібі әдеб
 • Қорғаушының әдебі
 • Прокурордың әдебі
 • Алдын – ала тергеу әдебі
 • Маңызды мораль – әдептік оқытулар
 • Қәсібі әдеб
 • Қорғаушының әдебі
 • Прокурордың әдебі
 • Алдын – ала тергеу әдебі
 • Маңызды мораль – әдептік оқытулар
 • Қәсібі әдеб
 • Қорғаушының әдебі
 • Прокурордың әдебі
 • Алдын – ала тергеу әдебі
 • Маңызды мораль – әдептік оқытулар
 • Қәсібі әдеб
 • Қорғаушының әдебі
 • Прокурордың әдебі
 • Алдын – ала тергеу әдебі
 • Маңызды мораль – әдептік оқытулар
 • Қәсібі әдеп
 • Қорғаушының әдебі
 • Прокурордың әдебі
 • Алдын – ала тергеу әдебі
 • 4.4 Пән тақырыптарының мазмұны
 • 4.5 Практикалық (семинар) сабақтардың мазмұны және тізімі
©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал