Рал, сенатор Ғани Қасымов болса, екінші жағында осы заң жобасымен тікелей жұмысжүктеу 0.73 Mb.

бет1/6
Дата08.03.2017
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

рал,  сенатор  Ғани  Қасымов  болса,  екінші 

жағында  осы  заң  жобасымен  тікелей  жұмыс 

істеген және аталған толықтыруды қолдайтын 

Экономика  және  өңірлік  саясат  комитетінің 

төрайымы Нұрлығайым Жолдасбаева тұрды. 

Заң  жобасы  Парламентке  түскен  күннен 

солай:  бизнестің  әлеуметтік  жауапкершілігі 

де генге шүйлікпеген талқылау аз. Мәжілістегі 

талқылаулардан аман-есен өткен заңдағы бұл 

«жаңалық» Сенатта біраз «таяқ жеді». Әсіресе 

сенатор  Ғани  Қасымовтың  қарсылығы  қатты 

еді.


Жалғасы 2-бетте

кірген  еліміздегі  қос  қо рық тың  бірі 

Наурызым  қорығында  демалыс  күні 

өрт шықты. Дәл қазір түпкілікті кесіп 

айту  қиын,  бір ақ  мамандар  «бұл  – 

адам  қо лымен  істелген  әрекет  емес, 

таби ғат  ананың  тосын  мінезінен 

болған  оқиға»  деп  отыр.  Нақты 

айтсақ, өткен демалыс күндері облыс 

аума ғында өтпелі жауын жау ды. Сол 

кезде  күн  күркіреп,  найзағай  түсіп, 

қорық тың  алты  жерінен  бірдей  өрт 

шыққан.  Қо рық тағы  тілсіз  жаудың 

алдын  алу ға  техникалық  қуаты 

жетпегендік тен,  бұл  іске  жергілікті 

атқарушы би лік ара ласқан.

Ресми дереккөздерден алын ған ақ-

паратқа  жүгінсек,  тілсіз  жау  сенбі  күні 

таңғы  11  шамасында  басталған.  Дүй -

сенбі  күні  таңертең гілік  өрт  ауыз-

дықталды делінгені мен, түбегейлі кү рес 

әлі тоқтаған емес. Өртті сөндіруге бар-

лығы 300-ден астам адам тар тылған.

Жасұлан Манап,

Қостанай

иә

– Әрине, шектеу енгізген жөн. Лимит жа-

сау  кейбір  адамдардың  арасында  элек тр 

энергиясын жөнсіз пайдаланып, ысырап жа-

сайтындарға тыйым салуы да мүмкін. Судың 

да  сұрауы  бар  дегендей,  әр  нәрсенің  есебі 

болуы  керек.  Бұл  жағдайда  біз  үнем деуден 

көп нәрсе ұтар едік. Тұрғындар да белгіленген 

шектеуден аспауы үшін барын салар еді. 

Қазір  әлем  бойынша  энергетикалық 

тапшылық өзекті мәселеге айналып отыр. 

Алайда не жасасаң да, ең алдымен қарапа-

йым халыққа тиімді жағдайды қарастыра 

отырып  жасаған  жөн.  Адам  басына  шақ-

қан дағы шектеудің нормативі адамдардың 

тұтыну  нормасына  сай  болуы  керек.  Ал 

бел гіленген нормадан асып кеткен жағдай-

да қосымша ақы төлеу адамдардың әлеу-

мет тік  жағдайын  ескере  отырып  жасалса 

екен.  Ол  үшін  әлеуметтік  жағдайы  нашар 

отбасылар мен жақсы тұратындар үшін екі 

бөлек тариф қойылса.Жоқ 

– «Лимит қою керек» деген әңгіменің 

өзі жақсылықтан туып отырған жоқ. Бұл 

–  энергия  тапшылығынан  туындаған 

нәрсе. Шектеу қоюдан бұрын еліміз қуат 

көздерін  көбейту  жағын  ойластыруы 

қажет  еді.  Энергетикалық  тап шылықты 

жою  үшін  Екібастұздағы  қуат  беру 

көздерін  арттыру  амалдарын  жасау 

керек. Тағы бір атап айтар жайт, энер ге-

тика жекеменшіктің қолында бол ғаннан 

кейін, жоқтан өзгені сылтау ратып, қалта-

сын қампайтудың қамын ойлайды. Осы 

уақытқа  дейін  «энерге ти каны  жеткізетін 

құрылғылар  тозды,  оны  ауыстырамыз, 

есептегіш құралда рын жөндейміз» деген 

секілді  түрлі  амал-тәсілдермен  электр 

энергиясы ның  бағасын  көтеруді  көздеп 

келді.  Алайда  осы  кезге  дейін  электр 

энер  гия сын қымбаттатудан түскен ақша-

мен күрделі жөндеуден өткен қуат көзін 

көр  ген жоқпын. Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Станислав ГоВоРУХин, 

режиссер, әдебиетші, 

оппозициялық көзқарастағы 

саясаткер: 

«Мен Жоғарғы соттың(о дүние-

ні  айтып  отыр)  әділдігіне  сенемін. 

Жалпы маған көп түрлі айыптар та-

ғы луы мүмкін. Ұсақ-түйек, тұрмыс-

тық  деңгейдегі.  Бірақ  соның  өзі  – 

қа зан ға салып қуыруға жетерліктей 

жаза...» (http://amorozov.ru сайтынан)

№101 (101) 

23 маусым

сейсенбi


2009 жыл

 

...дедiм-ай, а

у!

3-бетте

Ізбасар БозаеВ, 

Алматы Сауда палатасының 

төрағасы:

оразалы СәБден, 

экономист:

ТАБ


и

Ғи 


АПА

Т

4-бет4-бет

5-бет

Ой-кӨкПАР 

«Қазақфильм» 

қазақ 


журналистерімен 

дос болса...

имамдардың 

айтқанын 

істейміз деп 

шатасып біттікC

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

C

M

Y

K

Бизнестің жаңа түрі

немесе студент қалай 

«қораға» кіреді?www.аlashainasy.kz

150,30

208,75

4,82

21,98

231,73

8539,73

1011,38

1089,42

69,21

923,30

адуын генералды 

нәзік әйел назы жеңді

Электр энергиясын пайдаланудың кісі басына кесімді мөлшерін енгізген жөн бе?

Бүгінгі таңда электр энергиясын 

тұтынуда қырғызстан мен Ресейге, газ үшін 

Ресей мен Өзбекстанға тәуелді болып 

отырмыз. осы орайда «кісідегінің кілті – 

аспанда» дегендей, ара-тұра көгілдір отын 

мен «иличь шамынан» тапшылық көріп 

қалатын кезіміз де жасырын емес. Кісіге қол 

жайып отырғанымыздың әсері ме, тоқсан 

сайын коммуналдық төлемдер ақысы да 

қымбаттап жатады. Бұл тұтынушылар 

наразылығын да туғызбай қоймайды. енді 

алдағы уақытта электр энергиясына адам 

басына есептеулі шектеу қою жөніндегі 

әңгімелер жиі қозғалуда. осы орайда 

электр энергиясына шектеу қоюдан ұтамыз 

ба, әлде ұтыламыз ба?

Қ

ҰҚы

Қ

 ПЕН ҚҰР

ы

ҚДАТ!

6-б

етте

Шәріпбек әМІРБеК:

САяСи РыНОкТың 

ҚАЛыПТАСТАй ОТыРҒАН 

СЕБЕБi – БiЗДЕгi ПАРТия 

иДЕяЛАРы ЖҰТАң

ЮнеСКо-ның назарындағы наурызымды 

қорғайтын төтеншенің техникалары қайда?

Аудандық дәріханадан екі есе арзан бағамен төрт 

дана  «Тромбокард»  дәрісі  жіберіліпті.  кімге  дерсіз? 

Марқұм  жанға.  Науқастың  о  дүниелік  болып  кеткені 

туралы прокурорлар Әділет басқармасынан естіп біл-

ген. Дәрігерлер жеңілдікпен берілетін дәріні амбу ла-

торлық кітабынсыз келген басқа біреуге беріп қой ған-

дықтарын мойындады. 

Тағы бір азаматшаға бір күнде екі мәрте бес дана 

«Амарил», осыншама «Сиофор 850» препараттарына 

рецепт жазылады. Сәйкесінше дәрі-дәрмек те бері ле-

ді. Алайда тағы да Әділет басқармасының мәліметтері 

дәрі  тиесілі  науқастың  12  тәулік  бұрын  жантәсілім 

еткендігін растапты. 

Мұндай жайт аудан орталығы емес, ауылдарда да 

орын алған. Қосестек ауылында да, мысалы, «Диро-

тон» мен «Даприл» дәрілері жеңілдікпен, не тегін бе-

ріліп келген. Бұл жолы да дәрі әлдеқашан о дүниелік 

бол ған адамның атына жазылыпты. 

Прокурорлардың хабарлауына қарағанда, тегін не 

жеңілдікпен берілетін дәрілер рұқсаты бар дәріханалық 

ұйымдары арқылы жіберілуі керек. Алайда Қарғалы 

ауданында ем-дом құралдарының дәрігердің рецеп-

тін сіз, онда да арнайы ұйым арқылы емес, дәрігердің 

өз қолына берілетіндігі анықталды. 

Осы жайттарға қатысты қадағалау органы қызмет-

кер лері  ауданның  бас  дәрігерінің  атына  заңсыз дық-

тарды  жою  жөнінде  ұсыныс  келтіріп,  төрт  медицина 

қыз меткері түрлі жауапкершіліктерге тартылды. 

Қарғалы  ауданы  прокурорының  аға  көмекшісі  

Ж.Өтеуовтің  мәлімдеуінше,  тегін  және  жеңілдігі  бар 

дәрі-дәрмек  үлестіру  үшін  аудандық  ауруханаға  4,9 

мил лион теңге бөлінсе, биылғы жылдың алғашқы үш 

айын да ғана 4 миллион теңге қарастырылыпты. Марат ТӨЛепБеРГен, 

Ақтөбе

Соңғы бір-екі үш күнде орын 

алған табиғи апаттар аймақ 

халқын әбден әбігерге салды. 

облыстың бір шетінде ауылдар 

жарықсыз қалса, екінші шетінде 

халықаралық маңыздағы қорық 

қызыл жалынға оранды.

о дүниеліктерге бұл фәнидің 

дәрі-дәрмегінен не пайда? 

Сенат депутаттары кешегі жалпы 

отырысында бес бірдей заңды қабылдап, 

тағы үш келісімді ратификациялап, айды 

аспаннан бір-ақ шығарғандай болды. 

Тіпті кейбір заңнамалық актілерге сау-

да-өнеркәсіп палаталарының қызме-

ті мәселелері бойынша өзгертулер 

мен толықтырулар енгізу жөніндегі 

заң жобасын бірден екі оқылымда да 

мақұлдап үлгерді. Мұндай өнімді оты-

рыстың сан алуан пікірлер тоғысқан пар-

ламентте сирек болатынын ескерген жөн. 

Жеке және заңды тұлғалар үшін:  индекс – 64259. 

«қазпошта» ақ-тың барлық бөлімшелерінде жазылуға болады

2009 жылдың екінші 

жартыжылдығына 

жазылу басталды 

«Алаш айнасына» 

жазылу жалғасады

Бебоғда аЛТаЙ

Сенаторлардың  қызу  талқылауына  түскен 

заң  жобаларының  бірі  «Қазақстан  Республи-

касының  кейбір  заңнамалық  актілеріне  жеке 

кәсіпкерлік  мәселелері  бойынша  өзгерістер 

мен толықтырулар енгізу туралы» Заң жобасы 

болатын.  Осындағы  заң  атаулыға  жаңадан 

енгізіліп  жатқан  «бизнестің  әлеуметтік  жауап-

кер шілігі»  ұғымы  Парламенттегі  талай  айтыс-

тартысқа арқау болды. Оның бір басында мұны 

заңға енгізуді орынсыз санайтын кәдімгі гене-

Күні кеше кәсіби мерекелерін атап өткен 

ақ халаттылардың атына абырой 

әпермейтін жайт ақтөбе облысының 

қарғалы ауданында қылаң етті. аудан 

орталығының дәрігерлері о дүниелік болып 

кеткендерге де тегін және елу пайыз 

жеңілдікпен дәрі-дәрмек жазып келіпті.

Үдей соққан дауылдың салда рынан 

облыстың қос ауданында электр қуатын 

тасымалдаушы же лі лер үзіліп, бірнеше 

ауыл  жа рық сыз  қалған.  Бұл  туралы 

түсінік  берген  облыс  әкімі  Сергей 

кулагин:  «Ресми  дерек  бойынша,  он 

жоға ры  вольтті  электр  бағанасы  құла-

ған. Апат қалпына келтірілді де ген мен, 

Ұзынкөл  ауданындағы  ауыл дар  әлі  де 

жарықсыз отыр», – деп мәлімдеді. 

«Жығылған  үстіне  жұдырық»  де-

мекші,  дауылмен  қатар  аймақ тың 

екінші  шетінде  ЮНЕСкО-ның  бүкіл-

әлем дік  табиғи  мұрағаттар  тізіміне 

Сергей КУЛаГин, облыс әкімі:

– Жалпы, қорықтағы өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету және тосын 

оқиғалардың алдын алу негізінен республиканың құзырында. алайда 

қорықта  техниканың  жеткіліксіздігіне  байланысты  тілсіз  жаумен 

күресуге  жергілікті  әкімшілік  араласуға  мәжбүр  болды.  егер  нақты 

айтар болсақ, табиғат ана байлығы күлге оранбас үшін ішінде тікұшақ, 

трактор, өрт сөндіргіші бар жалпы саны 30-ға жуық көлік тартылды. 

оның сыртында адам күші бар. Резервтен қанша шығын шыққанын 

қазір тап басып айту қиын, әзір анықталу үстінде.

Мансұр Х


АМ

и

Т (фото)

2

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№101 (101) 

23.06.2009 жыл, сейсенбi

www.alashainasy.kz

Әңгіме  қайдан  шығып  отыр  дейсіз 

ғой...  Селекторлық  кеңесте  Еңбек  және 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің 

жауапты хатшысы Тамара Дүйсенова «Жол 

картасының»  аяқ  алысын  баяндап  берген 

болатын.  Сондағы  жаманатты  болған 

облыс  әкімдерінің  орынсыз  ақталған 

сөздері бірінші вице-премьер Ө.Шөкеевке 

ұнамай  қалды.  Кейбірінің  жауапты  хатшы 

келтірген мәліметтерді мойындағысы жоқ. 

«Жекелеген бағыттар бойынша облыс-

тардың  жағдайына  келетін  болсақ,  «Жол 

картасын»  жүзеге  асыру  серпіні  көңіл 

көншітерлік емес. Тұрғын үй коммуналдық- 

шаруашылық  бағытына  назар  аударсақ, 

жаңа  жұмыс  орындарын  құру  бойынша 

көштің  соңында  келе  жатқан  –  Солтүстік 

Қазақстан  облысы.  Аталмыш  облыс  жос-

пар ланған  жұмыс  орнын  құру  көлемінің 

тек 3,7 пайызын ғана атқарған. Сондай-ақ 

Қос танай  облысы  –  3,9  пайыз,  Ақмола 

облысы – 5,1 пайыз және Шығыс Қазақ-

стан  облысы  –  5,9  пайыз»,  –  деп  Тамара 

Дүйсенова шаң қауып келе жатқан облыс-

тардың шабандығын жайып салды. 

Жол жөндеу объектілері бойынша жұ-

мыс  орындарын  құру  мәселесіне  келер 

бол сақ, Қарағанды, Павлодар облыстары 

өз міндеттерін 100 пайыз атқарған. Ал бұл 

бағытта  көшке  ілесе  алмай  шұбатылып 

келе  жатқан  әлі  сегіз  облыс  бар.  Олар  – 

Оң түстік  Қазақстан,  Қостанай,  Жамбыл, 

Солтүстік Қазақстан, Алматы облысы, Ал-

маты  қаласы,  Батыс  Қазақстан  және  Қы-

зыл орда.  Тамара  Қасымқызының  хабар-

ла уынша, бұл облыстар жаңа жұмыс орын-

дарын  құрудың  әлі  30  пайызына  да  жете 

алмаған.

Елордада отырғандардың әр қадамын 

жіті бақылайтын оңтүстік астананың да аты 

шабандардың қатарында жиі айтыла бер-

ді.  Бұған  да  Өмірзақ  Естайұлы  үндемей 

тұра алмады. «Ендігі барлық көшелеріңіз-

де, ауруханаларда, мектептерде, басқа да 

объектілерде  жұмыс  қайнап  тұруы  керек 

еді.  Сіздер  болсаңыздар,  көштің  соңында 

келесіздер!» – деп Алматы қаласын қатты 

сынға алды. 

Вице-премьер  Серік  Ахметов  «Жол 

кар тасы»  бойынша  әрбір  облыстың  енші-

сіне бөлінген қаржының жылдам игерілуін 

қамтамасыз  ету  үшін  банктерге  жасаған 

тәсілді қолданғанды жөн санайды. «Кәрім 

Қажымқанұлы, жергілікті атқарушы орган-

дар да  осынша  қыруар  қаржы  бірінші  рет 

бөлініп  отыр.  Бірінші  жартыжылдықтың 

қорытындысы бойынша қай жерде қаржы 

игерілмей  жатыр,  сол  жерден  ақшаны 

алып, игере алатын аймақтарға бөліп беру 

керек деп есептеймін. Бұл – осындай проб-

лемалардан шығудың жалғыз ғана жолы», 

– деді ол. Алайда вице-премьердің бұл ұсы-

нысы  Премьер-министрдің  де,  өзге  Үкі мет 

мүшелерінің де тарапынан қолдау таппады. 

«Бірінші жартыжылдықтың аяқталуына 

10 күндей уақыт қалды. Сол уақытта, яғни 

шілденің басында селекторлық кеңес өтеді. 

Сонда нақты қорытынды шығаратын бола-

мыз. Әркім өз шаруасына жауап беруі тиіс. 

Жауап береді де», – деді Кәрім Мәсімов. 

«Жол картасы» жүзеге асырылып, аз да 

болса  құрылыстың  бойына  қан  жүгіре 

бастады.  Бұл  қуанышты  жағдай  болғаны-

мен, құрылыс материалдары тағы да күрт 

қымбаттап  кетті.  Төтенше  жағдайлар  жө-

нін дегі  министр  Владимир  Божко  бұл 

жағдайды  аңғарып  қалыпты.  «Жол  кар-

тасы» бойынша қыруар қаржы жұмса дық. 

Бірақ осыған дейін тоннасы сегіз мың теңге 

болған  цементтің  бағасы  қазір  12  мыңға 

бір-ақ көтерілді. Яғни қалай объектілерге 

ақша келді, солай құрылыс материал дары 

қымбаттай  бастады.  Бұл  жақсы  емес»,  – 

деді  төтенше  жағдайларға  құлағы  түрік 

министр. 

Селекторлық отырыста цементтің қым-

бат тағанын ести сала қолымызға жарнама 

газеттерін  алып,  хабарландыру  бойынша 

телефон  шалып  көрдік.  Сондағы  мәліме-

тіміз мынау: Астанада бір тонна цементтің 

бағасы 19-20 мыңға (!) бір-ақ көтерілген. 

«Бір  апта  бұрын  ғана  13  мың  теңге 

болған»,– дейді сатушылар. «Дүйсенбіден 

бастап  24-26  мыңға  дейін  көтеріледі»,  – 

деп отыр олар. Алыпсатарлықпен айна лы-

са  тын дар це мент ті Ақтау қаласынан (Қара-

ғанды облы сы) тоннасын 18 мың теңгеден 

ала  баста ған.  Алматыға  да  іле-шала 

телефон  шалып,  сол  жақтағы  цементтің 

бағасын білдік. Онда да бір тонна цементтің 

құны 20 мың теңгеге жеткен. 

Кеңес барысында Бәсекелестікті қорғау 

агенттігінің  төрағасы  Мәжит  Есенбаев: 

«Це менттің қымбаттауы дегеніміз – эконо-

микамыздың аяғынан тұрып келе жатқанын 

көрсетпей ме?! Оған керісінше, қуануымыз 

керек қой», – деп қағытып қалды. Қағытпа 

сөзді  іліп  әкеткен  Кәрім  Қажымқанұлы: 

«Мә жит Төлеубекұлы, бүгінгі селекторлық 

кеңесте айтылған мәселелердің бәрі ұмы-

ты лады, бірақ мына сөзіңізді ұмытуға бол-

майды екен», – деп Үкімет мүшелерін қы-

ран-топан қылды. 

СаяСи  бюро

СЕнАТ


Адуын генералды 

нәзік әйел назы жеңді

Ү

КіМЕ

Т

Шабан әкімдер енді шалқаймайды

СырТҚы САЯСАТ

Кеден және аймақ мәселесіне 

арналған апта болады

Сенбі аптаның соңғы 

күні болғандықтан ба

Премьер-министр Кәрім 

Мәсімовтің төрағалығымен 

өткен селекторлық кеңесте 

Үкімет басшысының 

бірінші орынбасары 

Өмірзақ Шөкеев қатулау 

көрінді. Ешбір әкімді бетіне 

қаратқан жоқ. 

Салтан СӘКЕН

Еліміздің сыртқы істер министрі Марат Тәжин ЕҚЫҰ-ның сыртқы 

істер министрлер дәрежесіндегі бейресми кездесуіне қатысады. 

Бұл турасында кеше Сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Ержан 

Ашықбаев құлағдар етті. Ресми өкілдің айтуынша, кездесу 27-28 мау-

сымда Грекияның Корфу аралында өтпекші. 

Басы 1-бетте

?

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Әлемдегі ең үздік интеллектуалды топ – журналистер мен саясаттанушыларӘлемдік саясатқа ықпал ететін интеллектуалды зиялы орта бар 

ма және олардың кімдер екенін білуге бола ма? 

Махамбет БАСЫҒАРАЕВ, оқушы

Президент қорларының жұмысын білгім келедіПрезидент пен бұрынғы мемлекет басшыларының атындағы 

қорлар туралы жиі естимін. Мұндай қорлар нендей мақсатпен 

құрылады және қандай жұмыстарды басшылыққа алады?

Бекзат АМАНҚҰЛОВ, Шымкент қаласы

Президент  қорлары  барлық  ел-

дерде бар Президенттердің атындағы 

қорлар,  негізінен,  ағартушылық  пен 

қайырымдылық  көрсету  мақсатында 

жұмыс  істейді.  Экс-президенттердің 

атымен аталатын қорлар туралы айт-

қанда қазіргі таңда қарқынды жұмыс 

істеп  жатқан  АҚШ-тың  42-ші  прези-

денті Билл Клинтонның қорын айтуға 

болады.  Клинтон  қоры  БҰҰ-мен  ты-

ғыз  қарым-қатынаста.  Аталған  ұйым 

жер  шарының  кедей  елдеріндегі 

СПИД-ке  шалдыққан  балалар  мен 

жасөспірімдерді  қамқорлыққа  алған. 

Клинтон қоры ғасыр індетімен ауы ра-

тын  жеткіншектерге  өткен  жылы  10 

млн  доллар  көлемінде  қаржы  бөлген. 

Сондай-ақ  ресей  Федерациясының 

тұңғыш  Президенті  Борис  Ельциннің 

атында да қор бар. 2000 жылы ашыл-

ған  бұл  қор  балалар  мен  жасөспі рім-

дердің 

шығармашылық қабілетін 

артты ру мақсатында жұмыс істейді. 

Білім,  ғылым,  өнер  және  спорт 

саласына жіті назар аударады. Тіпті 

ресейдің  құрамындағы  Татарстан 

Президентінің қоры да өз қызметін 

атқаруда.  Сол  сияқты  «Қазақстан 

респу бликасы  тұңғыш  Президен

-

тінің  қоры»  ҚҚ  2000  жылы  жел-тоқсанда құрылған коммерция лық 

емес  ұйым  болып  табылады.  Қор 

жұмысының  негізгі  мақсаты  –  қа-

зақ стандық  мемлекеттілікті,  отан-

сүй гіштікті  ны ғай туға,  қазақстан-

дық 


қоғамның 

ары 


қарай 

де мок ратия лануына  ат са лысу,  Қа-

зақстан рес публикасының мәде ни, 

эконо микалық  және  саяси  са ла-

дағы  ха лық аралық  байланыс тар-

дың да муы на септігін тигізу.

Үкімет басшысы бұл жайдан хабардар 

екен.  Тіпті  осыған  орай  ойластырылған 

шара да бар болып шықты.

«Шілдеде  Алматыға  барып  бұл  мәсе-

леге  қатысты  арнайы  мәжіліс  өткіземін. 

Сонда өзіңізді шақырамын. Бұл мәселе өте 

маңызды.  Өйткені  Президенттің  өзі  ауыл 

шаруашылығы  мәселелерін  алдыңғы 

қатарға қойып отыр», – деп жауап қатты 

Кәрім Қажымқанұлы. 

Ауыл шаруашылығы министрі Ақылбек 

Күрішбаев та Премьердің бұл ойын қуатта-

ды. «Бұл – расымен де, маңызды мәселе. 

Қылшықты жүнді де қолға алуымыз керек. 

Осыған қатысты жаңа жобалар дайындап 

жатырмыз.  Ал  биязы  жүннің  үлесін  2-3 

жылдың  ішінде  18  пайыздан  35  пайызға 

көтеру жоспарымызда бар», – деді ол. 

Кеңестік  заманда  жүнді  өңдеу  жүйесі 

өз көрігін гүжілдетіп тұрғаны рас. Алайда 

бүгінгі  таңда  ол  технология  ақсап  қалды. 

Оның себебін Премьер-министрдің бірін-

ші орынбасары Өмірзақ Шөкеев былайша 

түсіндіреді: «Қазір біздің елде жүнді қайта 

өңдеу  механизмі  жұмыс  істемейді.  Сон-

дық тан  да  кезіндегі  жүн  қабылдайтын 

фаб рикалар  қазір  жүн  алмайды.  Міне, 

мәселе қайда жатыр? Біз «ҚазАгро» ұлттық 

холдингіне бөлген 120 млрд теңгенің 5,8 

миллиардын  тек  қана  биязы  жүнді  емес, 

сонымен қатар қылшықты жүнді өңдейтін 

жобаларға  резервте  сақтап  қойдық.  Сол 

үшін  бізге  кешенді  бағдарлама  керек»,  – 

деді вице-премьер. ҚЫСҚАРТУДЫҢ «КӨКЕСІ» ӘЛІ АЛДА

Қысқартудың  «көкесі»  әлі  алда.  Мем-

лекеттік  қызметкерлерді  ауқымды  түрде 

қыс қарту туралы қаулы Үкіметтің қарауын-

да жатыр. Бұл туралы «нұр Отан» партиясы 

фракциясының  кеңейтілген  жиынында 

Кәрім  Мәсімов  хабардар  етті.  «Қазір  Үкі-

мет те мемлекеттік қызметкерлерді ауқым-

ды түрде қысқарту жайында қаулы қаралу-

да.  Басқаша  айтсақ,  бос  орындардың 

бәрін  алып  тастаймыз  және  адамдардың 

біраз 


бөлігін 

қызметтен 

босататын 

боламыз», – деді ол. 
  1   2   3   4   5   6


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал