Қүрал болумен бірге, сол кездегі иіаруаиіыжүктеу 35.46 Kb.
Pdf просмотр
бет11/15
Дата09.01.2017
өлшемі35.46 Kb.
#234
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
9
 36,14 сент.
Қазақ  арасындағы  сот  жұмысы  туралы  тү- 
сініктер. 
_
Э лж анов О.  Алаша хан һәм  оның баласы  Жошы хан 
турасынан  казак арасында бар сѳз. 

 Д.  У.  Г.,  1897

 
№ №  13,14,18.
Атбасар  уезі

  Бағаналы 
казактарынын  ел 
аузынан  жазылып  алынған  шежіре.
Элжанов О.
 Танабай һәм  Бабыр. —  Д.  У.  Г.,  1897

 
№№ 40, 43. 

Казақ  өмірінен  энгіме.
Эр түрлі хабарлар.—
— Д. У. Г., 1897, № 5, 2 февр.
Кытай  жеріндегі  аз  ұлттар  көтерілісін  күш- 
пен  басу туралы.
Б.  Г.
  Ѳскеменнен 
келген 
хат. 

 Д.  У.  Г., 1897, № 8

 
23 февр.
Халықтар  достығы  сөз  етілген.
Бабайбүркіт.
  Зайсан оязынан  хат.—
— Д. У. Г.,  1897, 
№  39,5 окт.
Шаруашылық  жайы,  егін  шығысы  туралы 
хабарлар.
Бабайбуркіт.
  Зайсан оязынан  хат. 

 Д. У.  Г.,  1897, 
№ 48,  7 дек.
Ел  арасындагы  билік  жэне  сот  жұмыстары 
туралы пікірлер  айтылған.
Байсымақ  үғлы  Біләл.
 
Семейден  хат. 
— Д.  У. 
Г, 
1897,№  16,  27  апр.

Ел  арасындағы  пасық  әдеттерді  жоюдағы 
газеттің ролі сөз етілгсн.
Бөтен  болысқа  кіру  турасынан. —  Д.  У.  Г.,  1897,
№ 47,30  ноябрь.
Басқа  облыс  қарамағына  қалай  ауысу  ту- 
ралы ережемен  таиыстырған нұсқау.
Бұрыннан 
қалған  ескі  нәрсені  керек  қылғаны. 一
 
Д.
У.  Г

1897, № 35. 7 с
е
н
т
.
Археологиялық  зерттеу  жұмысьш  қалай  өт- 
кізу туралы  берілген  түсінік.
1895  жылға  кой  шаруасының  есебі  турасынан, —  Д.
У.  Г.,  1897, № 44,9 ноябрь.
Казақ 
бұқарасыиың 
мал 
шаруашылығы 
жайында  берілгегг  мәліметтер.
[1895 жылы Қостанайда ашылған прогимназияны гим
- し
 
назияға  айналдыру  туралы  хабар]. ― Д.  У.  Г.,  1897,
№ 7,16  февр.
[1897 жылы болған  кісі  санағының қорыгындысы].—
Д.  У.  Г., 1897, №  19,18 май.
[В.  Д.].
  Қазақ шаруасы турасынан байқату  һәм  көр- 
сету. —  Д. У. Г., 1897, № 45,16 ноябрь.
Қазақ 
бұқарасыкың  шаруашылығы, 
жұт 
жайылым туралы  макала.
[

оЗлевс/сий 
С.  Ф.].
  Бай  баласы  Байбатшаның  әңгі- 
месі. 一  Д. У_ Г”
 1897, № №  3,4.
Ертегі.  Қазақ  тіліне  Лчұманов  өлеңмек  ау- 
дарған.
[«Дала уалаятынын газетінің» программасы, жазушы 
тілшілері, шығу мерзімі  туралы хабар]. 

 Д.  У.  Г.

189
/,
 
№ №   1

2

3

7

11.
Данышпан  Аяз.  (Әңгіме) 

 Д.  У.  Г.,  1897, №  46, 
23  ноябрь.
Аязбп ертегісі.
197

Дуйсембаев  Рақымжан.
  Қаріп  турасының  сөзі. — Д. 
У.  Г”
  1897, № 10, 9 март.
Қазақ  тілі  туралы  көлемді  мақала.  Автор 
араб әрпінің  қазақ тіліне  жетіспейтіндігін,  ың- 
ғайсыздығын  атап  көрсеткен.
Елтірісі  жақсы  қой. —  Д.  У.  Г.,  1897

№  17,4  май.
Қазақ  арасында  қаракүл  койынын.  тұкымын 
өсіру  туралы  кеңестер.
Ешім жәрмеңкесі.— Д. У. Г.,  1897, № 49,14 дек.
Сауда  хабарлары.
[Жамшид.] — Д.  У.  Г.,  1897, №№  1,2.
Орыстын  халық  ертегісін  қазақ  тіліне  өзгер- 
тіп  аударған  А.  Нөгербеков.
Жаңадан  басылып  сатуға  түсті.—
— Д.  У.  Г.,  1897, Л° 8. 
23 февр.
«Памятная  книжка  Семипалатинской  обла­
сти  на  1897  год»  деген  кітаптың  басылып  шық- 
кандығы  туралы.
Жанадан  басылып  шыққан  кітап  турасынан. —  Д.
У.  Г.,  1897,  №   2 , 1 2   янв.
И.  Коростовцевтың  《Китайцы  и  их  цивили- 
зация》деген  кітабы мен А.  Позднеевтің 

Мон- 
голия  и  монголы» 
деген  кітабына  берілген 
қысқаша  сын.
Жапанов Қорабай.
  Кереку  оязынан хат. —  Д. У.  Г.,
1897,  №  2,12 янв.; №  43, 2 ноябрь.
Ел  арасындағы  жікш ілдік  сыналған.
[Жетісу облысындағы  орманды,  тоғайлы  жерлерді 
пайдалану туралы  ереже]. —  Д.  У.  Г.,  1897

№4 6 ,
23  ноябрь.
Зайсаннан  келген  хат. 
—  Д. У. 
Г.,  1897

9
 
17,4 
май.
Шаруашылық  жайлар  мен  жұт  туралы  бе- 
рілген  деректер.
198

К.  Зайсан  оязынан  хат. — Д.  У.  Г., 
1897,  №  51,28 
дек.
Нарцпда  болыстыіх  кексе  үйін  салу  туралы 
макала.
К.  Т.  Балалар  жылдам  хат  тануға  қалайша  окытса 
керек.  — Д.  У .
厂 ,
1897
,順
9  25,  26.
Автор  қа за қ  арасындағы  оқу-ағарту  мәселе- 
сін  сөз  ете  отырып,  орыс  тілінде  оқытудың  қа- 
ж е ттігін  айтқан.
Қ.  Ж .  Керекуден  х а т .


Д.  У.  Г.,  1897,  №  37,  21  сент.
«Чрезвычайный  съездердін»  шаруашылыкка 
тигізетін  зняндары;  сот  жэле  ел  билеу  туралы 
айтылған  пікірлер.
[Қ а за қ  тілінде  календарь  шығару  мәселесі  айтылған 
хабарі.  — Д.  У.  Г.,  1897, 
N
2
  7,16  февр.
Қазақтарға  билет  берерде  болыс,  тілмаштардың  қы- 
латын  залымдықтары.— Д .  У.  Г.

1897, 
N
2
  4 0 ,12   окт.
Қазактарға  паспорт  беруле 
тілмзштардыц 
жемқорлығы  әшкерслснгсп.
Қазақгардың  білімге  ұм ты лғаны .—
— Д.  У.  Г.

1897, 
№  17,  4  май.
Макалада 
Торғай 
облысьшың  қазяқтары 
мектеп-медресе  ашумен 
бірге, 
жоғарғы  оку 
орындарынан  орын  алу  үш ін  қаражат  жинауы 
жаііында  мәлімет  берілген.
Қазакты н  кала  салып  тура  бастағаны.— Д .  У. 
Г.,
1897,  №  37,21  сент.
Ж етісу  облысы  Піспек  уезінлсгі  о

ырыкшы- 
лыкіса  кѳше  бастағаи  ка за к  ауыл дары  туралы.
Қалай  дем  алып,  ішіп,  ж уріп,  ұйықтау  ке р е к.—
— Д.
У.  Г.,  1897, Лг« 44,  9  ноябрь.
Ден  саулықты  сақтау  мәселесі  сөз  етілген.
Құйры қты   жұлдыздар  һәм  ағатын  жұздыздар
.—
Д.  У.  Г.,  1897, 
N
2
  27’  13  шоль.
Космогониялық  түсініктер  және  халық  ка ­
лендарь!  туралы  деректер  берілгеп.
'99

Күлжабаеө Аман.
 
Семейден  келген  х а т .—
— Д.  У.  Г.,
1897, №  10,  9  март.
Редакцияға  арнап  Кұлжабаевтың 
билер 
билігінің  дұрыс  еместігін  эшкерелеген  хаты.
Қыр  уалаятындағы  аң  кәсібі.  — Д.  У.  Г.,  1897,  №  10,
9  март. 
,
Торғай,  Акмола  облыстарындағы  аң  терісін 
жинау ici  туралы.
Қырда  шешекті  қалай  егетіні.—
— Д .  У.  Г.,  1897,  «Nb  15

20  апр.
К а за қ  арасындағы  дәрігерлік  көмектер  ту- 
ралы  мақала.
Ладыгин В.
  Басылып  шыққан  кітап  турасы .—
— Д .  У. 
Г.,  1897,  № 50,21  дек.
1897 
жылы  басылып  ш ы к к а н

Киргизско-рус- 
ский  словарь》сѳздігіне  сын  макала.  Автор  ка ­
зактар  үш ін  орыс  тілінін. 
маңызына 
тоқтала 
отырып,  сөздікті  құрастырушыларды  көпш ілік- 
ке  таныстырмакшы  болған.
Ладыгин В.
  Қытай  жүртындағы  егін  шаруасы  һәм 
қытайлардың  кара  жұмы сқа  қалай  қарайтыны.  — Д.  У.
Г”
 1897, №№ 29, 30, 33.
Мақала.
Ладыгин В. JI.
  Кытай  һәм  Қытай  кол  астына  қараған 
кірме  халық.  — Д.  У.  Г.,  1897,№№  38

4 1 ,42

48,  49.
Қытай  кол  астына  карайтын  халықтар  ту­
ралы  тарнхи  мәліметтер  берілген  макала.
[Ладыгин
  ß.].  Қытайдағы  егін  шаруасы. 

 Д. 
Ъ'.
  Г.,
1897,  №  34,1  сент.
Егін  шаруашылығы  жайында 
мағлұматтар 
берілген  макала.
Мағлұмнаме. 

 Д .  У.  Г.,  1897, 

 6.  Қосымша  бет.
Б үкіл  Россия  қарамағындағы  елдердің  кісі 
санағын  ж үр гізу  жұмысымен  Акмола, 
Семей, 
Ж етісу  облыстарының  қазақтарын  таныстырған 
хабар.
200

Мағлумнаме. — Д.  У.  Г.

1897,  №  16,  27  апр.
«Памятная  книж ка  Семипалатинской  обла­
сти  на 
1898  год»  кітабы  жыл  сайын  шығып 
тұратындығыг  кітапты ң  қыскаша  мазмұны  ту-
• 
ралы  хабар.
Мағлұмнаме. 

 Д .  У.  Г.,  1897,№  39,5  окт.
1897 
жылы  30  октябрьде  Көкшетау  приискіи- 
де  ашылатын  алтым 
кенін 
ш ы ға р у ш ы л а рды ң 
съезі  туралы  кұлақтандыру.
Мағлұмнаме. 

 Д .  У.  Г.

1897,《
№№  41,42,  44.  45

47.
К а за қ  тіліне  тыныс  белгілерін  қолдану  мә- 
селесі  сөз  етілген  құлақтандыру.
Музей.  Әр  түрлі  хабарлар
.一
 Д.  У.  Г., 
1897, №  40

12  окт.
Омск  қаласында  ашылғаи  музей мен  байла­
нысты  орыс  мәдениетініц  маңызы  сөз  етілген.
Мухамеджан С.
  Шешек  ектіріңіздер!  — Д.  У.  Г.,  1897, 
№  6,9  февр.
Ш ешек  ауруы,  оны  емдеу,  ектіру  керектігі 
туралы  кенестер.
[Я.  Л1].  Алматыдағы  гимназияда  окитын  казак бала­
лар ының  квартирін  пансион  қылған  турадан. — Д.  У.  Г., 
1897,№  5,2  февр.
Алматыдағы  ер  балалар  гимназиясын  панси­
он  жасау  туралы  заң.  Паіісиондағы  40  окушы- 
иын 20  оқушысы  казақ,  ұйғыр,  дұнғаи  болатып- 
дығы;  пансионның  іш кі  басқару  жағдайлары 
туралы  жазылған  макала.
Я, 
М.
  Қ а за қ  арасындағы  билер  тергеуге  тиісті  ж ұ- 
мыстар  турасынан. 

 Д.  У.  Г.,  1897,  «N»  15,  20  апр.
Қазақтың  әдеттсгі  заңы  туралы  көлемді  ма­
кала.
[H. М.].
  Қазақтың  рәсім,  жон-жолын  жиып  бір  кітап 
қылып  бастырып  шығару  турасынан. 

 Д .  У.  Г., 
1897

 
№  24,  22  июнь.
Казактын  эдетте г і  заңын  зерттеу  туралы 
мақала.
201

Казақтың  әдеттегі  заны  мен  «Уакытша  ере­
же»  туралы  макала.
Омбыда  болған  бэйге. — Д.  У.  Г.,  1897

№20,  25 май.
Ат  жарысы  мен  велосипед  жа рысында  озған 
қазақтар  туралы.
Орысша  қазақ  балаларын  оқытатын  ш ко л .— Д.  У.
T J
  1897,  №  16,27  апр.
/
 
1896  жылы  Торғай  облысы  Бестѳбе  болы­
сында  ашылған  ауылдық  мектеп  туралы.
Ѳскеменнен  келген  хат.  — Д.  У. 
Г., 
1897,  №  11

16  март.
Отырыкшылыққа   айналған  кедей  казақтар- 
дыц  егінш ілік  кәсібімен  тығыз  шұғылдануы  ке- 
ректігі  сөз  етілген.
Пайдалы  ырым. — Д .  У.  Г”   1897,  №  8,  23  февр.
Оқушы  балаларды  ағаш  егуге  баулу  керек- 
т ігі  айтылған.
Партияның  аяғы  (яки  тиынға  бес  тиын  ө с ім ).—
Д .  У.  Г”   1897,  №№  35

36.
Әңгіме.  Бар  малын  болыс  болу  үш ін  шашқан 
Баймолдаиың  әрекеті  суреттелген.
Попов И.
  Малдың  әр  түрлі  дертіне  ем  болатын  наф­
талин  деген  дәрінің  жайынан. — Д.  У.  Г.,  1897,  «Nb  13,
30  март.
Дәрі-дәрмек,  мал  емдеу  туралы  кенестер.
Пудобеков.
  Тоқалы  аймағына  х а т .—
— Д .  У.  Г.,  1897

JNfo  4 1 ,1 9   окт.
Коныс  аударушылардын, 
келуімен 
байла­
нысты  шаруашылық  өзгерістері  сѳз  етілген 
мақала.
С-ков C.
  JTenci  оязынан  хат.  — Д.  У.  Г.,  1897,  №  19

 
18  май.
Ш аруашылык  хабарлары.
H. M.  Ұмытылған  статья. — Д.  У.  Г.,  1897,  №  21,
1 и
юнь.
202

Сырғыміал  қумды  қалай  то қта ту .—
— Д .  У.  Г., 
1897, 
№№  3

4.
Көшпелі  кұмы  бар  жерлерде  ағаш  егіп  паи­
далану  туралы  берілген  кеңес.
*• 
Татаржинский  М.
 
Ө тір ік  влген.  —  Д .  У.  Г., 
1897

 
No.No
 26

27

28, 29

30

31.
К а за к  арасындағьг  аң  аул а у  кәсібі  жайында 
әцгіме.
Темір  жол  жағасынан  һәм  Ақмола  облысына  қа pd- 
ран  сусыз  жерден  құд ы қ  қазғаны. — Д.  У. 
Г.,  1897

 
X?  4 1 ,2 0   окт.
Жаратылыстағы  су  корларын  қазып  алу  ту­
ралы  мақала.
Тоғайды  күтіп  ұста. 

 Д .  У.  Г.,  1897,  №31,10  авг.
К а за к  жерлеріндегі  орман  мен  тоғайды  ша­
руашылыкка  пайдалану  мәселесі 
сөз 
етілгеи 
м а к а л а . "
Торғай  облысында  бала  оқытатын  учитель  даярла- 
ганы. — Д .  У.  Г.

1897


  34,1  сент.
Автор  макалада 
қа за қ 
арасындағы 
оку- 
ағарту  жайын,  орыс  тілінде  окыту  ісіыін  бары- 
сын,  мұғалімдер  дайындау  мэселесіи  сѳз  еткен.
[Торғай  облысында  медицина  жүмысына  бѳлінген 
карж ы   жэне  оку  программаларына  медицина  пэнін 
қосу  туралы  түсінікте р і.— Д .  У.  Г.,  1897,№  7 ,1 6   февр.
Торғай  облысындағы 
егімші 
қа за қта р .— Д.  У.  Г.,
1897,  № 28,20 июль.

 
Мақалада  егін  егу,  оны  жинау  тэсілдері  сѳя
етілген.
[Торғай

Семей,  Жетісу  облыстарында  малдың  ж у к - 
палы  ауруларымен  күресу  туралы  н ұсқа у]—
— Д.  У.  Г.,
1897,№  8,23  февр.
[Түркстан  генерал  губернаторынын  бүйрығы  бойын< 
ша  1891  жылдан  бастап  болыстык,  билік  кызметгерге
203

орыс  тілін  білетін,  не  түсінетін  адамдарды  сайлау  ту­
ралы  нұсқа у].—
— Д .  У.  Г.,  1897,  №  40,12  окт.
Туркстанда  жер  сілкінгені• — Д.  У.  Г.,  1897, 
№  35,
I
  сент.
1897 
жылы  5  сентябрьде  Ташкенде  болған 
жер  сілкіну  туралы  хабар.
Тышқан  һәм  жылан. 

 Д .  У.  Г.,  1897, №  4 5 , 1 6  
ноябрь.
Мысал.
Ш аруа  хабарлары.  (Ж ұтта  мұзды  калай  бұзып  мал- 
ға  тептіретін  аила). — Д .  У.  Г.,  1897,  JVb  46,23  ноябрь.
Акмола  облысы  Ешім  болысының  мал  бағу 
әдістері  сөз  етілген.
Шмидт Ю.
  Газетшілерге  хат.  — Д.  У.  Г.,  1897, 

  11

16  март.
Нижегородскийде 
география 
қоғамынын. 
К\,нба

ыс 
Сібір бөлһп
  ұйььмдa
стырған
 көрмеди' 
қа за қ  экспонаттары  қойылғандығы  айтылған.
Шорманов
  С. 
М.
  Баянауылдан  х а т .—
— Д .  У.  Г.,  1897, 
№  21,1  июнь.
Ж ұ т  пен  шаруашылық  куйзелістері  туралы 
жазылған  мақала.
1898
Акмола  облысының  жандаралының  бұйрығы,  оязнай- 
ларға  шығарған. — Д .  У.  Г.,  1898,  «Nb  46,18  ноябрь.
Арыз-хаттарға  қол  қою  керектігі  айтылған.
Акмола  облысының,  Көкшетау  мен  Атбасарда  екі 
ауылшаруашылық  мектебін  ашу. 

 Д .  У.  Г.,  1898, 
Аг
9
  12,
22  март.
Хабар
Атбасарда  һәм  Қызылжарда  егін  шаруасының  шөп 
шабатын  сайманын  сататын 
лавке 
ашылатыны.—

Д .  У.  Г.,  1898,  №  30,22  авг.
204

Коныс  аударушылардын 
келуімен 
байла­
нысты  қа за қ  шаруашылығынын  ѳзгере 
бастл- 
ғандығы  айтылған  макала; 
ауылшаруашылық 
санмандарын  сататын  орындар  туралы  түсінік- 
тер.
Ауаның  егінге  себебі  болатынын  үйрену  турасы
. 一
Д .  У.  Г.,  1898,  №  4’  25  янв.
Егінге 
метеорологиялық 
жағдайлардыц 
тигізетін  ә се р і'туралы  түсіпік.
Әйел  халі. 

 Д.  У.  Г ”   1898,№  15,12  алр.
Өлен.  Автор  қа за қ  әііелінін  аянышты  өмірін 
суреттеген.
Элжанов
  О.  Қ а за қ  балаларын  тэрбиелемек  турасы­
нан  ѳсиет. 

 Д .  У.  Г.,  1898, JVb  13,  29  март.
Автор  макалада  казак,  еліиін  бала  тэрбие- 
леу  мәселесіне  токталған.  Әдет-ғұрып,  салт- 
сананын  тэрбие  ісіндегі  зияндарын  кѳрсеткен. 
Бала  тәрбиелеу  жұмысын  мәдепиетті  елдердің 
тәжірибелеріне 
сүйеиіп 
ж үр гізу 
керектігін 
айтқан.
[Әлжанов
  O.J.  Казактардын  кедей  болып  бара  жатқан 
себебі. 

 Д .  У.  Г.,  1898、
№№  19

20,  22

23.
Автор  макалада  ка за к  елінің  шаруашылыгы 
туралы  квлемді  мэлімет  берген;  мал  шаруашы- 
лығын  ѳркендету  ісіндегі 
басты 
кедергілерге 
тоқталған.
Әңгіме  амалшыл  Бекжан. — Д.  У.  Г.,  1898

Я«  32,
6  сент.
К а за к  ертегісі.  Тапкырлығымен 
мұратына 
жеткен  Бекжан,  алданған  хан  туралы.
Әр  түрлі  хабарлар,  — Д .  У.  Г.,  1898

N
2
  17,26  апр.
Семей  каласында 
орыс-татар 
бастауыш 
мектебін  ашу  туралы  хабар.
Эр  турлі  хабарлар, — Д.  У.  Г.,  1898, №  17,  26  апр.
Семей  мен  Павлодар  арасындагы  су  жолы- 
мен  астық  тасу  туралы  түсініктер.

Әр  түрлі  хабарлар. — Д .  У.  Г.,  1898

№  27,  2  авг.
Монголияны  зерттеуші 
А. 
М.  Позднеевті 
кѳпш ілікке  тағіыстыратын  хабар.
Бабайбүркіт.
  Зайсан  оязынан  хат.  — Д .  У.  Г.,  1898, 

  31,30  авг.
Ж ікш іл д ік  пен  ру  тартыстарыньщ  шаруашы- 
лы ққа  тигізетін  зияндары  сөз  етілген.
Бабайбуркіт.
  Сайлаудағы  тал ас  уақытында  қазақтың 
ҚЫЛЫҒЫ. 

 Д. У.  Г.,  1898,  №№ 32

33.
Сайлау  кезі нде  болатын  ж ікш іл д ік  пен  ай- 
тыс-тартыстың  зияны  суреттелген  әңгіме.
Б әйіі  Семейде. —  Д .  У.  Г.,  1898,  №  13,  29  март.
1898 
жылы  болған  ат  жарысы  туралы 
ха- 
барлар.
Бәти.  Қол  қ.:  Адас. — Д.  У.  Г ”  1898,№№  4,  5.
Қ а за қ  өмірінен  алынған  әңгімеде  әдет-ғұ> 
рып,  салт-сана  шырмауында  тұнш ыккан  Бәти 
кыздың  аянышты  өмірі,  оның  трагедиялы  өлімі, 
билер  айтысы суреттелген.
Бетпакдала  һәм  оның  турасынан  бұрынғыдан  қал- 
ған  сөз. 

 Д . У.  Г”   1898,
№«№ 8, 9,10.
Бетпақ  дала  туралы  аныз  әңгіме, 
Ортә 
Азия  халыктарынын  тарихы, 
қарым-қатнасы 
оның  ішінде 

Фархат—
— Шырын»  легендасынын 
қыскаша  мазмұны  берілген;  Бетпакдала  тура­
лы  басылып  ш ыққан  еңбектердін  тақырыбы 
жазылған.
Билердің  бір  атақты  қылған  кесімі.  — Д.  У.  Г.,
1898

№ 1 , 5   янв.
Макалада  болыс,  билер  жэне  барымташы 
ұрылардың  сойқанды  істері  көрсетілген.  Казак 
елінің  әдеттегі  заны  туралы  мағлұмат  берілген.
Бүлікшілерді  тергегені. 

 Д.  У.  Г ”   1898,№№  29. 
32.
Ферғана  облысы  Андижан  уезінде 
болған 
көтеріліс  туралы  мәліметтер.

Андижан

a  болған 
кѳтеріліс 
туралы 
де­
ректер.
[1898  жылы  Жэркент  қаласында  жэрмеңке  ашу  ту­
ралы  б ұ й р ы кі— Д.  У.  Г.,  1898,  №  37,11  окт.
В.  Д .  Александр  екінш інің  тұсындағы  қа за қта р .—
— 
Д.  У.  Г.,  1898, 

  3 1 ,30  авг.
Мақалада 
қа за қ 
елінін 
тарихы 
туралы 
X V II  ғасырдан  бастап  мәлімет  берілген.  Қ азақ 
елі  мен  ҚытаГідың  және  Қоқан,  Ж оңғар  хан- 
дықтарының  арасьшдағы  қарым-қатынас,  Рос­
сия  мен  қа за к  еліпің  арасындағы  карым-каты­
нас  туралы 
жазылган. 
Россиянын 
Туркстан 
аймағын  каратып,  оған  Ж етісу  облысым  қосуы, 
Акмола,  Семей  облыстарын  құр уы ,Көкшетауда 
қоныс  аударушыларды  орналастыру  ici  туралы 
аіітылған.
Бүлікшілердің 
дарға 
асылуы. — Д.  У.  Г., 
1898,
№№  24,  26.
В. 
Д.  Д е ргтің  бәрін  жазатын  дәрі.  — Д.  У.  Г.,  1898

 
j\b  39’  18  окт.
Макалада  дәрі-дәрмек  мәселесі  сөз  етілгеіі.
Горный  инженерден.  Тобыл-Ақмола  облысыньщ  гор­
ный 
округіндегі. — Д . 
У. 
Г., 
1898

 
№  46, 
18  ноябрь.
Макала  189S  жылы  28  ноябрьде  Кѳкшетаѵ 
уезі’  Акмола  облысыньщ  Дорофеев  селосында 
болатын 
алтын 
өнеркәсіпшілерінің 
съезіне 
арыалғап.
Дағдырдың  жазасы. — Д .  У.  Г.,  1898,  №  33’  13  сент.
«Ю жный  край»  газетінеи  аударылған  әнгі- 
ме.  Байлыкка  қызығып  панасыз  әйслді  балала- 
рымен  өлтірмек  болған  адамның  өз  әйелі  мен 
балаларынын  өлімге  ұшырауы.
Досекин В.
  Акмола  облысындағы  қазақтарға  медресе 
ашып,  ғылым  үйрету  жөнінен. —  Д.  У.  Г.,  1898,  №  18,
3  май.
207

Макалада  оку-ағарту  ici  сөз етіліп,  оқу  орын­
дарын  ашу  мәселесі  көтерілген.  Акмола  облы­
сында ғы  оку  орындарыны
h
.  саны  туралы  дерек­
тер  келтірілген.
Досекин В.
  К а за к  малының  сүйегін  түзету. — Д .  У.
Г.,  1898, №  12, 22  март.
Автор  мал  шаруашылығы  туралы  деректер 
бере  отырып,  жылкы  малының  тұқымын  асыл- 
даидыру туралы кенестер  жазған.
Досекин В.
  Қайсыбір  дертті  жазатын  жаңа  д ауа .—
Д .  У.  Г.,  1898, №  11,15 март.
Омскіде 
ба ктериол огиялық 
лаборатория 
ашумен  байланысты  мақалада  ж ұкпалы  ауру­
лардан  емдеу  туралы  кенестер  берілген.
Ең  бақытты  адам  кім? 

 Д .  У.  Г.,  1898,№  3,18  янв.
Әнгімеде  бакыт  байлықта  емес,  адал  еңбек- 
те  деген  ұғым  беріледі.
Ереже. — Д.  У.  Г.,  1898,  №№  34

35

36

37.
Семьялық  заң  туралы  мәліметтер.
Жазасын  тартқан  малкер.—
— Д.  У. 
Г.,  1898,  «Nb  3,
13  сент.
Ертегі.  Күнш іл  уәзірдің  жазасын  тартуы.
Жазғытұрының. 
кеш 
басталғаны 
турасынан
. 一
Д.  У.  Г.,  1898,  №  12,  22  март.
Акмола,  Семей 
обл ыста рыныц 
шаруашылык 
жайлары.  Ж ұттан  малды  аман  сақтау  үш ін 
берілген  кенестер.
Ж аңа  ш ы ққан  кітап. 

 Д.  У.  Г.,  1898,№  46,18  ноя­
брь.
《Оспа 
и  доктор  Дженнер

  деген  кітап 
жайында,  жэне  дәрігерлік  жаңалықтар  б ер і л ген 
мақала.
Жапанов
  Ҳ.  Қ а за ққа   өсімге  ақша  беретін  касса.—
— Д.
У.  Г.,  1898, №  16,19  апр.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет