Райы нан сақтануды ескертедіжүктеу 4.34 Mb.

бет9/30
Дата11.09.2017
өлшемі4.34 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30

Да

Да

йы

йынд

нд

ағ

аған

ан 

Сандуғаш ӘЛІМЖАНОВА

Ма

Мама

манд


ндар

ар б


б

іздің Қытаймен 

келі сім жүргізуіміздің негізгі фак-

торы Балқаш көлін сақтау екенін 

айтады. Себебі бұл көл табиғатты 

қалыптастырады. Қазақ География

институты Су проблемалар

р

ы мәселелерір

 

бөлімінің  бастығы  ЖаЖа

қы

қыпб

пбай


ай

Д

Дос

ос

тата

йұ

йұлы

лы

 егер Балқаш құрыса, 

Ал

Алмама

ты

ыо

обл


бл

ыс

ысынының

ың 


қоршаған ортасына орасан зор зиян тиеті-

нін көлденең тартады.  

Біздің даламыздағы көлдердің 94 па-

йызға жуығы шағын екен. Көлемі 1 шаршы 

ша

ш

қырыр

мға да


да

 жетпейді. Ал олардың жағ-

да

да

йыйы

м

мүл

үл

дедем

м

қиқи

ын

ынЖа

Жауы

у

н жауса, көлдер толғандай 

б

болады. Қалған уақытта олар-дың суға толып жатқанын көру арман. Елі-

міздің аумағында көлдер жүйесі бір келкі 

тарала қоймаған. Теріскей өңірлерде ол-

ар дың саны басым. Көлдердің көбісі көк-

темгі мезгілде толады.

.

КК

ей

йде

де

сс

у

уде

де

ңгңг

ей

ейі 

і

шұғыл өзгереді. Осынн

ың

ыңс

с

алалда

да

рыры

на

нан

н 

көкөл-

л-

дердің біршамасы кеуіп қалып жатады. Әри не, оны табиғат құбылысы дейміз. 

Әйт се де, көлдер жүйесіне тиісті деңгейде 

көңіл бөлінсе, су айдындары тартылып 

қал мас еді. Әсіресе, бұл көрініс шөл және 

шө

шө

леле

йт

йтті

ті

өө

ңі

ңірлрл

ер

ерге

ге

тт

ән

н. Олар  біртіндеп 

шө

шөг

гін


ін

ді

ді жж

ын

ынысыс

та

тарғ

рғ

аа то

то

лыл

п жатыр. Өсім-

дік тер қаптап өскен. Оның салдары  бар. 

Тұз тез байланады. Одан арғысы белгілі. 

Көлдер сорға айналып кетеді. Сортаң жер-

лерде ылғал тұра қоймайды. Осының сал-

дарынан көлдердің көбісі жойылуға 

жақын тұр. 

Сыр өңірінде кезін

н

деде

с

суд

уд

анан т

т

арар

шы

шылы

лы

қ қ

көрмеген. Мыңнан астам көл б

б

ол

ған. ББ

е-

рі де  көлдер тартылды. Аймақ табиғаты сұр қай  тартты. Сүреңсіз күйге түсті. Бүгінде 

облыста 100-ден астам көл қалған. Рас, 

Арал экологиясы оған аз зардап тигізген 

жо

жқ.

қ

 Сонауау

б

бір

р

жылл

да

дрд

р

а дария толыпжа

жата


та

 т

 тынын

.

Еррне

не

уіуі

не

нес

с

ыйый

ма

майтын еді. Көктем-

де «еркелеп» те алатын. Бұл уақытты жер-

гі лікті  жұрт тиімді пайдаланатын. Көлдерді 

суға толтыруға мән берілді. Оның пайдасы 

да тиетін. Балық шаруашылығы дамыды. 

Келіп түсетін су мөлшерінің азаюы тайыз 

көл дерге кері әсерін ти

ти

гігізд

зд

і.і.

О

Осы

сы

ныны

ң 

ңса

са

л-л-

МӘС


Е

ЛЕ

ІЗ.ДЕН.ІСАлдағы 1 желтоқсан күні еліміз алғаш 

ре

рет Қа

Қ

зақстанның Тұңғыш Президентіі

к

кү-

ү

ніні

н 

н ататап

ап

өө

тк

ткелі отыр. Елбасымыздың

ң е


е

л

лал

ал

--

дындағы ерен еңбегінің кеңінен танылуын 

біл ді ре тін  арнайы  күнді  белгілеуге саяси-

құқықтық, әлеу меттік-экономи ка лық  және 

өзге де сипаттағы негіз бар, мұндай ше-

шім ге бүкіл халқымыз қуануда және хал-

қымыз қо

қолд


лд

ау

аук

к

өрөр

се

сету

ту

деде.

.

Студд

ен

ентт

тт

ерерге

ге с


сап

апал


ал

ы

ы бібі

лі

лім

м

бебе

ру

руде

де

 Қаз-ҰАУ өз кезегінде тиімді іс-шаралар  жүр-

гі

гізі

зі

п,п,

о

оқу

қу

пп

ро

рцесіне жаңа оқулықтар, с

он

оны-

ы

мемен 

н 

қақа

та

тар

р

инновациялық пәндер енн

гі

гізузу

ді

ді 

қолға алып келе жатқанын айрықша атап 

өтейік. Мысалға, қазіргі нарық жағдайла-

рында өндіріс қорларын тиімді пайдалану, 

олардың ұтымды даму нұсқасын таңдау, 

на рық  конъюнктурасын зерттеу, болжау, 

жоспар

р

лала

у,

у,х

х

алал

ық

ықш

ш

арар

уа

уашы

шы

лылы

ғы

ғыс

с

алал

ала-


рын дағы

ғы

ккәс

әс

іпіп

ор

орынында

дары


ын

н 

тити

ім

імді

ді

ққ

ар

ар жы-ландыру және несие беру, материалдық, 

ең бектік, қаржылық баланс құру, ақша құ-

ралдарының  ұтымды салым тәсілдерін

олардың өндірісте, даму үрдісінде қоз-

ға

ғ

лыс ағымын іздеуге байланысты  жәжә

не 


т.

т.б.


б.

с

сұр

ұр

ақақт

тарды шешуде математик

икал

ал

ықық

 

әдісі

 тер мен ақпараттық технологияларды 

қолдану айрықша орын алатыны даусыз 

бола бастады. 

Бүгін кез келген жоғары білімді маман 

өз кәсібі аймағында менеджер, оның жаңа 

ақпаратт

ық

ыққұж

ұж

ырыр

ын

ының

ың

тт

ех

ехни

ни

кака

лы

лық жә

ж

не әдіснама

ма

лылық 

қ 

нене

гi

гзi

зi, 


ма

мама

манн


нның

ың ж


ж

ұм

ұмыс

ыс

 құ-ралы болып есептелетiн, керектi програм-

ма лар мен  қамтамасыздандырылған – 

ком пьютер, сонымен қатар шешiм қабыл-

дауға арналған әдiстемелермен математи-

калық модельдер кешенi болмақ. Демек, 

ко

компмп

ью

ьюте

т

рдр

е мәліметтерді математик

к

ал

алықық

 

әдәд

іс

істе

терм


рмен

ен

 өңдеуді, өндірістік есепт

пт

ерер

ді

ді модельдеу әдіс-тәсілдерін игеруді, өзінің 

кәсіптік іс-әрекеттерінде, өндірісте, ғы-

лым да және бизнесте дәйекті шешімдер 

қабылдауға дағдылану арқылы, жаңа жұ-

мыс құралдарын меңгеру деп түсіну керек. 

Біздің универс

рс

итетте осы өзекті мәселеге арналғ

ан

анмеме

мл

млекек

ет

етті

ті

кк 

ті

тілд

лд

е е 

бі

бірі

рінш


нш

і

іжа-

зыл ған,


«

«MS


MS

Exc


l

el б


б

изнесте-ше

і

ші

мдер қа-

былдау» атты оқулық аграрлық жүйенің 

бар лық  мамандықтар магистранттарының 

оқу процесіне енгізіліп, толыққанды пән 

ретінде оқытылуда.

Ор

рыс тілінде «Коммерциялық мате 

е 

мам

-

тити

 к

 ка»

а»

ннем

емесе «Қаржылық матема

ати

ти

кака

»

»деп аталатын пәндердің пайда болуы күт-

пе ген жағдай емес. Мұндай пәндер бұрын-

нан шетелдерде, оның ішінде Ресейде, бұ-

рын да және қазіргі кезде де университет-

терде қаржыгерлерді, экономистерді, бух-

галтерле


рд

рд

і,к

ком


ом

ме

мерс

рс

анан

тт

ттарар

ды

ды,

,

меме

не

нд-

жер 


лерді, маркетологтарды даярлауда 

мін де


д

тті  тү


тү

рд

рде  оқ

қ

ытылады. Себебі нарықіс

с-әре

ре

кеке

тт

ттерер

ін

інде

де

дд

әй

әйеке

ті шешім қабыл дау-

да, сандық қаржылық талдауды және қар-

жылық-экономикалық есептерді терең 

кәсіптік деңгейде жүргізуде қаржылық 

математика әдістері ауадай қажет.

Республикамызда әзірше ауыз толты-

рып айтарлықтай қа

қ

рж

ржыл

ыл

ықық

м

мат

ат

емем

ат

атик

ик

ағағ

а 

а арналған, іргелі е

ңб

ңбек

ек

тіті б

был


ылай

ай

ққ

ой

ойға

ғанд


нда,

а

 бірде-бір қарапайым зерттеу жұмысы не-

ме

ме с

 с

ее

оқ

оқу 

у 

құқұ

ра

ралы

лы

,,

қа

қала

л

 берді, әдістемелік нұ

нұ

ссқа

қа

уу 

ме

мемл

мл

екекет

ет

тіті

к 

к  ттілде жарық көрген 

емес. Тіпті қаржыгер мамандығын даяр-

лау ға  арналған  Мемлекеттік  стандартта 

мұн дай пәнді оқыту қарастырылмайды да. 

Оның себеп-салдары бәрімізге белгілі. 

Бүгін бұл пәнді оқу пр

р

оцесіне енгізу ұлттықөзекті мәселеге ай

й

наналд

лд

ы ы 

жә

және

не

оо

ға

ғн 

н 

үлүл

ке

кен 

н 

мән беру қажет. АтАтал

ал

ғаға

н

н мәмәсе

се

леле б

б

ойой

ын

ыншаша 

2008 жылы ҚазҰАУ-де «Қаржылық мате-

матика» атты оқу құралы даярланды. Оқу 

құ ралы еліміздегі көптеген жоғары оқу 

орындарында экономикалық бағыттағы 

мамандық


қ

та

трдың оқу процесіне кеңінен 

ен

ен г г

із

зіл

ілді


ді

.

.Қа

Қа

зізі

рг

ргі 

і 

кеке

зд

зде оған сұраныс көп 

және осыған ба

б

йл

йанысты ол қайта өңделіп, 

екінші рет басылып шықты.

Сонымен қарастырып отырған мәселе-

ні ұтымды жедел шешу үшін, халық шаруа-

шы лығы, оның ішінде ауыл шаруашылығы-

ның барлық салалар

р

ын

ының

ң

мм

ам

аман

ан

дыд

қт

қтар

ар

ынын 

(негізінде магистр

ран

ан

тттт

ар

арды

ды

жжән

ән

е е Ph

h

DD до

до

к-к-

торанттарды) даярлауда жоғарыда атал-

ған пәндер міндетті түрде оқытылуға тиіс 

деп тұжырымдаймыз.

Еліміздің Тәуелсіздігін мәңгілік қалып-

тас тыруға халқымыздың зиялы азаматтары

ба

ба

рыры

нш

нша

а

атат

са

салы

лы

сусу

ы,

ы, қолынан келгенінше

өз

өзін

ін

іңің

м

мамаман

ан

даданғ

нғ

анан

с

саласы бойынша әл-ем де болып жатқан инновациялық жетіс-

тік терді қоғамға енгізуге ықпал жасауы – 

олардың азаматтық борышы деп санай-

мыз. Олай болса, көтеріп отырған мәселені

еліміздің Білім және ғылым министрлігі 

дұрыс түсінеді, осы тұ

ұ

жыры


р

мды қолдайды 

және оны іске асыр

ыруғ


уғ

а,

а,я

я

ғнғн

и

и жожоға

ға

рыры

о

оқу

қу

 орындарының  оқ

қ

уу  пр

пр

оцес

ін

іде м

і

індетті

і 

пән дер қатарына енгізеді деген ойдамыз. Әбдікәрім СЕРІКБАЕВ,

Қазақ ұлттық аграрлық

ун

у

ивер

р

ситет «Жаратылыстану 

пә

пә

нд

нд

ері және ақпараттық

технологиялар» кафедрасының 

меңгерушісі, ф-м.ғ.д., профессор

Құлмұхамбет АХМЕТОВ, 

техника ғылымдарының 

ка

ка

нд

н

ид

ид

ат

ат

ы,

ы,

п

п

ро

ро

фе

фе

сс

сс

ор

ор

Елбасы 2006 жылы 26 мамырда Л. Гумилев атындағы Еуразиялық 

ұлттық университетінде өткізген дәрісінде: «Математикалық әдістермен 

мәліметтерді талдауды бәрі де: инженерлер, эко номистер, заңгерлер,

құ

ұ

ры

рылы

лы

сш

сшыл

ыл

ар

ар,

, ме

ме

мл

мл

ек

ек

ет

ет

қ

қ

ай

й

раткерлері меңгеруі ти

и

іс

іс. Әл

Әл

ем

ем

ді

ді

к 

к

тә

тә

жі

жі

ри

ри

бе

бе

 

кө

ө

рс

рс

ет

ет

ке

кенд

нд

ей

ейка

кадр

др

ла

лард

рд

ың

ың м

мат

а

ематикалық әзірлігінің

ң ж

ж

оғ

оғ

ар

ар

ы

ы де

де

ңг

ңг

ей

ей

і,

і

 

барлық салалардың сапалы өсу қарқынын қамтамасыз етеді» – деп

айрықша атап өтіп, білім саласына инновациялық пәндер енгізу ісін

жандандыру қажеттігіне ерекше тоқталған болатын.

Исатай АЛДАБЕРГЕНОВ,

су шаруашылығы саласының ардагері:

– Қазақстанның барлық өңірінде 

де осындай жағдай ке

ке

зд

зде

есед

ед

і.

і.

Ж

Ж

ал

ал

пы

пы

 

алғанда, әлемде су

р

р

ес

ес

ур

урст

стар

ар

ы

ы 

қа

қат 

дүние екені белгілі. Десе де біз қолда 

барды ұқсата алмай жүрген секілдіміз. 

Жылма-жыл Қазақстанның бірқатар 

аймақтарындағы өзендер  арнасына 

сыймай, тасып жатады. Сондай кезде 

ар

а

тық суды қ

қ

ұй

ұ

ып алатын көлдер жү-

йе

йе

с

сін

ін т

т

иі

иі

мд

мд

і 

і 

па

па

йд

йдал

ал

ан

ан

ға

ға

н артық емес. 

Ол

О

 ә

б

рб

і

ір а

й

ймақтың 

эк

ологиялық ахуа-

лын жақсартуға оң септігін тигізеді.

Кейбір елдерде су  ресурстарына ер-

екше мән беріледі. Табиғаттың сұлу көрі-

нісін тамашалап, көңілің көт

т

ер

еріл

л

іпіп

қ

қал

л

адд

ы. 


Сарқырай аққан мұхит, те

е

ңіңіз,

з,

өө

зе

зенднд

ер

ерб

б

арар

.

Ондай су айдындары болмағанында, ең кем дегенде көлдер кездеседі. Оған ай-

рық ша мән беріп, күтімсіз қалдырмайды.

Бізде осы мәселе әзірге жетіспей жатыр...

Қы

Қы

зы

ы

лорда облысы

аймақта одан басқа айдынды су көзі жоқ.

Дария толса, көлдерге жан бітеді. Әсіресе, 

көктем мезгілінде олар

р

ға су жеткізуге бар-лық  мүмкіндік 

ба

барр.

С

Сыр

ыр

дада

ри

риян

ян

ыңың

м

мін

ін

езез

і 

іде қызық. Кейд

д

е е

ар

арна

насы


сына

на

ссы

ый

мама

й

й жа

жата


та

-

ды. Ал ендігі бір жылдарда таязданып қа-ла ды. Соңғы жылдары көктемде дариядан 

мол су ағып жүр. Су тасқынының алдын 

алу мақсатында түрлі шаралар жасалады. 

Десе де сол уақытта  арнасы бос қалған

көл де

е

рдр

і толтыру мәселесі ұмыт қалып 

ж

жата


та

ды

ды.

.

ЕгЕг

ер

еро

о

сысы

 жұмыс жасалса, аймақ-

тағы көлдер  жүйесінің көпшілігін қайта 

қалпына келтіруге мүмкіндік туатын еді.

Қызылорда жер көлемі жөнінен төртінші 

орында тұр. Өңірде ірі су айдындары бар. 

Бір Аралдың өзінде қайсыбір кезеңде ба-

лық шаруашылығ

ғ

ы

ыдү

ү

ркрк

ір

реп

е

 тұрұ

ға

ан.

н.

 Сарар

ы-

құрлықтағы ең ұз

ұзын


ын

ө

өзе

зен


н –

– Сы


Сы

рд

рдар

ария


ия

т

тағ

ағы 


ы 

бар. Дегенмен облыстағы балық қоры елі-

міз бойынша ауланатын балықтың небәрі 

3,4 пайызын ғана құрайды екен. Бұл да –

ойланатын мәселе. Сыр өңіріндегі көлдер-

ді қайта қалпына келтірсе, ол қазіргіден 

бі

б

ршрш

ам

ама 

а 

өсөс

ет

етін

н

і ана

ық. 


ТҰСАУКЕСЕР

Әзір


рба

байж


йжан

ан

аауд

удар


ар

ма

машышы

ла

лары

рыны


ның

ң 

ай-туын ша, бұл кітапты таңдаудағы басты се беп 

– мұнда баяндалған тақырып – пост ке ңестік 

кеңістік үшін қазақстандық на рықтық ре-

формалар тәжірибесінің маңы зы зор, бұған 

қоса, туынды шетелдік оқыр мандар тарапы-

на

нан

н

сұсұ

ра

раны

ы

сқа ие. «Қазақ стандық жолл

»

»30

30

--

да

дан

н ас


ас

та

тамм

тілге  ауда рыл ған.  Оның

і

і

шішінд

нд

ее

ағыл шын, француз, ис пан, араб, қытай, ма-

лайзия, жапон және тағы да басқа тілдер 

бар. Аудармашы лар дың айтуынша, Елбасы-

мыздың кітабы Әзір байжанда тұңғыш рет 

шығарылы


ы

п 

пот

от

ыр, оның алғл

ысөзін Прези-

ден ті міз

з

дідің 

ң 

өзөзі

і

жажа

зғ

зған

ан

.Ау

Аудада

рм

рман

аның


ың

а

автвт

оры 


– Әзірба

й

й жан ның б

белг


і

ілі ақыны, аудармашы 

және қоғам қайра

атк


тк

ер

ері,

,

ММ

ах

ахмумуд 

д 

Қаа

шғ

шғарар

и 

и атын дағы қордың тең құрылтайшысы – Эл-

хан Зал Қараханлы. Естеріңізде болса, Э.Зал 

бұ ған дейін Олжас Сүлейменовтің поэзия

жинағын, Берік Шахановтың әңгімелерін 

және Асылбек Бисенбаевтың «Көне түркі лер

аң

аңыз

ыз

дад

ры

ры»

»

кікі

та

табы

бы

нн

ау

адарып, басып шы-

ға

ғарғ

рған


ан б

б

ололат

атын


ын

.

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Пре-зи денті күніне арналған шараға Қазақстан 

Халқы Ассамблеясының өкілдері, әзір-

байжан ұлттық-мәдени орталығы, Қазақ-

стан Жазушылар одағы

ғы

м

мен

е

 көрнекті қоқо

ғам 


және мәдениет қа

йр

йратат

ке

керл

рлер


ер

і 

і қа

қаты


тыст

ст

ы.ы.

 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   30


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал